D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc"

Átírás

1 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény l6. /l/ bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény l8. /l/ bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek anyagi okokból történő veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a következő önkormányzati rendeletet /továbbiakban: rendelet/ alkotja: 1. A rendelet célja E rendelet célja, hogy a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa az önkormányzat által meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénybevételének és érvényesítésének helyi szabályait, rendelkezzék az ellátás feltételeiről, mértékéről, szervezeti keretéről valamint ellenőrzésének szabályairól. /1/ E rendelet hatálya kiterjed 2. A rendelet hatálya a./ a /2/ bekezdésben foglalt eltéréssel Kisújszállás város területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre és szüleire. b./ A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. /2/ A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Kisújszálláson tartózkodó gyermekeire is. 3. Hatáskör A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza. 4. Az ellátás formája /l/ A jogosult gyermek részére pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátás keretében rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható. 1

2 2/5 /2/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni támogatás formájában állapítható meg. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /l/ Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti azt a gyermeket, akinek ellátásáról a család más módon gondoskodni nem tud, illetve családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul feltéve, hogy a család vagyona nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a rendelet 7. -ban meghatározott vagyoni értéket. /2/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. /3/ Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás különösen az általános iskolás gyermekek - tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, - a tandíj, - napközbeni ellátásért fizetendő személyi térítési díj, - egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj részben vagy egészben történő átvállalása, - gyógyszerköltség, - tüzelővásárlás, - nyári táborozás költségeihez való hozzájárulás. /4/ 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át. /5/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente legfeljebb két alkalommal adható készpénzben vagy természetben. /6/ Az egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a felét, de nem lehet kevesebb Ft-nál. /7/ A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén évente egy alkalommal az /5/-/6/ bekezdésben meghatározott rendelkezéstől eltérhet. /8/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén - szükség esetén - utólagos elszámolási kötelezettség is előírható, aki ezen kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, a támogatás évében újabb rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban nem részesíthető. 6. Eljárási rendelkezések /1/ E rendeletben szabályozott támogatási forma kérelemre vagy hivatalból adható. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál lehet benyújtani. 1 39/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

3 3/5 a./ A havi rendszeres jövedelmet okmánnyal kell igazolni, ha az okmányok nem állnak rendelkezésre, vagy azok beszerzése nehézségbe ütközik vagy hosszabb időt vesz igénybe, helyette a jogosult /kérelmező/ által írásban tett nyilatkozat is elfogadható. b./ Az egyéb, nem havi rendszeres jövedelmet jövedelemforrásként és személyenként köteles a jogosult írásbeli nyilatkozatba foglalni. c./ Amennyiben a jogosult írásbeli nyilatkozatában foglalt jövedelem és a helyszínen tapasztalt életkörülmény, életvitel a nyilatkozat tartalmának valódiságát kétségessé teszi, a jogosultat az okmányok benyújtására kell kötelezni. /2/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítása a./ a házipénztárból kerül kifizetésre. b./ Ha a segély térítési díj vagy egyéb kötelezettség fedezeteként szolgál, az közvetlenül az arra jogosult szerv számlájára utólag kerül átutalásra. /3/ A segélykeret felhasználását az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság évente ellenőrizheti E rendelet alkalmazásában: 7. Értelmező rendelkezések Gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény /a továbbiakban: Ptk./ l2. -a szerinti kiskorú. Fiatalkorú: az a személy, aki a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésekor 14. évét betöltötte, de 18. évét még nem. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám. A gyermek hozzátartozói: a vér szerinti és az örökbe fogadó szülők /a továbbiakban együtt: szülő/, a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, a nagyszülő házastársa, a nagyszülő testvére, a dédszülő, a testvér, a testvér házastársa, a saját gyermek. A gyermek közeli hozzátartozói: ha e törvény másképp nem rendelkezik, a szülő, a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, testvér, a saját gyermek. A gyermek tartására köteles személy: a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény / a továbbiakban Csjt./ 61. -a /4 bekezdésében, és 62. /1/ bekezdésében, a Csjt. 69/A. -ában, valamint a 69/D. /2/ bekezdésében meghatározott személy. Gyermeki jogok: A Magyar Köztársaság Alkotmányában, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvényben és más törvényekben megfogalmazott, a gyermeket megillető jogok összessége. Ellátás: jogszabályban meghatározott pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó alapellátás és szakellátás. Természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel a gyermeket alapvető szükségleteinek kielégítésében az állam /önkormányzat/ anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével és nyújtásával segíti.

4 4/5 Gyámhatóság: a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal. Gyámügy: a jogszabály által a gyámhatóság feladat- és hatáskörébe utalt ügyek köre. Gyermekvédelmi gondoskodás: az e törvényben meghatározottak szerint elrendelt hatósági intézkedésen alapuló ellátás és védelem. Veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték /bevétel/ munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás.. Rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem. Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozó: ha e törvény másként nem rendelkezik. A házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek /továbbiakban: fogyatékos gyermek/, a 18 életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő személyek. Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a./ külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b./ együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. Környezettanulmány: /helyzetértékelés/ a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény /a továbbiakban KET/ a szerinti helyszíni szemle. 8. Záró rendelkezések

5 5/5 /1/ E rendelet kihirdetése napján, 2006.február 23-án lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. /2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisújszállás Város Önkormányzatának a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról szóló 32/2004./V.28./ és az azt módosító 50/2005./X.28./ Ör. rendelete. Hatálybalépések: Az 5/2006. (II.23.) Ör február 23-án lépett hatályba. A 39/2007. (XII.19.) Ör január 1-jén lépett hatályba. Egységes szerkezetbe foglalva: január 25. /:Kecze István:/ /: Dr.Kittlinger Ilona :/ polgármester címzetes főjegyző Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet közzétételének napja: január 25.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben