ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása"

Átírás

1 ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

2 Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő használata

3 Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok Új Támogatási szerződés minta (pénzügyi elszámolás részletes szabályai, Előleg nyilatkozat) Új mellékletek: 1. Projekt elszámolható költségei 2. Projekt elszámolható költségeinek részletezése 11. A projekt kifizetési ütemezése

4 1. sz. melléklet kitöltése Előleggel érintett projektelemek megjelölése Projekt költségvetési adatlapjának megfelelő projektelemenkénti/oszloponkénti besorolás Támogatás pontos kiszámítása (eltérő támogatás intenzitások) Igényelhető előleg mértékének megjelölése Maximális előleg kiszámítása 2. és 11. sz. mellékletekkel való összhang Ft összegek, számszaki helyesség

5 2. sz. melléklet kitöltése Projekt költségvetési adatlapjának megfelelően Oszlop megnevezésnek megfelelő költség Áfa levonási jognak megfelelően 1. sz. melléklettel összhangban Projektgazda számviteli politikájának való megfelelés

6 Számviteli politikának megfelelő költségvetés összeállítása A beruházás bekerülési értékének részét képező költség a táblázat azon során legyen feltüntetve (a különböző tevékenység oszlopokba történő sorolással együtt), amelyen a beruházás, befektetett eszköz üzembe helyezését követően nyilván lesz tartva. A ráfordítások között csak olyan költségeket, ráfordításokat kell tervezni a pályázó számviteli politikájának megfelelő sorokon, amelyek nem képezik a beruházás bekerülési értékének részét, azonban elszámolható költségeknek tekinthetők a pályázati útmutató alapján.

7 11. sz. melléklet kitöltése Költségek felmerülése szerinti kitöltés, egyezés az 1., 2. sz. melléklettel Féléves bontás összhangban a havi bontással Támogatás kiszámítása Előleg összege 1. sz. melléklettel összhangban Kifizetési igénylések benyújtása szerinti kitöltés Kitöltendő oszlopok összhangja (f=g+h, d=e+f, e=i) Egy összeg több részlet útmutatónak megfelelően Kötelező előírásoknak való megfelelés

8 Kifizetés igénylésekre vonatkozó időbeli és tartalmi előírások Előlegfizetés esetén, az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül: Utófinanszírozású Vagy vegyes kifizetési kérelem benyújtása, Ha nem kért előleget, 12 hónapon belül a támogatás 10 %-ának felhasználása, VAGY a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák megrendelése,

9 Kifizetés igénylésekre vonatkozó előírások Utófinanszírozás (a projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája) 1 milliárd Ft-ot meg nem haladó támogatás esetén min. 10% (kivéve záró), 1 milliárd Ft-ot meghaladó támogatás esetén 2%. Vegyes finanszírozás szállítói (a számlák támogatásra eső része a szállítónak kerül megfizetésre az önerő kifizetésének feltételével) és utófinanszírozású számlák együttes benyújtása szállítói finanszírozásnál a támogatás tartalom eléri 5 millió Ft-ot (számlánként) és mellette bármekkora összegű utófinanszírozású számla benyújtása.

10 Előlegigénylési nyilatkozat kitöltése Igénylés/Halasztás/Lemondás egy nyilatkozatban Támogatási szerződés adataival összhangban Összege összhangban az 1.sz. melléklettel Elkülönített bankszámlaszám feltüntetése Cégszerű aláírás

11 II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok 1. Pénzügyi lebonyolítást szabályozó dokumentumok 2. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a gyakorlatban

12 1. Pénzügyi lebonyolítást szabályozó dokumentumok Pályázati útmutató Támogatási szerződés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai ÁSZF (5. pont) - előleg 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról Egyebek (pl: elszámolási dokumentum mátrix)

13 Pályázati útmutató Általános feltételek Elszámolhatósági feltételek Elszámolható/nem elszámolható költségek Pénzügyi elszámolás határideje: változott, egységes áprilistól Projekt megkezdése/tsz hatályba lépésétől számított 24 hónap a megvalósítás

14 Támogatási szerződés ÁSZF: Általános információk Alapfogalmak Rövid összefoglalás a csatolandó dokumentumokról Jogszabályi hivatkozás Pénzügyi elszámolás részletes szabályai (ld. később)

15 281/2006. Korm. rendelet Április 1-től változott!!! (Késedelmi kamat) Támogatás folyósításának alapfeltételei (részletes szabályozás a Pénzügyi elszámolás -ban) Számlával kapcsolatos alapkövetelmények Kötelező határidők az intézményrendszerre vonatkozóan Kifizetési igénylések fajtái

16 2. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a gyakorlatban 1. Kifizetési igénylések típusai 2. Finanszírozási módok 3. Elszámolható költségek Benyújtandó dokumentumok

17 1. Kifizetési igénylések típusai Időbeliség szerint: Előleg Időközi Záró kifizetés igénylés

18 Előleg igénylésének feltételei TSZ mindkét fél általi aláírása, TSZ mellékletét képező Előlegigénylésről szóló nyilatkozat kitöltése (igénylés vagy lemondás), Biztosítékok rendelkezésre állnak, A 16/2006-os Kormányrendeletben előírt dokumentumok csatolása Elkülönített bankszámla vagy alszámla nyitása, Csak utófinanszírozás lehetséges azon projektelemekre, melyekre előleget vesz igénybe a kedvezményezett.

19 Előleg folyósítása Egy összegben Előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás nem haladja meg a 150 m Ft-ot, Előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja a 150 m Ft-ot, de a projekt időtartama 1 évet nem haladja meg, Több részletben (max. 3 részletben) Előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja a 150 m Ft-ot és projekt időtartama 1 évet meghaladja, az előleg a tárgyév végéig felmerülő költségek teljes támogatásrészének megfelelő mértékű (folyósítás a tárgyévet megelőző évben), Kifizetés határideje: előlegigénylési nyilatkozat beérkezését követő 15 nap + szükség esetén hiánypótlás időtartama.

20 Előleg elszámolása Előleg kifizetését követő 6 hónapon belül kifizetési igénylés benyújtása kötelező, amennyiben nem, vissza kell fizetni az előleget, Bármikor megkezdhető az előleggel való elszámolás, legkésőbb a záró kifizetési igénylésben kell igazolni a felhasználást, Amennyiben előleg igénybevételére kerül sor, szállítói kifizetés nem lehetséges!!!

21 Időközi kifizetési kérelem Előlegfizetés esetén, az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül, Amennyiben nem kért előleget, 12 hónapon belül a támogatás 10 %-ának felhasználása, VAGY a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák megrendelése, Támogatási szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre állása.

22 Időközi kifizetési kérelem Minimum összegek (ld. Kifizetés igénylésre vonatkozó előírások 9. dia), Benyújtás: papíralapon 1 példányban, Online számlakitöltő használata, 11. sz. melléklet frissítése (egyszerű változás bejelentő), Tetszőleges időközönként adható be, ha a minimum összeget eléri,

23 Időközi kifizetési kérelem Folyamatos sorszámozás, Vegyes kifizetés igénylés, Hiánypótlás egyszer, maximum 30 naptári nap, A hiánypótlás nem Elutasítás vagy nem megfelelő teljesítése

24 Időközi kifizetési kérelem Alapvető hibák esetén automatikus elutasítás: Az utófinanszírozásra benyújtott kifizetési igénylés támogatástartalma nem éri el a meghatározott százalékos arányt; Szállítói finanszírozásra benyújtott számlák egyedi támogatástartalma nem éri el a meghatározott minimális támogatási értéket; A támogató által rendszeresített kifizetési kérelem formanyomtatvány mellőzése; Az elszámolásra benyújtott tételek számlakitöltőben nem kerültek rögzítésre.

25 Időközi kifizetési kérelem Jó tételek továbbengedése: Amennyiben a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, a hiánypótlással nem érintett tételekre jutó támogatás 30/60 napon belül kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közreműködő Szervezet felfüggeszti. Amennyiben egy tétel elutasításra kerül, a számla újra beadható.

26 Záró kifizetési kérelem Nyomonkövetés - kifizetés folyamata összeér Zárópej Könyvvizsgálói jelentés (minta alapján) Jogerős használatbavételi engedély Előleg elszámolása

27 Záró kifizetési kérelem Határideje: Eddig kiírásonkénti eltérő szabályozás Mostantól egységes ROP IH állásfoglalás Projekt fizikai megvalósítását követő maximum 90 nap.

28 2. Finanszírozási módok Utófinanszírozás: támogatás kifizetése kedvezményezettnek, Szállítói finanszírozás: támogatás kifizetése szállítónak, Vegyes finanszírozás: fenti két mód együttes alkalmazása, Engedményezés (szállítói/utó): a támogatás kifizetése az engedményes részére.

29 Utófinanszírozás A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. a kifizetési igénylés benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. 10% - 2%

30 Szállítói finanszírozás a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak illetve engedményezés esetén az engedményesnek kerül kifizetésre az önerő kifizetését kell igazolni a benyújtást követő 30 napon belül kerül kifizetésre, hiánypótlás idejét nem beleértve. 5 m Ft

31 Vegyes finanszírozás a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését a támogatás szállítói finanszírozású tételek esetében az igénylés benyújtását követő 30, míg az utófinanszírozású tételek esetében 60 napon belül kerül folyósításra.

32 Vegyes finanszírozás A szállítói finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát a támogatási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A kizárólag szállítói finanszírozású, vagy szállítói finanszírozást és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla egyedi támogatástartalma eléri az 5 millió forintot.

33 Engedményezés Engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerződést be kell mutatni. Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.

34 3. Elszámolható költségek - benyújtandó dokumentumok 1. Benyújtandó dokumentumok köre 2. Piaci ár igazolás 3. Árfolyam 4. Bevétel 5. Jó teljesítési garancia 6. Pótmunka 7. Vállalkozói előleg 8. Költségvetés módosítás 9. Kifizetés felfüggesztése

35 Elszámolhatóság alapfeltételei Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: ténylegesen felmerült költségek, és jogalapjuk igazolható Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat

36 Elszámolhatóság alapfeltételei Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

37 Elszámolhatóság alapfeltételei Nem szerepelnek jogszabály/pályázati felhívás/jelen útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. Az elszámolhatóság időszakában merültek fel. Egyéb: Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek.

38 Elszámolhatóság alapfeltételei Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással.

39 Elszámolhatóság alapfeltételei Előkészítés költségeire vonatkozóan új szabályozás: már nem a befogadásig számolható el projekt egész ideje alatt felmerülhet előkészítési költség.

40 Kifizetési kérelem kitöltése Kérelem sorszáma, a kedvezményezett neve, projekt azonosítószám helyes, TSz-el összhangban Kért támogatás %-os korlátoknak megfelel Kedvezményezett és szállítók neve, bankszámlaszáma TSz-el, VSz-el összhangban, a kért összeg a számlákkal összhangban van feltüntetve Előleg terhére elszámolni kívánt összeg kitöltve

41 Kifizetési kérelem kitöltése Számlalista összhangban a számlákkal, számszaki hiba nincs A projekt költségvetésnek megfelelő költségek, támogatás tartalom megfelelő Áfa státusznak megfelelő kitöltés Költségösszesítő és számlalista összhangban Alátámasztó dokumentumok számlákkal összhangban köre teljeskörű, Dátum, eredeti aláírás, mérlegképes könyvelő pecsét szerepeljen,

42 Számla alapkövetelményei Hatályos jogszabályoknak való megfelelés Kedvezményezett nevére szóljon - TSz Első, eredeti példány Sorszám, kibocsátó név, cím, adószám VSz Megfelelő dátumok Tárgya VSz

43 Számla alapkövetelményei Összegek (db, egységár, összesen, nettó, áfa, bruttó) VSz Fordított áfa esetén törvényi hivatkozás + Vevő adószáma Számlaösszesítő használata (25 m Ft támogatási összeg) Cégszerű aláírás Projekt regisztrációs szám Támogatás elszámolására benyújtásra került

44 Számlaösszesítő használata 100/500 e Ft alatti számlák összesítője: teljesítés dátuma: a számlák közül a legkésőbbinek a teljesítési dátuma, fizetési határidő: a számlák közül a legkésőbbinek a fizetési határideje, számla kelte: az összesítő kiállításának dátuma, kiegyenlítés dátuma: a számlák legkorábbinak a kiegyenlítése, közül a elszámolási időszak: a kifiz. igényléssel érintett időszak, az elszámolási ütem, amire rögzíti a kedvezményezett a számlákat.

45 Egyéb előírások Dokumentumok hiteles másolati példányok Kedvezményezett, vagy aláírási joggal rendelkező képviselője hitelesít Több alkalommal elszámolható kapcsolódó dokumentum elég egyszer költséghez Lehívandó támogatás megfeleljen a költségvetés sorainak, oszlopainak Eredeti példány: Biztosíték Kifizetési kérelem nyomtatvány Összesítők

46 Kifizetés bizonylata Kapcsolódik a számlához ( sorszám, összeg, dátum) Nyilatkozat, ha több tétel Kedvezményezett bankszámlájáról történt-e Szállító Vsz-ben szereplő bankszámlájára Szállító finanszírozásnál önerő + teljes áfa összeg kifizetése

47 Vállalkozási szerződés előírásai Szerződő felek Helyszín Aláírás Dátumok (hatályba lépés közbesz. Eredményhirdetés, TSZ megvalósítás kezdete) Befejezés (nem későbbi, mint a tervezett zárás)

48 Vállalkozási szerződés előírásai Ütemezés összhangja számlázással Összege TSZ-el összhangban Tárgya (elszámolható költség) Garanciák, biztosítékok iratanyaga Több költség esetén elkülönítés

49 Szolgáltatások elszámolása Számla/Számlaösszesítő Kifizetést igazoló bizonylat Piaci ár igazolása Szerződés / Megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést

50 Szolgáltatások elszámolása Teljesítésigazolás az alábbi formákban: Tanulmány Elektronikus példány Szakértői díjak Beszámoló az elvégzett tevékenységről Közbeszerzés Szakértő által elkészített dokumentáció

51 Szolgáltatások elszámolása Projektmenedzsment Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről Nyilvánosság biztosítása Köteles példány, jelenléti ív, fénykép Tervek elkészítése Köteles példány Tárgya, összege, teljesítés időszaka, dátuma összhangban a számlával és a VSz-el

52 Személyi jellegű költségek Összesítő tábla, Kifizetést igazoló bizonylatok (minden járuléktípusra és a nettó bérre vonatkozóan), Munkaszerződés/kinevezés/megbízási szerződés/célfeladat kiírás, Munkaszerződés esetén munkaköri leírás, Munkaidő nyilvántartás, munkabér arányos elszámolása esetén, Nyilatkozat az alkalmazásban állók szokásos jövedelmi viszonyairól, Útiköltség esetén: Útiköltség és kiküldetés összesítő, Kifizetés bizonylata.

53 Eszközbeszerzés Szállítói szerződés, megrendelő vagy nyilatkozat, hogy nem kötöttek szerződést, Számla, Számlaösszesítő 100 ezer Ft/500 ezer Ft támogatási összeg alatti számlák esetén, Kifizetést igazoló bizonylatok, Ha a beszerzés magánszemélytől történik, adás-vételi szerződés,

54 Eszközbeszerzés Szoftverek beszerzése esetén (kötelezően külső, harmadik féltől) az átvételi jegyzőkönyv, Az eszköz átvételét igazoló átvételi jegyzőkönyv, ami tartalmaz az eszköz azonosításául szolgáló azonosítót (pl: gyári szám), Üzembe helyezési okmány, Devizás számla esetén: nyilatkozat és vámhatározat, szállítólevél, vámáru Használt eszköz esetén: eredetigazolás, nyilatkozat, Piaci ár igazolás.

55 Építés Kivitelezői szerződés, Számla, Kifizetés bizonylata, Hatósági engedélyek, Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről amennyiben a vonatkozó vállalkozási szerződés támogatás tartalma nem éri el az 5 millió Ft-ot,

56 Építés Mérnök/műszaki ellenőri igazolása / Mérnökjelentés (250 M felett) amennyiben a vonatkozó vállalkozási szerződés támogatás tartalma eléri az 5 millió Ft-ot (A műszaki, független szakterületi ellenőr a számla eredeti példányán is igazolhatja a teljesítést), Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelezői nyilatkozat a kezdésről, Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló az első kifizetési kérelemhez, Piaci ár igazolása, Garanciális visszatartás elszámolása esetén letéti számla megadása.

57 Föld, ingatlan vásárlás Adás-vételi szerződés Számla Kifizetés bizonylata Tulajdoni lap Értékbecslő igazolása

58 Saját teljesítés Saját teljesítés összesítő táblázat Az összesítőben szereplő számlák, belső bizonylatok, kimutatások Igazolás, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdona Nyilatkozat saját teljesítésről dokumentum

59 Általános költség Rezsiköltség összesítő táblázat számla Kifizetés bizonylata Arányosítás módszertana (az első kifizetés igényléshez)

60 ÁFA/Fordított áfa Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett nem igényelheti vissza. Fordított áfa: Utófinanszírozásra benyújtott számla esetén: nettó összeg kifizetésének igazolása bankkivonattal, csak a nettó összeg támogatás tartalma kerül kifizetésre a kedvezményezett részére, az áfa rész nem elszámolható, Szállítói finanszírozásra benyújtott számla esetén: a számla nettó összegére jutó önerő szállító részére történő igazolása bankkivonattal, az áfa rész nem elszámolható,

61 Fordított adózás esetére vonatkozó előírások Amennyiben áfa levonásra nem jogosult a kedvezményezett: Utófinanszírozás esetén Közreműködő Szervezet Szállítói finanszírozás esetén Közreműködő Szervezet nettó összeg támogatás része áfa támogatás része áfa támogatás része nettó összeg támogatás része Kedvezményezett Kedvezményezett Szállító

62 Áfa összesítő kitöltése teljesítés dátuma: az áfa APEH felé történő bevallásának időpontja, számla kelte: az összesítő kiállításának időpontja, kiegyenlítés dátuma: az áfa befizetésének időpontja, elszámolási időszak kezdete: az összesítőn szereplő számlák közül a legkorábbinak a teljesítési dátuma, elszámolási időszak vége: az összesítőn szereplő számlák közül a legkésőbbinek a teljesítési dátuma

63 Piaci ár igazolása közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban meghatározott eljárástípus szabályozása mentén beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl: forgalmazó cégek honlapja), nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek.

64 Piaci ár igazolása Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy szállítótól, egy költség kategóriára vonatkozó nettó ,- Ft feletti nem a pályázati felhívás megjelenése előtt felmerült előkészítési költségekhez kapcsolódó beszerzések esetén a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlat

65 Árfolyam TSz-ek megkötése és támogatás folyósítása Ft-ban Devizában kiállított számla átszámítása MNB számla fizikai teljesítés napján érvényes középárfolyamán

66 Bevételek kezelése A) Pénzügyi bevételek: előleg révén keletkező kamatbevételt a projekttel összefüggésben felmerülő, a projekt elfogadott költségvetésén kívüli költségeire használható fel. A felhasználásról a záró kifizetési igénylés keretében kell beszámolni. B) Egyéb, a projekthez kapcsolódó bevételek: az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevétel csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét.

67 Bevételek kezelése Nem tartozik a bevételek közé: kötbér, a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel évi CXXIX törvény 54 (5) leírtaknak. A projektből a projektmegvalósítás ideje alatt származó bevételeket a Kedvezményezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania és a nyilvántartást helyszíni ellenőrzés során be kell mutatnia az ellenőrzést végző szervezet munkatársának.

68 Jó teljesítési garancia Amennyiben a garanciális időszak teljes egészében a projekt megvalósítási időszakra esik, a visszatartott összeg csak a garanciális időszakot követően számolható el. a számla teljes összegével akkor számolhat el a kedvezményezett, ha valamilyen módszerrel/jogi eszközzel biztosítja, hogy a kivitelező számára átutalt, garanciával érintett összeg felett megmarad a rendelkezési jogosultsága (pl. közös rendelkezési jog egy elkülönített bankszámlán, letét stb.)

69 Vállalkozói előleg A projekt/projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozási módot választ a kedvezményezett: kizárólag építési soron tervezett tevékenység megvalósítására kötött vállalkozói szerződés esetén alkalmazható a vállalkozói szerződés értéke eléri a 250 millió forintot az elszámolásra benyújtani kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a vállalkozóval kötött szerződés 20%-át, de maximum 400 millió forintot, melytől kizárólag kiemelt projekt esetén van mód eltérni egyedi IH jóváhagyást követően a kedvezményezett a vállalkozási szerződésben kiköti, hogy a vállalkozó köteles az előleg mértékének megfelelő bankgaranciát adni az előleggel történő elszámolásig

70 Vállalkozói előleg A projekt/projektelem vonatkozásában utófinanszírozási módot alkalmaz a kedvezményezett: Ebben az esetben a kedvezményezett fizeti ki a vállalkozó részére az előlegbekérő alapján a vállalkozói szerződés szerint járó előleget, amelynek maximális mértékére vonatkozóan nincs előírás. Ekkor az előlegbekérő nem kerül benyújtásra a kifizetési igénylés keretében, az elszámolás bizonylata az előlegszámla, ami azonban csak a tényleges teljesítést követően, a közbenső és/vagy végszámlával együtt képezheti az elszámolás részét.

71 Pótmunka előre nem tervezett és előre nem látható tevékenység megfelel az elszámolhatóság feltételeinek Támogatható a támogatási intenzitás fenntartása mellett a közreműködő szervezet előzetes engedélyével

72 Költségvetés módosítás a projekt elfogadott költségvetésében eredetileg nem szereplő költségkategóriára (TSZ 1. sz. mellékletében szereplő táblázat oszlopai szerinti kategóriák) költséget átcsoportosítani (amennyiben a költség a pályázatban nem került tervezésre) nem lehet, kivéve az előzetes KSZ engedélyhez kötött, előre nem látható, de a projektmegvalósításhoz elengedhetetlen, és a pályázati/tervezési útmutatók alapján elszámolható költségnek minősülő pótmunkát;

73 Költségvetés módosítás a számviteli költségkategóriák közötti átcsoportosítás eredetileg nem tervezett számviteli költségkategóriára is lehetséges, a projektgazda számviteli politikáját figyelembe véve; amennyiben valamely tevékenységhez kapcsolódóan valamennyi közbeszerzési eljárást követően megtakarítás jelentkezik, a KSZ jogosult az elszámolható költségek, és így a megítélt támogatás megtakarításnak megfelelő mértékű csökkentésére. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a KSZ előzetes jóváhagyásával lehetséges, a megtakarított összeg részben vagy egészben más tevékenységre történő átcsoportosításával. Költségvetési korlátok megtartása

74 Kifizetés felfüggesztése lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás A Kedvezményezett által végzett tevékenység eltér a pályázatban foglalt céloktól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;

75 Kifizetés felfüggesztése szabálytalansági gyanú a projekt előrehaladási jelentés elutasításra kerül a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerződésmódosítás van folyamatban Rendkívüli helyszíni ellenőrzés.

76 Online számlakitöltő használata Gyakorlat

77 Köszönöm a figyelmet!

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén) KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1 ÁROP-EKOP Kifizeti igény ellenőrző lista Kedvezményezett neve: Projekt regisztrációs száma ( azonosító), országos kihatású projekt esetén

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben