ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása"

Átírás

1 ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

2 Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő használata

3 Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok Új Támogatási szerződés minta (pénzügyi elszámolás részletes szabályai, Előleg nyilatkozat) Új mellékletek: 1. Projekt elszámolható költségei 2. Projekt elszámolható költségeinek részletezése 11. A projekt kifizetési ütemezése

4 1. sz. melléklet kitöltése Előleggel érintett projektelemek megjelölése Projekt költségvetési adatlapjának megfelelő projektelemenkénti/oszloponkénti besorolás Támogatás pontos kiszámítása (eltérő támogatás intenzitások) Igényelhető előleg mértékének megjelölése Maximális előleg kiszámítása 2. és 11. sz. mellékletekkel való összhang Ft összegek, számszaki helyesség

5 2. sz. melléklet kitöltése Projekt költségvetési adatlapjának megfelelően Oszlop megnevezésnek megfelelő költség Áfa levonási jognak megfelelően 1. sz. melléklettel összhangban Projektgazda számviteli politikájának való megfelelés

6 Számviteli politikának megfelelő költségvetés összeállítása A beruházás bekerülési értékének részét képező költség a táblázat azon során legyen feltüntetve (a különböző tevékenység oszlopokba történő sorolással együtt), amelyen a beruházás, befektetett eszköz üzembe helyezését követően nyilván lesz tartva. A ráfordítások között csak olyan költségeket, ráfordításokat kell tervezni a pályázó számviteli politikájának megfelelő sorokon, amelyek nem képezik a beruházás bekerülési értékének részét, azonban elszámolható költségeknek tekinthetők a pályázati útmutató alapján.

7 11. sz. melléklet kitöltése Költségek felmerülése szerinti kitöltés, egyezés az 1., 2. sz. melléklettel Féléves bontás összhangban a havi bontással Támogatás kiszámítása Előleg összege 1. sz. melléklettel összhangban Kifizetési igénylések benyújtása szerinti kitöltés Kitöltendő oszlopok összhangja (f=g+h, d=e+f, e=i) Egy összeg több részlet útmutatónak megfelelően Kötelező előírásoknak való megfelelés

8 Kifizetés igénylésekre vonatkozó időbeli és tartalmi előírások Előlegfizetés esetén, az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül: Utófinanszírozású Vagy vegyes kifizetési kérelem benyújtása, Ha nem kért előleget, 12 hónapon belül a támogatás 10 %-ának felhasználása, VAGY a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák megrendelése,

9 Kifizetés igénylésekre vonatkozó előírások Utófinanszírozás (a projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája) 1 milliárd Ft-ot meg nem haladó támogatás esetén min. 10% (kivéve záró), 1 milliárd Ft-ot meghaladó támogatás esetén 2%. Vegyes finanszírozás szállítói (a számlák támogatásra eső része a szállítónak kerül megfizetésre az önerő kifizetésének feltételével) és utófinanszírozású számlák együttes benyújtása szállítói finanszírozásnál a támogatás tartalom eléri 5 millió Ft-ot (számlánként) és mellette bármekkora összegű utófinanszírozású számla benyújtása.

10 Előlegigénylési nyilatkozat kitöltése Igénylés/Halasztás/Lemondás egy nyilatkozatban Támogatási szerződés adataival összhangban Összege összhangban az 1.sz. melléklettel Elkülönített bankszámlaszám feltüntetése Cégszerű aláírás

11 II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok 1. Pénzügyi lebonyolítást szabályozó dokumentumok 2. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a gyakorlatban

12 1. Pénzügyi lebonyolítást szabályozó dokumentumok Pályázati útmutató Támogatási szerződés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai ÁSZF (5. pont) - előleg 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról Egyebek (pl: elszámolási dokumentum mátrix)

13 Pályázati útmutató Általános feltételek Elszámolhatósági feltételek Elszámolható/nem elszámolható költségek Pénzügyi elszámolás határideje: változott, egységes áprilistól Projekt megkezdése/tsz hatályba lépésétől számított 24 hónap a megvalósítás

14 Támogatási szerződés ÁSZF: Általános információk Alapfogalmak Rövid összefoglalás a csatolandó dokumentumokról Jogszabályi hivatkozás Pénzügyi elszámolás részletes szabályai (ld. később)

15 281/2006. Korm. rendelet Április 1-től változott!!! (Késedelmi kamat) Támogatás folyósításának alapfeltételei (részletes szabályozás a Pénzügyi elszámolás -ban) Számlával kapcsolatos alapkövetelmények Kötelező határidők az intézményrendszerre vonatkozóan Kifizetési igénylések fajtái

16 2. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a gyakorlatban 1. Kifizetési igénylések típusai 2. Finanszírozási módok 3. Elszámolható költségek Benyújtandó dokumentumok

17 1. Kifizetési igénylések típusai Időbeliség szerint: Előleg Időközi Záró kifizetés igénylés

18 Előleg igénylésének feltételei TSZ mindkét fél általi aláírása, TSZ mellékletét képező Előlegigénylésről szóló nyilatkozat kitöltése (igénylés vagy lemondás), Biztosítékok rendelkezésre állnak, A 16/2006-os Kormányrendeletben előírt dokumentumok csatolása Elkülönített bankszámla vagy alszámla nyitása, Csak utófinanszírozás lehetséges azon projektelemekre, melyekre előleget vesz igénybe a kedvezményezett.

19 Előleg folyósítása Egy összegben Előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás nem haladja meg a 150 m Ft-ot, Előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja a 150 m Ft-ot, de a projekt időtartama 1 évet nem haladja meg, Több részletben (max. 3 részletben) Előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja a 150 m Ft-ot és projekt időtartama 1 évet meghaladja, az előleg a tárgyév végéig felmerülő költségek teljes támogatásrészének megfelelő mértékű (folyósítás a tárgyévet megelőző évben), Kifizetés határideje: előlegigénylési nyilatkozat beérkezését követő 15 nap + szükség esetén hiánypótlás időtartama.

20 Előleg elszámolása Előleg kifizetését követő 6 hónapon belül kifizetési igénylés benyújtása kötelező, amennyiben nem, vissza kell fizetni az előleget, Bármikor megkezdhető az előleggel való elszámolás, legkésőbb a záró kifizetési igénylésben kell igazolni a felhasználást, Amennyiben előleg igénybevételére kerül sor, szállítói kifizetés nem lehetséges!!!

21 Időközi kifizetési kérelem Előlegfizetés esetén, az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül, Amennyiben nem kért előleget, 12 hónapon belül a támogatás 10 %-ának felhasználása, VAGY a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák megrendelése, Támogatási szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre állása.

22 Időközi kifizetési kérelem Minimum összegek (ld. Kifizetés igénylésre vonatkozó előírások 9. dia), Benyújtás: papíralapon 1 példányban, Online számlakitöltő használata, 11. sz. melléklet frissítése (egyszerű változás bejelentő), Tetszőleges időközönként adható be, ha a minimum összeget eléri,

23 Időközi kifizetési kérelem Folyamatos sorszámozás, Vegyes kifizetés igénylés, Hiánypótlás egyszer, maximum 30 naptári nap, A hiánypótlás nem Elutasítás vagy nem megfelelő teljesítése

24 Időközi kifizetési kérelem Alapvető hibák esetén automatikus elutasítás: Az utófinanszírozásra benyújtott kifizetési igénylés támogatástartalma nem éri el a meghatározott százalékos arányt; Szállítói finanszírozásra benyújtott számlák egyedi támogatástartalma nem éri el a meghatározott minimális támogatási értéket; A támogató által rendszeresített kifizetési kérelem formanyomtatvány mellőzése; Az elszámolásra benyújtott tételek számlakitöltőben nem kerültek rögzítésre.

25 Időközi kifizetési kérelem Jó tételek továbbengedése: Amennyiben a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, a hiánypótlással nem érintett tételekre jutó támogatás 30/60 napon belül kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közreműködő Szervezet felfüggeszti. Amennyiben egy tétel elutasításra kerül, a számla újra beadható.

26 Záró kifizetési kérelem Nyomonkövetés - kifizetés folyamata összeér Zárópej Könyvvizsgálói jelentés (minta alapján) Jogerős használatbavételi engedély Előleg elszámolása

27 Záró kifizetési kérelem Határideje: Eddig kiírásonkénti eltérő szabályozás Mostantól egységes ROP IH állásfoglalás Projekt fizikai megvalósítását követő maximum 90 nap.

28 2. Finanszírozási módok Utófinanszírozás: támogatás kifizetése kedvezményezettnek, Szállítói finanszírozás: támogatás kifizetése szállítónak, Vegyes finanszírozás: fenti két mód együttes alkalmazása, Engedményezés (szállítói/utó): a támogatás kifizetése az engedményes részére.

29 Utófinanszírozás A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. a kifizetési igénylés benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. 10% - 2%

30 Szállítói finanszírozás a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak illetve engedményezés esetén az engedményesnek kerül kifizetésre az önerő kifizetését kell igazolni a benyújtást követő 30 napon belül kerül kifizetésre, hiánypótlás idejét nem beleértve. 5 m Ft

31 Vegyes finanszírozás a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését a támogatás szállítói finanszírozású tételek esetében az igénylés benyújtását követő 30, míg az utófinanszírozású tételek esetében 60 napon belül kerül folyósításra.

32 Vegyes finanszírozás A szállítói finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát a támogatási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A kizárólag szállítói finanszírozású, vagy szállítói finanszírozást és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla egyedi támogatástartalma eléri az 5 millió forintot.

33 Engedményezés Engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerződést be kell mutatni. Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.

34 3. Elszámolható költségek - benyújtandó dokumentumok 1. Benyújtandó dokumentumok köre 2. Piaci ár igazolás 3. Árfolyam 4. Bevétel 5. Jó teljesítési garancia 6. Pótmunka 7. Vállalkozói előleg 8. Költségvetés módosítás 9. Kifizetés felfüggesztése

35 Elszámolhatóság alapfeltételei Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: ténylegesen felmerült költségek, és jogalapjuk igazolható Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat

36 Elszámolhatóság alapfeltételei Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

37 Elszámolhatóság alapfeltételei Nem szerepelnek jogszabály/pályázati felhívás/jelen útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. Az elszámolhatóság időszakában merültek fel. Egyéb: Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek.

38 Elszámolhatóság alapfeltételei Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással.

39 Elszámolhatóság alapfeltételei Előkészítés költségeire vonatkozóan új szabályozás: már nem a befogadásig számolható el projekt egész ideje alatt felmerülhet előkészítési költség.

40 Kifizetési kérelem kitöltése Kérelem sorszáma, a kedvezményezett neve, projekt azonosítószám helyes, TSz-el összhangban Kért támogatás %-os korlátoknak megfelel Kedvezményezett és szállítók neve, bankszámlaszáma TSz-el, VSz-el összhangban, a kért összeg a számlákkal összhangban van feltüntetve Előleg terhére elszámolni kívánt összeg kitöltve

41 Kifizetési kérelem kitöltése Számlalista összhangban a számlákkal, számszaki hiba nincs A projekt költségvetésnek megfelelő költségek, támogatás tartalom megfelelő Áfa státusznak megfelelő kitöltés Költségösszesítő és számlalista összhangban Alátámasztó dokumentumok számlákkal összhangban köre teljeskörű, Dátum, eredeti aláírás, mérlegképes könyvelő pecsét szerepeljen,

42 Számla alapkövetelményei Hatályos jogszabályoknak való megfelelés Kedvezményezett nevére szóljon - TSz Első, eredeti példány Sorszám, kibocsátó név, cím, adószám VSz Megfelelő dátumok Tárgya VSz

43 Számla alapkövetelményei Összegek (db, egységár, összesen, nettó, áfa, bruttó) VSz Fordított áfa esetén törvényi hivatkozás + Vevő adószáma Számlaösszesítő használata (25 m Ft támogatási összeg) Cégszerű aláírás Projekt regisztrációs szám Támogatás elszámolására benyújtásra került

44 Számlaösszesítő használata 100/500 e Ft alatti számlák összesítője: teljesítés dátuma: a számlák közül a legkésőbbinek a teljesítési dátuma, fizetési határidő: a számlák közül a legkésőbbinek a fizetési határideje, számla kelte: az összesítő kiállításának dátuma, kiegyenlítés dátuma: a számlák legkorábbinak a kiegyenlítése, közül a elszámolási időszak: a kifiz. igényléssel érintett időszak, az elszámolási ütem, amire rögzíti a kedvezményezett a számlákat.

45 Egyéb előírások Dokumentumok hiteles másolati példányok Kedvezményezett, vagy aláírási joggal rendelkező képviselője hitelesít Több alkalommal elszámolható kapcsolódó dokumentum elég egyszer költséghez Lehívandó támogatás megfeleljen a költségvetés sorainak, oszlopainak Eredeti példány: Biztosíték Kifizetési kérelem nyomtatvány Összesítők

46 Kifizetés bizonylata Kapcsolódik a számlához ( sorszám, összeg, dátum) Nyilatkozat, ha több tétel Kedvezményezett bankszámlájáról történt-e Szállító Vsz-ben szereplő bankszámlájára Szállító finanszírozásnál önerő + teljes áfa összeg kifizetése

47 Vállalkozási szerződés előírásai Szerződő felek Helyszín Aláírás Dátumok (hatályba lépés közbesz. Eredményhirdetés, TSZ megvalósítás kezdete) Befejezés (nem későbbi, mint a tervezett zárás)

48 Vállalkozási szerződés előírásai Ütemezés összhangja számlázással Összege TSZ-el összhangban Tárgya (elszámolható költség) Garanciák, biztosítékok iratanyaga Több költség esetén elkülönítés

49 Szolgáltatások elszámolása Számla/Számlaösszesítő Kifizetést igazoló bizonylat Piaci ár igazolása Szerződés / Megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést

50 Szolgáltatások elszámolása Teljesítésigazolás az alábbi formákban: Tanulmány Elektronikus példány Szakértői díjak Beszámoló az elvégzett tevékenységről Közbeszerzés Szakértő által elkészített dokumentáció

51 Szolgáltatások elszámolása Projektmenedzsment Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről Nyilvánosság biztosítása Köteles példány, jelenléti ív, fénykép Tervek elkészítése Köteles példány Tárgya, összege, teljesítés időszaka, dátuma összhangban a számlával és a VSz-el

52 Személyi jellegű költségek Összesítő tábla, Kifizetést igazoló bizonylatok (minden járuléktípusra és a nettó bérre vonatkozóan), Munkaszerződés/kinevezés/megbízási szerződés/célfeladat kiírás, Munkaszerződés esetén munkaköri leírás, Munkaidő nyilvántartás, munkabér arányos elszámolása esetén, Nyilatkozat az alkalmazásban állók szokásos jövedelmi viszonyairól, Útiköltség esetén: Útiköltség és kiküldetés összesítő, Kifizetés bizonylata.

53 Eszközbeszerzés Szállítói szerződés, megrendelő vagy nyilatkozat, hogy nem kötöttek szerződést, Számla, Számlaösszesítő 100 ezer Ft/500 ezer Ft támogatási összeg alatti számlák esetén, Kifizetést igazoló bizonylatok, Ha a beszerzés magánszemélytől történik, adás-vételi szerződés,

54 Eszközbeszerzés Szoftverek beszerzése esetén (kötelezően külső, harmadik féltől) az átvételi jegyzőkönyv, Az eszköz átvételét igazoló átvételi jegyzőkönyv, ami tartalmaz az eszköz azonosításául szolgáló azonosítót (pl: gyári szám), Üzembe helyezési okmány, Devizás számla esetén: nyilatkozat és vámhatározat, szállítólevél, vámáru Használt eszköz esetén: eredetigazolás, nyilatkozat, Piaci ár igazolás.

55 Építés Kivitelezői szerződés, Számla, Kifizetés bizonylata, Hatósági engedélyek, Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről amennyiben a vonatkozó vállalkozási szerződés támogatás tartalma nem éri el az 5 millió Ft-ot,

56 Építés Mérnök/műszaki ellenőri igazolása / Mérnökjelentés (250 M felett) amennyiben a vonatkozó vállalkozási szerződés támogatás tartalma eléri az 5 millió Ft-ot (A műszaki, független szakterületi ellenőr a számla eredeti példányán is igazolhatja a teljesítést), Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelezői nyilatkozat a kezdésről, Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló az első kifizetési kérelemhez, Piaci ár igazolása, Garanciális visszatartás elszámolása esetén letéti számla megadása.

57 Föld, ingatlan vásárlás Adás-vételi szerződés Számla Kifizetés bizonylata Tulajdoni lap Értékbecslő igazolása

58 Saját teljesítés Saját teljesítés összesítő táblázat Az összesítőben szereplő számlák, belső bizonylatok, kimutatások Igazolás, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdona Nyilatkozat saját teljesítésről dokumentum

59 Általános költség Rezsiköltség összesítő táblázat számla Kifizetés bizonylata Arányosítás módszertana (az első kifizetés igényléshez)

60 ÁFA/Fordított áfa Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett nem igényelheti vissza. Fordított áfa: Utófinanszírozásra benyújtott számla esetén: nettó összeg kifizetésének igazolása bankkivonattal, csak a nettó összeg támogatás tartalma kerül kifizetésre a kedvezményezett részére, az áfa rész nem elszámolható, Szállítói finanszírozásra benyújtott számla esetén: a számla nettó összegére jutó önerő szállító részére történő igazolása bankkivonattal, az áfa rész nem elszámolható,

61 Fordított adózás esetére vonatkozó előírások Amennyiben áfa levonásra nem jogosult a kedvezményezett: Utófinanszírozás esetén Közreműködő Szervezet Szállítói finanszírozás esetén Közreműködő Szervezet nettó összeg támogatás része áfa támogatás része áfa támogatás része nettó összeg támogatás része Kedvezményezett Kedvezményezett Szállító

62 Áfa összesítő kitöltése teljesítés dátuma: az áfa APEH felé történő bevallásának időpontja, számla kelte: az összesítő kiállításának időpontja, kiegyenlítés dátuma: az áfa befizetésének időpontja, elszámolási időszak kezdete: az összesítőn szereplő számlák közül a legkorábbinak a teljesítési dátuma, elszámolási időszak vége: az összesítőn szereplő számlák közül a legkésőbbinek a teljesítési dátuma

63 Piaci ár igazolása közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban meghatározott eljárástípus szabályozása mentén beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl: forgalmazó cégek honlapja), nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek.

64 Piaci ár igazolása Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy szállítótól, egy költség kategóriára vonatkozó nettó ,- Ft feletti nem a pályázati felhívás megjelenése előtt felmerült előkészítési költségekhez kapcsolódó beszerzések esetén a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlat

65 Árfolyam TSz-ek megkötése és támogatás folyósítása Ft-ban Devizában kiállított számla átszámítása MNB számla fizikai teljesítés napján érvényes középárfolyamán

66 Bevételek kezelése A) Pénzügyi bevételek: előleg révén keletkező kamatbevételt a projekttel összefüggésben felmerülő, a projekt elfogadott költségvetésén kívüli költségeire használható fel. A felhasználásról a záró kifizetési igénylés keretében kell beszámolni. B) Egyéb, a projekthez kapcsolódó bevételek: az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevétel csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét.

67 Bevételek kezelése Nem tartozik a bevételek közé: kötbér, a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel évi CXXIX törvény 54 (5) leírtaknak. A projektből a projektmegvalósítás ideje alatt származó bevételeket a Kedvezményezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania és a nyilvántartást helyszíni ellenőrzés során be kell mutatnia az ellenőrzést végző szervezet munkatársának.

68 Jó teljesítési garancia Amennyiben a garanciális időszak teljes egészében a projekt megvalósítási időszakra esik, a visszatartott összeg csak a garanciális időszakot követően számolható el. a számla teljes összegével akkor számolhat el a kedvezményezett, ha valamilyen módszerrel/jogi eszközzel biztosítja, hogy a kivitelező számára átutalt, garanciával érintett összeg felett megmarad a rendelkezési jogosultsága (pl. közös rendelkezési jog egy elkülönített bankszámlán, letét stb.)

69 Vállalkozói előleg A projekt/projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozási módot választ a kedvezményezett: kizárólag építési soron tervezett tevékenység megvalósítására kötött vállalkozói szerződés esetén alkalmazható a vállalkozói szerződés értéke eléri a 250 millió forintot az elszámolásra benyújtani kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a vállalkozóval kötött szerződés 20%-át, de maximum 400 millió forintot, melytől kizárólag kiemelt projekt esetén van mód eltérni egyedi IH jóváhagyást követően a kedvezményezett a vállalkozási szerződésben kiköti, hogy a vállalkozó köteles az előleg mértékének megfelelő bankgaranciát adni az előleggel történő elszámolásig

70 Vállalkozói előleg A projekt/projektelem vonatkozásában utófinanszírozási módot alkalmaz a kedvezményezett: Ebben az esetben a kedvezményezett fizeti ki a vállalkozó részére az előlegbekérő alapján a vállalkozói szerződés szerint járó előleget, amelynek maximális mértékére vonatkozóan nincs előírás. Ekkor az előlegbekérő nem kerül benyújtásra a kifizetési igénylés keretében, az elszámolás bizonylata az előlegszámla, ami azonban csak a tényleges teljesítést követően, a közbenső és/vagy végszámlával együtt képezheti az elszámolás részét.

71 Pótmunka előre nem tervezett és előre nem látható tevékenység megfelel az elszámolhatóság feltételeinek Támogatható a támogatási intenzitás fenntartása mellett a közreműködő szervezet előzetes engedélyével

72 Költségvetés módosítás a projekt elfogadott költségvetésében eredetileg nem szereplő költségkategóriára (TSZ 1. sz. mellékletében szereplő táblázat oszlopai szerinti kategóriák) költséget átcsoportosítani (amennyiben a költség a pályázatban nem került tervezésre) nem lehet, kivéve az előzetes KSZ engedélyhez kötött, előre nem látható, de a projektmegvalósításhoz elengedhetetlen, és a pályázati/tervezési útmutatók alapján elszámolható költségnek minősülő pótmunkát;

73 Költségvetés módosítás a számviteli költségkategóriák közötti átcsoportosítás eredetileg nem tervezett számviteli költségkategóriára is lehetséges, a projektgazda számviteli politikáját figyelembe véve; amennyiben valamely tevékenységhez kapcsolódóan valamennyi közbeszerzési eljárást követően megtakarítás jelentkezik, a KSZ jogosult az elszámolható költségek, és így a megítélt támogatás megtakarításnak megfelelő mértékű csökkentésére. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a KSZ előzetes jóváhagyásával lehetséges, a megtakarított összeg részben vagy egészben más tevékenységre történő átcsoportosításával. Költségvetési korlátok megtartása

74 Kifizetés felfüggesztése lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás A Kedvezményezett által végzett tevékenység eltér a pályázatban foglalt céloktól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;

75 Kifizetés felfüggesztése szabálytalansági gyanú a projekt előrehaladási jelentés elutasításra kerül a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerződésmódosítás van folyamatban Rendkívüli helyszíni ellenőrzés.

76 Online számlakitöltő használata Gyakorlat

77 Köszönöm a figyelmet!

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ELŐLEGIGÉNYLÉSEK ÉS KIFIZETÉSI KÉRELMEK KEZELÉSE

ELŐLEGIGÉNYLÉSEK ÉS KIFIZETÉSI KÉRELMEK KEZELÉSE ELŐLEGIGÉNYLÉSEK ÉS KIFIZETÉSI KÉRELMEK KEZELÉSE Rövid áttekintés A finanszírozás módja A finanszírozás típusai Előleg, időközi, záró Záró szakmai beszámoló Kifizetési igénylés benyújtásának módja Elszámolhatósági

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Operatív Program. c. pályázati / tervezési felhívás (Kódszám: )

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Operatív Program. c. pályázati / tervezési felhívás (Kódszám: ) Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Operatív Program c. pályázati / tervezési felhívás (Kódszám: ) keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Tartalomjegyzék 1 Kifizetési igénylések

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Dél-Alföldi Operatív Program Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázati felhívás (Kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F)

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28.-I ÜLÉSÉRE Iktatószám: 215-45 /2009. Mellékletek: 1 db. TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektje, a Dél-Dunántúli

Részletesebben

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekhez

Részletesebben

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011.

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011. benyújtandó 1 Föld és ingatlan vásárlás Adásvételi szerződés Számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került) Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi) Értékbecslő vagy jogszabály

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Szakiskolai fejlesztési program II keretében megvalósítandó tanári, oktatói és tanulói mobilitás elnevezésű programokhoz a támogatás felhasználásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Tartalomjegyzék 1 Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 3

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport 2016. október 13. Támogatási szerződés 1. Általános tudnivalók: Partnerség,

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet Adó levonási jog (ÁFA visszatérítés) A Kedvezményezett a pályázat benyújtásakor nyilatkozott, hogy a támogatás tekintetében az általános forgalmi adó levonására (ÁFA visszatérítésre):

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt határidőn

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Szakiskolai fejlesztési program II keretében megvalósítandó A szakképzési önértékelési modell II. szintje alapján végrehajtott intézményi önértékelés külső

Részletesebben

Az elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

Az elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Az elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes közbeszerzési dokumentáció előzetes ellenőrzésre és folyamatba épített ellenőrzésre

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Tájékoztató. az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról

Tájékoztató. az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról Tájékoztató az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról Készítette: VÁTI Kht. Budapest, 2008. március Tartalomjegyzék 1 Kifizetési igénylések típusai: előleg,

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11.

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11. Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport 2016. október 11. Támogatási szerződés 1. Általános tudnivalók: Partnerség, egy pályázó,

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók. Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring csoport

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók. Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring csoport Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring csoport eva.laczo@tpf.hu Támogatási szerződés pénzügyi vonatkozású részei Különös feltételek

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet Adó levonási jog (ÁFA visszatérítés) A Kedvezményezett a pályázat benyújtásakor nyilatkozott, hogy a támogatás tekintetében az általános forgalmi adó levonására (ÁFA visszatérítésre):

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTI BESZÁMOLÓ

VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTI BESZÁMOLÓ VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTI BESZÁMOLÓ A Végső Kedvezményezett neve / elnevezése: A pályázat iktatási száma: A projekt megvalósításának időtartama (éééé/hh/nn éééé/hh/nn): 1. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A megvalósított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ NYOMTATVÁNY Az Onga Város Önkormányzata által nyújtott 201. évi Működési támogatottak részére

BESZÁMOLÓ NYOMTATVÁNY Az Onga Város Önkormányzata által nyújtott 201. évi Működési támogatottak részére Támogatott neve: Támogatási szerződés azonosító száma: I. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS: BESZÁMOLÓ NYOMTATVÁNY Az Onga Város Önkormányzata által nyújtott 01. évi Működési támogatottak részére 1. Részletes költségvetés:

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Tájékoztató. Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat keretében megvalósuló projektek. pénzügyi lebonyolításáról

Tájékoztató. Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat keretében megvalósuló projektek. pénzügyi lebonyolításáról Tájékoztató Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat keretében megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításáról KISFALUDY TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2017. Tartalom Előszó... 3 Elszámolhatóság feltételei...

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

Háttér PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS. Szállítói finanszírozás: Utófinanszírozás: Engedményezés: Vegyes finanszírozás:

Háttér PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS. Szállítói finanszírozás: Utófinanszírozás: Engedményezés: Vegyes finanszírozás: Háttér PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS, ONLINE SZÁMLAKITÖLTŐ 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megelőzően megjelent pályázati

Részletesebben

KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama

KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama 2014. November 11. Előadó: Dukát Ágnes, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Témakörök Az 2007-2013-as

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

Tájékoztató. Balatoni strandok fejlesztése konstrukció. keretében megvalósuló projektek. pénzügyi lebonyolításáról

Tájékoztató. Balatoni strandok fejlesztése konstrukció. keretében megvalósuló projektek. pénzügyi lebonyolításáról Tájékoztató a Balatoni strandok fejlesztése konstrukció keretében megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításáról 2017. március 31. Kódszám: BTSP-1.1-2016 Tartalom Tartalom... 2 Előszó... 3 1 A támogatásból

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások:

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások: Módosult Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja Módosult a Széchenyi

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A beszámolókészítés pénzügyi szempontjai (2015-ös és 2016-os projektek) Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi Monitoring Csoport

A beszámolókészítés pénzügyi szempontjai (2015-ös és 2016-os projektek) Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi Monitoring Csoport A beszámolókészítés pénzügyi szempontjai (2015-ös és 2016-os projektek) Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi Monitoring Csoport Alapok: alapdokumentumok, alapfogalmak Szerződéspénzügyi

Részletesebben

Újra beadhatók a támogatási kérelmek A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén című felhívásra

Újra beadhatók a támogatási kérelmek A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén című felhívásra Újra beadhatók a támogatási kérelmek A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén című felhívásra Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Tájékoztató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról 2010. június 14. Tartalomjegyzék 1 Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi,

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Keszthelyi Vilmos ESZA Nonprofit Kft. Pályázat életútja Pályázati felhívás Benyújtás, beérkezés Befogadás, értékelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

I. Sportágfejlesztési támogatás (amely tartalmazza a korábbiakban a MOB által biztosított műhelytámogatás összegét is) igénybevételének folyamata

I. Sportágfejlesztési támogatás (amely tartalmazza a korábbiakban a MOB által biztosított műhelytámogatás összegét is) igénybevételének folyamata Tisztelt Egyesület! A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége 2018. 03.21-én megtartott ülésén a 20/2018 (III.21.) és 21/2018 (III.21.) számú határozatával döntött a 2018. éves sportágfejlesztési, valamint

Részletesebben

Krisztin-Németh László Március 7. Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Krisztin-Németh László Március 7. Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya Krisztin-Németh László 2018. Március 7. Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya Az előadás menete: 1. Jogszabályi háttér 2. Leader felhívások adatai 3. Támogatást igénylők köre 4. Műszaki-szakmai elvárások

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Indul a támogatott szaktanácsadás Nagy Attila főosztályvezető EMVA Stratégiai Főosztály Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság Támogatási kérelmek - statisztika

Részletesebben

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr út 35. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr út 35. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett Emlékév keretében Szabadságkoncert elnevezésű könnyűzenei program szervezésére a által KKETTKK-SZK kiírt jelű pályázathoz

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK I. A (KÖZ)BESZERZÉSEK Elszámolhatósági feltétel útmutatók: A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci

Részletesebben

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 4., 5. és 7. számú

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

A költségek elszámolhatóságának általános feltételei Csak olyan költségek számolhatók el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: A kifizetési kérelem k összeállításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Ügyfélbarát ügyintézés, partneri kapcsolat a pályázatkezelésben Az Új Széchenyi Terv pályázatok tanulságai Milos Katalin, igazgató 2013. április 11. Szeged 2012 számokban

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK (tervezet)

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK (tervezet) ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK (tervezet) a Szakiskolai fejlesztési program II. 2009. évi feladatainak végrehajtása során a szakiskolák által megvalósítandó szakmai fejlesztési célú feladatok megvalósításához.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben