POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A gyermekvédelmi ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A gyermekvédelmi ellátásokról"

Átírás

1 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben a 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. és 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rendeletekkel.) A 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. rendelet szövege dőlt betűvel jelölt. A 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított betűvel jelölt.

2 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A gyermekvédelmi ellátásokról Polgárdi város képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 157..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16..(1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja. A rendelet az évi XXXI. törvény rendelkezéseivel, illetve annak végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt érvényes. (Mód: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend.) I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. Ezen rendelet célja a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez a törvénnyel összhangban a helyi feltételek megteremtése, továbbá a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült felnőttek társadalmi beilleszkedéséről a helyi szabályozás megteremtése. A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Polgárdi közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Polgárdi közigazgatási területén tartózkodó gyermekeire is.

3 3 (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Polgárdi közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (Mód: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend.) Eljárás rendje 3.. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele iránti kérelmet ha jogszabály másként nem rendelkezik a szülő vagy más törvényes képviselő a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő kivéve az óvoda és az iskolai napközi, melyet az intézményvezetőnél kell benyújtani. 4.. (1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához kivéve a rendkívüli élethelyzetbe került személyeket kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól igazolásokat benyújtani. (pld. a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapról szóló kereseti, nyugdíj, illetve egyéb vagyoni igazolást, stb.) (Mód: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend.) (2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultságának elbírálásához kérelmező köteles csatolni: - nyilatkozatot a személyi és jövedelmi viszonyokról, - kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó átlagjövedelmi igazolását, - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és gyámrendelés ügyében hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a külön élő szülők esetében megállapodásukat (jegyzőkönyv) a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, - tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermekek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, - az oktatási intézmény igazolását a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról nagykorú gyermek esetében. (Mód.: 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. rendelet.) A család vagyoni jövedelmi viszonyairól szóló igazolás tartalmát jelen rendelet 1. sz. melléklete, a személyi és jövedelmi viszonyokról szóló nyilatkozat tartalmát pedig a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (1) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapot kell figyelembe venni, ha a gyermeket gondozó családban a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

4 4 5.. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig utólag, az egyéb ellátásokat a határozat jogerőre emelkedése után kell folyósítani. (Mód: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend.) 6.. A pénzbeni ellátások kifizetését első sorban postai úton kell biztosítani. Indokolt esetben a döntést hozó intézkedhet a határozat azonnali végrehajtásáról, a házipénztárból készpénzben történő kifizetéséről. 7.. Folyamatos ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását köteles 15 napon belül bejelenti a polgármesteri hivatalnak. (Mód: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend.) II. FEJEZET Pénzbeli ellátások (1) A Pénzbeli ellátások formái a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 8.. (2) A képviselő-testület a Gyvt (1) bekezdésében biztosított hatáskörének gyakorlási jogát a rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében a polgármesterre, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 9.. (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti jogosultság elbírálása során a gyermeket gondozó családban vizsgálni kell a vagyoni helyzetet abban az esetben, ha a család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak. (2) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő és munkaeszközt, vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének feltételeit.

5 5 (3) A kérelmező és a vele a jövedelemszámításnál figyelembe veendő közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak vagyoni helyzete abban az esetben vizsgálható, ha kérelmező családjában a jövedelem megállapítása a kérelmező által lakott lakás, illetve a saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeinek figyelembe vételével nem lehetséges. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével állapítható meg. (Mód.: 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. rendelet.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10.. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kell biztosítani az arra rászoruló gyermek részére (függetlenül bejelentett lakó és tartózkodási helyétől) amennyiben a segítségnyújtás elmaradása, illetve a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. (3) HK.: 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. rendelet Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő jogosultak részére meghatározott időtartamra, illetve meghatározott időre szólóan is megállapítható havi segély (1) Az esetenkénti gyermekvédelmi támogatás alkalmanként megállapítható felső határa a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeres összegét nem haladhatja meg. (2) HK: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend. (3) HK: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend. Természetben nyújtott ellátások 13.. (1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára.

6 6 (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyerekek tankönyv- és tanszer ellátásnak támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, kollégiumi térítési díj, személyes szükségletet kielégítő gyermekruházat, utazási költségtérítés, élelmiszervásárlás. (3) Támogatás adható a gyermekek táborozási költségeihez. (Mód.: 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. rendelet.) III. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai 14.. (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlási jogát a Szociális és Egészségügyi bizottságra átruházza (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: a./ gyermekjóléti szolgálat b./ gyermekek napközbeni ellátása - óvoda, - iskolai napközi, - családi napközi c./ átmeneti gondozás - helyettes szülő 16.. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás keretében kell gondoskodni a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítéséről, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséről. (Részletes feladatait a Gyvt. 6. fejezete tartalmazza.) 17.. (1) A 15.. (1) bekezdés b.) pontban meghatározott ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az intézményvezető intézkedése alapozza meg, amennyiben a család kérésére kell a gyermek felvételéről dönteni.

7 7 (2) Amennyiben az intézményvezető a (1) bekezdés alapján a személyes gondoskodás igénybevételéről nem intézkedik a kérelmet haladéktalanul megküldi a polgármesteri hivatalhoz. (3) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani, akiknek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség, továbbá, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, valamint akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a gyermekek napközbeni ellátásáért állapítható meg térítési díj. (Mód: 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rend.) (2) A térítési díjat az Önkormányzat 17/1999. (XII. 14.) Önk. sz. rendeletében foglaltak szerint kell megállapítani. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20.. (1) Ezen rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/1997.(XII.01.)Önk.sz. rendelet, valamint az azt módosító 3/2000.(II.08.)Önk.sz., 9/2000.(III.28.)Önk.sz., 7/2001.(II.13.)Önk.sz. és a 8/2003.(VI.30.)Önk.sz. rendelet hatályát veszti.

8 8 (3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Polgárdi, október 1. Borbély István polgármester Dr. Pintér György jegyző A rendelet kihirdetése október 1. napján megtörtént. Polgárdi, október 1. Dr. Pintér György jegyző

9 9 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 1. sz. melléklet Igazolom, hogy (szül:.. év. Hó.. nap, sz. alatti lakos megelőző 3 havi átlagjövedelme: Bruttó jövedelem:. Ft Szja:..Ft Eü. bizt. és nygd.jár.. Ft Munkaváll. jár.:. Ft Nettó jövedelem:. Ft Családi pótlék összege: Ft.., 19. PH.. aláírás

10 10 NYILATKOZAT 2. sz. melléklet A./ Személyi adatok. 1./ A támogatást kérő neve, lakcíme, tartózkodási helye:.. 2./ A családban a nyilatkozat benyújtásának a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók szám:. 3./ A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: - házastárs, élettárs Név TAJ Születési hely, idő Anyja neve - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik Név TAJ Születési hely, idő Anyja neve - gyermekei* Név TAJ Születési hely, idő Anyja neve * 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.

11 11 NYILATKOZAT B./ JÖVEDELMI ADATOK Jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme Kérelmezővel közös 1./ Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem táppénz 2./ Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3./ Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésből származó jövedelem 4./ Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5./ A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED. GYES, GYET, Családi pótlék, gyermektartási díj árvaellátás) 6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelem pótlótámogatás) 7./ Föld bérbeadásából származó jövedelem 8./ Egyéb/különösen: kapott tartás,- és ösztöndíj értékpapírból származó jövedelem, kis összefüggő kifizetések 9./ Összes bruttó jövedelem 10./ Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11./ Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12./ Munkavállalói járulék összege 13./ Család összes nettó jövedeleme / / 14./ A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők/ tartási díj összege/ házt. élő házastárs jöv. Kérelmezővel közös házt. Élő egyéb rokon Összesen Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:.ft/hó Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: a támogatást kérő aláírása

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MONOSTORAPÁTI község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2005./X.28./ rendelete. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról

MONOSTORAPÁTI község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2005./X.28./ rendelete. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról MONOSTORAPÁTI község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005./X.28./ rendelete a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról Bevezető rendelkezés Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben