Az élet keresése a Naprendszerben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élet keresése a Naprendszerben"

Átírás

1 II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok óta keresi a választ a tudomány. Galilei elsõ távcsöves megfigyelései tették világossá, hogy a Hold és a bolygók valóban égitestek, amelyeken hegyek, völgyek, tengerek és síkságok vannak, akárcsak a Földön. Késõbb a Vénuszról kiderült, hogy nagyjából a Földdel azonos méretû, a Marson pedig sarki hósapkákat és évszakos színváltozásokat fedeztek fel. Mindez támogatta azt az elképzelést, hogy a Naprendszer tele van lakott világokkal. Végül a 19. század végén felfedezett Marscsatornák a közvéleményben és részben a csillagászok között is megerõsítették a nemcsak lakott, de civilizált, értelmes lényekkel benépesített Mars bolygó képzetét. Négy évszázadon keresztül tartotta magát az a hit, hogy ha megfelelõ eszközeink, elég nagy távcsöveink lennének, akkor élõlényekre bukkannánk szinte minden égitesten a Naprendszerben. A Percival Lowell által látni vélt csatornák a Mars felszínén

2 100 HA JÖVÕ, AKKOR VILÁGÛR Van-e élet a Marson? A fordulat akkor kezdõdött, amikor a fényképezés elterjedésével a vizuális megfigyelésnél objektívebb csillagászati eszközök születtek, és ezekkel nem sikerült felfedezni a híres csatornákat. A lakott Naprendszer hívei kedvüket vesztették, a csillagászok akkor már fõleg a csillagvilág titkaival, asztrofizikával foglalkoztak. A Marsnál ugyan nem zárták ki, hogy valamiféle életformák létezhetnek a felszínén, de a többi bolygó esetében a körülmények az élet szempontjából ijesztõen ellenségesnek látszottak. 1957, az ûrkorszak kezdete természetesen óriási mértékben megnövelte a közvetlen kutatás lehetõségeit. Elsõként alig két évvel az elsõ mûhold felbocsátása után a Hold korábban sohasem látott túlsó oldalának lefényképezése történt meg. Még a hatvanas években elrepültek az elsõ szovjet és amerikai ûrszondák a Mars mellett. A Mariner és Marsz szondák felvételei és mérései a vártnál sokkal ridegebb körülményeket mutattak a vörös bolygó felszínén: a ritka légkör fõleg szén-dioxidot tartalmaz, a jégsapkákat is fagyott szén-dioxid alkotja, az alacsony hõmérséklet és légnyomás kizárja, hogy folyékony víz lehet a felszínen, s a Mars felszínérõl érkezõ elsõ képeken kihalt, kráterekkel borított, szinte holdbéli táj látszott. A harmadik korszak a Mars körül keringõ Mariner es megfigyeléseivel kezdõdött. Ekkor fedezték fel a Mars felszínén a hatalmas vulkánokat és a száraz folyóvölgyeket, amelyek egy egykor sokkal aktívabb Marsról tanúskodtak. Mivel a felszíni víz jelenléte az élet alapvetõ feltételének tekinthetõ, újra lendületet kapott az élet kutatása a Marson, majd késõbb a Naprendszer néhány más égitestén (Europa hold, Titán hold) is. Mindmáig az egyetlen kifejezetten az élet kimutatására szolgáló ûrkísérlet az amerikai Viking leszállóegységpárhoz kapcsolódik, és harminc évvel ezelõtt, 1976-ban történt. Az egyik Viking lander a Mars Chryse Planitia síkságán, a másik onnan 1500 km-re az Utopia Planitia síkságon szállt le. Miközben a Viking orbiterek hõmérsékletet mértek és vízgõzt kerestek a légkörben, a leszállóegységek a környezetet fényképezték, a talajt elemezték, és kifejezetten életre utaló anyagcsere-tevékenységet kerestek a talajmintákban. Közvetlen környezetükben életnek nyoma sem látszott, sõt szerves anyag jelenlétét sem sikerült kimutatni a felszínen, noha meteorbecsapódások révén biztosan került a Marsra is jelentékeny mennyiségû, nem biológiai eredetû szerves molekula. A szerves anyag hiánya sokak szerint eleve kizárta, hogy élet lenne a Mars felszínén. Mindkét Viking leszállóegység három-három kifejezetten mikrobiológiai kísérletet is végzett. Minthogy ilyen jellegû mérés azóta sem történt idegen égitesten, jelentõségük igen nagy az asztrobiológia szempontjából. (A Mars Express európai Mars-szondával együtt indított Beagle 2 angol leszállóegység hajtott volna végre hasonló méréseket, de a leszállás során elpusztult.) A három kísérlet közül kettõben feltételezték, hogy a marsi mikroorganizmusok vizes közegben élnek vagy éltek. A marsi talajmintát ezért kapcsolatba hozták egy szerves molekulákat tartalmazó, vizes oldattal, és a marsi élõlények anyagcsere-termékeit keresték. A harmadik kísérlet olyan gázokat használt (CO 2 és

3 II/1. AZ ÉLET KERESÉSE A NAPRENDSZERBEN 101 CO), amelyek a Mars légkörében jelen vannak, de vizet nem. Meglepõ módon tulajdonképpen mindhárom kísérlet pozitív eredménnyel zárult, ezt azonban a szerves anyag hiánya miatt nem lehetett élet jelenlétének tulajdonítani. Magyarázatként kémiai reakciókat fogadtak el: a meglepõ eredményt a vízzel végzett kísérletekben a Nap UV-sugárzása következtében a talajban keletkezõ hidroxilgyökök erõs oxidáló hatásának, a száraz kísérlet esetében pedig a CO és bizonyos vastartalmú alkotóelemek kölcsönhatásának tulajdonították. (Az OHgyökök jelenléte okozná a szerves anyag hiányát, és egyben a Mars-felszín jellegzetes rozsdavörös színét is.) A Viking 2 a Mars felszínén A két távoli Viking-leszállóhely hasonlósága a globális folyamatok fontosságát emeli ki a Marson. Ilyen globális jelenség lenne a nagyfokú szárazság, az erõs UV-sugárzás és a bolygóméretû porviharok jelenléte. A Vikingek ugyanis a Marsot még a vártnál is szárazabb égitestnek találták, ráadásul éppen az egyenlítõi vidékek a legszárazabbak, ahol a hõmérséklet kedvezõ esetben a fagypont fölé is emelkedhet. A szakmai vélemény ezért szinte egységes volt a Viking-eredményekrõl: a Mars felszíne steril, legfeljebb a felszín alatti rétegeket lenne érdemes átkutatni élet nyomai után. (Késõbb kiderült, hogy a Vikingkísérletek még a Föld bizonyos rideg, de életteli vidékein sem vezettek volna pozitív eredményre!)

4 102 HA JÖVÕ, AKKOR VILÁGÛR Az azóta eltelt harminc év ûrkutatási eredményei jelentõsen módosították a képet. A víz és az élet szoros kapcsolatából mint alaphipotézisbõl kiindulva az újabb Mars-szondák fõleg a víz keresésére koncentráltak. A Mars Global Surveyor, a Mars Odyssey amerikai, illetve a Mars Express európai Mars-mûholdaknak sikerült teljesen és részletesen feltérképezniük a bolygót, a Spirit és az Opportunity roverek pedig éveken keresztül fontos megfigyeléseket és méréseket hajtottak (és hajtanak) végre a Mars ígéretes vidékein. Az eredmények megerõsítették, hogy a Marson voltak idõszakok, amikor jelentõs mennyiségû folyóvíz folyt a felszínen. Errõl tanúskodnak az üledékrétegek több meredek völgy oldalfalán, az egykori nagy kiterjedésû Északi-óceán létére utaló megfigyelések, sõt a déli magasföldön bizonyos meredek völgyek pólus felé mutató oldalain a talajból szivárgó vízerecskékre utaló, friss eróziós nyomokat is találtak. Az sem kétséges immár, hogy a Mars talaja alatt ma is nagy mennyiségû vízjég található. A Mars Odyssey mérései szerint egy méter mélységig fõleg a sarki régiókban nagyon sok a hidrogén, feltehetõleg vízjég formájában (legalábbis ott vannak a hidrogénben gazdag területek, ahol modellszámítások szerint a vízjég stabilan megmaradhat). A jeget borító, néhány deciméteres fedõréteg az egyenlítõtõl a pólusok felé haladva elvékonyodik. Az 55 fok szélességen túli területeken a talaj felsõ egy méterében (ahonnan a mérések információt szolgáltattak) a vízjég az össztömeg 50%-át is elérheti, míg az egyenlítõnél általában csak 2 10%, bár van az egyenlítõn két kivételes, vízjégben gazdagabb terület is. A Mars Express 2005-ben közvetlenül le is fényképezett egy 35 km-es krátert az északi sarkvidéken, amelynek belsejét egyértelmûen vízjég borítja. Vízjégmaradvány a Mars egyik kráterében

5 II/1. AZ ÉLET KERESÉSE A NAPRENDSZERBEN 103 Vízfolyásnak tulajdonított nyomok a Marson 1996-ban nagy feltûnést keltett, amikor a NASA bejelentette, hogy egy az Antarktiszon gyûjtött, egyértelmûen a Marsról származó meteoritban (ALH84001) nem földi eredetû, fosszilis életnyomokra bukkant. A meteoritban talált szerves molekulák, a vizes környezetben kivált karbonátok, a megfigyelt magnetitkristályláncok, valamint fõképp a megkövesedett nanobaktériumokra emlékeztetõ formák a meteorit belsejében külön-külön ugyan magyarázhatók nem az élethez kapcsolódó folyamatokkal, de együttes fellépésük egyes kutatók szerint legegyszerûbben marsi életformákkal indokolható. Noha azóta már tíz év telt el, és két másik marsi meteoritban (Nakhla és Shergotty) is találtak hasonló nyomokat, a vita a jelenségek értelmezésérõl még nem zárult le. Évszakos változást mutató sötét foltok (DDS) a Mars felszínén

6 104 HA JÖVÕ, AKKOR VILÁGÛR Hasonlóan vitatott az az elmélet is, amelyet a Mars déli sarkvidéke körüli dûnéken az ottani tavasz idején fellépõ sötét foltok (DDS) magyarázatára dolgoztak ki magyar kutatók (Horváth András, Gánti Tibor és mások). Az elgondolás lényege az, hogy a szárazjég elolvadásával az alatta lévõ jégkéreg üvegházhatással melegíti a vizes talajon élõ baktériumtelepeket, majd a víz és jég szublimálódik, a marsi élõlények pedig kiszáradva vészelik át, amíg újra hó vagy jég borítja be õket. Ezt a feltevést még kevesen fogadják el, de arról sokan meg vannak gyõzõdve, hogy mélyen a felszín alatt érdemes lenne élet után kutatni a Marson. Mélyebb rétegekben a felette lévõ talaj nyomása biztosíthatja, hogy a víz folyékony állapotba kerüljön, de a fagypont feletti hõmérséklethez még belsõ hõforrás feltételezése is szükséges: vagy vulkanizmus, vagy mágneses forrópont. Bár vulkáni aktivitást még senki sem észlelt a Marson, ám a híres Shergotty meteorit lávakristályainak tanúsága szerint millió évvel ezelõtt még láva folyhatott a vörös bolygón. Ha pedig 4 milliárd évig volt ott vulkáni aktivitás, akkor napjainkra miért szûnt volna meg? Elsõsorban a sarkvidékek körül van elég vízjég ahhoz, hogy egy esetleges vulkán hõje révén létrejöjjön valamiféle vízkörforgás a talaj alatti rétegekben. A Mars felszínén látott vízfolyások is arra utalnak, hogy a talaj mélyén rejlõ hatalmas víztárolók kiömlése idõrõl idõre katasztrofális elöntéseket hozhatott létre. Érdemes lenne az ilyen kiömlések következtében felhalmozódott törmelékben életmaradványok után kutatni. Ez a marsi élet a mélyben, a víztározókban fejlõdött volna ki, majd a katasztrófák idején jutott volna fel a felszínre. A mélységben létrejött (esetleges) élet azonban nélkülözné a fotoszintézishez szükséges napfényt. Az élõlényeknek más módszert kellene alkalmazniuk az energiaszerzéshez. Erre persze van példa a Földön is: a mélytengeri füstölõkben a tápláléklánc alapja a kiáramló hidrogén-szulfid kémiai oxidációja (a tengervízben oldott oxigén segítségével). Ehhez a módszerhez azonban a Marson nincs elég oxigén. Léteznek más kémiai reakciók, amelyek a Mars szén-dioxid légkörében is mûködnének: például bizonyos földi mikroorganizmusok energiájukat a hidrogén és a szén-dioxid kölcsönhatásából nyerik, ami metánt és vizet eredményez. (Valamiféle metánforrásnak a legújabb megfigyelések szerint a Marson is mûködnie kell!) A hidrogén a felszín alatti vulkanikus tevékenységbõl származhat, vagyis a geotermális aktivitás nemcsak megolvasztja a vízjeget, hanem az élethez szükséges kémiai energiát is szolgáltatná. Ha tényleg van élet mélyen a Mars felszíne alatt a feltételezett víztározókban, akkor ez nem lehet teljesen izolált, tehát az életképes, bár kiszáradt spórák mindenüvé eljuthatnak a felszínen is. Keresésük a Marson külön feladat lehet a jövõ asztrobiológiai programjai keretében.

7 II/1. AZ ÉLET KERESÉSE A NAPRENDSZERBEN 105 Van-e élet az Europa hold óceánjában? Mint a Mars asztrobiológiai vizsgálata is bizonyítja, az élet keresése és a víz keresése szorosan összefügg. Ahol szabad, esetleg jégkéreggel borított vízóceánokat sejtünk, ott érdemes élet után is kutatni. Erre kiváló példa a Jupiter Europa nevû holdjának esete. Már a Jupiter rendszerén átrepülõ Voyager szondák közelfelvételei alapján gyanítható volt, hogy az Europa különösen érdekes égitest: rendkívül sima felszínét törésvonalak hálózata borítja. Mivel becsapódási krátereknek alig van nyomuk, feltehetõ, hogy a hold felszíne nagyon fiatal. Késõbb a Galileo-ûrszonda hosszabb ideig és közelrõl vizsgálhatta ezt az érdekes égitestet. Megállapította, hogy minden bizonnyal hatalmas sós óceán rejlik a töredezett jégkéreg alatt. A magyarázat ugyanaz az árapályfûtés lehet, amely a legbelsõ nagy Jupiter-hold, az Io esetében a rendkívüli vulkáni aktivitást okozza. A Jupiter Europa holdjának felszíne Ma még nem dönthetõ el egyértelmûen a jégkéreg vastagsága. Általában km-esnek tekintik, de melegebb vízáramlatok felett akár 1 3 km vékony is lehet. Ez utóbbi helyeken a kéreg táblákra töredezhet, amelyek egymáshoz képest elmozdulhatnak. (A Galileo által készített felvételeken ilyen jelenségek megfigyelhetõk.) Ma még nem tudjuk pontosan, milyen lehet a jégkéreg alatti, mintegy 100 km mély óceán, de geokémiai modellek alapján felteszik, hogy ol-

8 106 HA JÖVÕ, AKKOR VILÁGÛR dott állapotú, vulkáni eredetû szén-dioxidot, kén-dioxidot és metánt is tartalmaz. Ha ugyanis az Europa óceánjának fenekén létezik vulkáni tevékenység, akkor e helyeken biztosítva van az energia és a tápanyag valamiféle élet kialakulásához és fennmaradásához. Talán más holdakon is van összefüggõ vízóceán a száraz kéreg alatt. Ilyen, a felszíntõl évmilliók óta elzárt víztározók a Földön is léteznek, legfontosabb közülük a Vosztok-tó az Antarktiszon, amely km 2 területû és sok százezer éve legalább 4 km vastag jégpáncél borítja (ez egyébként csupán az egyik, bár a legnagyobb az eddig felfedezett, mintegy száz, felszín alatti tó közül az Antarktiszon). Vizsgálata sokat elárulhat az élet alkalmazkodóképességérõl ilyen extrém körülmények között. Az Antarktisz jege alatti Vosztok-tó körvonalai egy radarképen

9 Van-e élet a Titán holdon? Még az Europa is közeli szomszédunknak számít az óriási Titán holdhoz képest, amely a Szaturnusz körül kering. Ez az egyetlen hold a Naprendszerben, amely sûrû (és ráadásul a földi légkörhöz hasonlóan fõképp nitrogénbõl álló) atmoszférával rendelkezik. Mivel légköre átlátszatlan, felszínét csak a Cassiniszonda odaérkezése óta kezdjük megismerni. Sikeres megfigyeléseket hajtott végre január 14-én a Cassinirõl leválasztott európai Huygens-szonda, miközben simán leereszkedett a Titán felszínére. Útközben mérte a légkör összetételét: a nitrogén mellett ereszkedés közben egyre több lett a metán (amely 20 km körüli magasságban felhõket alkot), és argon 40-izotópot is talált, ami vulkáni aktivitásra utal. A Titánt fõképp azért tekintik asztrobiológiai szempontból izgalmas égitestnek, mert bizonyos mértékig az õsi Földre emlékeztet. Felszínét, amelyen a Huygens mérései szerint csak 180 C a hõmérséklet, és 1,5 atmoszféra a légnyomás, valószínûleg keményre fagyott vízjég alkotja. A megfigyelések szerint lehetnek metán vagy etán alkotta tavak is a felszínén, de folyékony szénhidrogén elõfordulhat a mindent beborító, porózus jég belsejében is. Errõl az égitestrõl is feltételezik, hogy kb. 200 km vastag vízóceánt rejteget. Ha pedig a légkörben keletkezett szerves molekulák valahol találkoznak a folyékony vízzel például ha egy nagy meteorbecsapódás felszakítja a jégkérget, akkor valamiféle élet megjelenése sem zárható ki teljesen. II/1. AZ ÉLET KERESÉSE A NAPRENDSZERBEN 107 Folyékony metán alkotta tavak a Szaturnusz Titán holdjának felszínén?

10 108 HA JÖVÕ, AKKOR VILÁGÛR Van-e élet az Enceladus holdon? A Cassini-ûrszonda méréseinek eddigi legmeglepõbb eredménye kétségkívül az a 2006-ban végzett megfigyelés, hogy a Szaturnusz egyik kisebb, alig 505 km átmérõjû holdja, az Enceladus gejzíraktivitást mutat. A megfigyelt jeges anyagkitörések során a jégszemcsék egészen 435 km magasságig követhetõk voltak. Mivel e holdak alapvetõ alkotóeleme a vízjég, biztosnak látszik, hogy a gejzírek mûködése nyomán nagy magasságokba kirepülõ anyag is jégszemcsékbõl áll. Az Enceladus ugyan rezonanciapályán kering egy másik kis holddal, a Mimasszal, de ilyen döbbenetes aktivitásra senki sem számított. A Föld, a Jupiter Io nevû és a Neptunusz Triton nevû holdja után az Enceladus a negyedik, bizonyítottan aktív égitest a Naprendszerben. Felszíne alatt nem túl mélyen folyékony vízréteg lehet, vagy a jégkéregben vízzel teli zárványok húzódnak meg. A zárványokból az árapályfûtés hatására felmelegedõ és felszabaduló anyag hozhatja létre a gejzírszerû kitöréseket. Az élethez feltehetõen szükséges tápanyagok jelenléte a kisméretû holdon már problematikusabb, e téren további vizsgálatok szükségesek. Kitörés a Szaturnusz Enceladus nevû holdján a Cassini-ûrszonda felvételén Összegezve a mai álláspontot, bár még mindig nincs megdönthetetlen bizonyíték Földön kívüli élet létezésére, egyre elfogadottabb az a nézet, hogy a Naprendszerben több más égitesten is érdemes valamiféle primitív élet után

11 II/1. AZ ÉLET KERESÉSE A NAPRENDSZERBEN 109 kutatni. Az is kiderült, hogy erre nemcsak az ún. lakható zónán belül van lehetõség, ahol a napsugárzás biztosítja a folyékony víz jelenlétéhez szükséges hõmérsékletet. Messze túl a lakható zónán, például a külsõ óriásbolygók holdjainál árapályfûtés, esetleg üvegházhatás megteremtheti az életfeltételeket. Arra nincs kilátás, hogy itt a Naprendszerben bárhol másutt az élet olyan hatalmas fejlõdésnek indult volna, mint a Földön. Ennek megfelelõen nem várható összetett, fejlett, a földi bioszférában megszokott életformák felfedezése bármely más bolygón vagy holdon. Viszont van még esély élõlények felfedezésére a Marson (külön probléma természetesen annak eldöntése, hogy a Földrõl odakerült vagy függetlenül kifejlõdött életet találtunk-e), esetleg az Europán és más holdakon is. Úgy tûnik, ez az asztrobiológiai program évtizedekre meghatározza a Naprendszer ûrszondás vizsgálatának célját hacsak valamilyen váratlan felfedezés alapvetõen meg nem változtatja a helyzetet. Az Enceladus hold repedezett felszíne közelrõl

Élet a Marson? Hamarosan lesz!

Élet a Marson? Hamarosan lesz! PÁLYÁZAT Témakör: Expedíciók a Naprendszerben Élet a Marson? Hamarosan lesz! Készítette: Polák Péter 6b osztályos tanuló Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Fényi Gyula Csillagvizsgáló Miskolc

Részletesebben

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe Hungarian narration: Hungarian translation: Consultant: Recording: Editing and post production: Klári Varga András Szepesi, Borbála Kulin György Zajácz,

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

Kozmikus környezetvédelem

Kozmikus környezetvédelem 1 Gesztesi Albert Kozmikus környezetvédelem A környezetvédelem kérdése a 20. században került előtérbe, amikor az ipar és az urbanizáció mértéke már meghaladt egy kritikus mértéket. - erőforrások, nyersanyagok

Részletesebben

Albireo Amatrcsillagász Klub MARS ÚTIKALAUZ. Összeállította: Juhász Tibor és Dzsudzsák Gergely

Albireo Amatrcsillagász Klub MARS ÚTIKALAUZ. Összeállította: Juhász Tibor és Dzsudzsák Gergely Albireo Amatrcsillagász Klub MARS ÚTIKALAUZ Összeállította: Juhász Tibor és Dzsudzsák Gergely 1997 A CD-n található képek szokványos, gif formátumú file-ok, szinte bármilyen képnézeget programmal megtekinthetk.

Részletesebben

Földrajzi burok. Levegőtisztaság védelem. Az élet kialakulása

Földrajzi burok. Levegőtisztaság védelem. Az élet kialakulása Földrajzi burok Levegőtisztaság védelem előadás 1. előadás A Föld három külső szervetlen szférájának a szilárd kéregnek (litoszféra) a vízburoknak (hidroszféra) és a légkörnek (atmoszféra) valamint az

Részletesebben

A belső bolygók. Föld. Mars. A felszín mérete

A belső bolygók. Föld. Mars. A felszín mérete A belső bolygók A Mars Miért a Mars? A Mars meghódítása Célpont: a MARS Összeállította: Juhász Tibor - 2002, 2007 - Föld Vénusz Mars Merkúr Hold Külső bolygók: túl hidegek, túl nagyok, nincs szilárd kéreg

Részletesebben

CIKKEK A CSILLAGÁSZAT TÉMAKÖRÉBŐL

CIKKEK A CSILLAGÁSZAT TÉMAKÖRÉBŐL CIKKEK A CSILLAGÁSZAT TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék A Naprendszer kijáratához ért a Voyager 1...3 Az Alienst nézték az űrhajósok az ISS-en...5 Régen voltunk a Holdon...5 Pálcikával kávét...6 Web nincs, email

Részletesebben

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításában

Részletesebben

A, Á. Geológiai és földrajzi kisszótár -Szavak győjteménye SBGEO GEOLÓGIAI KISSZÓTÁR

A, Á. Geológiai és földrajzi kisszótár -Szavak győjteménye SBGEO GEOLÓGIAI KISSZÓTÁR GEOLÓGIAI KISSZÓTÁR P : az angol pressure, azaz nyomás szóból származik T : hımérséklet jele a geológiában A, Á Abiotikus: élettelen Aktív lemezszegély: konvergens vagy divergens mozgás (lásd:konvergens/

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Kozmikus társkeresés

Kozmikus társkeresés Kozmikus társkeresés I. Földszerű bolygó keresése (bolygót sokat ismerünk, de mind másmilyen) II. Élet keresése (a földi élet sokféle is, de egyetlen eredetre vezethető vissza) III. Intelligencia, civilizáció,

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai érzéketlenek a fény

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Rénszarvascsordák

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 3 AZ ÁSVÁNYTaN ÉS kőzettan TÁRGYa, alapfogalmak III. ALAPFOGALMAK 1. MI AZ ÁsVÁNY? Nem véletlen, hogy a bevezető gondolatokban a kémiai elemekkel, azok elterjedésével

Részletesebben

A csillagc. Szenkovits Ferenc 2010.03.26. 1

A csillagc. Szenkovits Ferenc 2010.03.26. 1 A csillagc sillagászatszat sötét kihívásai Szenkovits Ferenc 2010.03.26. 1 Kitekintés A távcsövek fejlıdése Fontosabb csillagászati felfedezések az ezredfordulón Napjaink csillagászati kihívásai Elképzelések

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

Periglaciális területek geomorfológiája

Periglaciális területek geomorfológiája Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban

Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban Szedlák Tamás Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban Erdõgazda az Unió küszöbén 2. Elõszó Az elmúlt években igen sokszor lehetett arról hallani, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás milyen

Részletesebben

azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül

azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül c s e p i n p é t e r azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül 1 h i t e l e s ú t i n a p l ó c s e p i n p é t e r lakásunk volt paripánknak háta... azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül 1 h i t

Részletesebben

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer 1998-2001 Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

PLANETÁRIUM (7. szint, 703-as terem) A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át: UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN

PLANETÁRIUM (7. szint, 703-as terem) A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át: UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN PLANETÁRIUM (7. szint, 703-as terem) A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át: UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN Bevezető: A planetárium működése: A planetárium név a planéta = bolygó

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

Összeállította: Juhász Tibor 1

Összeállította: Juhász Tibor 1 A bolygók Mit nevezünk bolygónak? Törpebolygók Összeállította: Juhász Tibor 2001 bolyongó csillagok szabad szemmel: (Merkúr), Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz IAU (2006. augusztus 24.): a Naprendszerben

Részletesebben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Dr. Hevesi Attila Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék A Bükk É-i hegylábfelszínének, Bükkhátnak és az Upponyi-hegység

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73966 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István (elektronikus változat) Magyar Csillagászati Egyesület Tartalom Égi mozgások A nappali égbolt Az éjszakai

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Környezetgazdálkodás előadás sorozat A környezet gazdálkodás kialakulása, világkonferenciák Az ember és környezete (bioszféra,

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület

Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület 2011. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tavasz A tél végén többször megfordultunk Tebén, de a hó miatt érdemi munkát, még ellenőrzéseket sem tudtunk végezni. Amint elolvadt

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói AZ ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Hidrogén előállítás megújuló szélenergiával a közlekedésért

Hidrogén előállítás megújuló szélenergiával a közlekedésért Hidrogén előállítás megújuló szélenergiával a közlekedésért Molnár László Quantum Energia Kft. Kádár Péter BMF KVK VEI A QUANTUM ENERGY missziója, hogy szélerőművek engedélyeztetésével, építésével, valamint

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MediKoz_Borito.qxp 4/28/2009 10:44 AM Page 1 MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Települési mediáció modellprojekt címû programja keretében

Részletesebben

A vörös-kék Mars. (részlet Julius Andan (V.A.) A VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT c. könyvéből)

A vörös-kék Mars. (részlet Julius Andan (V.A.) A VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT c. könyvéből) A vörös-kék Mars A következő idézet azért része ennek az írásnak mint általában lenni szokott hogy ne vádolhasson senki, hogy ami az idézetben olvasható, az az én véleményem. Leírhatnám a lenti szöveget

Részletesebben

dolatait összegzi az avatatlan olvasó számára, hogy azután a saját negyvenéves elemzôi tapasztalatának

dolatait összegzi az avatatlan olvasó számára, hogy azután a saját negyvenéves elemzôi tapasztalatának 240 Figyelô dolatait összegzi az avatatlan olvasó számára, hogy azután a saját negyvenéves elemzôi tapasztalatának birtokában kimutassa az új munkák érdemeit és fogyatékosságait. Az analitikus írások szimmetriaközpontja

Részletesebben

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák,

Részletesebben

A Naprendszer meghódítása

A Naprendszer meghódítása A belső bolygók Merkúr: Messenger A Naprendszer meghódítása Összeállította: Juhász Tibor, 2002 Merkúr Mariner-10 1974. márc. 29. 704 km 1974. szept. 21. 47000 km 1975. márc. 16 327 km Start: 2004. augusztus

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben

Budapest, 2003. március 20.

Budapest, 2003. március 20. 1. függelék MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST II., HERMAN OTTÓ ÚT 15. Telefon: 35-64-644, 212-2265 Levélcím: 1525 Budapest, Postafiók 35. Fax: 214-9007/5; 3564-682

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 4 AZ ÁSVÁNYTaN ÉS kőzettan TÁRGYa, alapfogalmak IV. AZ ÁsVÁNYOK (És kőzetek) KELETKEZÉsE 1. BEVEZETÉs Bárhol képződhetnek ásványok (kőzetek), ha gőzök, olvadékok

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

Az ún. státustörvényrõl 1

Az ún. státustörvényrõl 1 UDVARVÖLGYI ZSOLT Az ún. státustörvényrõl 1 A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 1999. novemberi ülésének egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozatában fogalmazódott meg az az igény, hogy a kormány vizsgálja

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Földön kívüli területek térképezése. Burián Gábor

Földön kívüli területek térképezése. Burián Gábor Földön kívüli területek térképezése Burián Gábor 1 2 Földön kívüli területek térképezése Diplomamunka Burián Gábor Belső konzulens: Dr. Márton Mátyás Külső konzulens: Hargitai Henrik ELTE Térképtudományi

Részletesebben

- a tanulmányi épületet nyugati irányban bõvítõ, a menzaudvart elépítõ változatot; (16)

- a tanulmányi épületet nyugati irányban bõvítõ, a menzaudvart elépítõ változatot; (16) Gyõr, Széchenyi István Egyetem új oktatási épület és könyvtár A pályamûvek általános értékelése Az egyetem beépítési struktúrája a közlekedési magok erõteljes formai-szerkezeti hangsúlyozásával és az épületelemek

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A HOLD FEJLÔDÉSTÖRTÉNETE KÔZETMINTÁK ALAPJÁN

A HOLD FEJLÔDÉSTÖRTÉNETE KÔZETMINTÁK ALAPJÁN A HOLD FEJLÔDÉSTÖRTÉNETE KÔZETMINTÁK ALAPJÁN Bérczi Szaniszló ELTE Anyagfizikai Tanszék Egy korábbi, szintén a Naprendszer anyagaival foglalkozó cikkben a kis égitestekrôl írtunk, és a kondritos kisbolygó

Részletesebben

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt!

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! I N T E R J Ú LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! gadó györgy pál interjúja Sokan már saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy az éghajlat globális változása nem csupán hőmérsékleti rekordokkal jár, de egyre

Részletesebben

C (radiogén, elhanyagolható mennyiség, bár a 12 C- 14 C frakcionáció a 12 C- 13 C kétszerese) kormeghatározás

C (radiogén, elhanyagolható mennyiség, bár a 12 C- 14 C frakcionáció a 12 C- 13 C kétszerese) kormeghatározás Szén C- stabil izotópok: 12 C (98.9%), 13 C (1.1%) 14 C (radiogén, elhanyagolható mennyiség, bár a 12 C- 14 C frakcionáció a 12 C- 13 C kétszerese) kormeghatározás szilárd, folyadék, gáz (bio-, lito-,

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Magyarország vízrajza

Magyarország vízrajza Magyarország vízrajza Magyarország felszíni vízkészletének 90%- át a szomszéd országokból érkező folyók hozzák hazánk területére. A behozatal kedvezőtlen hatása, hogy a vizekkel együtt jelentős mennyiségű

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik.

Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik. Geometriai optika A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik. A geometriai optika egyszerű modell, amely a fény terjedését a fényforrásból minden irányba kilépő

Részletesebben

emberek kultúrájával, életével

emberek kultúrájával, életével szka105_20 É N É S A V I L Á G Kontinensek, országok 2. Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Készítette: vásárhelyi Judit Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság

A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 7-8. sz. (685-709. o.) LAKY TERÉZ Laky Teréz szociológus, a Munkaügyi Kutatóintézet mb. igazgatója. A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság 1994ben több

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont. munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont. munkájáról BESZÁMOLÓ a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont munkájáról 1. A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE: 1.1. Előzmények: Diszpécser Szolgálatunk munkatársai téli időszakban (november 06 április 30

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar Lampl Zsuzsanna NEMZETI IDENTITÁS TÖMBBEN ÉS SZÓRVÁNYBAN S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar nemzetiségû lakosság részaránya nem éri el a tíz százalékot, viszont

Részletesebben

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései Döményné Ságodi Ibolya Garay János Gimnázium, Szekszárd A csillagos ég az egész emberiség öröksége,

Részletesebben

Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013.

Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013. Pákozd Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013. Együtt az Erdőért! Tanuld-tanítsd, barangold be és fedezd fel az arborétum csodás tájait. Fedezzük fel együtt

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre

A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.4 1.3 2.1 A bolygónknak szüksége van a közreműködésünkre Tárgyszavak: globális felmelegedés; klímaváltozás; kibocsátás; életmód. A Kormányközi Klímaváltozási Bizottság (IPCC) tizenegy

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Mindentudás Egyeteme 85 SZÖVEG ÉS KÉP HATÁRÁN Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Kutatási területed eredetileg az irodalmi modernizmus. Írásaidban,

Részletesebben

V.2. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői

V.2. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői V.2. GRAFIKONOK Tárgy, téma Grafikonok, diagramok. Előzmények A feladatsor jellemzői Egyenes vonalú egyenletes mozgás, sebesség út idő összefüggésének ismerete. Átlagsebesség. Cél Különböző grafikonok,

Részletesebben

SZKA_209_13. Távol és közel

SZKA_209_13. Távol és közel SZK_209_13 Távol és közel diákmelléklet távol és közel 9. évfolyam 131 iákmelléklet 13/1 NPRENSZER bolygók és a közeli csillagok Naptól való távolsága Nap Föld távolságot 1-nek vettük. Végezzétek el ennek

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet 10. Talaj. A Föld élõ bõre

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet 10. Talaj. A Föld élõ bõre 10 GEO-FIFIKA Földtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Tel.: 99/508-340 www.ggki.hu www.foldev.hu www.yearofplanetearth.org www.foldev.hu

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben