KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)"

Átírás

1 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 1 ÁROP-EKOP Kifizeti igény ellenőrző lista Kedvezményezett neve: Projekt regisztrációs száma ( azonosító), országos kihatású projekt esetén a prioritások száma Kifizeti kérelem sorszáma: Elszámolási ütem sorszáma: Programmenedzser/pénzügyi menedzser 1: Programmenedzser/pénzügyi menedzser 2: I. Előleg fizet esetén 1. Amennyiben első kifizeti igényl került benyújtásra, a Kedvezményezett az előleg kifizetét követő 6 vagy a dec.31-ig megjelentetett pályázati kiírásokra 8 hónapon belül benyújtotta azt a kifizeti kérelem tartalmaz utófinanszírozású tételeket is. ellenőrz e-te) Á01 292/2009 (XII.19.) Korm.rend (4) c),217/1998 Korm.rend. (XII.30.) 91..(5)b) Megjegyz 2. Azon projektelemek esetében ahol éltek az előleg igénybevételének lehetőségével szállítói kifizeti igényl nem került benyújtásra. 3. előleg elszámolás esetén -ben az előleg elszámolás összege az elfogadott státuszú számlákhoz berögzítre került KSZ munkatárs által. II. Kifizeti kérelem 1. Kifizeti kérelem a megadott formátumban benyújtásra került. 2. A kifizeti kérelem cégszerű aláírással van ellátva. 3. A kifizeti kérelemhez benyújtott alátámasztó (kivéve számla) dokumentumok másolata a projektben bejelentett aláíró személy által hitelesítre kerültek. 4. Időközi kifizeti igényl, utófinanszírozási módban történő benyújtása esetén az igényl összege (szakmai KMR összesen) ÚMFT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg felett eléri a támogatás szerződben meghatározott minimális összeget,legalább a megítélt támogatás 2%-át ÚMFT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg alatt eléri a támogatás 10%-át a 100 ezer Ft-ot. ÚSZT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg felett eléri a támogatás szerződben meghatározott minimális összeget, ÚSZT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg alatt eléri a támogatás 10%-át a 200 ezer Ft-ot. 5. Szállítói vegyes finanszírozás esetén a szállítói számlák támogatási értéke (szakmai KMR összesen) eléri az 1 millió Ft-ot 4/2011 Korm.rend. (I.28.)57.., 177. felhasználói kézikönyv 4/2011 Korm.rend. (I.28.)55.., 24/2011 (V.6) NFM utasítás ). 281/2006 (XII.26) 19..(7), 4/2011 Korm.rend. (I.28.) 55.. (3) 281/2006 (XII.26) Korm.rend. 19..(6) 281/2006 (XII.26) Korm.rend. 19..(6) 4/2011 (I.28) Korm.rend /2011 (I.28) Korm.rend Amennyiben kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett a Kbt. 6. vagy 17. címe ill. a Kbt a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, úgy a közbesz.eljárás eredményeként kötött szerződ értékére Kedvezményezett rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztosítékok valamelyikével.továbbá a biztosíték értéke fedezi a kifizeti igénylben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét. 7. A Közbeszerzre vonatkozó 4. táblázat első kérdre adott igen válasz esetén, a közbeszerzi dokumentáció ellenőrze megtörtént, nem tárt fel hiányosságokat. A Költségösszesítő (7.sz táblázat) valamennyi sorában szereplő tételre nézve a kifizeti kérelem ellenőrzét megelőzően a közbeszerzi megfelelőségi vizsgálat lefolytatásra került. (szükséges volt-e eljárást lefolytatni, lefolytatott közbeszerzi eljárás esetén eljárásrend szerinti ellenőrz) 8. A kifizet hitelesíténél ( 8. táblázat) ismertetett dokumentumok benyújtásra kerültek. 9. Projekt szintű konzorcium esetén az előző kifizeti kérelemben a Tagok által igényelt jóváhagyott támogatási összegről szóló a Tagok rzére történő átutalást igazoló bizonylatok csatolásra kerültek. 10. ÚSZT-s projektek esetén időszakos beszámoló benyújtásra elfogadásra került. 11. A kifizeti igény ütemezére rendszeresített táblázat aktualizált változata változás bejelent formában benyújtásra került legkőbb a kifizeti igénylsel egyidőben. 12. A kifizeti kérelem 2. táblázatában feltüntetett igényelt támogatás összege megegyezik az -ben szereplő kifizethető támogatás az előleg elszámolás összegével. 281/2006 (XII.26) Korm.rend , 4/2011 (I.28) /2006 (XII.26) Korm.rend 34..,4/2011 (I.28) Korm. rendelet /2011 (I.28.) 55.., 24/2011 (V.6.) A kifizeti kérelem 3.sz. táblázatban megjelölt bankszámlaszámok megegyeznek utófinanszírozás esetén a támogatási szerződben, felhatalmazó levélen vagy bankszámlanyilatkozaton lévő számlaszámokkal. Szállítói finanszírozás esetén egyeznek a számlákon (ha feltüntetre került) /vagy a vállalkozási vagy engedményezi szerződben foglalt adatokkal. 14. A benyújtott kifizeti kérelem tartalmilag megegyezik az -be rögzített kifizeti kérelemmel. 15. Projekt szintű konzorcium esetén a tag által elszámolni kívánt számlák támogatástartalma, valamint a tagnak már kifizetett támogatás összege nem haladja meg az együttműködi megállapodásban vállalt feladatokra jutó támogatási összeget. 16. Két prioritáshoz tartozó projektek esetén a kifizeti kérelemhez benyújtott számlák összesítők kapcsolódó sorai azonos költségveti sorra kerültek rögzítre. III. Számla 1. A számlához tartozó szerződ / megrendelő vagy nyilatkozat arról, hogy nem kötött szerződt - benyújtásra került. 2. A vállalkozói szerződ hatályba lépe nem korábbi, mint a TSZ-ben rögzített projekt kezdete dátumánál, projekttevékenység befejezének határideje nem kőbbi, mint a projekt fizikai megvalósulás tervezett dátuma. 3. A számlát a szerződben (vállalkozói, megbízói szerződ, megrendel, nyilatkozat szóbeli megállapodásról, stb ) megnevezett szállító / szolgáltató / kivitelező állította ki. A szerződben,egyéb dokumentumban meghatározott adatokkal egyeznek a számlán feltüntettet adatok. 4. A számla a Kedvezményezett vagy a TSZ-ben/konzorciumi megállapodásban megnevezett, a projekt végrehajtásában rzt vevő szervezet nevére címére lett kiállítva. (A név rövidíthető, de egyértelmű, címként a támogatási szerződben a Kedvezményezett által megadott székhely vagy telephely címnek kell szerepelnie, illetve az alapító okiratban vagy Cégbírósági kivonatban található székhely vagy telephely címnek) 5. A számlához kapcsolódó teljesítigazolás, kedvezményezett általi igazolás a vállalkozó által elvégzett szolgáltatásról, átadás-átvételi igazolás benyújtásra került. 6. A számla tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket. (számla kelte, számla sorszáma, teljesít időpontja, amennyiben eltér keltétől, termék/szolgáltatás megneveze, az adó alapja, az adó mértéke, áthárított adó, adómentesség, illetve amennyiben releváns a közvetített szolgáltatás ténye.) Kedvezményezetti pénzügyi Támogatási szerződ Kedvezményezetti pénzügyi 7. A benyújtott számlamásolat a számla első eredeti példányáról kzült, azt a Kedvezményezett hitelesítre jogosult képviselője hitelesítette. 281/2006(XII.26) 20.., 4/2011 (I.28) 19..(7)

2 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 2 8. Az eredeti számlára rá van vezetve a a projekt regisztrációs szám ( alapján) számú projekthez támogatás elszámolására benyújtásra került szöveg, illetve országos kihatású projekt esetében h. mely prioritásból került finanszírozásra (TSZ alapján). (több oldalas számla esetén elégséges az összesen oldalon rávezetettni) 9. Amennyiben a számla összegéből nem a teljes összeget kívánja elszámoltatni kedvezményezett adott projektje terhére, a számlán jelölte, hogy a számla teljes összegéből mekkora összeget kíván elszámolni. 10. A számlák a prioritások megoszlásának előírt arányában kerültek kiállításra vagy a számlán rávezetre került a prioritások szerinti megbontás. 11. A teljesít dátuma nem korábbi, mint a TSZ-ben rögzített projekt kezdete dátumánál amely egyezik a pályázati felhívás útmutatóban rzletezett projekt elszámolhatóságának kezdetével - kivéve a projektelőkzíthez költségeihez tartozó számlák, illetve ha a pályázati felhívás útmutató erre engedélyt ad -, valamint a projektmegvalósítás időtartamán belüli. 12. Termék vagy szolgáltatás megneveze a számlán fel van tüntetve, összhangban van a szerződsel, a projektben elszámolható a költség, betervezre került. Amennyiben a megnevez nem egyértelmű, úgy a teljesít igazolásból, egyéb alátámasztó dokumentumból megállapítható az elszámolhatóság. Amennyiben rzben kapcsolható a projekthez, a projektre jutó költség egyértelműen azonosítható. 13. A számlán feltüntetett nettó-, bruttó összeg megfelelő, összhangban van a vállalkozási szerződsel. 14. Szállítói finanszírozású számlának egy bizonyos rz összegének elfogadásakor, a kedvezményezett a támogatásból nem elszámoható rzt azaz a számla elutasított rzének kifizetét önrzként igazolta. Amennyiben kedvezményezett nem kívánja az elutasított rzt önrzként megfizetni, kérte a számla teljes elutasítását. 15. Engedményez esetén az engedményezi szerződ benyújtásra került valamint az engedményez -ben megfelelően rögzítre került. 16. Külföldi számla esetén a számla fő tartalmi elemeiről a fordítás a Kedvezményezett aláírásával hitelesítve benyújtásra került. 17. Konzorcium esetén, amennyiben a számla a konzorciumi tag nevére szól, az emirben az ügyfelek számla tételek fülön a partner adatai mezőben a konzorciumi tag adatai szerepelnek. 18. Az adatok a számla adatai megegyeznek (számla sorszáma, szállító, dátumok, tevékenység megneveze, összegek) 19. A számla megfelelő elszámolható költséghez tevékenységhez került rögzítre -ben, a költség összege TSZ. szerint az adott tevékenység elvégzére rendelkezre álló keretet nem haladja meg. 20. Szállítói kifizet esetén az ügyfelek fülön a szállítói kifizet meg van jelölve. IV. Piaci ár igazolása 1. A számlához tartozó piaci ár igazolás benyújtásra került megfelelőek (közbeszerzi dokumentumok vagy három árajánlat). Három árajánlat esetén az alátámasztó dokumentumok a megrendelő/vállalkozói szerződ időpontjához képest 6 hónapnál nem régebbiek. Képzre vonatkozó ajánlatok személyenkénti létszámra lebontva került megadásra, lásd pü.i. ellenőrz e-te) 281/2006(XII.26) 20.., 4/2011 (I.28) 59.., 24/2011 (V.6), NFM utasítás 200..(3), 281/2006. (XII.26) 19..(8), 281/2006. (XII.26) 19..(8), 281/2006. (XII.26) 19..(4) c), 4/2011 (I.28) 56. (5) melléklete 281/2006. (XII.26) 34.., 4/2011 (I.28) 55. b), Megjegyz 2. Szolgáltatás esetén: Amennyiben a pályázati útmutató előírja, a szolgáltatás központosított közbeszerzből került megrendelre a megrendelt szolgáltatás értéke a megrendelen belül 20%-nál nagyobb /vagy nem kapcsolódik közvetlenül beszerzett immateriális javakhoz/eszközökhöz akkor a verseny újraindítása után került a szolgáltatás megrendelre. Amennyiben az útmutató nem írta elő a verseny újraindításának kötelezettségét, az érintett szolgáltatás esetén alátámasztásra került-e a piaci ár. V. Kifizeti bizonylatok 1. A számla teljes (szállítói finanszírozás esetén a számla támogatáson felüli) összegének kifizetét igazoló dokumentum benyújtásra került. (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat, elektronikus banki kivonat) 281/2006. (XII.26) 19..(7), 4/2011 (I.28) 55. (3) b) 2. Átutalásos számla esetén: az utalás a vállalkozói szerződben feltüntetett szállítói bankszámlaszámra történt-e, vállalkozói szerződ hiányában a számlán szereplő szállító bankszámlájára történt-e 3. A kifizet dátuma, valamint a bizonylat sorszáma összhangban van az ben rögzített adatokkal VI. Számlaösszesítő (100 ezer illetve 500 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákhoz) 1. A 25MFt-nál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén 100 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákra vonatkozóan számlaösszesítőt csatolt Kedvezményezett. 2. A 25MFt-nál nagyobb támogatással megvalósuló projektek esetén 500 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákra vonatkozóan számlaösszesítőt csatolt Kedvezményezett. 3. A Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátva az összesítő táblát eredeti példányban benyújtotta. 4. az összesítőn minden tételnél beazonosítható, hogy melyik költség kategória terhére kívánja a Kedvezményezett elszámolni. 5. Az elszámolni kívánt tételek a projekt elszámolhatósági időtartama alatt merültek fel (kivéve: előkzíthez kapcsolódó tételek) 281/2006. (XII.26) 19..(7), 4/2011 (I.28) 55. (3) b), 281/2006 (XII.23) 19..(7), 281/2006 (XII.23) 19..(7) 6. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltre került 7. Az összesítő táblában az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, ezek az összegek kerültek rögzítre az megfelelő prioritásaira. 8. Az összesítő alapadatai megegyeznek az -ben rögzített adatokkal. VII. Projektelőkzít 1. Projektelőkzít kapcsán felmerült számlák teljesíti időpontja nem kőbbi mint a támogatási szerződben rögzített projekt kezdő dátuma, illetve nem korábbi mint a pályázati felhívás útmutatóban rzletezett projekt előkzít elszámolhatóságának kezdő időpontja VIII. Szolgáltatás számláihoz tartozó dokumentumok 1. Képz esetén a vállalkozói szerződ, megrendelő rzletezi az 1 főre eső felmerülő költségek díját. A személyenkénti létszámra lebontott árnak tartalmaznia kell a képz során felmerülő valamennyi képzi költség összességét (amibe nem számít bele a tananyagfejleszt előállítás költsége). B06 2. Tanulmány esetén a tanulmány elektronikus példánya benyújtásra került. 3. Szakértői díjak esetén a beszámoló az elvégzett tevékenységről benyújtásra került. Az elvégzett feladat egyértelműen illeszkedik a teljesítigazoláshoz a vállalkozói szerződhez illetve a projektben vállalt tevékenységhez. 4. Külső projektmenedzsment szolgáltatás esetén beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről benyújtásra került. Az elvégzett feladat egyértelműen illeszkedik a teljesítigazoláshoz a vállalkozói szerződhez illetve a projektben vállalt tevékenységhez.

3 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 3 5. Képz, tréning, rendezvény esetén a rzt vevők által aláírt jelenléti ív benyújásra került, abból egyértelműen megállapítható a képz megneveze, helyszíne, időtartama (pl.: alkalom, nap, óra), a képzben rztvevők neve, munkahelye, elérhetősége a képzben rztvevők aláírása. 6. Képz (tréning) esetén a képzi program, (ha a vállalkozási szerződ, megrendelő nem tartalmazza,) a tananyag elektronikus példánya, illetve beszámoló a képzről benyújtásra kerültek, a képzi programból a projekthez való kapcsolódása világosan kiderül belőle. 7. Képz rendezvényszervez esetén felmerülő költségek a tételes, aláírt jelenléti íveken nyugvó rztvevői szám után kerülek elszámolásra. (Amennyiben a személyenkénti rzvételi arány 75 százalék alatti, az adott személy képzi költségei csak a képzen történő rzvétel mértékéig érvényesíthetők lásd pü.i adott pályázati útmutató felhívás.) 8. Az étkez szállás költségek esetében a meghívott személyek minimum 90 százaléka után kerültek elszámolásra teljes mértékben az étkez szállás költségek. Amennyiben a rzvételi arány 90 százalék alatti, az étkez szállás költségek csak az aláírt jelenléti íveken nyugvó rztvevői szám után kerültek elszámolásra. 9. Szállás költségek elszámolása során a vendég-éjszakák költsége nem haladja meg, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb a nettó tizenötezer forintot, küföldi szállás esetében a 150 euró mértékű költséget. 10. Szállás étkezi költségek esetén a jelenléti ív azaz a rztvevői létszám alapján az összesítő táblázat benyújtásra került, a táblázat alapján megállapítható hogy a szállás étkez költségei a létszámai, összhangban vannak a számla összegével. 11. Étkezi vagy szállás költségek ha meghaladják a megrendelőben/szerződben meghatározott étkezi szállás költségeket, a felmerült többletköltségek pótrendelsel/szerződ módosítással/kiegzítsel alátámasztásra kerültek. A felmerült többletköltségek nem haladhatják meg a megrendelőben/szerződben meghatározott étkezi költségek 20%-át vagy a szállás költségek 20%-át. 12. Amennyiben, a képz végbizonyítvány vagy sikeres elvégzét igazoló dokumentumok kiállításával zárult a képző intézmény által kiállított végbizonyítványokat vagy a képz sikeres elvégzét igazoló dokumentumokat az elszámoláshoz kedvezményezett becsatolta. 13. Szoftver beszerzhez kapcsolódó képz/betanítás/oktatás esetén benyújtásra kerültek a rztvevők által aláírt tételes jelenléti ív, valamint a képz/betanítás/oktatásról szóló beszámoló. ellenőrz e-te) Megjegyz 14. Nyilvánosság esetén a köteles példány elektronikusan benyújtásra került. 15. Minőségbiztosítás esetén a Minőségellenőrzi jelent elektronikus példánya csatolásra került. (Amennyiben a projekt megvalósítás időszaka alatt már benyújtásra került, Kedvezményezett hivatkozott megjelölte, hogy a jelent hol került becsatolásra. IX. Sajátteljesít 1. A saját teljesít alapján elszámolni kívánt összegről az összesítő cégszerű aláírással ellátva eredeti példányban rendelkezre áll. 2. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 3. Nyilatkozat a sajátteljesítről rendelkezre áll. 4. Az összesítőn minden tételnél beazonosítható, hogy melyik költség kategória terhére kívánja a Kedvezményezett elszámolni. 5. Feladat meghatározás első elszámolás benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg a kedvezményezett benyújtotta rzletes feladat meghatározását amelyben rzletezte az elvégezni kívánt feladatokat, továbbá illeszkedik a projekt adatlap mellékleteként szereplő projekt rzletező adataival. A feladat-meghatározásban megjelölt ellátandó feladatokhoz tervezett kapacitást, valamint időbeli ütemezt rendelt. 6. Az összesítő táblában az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, ezek az összegek kerültek rögzítre az megfelelő prioritásaira. 7. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. X. Bérleti díjak számláihoz kapcsolódó dokumentumok 1. Amennyiben nem a teljes bérelt ingatlan kerül elszámolásra, úgy a projekt terhére elszámolni kívánt rz megállapításához az arányosítás módszertana az első elszámoláskor a Kedvezményezett aláírásával ellátva benyújtásra került. 2. Az arányosítás módszere megalapozott, alátámasztja a projekt terhére elszámolni kívánt összeget. X. Személyi jellegű költségekhez kapcsolódó dokumentumok 1. Amennyiben arányosítással számolja el a személyi jellegű költséget, az összesítő tábla a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátva, eredeti példányban benyújtásra került. 2. Az összesítő kizárólag a projekt menedzsment tevékenységében,projekt megvalósításában közvetlenül rztvevők, célcsoport személyi jellegű költségeit tartalmazza, beazonosítható, hogy melyik költségkategóriára kívánja a Kedvezményezett elszámolni, azok a projekthez szorosan kapcsolódnak a projekt keretében elszámolhatóak. 281/2006. (XII.26) 19..(8), 3. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 4. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltre került. 5. A felek által aláírt munkaszerződek / megbízási szerződek / célfeladat meghatározás másolatok benyújtásra kerültek (csak az első kifizetnél változás. 6. Munkaszerződ, Kinevez esetén projektmenedzsment projektmegvalósító munkatársak munkaköri leírása benyújtásra került, azt a munkáltató a munkavállaló is aláírta (csak első kifizetkor vagy változás esetén / célcsoport esetén nem kell benyújtani) 7. Béren kívüli jutattások, csak a munkaszerződsel /kinevezsel rendelkező munkatársak után kerültek elszámolásra, a projektre fordított munkaidő arányában. 8. Béren kívüli juttatásokra vonatkozóan a kedvezményezett rzletező adatokat megadott (összesítő), amelynek összesített adatai a személyi jellegű költségek összesítőjében, a személyi jellegű egyéb kifizetek oszlopba átvezetre kerültek. 9. Célfeladat meghatározás A kedvezményezett benyújtotta rzletes célfeladat meghatározását, amelyben rzletezte az elvégzendő feladatokat,kifizethető összeget, teljesítigazolás módját, feladatelvégz ütemezét, határidejét. A célfeladat meghatározás illeszkedik a projekt adatlap mellékleteként szereplő projekt rzletező adataival. Támogatási szerződ 281/2006 (XII.23.) Korm.rend. 19..(7), 4/2011 (I.28.) Korm.rend.55..c)

4 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav Teljesítigazolás célfeladathoz, megbízási szerződhez: Kedvezményezett a teljesítigazolásban igazolta a feladathoz tartozó teljesítt, meghatározta a kifizethető juttatás összegét. Amennyiben a feladatvégz képz megtartására, tananyag, tanulmány, egyéb szellemi termék kzítére irányul, akkor benyújtotta-e a kapcsolódó dokumentumokat (jelenléti ív, elektronikus példány stb.). 11. Ha bérköltségnek csak egy rze kerül elszámolásra az adott projekt terhére, akkor a munkaidő nyilvántartás benyújtásra került, a projektben közreműködő személy a projekttel kapcsolatos tevékenységet végzett. 12. az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, a kifizeti kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítre. 13. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. XI. Útiköltség, kiküldet költség elszámolásának dokumentumai 1. Az útiköltség / kiküldet összesítő a Kedvezményezett arra jogosult képviselője által aláírva eredeti példányban benyújtásra került. 2. Az összesítő kizárólag a projektmenedzsment tevékenységében illetve a megvalósításban rztvevők úti- kiküldeti költségeit tartalmazza, a kiadások a projekthez szorosan kapcsolódnak, a projekt keretében elszámolhatók. 3. Kiküldeti rendelvény/menetlevél benyújtásra került, az azon feltüntetett elszámolt összeg összhangban van az Útiköltség kiküldet összesítőn elszámolandó összeggel. 4. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 5. Az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, a kifizeti kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítre. 6. A költségek elszámolhatósága összhangban van a Kedvezményezetti ban foglaltakkal (szállás, napidíj, külföldi utazás költsége stb.) 7. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. XII. (rezsi) költségek Átalány alapján 1. Amennyiben az általános rezsi költségek elszámolása átalány alapon történik, úgy az átalány alapú általános (rezsi) költségek fizeti kérelme formanyomtatvány megfelelő tartalommal cégszerű aláírással került benyújtásra. 2. Az átalányt a költgvetben meghatározott projektmenedzsment költségekre időarányosan igényli Kedvezményezett, amennyiben a tervezi felhívási útmutató ezt tartalmazza. 3. Az átalányt a költgvetben meghatározott projektmenedzsment költségekre a közvetett költségek arányában igényli Kedvezményezett, amennyiben a tervezi felhívási útmutató ezt tartalmazza. Arányosítás alapján 4. A rezsi költség összesítőn kizárólag a pályázati útmutatóban meghatározott elszámolható költségeit tartalmazza, a kiadások a projekthez szorosan kapcsolódnak, a projekt keretében elszámolhatók. 5. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltre került 6. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 7. Az első elszámoláshoz csatolásra került az arányosítás módszertana. 8. Az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, a kifizeti kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítre. 9. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. ellenőrz e-te), 281/2006 (XII.23) 19..(6), 24/2011 (V.6.) NFM utasítás, 281/2006. (XII.23) 19..(8), 4/2011 (I.28) 55. (4) Támogatási szerződ 292/2009 (XII.19) 150..(4)g), 281/2006 (XII.23) 19..(6-7), 4/2011 (I.28.) 55..(3)c) Tervezi felhívási útmutató Tervezi felhívási útmutató, 281/2006 (XII.23.) Korm.rend. 19..(7), 4/2011 (I.28.) Korm.rend.55..c) Támorgatási szerződ Megjegyz XIII. Épít 1. Engedélyköteles építi beruházás esetén jogerős létesíti az építi engedély vagy azok megadására vonatkozó kérelem benyújtásra került. 2. Engedélyköteles építi beruházás esetén, első kifizeti igénylkor az építi napló első oldalának hitelesített másolata benyújtásra került. 3. Nem engedélyköteles építi beruházás esetén benyújtásra került a kivitelező nyilatkozata a kezdről. 4. A beruházás kezdi dátuma nem korábbi, mint a pályázat befogadásának dátuma. B06 Támogatási szerződ 5. Az építre irányuló szerződ összege 250 millió Ft feletti, független mérnök számlához tartozó nyilatkozata a munka kzültségi fokáról hogy az épít a terveknek megfelelően halad benyújtásra került, mérnökjelent tartalmilag összhangban van a számlával. Korlátozó záradék esetén csak a mérnök 281/2006 (XII.23) 20.., által jóváhagyott összeget igényli a kedvezményezett. 6. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.. pontjában foglalt feltételeket teljesítő építi projektelem esetén, a mérnök/műszaki ellenőr igazolása a számlán fel van tüntetve vagy külön dokumentumként benyújtásra került,igazolás tartalmilag összhangban van a számlával. Korlátozó záradék esetén csak a mérnök / műszaki ellenőr által jóváhagyott összeget igényli a kedvezményezett. 7. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.. pontjában foglalt feltételeket nem teljesítő építi projektelem esetén, a Vállalkozó nyilatkozata a teljesítről a Kedvezményezett által aláírva benyújtásra került, vállalkozó nyilatkozata összhangban van a kiállított számlával. XIV. Eszköz immateriális javak beszerze 1. Immateriális javak esetében a szerződben/megrendelőben rzletezett felhasználási jogok megfelelnek az ÁSZF. 11. pontjában írtaknak. 2. Átadás-átvételi jegyzőkönyv / szállítólevél benyújtásra került (kivéve ha a számlán a szállítási szerződ alapján szállítandó egyes tételek beazonosíthatóak az átvételt a Kedvezményezett a számlán aláírásával igazolta). B01 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.. pont Támogatási szerződ

5 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 5 3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv / szállítólevél a szállítási szerződben beszerezni kívánt eszközöket tartalmazza, annak tételei összege a kapcsolódó számlával összhangban van. 4. Használt eszközök esetén nyilatkozat az eladótól, hogy az eszköz korábbi beszerze az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt. XV. Záró fizeti igény esetén 1. Az előleg teljes összege elszámolásra került. 2. Hasznosulás a.) A február 1. után kötött vállalkozói szerződek illetve saját teljesít esetében a projektfeladatok hasznosulásáról a rzletes tételes beszámoló benyújtása megtörtént. b.) Az elkzített beszámoló kellően alátámassza az érintett projektfeladatok hasznosulását, ezáltal az előírt projektfeladatok minimális feltételi megfelelően teljesültek. c.) Amennyiben az elkzített beszámoló nem kellően támasztotta alá a projektfeladatok hasznosulását, az utolsó korrekciót követően a szabálytalansági gyanú elindítása megtörtént. 3. Záró beszámoló elfogadásra került millió forintot meghaladó támogatásban rzesülő projektek esetében a benyújtott számlák mellé csatolásra került a könyvvizsgálói hitelesítő nyilatkozat. 5. Az auditor igazolta, hogy a benyújtott elszámolás, könyvel (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) hiteles, megbízható megfelelő háttérdokumentációval alátámasztott, valamint a támogatási szerződben foglaltaknak megfelelő, támogatható, elismerhető költségeket tartalmaz. 6. Amennyiben az auditor megállapítása szerint a könyvelben, elszámolásban nemcsak a támogatható, elszámolható költségek szerepelnek, akkor a jelent korlátozó záradékkal van ellátva. ellenőrz e-te) B01 B08 292/2009 (XII.19.)150..(4) h) Tervezi felhívási útmutató Megjegyz hiánypótlás Igen/ Nem Kelt: Kelt: kikülde: Jó tételek továbbengede: Igen/ Nem releváns A 1. számú mellékletben felsorolt számlák alapján «támogatás összeg» támogatás kifizetét javaslom. Kelt: «helységnév» "Jó tételek" Jóváhagyva: Aláírás (ÁROP-EKOP Igazgató): kifizet Kelt: «helységnév» beérkeze: HP utáni dönt: kifizet/elutasítás Korrekció levél kiküldének dátuma Korrekciót követően a pénzügyi felfüggeszt visszavonásának dátuma: Korrekció utáni dönt: kifizet/elutasítás A kifizeti kérelem 6. számú táblázata/2. számú mellékletben felsorolt számlák alapján összeg támogatás kifizetét javaslom. (kitölte a kifizeti igényl ellenőrzéhez segédletben írt eset fennállása Kelt: Jóváhagyva: kifizet/elutasítás Aláírás (ÁROP-EKOP Igazgató): Kelt:

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben