17. számú elıterjesztés. az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester Készítette: Mórocz Zoltán irodavezetı Törvényességi ellenırzést végezte: Skoda Ferenc jegyzı Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: KOIS Bizottság: Szociális Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (2) bekezdése szerint A jegyzı által elıkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-testületnek. Ezen idıpont ugyan már lejárt, azonban az Áht (6) bekezdése szerint A 24. (2) bekezdésétıl eltérıen a évi költségvetési rendeletet, február 15-éig kell a képviselı-testület, elé beterjeszteni. Lényegében ezen törvényi elıírásnak teszünk eleget jelen elıterjesztéssel. Nagyon lényeges, hogy az Áht. 25. (1) bekezdése értelmében a végleges költségvetést a képviselı-testületnek március 15-ig kell elfogadnia. Ugyan csak lényeges még, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 11. (4) bekezdése szerint A költségvetési rendeletben mőködési hiány nem tervezhetı.. Mőködési hiány alatt az Áht. 23. (2) bekezdés e.) pontja szerinti külsı finanszírozási mőködési célú költségvetési hiányt kell érteni. Tekintettel arra, hogy a mostani elsı fordulóban a mőködési forráshiány közel 190 millió, látható, hogy rendkívül nehéz további egyeztetésre lesz szükség a végleges költségvetés 1

2 összeállításáig, sıt még ez is elképzelhetı, hogy tilalom ide, vagy oda, egyszerően nem tudjuk elkerülni a mőködési hiányos költségvetés beterjesztését. Az önkormányzat teljes kiadási és bevételi fıösszege e Ft-ban kerül a javaslatba. A költségvetési bevételek e Ft, a pénzmaradvány e Ft, míg a költségvetési kiadások e Ft összeget adnak ki. Az elsı fordulós tervezet számított forráshiánya e Ft, melybıl mőködési hiány e Ft, míg felhalmozási hiány: e Ft A bevételek és kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat évi várható lehetıségei és megvalósítandó feladatai A költségvetési törvény alapján látható, hogy az önkormányzatok pénzügyi alapjait meghatározó pénzügyi szabályozás jelentısen átalakult. Az állam áttér a feladatalapú finanszírozásra. Alapvetıen az önkormányzat által ellátandó kötelezı feladatok finanszírozását biztosítja. A köznevelési feladatok közül az általános iskolai oktatás, illetve gimnáziumi oktatási terület tıl az államhoz került. Önkormányzatunk esetében fenti területek bérkiadásait, valamint mőködtetési kiadásait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam finanszírozza. Az elmúlt évben vállalt kötelezettség alapján az önkormányzat e Ft mőködési hozzájárulást fizet az oktatási feladatok mőködési kiadásainak fedezetére. A kiadás mértéke jelentıs befolyással bír az önkormányzati költségvetés alakulására, mivel a hozzájárulást kizárólag szabadon felhasználható saját bevételbıl kell kifizetni. A tervezett felhasználható saját bevétel e Ft. A köznevelési feladatok tekintetében az óvodai nevelés feladatellátása az önkormányzatnál maradt. A közétkeztetési feladatokat szintén az önkormányzat látja el a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsıde intézményi keretei között. A Polgármesteri hivatal megszőnt és Alsónyék, valamint Alsónána településekkel közösen létrejött a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH). Az államigazgatási feladatok jelentıs része átkerült a járási kormányhivatalok hatáskörébe. A KÖH létszáma a feladatváltozások miatt jelentısen lecsökkent és átalakult. Bevételek tervezése: Központi bevételek A évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat csökkenéseket is figyelembevéve e Ft állami támogatással terveztünk. Ez e Ft csökkenést jelent az elızı évi adathoz képest. Amennyiben a e Ft ÖNHIKI támogatást is figyelembe vesszük akkor e forráscsökkenésrıl beszélhetünk. A kötelezıen ellátandó feladatok állami támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat. A hivatalnál és a köznevelési, közétkeztetési feladatoknál saját erıt is kell az önkormányzatnak biztosítani a kiadások fedezetére. A hivatalra és településüzemeltetésre meghatározott állami támogatás összegét e Ft beszámítási összeggel korrigálják, ami jelentıs alulfinanszírozást eredményez. A szociális ellátásokra e Ft állami támogatással számolunk. Részletek a 5.sz. tájékoztató mellékletben Megosztott bevételek A megosztás elveiben jelentıs változás történt, így a gépjármőadóról szóló törvényben meghatározott adótétel összegének 40%-a továbbiakban is az önkormányzatot illeti. Mivel a kivetési elvek ebben az esztendıben nem változnak, így évben e Ft bevétellel 2

3 számol a tervezet. Az elmúlt évben a bevétel 100%-a önkormányzatot illette. A megosztás arányának változása miatt e Ft bevétel csökkenés keletkezik. A termıföld-bérbeadásából származó jövedelem után fizetendı SZJA 100%-a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. A módosított SZJA törvény adómentessé tette a legalább 5 éves idıtartamra kötött haszonbérletbıl származó bevételeket, így e területen az elızı évek tapasztalatai alapján 400 e Ft bevétel várható. Az önkormányzatot évben megilletı településre kimutatott SZJA 8% e Ft volt. Sajnos ez a tétel a 2013 évre nem jár az önkormányzatnak. A évben jövedelemkülönbség mérséklésre Ft összeget kapott önkormányzatunk, ami azt mutatja, hogy az iparőzési adóerı képességünk nem tartozik az ország élvonalába. A költségvetési törvényben a Fı alatti kategóriában Ft a figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár. A évi féléves beszámoló adatai alapján az önkormányzat évi iparőzési adóerıképessége Ft. A lakosságszámot figyelembevéve Ft/fı egy fıre vetített adóerıképességrıl beszélhetünk. jogcímen. A jövedelemkülönbség mérséklésre évben nem kap támogatást az önkormányzat A évben az elızı évi adatokat figyelembevéve e Ft megosztott bevételt vonnak el az önkormányzattól, amely hivatott lenne pótolni a kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatok alulfinanszírozásából adódó különbségeket, valamint forrást teremteni a nem kötelezı feladatok ellátásához év tavaszán a feltételek megismerése után az ÖNHIKI pályázatot be kell nyújtani a Magyar Államkincstárnak. Az elızı évi és a évi adatok alapján van esélye a támogatás elnyerésének. Egy sikeres pályázat esetén javítani lehet a költségvetésünk bevételi pozícióit. Részletek a 2. számú mellékletben Saját bevételek A saját bevételek között elsı helyen kell említeni a helyi adó bevételeket. Az önkormányzati mőködés, illetve a már megkezdett, megkezdeni szándékozott fejlesztések finanszírozhatósága érdekében a legjelentısebb bevételi forrást az önkormányzat számára a helyi adó jelenti. Új adózási jogcím bevezetése az építményadó tekintetében megfontolandó. Jelenleg a meglévı jogcímek adta lehetıségek áttekintése és a már meghozott elvi döntések alapján a következı paraméterekkel tudunk kalkulálni A magánszemélyek kommunális adója Ft/év/ adótárgy mértéken került meghatározásra évre, ami e Ft bevételt jelent ezen a jogcímen. A lakosság teherbíró képességét és a tervezett kiadásokat is figyelembe véve a magánszemélyek kommunális adójának emelése megtörtént. Az új adómérték alkalmazásával az önkormányzat e Ft többletforráshoz jut a évben. A vállalkozók iparőzési adója évben, figyelembe véve a vállalkozók tervezett nettó árbevételét, illetve adóalapját és a megállapított 2 %-os adómértéket e Ft kivetést jelent. A gazdasági válság hatásaként a években a helyi vállalkozások árbevétele, illetve adóalapja csökkenı tendenciát mutat. Az önkormányzat ezen a jogcímen a jelenlegi adatok, információk alapján e Ft bevétellel számolhat. Az intézményi térítési díjak esetében az érintettek teherbíró képességét is figyelembe véve a évi mérték 5%-os emeléssel számol a tervezet. A szükséges rendeletmódosításokat márciusában fogadja el a testület. 3

4 Mindazon önkormányzati bevételt növelı díjat, mely az önkormányzat elbírálási körébe tartozik arányosan 5 %-os mértékben emelkednek. Egyrészt a bevételek reál értékének megtartása érdekében, másrészt az esetleges veszteségfinanszírozással, intézményfinanszírozással kapcsolatos költségek csökkentése érdekében. (piaci helypénzek, közterület használati díjak, kegyeleti szolgáltatások díjai, lakbérek, haszonbérleti díjak, stb ). Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek közül a legjelentısebb a cigányárok rekonstrukciós munkáinak III. üteméhez e Ft pályázati támogatási összeggel lehet majd számolni évben. A Tájház felújítás pályázatánál e Ft támogatás várható az évben. A TETT támogatás felhalmozási részét e Ft összegben vettük figyelembe. Vagyonértékesítésbıl származó bevétel Ezen a jogcímen bevétellel nem számoltunk. Átvett pénzek Mőködési bevételként többek között ismételten megjelenik a költségvetésben a TETT-tıl átvett mőködési támogatás is, ami elızetesen e Ft bevételt jelent az önkormányzatnak. A Szekszárdi kistérségtıl érkezı e Ft normatív támogatásra szintén nem számíthatunk a évben. Az OEP finanszírozási körébe tartozó feladatok esetén (ügyelet, védınık) a feladatok összetétele és forrása jelentısen nem változik kivéve központi ügyelet ezért a bevétel nagysága sem változik jelentısen. A társulásban ellátott feladatok esetén az önkormányzatok hozzájárulása a feladatmutatók szerint változhat. Hitel bevétel Az önkormányzat intézményeinek évi mőködtetéséhez, szükséges mértékő mőködési hitel felvételével szükséges biztosítani. Fejlesztési hitelt már elbírált és 2013-ben induló pályázatok sajátforrásának illetve valamely beruházás finanszírozhatóságának biztosítására lehet beállítani, figyelemmel a jogszabályban meghatározott korlátokra. A évben elsısorban az önkormányzatok feladatellátásának alulfinanszírozásából adódó nagymértékő forráshiány megszüntetése csak idegen forrás bevonásával történhet, melynek összege e Ft. Az év során szükséges rövidlejáratú hitelek visszafizetése jelentıs mértékben terheli az aktuális év költségvetését e Ft. A hitelszerkezet átalakítását kezdeményezni kell a hitelintézetnél. A rövidlejáratú hiteleket ki kell váltani hosszú távú idegen forrás bevonásával, ezzel mentesítve, csökkentve az aktuális költségvetésre háruló terheket. Kiadási tervezet: A évben az önkormányzat az intézmények mőködési stabilitásának fenntartására törekedett e mellett elsısorban a megkezdett beruházásainak befejezése, illetve olyan projektek megvalósítása volt cél, amely egy év alatt lebonyolítható. A évi költségvetési törvénybıl kitőnik, hogy az önkormányzatok központi támogatásában jelentıs átalakítás és csökkenés, míg az önkormányzat saját lehetıségeiben az adóemeléssel és a még takarékosabb kiadástervezéssel lehet számolni. Így ezek figyelembevételével lehet a 4

5 költségvetés kiadási oldalát összeállítani. Az önkormányzat intézményei Célok és feladatok között továbbra is elsıdlegesnek kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó kötelezı feladatok megvalósítását és a meglévı intézményhálózat biztonságos üzemeltetését. Az önkormányzati, illetve közoktatási rendszerek átalakítása év elején megtörtént. Az általános iskolai és gimnáziumi oktatás mint feladat állami kézbe került. A hozzá kapcsolódó kiadások, közalkalmazotti bérek, eszközök (vagyon) szintén állami kézbe kerültek. A évben fel kell készülni a feladat, és vagyonátadások lebonyolítására. A közigazgatási reform keretében több hatósági feladatot a járási kormányhivatalok látnak majd el. Természetesen ez a feladatcsökkenés létszámleépítést, illetve átadást eredményezett a hivatalnál. A feladatelvonás kiadási és bevételi változásait figyelembe vettük a tervezésnél. Az intézmények mőködéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat, részletesen terveztük figyelembevéve a változásokat és az elızı évi szigorú gazdálkodással elért teljesítési adatokat. Az elızı évhez viszonyítva e Ft dologi kiadáscsökkenéssel számolunk az intézményrendszer átalakításából fakadóan. A pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, valamint az egyszer elıforduló kiadások tételeit, kiszőrtük és egyedi egyeztetések után alakítottuk ki az elıirányzat számokat. A beruházásoknál elıforduló fordított ÁFA technikai tételeket szintén terveztük az eredeti elıirányzatoknál ( e Ft). A tanuszoda szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó szerzıdés szerinti kiadás összegét e Ft összegben tervezzük. Személyi jellegő kiadások: Béremeléssel nem kalkulál a tervezet, így kizárólag az ágazati jogszabályokban meghatározott bértáblák szorzószámaival és illetményalappal, pótlékalappal valamint a feladatok ellátásához a rendelet mellékletében jóváhagyott létszámmal tervezünk. Az önkormányzatnál elmúlt évben az engedélyezett létszámkeret 236 fı volt, míg a évi 119 fı. Ez 117 fıs csökkenést jelent. Ebbıl az oktatás átszervezése miatt 107 fı, míg a hivatalnál 13 fı a létszámcsökkenés, míg a többi intézménynél 3 fı növekedéssel terveztünk. A személyi juttatások, illetve a hozzá kapcsolódó járulékok tekintetében e Ft kiadáscsökkenéssel lehet számolni. Az önkormányzat intézményei által foglalkoztatott dolgozók közalkalmazottak, köztisztviselık, a határozatlan idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztatottak évben nyújtandó cafetéria juttatási jogcímen csak a jogszabályban elıírt és kötelezıen adandó juttatások kerültek tervezésre. A Közös Önkormányzati Hivatallal foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselık részére a évi cafetéria - juttatás keretösszegét bruttó Ft/fı/év összegben javasoljuk meghatározni, melyhez szükséges forrást (7 332 e Ft) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja, ezen összeg minimálisan több a törvényi minimumnál. A keretösszeg tartalmazza a közterheket. Az önkormányzat az által fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. Az önkormányzat évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében. Csak a jogszabályokban kötelezıen elıírt jubileumi és egyéb jutalmak kerülnek tervezésre. Az intézményi költségvetésen belül elkülönítetten tervezve, be kell mutatni az intézmények még megfelelı színvonalú karbantartásához szükséges összegeket. Szociális ellátás A szociális ellátások jelentıs része szintén állami kezelésbe került és ezzel forrás átrendezıdésre is megtörtént. A tervek alapján e Ft kerettel számolunk a évre, amelybıl e Ft az önkormányzati saját bevételek forrásából kerül kifizetésre. Az 5

6 önkormányzati mérlegelési jogkörébe tartozó szociális ellátások saját forrását érintı keretét a év tény adatai alapján kerülnek tervezésre. 8. számú tájékoztató melléklet Városüzemeltetés, városgazdálkodás A belterületi csapadékvíz elvezetését szolgáló árkok, medrek folyamatos karbantartásához, valamint a megépült zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek karbantartására szükséges forrásokat biztosítjuk. A Bát-Kom Kft-vel a városüzemeltetési feladatokra, valamint az intézménytakarításra vonatkozó szerzıdéseknél infláció alatti növekedéssel kalkulálunk. Az intézmény takarítási feladatoknál a minimálbér emelkedése miatt díjemelkedéssel kell számolni. A meglévı szilárd útburkolatú utak, padkák járdák karbantartásához évi szintnek megfelelı forrásokat biztosítjuk az állagmegóvás érdekében. Önszervezıdı közösségek, kisebbségi önkormányzatok támogatása, átadott pénzek Egyesületek, egyéb szervezetek önkormányzati támogatását 2013-ben az elızı évi szinthez képest csökkentve terveztük e Ft-ról e Ft-ra csökkenne a keretösszeg. A Nemzetiségi Önkormányzatok mőködıképességének megırzése fontos tényezı ben az ellátott feladatokat figyelembe véve a feladatalapú támogatást ad az állam. Az elızı évi jelentıs pénzmaradvány és az állami támogatás biztosítja a mőködést. Az önkormányzat saját forrásból nem támogatja a nemzetiségi önkormányzatokat. A jogszabály változások következtében a Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetése nem integrálódik a városi költségvetésbe, teljesen elkülönülve kerül tervezésre, illetve bemutatásra. Fejlesztések, beruházások A tájház felújításához kapcsolódó pályázat e Ft kiadást jelent, amelyhez e támogatást várunk. A cigányárok beruházásának folytatásához kapcsolódó pályázat adatai szerint e Ft beruházási összeghez e Ft támogatást nyertünk el. Járdafelújításokra e Ft került tervezésre. Az önkormányzati lakások állagmegóvása érdekében e Ft lett figyelembe véve. Az Önkormányzat informatikai rendszerének pótlására, valamint szoftver beszerzésre 254 e Ft-ra lenne szükség. Az elmúlt év végén a Vicze János Sporttelep épület felújítására megítélt pályázati támogatásból e Ft értékő fejlesztést tudunk végrehajtani. Ezeken felül számításba vettük mindazon képviselı-testületi döntéseket, elnyert és ben megvalósításra váró pályázatokat, melyek a évi költségvetést terhelik. A tervek alapján ebbıl évre vonatkozóan e Ft beruházás, valamint e Ft felújítás valósul meg. Hitel és finanszírozási kiadások A korábban igénybe vett fejlesztési hitelek tıke és kamatterheinek törlesztéséhez forrásokat rendeltünk, 2013.évben e Ft törlesztése esedékes. Mőködési hitelekre e Ft kiadással kalkuláltunk. Tartalékképzés Elkülönített céltartalék keretet alakítottunk ki Kövesd és Lajvér település-részek karbantartására, fejlesztésére. (500 e 500 e Ft) 6

7 Céltartalékba helyeztük mindazon kötelezettség vállalásokat, illetve elképzeléseket melyek megvalósíthatósága feltételes, illetve céltartalékba került a pályázati saját források biztosítása. E mellett a tervezési bizonytalanságok, az év elején elıre nem látható események, vagy jelentkezı feladatok megvalósíthatósága érdekében a költségvetés fı összegének figyelembevételével e Ft általános tartalék képzése elengedhetetlen. Az 2012.év végén megkezdett adósságkonszolidációba e Ft hitelállomány került bevonásra, melynek jelen állás szerint 40 %-át átvállalja az állam. Így az önkormányzat maradó hitelállománya e Ft. Az államkincstárral, illetve a NGM, BM minisztériumok képviselıivel folytatott egyeztetı tárgyalások alapján van remény arra, hogy a ig megkötendı megállapodásban a 40%-os átvállalási mérték pozitív irányba változzon az önkormányzat számára. A költségvetési tervezet számadataiból látható, hogy az intézményrendszer átalakítása jelentısen csökkentette az önkormányzati bevételek és kiadások fıösszegeit. A kialakult nagymértékő forráshiány elsısorban az állami támogatások feladatellátás zsugorodás mértékét nagyban meghaladó csökkenésébıl eredeztethetı. Az elmúlt évhez képest a szabadon felhasználható SZJA kiegészítések (jövedelemdifferenciálás kistérségi normatívák) állami támogatás csökkenése e Ft. És ezzel egy idıben a köznevelési feladatok e Ft hozzájárulásának elıírása. elviselhetetlen terheket ró az önkormányzatra. Az önként vállalt feladatok csökkentésével és egyéb drasztikus kiadáscsökkentéssel lehetıség van ugyan a forráshiány csökkentésére, de a költségvetési egyensúly idegen forrás nélküli megteremtése nem oldható meg. A fı számokat figyelembe véve az önkormányzat A költségvetés fıösszege: e Ft Költségvetési kiadási fıösszeg: e Ft - mőködési kiadása: e Ft felhalmozási kiadások e Ft - beruházások: e Ft - felújítások: e Ft - egyéb felhalmozási kiadások: e Ft Költségvetési hiány Teljes forráshiány: e Ft e Ft Külsı forrásból fedezhetı Mőködési hiány: Felhalmozási hiány: e Ft e Ft 7

8 Az önkormányzat tartaléka összesen e Ft, ebbıl - céltartalék: e Ft - általános tartalék: e Ft A benyújtott elsı fordulós anyag irányszámai még a részletes kidolgozás és a bizottsági egyeztetések során kialakult álláspontok alapján változhatnak. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Bátaszék város önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetési rendeletét képezı bevételi és kiadási irányszámokat alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet elkészítéséhez, és annak késıbbi elfogadásához. Határidı: márciusi testületi ülés Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı és Mórocz Zoltán irodavezetı Határozatról értesül: pénzügyi iroda, intézmények vezetıi irattár 8

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN B. Kiss András: AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN Elızmények Az évtized fordulóval hazánk társadalmi-, gazdasági-, politikai életében jelentıs változások vették kezdetüket. Az ún. tanácsi

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben