Együtt a sikeres projektzárásért!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt a sikeres projektzárásért!"

Átírás

1 Együtt a sikeres projektzárásért!

2 OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai uniós forrásokból rendelkezésre álló támogatások hatékony felhasználását kívánja elősegíteni önkormányzati és vállalati ügyfelei körében. Főbb tevékenységi területei a projektgenerálási, pályázat- és tanulmánykészítési, projektfinanszírozási és projektmenedzsmentszolgáltatások, valamint az ezeket kiegészítő oktatási, információs és publikációs tevékenységek. A projekt keretében az internetes bejelentkezési felület üzemeltetésében, a potenciális címzettek felkutatásában, valamint a beérkezett projektzárási dokumentációk kiértékelésében vesz részt.

3 A Program folyamata Tanácsadói igény azonosítása Akkreditált tanácsadó kiválasztása Regisztráció a program weboldalán Tanácsadói szerződés megkötése Támogatási szerződés megkötése Támogatói döntés meghozatala PÉB ülés Pályázat elküldése postai úton Pályázat kitöltése a rendszerben Támogatói tevékenység lefolytatása Projektzárási dokumentáció kitöltése, postázása PÉB ülés Támogatói döntés meghozatala Támogatás folyósítása

4 Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése, PÉB A projektzárási dokumentációk formai és tartalmi értékelését az OTP Hungaro-Projekt Kft. végzi. Projektzárási dokumentáció elemei a következők: 1. Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 2. Kifizetési kérelem 3. Teljesítési igazolás 4. Tanácsadási dokumentum nyomtatott változata 5. Tanácsadási dokumentum elektronikus változata 6. Tanácsadó számlája 7. Pénzügyi teljesítés igazolása 8. Változás bejelentési nyilatkozat 9. Köztartozás-mentességet igazoló dokumentum

5 Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése, PÉB Formai ellenőrzés : Érkeztetést követően az OTP Hungaro-Projekt Kft. szakértői elvégzik a projektzárási dokumentációk formai értékelését. A formai ellenőrzés során az alábbi szempontokat kell vizsgálni: A projektzárási dokumentáció benyújtásra került. A projektzárási dokumentációt és minden mellékletet magyar nyelven nyújtottak be. A projektzárási dokumentáció a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. (NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ SZEMPONT) A projektzárási dokumentáció a felhívásban meghatározott formátumban került benyújtásra. A Projektzárási adatlap valamennyi rovata megfelelően kitöltött és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.

6 Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése, PÉB Formai ellenőrzés : A projektzárási dokumentáció papíron benyújtandó E2. pontban megjelölt mellékletei összefűzött, oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással került benyújtásra A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek. A másolat alapú mellékletek a Címzett által hitelesítésre kerültek. A tanácsadási dokumentum aláírásra, hitelesítésre került. Papír alapon benyújtották a Tanácsadás megvalósulását igazoló számláját Az elszámolni tervezett költségek köre megfelel a Felhívás C3. pontjában meghatározott feltételeknek. Az igényelt támogatási összeg és intenzitás megegyezik a Támogatási Szerződésben megjelölt összegekkel. A benyújtott dokumentáció alapján a projekt teljesíti a jelen Felhívás C5. és C.7.2. pontjaiban meghatározott feltételeket.

7 IV. Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése, PÉB Hiánypótlás: Ha a benyújtott projektzárási dokumentáció nem felel meg a formai feltételeknek, legalább 5, de legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett az értékelés szakértő felszólítja a pályázót a projektzárási dokumentáció kijavítására. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos projektzárási dokumentációt a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót.

8 Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése, PÉB Tartalmi ellenőrzés: A formai vizsgálatot követően a szakértők elvégzik a projektzárási dokumentációk tartalmi értékelését. A tartalmi ellenőrzés során az alábbi szempontokat kell vizsgálni: A tanácsadás a címzetti felhívásban megadott utolsó időpont előtt megvalósult. A tanácsadás a felhívás C1. pontjában felsorolt tevékenységekre terjed ki. A Címzett a benyújtott projektzárási dokumentáció alapján nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A tanácsadási dokumentáció szakmai színvonala biztosítja a pályázatban kitűzött cél megvalósítását. A tartalmi értékelés a tartalmi-szakmai szempontok esetében igen/nem amelyet nem válasz esetén részletes indoklással kell alátámasztani. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának.

9 Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése, PÉB Előterjesztés: Az értékelési szakértőnek a formai és tartalmi ellenőrzést követően el kell készítenie a Projektenkénti összesítő lapot, mely alapján dönt a Projekt Értékelő Bizottság (PÉB). PÉB: A PÉB a Konzorcium tagjaiból álló, négytagú bizottság, melyben a tagok egyenlő szavazattal bírnak. A projektek támogathatósága kizárólag egyhangú döntéssel hozható meg. A PÉB tagjai eseti jelleggel helyettesíthetőek. A döntés lehet: projektzárási dokumentációban szereplő összeggel egyező összegű támogatás utalványozása, a projektzárási dokumentáció elutasítása, csökkentett összegű támogatást utalványoz.

10 Rendszeresen visszatérő hibák A hibák fő csoportjai 1.Folyamateltérésekből és a Címzetti pályázati felhívás helytelen értelmezéséből fakadó hibák 2. A projektzárási dokumentációt alkotó dokumentumok formai hibái 3. A pályázati szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák

11 Rendszeresen visszatérő hibák 1. Folyamatból fakadó hibák Régi vs. új Címzetti felhívás határidejei A november 26. előtt beadott pályázatokra (elektronikus véglegesítés) más időkorlátok vonatkoznak, mint a november 26. után beadott pályázatokra. Régi rendszer határidejei: Új rendszer határidejei: Megvalósítás határideje: 122 nap Teljesülés Teljesítési igazolás kiállítása Pénzügyi teljesítés: 30 nap Projektzárási dokumentáció benyújtása: 30 nap Összesen: 182 nap Megvalósítás határideje: 6 hónap Teljesülés Pénzügyi rendezés Pénzügyi teljesítés: 10 munkanap a teljesítésigazolás kiállításától számítva Projektzárási dokumentáció benyújtása: 30 nap Összesen: 7 hónap

12 Rendszeresen visszatérő hibák 1. Folyamatból fakadó hibák Egyes határidők figyelembe nem vétele Konzorciumunk igyekszik a Címzetti pályázati felhívás adta kereteken belül a határidőket rugalmasan kezelni. Azonban két határidőt a Címzetti pályázati felhívás szigorúan kezel: 1. A projekt lebonyolítása:» Régi rendszer szerint 122 nap» Új rendszer szerint 6 hónap 2. Projektzárási dokumentáció postára adás:» Régi rendszer szerint 182 nap» Új rendszer szerint 6 hónap + 30 nap A fenti határidők elmulasztása hiánypótlás nélküli elutasítást von maga után!!!

13 Rendszeresen visszatérő hibák 2. A projektzárási dokumentációt alkotó dokumentumok formai hibái A projektzárási dokumentáció összeállításának segéde a weboldalon elérhető Projektzárási használati útmutató (PHU). Gyakori formai hibák: A kifizetési kérelem és ZPEJ rovatai nem a PHU-ban meghatározott tartalommal kerültek kitöltésre. A teljesítésigazolás nem a szolgáltatási időszakon belüli keltezéssel van ellátva. A teljesítésigazoláson csak bruttó összeg szerepel. Nem az első/eredeti számla másolati példányának hitelesített másolata kerül benyújtásra A kiállított számla nem tartalmazza a PHU szerinti záradékolást.

14 Rendszeresen visszatérő hibák Gyakori formai hibák: A kiállított számla nem tartalmazza a VTSZ/TESZOR számot. A kiállított számla nem tartalmazza a vevő adószámát. A számla eredeti példányát küldik meg a hitelesített másolat helyett. A fizetési ütemezés nincs összhangban a tanácsadói szerződéssel Az elektronikus úton kiállított bankszámlakivonat igazolás nem tartalmazza a bank azon nyilatkozatát, mely a bank általi hitelesítést szavatolja. A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumon szereplő bankszámlaszám nem egyezik meg a támogatási szerződésben szereplő számlaszámmal. Az utalás közlemény rovatában nem egyértelműen azonosítható be a kiegyenlítendő számla sorszáma. A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumon nincsen azonosítószám A benyújtott tanácsadói dokumentumot nem látják el keltezéssel.

15 Rendszeresen visszatérő hibák Gyakori formai hibák: A benyújtott tanácsadói dokumentumot nem írja alá mindkét fél Nem a projektzárás keretében elfogadható változás- bejelentési nyilatkozat formanyomtatvány kerül benyújtásra A változás-bejelentési nyilatkozatban nem kerülnek bejelentésre az esetleges változások A köztartozásmentes adózói adatbázisban NEM szereplő címzettek nem a NAV által kiállított, szárazbélyegzővel és aláírással ellátott Együttes adóigazolást nyújtják be. Nem csatolják az önkormányzati köztehermentességet alátámasztó nyilatkozatot.

16 Rendszeresen visszatérő hibák 3. A pályázati szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák 1. A keletkezett tanácsadói dokumentum feljegyzéseket, jelenléti íveket, oktatási naplókat tartalmaz A Címzetti pályázati felhívás C.7.2.b. pontja alapján szóbeli tanácsadás nem támogatható. 2. A tanácsadói dokumentum tartalmaz nem szolgáltatási időszakban keletkezett dokumentumrészt. 3. A tanácsadói dokumentumok nagy fokú egyezőséget mutatnak (közös akkreditált tanácsadó), így a pályázati felhívás C.3.2.g. pontja alapján megvalósul a kettős finanszírozás kizáró feltétele. Dokumentumegységenként vizsgált szempont. 4. A keletkezett tanácsadói dokumentum nem képvisel megfelelő hozzáadott értéket. 5. A tanácsadói dokumentumok nem tartalmaznak forrásmegjelöléseket.

17 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 224. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 224. szám MAGYAR KÖZLÖNY 224. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egységes működési kézikönyvről 89596 548/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-14-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 30. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben