PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK"

Átírás

1 PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei az alábbi IV. Pedagógia ágazat szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul: Gyógypedagógiai segítő munkatárs, Pedagógiai és családsegítő munkatárs. A) KOMPETENCIÁK 1. Olvasott szakmai szöveg megértése TÉMÁK 1.1. Szakmai fogalmak ismerete 1.2. Az olvasottak összefoglalása KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK Fogalmak pontos ismerete, megkülönböztetése. A szakmai szöveg összefoglalása laikusok számára. 2. Általános taneszközök használata TÉMÁK 2.1. Gondozási tevékenység 2.2. Tanóra 2.3. Tanórán kívüli tevékenységek KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK A gondozási tevékenység során alkalmazott eszközök biztos ismerete és használata. A tanórai eszközök ismerete, alkalmazásának lehetőségei a pedagógus iránymutatásával. A tanórán kívüli tevékenységekhez használható eszközök köre, alkalmazásuk lehetőségei. 3. Helyzetfelismerés TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 3.1. A helyzet elemzése A helyzet konkrét elemeinek felismerése A helyzet megoldása Megoldási alternatívák kidolgozásának segítése. 1

2 TÉMÁK 4. Rendszerező képesség KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 4.1. Lényegkiemelés Információk szétválogatása megadott szempontok alapján Elvonatkoztatás képessége Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések felismerése. B) TÉMAKÖRÖK TÉMAKÖRÖK 1. Pedagógia KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 1.1. Általános pedagógia és neveléstörténet Általános pedagógia Ismerje a pedagógia tárgyát, célját, feladatát, tudományközi kapcsolatait. Legyen képes elhelyezni a pedagógiát a tudományok rendszerében Használja szakszerűen a nevelés fogalmát Neveléselmélet A nevelés fogalma és nevelési alapelvek Ismerje a nevelés fogalmát. Ismerje a nevelési cél fogalmát. Ismerje a nevelés feladat és eszközrendszerét. Ismerje az érték és norma fogalmát a nevelés folyamatában. Legyen képes kifejteni mit jelent az egyéni sajátosságok figyelembevételének elve. 2

3 A nevelés színterei, módszerei, folyamata Kommunikáció és konfliktus Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 1.3. Didaktika A didaktika fogalma, tudománya A nevelés, oktatás alapdokumentumai Értelmezze helyesen a nevelés társadalmi jellegét. Ismerje a család szerkezetét, funkcióját, típusait. Értelmezze helyesen a szocializáció és nevelés kapcsolatrendszerét. Ismerje a nevelési módszer fogalmát és típusait: Ismerje a meggyőzés módszereit. Ismerje a tevékenység megszervezésének módszereit. Ismerje a magatartásra ható módszereket. Ismerje a különböző nevelési intézmények szocializációban betöltött szerepét. Ismerje a kortársak szerepét a szocializációban. Ismerje a nevelés folyamatát. Ismerje a pedagógus szerepét a nevelés folyamatában. Tudja a kommunikáció fogalmát, funkcióit. Ismerje a verbális kommunikáció fogalmát. Ismerje a nonverbális kommunikáció fogalmát, területeit. Ismerje a konfliktus fogalmát, hátterét, a konfliktusok fajtáit. Ismerje a különleges bánásmód fogalmát. Ismerje az SNI fogalmát. Ismerje a HH fogalmát. Ismerje a HHH fogalmát. Legyen képes különbséget tenni a fenti fogalmak között. Tudja a didaktika fogalmát, tárgyát. Ismerje a pedagógiai és didaktika kapcsolatát. Tudja a didaktika alapfogalmait: - a tanulás, - a tanítás, - az oktatás, - az ismeret, - a tudás fogalmát. Tudja a jártasság, a készség, a képesség fogalmát és legyen képes különbséget tenni a fogalmak között Tudja az oktatás, képzés, nevelés fogalmát és azt, hogy mit fejez ki ezek egysége. Ismerje az alapdokumentumokat és rendszerüket: Ismerje a NAT fogalmát, jellemzőit. Ismerje a Kerettantervek fogalmát, jellemzőit. 3

4 A tanítás-tanulás tartalma és folyamata Módszerek és eszközök a tanítási-tanulási folyamatban Ismerje az Irányelvek fogalmát és jellemzőit. Ismerje a Pedagógiai Program fogalmát és jellemzői. Ismerje a Helyi Tanterv fogalmát és jellemzőit. Ismerje a tanmenet fogalmát és jellemzőit. Ismerje a tematikus terv fogalmát és jellemzőit. Ismerje az óratervezet fogalmát és jellemzőt. Ismerje a tanítás-tanulás folyamatának fogalmát. Tudja, a gyermek ismeretszerzésének jellemzőit. Ismerje az oktatási folyamat fogalmát. Tudja az oktatási folyamat fázisait. Ismerje a tanítás-tanulás folyamatának eszközrendszerét. Tudja a módszer megválasztásának szempontjait. Tudja a módszerek fajtáit: Tudja a szóbeli ismeretközlés jellemzőit. Tudja a szemléltetés módszerének jellemzőit. Tudja a megbeszélés módszerének jellemzőit. Tudja a gyakorlás módszerének jellemzőit. Tudja az ismétlés módszerének jellemzőit. 2. Pedagógia gyakorlat TÉMAKÖRÖK 2.1. Gondozási tevékenység Az egészséges életmódra nevelés területei A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK Ismerje a gyermekek gondozásának alapjait, szabályait, és tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban. Ismerje az egészséges életmód területeit, és tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban. Ismerje a gyermek testi szükségleteit, és kielégítésének módjait. Ismerje a gyermek mozgásigényeiknek kielégítésének lehetőségeit. Ismerje a gyermek fejlettségének mutatóit. Legyen képes megítélni, hogy a gyermek fejlettsége megfelel-e életkorának. Legyen képes elemezni gyermektevékenységet játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. Legyen képes elemezni gyermektevékenységet vagy saját hospitálási élmény felhasználásával. Ismerje a gyermek mozgásfejlődésének sajátosságait. Ismerje a harmonikus mozgásfejlődés feltételeit és 4

5 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 2.2. A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése A gyermek megismerésének módjai Iskolán kívüli programok legyen képes, ezen feltételek megteremtésére. Ismerje a mozgásfejlődés lépéseit. Ismerje a mozgás harmonikus fejlődésének biztonságos és fejlesztő feltételeit. Legyen képes részt venni a tanulók higiénés szokásainak kialakításában. Legyen képes részt venni a tanulók öltözködési szokásainak kialakításában. Legyen képes részt venni tanulók étkezési szokásainak kialakításában. Tudja szervezni és felügyelni a csoportos étkeztetést. Ismerje a beteg gyermek igényeit. Legyen képes felügyelni a beteg gyermeket. Legyen képes gyakoroltatni a tanulóval a mindennapi élethelyzethez szükséges tevékenységeket. Legyen képes ellenőrizni a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Ismerje a megfigyelés módszerét. Ismerje a szociometria módszerét. Legyen képes irányítással alkalmazni a szociometria módszerét. Irányítással legyen képes megfigyelni a játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjait. Legyen képes részt venni az iskolán kívüli programok szervezésében. Legyen képes részt venni a tanulók motivációjának felkeltésében. Ismerje a motiváció felkeltésének módjait. Legyen képes az iskolán kívüli programokhoz a szükséges eszközök előkészítésére. Legyen képes az iskolán kívüli programokhoz a szükséges eszközök készítésére Konfliktusok Ismerje a viselkedést kiváltó és fenntartó okokat. Ismerje a gyermek megismerésére alkalmas módszereket. Legyen képes kutatni a konfliktusok gyökereit. Legyen képes véleményét a humanista értékek (tisztelet, felelősségvállalás, stb.) közvetítésével megfogalmazni. 5

6 TÉMAKÖRÖK 3.1. Általános és személyiséglélektani ismeretek A pszichológia tárgya, feladata Megismerési folyamatok Nyelv és a kommunikáció 3. Pszichológia KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK Tudja az általános lélektani alapfogalmak jelentését. Legyen képes elhelyezni a pszichológiát a tudományok rendszerében. Ismerje a pszichológia módszereit. Ismerje a megismerési folyamatokat: Ismerje az érzékelés, az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezés, a képzelet és a gondolkodás folyamatát. Ismerj a kommunikációs alapfogalmakat. Ismerje az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatását. Mutasson rá az érzelmek kifejeződésének szerepére a hiteles kommunikációban Motiváció Ismerje a motiváció, motivátor, motívum fogalmakat. Tudja ezek alkalmazásának lehetőségeit a pedagógiai munkában A személyiség fogalma, személyiség-lélektani alapismeretek Ismerje a személyiség fogalmát. Ismerje a személyiség fejlődését meghatározó biológiai tényezők és a környezeti nevelési hatások kölcsönhatását. Ismerje az adottság rátermettség, hajlam, temperamentum, az érdeklődés, képesség, tehetség, kreativitás fogalmakat Fejlődéslélektan alapjai Fejlődéslélektan tárgya Ismerje a fejlődéslélektan fogalmát. Ismerje a fejlődéslélektan tárgyát, módszereit. Tudja a pszichikus fejlődés feltételeit. Ismerje Piaget elméletének alapjait. Ismerje Freud elméletének alapjait A méhen belüli fejlődés és a csecsemőkor Ismerje az egyes fejlődési szakaszok jellemzőit. Ismerje a gyermek és gondozója közötti kapcsolat jelentőségét. Ismerje az anya-gyermek kapcsolat kiemelt szerepét csecsemőkorban. Ismerje a kötődés fogalmát. 6

7 A kisgyermekkor és az óvodáskor Az iskoláskor és a serdülőkor Ismerje a hospitalizáció fogalmát, jellemzőit. Ismerje az kisgyermekkor fejlődésének sajátosságait. Ismerje, az óvodáskor fejlődésének sajátosságait. Ismerje a játék fogalmát, fajtáit. Ismerje az akarat, az önkontroll és a feladattudat fejlődését meghatározó tényezőket. Ismerje az iskoláskor és a serdülőkor jellemzőit. Ismerje a kognitív és biológiai fejlődés sajátosságait. Ismerje a társas kapcsolatok fejlődésének sajátosságait. Tudja az identitás fogalmát A felnőtt- és az időskor Ismerje a felnőtt- és időskor jellemzőit. Ismerje a jellemző biológiai és szociális változásokat Szociálpszichológia alapjai Szociálpszichológia Ismerje a szociálpszichológia fogalmát. Ismerje a szociálpszichológia tárgyát, területeit A személyek egymásra hatása Ismerje a társas hatás fogalmát. Ismerje a szociális interakció fogalmát, jellemzőit. Ismerje a szerep, az érték fogalmakat. Ismerje a konfliktusok fajtáit. Ismerje a kommunikáció fogalmát, fajtáit. Ismerje a verbális és nonverbális közlés viszonyát A csoport Ismerje a csoport fogalmát. Ismerje a csoportok fajtáit és szerveződésük alapját Ismerje a csoportfejlődés szakaszait. Ismerje a sztereotípia és az előítélet fogalmát Legyen képes megkülönböztetni a sztereotípiát az előítélettől Pedagógiai pszichológia és munkalélektan alapjai Pedagógiai pszichológia Ismerje a pedagógiai pszichológia fogalmát. Ismerje a pedagógiai pszichológia tárgyát Ismerje a vezetési, nevelési stílusok fogalmát és fajtáit. Ismerje a tekintélyelvű nevelési és vezetési stílust. Ismerje a megkívánó nevelési és vezetési stílust. Ismerje a ráhagyó nevelési és vezetési stílust. 7

8 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei az alábbi IV. Pedagógia ágazat szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul: Gyógypedagógiai segítő munkatárs, Pedagógiai és családsegítő munkatárs. A) KOMPETENCIÁK 1. Olvasott szakmai szöveg megértése TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 1.1. Szakmai fogalmak ismerete Fogalmak pontos ismerete, megkülönböztetése Az olvasottak összefoglalása A szakmai szöveg összefoglalása laikusok számára (pl. szülő). 2. Általános taneszközök használata TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 2.1. Gondozási tevékenység A gondozási tevékenység során alkalmazott eszközök biztos ismerete és használata Tanóra A tanórai eszközök széles körű ismerete, alkalmazásának lehetőségei a pedagógus iránymutatásával Tanórán kívüli tevékenységek A tanórán kívüli tevékenységekhez használható eszközök köre, alkalmazásuk lehetőségei. 3. Helyzetfelismerés TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 3.1. A helyzet elemzése A helyzet konkrét elemeinek felismerése, elemzése A helyzet megoldása Megoldási alternatívák kidolgozása Gyors reagálás Amennyiben szükséges, a konfliktushelyzetekben történő gyors reagálás az elméletben megtanult stratégiák egyikével. 8

9 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól 4. Rendszerező képesség TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 4.1. Lényegkiemelés Lényeges és kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetése. Információk szétválogatása adott szempontok alapján Elvonatkoztatás képessége Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések felismerése, alkalmazása. B) TÉMAKÖRÖK 1. Pedagógia TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 1.1. Általános pedagógia és neveléstörténet Általános pedagógia Általános pedagógia történet Tudja a pedagógia tárgyát, célját, feladatát, tudományközi kapcsolatait. Legyen képes elhelyezni a pedagógiát a tudományok rendszerében. Ismerje a tudományosság kritériumait. Használja szakszerűen a nevelés fogalmát. Legyen képes kiemelni a nevelés jelentőségét. Tudja a nevelhetőségről szóló álláspontokat. Ismerje a reformpedagógiai mozgalmakat és ezek hatásait Neveléselmélet A nevelés fogalma és nevelési alapelvek A nevelés színterei, módszerei, folyamata Tudja a nevelés fogalmát. Tudja a nevelési cél fogalmát. Legyen képes bemutatni a célok összefüggését, szerepüket a személyiség fejlődésében. Ismerje a nevelés feladat- és eszközrendszerét. Ismerje az érték és norma fogalmát a nevelés folyamatában. Legyen képes kifejteni mit jelent az egyéni sajátosságok figyelembevételének elve. Ismerje a pozitívumokra való támaszkodás elvét és a nevelési ráhatások egységét. Értelmezze helyesen a nevelés társadalmi jellegét. Ismerje a család szerkezetét, funkcióját, típusait. Értelmezze helyesen a szocializáció és nevelés kapcsolatrendszerét. Tudja, mit jelent a belsővé válás. Ismerje a nevelési módszer fogalmát és típusait. 9

10 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól A nevelő mint modell Kommunikáció és konfliktus Különleges bánásmódot igénylő gyermekek Ismerje a meggyőzés módszereit. Ismerje a tevékenység megszervezésének módszereit. Ismerje a magatartásra ható módszereket. Lássa át és legyen képes bemutatni a családi nevelés, óvodai, iskolai nevelés, és a tömegkommunikáció hatásait. Ismerje a különböző nevelési intézmények szocializációban betöltött szerepét. Ismerje a kortársak szerepét a szocializációban. Ismerje a különböző életkorú gyerekek megismerésére alkalmas módszereket. Tudja a nevelés eredménytelenségének leggyakrabban előforduló okait. Legyen képes megkülönböztetni a nevelési folyamat szűkebb-tágabb értelmezését. Ismerje a nevelés folyamatát. Ismerje és illusztrálja példákkal a nevelési folyamat sajátosságait, összetevőit. Ismerje a pedagógus szerepét a nevelés folyamatában. Ismerje a vezetési, nevelési stílusok fogalmát és fajtáit. Ismerje a tekintélyelvű nevelési és vezetési stílust. Ismerje a megkívánó nevelési és vezetési stílust. Ismerje a ráhagyó nevelési és vezetési stílust. Tudja a kommunikáció fogalmát, funkcióit. Ismerje a verbális kommunikáció fogalmát. Ismerje a nonverbális kommunikáció fogalmát, területeit. Ismerje a kommunikációs gátakat. Ismerje a konfliktus fogalmát, hátterét, a konfliktusok fajtáit. Ismerje a konfliktuskezelési stratégiákat. Ismerje a különleges bánásmód fogalmát. Ismerje az SNI fogalmát. Ismerje a HH fogalmát. Ismerje a HHH fogalmát. Legyen képes különbséget tenni a fenti fogalmak között Didaktika A didaktika fogalma, tudománya Tudja a didaktika fogalmát, tárgyát. Ismerje a pedagógia és didaktika kapcsolatát. Tudja a didaktika alapfogalmait: - a tanulás, - a tanítás, 10

11 A nevelés, oktatás alapdokumentumai A tanítás-tanulás tartalma és folyamata A tanítás-tanulás megszervezése, szervezeti formái A tanítási órák típusai, felépítésük Módszerek és eszközök a tanítási-tanulási folyamatban - az oktatás, - az ismeret, - a tudás, tudásszint fogalmát. Tudja a jártasság, a készség, a képesség fogalmát és legyen képes különbséget tenni a fogalmak között. Tudja a kreativitás fogalmát. Tudja az oktatás, képzés, nevelés fogalmát és azt, hogy mit fejez ki ezek egysége. Ismerje a didaktika alapelveit: - a nevelésközpontúság, - a tudományosság, - a rendszeresség, - a szemléletesség, - az aktivitás, - a motiválás, - a fokozatosság, - a tartós tudás elvét. Ismerje az alapdokumentumokat és rendszerüket: Ismerje a Nemzeti alaptanterv fogalmát, jellemzőit. Ismerje a kerettantervek fogalmát, jellemzőit. Ismerje az irányelvek fogalmát és jellemzőit. Ismerje a pedagógiai program fogalmát és jellemzői. Ismerje a helyi tanterv fogalmát és jellemzőit. Ismerje a tanmenet fogalmát és jellemzőit. Ismerje a tematikus terv fogalmát és jellemzőit. Ismerje az óratervezet fogalmát és jellemzőt. Ismerje a tanítás-tanulás folyamatának fogalmát. Tudja a gyermek ismeretszerzésének jellemzőit. Ismerje az oktatási folyamat fogalmát. Tudja az oktatási folyamat fázisait. Ismerje a frontális munka fogalmát és jellemzőit. Ismerje a csoportmunka fogalmát és jellemzőit. Ismerje az egyéni munka fogalmát és jellemzőit. Ismerje az új ismeretet feldolgozó óra felépítését és sajátosságait. Ismerje az új ismereteket alkalmazó óra felépítését és sajátosságait. Ismerje az ismétlő óra felépítését és sajátosságait. Ismerje az ellenőrző óra felépítését és sajátosságait. Ismerje a tanítás-tanulás folyamatának eszközrendszerét. Tudja a módszer megválasztásának szempontjait. Tudja a módszerek fajtáit: Tudja a szóbeli ismeretközlés jellemzőit. Tudja a szemléltetés módszerének jellemzőit. Tudja a megbeszélés módszerének jellemzőit. 11

12 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól Tudja a gyakorlás módszerének jellemzőit. Tudja az ismétlés módszerének jellemzőit. 2. TÉMAKÖRÖK Pedagógia gyakorlat EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 2.1. Gondozási tevékenység Ismerje a gyermekek gondozásának alapjait, szabályait és tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban. Ismerje az egészséges életmód területeit és tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban. Ismerje a gyermek testi szükségleteit és kielégítésének módjait. Ismerje a gyermek fejlettségének mutatóit. Legyen képes megítélni, hogy a gyermek fejlettsége Az egészséges megfelel-e az életkorának. életmódra nevelés területei Legyen képes elemezni adott, konkrét gondozási tevékenységet pedagógiai, pszichológiai szempontok alapján. Legyen képes elemezni gyermektevékenységet játék, munka, tanulás pedagógiai, pszichológiai szempontok alapján. Legyen képes elemezni gyermektevékenységet pedagógiai forrásanyag felhasználásával. Legyen képes elemezni a megfigyelt gyermek tevékenységét. Ismerje a gyermek mozgásfejlődésének sajátosságait A harmonikus, Ismerje a harmonikus mozgásfejlődés feltételeit és összerendezett mozgás legyen képes ezen feltételek megteremtésére. fejlődésének elősegítése Ismerje a mozgásfejlődés lépéseit. Ismerje a mozgás harmonikus fejlődésének biztonságos és fejlesztő feltételeit. Legyen képes részt venni a tanulók higiénés szokásainak kialakításában. Legyen képes részt venni a tanulók öltözködési szokásainak kialakításában A gyermek Legyen képes részt venni a tanulók étkezési egészségének védelme, edzése, szokásainak kialakításában. óvása, megőrzése Tudja szervezni és felügyelni a csoportos étkeztetést. Ismerje a beteg gyermek igényeit. Legyen képes felügyelni a beteg gyermeket. 12

13 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól Legyen képes gyakoroltatni a tanulóval a mindennapi élethelyzethez szükséges tevékenységeket. Legyen képes ellenőrizni a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése A gyermek megismerésének módjai Iskolán kívüli programok Konfliktusok Ismerje a megfigyelés módszerét. Ismerje a szociometria módszerét. Legyen képes alkalmazni a szociometria módszerét. Irányítással legyen képes megfigyelni a játék, munka, tanulás pedagógiai, pszichológiai alapjait. Legyen képes részt venni az iskolán kívüli programok szervezésében. Legyen képes részt venni a tanulók motivációjának felkeltésében. Ismerje a motiváció felkeltésének módjait. Legyen képes az iskolán kívüli programokhoz a szükséges eszközök előkészítésére. Legyen képes az iskolán kívüli programokhoz a szükséges eszközök készítésére. Ismerje a viselkedést kiváltó és fenntartó okokat. Legyen képes elemezni a jelenségek mögött álló tényeket, érzelmeket. Ismerje a gyermek megismerésére alkalmas módszereket. Legyen képes konfliktusmegoldások elemzésére, véleményezése. Legyen képes a konfliktus közvetlen és közvetett okainak feltérképezésére. Legyen képes kutatni a konfliktusok gyökereit. Tudja, hogy a konfliktusokat érdekek, szükségletek, érzelmek okozzák. Legyen képes mérlegelni, dönteni. Legyen képes véleményt alkotni problémahelyzetről. Legyen képes véleményét a humanista értékek (tisztelet, felelősségvállalás stb.) közvetítésével megfogalmazni. Ismerje a konfliktuskezelő stratégiákat. 3. Pszichológia TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 13

14 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól 3.1. Általános és személyiséglélektani ismeretek Tudja az általános lélektani alapfogalmak jelentését. Ismerje a pszichológia ágait. Legyen képes elhelyezni a pszichológiát a A pszichológia tárgya, tudományok rendszerében. feladata Ismerje a pszichológia történeti gyökereit. Ismerje a pszichológia módszereit. Ismerje a gyermek megismerésének módszereit. Ismerje a pszichológia főbb nézőpontjait. Ismerje a megismerési folyamatokat: Ismerje az érzékelés, az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezés, a képzelet és a gondolkodás folyamatát. Ismerje a lelki jelenségeket. Mutasson rá a lelki jelenségek közötti összefüggésekre: érzékelés-észlelés, észlelés Megismerési folyamatok képzelet, emlékezet-tanulás. Ismerje a megismerési folyamatok általános és speciális jellemzőit. Tudja a tanulási törvényeket, alkalmazási lehetőségeiket. Tudja elemezni az aktiváció, emóció, motiváció kapcsolatát a harmonikus fejlődés szempontjából. Ismerje a kommunikációs alapfogalmakat Nyelv és a Ismerje az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatását. kommunikáció Mutasson rá az érzelmek kifejeződésének szerepére a hiteles kommunikációban. Ismerje a motiváció, motivátor, motívum fogalmakat Motiváció Tudja ezek alkalmazásának lehetőségeit a pedagógiai munkában. Ismerje a személyiség fogalmát. Ismerje a személyiség szerkezetét. Ismerje a személyiség fejlődését meghatározó biológiai tényezők és a környezeti nevelési hatások kölcsönhatását A személyiség fogalma, Ismerje az emberi szükségletek rendszerét, személyiség-lélektani hierarchiáját. alapismeretek Ismerje az adottság, rátermettség, hajlam, temperamentum, az érdeklődés, képesség, tehetség, kreativitás fogalmakat. Ismerje a főbb személyiségelméleteket. Ismerje a személyiségtípusokat és jellemzőiket. 14

15 3.2. Fejlődéslélektan alapjai Fejlődéslélektan tárgya A csecsemőkor A kisgyermekkor és az óvodáskor Az iskoláskor és a serdülőkor Ismerje a fejlődéslélektan fogalmát, tárgyát. Ismerje a filogenezis, ontogenezis fogalmakat. Tudja a pszichikus fejlődés feltételeit. Ismerje a főbb fejlődéslélektani elméleteket: Ismerje Erikson elméletét. Ismerje Piaget elméletét. Ismerje Freud elméletét. Ismerje a gyermek és gondozója közötti kapcsolat jelentőségét. Ismerje az anya-gyermek kapcsolat kiemelt szerepét csecsemőkorban. Ismerje a kötődés fogalmát. Értse az éntudat kialakulása és a környezettel való kapcsolat összefüggését kisgyermekkorban. Ismerje az óvodáskor és a kisiskoláskor jellemzőit. Ismerje a kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek főbb tevékenységformáját. Ismerje a játék fogalmát, fajtáit. Ismerje a játék személyiségfejlesztő hatását. Ismerje a játék és munkajellegű tevékenységek kapcsolatát. Ismerje, melyek a gyermek önmaga irányában és mások érdekében végzett munkajellegű tevékenységei. Ismerje a nyelv előtti kommunikáció és a nyelvi fejlődés sajátosságát, a társas fejlődést kisgyermekkorban. Ismerje az agresszió és proszociális viselkedés jellemzőit. Ismerje az akarat, az önkontroll és a feladattudat fejlődését meghatározó tényezőket. Ismerje az akarat, az önkontroll és a feladattudat összefüggését óvodás- és kisiskoláskorban. Ismerje az iskoláskor és a serdülőkor jellemzőit. Ismerje a kognitív és biológiai fejlődés sajátosságait. Ismerje a társas kapcsolatok fejlődésének sajátosságait. Tudja az identitás fogalmát. Ismerje a serdülőkor testi diszharmóniából adódó frusztrációja oldásának lehetőségét. 15

16 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól A felnőtt- és az időskor Ismerje a felnőtt- és időskor jellemzőit. Ismerje a jellemző biológiai és szociális változásokat. Tudja az agy funkcionalitása és a szellemi frissesség összefüggéseit. Tudja az életmód és az életkor kapcsolatának jellemzőit Szociálpszichológia alapjai Szociálpszichológia A személyek egymásra hatása Szociális megismerés Személyközi viszonyok Ismerje a szociálpszichológia fogalmát. Ismerje a szociálpszichológia tárgyát, területeit. Ismerje a fizikai és a szociális észlelés különbözőségeit. Ismerje a társas hatás fogalmát. Tudja a társas kapcsolatok humanista értékeit (tolerancia, bizalom, másokra figyelés, empátia). Ismerje az individualizáció fogalmát. Ismerje a tömeglélektan fogalmát, jellemzőit. Ismerje a szociális interakció fogalmát, jellemzőit. Ismerje a szerep, az érték, a szociális attitűd fogalmakat. Tudja a konfliktusok fajtáit és a hátterükben meghúzódó okokat. Értelmezze helyesen az egyes konfliktuskezelő stratégiák előnyeit és hátrányait. Értelmezze helyesen a konfliktusok szerepét az interperszonális kapcsolatokban. Ismerje a kommunikáció folyamatát. Ismerje a verbális és nonverbális közlés viszonyát. Nevezze meg a kommunikációs zavarok okait. Tudja az attribúció fogalmát. Ismerje a választás, a meggyőzés fogalmakat. Ismerje az önismeret forrásait. Ismerje a hiányos önismeret okait és következményeit. Tudja az agresszió fogalmát. Tudja a frusztráció-agresszió hipotézist. Ismerje az antiszociális-proszociális fogalmakat. Ismerje az altruizmus fogalmát, legyen képes jellemezni az altruista személyiséget. Tudja mit jelent a személyközi vonzalom fogalma. Ismerje az együttműködés és versengés szociálpszichológiáját. 16

17 Érvényes: május-júniusi vizsgaidőszaktól A csoport Tudja a csoport fogalmát. Tudja a csoportfejlődés szakaszait. Ismerje az érték- és normaképződés folyamatát a csoportban. Ismerje a vonatkozási csoport jellemzőit. Tudja a szociometria fogalmát és felhasználásának lehetőségeit. Tudja a sztereotípiák és az előítélet fogalmakat és kapcsolatukat. Értelmezze helyesen a társadalmi identitás fogalmát Pedagógiai pszichológia és munkalélektan alapjai Ismerje a pedagógiai pszichológia fogalmát. Ismerje a pedagógiai pszichológia tárgyát. Ismerje a személyiségfejlesztés módszereit. Ismerje a fejleszthetőség és a pszichikus determináció összefüggéseit Pedagógiai pszichológia Legyen képes a nevelési feladatok és a motiválás összefüggéseinek meglátására. Tudja a hospitalizáció fogalmát és tudja elkerülésének lehetőségeit. Ismerje az összefüggést a gyermekközösség hatása és az egyén fejlődése között. Ismerje a munkalélektan fogalmát, célját, feladatát. Ismerje a munkapszichológia módszereit Munkalélektan Ismerje a munkahelyi mentálhigiéné szükségességét. 17

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13.

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13. 11499-12 Foglalkoztatá s II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai Program Tantárgyak, témakörök 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A turisztika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXVIII.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: SZAKKÖZÉPISKOLA 11-12. évfolyam Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály 111 óra 12. osztály 96 óra Általános

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

- EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon (1151 Budapest, Pozsony utca 36.) - Újpesti EGYMI (1041 Budapest, Venetianer u. 26.

- EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon (1151 Budapest, Pozsony utca 36.) - Újpesti EGYMI (1041 Budapest, Venetianer u. 26. 1 Képzési tájékoztató A képzés megnevezése: Gyógypedagógiai segítő munkatárs A képzés OKJ azonosító száma: 54 140 01 A képzés engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában nyilvántartásba

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A turisztika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben