2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)"

Átírás

1 2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 1. Személyi jövedelemadó 1.1. A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) Szja-tv a (9) bekezdésének b) pontja A módosítás pontosítja az adóelőleg megállapításához kapcsolódó nyilatkozattételre vonatkozó szabályokat. Megerősíti az eddig csak jogértelmezéssel levezethető szabályt, amely szerint a magánszemély akkor köteles írásbeli nyilatkozatban kérni, hogy a munkáltató, kifizető a jövedelmére alkalmazza az adóalap-kiegészítést, ha az adóévben megszerzett azon jövedelmeinek együttes összege, amelyek adóelőlegének megállapítása során az adóalapkiegészítést nem vették figyelembe, a 2 millió 424 ezer forintot meghaladja. Ezen rendelkezés biztosítja, hogy a magánszemélynek összevont adóalapba tartozó jövedelmének a 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó részét az adóelőleg-megállapítása során ne bruttósítva vegye figyelembe a jövedelmet juttató kifizető, munkáltató. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély különbözeti bírság fizetésére köteles. Szja-tv. 1. számú melléklete A lakáshoz kapcsolódóan adómentes a lakáscélú támogatás [ pont] A kiegészítő módosítás szerint mentesül az adó alól az otthonteremtési támogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel a hitelintézet által elengedett kötelezettség. A kormányrendelet szerint a hátralékos adósok részére otthonteremtési kamattámogatásos hitel azzal a feltétellel nyújtható, hogy a hitelintézet eltekint az adós késedelmes jelzáloghiteléből azon rész megfizetésétől, amelyet az adós a hitellel terhelt ingatlan vételárából törleszteni nem tud. A jelzáloghitelek állományának csökkentése és az otthonteremtési kamattámogatásos hitelek igénybevételének elősegítése indokolta az így elengedett kötelezettség adó alól történő mentesítését. Ezzel összefüggésben az új pont arról is rendelkezik, hogy az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetésből igényelt otthonteremtési támogatás is adómentes legyen más központi költségvetés terhére folyósított támogatásokhoz hasonlóan. A Magyar Corvin-lánc kitüntetéshez, egyéb díjakhoz kapcsolódóan adott pénzjutalmak adómentességére vonatkozó előírást [4.5. pont] a január 1-jétől megszerzett jövedelmekre lehet alkalmazni. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes [új pont] A szociális szövetkezet olyan sajátos szövetkezeti forma, amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára az önfoglalkoztatás keretében munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése évközi vált.i.doc

2 2 A szociális szövetkezetek várhatóan elsősorban a mezőgazdasági, illetve az élelmiszerelőállítás területén fognak működni. Ezért jellemzően a saját maguk által előállított, megtermelt növényi, állati termékeket, illetve az ezekből előállított élelmiszereket fogják a személyesen közreműködő tagjaiknak munkájuk ellenértékeként kiosztani. Az új rendelkezés a szociális szövetkezet tagja által a szociális szövetkezetekről szóló kormányrendelet szerinti személyes közreműködés ellenértékeként kapott élelmiszer, termény, élőállat formájában megszerzett bevételt mentesíti a személyi jövedelemadó alól. Az adómentesség legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel lehet, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát. Az élelmiszer-juttatás értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni. Mivel az iskolaszövetkezeteknek és a foglalkoztatási szövetkezeteknek elsősorban nem az a célja, hogy a magánszemély önfenntartását biztosítsák, így az e szervezetektől kapott juttatásokra az adómentesség nem alkalmazható A évi LXXXVI. törvény alapján (hatályos ) Pontosításra került a munkáltató értelmező rendelkezése [Szja-tv. 3. -ának 14. pontja]. A kiegészítő módosítás szerint a munkavállaló az értékhatárhoz kötött adómentes és béren kívüli juttatásokból csak egyszeresen részesülhet akkor is, ha egy munkakörre több munkáltatóval kötött munkaszerződést. 2. Társasági adó 2.1. A évi XXXIII. törvény alapján ( ) Alapvetően a látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódnak a módosító, kiegészítő rendelkezések azzal, hogy azokat első alkalommal a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmek során kell alkalmazni. [A Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzésének tananyagába ezen módosítások már beépültek!] A kiegészítő rendelkezés szerint támogatás nyújtható [Tao.tv. 22/C. -a (1) bekezdésének bb) és df) alpontja] a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány = részére a versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására. A támogatás igénybevétele [Tao.tv. 22/C. -a (2)-(3) bekezdése] Az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig döntése szerint a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor, a kiegészítés szerint feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállításakor az adózónak nincs lejárt tartozása.

3 3 Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási igazolást a támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, illetve a sportági szakszövetség állítja ki, lényegében az eddigiek figyelembe vételével. Támogatási igazolás [Tao.tv. 22/C. -a (5) bekezdésének h) pontja, új 5/a) bekezdése] A kiegészítő rendelkezés szerint a támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha a látvány-csapatsportban működő hivatásos és amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve működik és az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák- vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolaiegyetemi bajnokságban részt vesz. A támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban akkor is kiállítható, ha a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a látványcsapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet azért nem működik legalább 2 éve, mert = a sportegyesület versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt vesz), és az indulás jogát erre a társaságra 2 éven belül ruházza át, = a sportvállalkozás az amatőr versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és az indulás jogát a tagjaként működő sportszervezetre 2 éven belül ruházza át, = a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 2 éven belül megszűnt sportszervezet általános jogutódjaként annak indulási jogát gyakorolja, = ha a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezet az utánpótlás nevelés területén működő sportvállalkozásként 2 éven belül létrehozott olyan sportszervezet, amelynek a felkészítésre és a versenyeztetésre vonatkozó együttműködési megállapodása van felnőtt korosztályos versenyrendszerben (nemzeti bajnokság) résztvevő sportvállalkozással; ha a támogatási igazolás kiállítását megelőző támogatási időszakban a látványcsapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet az országos sportági szakszövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkezik.

4 4 Magasabb szintű döntés a támogatásról [Tao.tv. 22/C. -ának (9) bekezdése] A sportigazgatási szerv- vagy a sportági szakszövetség a jelenértéken legalább 300 (korábban 500) millió forintértékű sportfejlesztési programról az illetékes miniszterek véleménye figyelembe vételével hoz döntést. Az illetékes miniszterek 10 napon belül közlik álláspontjukat. Véleményeltérés esetén a Kormány dönt. A sportigazgatási szerv vagy a sportági szakszövetség vezetője a Kormány döntésének megfelelően jóváhagyja vagy elutasítja a sportfejlesztési program támogatását és ezt a döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) Az egyértelmű jogértelmezés elősegítése érdekében, továbbá jogharmonizációs okból történt a Tao.tv. egyes rendelkezéseinek a módosítása. Ezek közül a legfontosabbak: Jogharmonizálás [Tao.tv a (1) bekezdésének b) pontja] A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 90/435/EGK irányelvet és azok módosításait a 2011/96/EU irányelv egységes szerkezetben, tartalmi változtatás nélkül váltotta fel. A módosítás az új irányelvre történő hivatkozást tartalmazza. A társasági adó-alap megállapítása [Tao.tv. 6. -ának (4) bekezdése] Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület stb. a Tao.tv. rendelkezéseit a ok figyelembevételével alkalmazza, feltéve, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek nem minősül. Az egyház adóalapja [Tao.tv. 9. -ának (9) bekezdése] Az egyháznak a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó adóalapot ezen (1)-(7) bekezdésének a közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával kell megállapítania. A évre korábban hatályba léptetett átmeneti rendelkezés [Tao.tv. 29/Q -a (2) és (3) bekezdésének módosítása] biztosítja, hogy a K+F bérköltség adókedvezményének átmeneti rendelkezése egyértelműen alkalmazható legyen a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő adózókra is, lehetővé teszi, hogy a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összegével a társasági adó alapja csökkenthető, nemcsak a 2007-től 2009-ig tartó üzleti évben megállapított, ki nem fizetett osztalék január 1-jét követő kifizetése. A módosítások alkalmazása Az ismertetett rendelkezéseket a évi adókötelezettség megállapítása során alkalmazni kell.

5 A évi LXXXVI. törvény alapján [hatályos ] A Tao. tv. 3. számú melléklete kiegészült [B) rész 20. pontja] A kiegészítés szerint több munkáltató által egy munkakörre egy magánszeméllyel létesített munkaviszony esetén elismert, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül az a személyi jellegű ráfordítás, amelyet a kijelölt munkáltató a további munkáltatók helyett teljesít. Ez a ráfordítás akkor számolható el elismert költségként, ha azt a további munkáltatók a kijelölt munkáltató részére megtérítik. A Tao.tv. 3. számú mellékletének B/9. pontja törlésre került, mely szerint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások közé tartozott a munkatörvénykönyvében előírt rendelkezések alapján az igénybe nem vett munkaidőkedvezmény címen a szakszervezetnek átutalt összeg. 3. Általános forgalmi adó 3.1. A évi XLIX. törvény (hatályos től) (A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztése.) A mezőgazdaságban előforduló csalások az évek során olyan nagyságrendet értek el, amely már zavarja az ágazat normális működését, rontja a gazdálkodók versenyképességét és rombolja az adómorált. A fordított adózás amely azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, az áfa megfizetésére a vevő kötelezett olyan adózási mechanizmus, amely eredményesen hozzájárulhat a mezőgazdaság meghatározott területein jellemző áfa csalási módszerek visszaszorításához. Az Áfa-tv ának (1) bekezdése kiegészült i) ponttal, a melléklet pedig a 6/A. számú melléklettel. Ez szerint: az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: = a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében. Ezen termékek: kukorica, búza, árpa, rozs, zab, triticale, napraforgó-mag (törve is), repce- vagy olajrepcemag (törve is), szójabab (törve is). A fordított adózás alkalmazásához az ügyletben érintett feleknek ez esetben is meg kell felelni az Áfa-tv ának (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (Az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyikének se legyen olyan, az Áfa-tv.-ben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.) A fordított adózás ezen előírása nem alkalmazható [Áfa-tv ának új (8) bekezdése] a XIV. fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenységi körébe tartozó (kompenzációs felárra jogosító) termékértékesítésére és termékbeszerzésére. Átmeneti rendelkezés [Áfa-tv a] Az átmeneti rendelkezések biztosítják, hogy az egyenes adózásról a fordított adózásra történő áttérés ne okozzon egy és ugyanazon ügyletnél kettős adóztatást vagy nem adóztatást. Az új előírást azonban az esetekben kell alkalmazni, amikor a teljesítés július 1. napjára vagy azt követő időpontra esik. Ha az ügyletre a fordított adózást kell alkalmazni, a

6 6 fizetendő adót a vevőnek nem a teljesítéskor, hanem az Áfa-tv ában meghatározott időpontban (a számla kézhezvételekor, az ellenérték megtérítésekor, a teljesítést követő hónap tizenötödik napján, amelyik leghamarabb bekövetkezik) kell megállapítani. [Az Áfa-tv ának (1) bekezdése alapján a teljesítés: az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul. Ez nem lehet más, mint a szerződés szerinti teljesítés időpontja.] Amennyiben a teljesítés időpontja július 1-jét megelőző nap, akkor a fordított adózás nem alkalmazható. Amennyiben a július 1-jén vagy azt követően teljesített ügylethez kapcsolódóan fizetett előleg jóváírása, kézhezvétele korábban történt, az előlegre az Áfa-tv ában meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell, vagyis azt úgy kell figyelembe venni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza, és az adót egyenes adózással a termék értékesítője fizeti meg. Ebből az következik, hogy a termék beszerzőjének adófizetési kötelezettsége az adóalapnak az előlegadót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik, azaz az a június 30-a utáni teljesítés összegéből a július 1-je előtti előleggel lefedett része egyenesen adózik, az előleggel nem fedezett része pedig fordítottan. Az alkalmazás várható időtartama, várhatóan 2 év, június 30-ig A évi LXIX. törvény alapján A számla kötelező adattartama (hatályos ) [Áfa-v ának d) pontja] A kiegészítő módosítás a belföldi összesítő jelentésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség végrehajthatósága érdekében előírja, hogy a számlán kötelezően fel kell tüntetni a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybe vevő adószámát, ha az áthárított adó a kétmillió forintot eléri vagy meghaladja, és a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön. Ezen előírást azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben az adófizetési kötelezettség január 1. napján vagy azt követően keletkezik. 18 %-os adókulcs szerint adózik [Áfa-tv. 3/A. számú mellékletének II. része] A Magyarországon megrendezésre kerülő nagyszabású, nemzetközi jelentőségű szabadtéri zenei fesztiválok nemzetközi versenyképességének biztosítása érdekében kiegészítették a 3/A. számú melléklet II. részét. A kiegészítés szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz hasonlóan ezekre a kiemelt kulturális rendezvényekre való belépést biztosító belépőjegyek is 18 %-os adókulcs szerint adóznak (hatályos )

7 7 4. Helyi adók 4.1. A évi XXIX. törvény alapján (hatályos ) Mentesül az építményadó alól [Htv ának b) pontja] a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség. Pontosításra került a telek értelmező rendelkezése [Htv ának 16. pontja] a következők szerint: Telek az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet (az utóbbi korábban adómentes telek volt), a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet. 5. Illetékek 5.1. A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) Mentes az öröklési, illetve ajándékozási illeték alól [Itv a (1) bekezdésének a) pontja, 17. -a (1) bekezdésének a) pontja] A közösségi joggal való teljes mértékű harmonizáció érdekében az illetékmentességi szabály hatályos rendelkezéséből a hazai jelző elmarad. Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól [Itv a (1) bekezdésének t) pontja] A módosítás a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességi szabály alanyi körét pontosítja: ingatlannak, valamint belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a Tao.tv. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. A kiegészítő rendelkezés [Itv. 99/D. -ának (3) bekezdése] A jogalkalmazói gyakorlat számára egyértelműsíti az Itv. 23/A. -ában rögzített ingatlanforgalmazási célú illetékkedvezményi szabály alkalmazásának feltételéül szabott továbbértékesítés vonatkozásában, hogy az illetékkedvezmény alkalmazásakor vállalt feltétel az ingatlan főtevékenysége szerint saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával foglalkozó kapcsolt vállalkozás részére történő értékesítésével akkor sem teljesül, ha a vállalkozó az ingatlant január 1-jét megelőzően szerezte meg. Pontosítás az Itv ának (1) bekezdésében, amely egyértelművé teszi, hogy gépjárműbeszerzés esetén a gépjármű korának meghatározásakor kizárólag a gyártás évére kell figyelemmel lenni, a gyártási hónap nem relevans az illetékkötelezettség szempontjából. Hatályát veszi az Itv a (1) bekezdésének r) pontja, a 87. -ának (4) bekezdése.

8 8 Az Itv. hatályos szövege kétszer is tartalmazza az Itv a (1) bekezdésének r) pontját, illetve ezen pontban foglalt illetékmentesség igénybevételekor vállalt feltétel elmaradásának következményeit tartalmazó rendelkezést. A módosítás ezeket orvosolja. 6. Tbj-tv. módosításai 6.1. A évi LXIX. törvény alapján (hatályos ) A központi költségvetés fizet [Tbj-tv ának (5) bekezdése, 39. -ának (2) bekezdése, 65/B. -a] A január 1-jétől hatályos szabályok szerint a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban és a balett művészeti életjáradékban részesülők más ellátottakhoz hasonlóan külön járulékfizetés nélkül jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. A Tbj-tv. szabályai közötti koherencia megteremtése érdekében indokolt a 39. (2) bekezdésének a pontosítása, ami egyértelművé teszi, hogy ezen jogosulti kör nem kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre, azt a központi költségvetés fizeti. A módosító rendelkezés január 1-jétől alkalmazható A évi LXXXVI. törvény alapján (hatályos ) Az új Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódóan Az Mt a alapján létesített munkaviszonyban több munkáltató köt munkaszerződést a munkavállalóval. Ebben az esetben a munkáltatók kötelesek kijelölni a munkaszerződésben közülük azt, aki az adó- és járulékszabályokból fakadó kötelezettségeket bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségeket teljesíti. A Tbj-tv. szempontjából az így kijelölt munkáltató minősül az említett jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatójának. A Tbj-tv. 7. -a (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésével (mely szerint az Mt. szerinti munkaviszony esetén a biztosítás kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép) a módosítás megteremti az Mt. és a Tbj-tv. összhangját, amellyel a biztosítási jogviszony kezdete és a munkaviszony kezdete nem válik el egymástól. A módosítás átvezeti a Tbj-tv.-en az Mt. hatályba lépése miatt szükségessé váló jogszabályi hivatkozásokat, módosult szövegrészeket is. 7. Egyszerűsített foglalkoztatás (hatályos ) Az új Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódóan: A évi I. törvényre, az új Munka törvénykönyvre történik a hivatkozás a régi helyett a legfeljebb foglalkoztatott létszámnál, az idénymunkánál. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony nem jöhet létre szóbeli megállapodás alapján, mindenképpen írásba kell foglalni (az írásba foglalás nem a munkavállaló kérésére történik). Hatályon kívül helyezték az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény azon előírásait, amelyek az új Munka törvénykönyvébe az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony fejezetébe bekerültek. Ezen előírások arról

9 9 rendelkeztek, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyra az Mt. mely előírásai nem alkalmazhatók. 8. Szakképzési hozzájárulás (hatályos január 1.) A évi LXIX. törvény alapján A szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségüknek jelenleg külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell eleget tenniük az arra kötelezetteknek. Az éves szakképzési hozzájárulási kötelezettség bevallási határidejének tárgyévet követő év február 25. napjáról február 12. napjára történő módosításával, január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás bevallást nem önálló nyomtatványon, hanem a havi adó- és járulékbevallás részeként kell majd teljesítenie az adózónak. 9. Hitelintézetek járadéka (hatályos ) A évi LXIX. törvény alapján [2006. évi LIX. tv. 4. -ának új (5)-(7) bekezdése) A kiegészítő módosítás szerint a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény (Gyűjtőszámla-hitel tv.) módosításával összhangban az árfolyamgát rendszerén keresztül a deviza jelzáloghitel havi törlesztő részletének az árfolyamgát feletti részéből kamatrészre jutó hányadot a költségvetés teljes mértékben megtéríti (a pénzügyi intézmény és a költségvetés közötti százalékos megosztási mód helyett) és a kamatrészre eső hányad 50 százalékát a pénzügyi intézmény a hitelintézetek járadéka útján teljesíti. A Gyűjtőszámla-hitel tv. alapján a Magyar Állam meghatározott feltételek teljesítése esetén bizonyos összegeket térít a pénzügyi intézmény részére. A rendelkezés ezen állami térítések adó- és járulékmentességét biztosítja, tekintettel arra, hogy ezen térítések a pénzügyi intézménytől elvonásra kerülnek, így valós jövedelmet nem jelentenek. 10. Pénzügyi szervezetek különadója A különadó visszatérítése (hatályos ) (A évi CXCIII. törvény alapján.) A törvényi előírás szerint kiszámított különadót adóvisszatérítés címén csökkenti a fogyasztóval kötött devizaalapú kölcsönszerződés alapján teljesített előtörlesztés miatt, valamint a fogyasztóval kötött devizaalapú pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló követelése teljesítése következtében = a pénzügyi intézmény által az előtörlesztés, illetve a teljesítés során a törvény rendelkezése alapján kötelezően alkalmazott devizaárfolyam, valamint = a pénzügyi intézmény által a kölcsönszerződésből, illetve a pénzügyi lízingszerződésből eredő követelése könyveiben történő nyilvántartása során az Szt. és a vonatkozó kormányrendelet rendelkezésének megfelelően alkalmazott devizaárfolyam eltérése következtében a pénzügyi intézmény által a 2011-ben kezdődő üzleti éve adózás elötti eredménye terhére elszámolt ráfordítások összegének (számított veszteségének) 30 százaléka. Ha a pénzügyi intézményt megillető adóvisszatérítés meghaladja a évre kiszámított különadót, a különbözetet a jén a pénzügyi intézmény kapcsolt

10 10 vállalkozásának minősülő másik pénzügyi intézmény vagy biztosító érvényesítheti a 2011-re fizetendő különadója megállapítása során. Az ezen rendelkezés alapján a visszaigénylésre jogosult társaság által érvényesített (visszaigényelt) összeg nem haladhatja meg a visszaigénylésre jogosult társaságot a számított különadójából az őt megillető adóvisszatérítést meghaladó részt. A pénzügyi intézményt, a visszaigénylésre jogosult társaságot megillető adóvisszatérítés(ek) összege nem haladhatja meg a 2011-re fizetendő különadója megállapításánál kiszámított különadót. Az előbbiek szerint meghatározott adóvisszatérítés teljesítését a évre vonatkozó különadó-bevallás módosításával, legkorábban január 31-től lehetett igényelni. A visszaigénylésnek feltétele az is, hogy a pénzügyi intézmény, a visszaigénylésre jogosult társaság a számított veszteségét a számviteli előírások szerint vezetett nyilvántartásai alapján állapítsa meg, a cégneve és adószáma feltüntetésével írásban rögzítse. További feltétel, hogy az érintett pénzügyi intézmény, valamint a visszaigénylésre jogosult társaságok cégneve és adószáma feltüntetésével írásban közösen rögzítsék: az egyedi különadó alapjukra kiszámított különadókat és azok összegét, egyedi számított veszteségeiket és ezek összegét, egyedi számított veszteségeik 30 százalékát és ezek összegét, az egyedileg megillető adóvisszatérítéseket és ezek összegét. Az előbbiek szerint meghatározott iratokat amelyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni az adózó az általa 2011-re fizetendő különadó bevallásának, illetve az érintett adózók a bármelyikük által 2011-re fizetendő különadó bevallásának önellenőrzése vagy utólagos ellenőrzése alapján, az önellenőrzés, illetve az utólagos ellenőrzés megállapítását figyelembe véve írásban módosíthatják. Az állami adóhatóság az adózót megillető adóvisszatérítést vagy annak egy részét teljesítheti olyan állampapírnak az adózó értékpapír-számlájára történő továbbítása révén is, amely állampapír által megtestesített valamely kötelezettség teljesítése legkésőbb az állampapír továbbításának napját követő 366. napon esedékessé válik. Ha az adóvisszatérítést az állami adóhatóság részben vagy egészben állampapírnak az adózó értékpapír-számlájára történő továbbítása révén teljesíti, kiutalás napjának az állampapír továbbításának napja számít. Az adóvisszatérítés teljesítése során az adózó részére továbbítandó állampapír-mennyiséget az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) által az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként az érintett állampapír-sorozatokra vonatkozóan számított, az adózó értékpapír-számlájára történő továbbítás értéknapját kettővel megelőző kereskedési napon közzé tett legjobb vételi és eladási bruttó árfolyamok számtani átlaga alapján kell meghatározni, valamint az MNB által ugyanerre a napra vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyam az irányadó. Az adóvisszatérítést állampapír átadásával az állami adóhatóság az ÁKK Zrt. útján teljesíti. Az Art. rendelkezéseit a fentebb említett eltérésekkel kell alkalmazni. [A évi LIX. törvény 4/A. -ának a (11)-(20) bekezdése]

11 A évre fizetendő különadó (hatályos ) (A évi LXIX. törvénnyel módosított évi CXCIII. törvény alapján.) A pénzügyi intézmény által évre fizetendő különadó megállapításánál a különadó alapja és mértéke figyelembe vételével kiszámított különadót adóvisszatérítés címén csökkenti a Magyarország területén lévő ingatlanon alapított zálogjog fedezete vagy vállalt állami készfizető kezesség fedezete mellett a fogyasztóval kötött devizaalapú kölcsönszerződés, valamint a fogyasztóval kötött devizaalapú, Magyarország területén lévő lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló követelés részleges elengedése esetén a követelésből (ide értve különösen a már esedékessé vált kamatot, késedelmi kamatot és költséget is) elengedett résznek (a számított veszteségnek) 30 százaléka. A különadó csökkentést a pénzügyi intézmény legfeljebb olyan mértékig veheti figyelembe, hogy az általa fizetendő különadó ezt követően is elérje az általa kiszámított különadó 70 százalékát. Az adóvisszatérítés feltétele, hogy a pénzügyi intézmény, amennyiben a követelés forintra történő átváltására korábban még nem került sor, a kölcsönszerződés alapján fennálló vagy abból eredő teljes követelést, még fel nem mondott pénzügyi lízingszerződés esetén a pénzügyi lízingszerződésből eredő teljes követelést az MNB által meghirdetett, és között irányadó középárfolyamok átlagán forintban fennálló követelésre átváltja, a kölcsönszerződés megkötésekor a fedezetül szolgáló (jelzáloggal terhelt), a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor a pénzügyi lízingszerződés tárgyát képező ingatlan, több ingatlan esetén az ingatlanok együttes értéke nem haladta meg a 20 millió forintot, a követelésből legalább 78 ezer forint összegű esedékessé vált rész tekintetében az adós késedelme szeptember 30-án már meghaladta a 90 napot és azóta is fennáll folyamatosan, a kölcsönszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló vagy abból eredő követelésnek a forintra történő átváltása, valamint a követelés részleges elengedése legkésőbb szeptember 15-én hatályossá válik, a követelés részleges elengedése a forintra történő átváltás napján megállapított könyv szerinti értéke 25 százalékáig terjedő mértékben történt meg. Ha a pénzügyi intézményt a fentiek szerint megillető adóvisszatérítés összege meghaladja a évre kiszámított különadót, a különbözetet a visszaigénylésre jogosult társaság érvényesítheti a évre fizetendő különadója megállapításánál. Ha a különbözetet egynél több visszaigénylésre jogosult társaság érvényesíti, az egyes visszaigénylésre jogosult társaságokat e jogcímen külön-külön megillető adóvisszatérítések összege nem haladhatja meg a különbözetet. A visszaigénylésre jogosult társaság által érvényesített (levont) összeg nem haladhatja meg az általa fizetendő különadó 70 százalékának a visszaigénylésre jogosult társaságot megillető adóvisszatérítés összegét meghaladó részét.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben