Űrcsillagászat Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Űrcsillagászat Magyarországon"

Átírás

1 Űrcsillagászat Magyarországon konferencia október 29. ELTE TTK. Ortvay terem Szervező: ELTE Csillagászati Tanszék, Magyar Csillagászati Alapítvány, Magyar Asztronautikai Társaság

2 09:00-09:30 Balázs Lajos, Konkoly Obs. A KONFERENCIA PROGRAMJA október 29. ELTE TTK Ortvay terem Megnyitó Az űrcsillagászat európai utiterve Az utóbbi, csillagászati felfedezésekben igen gazdag évtizedekben a technológiai fejlıdés meghatározó szerepet játszott. Az őrbe telepített európai kutatási infrastruktúra területén meghatározó szerepet játszik az Európai Őrügynökség (ESA), illetve annak koherens kutatási programja. Az Európai Unió támogatásával a tagországok szakembereibıl alakult csoport egy hosszútávú kutatási tervet dolgozott ki (Science Vision), amely fı kutatási irányokat jelölt meg, és alapjául szolgált egy infrstruktúrális utitervnek is. Az utitervben szereplı őreszközök megalkotása az elkövetkezı években szorosan kapcsolódik az ESA Cosmic Vison programjához. 09:30-10:00 Ábrahám Péter, Konkoly Obs. Csillag és bolygókeletkezés korai fázisai; infravörös csillagászat A XXI. századi csillagászat frontvonalában áll a "két születés" kérdésköre: hogyan keletkezett az Univerzum és hogyan született a Föld? Az utóbbi terület az elmúlt 2 évtizedben rohamos fejlıdésnek indult, fıleg az őrcsillagászati eszközök használatának és az infravörös hullámhossztartomány birtokbavételének köszönhetıen. Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetében PECS és MÜI támogatással évek óta mőködı infravörös és őrcsillagászati csoport éppúgy részt vesz ESA őrtávcsövek mőszerkalibrációs munkálataiban, mint az őreszközökrıl származó csillagászati adatok tudományos analízisében. Elıadásomban a csillag- és bolygókeletkezés területén elért tudományos eredményeinket tekintem át, hangsúlyozva az őrbéli infravörös megfigyelések alapvetı fontosságát és pótolhatatlan voltát. 10:00-10:15 Vavrek Roland, Herschel Control Centrum A Herschel team 10:15-10:30 Moór Attila, Konkoly Obs. Hazai részvétel a Herschel programban Az Európai Őrhivatal (ESA) Herschel őrtávcsövét 2009 május 14-én bocsátották fel. Az új őrtávcsı 3.5m átmérıjő tükrének és korszerő detektorainak (PACS, SPIRE, HIFI) köszönhetıen minden eddiginél jobb érzékenységgel és felbontással képes képeket és spektrumokat készíteni a távoli infravöröstıl a szubmilliméteresig terjedı hullámhossz tartományban ( µm). A Herschel most induló missziójának tervezésében és építésében 20 európai ország vett részt. Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének munkatársai 2003 óta vesznek részt - az ESA PECS programja és a Magyar Őrkutatási Iroda támogatásával - a

3 Herschel távoli infravörös kamerájának és az alacsony-közepes felbontású színképelemzı berendezésének a PACS-nek (Photodetector Array Camera and Spectrometer) a tesztelésében, kalibrációjában és egyes mérési módok terveinek kialakításában. A távoli infravörös hullámhosszakon végzett méréseknél figyelembe kell venni az érzékenységet korlátozó ún. konfúziós zaj hatását. Bár a Herschel nagy tükrének köszönhetıen kevésbé érintett ebben a problémában mégis a különbözı mérések tervezésénél figyelembe kell venni ennek a zajforrásnak a hatását. Az MTA KTM CsKI infravörös munkacsoportja volt felelıs a méréstervezı szoftver (HSpot) konfúziós zajt számoló programjainak kialakításában. A Herschel október közepétıl - a fı kalibrációs fázis befejezése után - egyre több tudományos mérést végez majd. A három éves tudományos program fontos részei az ún. kulcsprogramok. Az MTA CsKI illetve az ELTE Csillagászati Tanszékének munkatársai két ilyen kulcsprogramban vesznek részt. Elıadásomban a Herschel programhoz kapcsolatos hazai részvételt mutatom majd be, kitérve mind a kalibrációs és tesztelési munkákra mind pedig a két tudományos programra. 10:30-10:50 szünet :50-11:20 Paparó Margit, Konkoly Obs. Asztroszeizmológia űreszközökkel A CoRoT őrtávcsı a csillagok kutatásának új korszakát nyitja meg a Földön kívüli bolygók felfedezése mellett. A Földrıl el nem érhetı napon keresztül folyamatos - méréseket szolgáltat minden olyan csillagtípusra, ahol a csillagok fizikáját az emberi élet idıskáláján vizsgálhatjuk. Az asztroszeizmológia, mint a csillagok belsı szerkezetének lehetséges diagnosztikai eszköze, régóta ismert. A tényleges alkalmazhatóság azon múlik, hogy a csillag fényváltozásában mennyi független rengést tudunk azonosítani. A CoRoT adatsorok meghökkentıen gyönyörőek, a felvetıdı problémák új, eddig nem ismert megoldásokat kívánnak. Az elsı tudományos eredmények zavarba ejtıen sok rengésrıl adnak számot. A megfigyelt jelenségek valódi kihívást jelentenek az elméleti vizsgálatok számára és új irányokat fogalmaznak meg. 11:20-11:35 Szabó Róbert, Konkoly Obs. A Kepler űrtávcső - első eredmények március 7-én indult a NASA Kepler őrtávcsöve, melynek elsıdleges célja a Földhöz hasonló exobolygók kimutatása fotometriai (tranzit) módszerrel. A Nap körüli pályára állított Schmidt-teleszkóp egy rögzített, a galaktikus síkhoz közeli területet észlel több éven keresztül. A programban szereplı csillagokról az optikai hullámhossz

4 tartományban mindeddig elképzelhetetlen minıségő, folyamatos fényességmérés vette kezdetét, melynek pontossága a mikromagnitúdós tartományba esik! Ennek segítségével remélhetı a sok száz nap keringési periódusú, a lakhatósági zónákban található, földtípusú bolygók tömeges felfedezése. A program lényeges eleme a csillagok asztroszeizmológiai vizsgálata. A csillagok sugarának, tömegének és korának meghatározásában néhány százalék pontosságot ígérı módszer szintén a Kepler extrém pontos fényességméréseit használja: a leszármaztatott rezgési frekvenciák analízise révén kaphatunk betekintést a csillagok belsejébe. Egy több száz csillagászt tömörítı nemzetközi szervezet, a Kepler Asztroszeizmológiai Tudományos Konzorcium alakult a klasszikus pulzáló változócsillagok vizsgálatában is áttörést ígérı adatok feldolgozására és értelmezésére. Az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete kezdettıl fogva bekapcsolódott az asztroszeizmológiai vizsgálatok elıkészítésébe, a célpont kiválasztásba és az őrmisszió földi támogatásába. Ennek eredményeként több munkacsoport vezetésére is felkérést kaptunk. Elıadásomban bemutatom a Kepler tudományos célkitőzéseit, magát a mőszert, valamint az elsı eredményeket. Külön kitérek a magyar szakemberek részvételére és szerepére az őrprogramban. 11:35-11:50 Benkő József, Konkoly Obs. Hosszú idősorok vizsgálata - avagy mit tanultunk eddig a CoRoT adatokról? A hagyományos földi idısoros fotometiához képest az őradatoknak óriási elınyei vannak. Hosszú, folytonos, egyenletesen mintavételezett és alacsony zajú idısorokat kaphatunk ha a légkör fölé emeljük távcsövünket. Nem várunk a földi adatokban elkerülhetetlenül jelentkezı és gyakran igen bosszantó ún. aliáns effektusokat sem. Így vizsgálhatóvá válhatnak millimagnitúdós amplitúdójú és/vagy hosszabb (akár száz napos) periódusú jelenségek is. Sajnos, mint mindennek, az őrbéli idısoros fotometriának is ára van. Az adatsorokban olyan zavaró tényezık jelennek meg, amelyek a földi adatokban egyáltalán nincsenek, vagy eddig elhanyagoltuk ıket mivel beleolvadtak a zajba. Az elıadásban ismertetek néhány különösen zavaró effektust, amelyek a CoRoT adatokat terhelik. Ilyenek például a csillagról-csillagra különbözı hosszútávú trendek, hirtelen ugrások, vagy a Dél-Atlanti Anomália összetett hatásai. Megmutatom ezek lehetséges kezelési módjait, majd példát adok az így feldolgozott adatokból kinyerhetı finom effektusra is. 11:50-12:05 Sódorné Bognár Zsófia, Konkoly Obs. Magyar részvétel a CoRoT fotometriai előkészítő munkájában A CoRoT projekthez Magyarország 2005 januárjában csatlakozott és megalakult a Magyar Asztroszeizmológia Csoport (Hungarian Astero seismology Group, HAG). A csoport a tudományos elıkészítı munka fotometriai feladataiba kapcsolódott be hazai távcsövek felhasználásával. Fı feladatunk az elsıdleges és másodlagos szeizmológiai célpontok fotometriai jellemzése. Megfigyeléseink során szinte minden jelentıs pulzáló változócsillag típussal foglalkoztunk, és munka kapcsolatot alakítottunk ki a CoRoT gamma Doradus, RR Lyrae és delta Scuti típusú csillagokkal foglalkozó csoportjaival.

5 A fotometria mellett változócsillagok keresésével is foglalkoztunk a CoRoT által mérendı területeken. Az őrtávcsı felbocsátása óta újabb igény merült fel a földi észlelésekre. A CoRoT szín-észleléseinek hiánya miatt az újonnan felfedezett változócsillagok típusának, illetve a csillagok fizikai paramétereinek meghatározásához szükség van a már észlelt csillagok kiegészítı földi színméréseire. A magyar kutatócsoport ebben a feladatban is részt vállalt. 12:05-13:15 Ebédszünet- Poszter bemutatás :15-13:45 Ludmány András, Napfizikai Obs. Napfizika a világűrből A Nap kutatásának azokat a területeit tekintjük át, melyek elsısorban, vagy kizárólag őreszközökkel vizsgálhatók, majd a legfontosabb eszközök néhány programját említjük meg. Az MTA KTM CsKI Napfizikai Obszervatóriumának fél évszázados kutatási programja eredendıen földi észlelésekhez kötıdik, de az intézetben kidolgozott metodika őrészlelésekre is adaptálható. Ez lett az alapja az obszervatórium három eddigi őrprojektben való részvételének, melyeket röviden áttekintünk. Ezek közül a most futó SOTERIA nevő európai projekt obszervatóriumunk kezdeményezésére jött létre, ez jelenleg a legnagyobb európai Nap-Föld fizikai kooperáció. Néhány olyan eredmény is a beszámoló része, melyek őreszközök méréseinek analízisébıl született. 13:45-14:00 Dayka Emese, ELTE Csill. Tanszék Elméleti Napkutatás űrszondás adatok alapján 14:00-14:30 Balázs Lajos, Konkoly Obs. Csillagfejlődés extrém fázisainak vizsgálata a gamma tartományában A gamma kitörések (GRB) egyedülálló lehetıséget adnak a Világegyetemben levı anyag extrém körülmények közötti viselkedésének a vizsgálatára. Elıször az atomcsend egyezmény ellenırzésére az Egyesült Államok által felbocsátott Vela katonai mőholdak észlelték ıket 1967-ben. Felfedezésük tulajdonképpen "melléktermék" volt. Ma két fı típust ismerünk (vannak jelek egy harmadik csoport létezésére is). A "hosszú kitörések" (a "hosszú" jellegzetesen néhányszor 10 másodpercet jelent), amelyek valószínőleg a Napunknál mintegy 30-szor nagyobb csillagok összeomlása során keletkeznek. A "rövid kitörések" (az idıtartam kevesebb, mint 1-2 másodperc), amelyeket sokkal nehezebb egy meghatározott fajta "elıdhöz" kötni, leginkább két kompakt objektum (neutroncsillag, fekete lyuk) összeolvadásából származtathatók. A jövı

6 nagy kihívása ezeknek az objektumoknak a kozmológiai vizsgálatokban történı alkalmazása. Ezek a vizsgálatok a teljes elektromágneses spektrum tanulmányozását igénylik az őrbe telepített, illetve a földi bázisú eszközök együttes alkalmazásával. 14:30-14:45 Horváth István, ZMNE Gammaforrások statisztikus vizsgálata 14:45-15:00 Kelemen János, Konkoly Obs. Gammaburstok földi megfigyelései Az Univerzum legnagyobb energiájú jelenségei közé tartozó gammasugár kitöréseket csak mesterséges holdak segítségével vehetjük észre és a sugárzás nagy energiájú tartományát is csak a világőrbıl tanulmányozhatjuk. A NASA Swift mesterséges holdja gyors reagálási sebességével percek alatt röntgen, ultraibolya és optikai teleszkópokkal fordul a felvillanó források felé, ezért ívpercnél jobb pozícómérési pontosság érhetı el. A pontos pozíciók birtokában elsısorban automata földi teleszkópokból álló hálózatokkal vizsgálható a gammasugár kitöréseket mutató objektumok optikai utánfénylése. Az elıadásban a Mount Palomar Obszervatórium P60-as automatizált távcsövével végzett CCD megfigyelések fotometriai feldolgozását valamint ezen adatok értelmezését mutatom be. 15:00-15:30 Szünet- Poszter bemutatás :30-15:50 Erdös Géza, KFKI RMKI A Naprendszer mágneses tere Az őreszközök alkalmazása lehetıvé teszi a Naprendszer helyszíni tanulmányozását, amely az égitestek vizsgálatán kívül kiterjed a közöttük levı igen ritka anyag és elektromágneses tér tulajdonságainak mérésére is. A Nap körül keringı szondák energetikai okokból az ekliptika közelében tartózkodnak, a helyszíni megfigyelések a bolygóközi térre korlátozódnak. Az 1990-ben felbocsátott Ulysses volt az elsı és eddig egyetlen őrszonda, amely a Jupiter gravitációs lendítését kihasználva elhagyta az ekliptika síkját és nagy inklinációjú (80 fokos) napkörüli pályára állt, ezzel lehetıvé vált a helioszféra háromdimenziós feltérképezése. Az elıadás elsısorban az Ulysses szondán elhelyezett magnetométer legfontosabb mérési eredményeit ismerteti, de kitér a napszél tulajdonságainak megfigyeléseire is. A szonda mőködése idén fejezıdött be, így a mérések közel két napciklust fednek le. Az eredmények közül kiemelkedik a szonda egyik legmeglepıbb felfedezése, hogy a sarki koronalyukakból származó napszélben a mágneses fluxus független a heliografikus szélességtıl. Alkalom kínálkozott arra is, hogy 2001-ben megfigyeljük a

7 Nap mágneses polaritásának felcserélıdését, valamint a legutolsó mérések is igazolták a jelenlegi napciklus szokatlanul elhúzódó jellegét. 15:50-16:10 Tóth Viktor, ELTE Csill. Tanszék Űrcsillagászat az AKARI felhasználásánal 16:10-16:30 Frey Sándor, FÖMI KGO Nagy szögfelbontású rádió-interferometria űreszközökkel A rádiócsillagászatban használatos mőszerek szögfelbontása - a látható fényéhez viszonyítva sok nagyságrenddel nagyobb hullámhosszak miatt - igencsak korlátozott. Hatalmas rádióteleszkópok építése helyett fejlıdött ki az interferometrikus megfigyelési módszer. Az egymástól távol elhelyezett antennák adatainak kombinálásával egy akkora rádióteleszkópot lehet létrehozni, amelynek a szögfelbontását nem az egyedi antennák átmérıje, hanem a köztük levı távolság határozza meg. Az 1960-as évek végén kifejlesztett nagyon hosszú bázisvonalú rádióinterferometria (VLBI) alkalmas arra, hogy az egész Föld különbözı pontjain elhelyezett rádióteleszkópokból alkosson egyetlen hálózatot. Így centiméteres hullámhosszakon ezred ívmásodpercnyi szögfelbontással lehet vizsgálni a kompakt rádiósugárzó égitestek szerkezetét. Vannak csillagászati objektumok, amelyek még így is felbontatlanok maradnak! Ezeknek a megfigyelésére szolgál az őr-vlbi technika. A földi rádiótávcsı-hálózatot egy mőholdon elhelyezett antennával kiegészítve, bolygónk átmérıjénél jóval hosszabb bázisvonalak, és így még finomabb felbontás érhetı el. Az elıadásban bemutatjuk az őr-vlbi tecnhika alapelvét, és szólunk az elsı őr-vlbi mesterséges holdról, a Japánból 1997-ben felbocsátott HALCA-ról. Összefogaljuk az új őrcsillagászati megfigyelési technikával az elmúlt években elért tudományos eredményeket, külön megemlítve közülük a hazai vonatkozásúakat. Végül szót ejtünk az őr-vlbi jövıjérıl, a technika elıtt álló mőszaki és tudományos kihívásokról, a közeli években felbocsátandó új őr-vlbi mőholdak - az orosz RadioAstron és a második generációs japán ASTRO-G programjáról is. 16:30-16:50 Szabados László, Konkoly Obs. GAIA a következő évtized nagy űrcsillagászati projektje Az ESA - az között mőködött - Hipparcos asztrometriai őrmisszió sikerén felbuzdulva, valamint a Hipparcos eredményei alapján megválaszolhatatlan kérdések hatására újabb őr-asztrometriai küldetést készít elı. A 2012-ben felbocsátandó Gaia szonda nagyságrendekkel múlja felül majd elıdjét a mérendı objektumok számát és a mérési pontosságot illetıen, továbbá a térbeli mozgás leírásához szükséges, eddig jellemzıen hiányzó adat: a vizsgált égitestek radiális sebessége is kinyerhetı a Gaia mérési adataiból.

8 A Hipparcostól a Gaiáig vezetı út felidézése és a Gaia küldetés részletes bemutatása mellett a jelenlegi és a késıbb várható hazai részvételrıl is szó lesz az elıadásban. 16:50-17:20 Horváth András, Bérczi Szaniszló, Keresztúri Ákos, Sík András, Col.Bud. A Mars poláris DDS-ek és lefolyásaik vizsgálata A Mars Global Surveyor őrszonda nagyfelbontású képein 1998-ban felfedezték, hogy a Mars poláris vidékein a fehér CO 2 hósapkákon mind délen, mind északon, tél végén, tavasz elején fekete foltok (DDS) jelentek meg ben kezdtük meg a DDS-ek viszgálatát. Kiderült, hogy csak olyan területeken tőnnek fel a Nap megvilágításának hatására, amelyek sötét bazaltos dombokat takarnak. A foltok száma több tízezerre tehetı és tucatnyi, illetve több száz méter átmérıjőek. A DDS-ek csaknem 10 éves vizsgálata kiderítette azt, hogy évente rendszeresen ugyanazon a helyen is megjelennek, tehát felszíni jelenségek. Rézsőkön a DDS-bıl lefolyásos alakzatok indulnak, amelyek idıbeli fázisokat mutatnak. Leírtuk a foltok szezonális és éves változását, valamint hımérséklet függését. A jelenség a talaj morfológiájától függetlenül több mint 90 %-ban köralakúnak bizonyult. Ennek és a felfedezett vízlefolyásoknak a figyelembevételével megalkottunk egy hipotézist az esetlegesen létezı Mars felszíni organizmusokról (MSO). Javaslatot tettünk a marsi poláris sötét dőnefoltok, illetve a DDS-MSO hipotézis helyszíni vizsgálatára leszálló egységek segítségével. 17:00-19:00 Poszter bemutatás, a konferencia bezárása ---

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok?

Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok? Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok? Moór Attila, Frey Sándor, Sebastien Lambert, Oleg Titov, Bakos Judit FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma, Penc MTA Fizikai Geodézia és Geodinamikai Kutatócsoport,

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Konkoly Thege Miklós a csillagász és az asztrofizika forradalma. Balázs Lajos MTA CSFK KTM CSI, ELTE TTK

Konkoly Thege Miklós a csillagász és az asztrofizika forradalma. Balázs Lajos MTA CSFK KTM CSI, ELTE TTK Konkoly Thege Miklós a csillagász és az asztrofizika forradalma Balázs Lajos MTA CSFK KTM CSI, ELTE TTK Információ forrásom Vargha Magda MTA KTM CSKI könyvtárosa (1931-2010) A csillagászati információ

Részletesebben

A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig. Dávid Gyula 2016. 01. 21. Az atomoktól a csillagokig dgy 2015. 01. 21.

A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig. Dávid Gyula 2016. 01. 21. Az atomoktól a csillagokig dgy 2015. 01. 21. A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig Dávid Gyula 2016. 01. 21. Az atomoktól a csillagokig dgy 2015. 01. 21. A csillagok fénye 1 Az atomoktól a csillagokig sorozat 150. előadása 2016. 01. 21.

Részletesebben

Űrtávcsövek. Molnár László MTA CSFK CSI

Űrtávcsövek. Molnár László MTA CSFK CSI Űrtávcsövek Molnár László MTA CSFK CSI Minek? γ Földi légkört kikerülni Röntgen UV IR Optikai ablak (szub)mm mikro UHF VHF HF MF Rádió ablak Minek? Földi légkört kikerülni Légkör hatásai Elnyelés: sok

Részletesebben

TÖBB, MINT ÉGEN A CSILLAG 1. RÉSZ Exobolygók felfedezése

TÖBB, MINT ÉGEN A CSILLAG 1. RÉSZ Exobolygók felfedezése TÖBB, MINT ÉGEN A CSILLAG 1. RÉSZ Exobolygók felfedezése Regály Zsolt MTA CSFK, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Az utóbbi két évtizedben több mint kétezer exobolygót a Naprendszertôl távoli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÁMOP 4.1.2 08/1/C-2009-0009 KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán

BESZÁMOLÓ TÁMOP 4.1.2 08/1/C-2009-0009 KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán BESZÁMOLÓ TÁMOP 4.1.2 08/1/C-2009-0009 KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán 1. Bevezetés Az általam oktatott tantárgyak közül a Földrajz BSc Matematikai földrajz

Részletesebben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Holl András MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Szöveges változat: http://www.konkoly.hu/staff/holl/petofi/nemesis_text.pdf 1 2 Az emberiség a Naprendszerben

Részletesebben

Termográfiai vizsgálatok

Termográfiai vizsgálatok Termográfiai vizsgálatok Elıadó: Engel György Beltéri és kültéri termográfiai vizsgálatok Beltéri termográfia A falak egyes részei mérhetık A rálátás sokszor korlátozott (pl. bútorzat) Idıigényes, elıkészítést

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Megfigyelı alrendszer

Részletesebben

Földünk a világegyetemben

Földünk a világegyetemben Földünk a világegyetemben A Tejútrendszer a Lokális Galaxiscsoport egyik küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer és ezen belül Földünk található. 200-400 milliárd csillag található benne, átmérője

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Kozmikus társkeresés

Kozmikus társkeresés Kozmikus társkeresés I. Földszerű bolygó keresése (bolygót sokat ismerünk, de mind másmilyen) II. Élet keresése (a földi élet sokféle is, de egyetlen eredetre vezethető vissza) III. Intelligencia, civilizáció,

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2016.

BBS-INFO Kiadó, 2016. BBS-INFO Kiadó, 2016. 2 Amatőr csillagászat számítógépen és okostelefonon Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával történhet.

Részletesebben

A csillagc. Szenkovits Ferenc 2010.03.26. 1

A csillagc. Szenkovits Ferenc 2010.03.26. 1 A csillagc sillagászatszat sötét kihívásai Szenkovits Ferenc 2010.03.26. 1 Kitekintés A távcsövek fejlıdése Fontosabb csillagászati felfedezések az ezredfordulón Napjaink csillagászati kihívásai Elképzelések

Részletesebben

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I. Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I. 7. Cephei és SPB csillagok, megfigyelés Sódor Ádám ELTE MTA CSFK CSI 2015.11.10. 2 Sódor Ádám Pulzáló váltcsill. és megfigy. I. 6. Cep, SPB, megfigyelés 2 /

Részletesebben

Kozmikus geodézia MSc

Kozmikus geodézia MSc Kozmikus geodézia MSc 1-4 előadás: Tóth Gy. 5-13 előadás: Ádám J. 2 ZH: 6/7. és 12/13. héten (max. 30 pont) alapismeretek, csillagkatalógusok, koordináta- és időrendszerek, függővonal iránymeghatározása

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

Nagyfelbontású spektrumok redukálása a

Nagyfelbontású spektrumok redukálása a Nagyfelbontású spektrumok redukálása a közeli-infravörös tartományban Király Sándor 1 1 Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont FIKUT, 2014 Agenda Távcsőidő-pályázat Nyers

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12 Gravitációs hullámok Dr. Berta Miklós Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok 2016. 4. 16 1 / 12 Mik is azok a gravitációs hullámok? Dr. Berta Miklós: Gravitációs

Részletesebben

Csillagfejlődés és változócsillagok

Csillagfejlődés és változócsillagok Csillagfejlődés és változócsillagok Kiss László MTA CSFK KTM CSI A víz fázisdiagramja Hertzsprung-Russell-diagram ~ kb. a csillagok fázisdiagramja (S. Balm) Változékonyság a HRD-n: minden vörös óriás

Részletesebben

5 jó tanács távcsıvásárlás elıtt

5 jó tanács távcsıvásárlás elıtt 5 jó tanács távcsıvásárlás elıtt Írta: Szarka Levente Makszutov.hu távcsı- és mikroszkóp bolt 1096 Budapest, Thaly K. u. 34. Tel: 1/707-85-12 és 0620/5-981-941 Email: info@makszutov.hu Web: http://www.makszutov.hu

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

mérırendszerek Mérések fényében

mérırendszerek Mérések fényében mérırendszerek Mérések fényében Optikai mérırendszerek a mőszaki élet számára Új, megbízható megoldások a mérnöki világ számára fontos paraméterek mérésére, adatgyőjtésre és feldolgozásra: - megnyúlás

Részletesebben

2010. évi I. törvény

2010. évi I. törvény 1. oldal 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 1 Az Országgyőlés annak érdekében, hogy - az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, - az anyakönyvi rendszer

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

AZ UNIVERZUM FELTÉRKÉPEZÉSE A SLOAN DIGITÁLIS

AZ UNIVERZUM FELTÉRKÉPEZÉSE A SLOAN DIGITÁLIS AZ UNIVERZUM FELTÉRKÉPEZÉSE A SLOAN DIGITÁLIS ÉGBOLTFELMÉRÉSSEL Varga József MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet ELTE, Komplex rendszerek fizikája tanszék Big data téli iskola Budapest, ELTE

Részletesebben

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!? Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!? Mosoni László MTA Konkoly Obszervatórium Penc, 2005 június 7 Heidelberg Max Planck Institut für Astronomie Hazai csillagászati interferometria VLBI (csak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN Lenkey László Régészeti geofizika, konferencia, Budapest, 2013. november 5. FÖLDMÁGNESES KUTATÓMÓDSZER I. Min alapszik? 1. Anyagok eltérő mágneses tulajdonságain: 2.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Az élet keresése a Naprendszerben

Az élet keresése a Naprendszerben II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok

Részletesebben

2011 Fizikai Nobel-díj

2011 Fizikai Nobel-díj 2011 Fizikai Nobel-díj MTA WFK SZFKI kollokvium SZFKI kollokvium 1 SZFKI kollokvium 2 SZFKI kollokvium 3 Galaxisunk rekonstruált képe SZFKI kollokvium 4 SZFKI kollokvium 5 SZFKI kollokvium 6 Cefeidák 1784

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Kvantum kommunikáció használata az őrtávközlésben

Kvantum kommunikáció használata az őrtávközlésben Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Kvantum kommunikáció használata az őrtávközlésben Bacsárdi László bacsardi@hit.bme.hu 2009. április

Részletesebben

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának

Részletesebben

Globális mőholdas navigációs rendszerek

Globális mőholdas navigációs rendszerek Globális mőholdas navigációs rendszerek Oktatási segédanyag a vadgazda MSc levelezı hallgatók számára az EG520 Geomatikai és térinformatikai ismeretek címő tárgyhoz Készítette: Bazsó Tamás Kiegészítette:

Részletesebben

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott

Részletesebben

Almár Iván: Kozmikus társkeresı

Almár Iván: Kozmikus társkeresı Dr. Szegı Károly könyvajánlója Almár Iván: Kozmikus társkeresı Kossuth Kiadó 2011. 208. oldal Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Professzori Klub tagjainak ajánlhatom kollegám és barátom, Dr.

Részletesebben

Csillagászat (csillagok és csillaghalmazok)

Csillagászat (csillagok és csillaghalmazok) Fizika és csillagászat tagozatok. Hétfő 16:00 Gróh-terem 1. Ács Barbara Klagyivik Péter (ELTE TTK) 2. Csorba Katalin (ELTE TTK) 3. Gáspár András Makai Zoltán (SZTE TTK) 4. Juhász Attila (ELTE TTK) 5. Jurkovity

Részletesebben

XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2013. április 24.

XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2013. április 24. Első mérések a TRITEL dozimetriai rendszerrel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén Hirn Attila *1, Apáthy István 1, Bodnár László 2, Csőke Antal 1, Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, Szántó Péter 1, Zábori

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei

Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei CSILLAGÁSZATI ESZKÖZÖK ŰRKUTATÁS Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei Optikai eszközök Űrszondák, űrtávcsövek Emberes űrkutatás Műholdak Lencsés távcsövek Első távcső: Galilei (1609)

Részletesebben

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ DEÁKVÁRI JÓZSEF 1 - KOVÁCS LÁSZLÓ 1 - SZALAY D. KORNÉL 1 - TOLNER IMRE TIBOR 1 - CSORBA ÁDÁM

Részletesebben

CSILLAGÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

CSILLAGÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés CSILLAGÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése CSILLAGÁSZ Feladatok és tevékenységek A természet

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Az Országos Meteorológiai

Részletesebben

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I. Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I. 3. Vörös óriás (és szuperóriás) változócsillagok Bognár Zsófia Sódor Ádám ELTE MTA CSFK CSI 2015.11.03. 2 Bognár Zsófia, Sódor Ádám Pulzáló váltcsill. és megfigy.

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 2. Inerciális rendszerek Távérzékelés Rádiótelefonok Mobil

Részletesebben

Csillagászati földrajz I-II.

Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy neve Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy kódja FDB1305; FDB1306 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Szakmai háttéranyag tudományos ismeretterjesztı film elkészítéséhez

Szakmai háttéranyag tudományos ismeretterjesztı film elkészítéséhez Einstein befejezetlen szimfóniája, avagy Az univerzum zenéjének relativisztikus szólamai Szakmai háttéranyag tudományos ismeretterjesztı film elkészítéséhez a Magyar Mozgókép Alapítványhoz benyújtandó

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA

A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA Sokszor használjuk a fényképezés infravörös tartományban kifejezést, ami után rögtön magyarázkodni kényszerülünk, hogy melyik tartományra is gondoltunk. Az

Részletesebben

2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára

2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára Az Ég és Föld vonzásában a természet titkai című projekt 2013 januárjában kezdődött, két éves tudománynépszerűsítő programsorozat. A célcsoport a Nyugat- Dunántúl és Észak-Magyarország 10-18 éves korú

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT SOPRON 2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR ROTH GYULA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ERDİVAGYON-GAZDÁLKODÁS PROGRAM A

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Nagy szögfelbontású rádió-interferometria űreszközökkel

Nagy szögfelbontású rádió-interferometria űreszközökkel Nagy szögfelbontású rádió-interferometria űreszközökkel Frey Sándor és Gabányi Krisztina Éva Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Penc MTA-BME Fizikai Geodézia és Geodinamikai

Részletesebben

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1.

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1. JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ 1. Bevezetésül E tanulmány középpontjában az Európai Unió Rendıri Missziójának (EUPM)

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban 2005. április 13. És mégis mozog a Föld A világról alkotott kép alakulása Ókorban 6 bolygót ismertek (Merkur,..., Szaturnusz) Ptolemaiosz (120-160) A geocentrikus

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

Változó naptevékenység

Változó naptevékenység Változó naptevékenység Baranyi Tünde, Gyenge Norbert, Győri Lajos, Korsós Marianna, Ludmány András, Muraközy Judit MTA CsFK Napfizikai Obszervatórium, Debrecen Naptevékenység: a Nap mágneses tereinek jelenségei

Részletesebben

A csillagászat az űrbe települ vagy mégsem?

A csillagászat az űrbe települ vagy mégsem? IRODALOM Aerts, Conny et al. (2008): The Current Status of Asteroseismology. Solar Physics. 251, 3 20. Butler, R. Paul et al. (2006): Catalog of Nearby Exoplanets. Astrophysical Journal. 646, 1, 505 522.

Részletesebben

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY COMFORT CONSULTING Mérnöki Tanácsadó Kft TANULMÁNY A meglévı épületek energetikai jellemzıinek energiafogyasztás alapján történı tanúsítási módszere Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITAS-MONITOROZÓ RENDSZER XI.

NEMZETI BIODIVERZITAS-MONITOROZÓ RENDSZER XI. 1 NEMZETI BIODIVERZITAS-MONITOROZÓ RENDSZER XI. Élıhely-térképezés Második átdolgozott kiadás Szerkesztette: Takács Gábor és Molnár Zsolt Az eredeti könyvet szerkesztette Kun András és Molnár Zsolt, szerzıi

Részletesebben

HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllec7ng Satellite)

HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllec7ng Satellite) HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllec7ng Satellite) ESA, 1989-1993 Első űrbéli asztrometriai műhold 120,000 csillag, 1 mas pontosság Magnitúdólimit M V =12.5 10% pontosság parallaxisban >10 mas, távolságban

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

A tudományos közlés művészete

A tudományos közlés művészete A tudományos közlés művészete X. Tudománykommunikáció 1: Ismeretterjesztés Kiss László MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet Miről lesz szó? Miért jó ismeretterjeszteni? Hazai fórumok: előadások, sajtónyilatkozasatok,

Részletesebben

Csillagászati megfigyelések

Csillagászati megfigyelések Csillagászati megfigyelések Napszűrő Föld Alkalmas szűrő nélkül szigorúan tilos a Napba nézni (még távcső nélkül sem szabad)!!! Solar Screen (műanyag fólia + alumínium) Olcsó, szürkés színezet. Óvatosan

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Technoorg Linda Ltd. Co. Budapest, Hungary. Innováció és Kommunikáció február 20.

Technoorg Linda Ltd. Co. Budapest, Hungary. Innováció és Kommunikáció február 20. Egy high tech cég g 17 éve Út t a kutatói ötletektıl l a világsz gszínvonalú termékekig egy tudományos mőszerfejlesztm szerfejlesztı vállalkozás s példp ldáján Technoorg Linda Ltd. Co. Budapest, Hungary

Részletesebben

Magyar Tudomány. az univerzum, amelyben élünk Vendégszerkesztõ: Szabados László

Magyar Tudomány. az univerzum, amelyben élünk Vendégszerkesztõ: Szabados László Magyar Tudomány az univerzum, amelyben élünk Vendégszerkesztõ: Szabados László Beszámoló az MTA közgyûlésérõl Gének és társadalom Vita a tudományos teljesítmény mérésérõl 2004 6 675 Magyar Tudomány 2004/6

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A MŐHOLDVÉTELRİL ÁLTALÁBAN

A MŐHOLDVÉTELRİL ÁLTALÁBAN http://tv.tvnet.hu/satellite/sat.html A MŐHOLDVÉTELRİL ÁLTALÁBAN Elızmények A mőholdas mősorsugárzás alapjának tekinthetı ötletet elıször Arthur C. Clarke írta le a Wireless World c. folyóiratban, 1945

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár Általános tudnivalók BMF Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.10.15. BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens BME c. fıiskolai tanár BMF igazgató helyettes MTA SZTAKI Bemutatkozás EU

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA Nyilvántartási szám: T 037508 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Ábrahám Péter A téma címe: A galaktikus és extragalaktikus háttérsugárzás infravörös vizsgálata A kutatás időtartama: 2002-2005

Részletesebben

Égboltfelmérési módszerek szerepe a Naprendszer vizsgálatában

Égboltfelmérési módszerek szerepe a Naprendszer vizsgálatában Égboltfelmérési módszerek szerepe a Naprendszer vizsgálatában Szabó M. Gyula ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont, Szombathely, HUNGARY Bevezetés A Big Data módszerek

Részletesebben