KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama"

Átírás

1 KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama November 11. Előadó: Dukát Ágnes, ÉARFÜ Nonprofit Kft.

2 Témakörök Az as időszak számokban Állami és nem állami támogatások De minimis támogatás Kifizetések szabályozási háttere Kifizetési kérelmek fajtái Finanszírozási típusok Elszámolhatósági feltételek Kifizetési kérelmek dokumentum alapú ellenőrzése Típushibák, akadályozó tényezők Ellenőrzés lehetséges kimenetei Kérdések

3 A as időszak számokban

4 A as időszak számokban

5 A as időszak számokban

6 Támogatási formák

7 Az állami támogatások szabályozási háttere Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Mértéküket az Unió szabályozza: 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet a regionális támogatási térképről. Az Európai Bizottság folyamatosan vizsgálja a tagállamokban a vállalkozásoknak nyújtott létező támogatásokat, és a Bizottságnak be kell jelenteni minden új támogatásnyújtásra-, és módosításra irányuló szándékot. A Bizottsághoz történő bejelentési kötelezettség alól mentesek pl. a de minimis támogatások, mivel azok a támogatás összegére való tekintettel nem torzítják a versenyt.

8 Állami támogatás és nem állami támogatás Állami támogatás: A kedvezményezett vállalkozás: minden gazdasági tevékenységet végző személy, függetlenül jogi helyzetétől és finanszírozási formájától. A támogatás közvetlenül vagy közvetetten állami forrásból valósul meg. Olyan előnyt jelent a kedvezményezett számára, amelyet azonos finanszírozási viszonyok mellett a piacon egyébként nem érhetne el. Az intézkedés nem terjed ki a gazdaság minden szereplőjére, csak egy régióra, egy gazdasági ágazatra vagy adott vállalatokra. Az érintett vállalkozás olyan piacon tevékenykedik, amelyen a vállalkozások között verseny van (vagy lehetne). A támogatás megléte hatást gyakorol a tagállamok közötti kereskedelemre. Ha valamelyik kitétel nem teljesül, akkor a nyújtott támogatás nem minősül állami támogatásnak, azaz az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerint a belső piacon a versenytorzítás lehetősége nem áll fenn. Ha egy intézkedés nem minősül az uniós értelemben vett állami támogatásnak, akkor azt az állam/önkormányzat akár 100 százalékos mértékben is finanszírozhatja.

9 Állami támogatások: támogatási formák és támogatási kategóriák Szabályozási háttér: 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól állami támogatások Támogatási formák: a) vissza nem térítendő támogatás b) garanciadíj támogatás, c) visszatérítendő támogatás, d) kamattámogatás, kedvezményes hitel, e) kockázati tőkebefektetés, f) kedvezményes lízing

10 Támogatási kategóriák Regionális beruházási támogatás Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás Kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételéhez nyújtandó támogatás Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtható támogatás Képzési támogatás Kulturális célú támogatás Energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtott támogatás Deminimis=csekélyösszegű

11 A De minimistámogatások lényege 1. Uniós jogszabályi háttér: 1998/2006/EK bizottsági rendeletet, majd január 1- jétől 1407/2013/EU bizottsági rendelet, de június 30-ig hozható még támogatási döntés az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján is. Egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. Az egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. Csekély összegű (de minimis) támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatási aktus kifejezett utalást tartalmaz a 1407/2013/EU bizottsági rendeletre, valamint meghatározza a támogatás pontos összegét bruttó támogatástartalomban kifejezve.

12 A De minimistámogatások lényege 2. Kizárt ágazatok/tevékenységek: halászat,a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások, export, a közúti kereskedelmi árufuvarozás kapcsán teherszállító járművek megvásárlására adott támogatás. A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A / eurós felső határok alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e.

13 Kifizetések, dokumentum alapú ellenőrzés ÚSZT

14 A kifizetések során követendő szabályozások 1. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Új Széchenyi Terv (ÚSZT): február 09. pályázati felhívás közzététele Hazai jogszabályok(úszt): - 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (ÁVR) VI. fejezet: költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései - 4/2011(I.28) Kormányrendelet - Egységes Működési Kézikönyv: 547/2013(XII.30.) Kormányrendelet A időszak vonatkozásában is már rendelkezésre áll: - 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 1. számú melléklet: Egységes Működési Kézikönyv( ) 4. számú melléklet: Dokumentum-mátrix( ) 5. számú melléklet: Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről( ) 6. sz. melléklet: Ellenőrzési szempontok( )

15 A kifizetések során követendő szabályozások 2. Jogszabályi kereteken felül számos egyéb szerződés melléklet, útmutató, eljárásrend: - Általános szerződési feltételek - Pénzügyi elszámolás részletes szabályai - ROP Általános Feltételek - Pályázati útmutató - ÁFA kompenzációs eljárásrend - Fordított áfa előleg eljárásrend - Projekt tartalom változás útmutató - Konzorciumi útmutató - Egyes formanyomtatványok kitöltési útmutató, e-kapcsolattartás felhasználói kézikönyve ROP(Regionális Operatív Program) Irányító Hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium

16 Kifizetési kérelmek fajtái Támogatási előlegkérelem, fordított áfa előleg kérelem, szállítói előleg Időközi kifizetési kérelem Záróegyenleg kifizetési kérelem Előlegek fajtái (folyósítás 15 napon belül): - Támogatási (normál) előleg (utós projektelemekre igényelhető, megfelelő biztosíték) - Fordított áfa előleg (ktgvetésiszervek, bruttós kedvezményezett és a projektet is bruttó módon tervezte, fordított ÁFÁ-valérintett szállítói finanszírozás esetére, maximum a fordított áfával érintett számlák áfa tartalmának összegéig; a f.áfásszámlát időközi kifizetési kérelemben ezzel párhuzamosan be kell nyújtani) - Szállítói előleg (csak szállítói finanszírozási módban)

17 Finanszírozási típusok (Új Széchenyi Terv) Utófinanszírozású kifizetési kérelem - Támogatás folyósítása a Kedvezményezett(v. Engedményes) részére - teljes összeg kiegyenlítését igazolni szükséges - akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10%-át és legalább 200 eft-ot(kivételek: FÁFA előleg elszámolás, konzorciumi tag, első kifizetési kérelem) indokolt esetben KSZ engedéllyel - 45 napon belül kerül kifizetésre Szállítói finanszírozású kifizetési kérelem a számlák támogatástartalma közvetlenül a szállítónak vagy (engedményesnek) kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után - szállítói finanszírozás csak olyan számlák esetében kérelmezhető, amelyek esetében az igényelt támogatástartalma számlánként eléri az 1 millió forintot (kivétel: szállítói előlegbekérő, Kbt. 305, 306/2011 Korm.rend. hatálya alá tartozó alváll. számlák, részszámlázás esetén a végszámla) indokolt esetben KSZ engedéllyel - 30 napon belül kerül kifizetésre Vegyes finanszírozású kifizetési kérelem utó és szállítói finanszírozású tételeket is tartalmaz

18 Elszámolhatósági feltételek Ténylegesen felmerült költség, bizonylatokkal igazolt Elszámolhatósági időn belül felmerült költség Pályázati Útmutató szerint elszámolható Közvetlenül kapcsolódik a projekthez, hozzájárul a projekt cél eléréséhez A támogatási szerződésben nevesítésre került Nemhaladjamegaszokásospiaciárat A költségek csak olyan mértékben számolhatóak el,amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. Nem valósul meg kettős finanszírozás stb.

19 Kifizetések gyorsítása Teljes megvalósításra rendelkezésre álló idő alapesetben 12/24 hónap as időszakra már csak napig megvalósított tevékenységek költsége számolható el. Szerződéskötéstől számított 1 éven belül a megítélt támogatás legalább 10%-át elérő értékben kifizetési kérelmet szükséges benyújtani és a megrendeléseket legalább 50%- ban szükséges igazolni szerződés elállási ok Normál támogatási előleg igénybevétele esetén annak kifizetésétől számított 6 hónapon belül időközi kifizetési kérelmet kell beadni (utó/vegyes, elfogadás) visszafizetési kötelezettség Kifizetési kérelem benyújtása elektronikusan: pályázati e-ügyintézés on-line számlakitöltő alkalmazásával(elmaradása automatikus elutasítást eredményez) Hiánypótlás maximum 15 nap, méltányosan csökkenthető. Számla nélküli záró kifizetési kérelmek. Kifizetési kérelem részletekben történő folyósítása.

20 Dokumentum alapú ellenőrzés Pályázói Tájékoztató Felület elektronizálás EMIR Egységes Monitoring Információs Rendszer Négy szem elve: 2 fő azonos tartalmú ellenőrzést, vagy utalást végző személy Egyenlő elbánás elve Közbeszerzési megfelelőség Biztosíték megfelelőség Csatolandó dokumentumok: - Számla(záradékokkal) - Teljesítési igazolás - szerződés, megrendelés, nyilatkozat szóbeli megállapodásról - Kifizetés bizonylata - Összesítők(sablon nyomtatványok) - Tevékenység-specifikus dokumentumok(műszaki ellenőr igazolása, szakmai beszámoló, munkaszerződés stb.) - Közbeszerzés anyaga - Biztosíték anyaga Ezek hiánya esetén a kifizetési kérelem hiánypótlást követően elutasításra kerül!!!

21 Kifizetési kérelem ellenőrzésével összefüggő dokumentációk 1. Pályázat beadás 2. Pályázat hiánypótlás kérés 3. Előzetes helyszíni szemle 4. Bíráló Bizottsági ülés előterjesztés, döntés 5. Támogatási szerződés kötés, újabb dokumentumok bekérése 6. Közbeszerzési ellenőrzések 7. Előleg igénylés, ellenőrzése 8. Időközi beszámolók, kifizetési kérelmek és hiánypótlásuk 9. Változás bejelentések, támogatási szerződés módosítások 10. Szabálytalansági eljárások 11. Helyszíni szemle, rendkívüli helyszíni szemle jegyzőkönyvek 12. Záró kifizetési kérelem, záró beszámoló

22 Alapvető összefüggések Kifizetési kérelmek és Időközi/Záró beszámoló kapcsolata: IB/ZB elutasítása a kifizetési kérelmek elutasítását vonja maga után. Kifizetési kérelem és előleg elszámolás: Az előleg elszámolás a korábban igénybe vett előleg összegéig számlák, gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylatok benyújtásával történik tetszőleges ütemezésben, legkésőbb a záróegyenleg kifizetési kérelem időpontjáig. Nem szükséges rögtön az első kifizetési kérelemben megkezdeni az előleg elszámolást! Közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése: Érintett tételek nem fizethetők ki közbeszerzési ellenőrzés nélkül

23 Kifizetés ellenőrzés folyamatának összefoglalása a Közreműködő Szervezeten belül Projektmenedzser: 1. Beérkezés 1 fő projektmenedzser + 1 fő pénzügyes: 2. Befogadási kritériumok ellenőrzése 3. Pénzügyi felfüggesztés ellenőrzése 4. Biztosítékra és közbeszerzésre vonatkozó ellenőrzés eredményének megkérése (jogi osztály) 5. Részletes ellenőrzés 6. Hiánypótló levél küldése 7. Hiánypótlás utáni ismételt részletes ellenőrzés 8. Vezetői tisztázó kérdés (opcionális) 9. Elfogadás/Elutasítás/Felfüggesztés (Záró kifiznél 40 nap) Kifizetési csoport: 10. Elfogadott tételekre forráslehívás összeállítás (Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 11. Utalások (Köztartozás esetén értesítő levél a Kedvezményezettnek)

24 Típushibák, akadályozó tényezők Elírások a dokumentumokban Nem szabályos számlázás, sok a számlajavítás Fizikai teljesítés kétséges(komoly probléma) Vállalkozási szerződések módosítása közbeszerzés keretében Pénzügyileg nem rendezett Hiánypótlási határidő nem tartása Biztosíték hiánya Közbeszerzési eljárások elhúzódása, eredménytelensége Engedélyezési eljárások elhúzódása

25 Ellenőrzés lehetséges kimenetei Teljes összegű kifizetés Levonás melletti kifizetés (akár el nem számolhatóság, akár szabálytalansági döntés alapján) indokolni szükséges Elutasítás indokolni szükséges Pénzügyi felfüggesztés Szabálytalansági gyanú bejelentés(bármely szakaszban) Rendkívüli helyszíni szemle elrendelésére tett javaslat Támogatási szerződés módosítás kezdeményezése Felszólítás változás bejelentésre

26 Kérdések?

27 Köszönöm a figyelmet!

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) együttműködve nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szerbiában

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben