2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)"

Átírás

1 2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 1. Személyi jövedelemadó 1.1. A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) Szja-tv a (9) bekezdésének b) pontja A módosítás pontosítja az adóelőleg megállapításához kapcsolódó nyilatkozattételre vonatkozó szabályokat. Megerősíti az eddig csak jogértelmezéssel levezethető szabályt, amely szerint a magánszemély akkor köteles írásbeli nyilatkozatban kérni, hogy a munkáltató, kifizető a jövedelmére alkalmazza az adóalap-kiegészítést, ha az adóévben megszerzett azon jövedelmeinek együttes összege, amelyek adóelőlegének megállapítása során az adóalapkiegészítést nem vették figyelembe, a 2 millió 424 ezer forintot meghaladja. Ezen rendelkezés biztosítja, hogy a magánszemélynek összevont adóalapba tartozó jövedelmének a 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó részét az adóelőleg-megállapítása során ne bruttósítva vegye figyelembe a jövedelmet juttató kifizető, munkáltató. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély különbözeti bírság fizetésére köteles. Szja-tv. 1. számú melléklete A lakáshoz kapcsolódóan adómentes a lakáscélú támogatás [ pont] A kiegészítő módosítás szerint mentesül az adó alól az otthonteremtési támogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel a hitelintézet által elengedett kötelezettség. A kormányrendelet szerint a hátralékos adósok részére otthonteremtési kamattámogatásos hitel azzal a feltétellel nyújtható, hogy a hitelintézet eltekint az adós késedelmes jelzáloghiteléből azon rész megfizetésétől, amelyet az adós a hitellel terhelt ingatlan vételárából törleszteni nem tud. A jelzáloghitelek állományának csökkentése és az otthonteremtési kamattámogatásos hitelek igénybevételének elősegítése indokolta az így elengedett kötelezettség adó alól történő mentesítését. Ezzel összefüggésben az új pont arról is rendelkezik, hogy az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetésből igényelt otthonteremtési támogatás is adómentes legyen más központi költségvetés terhére folyósított támogatásokhoz hasonlóan. A Magyar Corvin-lánc kitüntetéshez, egyéb díjakhoz kapcsolódóan adott pénzjutalmak adómentességére vonatkozó előírást [4.5. pont] a január 1-jétől megszerzett jövedelmekre lehet alkalmazni. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes [új pont] A szociális szövetkezet olyan sajátos szövetkezeti forma, amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára az önfoglalkoztatás keretében munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése évközi vált.i.doc

2 2 A szociális szövetkezetek várhatóan elsősorban a mezőgazdasági, illetve az élelmiszerelőállítás területén fognak működni. Ezért jellemzően a saját maguk által előállított, megtermelt növényi, állati termékeket, illetve az ezekből előállított élelmiszereket fogják a személyesen közreműködő tagjaiknak munkájuk ellenértékeként kiosztani. Az új rendelkezés a szociális szövetkezet tagja által a szociális szövetkezetekről szóló kormányrendelet szerinti személyes közreműködés ellenértékeként kapott élelmiszer, termény, élőállat formájában megszerzett bevételt mentesíti a személyi jövedelemadó alól. Az adómentesség legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel lehet, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát. Az élelmiszer-juttatás értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni. Mivel az iskolaszövetkezeteknek és a foglalkoztatási szövetkezeteknek elsősorban nem az a célja, hogy a magánszemély önfenntartását biztosítsák, így az e szervezetektől kapott juttatásokra az adómentesség nem alkalmazható A évi LXXXVI. törvény alapján (hatályos ) Pontosításra került a munkáltató értelmező rendelkezése [Szja-tv. 3. -ának 14. pontja]. A kiegészítő módosítás szerint a munkavállaló az értékhatárhoz kötött adómentes és béren kívüli juttatásokból csak egyszeresen részesülhet akkor is, ha egy munkakörre több munkáltatóval kötött munkaszerződést. 2. Társasági adó 2.1. A évi XXXIII. törvény alapján ( ) Alapvetően a látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódnak a módosító, kiegészítő rendelkezések azzal, hogy azokat első alkalommal a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmek során kell alkalmazni. [A Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzésének tananyagába ezen módosítások már beépültek!] A kiegészítő rendelkezés szerint támogatás nyújtható [Tao.tv. 22/C. -a (1) bekezdésének bb) és df) alpontja] a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány = részére a versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására. A támogatás igénybevétele [Tao.tv. 22/C. -a (2)-(3) bekezdése] Az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig döntése szerint a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor, a kiegészítés szerint feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállításakor az adózónak nincs lejárt tartozása.

3 3 Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási igazolást a támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, illetve a sportági szakszövetség állítja ki, lényegében az eddigiek figyelembe vételével. Támogatási igazolás [Tao.tv. 22/C. -a (5) bekezdésének h) pontja, új 5/a) bekezdése] A kiegészítő rendelkezés szerint a támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha a látvány-csapatsportban működő hivatásos és amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve működik és az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák- vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolaiegyetemi bajnokságban részt vesz. A támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban akkor is kiállítható, ha a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a látványcsapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet azért nem működik legalább 2 éve, mert = a sportegyesület versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt vesz), és az indulás jogát erre a társaságra 2 éven belül ruházza át, = a sportvállalkozás az amatőr versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és az indulás jogát a tagjaként működő sportszervezetre 2 éven belül ruházza át, = a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 2 éven belül megszűnt sportszervezet általános jogutódjaként annak indulási jogát gyakorolja, = ha a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezet az utánpótlás nevelés területén működő sportvállalkozásként 2 éven belül létrehozott olyan sportszervezet, amelynek a felkészítésre és a versenyeztetésre vonatkozó együttműködési megállapodása van felnőtt korosztályos versenyrendszerben (nemzeti bajnokság) résztvevő sportvállalkozással; ha a támogatási igazolás kiállítását megelőző támogatási időszakban a látványcsapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet az országos sportági szakszövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkezik.

4 4 Magasabb szintű döntés a támogatásról [Tao.tv. 22/C. -ának (9) bekezdése] A sportigazgatási szerv- vagy a sportági szakszövetség a jelenértéken legalább 300 (korábban 500) millió forintértékű sportfejlesztési programról az illetékes miniszterek véleménye figyelembe vételével hoz döntést. Az illetékes miniszterek 10 napon belül közlik álláspontjukat. Véleményeltérés esetén a Kormány dönt. A sportigazgatási szerv vagy a sportági szakszövetség vezetője a Kormány döntésének megfelelően jóváhagyja vagy elutasítja a sportfejlesztési program támogatását és ezt a döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) Az egyértelmű jogértelmezés elősegítése érdekében, továbbá jogharmonizációs okból történt a Tao.tv. egyes rendelkezéseinek a módosítása. Ezek közül a legfontosabbak: Jogharmonizálás [Tao.tv a (1) bekezdésének b) pontja] A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 90/435/EGK irányelvet és azok módosításait a 2011/96/EU irányelv egységes szerkezetben, tartalmi változtatás nélkül váltotta fel. A módosítás az új irányelvre történő hivatkozást tartalmazza. A társasági adó-alap megállapítása [Tao.tv. 6. -ának (4) bekezdése] Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület stb. a Tao.tv. rendelkezéseit a ok figyelembevételével alkalmazza, feltéve, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek nem minősül. Az egyház adóalapja [Tao.tv. 9. -ának (9) bekezdése] Az egyháznak a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó adóalapot ezen (1)-(7) bekezdésének a közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával kell megállapítania. A évre korábban hatályba léptetett átmeneti rendelkezés [Tao.tv. 29/Q -a (2) és (3) bekezdésének módosítása] biztosítja, hogy a K+F bérköltség adókedvezményének átmeneti rendelkezése egyértelműen alkalmazható legyen a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő adózókra is, lehetővé teszi, hogy a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összegével a társasági adó alapja csökkenthető, nemcsak a 2007-től 2009-ig tartó üzleti évben megállapított, ki nem fizetett osztalék január 1-jét követő kifizetése. A módosítások alkalmazása Az ismertetett rendelkezéseket a évi adókötelezettség megállapítása során alkalmazni kell.

5 A évi LXXXVI. törvény alapján [hatályos ] A Tao. tv. 3. számú melléklete kiegészült [B) rész 20. pontja] A kiegészítés szerint több munkáltató által egy munkakörre egy magánszeméllyel létesített munkaviszony esetén elismert, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül az a személyi jellegű ráfordítás, amelyet a kijelölt munkáltató a további munkáltatók helyett teljesít. Ez a ráfordítás akkor számolható el elismert költségként, ha azt a további munkáltatók a kijelölt munkáltató részére megtérítik. A Tao.tv. 3. számú mellékletének B/9. pontja törlésre került, mely szerint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások közé tartozott a munkatörvénykönyvében előírt rendelkezések alapján az igénybe nem vett munkaidőkedvezmény címen a szakszervezetnek átutalt összeg. 3. Általános forgalmi adó 3.1. A évi XLIX. törvény (hatályos től) (A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztése.) A mezőgazdaságban előforduló csalások az évek során olyan nagyságrendet értek el, amely már zavarja az ágazat normális működését, rontja a gazdálkodók versenyképességét és rombolja az adómorált. A fordított adózás amely azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, az áfa megfizetésére a vevő kötelezett olyan adózási mechanizmus, amely eredményesen hozzájárulhat a mezőgazdaság meghatározott területein jellemző áfa csalási módszerek visszaszorításához. Az Áfa-tv ának (1) bekezdése kiegészült i) ponttal, a melléklet pedig a 6/A. számú melléklettel. Ez szerint: az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: = a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében. Ezen termékek: kukorica, búza, árpa, rozs, zab, triticale, napraforgó-mag (törve is), repce- vagy olajrepcemag (törve is), szójabab (törve is). A fordított adózás alkalmazásához az ügyletben érintett feleknek ez esetben is meg kell felelni az Áfa-tv ának (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (Az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyikének se legyen olyan, az Áfa-tv.-ben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.) A fordított adózás ezen előírása nem alkalmazható [Áfa-tv ának új (8) bekezdése] a XIV. fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenységi körébe tartozó (kompenzációs felárra jogosító) termékértékesítésére és termékbeszerzésére. Átmeneti rendelkezés [Áfa-tv a] Az átmeneti rendelkezések biztosítják, hogy az egyenes adózásról a fordított adózásra történő áttérés ne okozzon egy és ugyanazon ügyletnél kettős adóztatást vagy nem adóztatást. Az új előírást azonban az esetekben kell alkalmazni, amikor a teljesítés július 1. napjára vagy azt követő időpontra esik. Ha az ügyletre a fordított adózást kell alkalmazni, a

6 6 fizetendő adót a vevőnek nem a teljesítéskor, hanem az Áfa-tv ában meghatározott időpontban (a számla kézhezvételekor, az ellenérték megtérítésekor, a teljesítést követő hónap tizenötödik napján, amelyik leghamarabb bekövetkezik) kell megállapítani. [Az Áfa-tv ának (1) bekezdése alapján a teljesítés: az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul. Ez nem lehet más, mint a szerződés szerinti teljesítés időpontja.] Amennyiben a teljesítés időpontja július 1-jét megelőző nap, akkor a fordított adózás nem alkalmazható. Amennyiben a július 1-jén vagy azt követően teljesített ügylethez kapcsolódóan fizetett előleg jóváírása, kézhezvétele korábban történt, az előlegre az Áfa-tv ában meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell, vagyis azt úgy kell figyelembe venni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza, és az adót egyenes adózással a termék értékesítője fizeti meg. Ebből az következik, hogy a termék beszerzőjének adófizetési kötelezettsége az adóalapnak az előlegadót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik, azaz az a június 30-a utáni teljesítés összegéből a július 1-je előtti előleggel lefedett része egyenesen adózik, az előleggel nem fedezett része pedig fordítottan. Az alkalmazás várható időtartama, várhatóan 2 év, június 30-ig A évi LXIX. törvény alapján A számla kötelező adattartama (hatályos ) [Áfa-v ának d) pontja] A kiegészítő módosítás a belföldi összesítő jelentésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség végrehajthatósága érdekében előírja, hogy a számlán kötelezően fel kell tüntetni a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybe vevő adószámát, ha az áthárított adó a kétmillió forintot eléri vagy meghaladja, és a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön. Ezen előírást azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben az adófizetési kötelezettség január 1. napján vagy azt követően keletkezik. 18 %-os adókulcs szerint adózik [Áfa-tv. 3/A. számú mellékletének II. része] A Magyarországon megrendezésre kerülő nagyszabású, nemzetközi jelentőségű szabadtéri zenei fesztiválok nemzetközi versenyképességének biztosítása érdekében kiegészítették a 3/A. számú melléklet II. részét. A kiegészítés szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz hasonlóan ezekre a kiemelt kulturális rendezvényekre való belépést biztosító belépőjegyek is 18 %-os adókulcs szerint adóznak (hatályos )

7 7 4. Helyi adók 4.1. A évi XXIX. törvény alapján (hatályos ) Mentesül az építményadó alól [Htv ának b) pontja] a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség. Pontosításra került a telek értelmező rendelkezése [Htv ának 16. pontja] a következők szerint: Telek az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet (az utóbbi korábban adómentes telek volt), a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet. 5. Illetékek 5.1. A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) Mentes az öröklési, illetve ajándékozási illeték alól [Itv a (1) bekezdésének a) pontja, 17. -a (1) bekezdésének a) pontja] A közösségi joggal való teljes mértékű harmonizáció érdekében az illetékmentességi szabály hatályos rendelkezéséből a hazai jelző elmarad. Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól [Itv a (1) bekezdésének t) pontja] A módosítás a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességi szabály alanyi körét pontosítja: ingatlannak, valamint belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a Tao.tv. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. A kiegészítő rendelkezés [Itv. 99/D. -ának (3) bekezdése] A jogalkalmazói gyakorlat számára egyértelműsíti az Itv. 23/A. -ában rögzített ingatlanforgalmazási célú illetékkedvezményi szabály alkalmazásának feltételéül szabott továbbértékesítés vonatkozásában, hogy az illetékkedvezmény alkalmazásakor vállalt feltétel az ingatlan főtevékenysége szerint saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával foglalkozó kapcsolt vállalkozás részére történő értékesítésével akkor sem teljesül, ha a vállalkozó az ingatlant január 1-jét megelőzően szerezte meg. Pontosítás az Itv ának (1) bekezdésében, amely egyértelművé teszi, hogy gépjárműbeszerzés esetén a gépjármű korának meghatározásakor kizárólag a gyártás évére kell figyelemmel lenni, a gyártási hónap nem relevans az illetékkötelezettség szempontjából. Hatályát veszi az Itv a (1) bekezdésének r) pontja, a 87. -ának (4) bekezdése.

8 8 Az Itv. hatályos szövege kétszer is tartalmazza az Itv a (1) bekezdésének r) pontját, illetve ezen pontban foglalt illetékmentesség igénybevételekor vállalt feltétel elmaradásának következményeit tartalmazó rendelkezést. A módosítás ezeket orvosolja. 6. Tbj-tv. módosításai 6.1. A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) A központi költségvetés fizet [Tbj-tv ának (5) bekezdése, 39. -ának (2) bekezdése, 65/B. -a] A január 1-jétől hatályos szabályok szerint a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban és a balett művészeti életjáradékban részesülők más ellátottakhoz hasonlóan külön járulékfizetés nélkül jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. A Tbj-tv. szabályai közötti koherencia megteremtése érdekében indokolt a 39. (2) bekezdésének a pontosítása, ami egyértelművé teszi, hogy ezen jogosulti kör nem kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre, azt a központi költségvetés fizeti. A módosító rendelkezés január 1-jétől alkalmazható A évi LXXXVI. törvény alapján (hatályos ) Az új Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódóan Az Mt a alapján létesített munkaviszonyban több munkáltató köt munkaszerződést a munkavállalóval. Ebben az esetben a munkáltatók kötelesek kijelölni a munkaszerződésben közülük azt, aki az adó- és járulékszabályokból fakadó kötelezettségeket bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségeket teljesíti. A Tbj-tv. szempontjából az így kijelölt munkáltató minősül az említett jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatójának. A Tbj-tv. 7. -a (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésével (mely szerint az Mt. szerinti munkaviszony esetén a biztosítás kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép) a módosítás megteremti az Mt. és a Tbj-tv. összhangját, amellyel a biztosítási jogviszony kezdete és a munkaviszony kezdete nem válik el egymástól. A módosítás átvezeti a Tbj-tv.-en az Mt. hatályba lépése miatt szükségessé váló jogszabályi hivatkozásokat, módosult szövegrészeket is. 7. Egyszerűsített foglalkoztatás (hatályos ) Az új Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódóan: A évi I. törvényre, az új Munka törvénykönyvre történik a hivatkozás a régi helyett a legfeljebb foglalkoztatott létszámnál, az idénymunkánál. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony nem jöhet létre szóbeli megállapodás alapján, mindenképpen írásba kell foglalni (az írásba foglalás nem a munkavállaló kérésére történik). Hatályon kívül helyezték az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény azon előírásait, amelyek az új Munka törvénykönyvébe az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony fejezetébe bekerültek. Ezen előírások arról

9 9 rendelkeztek, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyra az Mt. mely előírásai nem alkalmazhatók. 8. Szakképzési hozzájárulás (hatályos január 1.) A évi LXIX. törvény alapján A szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségüknek jelenleg külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell eleget tenniük az arra kötelezetteknek. Az éves szakképzési hozzájárulási kötelezettség bevallási határidejének tárgyévet követő év február 25. napjáról február 12. napjára történő módosításával, január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás bevallást nem önálló nyomtatványon, hanem a havi adó- és járulékbevallás részeként kell majd teljesítenie az adózónak. 9. Hitelintézetek járadéka (hatályos ) A évi LXIX. törvény alapján [2006. évi LIX. tv. 4. -ának új (5)-(7) bekezdése) A kiegészítő módosítás szerint a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény (Gyűjtőszámla-hitel tv.) módosításával összhangban az árfolyamgát rendszerén keresztül a deviza jelzáloghitel havi törlesztő részletének az árfolyamgát feletti részéből kamatrészre jutó hányadot a költségvetés teljes mértékben megtéríti (a pénzügyi intézmény és a költségvetés közötti százalékos megosztási mód helyett) és a kamatrészre eső hányad 50 százalékát a pénzügyi intézmény a hitelintézetek járadéka útján teljesíti. A Gyűjtőszámla-hitel tv. alapján a Magyar Állam meghatározott feltételek teljesítése esetén bizonyos összegeket térít a pénzügyi intézmény részére. A rendelkezés ezen állami térítések adó- és járulékmentességét biztosítja, tekintettel arra, hogy ezen térítések a pénzügyi intézménytől elvonásra kerülnek, így valós jövedelmet nem jelentenek. 10. Pénzügyi szervezetek különadója A különadó visszatérítése (hatályos ) (A évi CXCIII. törvény alapján.) A törvényi előírás szerint kiszámított különadót adóvisszatérítés címén csökkenti a fogyasztóval kötött devizaalapú kölcsönszerződés alapján teljesített előtörlesztés miatt, valamint a fogyasztóval kötött devizaalapú pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló követelése teljesítése következtében = a pénzügyi intézmény által az előtörlesztés, illetve a teljesítés során a törvény rendelkezése alapján kötelezően alkalmazott devizaárfolyam, valamint = a pénzügyi intézmény által a kölcsönszerződésből, illetve a pénzügyi lízingszerződésből eredő követelése könyveiben történő nyilvántartása során az Szt. és a vonatkozó kormányrendelet rendelkezésének megfelelően alkalmazott devizaárfolyam eltérése következtében a pénzügyi intézmény által a 2011-ben kezdődő üzleti éve adózás elötti eredménye terhére elszámolt ráfordítások összegének (számított veszteségének) 30 százaléka. Ha a pénzügyi intézményt megillető adóvisszatérítés meghaladja a évre kiszámított különadót, a különbözetet a jén a pénzügyi intézmény kapcsolt

10 10 vállalkozásának minősülő másik pénzügyi intézmény vagy biztosító érvényesítheti a 2011-re fizetendő különadója megállapítása során. Az ezen rendelkezés alapján a visszaigénylésre jogosult társaság által érvényesített (visszaigényelt) összeg nem haladhatja meg a visszaigénylésre jogosult társaságot a számított különadójából az őt megillető adóvisszatérítést meghaladó részt. A pénzügyi intézményt, a visszaigénylésre jogosult társaságot megillető adóvisszatérítés(ek) összege nem haladhatja meg a 2011-re fizetendő különadója megállapításánál kiszámított különadót. Az előbbiek szerint meghatározott adóvisszatérítés teljesítését a évre vonatkozó különadó-bevallás módosításával, legkorábban január 31-től lehetett igényelni. A visszaigénylésnek feltétele az is, hogy a pénzügyi intézmény, a visszaigénylésre jogosult társaság a számított veszteségét a számviteli előírások szerint vezetett nyilvántartásai alapján állapítsa meg, a cégneve és adószáma feltüntetésével írásban rögzítse. További feltétel, hogy az érintett pénzügyi intézmény, valamint a visszaigénylésre jogosult társaságok cégneve és adószáma feltüntetésével írásban közösen rögzítsék: az egyedi különadó alapjukra kiszámított különadókat és azok összegét, egyedi számított veszteségeiket és ezek összegét, egyedi számított veszteségeik 30 százalékát és ezek összegét, az egyedileg megillető adóvisszatérítéseket és ezek összegét. Az előbbiek szerint meghatározott iratokat amelyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni az adózó az általa 2011-re fizetendő különadó bevallásának, illetve az érintett adózók a bármelyikük által 2011-re fizetendő különadó bevallásának önellenőrzése vagy utólagos ellenőrzése alapján, az önellenőrzés, illetve az utólagos ellenőrzés megállapítását figyelembe véve írásban módosíthatják. Az állami adóhatóság az adózót megillető adóvisszatérítést vagy annak egy részét teljesítheti olyan állampapírnak az adózó értékpapír-számlájára történő továbbítása révén is, amely állampapír által megtestesített valamely kötelezettség teljesítése legkésőbb az állampapír továbbításának napját követő 366. napon esedékessé válik. Ha az adóvisszatérítést az állami adóhatóság részben vagy egészben állampapírnak az adózó értékpapír-számlájára történő továbbítása révén teljesíti, kiutalás napjának az állampapír továbbításának napja számít. Az adóvisszatérítés teljesítése során az adózó részére továbbítandó állampapír-mennyiséget az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) által az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként az érintett állampapír-sorozatokra vonatkozóan számított, az adózó értékpapír-számlájára történő továbbítás értéknapját kettővel megelőző kereskedési napon közzé tett legjobb vételi és eladási bruttó árfolyamok számtani átlaga alapján kell meghatározni, valamint az MNB által ugyanerre a napra vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyam az irányadó. Az adóvisszatérítést állampapír átadásával az állami adóhatóság az ÁKK Zrt. útján teljesíti. Az Art. rendelkezéseit a fentebb említett eltérésekkel kell alkalmazni. [A évi LIX. törvény 4/A. -ának a (11)-(20) bekezdése]

11 A évre fizetendő különadó (hatályos ) (A évi LXIX. törvénnyel módosított évi CXCIII. törvény alapján.) A pénzügyi intézmény által évre fizetendő különadó megállapításánál a különadó alapja és mértéke figyelembe vételével kiszámított különadót adóvisszatérítés címén csökkenti a Magyarország területén lévő ingatlanon alapított zálogjog fedezete vagy vállalt állami készfizető kezesség fedezete mellett a fogyasztóval kötött devizaalapú kölcsönszerződés, valamint a fogyasztóval kötött devizaalapú, Magyarország területén lévő lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló követelés részleges elengedése esetén a követelésből (ide értve különösen a már esedékessé vált kamatot, késedelmi kamatot és költséget is) elengedett résznek (a számított veszteségnek) 30 százaléka. A különadó csökkentést a pénzügyi intézmény legfeljebb olyan mértékig veheti figyelembe, hogy az általa fizetendő különadó ezt követően is elérje az általa kiszámított különadó 70 százalékát. Az adóvisszatérítés feltétele, hogy a pénzügyi intézmény, amennyiben a követelés forintra történő átváltására korábban még nem került sor, a kölcsönszerződés alapján fennálló vagy abból eredő teljes követelést, még fel nem mondott pénzügyi lízingszerződés esetén a pénzügyi lízingszerződésből eredő teljes követelést az MNB által meghirdetett, és között irányadó középárfolyamok átlagán forintban fennálló követelésre átváltja, a kölcsönszerződés megkötésekor a fedezetül szolgáló (jelzáloggal terhelt), a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor a pénzügyi lízingszerződés tárgyát képező ingatlan, több ingatlan esetén az ingatlanok együttes értéke nem haladta meg a 20 millió forintot, a követelésből legalább 78 ezer forint összegű esedékessé vált rész tekintetében az adós késedelme szeptember 30-án már meghaladta a 90 napot és azóta is fennáll folyamatosan, a kölcsönszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló vagy abból eredő követelésnek a forintra történő átváltása, valamint a követelés részleges elengedése legkésőbb szeptember 15-én hatályossá válik, a követelés részleges elengedése a forintra történő átváltás napján megállapított könyv szerinti értéke 25 százalékáig terjedő mértékben történt meg. Ha a pénzügyi intézményt a fentiek szerint megillető adóvisszatérítés összege meghaladja a évre kiszámított különadót, a különbözetet a visszaigénylésre jogosult társaság érvényesítheti a évre fizetendő különadója megállapításánál. Ha a különbözetet egynél több visszaigénylésre jogosult társaság érvényesíti, az egyes visszaigénylésre jogosult társaságokat e jogcímen külön-külön megillető adóvisszatérítések összege nem haladhatja meg a különbözetet. A visszaigénylésre jogosult társaság által érvényesített (levont) összeg nem haladhatja meg az általa fizetendő különadó 70 százalékának a visszaigénylésre jogosult társaságot megillető adóvisszatérítés összegét meghaladó részét.

12 12 Az adóvisszatérítés érvényesítésének feltétele, hogy a pénzügyi intézmény a számított veszteséget a számviteli rendelkezéseknek megfelelően vezetett nyilvántartásai alapján állapítsa meg, a cégneve és adószáma feltüntetésével írásban rögzítse. További feltétel, hogy az érintett pénzügyi intézmény, valamint a visszaigénylésre jogosult társaság(ok) cégneve és adószáma feltüntetésével írásban közösen rögzítsék: az egyedi különadó-alapjukra kiszámított különadókat és azok összegét, egyedi számított veszteségeiket és ezek összegét, egyedi számított veszteségeik 30 százalékát és ezek összegét, a pénzügyi intézményt, valamint a visszaigénylésre jogosult társaság(ok)at egyedileg megillető adóvisszatérítéseket és ezek összegét. Az előbbiek szerint meghatározott iratokat amelyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni az adózó az általa évre fizetendő különadó bevallásának, illetve az érintett adózók bármelyike által 2012-re fizetendő különadó bevallásának önellenőrzése vagy utólagos ellenőrzése alapján, az önellenőrzés, illetve az utólagos ellenőrzés megállapítását figyelembe véve írásban módosíthatják. Az adóbevallás módosítására vonatkozó rendelkezéseket az előbbiekre tekintettel kell alkalmazni. További módosítások, kiegészítések A módosítás szerint az adóvisszatérítésre jogosultak köre kibővült a befektetési vállalkozóval és az alapkezelővel. A törvény kiegészítése biztosítja, hogy minden olyan pénzügyi intézmény, amely a fennálló mikro-, kis- és középvállalati hitelállományát szeptember 30-ig növeli, az állománynövekedés forintban elszámolt ellenértékét levonhatja a évi különadó alapjából azzal, hogy az állománynövekedés meghatározása szempontjából a szeptember 30-án fennálló állomány 95 %-át kell bázisnak tekinteni. A pénzügyi intézmény által lakóingatlan fedezet mellett természetes személynek nyújtott, valamint az uniós pályázati támogatással érintett projekteknek az önerő kiegészítéséhez, valamint az előfinanszírozáshoz nyújtott hitelrészen felüli hitelrésze a re esedékes különadó alapját csökkenti. A pénzügyi intézmény az előbbiek szerint meghatározott különadóalap-csökkentést a évre vonatkozó külön-bevallása módosítása révén, legkorábban március 1-jétől jogosult érvényesíteni. Az előbbiek szerinti különadóalap-csökkentéssel megállapított különadó, továbbá a különadóvisszatérítés együttes összege nem haladhatja meg a számított különadó 70 százalékát. [A évi LIX. törvény 4/A. -ának (21)-(37) bekezdése.] Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól (hatályos ) (A évi LXIX. törvény alapján, a évi LIX. törvény 5. -ának (4) bekezdése.]

13 13 A magánszemélynél a pénzügyi intézmény által különadó-alap-csökkentés vagy adóvisszatérítés alapjául szolgáló tartozás-elengedés, szerződésmódosítás révén megszerzett vagy juttatott vagyoni érték (bevétel) mentes minden adó, hozzájárulás, járulék, illeték és más közteher alól, következtében a pénzügyi intézmény által az üzleti év (adóév) adózás előtti eredménye terhére elszámolt ráfordítás a társasági adó szempontjából a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minősül, valamint az elszámolt bevételeket a pénzügyi intézménynél az üzleti év (ár)bevételén alapuló adó megállapításánál és más hasonló fizetési kötelezettség meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, azzal, hogy amennyiben a pénzügyi intézmény által elengedett összeg meghaladja a követelés 25 %-át, akkor a jelen bekezdés rendelkezései a különadóalap-csökkentés vagy az adóvisszatérítés alapjául nem szolgáló elengedett összegre is vonatkoznak Egyéb módosítások (hatályos ) (A évi LXIX. törvény alapján.) A törvénymódosítás értelmező rendelkezést tartalmaz: a kkv-hitelállományra, az uniós pályázatra, a lakóingatlanra. Azok a pénzügyi vállalkozások, amelyek a végtörlesztésből származó veszteségük 30 százalékában meghatározott különadó-kedvezményt a évre fizetendő különadó megállapításánál nem tudták teljes mértékben érvényesíteni, nem kerülnek hátrányos helyzetbe, mivel lehetőségük lesz a fennmaradó összeget a 2012-re fizetendő különadó megállapításánál érvényesíteni. A kedvezmény feltételekhez kötött, annak összegét kis- és középvállalkozások hitelezésére kell fordítani. A pénzügyi intézmény a évre fizetendő, a évre nem érvényesített különadóval csökkentett összegét késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni, ha a december 31-één fennálló kkv-hitelállomány összege kisebb mint az előző év végén. 11. Cégtörvény 19. -a (2) bekezdésének módosítása (hatályos ) Az Art.-nek az Szt. szerinti beszámoló letétbe helyezésének elmulasztásával kapcsolatos rendelkezései január 1-jétől módosultak, a Cégtörvényben viszont a január 1-je előtti szabályok szerepeltek a beszámoló letétbe helyezésének elmulasztásával kapcsolatos adóhatósági intézkedésekre vonatkozóan. A módosítás a két törvény közötti összhang megteremtését szolgálja azzal, hogy részletezés helyett visszautal az Art.-re. [2012. évi LXIX. törvény alapján.] 12. Gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) módosítása (hatályos ) Az új Munka törvénykönyvéhez kapcsolódóan [2012. évi LXXXVI. törvény] Pontosítás a Gt. 39. (1) és (4) bekezdésében: a munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli ki a képviselettel rendelkező szervezet és nem a szakszervezet véleményének meghallgatása után. A munkavállalói küldött munkajogi védelmére az Mt. előírása az irányadó, mint eddig, de bekerült az, hogy az egyetértési jogot a munkavállalói küldöttet jelölő üzemi tanács gyakorolja.

14 14 Az elismert vállalatcsoport előkészítésében résztvevő gazdasági társaságoknak tájékoztatniuk kell az üzemi tanácsot (és nem a munkavállalói érdekképviseleti szervet) [Gt ának (3) bekezdése]. Az átalakulással létrejövő jogutód gazdasági társaságot illető jogok és terhelő kötelezettségek közé értendő a kollektív szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek is (korábban a munkavállalókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettség tartozott ide) [Gt ának (1) bekezdése]. Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a gazdasági társaságnál működő üzemi tanácsot (korábban a munkavállalói érdekképviseleti szerveket) [Gt ának (1) bekezdése]. Az egyesülésről tájékoztatni kell az egyesülési szerződés elfogadásától számított 15 napon belül az üzemi tanácsot (korábban a munkavállalói érdekképviseleti szerveket) [Gt ának (4) bekezdése]. A szétválás elhatározásáról is az üzemi tanácsot kell értesíteni (és nem a munkavállalói érdekképviseleti szerveket) [Gt ának (2) bekezdése]. Hatályát vesztette: a Gt. 8. -ának (1) bekezdése, mely szerint a gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi kapcsolatokra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni (felesleges előírás); a Gt a, amely a munkáltatói jogok gyakorlását szabályozta, amely a gazdasági társaságok számára indokolatlanul korlátozta a munkáltatói jogkör gyakorlója személyének meghatározását.

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. (1) Az illetékekről szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A társasági adótörvény módosítása a vállalkozási-gazdasági környezet kedvezőbbé tétele

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül.

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. Katv. módosításai 2016. június 16-tól hatályosan

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 201/2/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Módosító indítvány a Budapest

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Pályázatírást megelőző tevékenység (ingatlanhoz kapcsolódó szerződések tulajdonviszonyok...) (Klub feladata) Bejárás Árajánlat elkészítése Pályázatírás, benyújtás,

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben