Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul"

Átírás

1 Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC

2 Az Országos Meteorológiai Szolgálat és feladatköre 1. elıadás lecke

3 Az OMSZ bemutatása, szerepe 1. lecke

4 A hazai meteorológiai szolgálat elérhetısége Az idıjárás megfigyelésével kapcsolatos feladatot ellátja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), Budapesten található központtal: Címe: Budapest II. Kitaibel Pál u Levelezési cím: Budapest Pf. 38. Telefon: (1) Honlapja: Az intézményhez tartozik még a Marczell György Fıobszervatórium is, mely szintén Budapesten van.

5 A Szolgálat története Az észlelıhálózat kialakulásától számíthatjuk hivatalosan a meteorológiai szolgálat történetét, melyek elıször csak földfelszíniek, késıbb maglégköri elemekkel gazdagodva végzik egységes (módszer és idıpont) nemzetközileg is szabályozott mérési, adatfeldolgozási és archiválási programjukat. Rendszeres meteorológiai megfigyeléseket Magyarországon 1753-tól számítjuk (Nagyszombati Érseki Egyetemen Weiss Ferenc kezdte az idıjárási jelenségeket rögzíteni, majd az egyetem Budára helyezésével 1781-tıl a királyi Várpalota épületében (Egyetemi Csillagda) folytatta azt.

6 Gyakorlatilag az elsı, megalakulása idején mindössze három fıbıl álló Intézet, az akkori vezetıjének (tanár) eredeti munkahelyén, a Budai Reáliskola épületében ( I. ker. Toldy Ferenc u. 9.) mőködött januárjában történt az átköltözése a Budai Vár egyik házának (Móra Ferenc u. 2/b) elsı emeletére. Ez volt az Intézet elsı székháza. Nagyon gyorsan, már 1873-ban kiadásra került az elsı meteorológiai évkönyv, mely két évre visszamenıen tartalmazta a meteorológiai és fenológiai megfigyelések eredményeit (1871-tıl)

7 1. ábra Az elsı szolgálati pecsét, lásd. Feliratot (www.met.hu/omsz/unnep140/) Az elsı jelentıs európai vonatkozású meteorológiai méréssorozatot (Buda kapcsán Magyarország is benne van!) a "Societas Meteorologica Palatina" tartalmazza, mely 36 európai állomást magában foglaló hálózat volt, 1780-ban alapítva. Mőködése 12 évre terjedt ki a Mannheimi Társaság megbízása alapján.

8 között a Gellért-hegyi Csillagda adott helyet a meteorológiai észleléseknek 1853-ban 14 nyilvántartott meteorológiai állomásunk van 1963-ban, mindössze egy évtized elteltével a szám csaknem megháromszorozódik, s már 40 meteorológiai állomás szerepel a nyilvántartásban 1890-ben Konkoly Thege Miklós az elsı meteorológiai intézet igazgató ( ) XX. sz. elején alakultak az elsı obszervatóriumok (komplex mérési programú állomások): Ógyalla, Kalocsa, Temesvár, Zágráb

9 2. ábra A soproni meteorológiai állomás az elsık között került megalapításra sajátos környezetben (szélmalom) kapott, s kap ma is helyet

10 Az elsı tudományos munka: Berde Áron nevéhez főzıdik 1847: Légtüneménytan s a két Magyarhon éghajlatviszonyai s ezek befolyása a növényekre és állatokra A szervezett idıjárás vonatkozású adatgyőjtést az Magyar Tudományos Akadémia 1860-ban döntötte el Az elsı önálló, meteorológiai tudományos intézet megszervezése Schenzl Guido és Hunfalvy János nevéhez főzıdik, melyet I. Ferenc József április 8- án szentesített. A Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet (osztrák magyar) 47 hazai mérıállomást foglalt magában.

11 Már a kezdetek kezdetén is a közleményeket idıszaki kiadványokban teszik közzé: Idıjárási Napijelentés, Idıjárási Havijelentés, 1871-tıl; Meteorológiai Évkönyv, 1873-tól; Idıjárás, 1897-tıl (ez a folyóirat jelentısen átalakulva, nyelvet váltva napjainkban is él) 1900-ban már 765 meteorológiai állomás mőködött az akkori Magyarország területén. A 20. század elejére hosszú éghajlati adatbázis áll rendelkezésünkre, számos kutatási eredménnyel, mindenki számára elérhetı formában közzétéve.

12 1911-tıl a hazai klimatológia megalapítója, Róna Zsigmond az intézet igazgató ben az intézet élére Steiner Lajos kerül, aki Aujeszky László szakmai tudását is figyelembe véve megszervezte a szinoptikus- és elırejelzı-szolgálatot. Mintegy az 1970-es évekig (Réthly, Bacsó) az ország éghajlatának feltárása nagy lendületet vett, melyet számos kiadvány ıriz (pl. Hajósy Ferenc: A csapadék eloszlása Magyarországon ; Réthly Antal Bacsó Nándor: Idıjárás éghajlat és Magyarország éghajlata. 1938; Réthly Antal: Budapest éghajlata. 1947; A Balaton és környékének éghajlata. 1940; Kéri Menyhért Kulin István: A csapadékösszegek Magyarországon 50 évi ( ) megfigyelések alapján. 1953; Bacsó Nándor: Az árvíz idıjárási okai. 1941).

13 Az 1950-es években diverzifikálódott a meteorológiai szolgálat, s számos tevékenységi köre megerısödött, önálló rész-egységek kialakulását is eredményezve. Ezek a hagyományos éghajlati, idıjárási, megfigyelések mellett az alábbiakra helyezték a hangsúlyt: aerológiai (magas légkör), légkörfizikai, ionoszféra, agro-, hidro- és biometeorológiai, valamint a sugárzási kutatóosztály re kész az Aerológiai Obszervatórium (Budapest, Pestlırinc), ahonnét magaslégköri megfigyelések végzése válik lehetıvé, elindulhatott az elsı rádiószonda.

14 3. ábra Rádiószonda indítás Pestszentlırincen (http://mek.niif.hu/02100/02185/html/845.html)

15 4. ábra A Föld rádiószonda hálózata

16 A meteorológiai szolgálat tevékenységi köre, alaptevékenységei 2. lecke

17 Az 1990-es évek végére körvonalazódik az ország fıállomásain a földfelszíni meteorológiai megfigyelések automatizálása. A megfigyelırendszer földbázisú részéhez csatlakozik a meteorológiai mőholdak rendszeres vétele. Ezek feladata (elırejelzési és kutatási célokra): a felhızet, a felszín hımérséklet, a légoszlop víz- és ózontartalmának, és néhány légszennyezı anyag mozgásának követése. Napjainkban a megjelenı publikációk számát ezres nagyságrenddel közelíthetjük.

18 5. ábra A Siófoki Obszervatórium, mely a Balaton közelsége miatt speciális feladatokat lát el Nyáron a viharjelzés országos központja

19 6. ábra Az OMSZ épülete napjainkban

20 7. ábra A Szolgálat sokrétő honlapja

21 A szolgálat meglehetısen széles körő tevékenységi körébe 4 alapkategória tartozik: 1. Alaprendszer mőködtetés (fıképpen megfigyelések és a begyőjtött adatok elıkészítése, rendszerezése, értékelése, archiválása). Ezen belül: - megfigyelés (gyakorlatilag ez jelenti a szőkebben értelmezett idıjárás megfigyelést) - távközlés - adatfeldolgozás

22 A meteorológiai megfigyeléseknél a legfontosabb a szinoptikus elv érvényesítése, mely szerint a különbözı földrajzi térségek adatainak összehasonlítása csak akkor lehetséges, ha azokat ugyanazon idıpillanatban győjtjük. Ahol még nem terjedt el az automata állomás, ott még mindig ember végzi ezt a tevékenységet az alábbi kötött észlelési terminusokban: Fıterminusok: 01, 07, 13 és 19 GMT; (Greenwich Mean Time; Greenwich-i közép idı) Mellékterminusok: 03, 09, 15, 21 GMT Esetenként óránkéni intervallumban Hazánkban a pontos idı minden esetben -1 óra!

23 2. Szolgáltatás a megrendelı igényeinek megfelelıen. Rendkívül sokrétő feladatot kell hozzá ellátni 3. Kutatás korábban a tevékenységi körhöz tartozó valamennyi szakterületet felölelte; amivel a gyakorlatban foglalkoztak, annak fejlesztési feladata is helyben volt. Mára egy kissé leszőkült, pl. egyetemekkel történı együttmőködés keretében folytatódik tovább. 4. Oktatás a szolgálat dolgozói mind a mai napig aktívan vesznek részt a jövı kollégáinak képzésében. A meghívott óraadói státusz mellett az OMSZ és intézményei helyet adnak szaktanfolyamoknak, különbözı aktuális a légkört érintı tudományos problémák megvitatásának.

24 Rendszeres publikációs lehetıségek is vannak az OMSZ-nál: Magyar nyelvő, részben népszerősítı célú, a megfigyelési hálózat mindennapos tevékenységével, érdekességekkel jelenik évente 4-szer a LÉGKÖR c. folyóirat. Mivel ez a szinte egyedüli magyar nyelvő meteorológiai fórum, gyakran tartalmaz színvonalas tudományos közönség érdeklıdésére is számot tartó eredményeket ıszétıl a tudományos közlemények minden kritériumát kielégítı formai átalakításon ment át.

25 Ezek: van idegen nyelvő (angol) összefoglalója, s teljes irodalomjegyzéke a szokásos természettudományos tagolás mellett. Szerkesztıbizottság dönt a megjelenésrıl az opponensi vélemények figyelembe vételével. Az IDİJÁRÁS c. angol nyelvő folyóiratnak csak a címe magyar. Negyedévenként várható megjelenése. Több éves megfigyelés alapján 2009-re megkapta az impakt faktorát, mely kezdetnek nem rossz! IF:0,189.

26 Az OMSZ alapfeladatai egy korábbi elnöke, Mersich I. (2003) szerint: Levegıkörnyezet országos megfigyelése Tájékoztatás Légköri folyamatok monitoringja különös tekintettel az extrém helyzetekre (szükségállapot, katasztrófa) Légi közlekedés kiszolgálása Információ nyújtás a légkör múlt, jelen és jövıbeli állapotáról Kormányzati szerveknek Igazságszolgáltatásnak Bőnüldözı szerveknek

27 Köszönöm figyelmüket!

55. évfolyam 2010. 1. szám

55. évfolyam 2010. 1. szám L É G K Ö R 55. évfolyam 2010. 1. szám Meteorológiai Világnap 2010 Fejesné Sándor Valéria átveszi a Schenzl Guido díjat Szabó Imre minisztertől Geresdi Istvánnak (háttal) gratulál Molnár József kabinetfőnők

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Kulcsszavak: kisebbségi felsıoktatás, nyelvi kisebbség, területi autonómia, gazdasági képzés,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI A kutatás központjában az európai és hazai rendészeti felsıoktatás mőködése, modelljei és jövıbeni lehetséges irányai álltak.

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert) BALÁZS LÁSZLÓ A NEMZETKÖZI ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK ÉS A RENDİRSÉG IDEGENRENDÉSZETI SZAKTERÜLETÉNEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

59. évfolyam 2014. 1. szám

59. évfolyam 2014. 1. szám 59. évfolyam 2014. 1. szám A Meteorológiai Világnapon díjazottak, illetve a díjak átadói: Tóth László ezredes (MH GEOSZ), Pintér András (a fotópályázat győztese), Pappné Ferenczi Zita (Pro Meteorológia),

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben