A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12. számú ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12. számú ítélete"

Átírás

1 A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 22937/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: A KURIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12.szám ~ A Kúria a dr. Budapest, Sas u Kórház Nonprofit 1.) felperesnek Dagonya András Szabolcs ügyvéd ( ) által képviselt Semmelweis Halasi Kft. (6400 Kiskunhalas, dr. Monszpart u. a dr. Dajka Gabriella jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) alperes ellen közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében - amely perbe a felperes pernyertességének előmozdítása érdekében a K&Z Horisontal Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.), valamint az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében az Allegro Kft. (1045 Budapest, Berlini u ) beavatkozott - a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 7.K /2013. szám alatt megindult és a Kecskeméti Törvényszék szeptember 24. napján kel t 3.Kf /2013/4. számú jogerős ítéletével befejezett perében a jogerős ítélét ellen az alperes által 16. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem és a felperes által 8. sorszám alatt benyújtott csatlakozó felülvizsgálati kérelem elbírálása folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi 1

2 ítéletet A Kúria a Kecskeméti Törvényszék 3.Kf /2013/4. számú ítéletét az alperes február 21. napján kel t D.11/18/2013. számú határozatát részben megváltoztató rendelkezését tekintve a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K /2013/11. számú ítéletére kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezi, és a felperes keresetét teljes egészében elutasítja. Kötelezi a Kúria a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek ,- (háromszázezer) forint együttes elsőfokú, másodfokú és felülvizsgálati perköltséget. A feljegyzett kereseti, fellebbezési és felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli. Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye. Indoklás Az alperes a február 21. napján kelt D.11/18/2013. számú határozatában az alperesi beavatkozó kérelmező által a felperesi ajánlatkérő Szállítási szerződés" a Struktúraváltás a Halasi Kórházban" TIOP / projekt - eszközbeszerzés Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" tárgyú közbeszerzési eljárása első része ellen benyújtott kérelmének részben hely adott, és megállapította, hogy az ajánlatkérő a második kérelmi elemmel összefüggésben megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény fa továbbiakban: Kbt.) 74. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 63. (3) bekezdését, ezért az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését megsemmisítette. Az alperes az első és harmadik kérelmi elem tekintetében a jogorvoslati kérelmet elutasította. Az ajánlatkérőt , - forint pénzbírság valamint a kérelmező részére igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte. A határozattal szemben a felperes terjesztett elő keresetet, amelyben annak hatályon kívül helyezését, vagy megváltoztatását, avagy a bírságkiszabás mellőzését, illetve összegének ,- forintra történő leszállítását kérte. Az elsőfokú bíróság kiegészített ítéletében az alperes határozatát részben és annyiban változtatta meg, hogy a bírság összegét ,- forintra leszállította, ezt meghaladóan a felperesi keresetet elutasította. Az elsőfokú bíróság a pénzbírság nagyságrendjével kapcsolatban nem értett egyet az alperesi határozatban kifej tett állásponttal. Utalt a Kbt (3) bekezdés e) pontjára, (4) és (5) bekezdésére, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)5. (2) bekezdésében kifejtettekre, és arra, hogy az alperesnek a jogsértés megállapítása mellett a bírság kiszabása csupán lehetőség volt. Álláspontja szerint a felperesi kereseti kérelem alátámasztására, azaz a bírság elengedésére, vagy annak mérséklésére önmagában nem voltak alkalmasak azon döntőbizottsági határozatok, amelyeket a felperes az iratokhoz csatolt, azonban a per specifikumait figyelembe véve arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kiszabott ,-forint pénzbírság a jogsértés súlyára figyelemmel eltúlzott, mivel olyan jogsértésre nézve lett kiszabva, amelynél a bírság mellőzhető lett volna. Az elsőfokú bíróság megítélése 2

3 szerint , - forint pénzbírság, mint jogkövetkezmény, elegendő, ezért az alperes határozatát e vonatkozásban megváltoztatta. Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az alperes fellebbezett, amelyben arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság határozata amiatt törvénysértő, mert az alperes mérlegelési jogkörébe tartozó, a bírság mértékének megállapítására vonatkozó döntését felülmérlegeléssel olyan módon változtatta meg, hogy a döntőbizottsági határozatban megállapított jogsértés tekintetében a felperes keresetét elutasította illetve nem cáfolta a bírság kiszabása és annak mértéke körében rögzítetteket. Nem állapította meg a továbbá, hogy az alperes nem tett eleget az indokolási kötelezettségének, illetve semmilyen hiányosságát nem tárta fel a határozatnak. Utalt a Pp. 339/B. -ában foglaltakra. A másodfokú bíróság a fellebbezést részben alaposnak értékelte, az elsőfokú ítélet nem fellebbezett részét nem érintette, a megfellebbezett részében részben megváltoztatta, az alperes határozatát akként változtatta meg, hogy a bírság összegét ,- forintra mérsékelte, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Rögzítette, hogy az elsőfokú bíróság döntését kizárólag abban a körben bírálta felül, amelyben a bírságösszeg tekintetében megváltoztatta az alperesi határozatot. Ennek során a törvényszék figyelemmel volt arra, hogy a döntőbizottság a felülvizsgálattal érintett határozatában a bírság kiszabását a Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján a Kbt (5) bekezdésében felsorolt körülmények értékelését követően mérlegeléssel hozta meg, így annak felülvizsgálatára a Pp. 339/B. -a volt az irányadó. A törvényszék tekintettel volt a Korm. rendelet 5. (2) bekezdésére is. Tényként állapitotta meg, hogy az ajánlatkérő a második kérelmi elemmel összefüggésben megsértet te a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 63. (3) bekezdését, ezért az alperes az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését megsemmisítette. A törvényszék megállapította, hogy a Kbt (3) bekezdés e) pontja és (5) bekezdése továbbá a Pp. 339/B. -a alapján az alperes a bírság összegének meghatározása során az ajánlatkérő javára további enyhítő körülményeket nem tárt fel és nem értékelt, ezért a bírság összegszerűségére vonatkozó döntése is felülmérlegelhető. így az alperes a bírság összegének meghatározása során nem értékelte a felperes javára a Kbt (5) bekezdésében foglalt azon körülményt, hogy a felperes vonatkozásában megelőzően a döntőbizottság törvénybe ütköző magatartást nem tárt fel, az ajánlatkérő korábban jogsértést nem követett el, továbbá a felperes perben nem cáfolt előadása szerint a közbeszerzési eljárást követő jogorvoslati ügyben az alperessel az eljárást segítő együttműködő maga tartást tanúsított. Ezen szempontokat az alperes a bírság összegének meghatározása során nem vette figyelembe a mérlegelés szempontjai között, annak ellenére, hogy azok az ügy egyéb körülményeivel együtt alkalmasak a bírság összegének mérséklésére. Erre figyelemmel a törvényszék megítélése szerint az alperes által meghatározott ,- forintos pénzbírság eltúlzott, ezen okból helyes az elsőfokú bíróság azon álláspontja, hogy a bírság összegnek mérséklése a feltárt körülmények alapján indokolt. A törvényszék azonban nem értett egyet az elsőfokú bíróság azon álláspontjával, hogy a Korm. rendeletben foglalt szempontrendszerek értékelésével ,- forintban határozható meg a kiszabható jogkövetkezmény. Az alperes által fel tárt jogsértés jelentős súlyú volt, hiszen az ajánlatkérő az általa kiírt szakmai követelményeknek való megfelelőséget az egyes ajánlatok elbírálásakor jogsértő módon értékelte és minősítette. Az eljárást lezáró döntésében olyan ajánlatot tekintett érvényesnek, amely a minimum követelményeknek meg nem felelő érvénytelen ajánlat volt, még ezzel szemben a további ajánlattevők ajánlatait ezen minimumkövetelmény értékelésével nyilvánította érvénytelennek. Mindebből következően az ajánlatkérő összegezésében a három ajánlat közül 3

4 egyetlenegy ajánlatot minősített érvényes és nyertes ajánlatnak jogsértő módon, amely jogsértés orvoslásához az alperesi hatóság eljárása volt szükséges. Ezért a jogsértés súlya a bírság kiszabásának jogalapját megteremtette, azonban a közbeszerzés értékére is figyelemmel a bírság mértéke olyan összegben határozandó meg, amely arányban 11 a jogsértés súlyával, a közbeszerzés értékével, illetve az ügyben fel tárt az ajánlatkérő javára írható körülményekkel egyaránt. Mindezen szempontokat együttesen értékelve a törvényszék megítélése szerint a bírság összege mérlegeléssel forintban határozható meg, mely összegre ezért az alperes határozatában foglalt bírságot mérsékelte. A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak hatályon kívül helyezését, továbbá az elsőfokú ítélet helyett a jogszabályoknak megfelelő új határozat meghozatalát és a bírság összegének megváltoztatására vonatkozó ítéleti rendelkezés mellőzését kérte. Az alperesi álláspont szerint a másodfokú bíróság ítélete jogsértő, ellentétes az alperes mérlegelési jogkörében alkalmazott bírság összegének a meghatározása során eddig követett joggyakorlattal. A. másodfokú bíróság a tényekből és a jogszabályok előírásaiból helytelen következtetést vont le és jogsértően mérlegelte felül az alperes határozatában foglalt bírság összegének megállapítását. Hangsúlyozta az alperes, hogy a Kbt. kogens előírása alapján a konkrét eset összes körülményét kell figyelembe venni, a nevesített körülmények a különösen kifejezéssel megjelölve olyanok, amiket példálózóan sorol fel a Kbt. Olyan körülményeket, amelyek nem következtek, illetve nem következhettek be a vizsgált esetben, nem is lehet figyelembe venni. Hangsúlyozta az alperes, hogy a közigazgatási perben a bírság kiszabásának törvényességét ellenőrizheti a bíróság, amely alapján a bíróságnak nincs lehetősége az alperes mérlegelését felülmérlegelni. Amennyiben a bírság kiszabásának indokoltsága és a bírság összegének megállapítása alapjául szolgáló körülmények és szempontok a Kbt.-ben meghatározottak szerint megállapíthatóak, a bíróság nem mérlegelheti felül az alperes mérlegelési jogkörben hozott döntését, azt nem változtathatja meg, vagy nem helyezheti hatályon kívül. E körben az alperes jogerős ítéletekre, legfelsőbb bírósági, fővárosi ítélőtáblai, és kúriai határozatokra hivatkozott. Kiemelte az alperes, hogy a felperesnek az eljárást segítő magatartása semmilyen formában nem volt megállapítható, a felperes csupán a Kbt.-ben meghatározott kötelezettségét teljesítette, ezen túlmenően semmilyen tényleges segítő maga tartást nem fejtett ki. A Kbt.-ben meghatározott kötelezettség teljesítése és az eljárásjogi lehetőségek kihasználása nem tekinthető a törvényben meghatározotton túlmutató együttműködésnek. A másodfokú ítélet csupán ezt a tényt állapította meg, de azt, hogy mit értett együttműködő magatartáson, egyetlen indokkal, ténnyel sem támasztotta alá, sem azt, hogy milyen felperesi magatartás lett volna a kiváltója a felperes javára történő értékelésnek. Miután együttműködő magatartást nem fej tett ki a felperes, ezt nem is értékelhette javára az alperes a bírság összegének megállapítása körében. Tévedett a másodfokú bíróság, amikor erre hivatkozással állapította meg, hogy az alperes nem tárt fel minden körülményt. a bírság kiszabás során. A törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsításának a hiánya vonatkozásában azt hangsúlyozta az alperes, hogy a Kbt. alapelvei közöt t rögzítésre került a 2. (3) bekezdésben, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A Ptk. indokolása szerint az adott helyzetben általában elvárhatóság mércéje egy speciális, az egyedi és az általános közötti szint, amely a különböző személyekre és különböző szituációkra más és más elvárhatósági mércét hoz létre. A jogsértő 4

5 maga tartásnak jogkövetkezményei vannak a közbeszerzési jogban is, hasonlóan más jogágakhoz, amelyek egyrészt a Kbt.-ben kerültek megfogalmazásra (bírság, döntés megsemmisítés, stb.), másrészt további jogkövetkezmény lehet az esetleges forrás megvonás, csökkentés. Ezen rendelkezések is egyértelműen azt mutatják, hogy a jogkövető maga tartás általános elvárás az ajánlatkérővel szemben, így az ennek való megfelelést nem lehet az ajánlatkérő javára értékelni a bírságkiszabás tekintetében, annál is inkább, mert a Kbt. kogencíája alapján a jogsértő maga tartás ismételt tanúsítását kell figyelembe venni. A felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelme a jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére, a bírság mellőzésére, avagy annak minimumra mérséklésére irányult. Arra hivatkozott hogy az alperes által meghozott korábbi határozatokra is figyelemmel a törvényszék által kiszabott bírság mértéke is túlzó, különös tekintettel a Kbt (5) bekezdésében foglaltakra. A felperes arra tekintettel kérte a bírság mellőzését vagy minimalizálását, hogy a közbeszerzési eljárás során szerződéskötésre nem került sor, és a jogsértés teljes mértékben orvosolható volt új ajánlatkérői eljárást lezáró döntés meghozatalával, valamint a beszerzés becsült értéke sem kiemelkedően magas, továbbá a felperes vonatkozásában megelőzően a döntőbizottság törvénybe ütköző magatartást nem tárt fel, a felperes jogsértést nem követett el. Hangsúlyozta a közbeszerzési eljárást követő jogorvoslati ügyben az alperessel az eljárást segítő, együttműködő magatartást tanúsított. A felülvizsgálati kérelem, alapos, a csatlakozó felülvizsgálati kérelem alaptalan. A Kúria álláspontja szerint az első- és másodfokú bíróság megfelelő alapossággal feltárta az ügyben irányadó tényállást, abból azonban az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával részben téves jogkövetkeztetést vont le. Kiemeli a Kúria, hogy a Pp (2) bekezdése és 272. (2) bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárás során kizárólag a jogerős ítélét jogszerűsége vizsgálható, a Pp (2) bekezdésének megfelelően a felülvizsgálati kérelemmel érintett körben. Szükségesnek tartja leszögezni elsődlegesen azt a Kúria, hogy a bírság kiszabás jogalapját sem az első, sem a másodfokú ítélét kétségbe nem vonta, e tekintetben az alperesi határozatot jogszerűnek találta, e vonatkozásban a felperes keresetét elutasította. Mind a másodfokú, mind a felülvizsgálati eljárás során, a felperes a bírságösszeg mérséklését kérte, és e körben változtatta meg az elsőfokú ítélet, majd a jogerős ítélét is az alperes határozatát - ugyan eltérő mértékben. Mindezek előrebocsátásával hangsúlyozza a Kúria, hogy a Pp (1) bekezdése értelmében közigazgatási perben a bíróság a keresettel támadott határozat jogszerűségét vizsgálhatja felül. A határozat érintésének megváltoztatásának vagy hatályon kívül helyezésének -kizárólag akkor van helye, ha a bíróság eljárása során jogszabálysértést állapit meg. A perben feltárt és megállapított tényállásból következően sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróság konkrét jogszabálysértést a bírság kiszabás körében nem állapított meg, ennek ellenére a Pp. 339/B. -ára hivatkozással a bírság összeg tekintetében a felülvizsgált alperesi határozatot részben megváltoztatta. A Kúria sem a megváltoztatás tényével, sem összegszerűségével nem értett egyet, annak ugyanis semmiféle jogalapja nem állt fenn. A bírságösszeg megváltoztatásának körében sem az elsőfokú, sem a jogerős ítélét az alperes által elkövetett jogszabálysértésre nem hivatkozott, ennek hiányában pedig az ítéletek nem tekinthetőek megalapozottnak. A jogerős ítéletben - az alperessel egyezően - arra az álláspontra helyezkedett a másodfokú bíróság, hogy bírság kiszabása indokolt volt, a megállapított jogsértés tényével és 5

6 következményeivel egyetértett, így a bírság jogalapja körében a határozatot jogszerűnek találta. Ugyanakkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy a felperes javára szolgáló körülményeket nem értékelt az és figyelmen kívül hagyta azt, a felperes vonatkozásában megelőzően az alperes törvénybe ütköző maga tartást nem tárt fel, az ajánlatkérő korábban jogsértést nem követett el, továbbá a felperes a perben nem cáfolt előadása szerint a közbeszerzési eljárást követő jogorvoslati ügyben az alperessel az eljárást segítő együttműködő maga tartást tanúsított. A Kúria megítélése szerint a jogerős ítéletben kialakított ezen érvelés alapvetően téves. A felülvizsgált alperesi határozat indokolásából kitűnően az alperes a tényállást teljes körben feltárta. Pontosan, dátumszerűen követte a felek közötti eseményeket, rögzítette azok tartalmát. Az alperesnek a Kbt. nem enyhítő és súlyosító körülmények feltárását teszi kötelezővé, hanem a bírság kiszabásakor valamennyi, a törvényben meghatározott körülményt kell értékelnie. A jogalkotó a törvényben szempontrendszert határozott meg, mint olyat, amit az alperesnek a bírság indokoltsága és annak mértéke körében figyelembe kell vennie. A keresettel támadott határozatban minden körülmény fel tüntetésre került, melyet az alperes figyelembe vett. A Kbt (5) bekezdése alapján a bírság és az el tiltás tekintetében az eset összes körülményeit, így különösen a jogsértés súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő maga tartását, a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időt, támogatásból megvalósult beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat - kell figyelembe venni. Az alperes a törvény kogens előírása alapján a konkrét eset összes körülményét vette figyelembe, a nevesített körülmények a különösen" kifejezéssel megjelölve olyanok, amiket példálózóan sorol fel a Kbt. Helyesen hivatkozott arra az alperes felülvizsgálati kérelmében, hogy olyan körülményeket, amelyek nem következtek, és nem is következhettek be a vizsgált esetben, nem lehet figyelembe venni. A Pp. 339/B. -át illetően a közigazgatási perekben töretlen és következetes bírói gyakorlat alakult ki. A mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat akkor jogszerű, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat betartotta, valamint a mérlegelés szempontjai a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége a határozatból kitűnik. Abban az esetben lehet a bírság összegét megváltoztatni, ha bizonyítást nyer, hogy a bírság kiszabása ezen feltételeknek nem felelt meg. A mérlegelés. szempontjai sorában hiányolt felperesi késedelmes jogkövető maga tartás és a jogsértések számának értékelése az alperes részéről megtörtént. A kétségtelenül fennálló jogsértés ténye a bírság, kiszabásának lehetőségét jogszerűen megteremtette, azt a jogsértést elismerő maga tartást nem befolyásolja. Az elismerő magatartás csak mint a bírság indokoltsága, illetve összegszerűségének megállapítása körében figyelembe vehető szempont jelenik meg. Ezt nyilvánvalóan az alperes nem kívánta kiemelten értékelni. A felülvizsgálati kérelemben foglaltakra utalással hangsúlyozza a Kúria, hogy a Kbt. szabályozásrendszere alapelvi szinten rögzíti azt az elvárást az ajánlatkérővel szemben, hogy a Kbt. alapelvei és részletszabályai szerint járjon el a közbeszerzési eljárásokban, tartsa be a Kbt. és egyéb ide vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. Az ennek megfelelő magatartás semmiképp sem minősíthető enyhítő vagy az ajánlatkérő javára értékelendő körülménynek. Ez az alapvető elvárás a közbeszerzési eljárások minden résztvevőjével szemben, tehát tévesen értékelte ezt a másodfokú bíróság enyhitő körülményként. A jogkövető maga tartás általános elvárás az ajánlatkérővel szemben, így az ennek való megfelelést nem lehet az ajánlatkérő javára értékelni a bírságkiszabás tekintetében. A Kúria egyetértett az alperes ezzel kapcsolatos felülvizsgálati 6

7 kérelembeli okfejtésével. A rendelkezésre állt iratokból az is megállapítható volt, hogy a felperesi együttműködő magatartás" ténye kifejezetten nem nyert alátámasztást, a jogerős ítélét erre való hivatkozása konkrétumok nélküli. Ezen együttműködés - akárcsak a korábban kifej tettek szerint a korábbi jogsértések hiánya - alapelvi követelmény a Kbt. rendszeréből de a magyar jogrendszer egyéb szabályozásaiból is - következően, az szintén nem volt a felperes javára értékelhető a bírságösszeg meghatározása körében. Hangsúlyozza a Kúria, hogy a jogerős itélét bírságösszeg mérséklésére vonatkozó indokolása nem volt megalapozottnak tekinthető, az az alperesi határozat tekintetében jogszabálysértést nem jelölt meg, a felperes javára olyan enyhítő" körülményeket értékelt, amelyet a Kbt. nem nevesít és nem is tesz lehetővé. Mindebből következően a jogerős ítélét erre vonatkozó része nem volt jogszerűnek tekinthető, ezért azt a Kúria a Pp (4) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelemmel támadott részében hatályon kívül helyezte, és a felperes keresetét a Pp (1) bekezdése értelmében teljes egészében elutasította. A felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmében a közigazgatási perben eddig hangoztatott álláspontját ismételte, a Kbt (5) bekezdésének sérelmére hivatkozott, azonban a fen t kifej tettekből következően teljes mértékben megalapozatlanul. Ezért utasította el a Kúria a jogerős ítélét hatályon kívül helyezése mellett a felperes keresetét teljes egészében. Az elsőfokú, a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásban felmerült alperesi perköltség megfizetésére a Kúria a felperest a Pp (1) bekezdés folytán alkalmazandó Pp. 78. (1) bekezdés szerint kötelezte. A kereseti, fellebbezési és felülvízsgálati, csatlakozó felülvizsgálati eljárási illetéket az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (1) bekezdés c) pontjából és m) pontjából valamint a (2) bekezdésből következően a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. (1) bekezdés és a 14. értelmében az állam viseli. Budapest, szeptember 10. Dr. Kárpáti Zoltán s.k. a tanács elnöke, Dr. Fekete Ildikó s/k. előadó bíró, Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró 7

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.045/2016/4 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.10.14.

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete Kúria Kfv.III.37.193/2017/5.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.07. Iktatószám: 2217/2018

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.IV.20.859/2017/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III.37.349/2012/7.szám A Kúria a Köteles Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Gombócz Z. u. 14., ügyintéző, dr.köteles György ügyvéd) által képviselt INOTAL Alumíniumfeldolgozó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.680/2014/2. szám A Debreceni Ítélőtábla dr. Moskovits Károly ügyvéd ügyintézése mellett a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt... (cím) kérelmezőnek a Szabolcs-

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/8. számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/8. számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.146/2016/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2015/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2015/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.378/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 117.Pf.637.583/2018/7.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2019.04.09.

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II.37.166/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1572 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K /2013/11. számú ítélete

Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K /2013/11. számú ítélete Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.266/2013/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.957/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/9. számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/9. számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.148/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.265/2016/14 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

v é g z é s t: I n d o k o l á s:

v é g z é s t: I n d o k o l á s: DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Novák Rudolf ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 96/2014.(X.20.) számú határozata

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2014/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2014/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.061/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.02.04.

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.050/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (iroda címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete Kúria Kfv.III.37.953/2017/5.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/167 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.30. Iktatószám: 15233/2018

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.675/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf /2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr.

Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf /2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf.27.005/2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Farkas Mihály ügyvéd (1042 Budapest, Árpád út 67.) által képviselt

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.III.20.856/2017/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.09.

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete Szerencsi Járásbíróság 2.G.40.005/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.20.

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete Miskolci Törvényszék 3.Gf.40.112/2017/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.21.

Részletesebben

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6.

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6. Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.32.513/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

Legfelsőbb Bíróság ítélete Szöveg: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI /2009/7.

Legfelsőbb Bíróság ítélete Szöveg: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI /2009/7. Legfelsőbb Bíróság ítélete Szöveg: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.183/2009/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.26.

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 882-8594, Fax: 882-8593 E-mail cím: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.389/3/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.154/2009/5.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Martonyi és Kajtár Baker & Mckenzie

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.20.

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37. 414/2013/8.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Csömör Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. C M, ügyvéd, 1094 Budapest, Viola u. 16-18., postacím: 2042 Budaörs, Pf. 27.) és a Réczicza

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Kvk.V.37.198/2014/2.szám A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt

Részletesebben

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete Miskolci Járásbíróság 39.P.23.159/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.10.

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám A közgyűlési határozat felülvizsgálata iránt a tagot önállóan megillető keresetindítási jog több tag általi gyakorlása nem eredményez egységes pertársaságot. Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 62. (6) bekezdés,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HAT ÓSÁG K ÖZBESZE RZÉSI DÖNTŐB IZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.340/7/2017. A

Részletesebben

Kúria Kfv.VI /2017/4.számú ítélete

Kúria Kfv.VI /2017/4.számú ítélete Kúria Kfv.VI.37.358/2017/4.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.07. Iktatószám: 1573/2018

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő. 3071/2015. (IV. 10.) AB végzés 1611 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.998/2013/16. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.881/2015/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben