Az orphan drug problémakör egészség-gazdaságtani megközelítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az orphan drug problémakör egészség-gazdaságtani megközelítése"

Átírás

1 Az orphan drug problémakör egészség-gazdaságtani megközelítése Dr. Boncz Imre, Pécsi Tudományegyetem A ritka betegségek azon betegségeket jelölik, melyek alacsony gyakorisággal fordulnak elô, vagyis kisebb betegpopulációt érint megjelenésük. Tanulmányunkban áttekintést kívánunk nyújtani a ritka betegségek gyógyszeres kezelésének (orphan drug) speciális egészség-gazdaságtani és ártámogatási vonatkozásairól. Jó közelítéssel elmondható, hogy az alacsonyabb prevalencia egyértelmûen a magasabb árral jár együtt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a költség-hatékonysági érték igen magas lesz, ami a szokásos standard küszöbértékeket jelentôsen meghaladja. Az alacsony betegszám ugyancsak problémát okoz a klinikai vizsgálatokban, komoly nehézséget jelent például egy randomizált kontrollált vizsgálat kivitelezésében. Összességében elmondhatjuk, hogy a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek speciális befogadáspolitikai és ártámogatási szabályokat igényelnek, melyet a magyar egészség-gazdaságtani irányelvben is rögzíteni szükséges. The term of rare diseases is used to describe diseases with low prevalence, where only a few number of individuals are affected. The aim of this paper is to give an overview about those special considerations surrounding the health technology assessment (HTA) and reimbursement of orphan drugs. Due to the low prevalence of the diseases, the treatments are very often having higher prices. With other words, under the current standards of performing HTA an additional unit of health gain often can be achieved for a higher cost. Therefore orphan drugs do not usually meet the current threshold criteria of being cost-effective. Moreover, because of the small number of patients available for clinical studies, it is rather difficult to design and conduct randomized controlled trials. We conclude that orphan drugs require special considerations in HTA and funding, moreover these issues are necessary to be addressed to the Hungarian guideline of health technology assessment as well. A ritka betegségek azon betegségeket jelölik, melyek alacsony gyakorisággal fordulnak elô, vagyis kisebb betegpopulációt érint megjelenésük. Jelenleg mintegy ritka betegséget tart nyilván az orvostudomány, és aktuális becslések szerint az Európai Unió lakosságának hozzávetôlegesen 6-8%-át érinti, vagyis millióra becsülhetô az a lakosságszám, melyet az Európai Unióban érint ez a problémakör. Tovább nehezíti a ritka betegségek és betegek helyzetét, hogy a több ezer ilyen betegségbôl csak mintegy 300- nak van az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) Betegségek Nemzetközi Osztályozása (International Classification of Diseases, ICD) szerinti kódja. Tanulmányunkban áttekintést kívánunk nyújtani a ritka betegségek gyógyszeres kezelésének speciális egészséggazdaságtani és ártámogatási vonatkozásairól. Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy a gyógyszerek életciklusában hol helyezkedik el az egészség-gazdaságtani elemzések készítésének/alkalmazásának ideje. Mint látható, a gyógyszer kifejlesztésének mintegy 10 éves idôszaka után következik a regisztráció (törzskönyvezés), az ármeghatározás és a társadalombiztosítási ártámogatás megszerzése. Ebben a szakaszban nagy jelentôséggel bír a regisztráció/ármeghatározás és a társadalombiztosítási ártámogatás megszerzése közötti idôszak. A gyártó, illetve a forgalomba hozatali engedély birtokosa ugyanis abban érdekelt, hogy a törzskönyvezés és a TB-támogatás megszerzése közötti idô minél rövidebb legyen. Amennyiben ugyanis ez nagyon elhúzódik (hosszú évekre), úgy jelentôsen lerövidül a szabadalmi védettséggel biztosított idôszak, és hamar megjelennek a generikus kompetítorok. A ritka betegségek gyógyszereinél a kutatás-fejlesztési költségek értelemszerûen ugyanabban a nagyságrendben mozognak, mint a nagy betegcsoportok kezelését érintô gyógyszereké, vagyis több tízmilliárd forintról beszélhetünk [1]. A gyógyszergyárak a kutatási-fejlesztési források allokációja során óhatatlanul is azon gyógyszerek fejlesztésére koncentrálnak, melyek nagy betegcsoportokat érintenek, ezáltal a befektetett források megtérülése biztosítottnak látszik. A kis betegcsoportot érintô gyógyszerek fejlesztése nagy kockázattal jár, és megtérülése egyáltalán nem értelemszerû. A RITKA BETEGSÉGEK (ORPHAN DRUG) PROBLÉMAKÖR BEMUTATÁSA 1. ábra Gyógyszerek életciklusa a felfedezéstôl [Forrás: Recherche & Vie, LIM, AGIM] 36 IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

2 A ritka betegségek kezelésében is érezhetô és látványos fejlôdés ment végbe az elmúlt évtizedekben. Míg korábban a cisztás fibrózisban szenvedô betegek átlagos várható élettartama 7-11 év volt, addig ma már ilyen betegek elérik 30-as éveik végét, 40-es éveik elejét. A Duchenne izomdisztrófiában szenvedô betegek sem halnak már meg 10 éves korukban, hanem megérik a 20 évet. A RITKA BETEGSÉGEK EPIDEMIOLÓGIAI ÉS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI VONATKOZÁSAI A ritka betegségek speciális vonatkozásait egyre több országban külön jogszabályok szabályozzák. Az Amerikai Egyesült Államokban 1983-ban [2], Japánban 1993-ban, Ausztráliában 1998-ban, míg az Európai Unióban 2000-ben [3, 4] hoztak jogszabályt az orphan drug problémakör rendezésére. Az Európai Unió Rare Diseases Task Force (2004-ben alapították) mérte fel a ritka betegségek kezelésének klinikai vonatkozásait Európában. A gyakorlati megvalósításokat 3 fô lehetséges helyzetkép alapján mérték fel: hivatalos referenciacentrumok létezése országos koncepcióval, hivatalos referencicentrumok létezése országos koncepció nélkül és hivatalos referenciacentrumok nélküli országok. A vizsgált országok többsége köztük Magyarország is fô szabályként hivatalos referenciacentrumok nélküli besorolást kapott. Ez ugyan nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyes betegségek esetében nem lehetnek országos központok, azonban ezek nem tekinthetôk központilag szervezett intézményeknek. A ritka betegségek gyógyszereinek fejlesztése számos speciális gazdaságtani vonatkozást tartalmazhat. Így szóba kerül a kutatási tevékenység támogatása közösségi forrásokból, vagy adózáshoz kapcsolódó ösztönzôk alkalmazása. A meghosszabbított szabadalmi védettség, illetve a piaci kizárólagosság biztosítása ugyancsak a gyártói motiváció fontos eszköze lehet. 1. táblázat Az európai országok gyakorlata a ritka betegségek kezelésében [Forrás: Rare Diseases Task Force, 5] Az elérhetô egészség-nyereség oldaláról szintén érdemleges megfontolások vetôdnek fel azt illetôen, hogy a ritka betegségek kezelésébôl származó hozadékot hogyan mérjük és értékeljük. Amennyiben az egészségügyi rendszerek kiemelt céljának tekintjük az egészség-nyereség maximalizálását, akkor a ritka betegségek kezelésére használatos gyógyszerek ugyanolyan elbánást érdemelnek, mint az öszszes többi gyógyszer. Ennek tükrében a méltányosság értelmezése sem segít, hiszen ami a ritka betegségben szenvedôk oldaláról méltányosságot jelent, az ugyanazon szûkös forrásokért versenyzô egyéb gyógyszerek/eljárások betegeinek méltánytalan is lehet. A betegség gyakorisága és az éves kezelési költség közötti kapcsolatot szemlélteti a 2. ábra. Jó közelítéssel elmondható, hogy az alacsonyabb prevalencia egyértelmûen a magasabb árral jár együtt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a költség-hatékonysági érték igen magas lesz, ami a szokásos standard küszöbértékeket jelentôsen meghaladja. Az alacsony betegszám ugyancsak problémát okoz a klinikai vizsgálatokban, komoly nehézséget jelentve például egy randomizált kontrollált vizsgálat kivitelezésében. 2. ábra Kapcsolat a betegség gyakorisága és az éves kezelési költség között [Forrás: Alcimed, 6] Ugyancsak problémát jelent a társadalmi érték és a QALY közötti kapcsolat jellege. A 3. ábrán látható, hogy számos esetben ( A ) a társadalmi érték és a QALY azonos megítélést eredményez, vagyis a költség-hatékonysági mutató tükrözi a társadalmi preferenciát is. Más esetekben ( B ) még alacsony (kedvezô) költség-hatékonysági mutatók esetén is elutasító döntés születik ártámogatási kérdésben, mert a döntéshozók úgy vélik, hogy a jó költség-hatékonysági mutatók ellenére alacsony a betegség társadalmi értéke. Ide sorolható például a férfi impotencia kezelését támogató gyógyszerek megítélése, ahol alacsony (ICER < / QALY) költség-hatékonysági mutatóval sem sikerül ártámogatást szerezni [7]. Más esetekben ( C ) kedvezôtlen költséghatékonyságimutatók ellenére is olyan döntés születhet, hogy az adott gyógyszer vagy orvosi eljárás ártámogatást kaphat. Ilyenek például a végstádiumú daganatok kezelésére szolgáló eljárások, és ide sorolandó az orphan drug gyógyszercsoport is. IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 37

3 2. táblázat A ritka betegségek (orphan disease) definícóinak összehasonlítása [Forrás: McCabe et al., 9] Az USA és az EU orphan drug ösztönzôinek összehasonlítását a 3. táblázat mutatja. 3. ábra Kapcsolat a QALY és a társadalmi érték között [Forrás: Drummond et al., 8] NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A RITKA BETEGSÉGEK GYÓGYSZEREINEK KÖZÖSSÉGI ÁRTÁMOGATÁSÁRÓL Definíciók áttekintése Speciális ártámogatási szabályok alkalmazása A 4. táblázat szemlélteti az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) által jóváhagyott elsô 12 orphan drug elérhetôségét európai országokban 2004-ben. Egyetlen ország, Dánia biztosított elérhetôséget valamennyi ilyen gyógyszer számára. A másik végletet a 10 új EU-tagország és Luxemburg jelentette, ahol a 21 gyógyszer közül 4 vagy ennél kevesebb volt elérhetô. A ritka betegségek meghatározására nincs nemzetközileg egységes definíció, azonban a különbözô definíciók megegyeznek abban, hogy a betegség prevalenciáját veszik alapul. Az Egyesült Államokban a fônél kevesebb beteget érintô, vagy a 7,5 per lakos prevalenciánál kisebb gyakoriságot mutató betegségek tartoznak ezen kategóriába. Európában a European Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) 5 per lakos prevalencia és súlyos vagy életet veszélyeztetô betegségeket tekint ritka betegségnek. A legkevésbé nagyvonalú definíciót Ausztrália alkalmazza, ahol 1,1 beteg per lakos alatti prevalencia a határérték (2. táblázat). 4. táblázat Az EMEA által jóváhagyott elsô 12 orphan drug elérhetôsége európai országokban 2004-ben [Forrás: Eurordis survey 2004] 3. táblázat Az USA és az EU orphan drug ösztönzôinek összehasonlítása [Forrás: Stolk et al., 10] 38 IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

4 Érdekes módon, úgy tûnik, a késlekedésnek nem feltétlenül a közösségi ártámogatás problémái jelentik a fô okát [11]. Egyik fô ok az árképzésben használt nemzetközi referenciaár-összehasonlítás. Másrészt a gyógyszerterjesztés okozhat jelentôs késlekedést: ha rendben van a regisztráció és az ártámogatás is, gyakran elôfordul, hogy egyedi méltányosság keretében, vagyis eseti alapon történik az allokáció, egyes speciális központokhoz kötve. Az EMEA által jóváhagyott orphan drug státuszú gyógyszerek listáját az 5. táblázat tartalmazza. 4. ábra Néhány példa ritka betegségek éves kezelési költségeire az Egyesült Királyságban [Forrás: McCabe et al., 9] Az Egyesült Királyságban októberig a NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) csupán egyetlen orphan drug értékelését végezte el (imatinib, GIST), ahol a megmentett minôséggel korrigált életévre (QALY) jutó költség font körül volt, vagyis a szokásos, ám nem hivatalos küszöbérték körül, így megkapta a támogatást. Amint azonban azt a 4. ábra szemlélteti, a ritka betegségek egy betegre jutó éves kezelési költsége több tízezer fontos nagyságrendet is elérhet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szokásos egészség-gazdaságtani (pl. költséghatékonysági) elemzések során használatos kritériumok szerint ezen gyógyszerek alkalmazása nem igazán lehet költséghatékony. Izraelben a Gaucher-betegség enzimpótló terápiájának példája érdemel említést. Itt az I. típusú (nem neuropátiás) Gaucher-betegség enzimpótló kezelésének egészségbiztosítási támogatási rendszerérôl számoltak be [12]. 184 beteg kezelésérôl született döntés az izraeli Gaucher Bizottság keretében 2002 végéig, ahol a gyártói ajánlott dózis negyedével végzik a kezelést. Az Egészségügyi Minisztérium dollárban határozta meg 2002-ben egy beteg éves kezelési költségét, amivel a Gaucher-kórban szenvedô betegek kezelése bizonyult a legköltségesebb eljárásnak Izraelben. Azonban a betegek tényleges kezelési költsége még ezt is meghaladta, és a dollár/beteg/év költséget is elérte. Az izraeli válasz tehát egyértelmû igen volt arra a kérdésre, hogy közösségi támogatást adnak-e ritka betegségben szenvedôknek, ha más érdemi terápia nem áll rendelkezésre. Horvátországban ugyanezen betegségben szenvedô valamennyi beteg kezelését az állami egészségügyi rendszer finanszírozza, igaz, mindösszesen 5 betegrôl van szó [13]. A finanszírozási küszöb szerepe Az NHS esetében a /QALY finanszírozási küszöbértéket szokás emlegetni, holott erre vonatkozóan semmilyen hivatalos állásfoglalás nem ismert. Amennyiben elfogadjuk ezt félhivatalos viszonyítási alapnak, akkor az 5. ábra tanúsága szerint láthatjuk, hogy a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek ezen küszöb alatt gyakrabban, felette ritkábban kaptak támogatást. Ezen adatok interpretációja nehézkes, de annyit ezért talán elmondhatunk, hogy az orphan drug ártámogatási probléma az Egyesült Királyságban is szétfeszítette a hagyományos egészség-gazdaságtani alapelveket. A 6. táblázat szemlélteti az Egyesült Királyságban engedélyezett enzimpótló kezelések éves terápiás költségét, költséghatékonyságát és a becsült betegszámot. Látható, hogy a költséghatékonysági mutatók messze meghaladják a szokásos /QALY finanszírozási küszöbértéket. 5. ábra Egy megmentett életévre vagy egy QALY-ra jutó költség a NICE elemzésekben (x nélkül: támogatott, x: nem támogatott) [Forrás: McCabe, BMJ on-line, 15] IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 39

5 5. táblázat Az EMEA által jóváhagyott orphan drug státuszú gyógyszerek [Forrás: Dear et al. után módosítva és szerkesztve, 14] 40 IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

6 6. táblázat Az Egyesült Királyságban engedélyezett enzimpótló kezelések éves terápiás költsége és költséghatékonysága [Forrás: Burls et al., 16] KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a ritka betegségek problémaköre igen szerteágazó kormányzati hozzáállást mutat. Míg az Egyesült Államokban már ban törvényben szabályozták a kérdéskört, addig az EU csak 2000-ben tette meg ugyanezt. Az orphan drug problémakör a gyógyszerek teljes életciklusán végighúzódik, kezdve a kutatás-fejlesztési kiadásokkal, a gyógyszerkipróbálásokkal, beleértve a regisztrációt, piaci engedélyezést, majd az ár- és támogatási kérdéseket. Az ártámogatási kérdésekben a hagyományos egészség-gazdaságtani megközelítés nem igazán alkalmazható, aminek az alacsony betegszám és a következményesen magas egy betegre jutó költség a fô oka. A brit NHS szintén foglalkozott az orphan drug problémakörrel, és külön anyagban foglalták össze megállapításaikat [17]. Ebbôl elsôsorban azt a társadalmi párbeszédet fontos kiemelni, melynek során széles körû egyeztetés zajlott az érintett stake-holderek bevonásával (politikusok, szakemberek, betegszervezetek, finanszírozók stb.). Ugyancsak ajánlás fogalmazódott meg az orphan drug típusú gyógyszerek finanszírozási ICER értékére, amit a szokásos /QALY küszöbérték tízszeresében jelöltek meg: /. A NEMZETKÖZI GYAKORLATBÓL SZÁRMAZÓ AJÁN- LÁSOK A MAGYAR RENDSZER SZÁMÁRA Az alábbiakban bemutatjuk néhány kiválasztott példán keresztül a Magyarországon is már mûködô, illetve itt még nem rendezett orphan drug státuszú gyógyszerek finanszírozását. Fabry-kór (Replagal, Fabrazyme) Anyagunk korábbi részében jeleztük, hogy Magyarország az EU-áttekintésben azon országok közé került, ahol a ritka betegségeknek nincsenek hivatalos referenciacentrumai. Azt azonban el kell mondani, hogy ha az egészségpolitika helyenként adós is egy átfogó, szervezett rendszer felállításával, egyes betegségekben az orvos-szakmai kezelési centrumok már régen létrejöttek, sôt van példa arra is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ritka betegségek finanszírozását is ilyen centrumokhoz köti. A Fábry-kór kezelésére a legutóbb kihirdetettek szerint [18] jelenleg 7 centrumban van lehetôség: Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Erzsébet Kórház Sopron, Markhot Ferenc Kórház Eger, Markusovszky Kórház Szombathely. A Fábry-kór kezelésére rendelkezésre álló készítmények éves kezelési költsége és költséghatékonysági mutatója messze meghaladja a szokásos terápiák megfelelô értékeit. Az OEP a 2006-os költségvetési évben az ún. speciális beszerzésû gyógyszerkiadási keret (külön keretes beszerzések) terhére 167,9 millió Ft-ot költött Fábrykóros betegek kezelésére [19]. A jelenleg elérhetô adatok szerint ez mintegy 11 beteget érint. CML/GIST (Glivec) A Glivec (Imatinib mesylate) két betegség kezelésére nyert orphan drug státuszt: krónikus myeloid leukémia (CML) illetve gastrointestinalis stroma daganatok (GIST). A CML indikációban mintegy 32 kórház szerepel OEP kezelési centrumként. CML kezelések finanszírozására az ún. speciális beszerzésû gyógyszerkiadási keret (külön keretes beszerzések) terhére 2005-ben 3,4 milliárd Ft, míg 2006-ban 4,3 milliárd Ft-ot fordított az OEP. A GIST indikációban 2005 augusztusáig a külön keret terhére 759 millió Ft-ot fordított az OEP. Ezt követôen a Glivec GIST indikációja kikerült a külön keretbôl, és Eü. 100 támogatással lehetett rendelni. A Glivec évi társadalombiztosítási ártámogatása az OEP gyógyszerkasszából hozzávetôlegesen 1,02 milliárd forintba került [20]. Világossejtes veserák (Nexavar) A Nexavar (sorafenib) egy multikináz inhibitor, az elôrehaladott RCC kezelésében bizonyított klinikai elônyökkel. A szer az elsô regisztrált orális készítmény az elôrehaladott RCC kezelésére, amelynek mellékhatásai általában könynyen kezelhetôk. A Nexavar azon elôrehaladott vesesejtes karcinómában szenvedô betegek kezelésére engedélyezett, akiknél a korábbi interferon-alfa, illetve interleukin-2 alapú terápia hatástalan volt, vagy akik ilyen kezelésre alkalmatlanok. Minden emberbôl csak 2-4 szenved RCC-ben, így a Nexavar mint az RCC-re speciálisan kifejlesztett készítmény orphan drugnak minôsül, mind az EU, mind az USA definíciók alkalmazásával. A Nexavar terápiája Magyarországon közel 150 beteg bevonása esetén mintegy 358,4 millió Ft éves költséget je- IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 41

7 lentene az OEP számára. A Nexavar költséghatékonysági mutatói 4,8 millió Ft/LYG, illetve 6,6 millió Ft/QALY értéket mutatnak [21]. Bár a Nexavar éves kezelési költsége és költséghatékonysága kedvezôbb, mint számos más, már Magyarországon is TB-támogatott orphan drugnak, jelenleg nem kap TBtámogatást. Tekintettel a jól körülírható betegkörre illetve alacsony betegszámra, akár az egyedi méltányosság keretében történô támogatás is jó kiindulás lehet a támogatás számára, egy késôbbi Eü 100-as támogatásra átalakítva. ÖSSZEFOGLALÁS Az orphan drug típusú gyógyszerek egészség-gazdaságtani vonatkozásai és ártámogatási problémái világszerte kihívást jelentenek a finanszírozói szervezetek számára. Az EU-szabályozás a nemzetközi (USA, Japán, Ausztrália) szabályozások után megkésve jelent meg 2000-ben. Az ártámogatási kérdések vonatkozásában azonban érdemi útmutatással nem tudunk szolgálni, erre a magyar irányelv sem ad támpontot [22]. A ritka betegségekben szenvedô, kezelt betegek száma Magyarországon is valóban alacsony: Fábry-kór 11 fô, Gaucher-kór 24 fô, Pompe-betegség 2, mukopoliszacharidózis (MPS) I. 4 fô [23]. Hazánk talán még a betegségek diagnosztizálása, pontosabban a betegek felkutatása terén sem érte el a fejlett országok szintjét. A nemzetközi tapasztalatok szerint az alábbi fôbb lépéseket célszerû ezen a területen megtenni a betegek és a finanszírozó számára egyaránt elfogadható és méltányos megoldási lehetôség kidolgozása érdekében: Speciális befogadáspolitikai szabályozás kialakítása az ártámogatotti körbe kerüléshez. Ez fôleg az Egészségügyi Minisztérium vonatkozó szakmai irányelvének módosítását jelenti. Az EU-elvárások szerinti országos szakmapolitikai koncepció és referenciaközpontok kialakítása/fejlesztése az ellátórendszer oldaláról jelent kihívást. Az ártámogatási forma meghatározása, ami tekintettel az alacsony betegszámra és a speciális vonatkozásokra elsô körben célszerûen az egyedi méltányosságot, késôbb az Eü 100-as támogatást jelentheti. Érdemes annak megfontolása, hogy a feltételes befogadás intézményének bevezetésére viszonylag jó lehetôséget jelentenek a ritka betegségek gyógyszerei. A ritka betegségek orvos-szakmai kihívásai és egészség-gazdaságtani problémái mellett típusos kérdése az etikai vonatkozások illetve a méltányosság kérdése. Ezen betegek illetve betegségek ugyanis az alacsony betegszám miatt kicsiny piaci potenciált jelentenek a befektetések megtérülésében gondolkodó gyógyszergyárak számára. Itt a markánsabb állami szerepvállalás, a speciális ártámogatási szabályok alkalmazása elkerülhetetlennek tûnik. IRODALOMJEGYZÉK [1] Mogyorósy Zs.: A ritka betegségek gyógyításának lehetôségei: gondolatok az orphan gyógyszerek fejlesztése és támogatása kapcsán. Egészségügyi Menedzsment, 2001, 3(6): [2] FDA. Orphan Drug Act. [3] Regulation (EC) no. 141/2000 of the European Parliament and the Council of 16 December 1999 on Orphan Medicinal Products. do?uri=celex.32000r0141:en.html [4] Az Európai Parlament és a Tanács 141/2000/EK rendelete (1999. december 16.) a ritka betegségek gyógyszereirôl. Az Európai Unió Hivatalos Lapja /5. kötet [5] Rare Diseases Task Force. Centres of Reference for Rare Diseases in Europe: State-of-the-art in 2006 and Recommendations of the Rare Diseases Task Force December [6] Alcimed. Study on orphan drugs. Paris: Alcimed; [7] Stolk EA, Busschbach JJ, CaffaM, et al. Cost utility analysis of sildenafil compared with papaverine-phentolamine injections. BMJ. 2000;320: [8] Drummond MF, Wilson DA, Kanavos P, Ubel P, Rovira J. Assessing the economic challenges posed by orphan drugs. Int J Technol Assess Health Care. 2007, 23(1): [9] Christopher McCabe, Karl Claxton, Aki Tsuchiya. Orphan drugs and the NHS: should we value rarity? BMJ 2005;331; [10] Stolk P, Willemen MJC, Leukens HGM. Rare essentials : drugs for rare diseases as essential medicines. Bulletin of the WHO, 2006; 84: [11] Yann Le Cam. How to improve patients access to orphan drugs in Europe? Report of the sixth EPPOSIworkshop on partnering for rare disease therapy development. European Platform for Patients Organisations, Science and Industry (EPPOSI) London, October [12] Irina Kesselman, Deborah Elstein, Avi Israeli, Raul Chertkoff, Ari Zimran. National health budgets for expensive orphan drugs: Gaucher disease in Israel as a model. Blood Cells, Molecules and Diseases, 2006, 37: IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

8 [13] M. Mrsic, A. Stavljenic-Rukavina, K. Fumic, B. Labar, V. Bogdanic, K. Potocki, I. Kardum-Skelin, D. Rovers, Management of Gaucher disease in a post-communist transitional health care system: Croatian experience, Croat. Med. J. 44 (2003) [14] James W. Dear, Pajaree Lilitkarntakul & David J. Webb. Are rare diseases still orphans or happily adopted? The challenges of developing and using orphan medicinal products. Br J Clin Pharmacol, 2007, 62(3): [15] McCabe C, Klaxton K, Tsuchiya A. Orphan drugs and the NHS: should we value rarity? DC1. BMJ on-line (2005;331: ) [16] Amanda Burls, Daphne Austin and David Moore. Commissioning for rare diseases: view from the frontline. BMJ 2005;331; [17] National Institute for Health and Clinical Excellence. Appraising Orphan Drugs. NICE, [18] OEP. OEP CENTRUMTORZS KIHIRDETENDO.XLS [19] Major Z. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet évi költségvetésének végrehajtása. OEP, május [20] OEP Gyógyszerügyi Fôosztály. Gyógyszertárak támogatott gyári gyógyszerforgalma v2.1, [21] Healthware. A Nexavar (sorafenib) hazai költséghatékonysági vizsgálata július [22] Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez, Egészségügyi Közlöny 2002/11. szám, május 23. [23] Domak I. Ritka betegségek kora. hu/index.php?cat=1&art=92 A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Boncz Imre bemutatása lapunk évfolyamának 4. számában olvasható. Bôvült az egészségügyi szolgáltatások köre Észak-Budán Új szülôszobákkal ismét megnyílt a volt Margit Kórház szülészete. Az immár a Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-Budai Egyesített Kórházai néven mûködô intézmény emellett a fejlôdési rendellenességgel világra jött újszülöttek és csecsemôk számára egyedülálló ellátást nyújtó osztállyal, valamint az agyi érkatasztrófát szenvedett vagy Alzheimer-, Parkinson-kóros betegek rehabilitációját biztosító részleggel bôvült, az eddiginél is magasabb szintû és kulturáltabb egészségügyi ellátást biztosítva az észak-budai régióban élôknek. A Lévárdi Ferenc vezetésével mûködô szülészeti részleg a korábbi hagyományok szerint, családbarát körülmények között várja a kismamákat. A János kórházi telephellyel együtt az intézmény összesen 8 szülôágyon biztosítani tudja a régió 450 ezer lakosának szülészeti ellátását. Döntôen az észak-budai kerületekben, valamint a környezô településeken élô neurológiai betegek komplex rehabilitációját szolgálja a korábbi Szent Margit Kórház aktív neurológiai osztályából kialakított neurológiai rehabilitációs centrum. Tóth Ignác fôorvos osztályán agyi érbetegek stroke-n, gutaütésen, szélütésen átesettek, Alzheimer- és Parkinson-kórosok utógondozását végzik. Országos hatáskörrel mûködik immár az egykori Margit Kórházban a megszûnt Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézettôl átvett Fejlôdésneurológiai Osztály. A Berényi Marianne vezette osztályra évente 1500 olyan csecsemôt irányítanak, akiknél központi idegrendszeri sérülés gyanúja merül fel, illetve akik gerincsérüléssel születtek. Az országban ez az egyetlen ilyen jellegû ellátóhely. A Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-Budai Egyesített Kórházai Bécsi úti telephelyén, a volt Margit Kórház A épületében kialakított szülészeti részleget, a fejlôdésneurológia, illetve a neurológiai rehabilitációs osztályt Horváth Csaba, Budapest egészségügyért felelôs fôpolgármester-helyettese adta át március 6-án, az ünnepségen részt vett Dr. Badacsonyi Szabolcs megbízott fôigazgató és Bús Balázs, a III. kerület polgármestere. TÉ IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 43

Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Társadalomtudományi Munkacsoportja 2

Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Társadalomtudományi Munkacsoportja 2 cím A személyre szabott orvoslás egészség-gazdaságtani vonatkozásai, cím azaz csökkentik-e a személyre szabott technológiák az egészségügyi kiadásokat? A cikk szerzôje Prof. Kaló Zoltán 1,2, Prof. Boncz

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében

Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében Dr. Vittay Pál, Dr. Jóna Gabriella, Nádudvari Nóra, Péter Tünde, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet A rheumatoid arthritis (RA) olyan idült, progresszív,

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság

Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság Célújság: Biztosítási Szemle Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság Gulácsi László 1, Baji Petra 1, Kovács Erzsébet 2, Farkas Ramón 3, Leitner György 4, Gamal Eldin Mohamed 5, Simon Tamás

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben

Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben OEP Ártámogatási Főosztály Kozma Petra Orsolya, Nádudvari Nóra, Szabó Márta, dr. Berta Gábor, Dankó Dávid, dr. Molnár Márk

Részletesebben

Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban

Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban Nagy Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem Ebben a 2 részbôl álló

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi?

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Malbaski Nikoletta 1, Dr. Dózsa Csaba 1,2, 1 Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., Budapest, 2 Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Az egészség

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon Tér és Társadalom 29. évf., 1. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.1.2673 Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon The tools and limitations of integrated regional and rural

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben

cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései

cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései A cikk szerz Dr. Moizs Mariann 1, Malbaski Nikoletta

Részletesebben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben Dr. Palicz Tamás, Vártok Józsefné, Dr. Szócska Gábor Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Igazgatóság Az egészségügyi szervezetek fejlesztése,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute

Részletesebben

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 1 Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 HÁTTÉRTANULMÁNY Készítette az Országos Egészségfejlesztési Intézet által felállított munkacsoport: Dr. Antmann Katalin, Dr. Barta Judit, Dr. Csépe Péter,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK Bocz János Kmetty Zoltán 1. AZ ADOTT TÉMA ÉRTELMEZÉSI KERETE (MILYEN CSOPORTOK VANNAK BENNE, MIÉRT), ELMÚLT ÉVTIZEDNYI FOLYAMATAI:

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai 1.

Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai 1. LUKAS RADBRUCH SHEILA PAYNE ÉS AZ EURÓPAI PALLIATÍV SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGE * Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai 1. rész

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK Sok-e vagy kevés Magyarországon a kórházi ágy? A hazai aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak és teljesítmény mutatóinak elemzése nemzetközi kitekintésben Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz

Részletesebben

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal TARTALOM

Részletesebben