Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13."

Átírás

1 Foglalkoztatá s II Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai Program Tantárgyak, témakörök 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakközépiskolai képzés összes óraszáma évfolyam Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismeret nélkül /13. Szakmai követelménymodul Szakképesítésspecifikus szakképzés óraszáma 5/13. és 2/14. A szakképzés összes óraszáma Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munka biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek 4 4 Munkaviszony

2 Pedagógiai, pszichológiai feladatok Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Szakmai Program létesítése Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés 1 Nyelvtani rendszerezés 2 Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs Pedagógia Általános pedagógia neveléstörténet és Neveléselmélet Didaktika Pedagógia gyakorlat Gondozási tevékenység A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése Pszichológia Általános és

3 Oktatási tevékenység személyiséglélektani ismeretek Fejlődéslélektan alapjai Szociálpszichológia alapjai Pedagógiai pszichológia és munkalélektan alapjai Oktatási intézmények Közoktatási jogszabályok Szakmai Program Az oktatás segítése A nevelés segítése Sajátos nevelés - oktatás Szabadidő szervezés Szabadidő - pedagógia Rendezvények ünnepségek szervezése A játék pedagógiája és pszichológiája Kézműves foglalkozások

4 Családpedag ógiai gondozás Kapcsolat a családokkal Pedagógiai segítés gyakorlata Nevelési oktatási tevékenységek gyakorlata Szabadidős tevékenységek gyakorlata Szakmai Program Családtan A család A családokat érintő társadalmi jelenségek Segítő kapcsolat a családokhoz Kommunikáció, kapcsolatépítés Kommunikáció Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés Kommunikáció a gyakorlatban Kommunikáció gyakorlata Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés a gyakorlatban Családpedagógia A család működési zavarai Speciális ellátások

5 Hálózati rendszer A kilábalás útja Szervezési és ügyviteli ismeretek A munkavégzés során kezelt dokumentumok Szervezés, ügyintézés A szervezés és ügyintézés gyakorlata Ügyiratkezelés a gyakorlatban Az ügyintézés gyakorlata Szabadsáv terhére tervezett óra Ének-zene Szabadsáv terhére tervezett óra Vizuális kultúra Összesen Összesen Elméleti óraszámok/aránya 1364 óra óra 60,14% Gyakorlati óraszámok/aránya 904 óra 39,86% Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 274

6 A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, atémakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. A szabadon felhasználható időkeretben (az óraszám 10%-a) megvalósuló tevékenységek: rendszerezés, gyakorlás, számonkérés, összefoglalás. 275

7 1.9. szimuláció x x szerepjáték x x házi feladat x x Tankönyv, munkafüzet, pedagógus által összeállított feladatsorok, a tanulók jegyzetei Általános jellegű iskolai tanterem, könyvtár, Tankönyv, munkafüzet, pedagógus által összeállított feladatsorok, a tanulók jegyzetei Általános jellegű iskolai tanterem, könyvtár, Tankönyv, munkafüzet, pedagógus által összeállított feladatsorok, a tanulók jegyzetei Általános jellegű iskolai tanterem, könyvtár, Tankönyv, munkafüzet, pedagógus által összeállított feladatsorok, a tanulók jegyzetei 4. Pedagógiai gyakorlattantárgy 204 óra óra 4.1. A tantárgy tanításának célja A pedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanuló betekintést nyerjenek az óvodák és iskolák szakmai munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző színtereit. Legyenek tájékozottak az itt végzendő pedagógiai munka jellegével, az alkalmazott stratégiákkal, innovatív módszerekkel. A megszerzett tapasztalatokat el tudják helyezni a személyiségfejlesztés rendszerében, a megismert új elemekkel szélesítsék pedagógiai tudásukat Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak A pedagógiai tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a nevelés elméleti és fejlődéslélektani szakmai tartalmakhoz Témakörök Gondozási tevékenység 130 óra óra ÖGY A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése 74 óra óra ÖGY 314

8 5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) A szakmai gyakorlat helyszíne: a köznevelés intézményei, kiemelten óvoda vagy általános iskola. A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: heti, vagy kétheti vagy havi rendszerességgel történik, a gyakorlati hellyel egyeztettet időpontban. A gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. Összefüggő szakmai gyakorlat:az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez. Az összefüggő nyári gyakorlat sajátos körülmények között is teljesíthető, pl: nyári tábor, erdei iskola, sporttáborok, és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében. Az éves óraszám felosztására 9. évfolyam Éves óraszám: 36 óra/ év 70 óra összevont gyakorlat Óraszám 20 óra Témakör Gondozási tevékenység Tananyag tartalom Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet feltételei. 2 óra Ellenőrzés, értékelés Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. (ÖGY) A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 315

9 12 óra A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. (ÖGY) A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek fejlettségének mutatói. A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. A gyermek motiválása, aktivitás, a beleélés. 2 óra Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei, csoportfoglalkozások, tanórák rendje, szervezési feladatok, előkészület, lebonyolítás, ellenőrzés, értékelés. Szemléltető készítésének lehetőségei, technikái. A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek. A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése. Ellenőrzés, értékelés A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a szükséglet, az érzelem. Az intézmények működését meghatározó dokumentumok. Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége. Kapcsolattartás a szülővel. Éves óraszám: 36 óra/ év 105 óra összevont gyakorlat Az éves óraszám felosztására 10. évfolyam Óraszám Témakör Tananyag tartalom 316

10 20 óra Gondozási tevékenység Szakmai Program Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet feltételei. Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. (ÖGY) 2 óra A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 12 óra 2 óra Ellenőrzés, értékelés A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;. A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek fejlettségének mutatói. A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői. Ellenőrzés, értékelés Az intézmények működését meghatározó dokumentumok. Éves óraszám: 36 óra/ év 140 óra összevont gyakorlat Az éves óraszám felosztására 11. évfolyam Óraszám Témakör 20 óra Gondozási tevékenység Tananyag tartalom Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges 317

11 egészséges és biztonságos környezet feltételei. Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. (ÖGY) 2 óra A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. Ellenőrzés, értékelés A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;. 12 óra A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek fejlettségének mutatói. A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. A tanórán kívüli foglalkozások. 2 óra Az iskolán kívüli programok, lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása. Az intézmények működését meghatározó dokumentumok. Ellenőrzés, értékelés A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. Az éves óraszám felosztására 318

12 12. évfolyam Éves óraszám: 96 óra/ év Óraszám Témakör 60 óra Gondozási tevékenység Tananyag tartalom Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet feltételei. Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. (ÖGY) A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 26 óra A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek fejlettségének mutatói. A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői. Az intézmények működését meghatározó dokumentumok. 10 óra Szabadon felhasználható: Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való kiegészítés 319

13 Egyéni Csopor t- Osztály bontás - keret Szakmai Program Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően és/vagy Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási Tanulói tevékenységforma módok) Alkalmazandó és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) Információ tevékenységek feldolgozó Olvasott szöveg önálló feldolgozása tan 320

14 Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel tan tan 321

15 Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Információk rendszerezése önálló tan tan 322

16 Információk feladattal vezetett rendszerezése Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 2.1. Írásos elemzések készítése tan tan 323

17 2.2. Leírás készítése 2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre tan tan tan 324

18 2.4. Tesztfeladat megoldása 2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel tan tan 325

19 Tapasztalatok ismertetése szóban Tapasztalatok ismertetése szóban utólagos helyszíni tan tan 326

20 3. Komplex információk körében 3.1. Esetleírás készítése 3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról tan tan 327

21 Jegyzetkészítés kérdéssor alapján eseményről Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után 3.5. Utólagos szóbeli beszámoló tan tan 328

22 Csoportos körében munkaformák Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással x x x tan tan 329

23 4.3. Csoportos helyzetgyakorlat x x 4.4. Csoportos versenyjáték x x tan tan 330

24 Sorszá m Alkalmazott oktatási módszer neve tan A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyén i csopor t osztál y 1.1 magyarázat 1.2. elbeszélés x x 1.3. megbeszélés x x Alkalmazandó és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása), általános iskolai általános iskolai általános iskolai 331

25 1.4. szemléltetés x x 1.5. szimuláció x x 1.6. szerepjáték x x általános iskolai általános iskolai általános iskolai 332

26 1.7. házi feladat általános iskolai Pszichológia tantárgy 348 óra / 360 óra A tantárgy tanításának célja: A Pszichológiaoktatásának célja, hogy megismertesse a tanulókkal az általános és személyiség-lélektan, a szociálpszichológia, a fejlődéspszichológia és a pedagógiai pszichológia és a munkapszichológia korszerű ismeretanyagát. Alakítsa ki a tanulók személyiség-központú szemléletmódját. Nyújtson alapvető ismereteket önmaguk és mások megismeréséhez, a családi és társadalmi helyzetek értelmezéséhez a szocializációs folyamatokban. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak A pszichológia tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a nevelés elméleti tartalmakhoz. Éves óraszám: 72 óra/ év Az éves óraszám felosztására 9. évfolyam Óraszám Témakör 16 óra Általános és személyiséglélektani ismeretek Tananyag tartalom A pszichológia tárgya, feladata, a pszichológia ágai, pszichológia a tudományok rendszerében, történeti gyökerek, módszerei Pszichológiai iskolák: A behaviorizmus, az alaklélektan, a pszichoanalízis, mélylélektani iskolák, Jung, Adler, Piaget elméletei. 333

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ 2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 03 Szociális szakgondozó SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII.

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. 2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.29. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 724 01 FOGTECHNIKUS GYAKORNOK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. Egészségügyi technika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IGEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IGEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IGEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA 2013 Készült a 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Szakmai Program. 3. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakmai Program. 3. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 11499-12 Foglalkoztatás II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A szakképzés összes óraszáma Szakmai Program 3. számú táblázat A szakmai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.28. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 720 02 FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja Helyi tanterv az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A SELYE JÁNOS HUMÁN ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Szerkesztette: Rodney

Részletesebben

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 341 04 RAKTÁROS részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 341 04 RAKTÁROS részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 341 04 RAKTÁROS részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés jogi

Részletesebben