Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott szabályzat szerint látja el. A DI minıségügyi feladatait a DI Tanácsa dolgozta ki, és az abban foglaltakat folyamatosan irányítja, végrehajtja a meghatározott idınként elıírt ellenırzéseket. A kidolgozott szabályzat biztosítja a képzés és fokozatszerzés magas színvonalának, valamint a doktorandusz hallgatók képzéséhez és kutatásához kapcsolódó tárgyi feltételeihez való hozzáférhetıséget. Az alábbiakban az egyetemi szabályzathoz kapcsoltan a Környezettudományi DI kiegészítéseit adjuk meg (a hivatkozott mellékletek folyamatos frissítés mellett a DI honlapján olvashatók). Szervezeti felépítés és mőködés A DI törzstagjainak kiválasztásánál alapvetı szempontnak tartotta az adott személyek tudományos minısítésének, kutatási és oktatási, témavezetıi tapasztalatainak figyelembe vételét. A DI irányítási, adminisztratív apparátusa mőködésének, a szervezeti és mőködési szabályzat kontrollja évente felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerül. Ellenırzésre kerül a törzstagok és tanácstagok aktivitása, kidolgozásra kerül visszahívásuk lehetısége. A DI PR tevékenységét a titkár irányítja, javaslatait a DI Tanácsa évente megvitatja, eredményességét ellenırzi. A pénzügyi tevékenység szigorú kontroll alatt áll. A beérkezett pénz szétosztása egységes elvek alapján, a hatáskörök egyértelmő meghatározásával, rendszeres ellenırzések mellett történik. A DI témavezetıi A témavezetıi megbízásokra és a doktori témák meghirdetésére a Doktori Iskola Tanácsa tesz javaslatot, amit az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács fogad el. A meghirdetésre elfogadott témákat a Doktori Iskola honlapján helyezzük el. A DI képzési programja, a tárgyak oktatói A doktori iskola oktatóit a doktori programok vezetıinek javaslatára a Doktori Iskola vezetıje kéri fel. A megbízás a doktori iskola vezetıjének javaslatára ugyanígy visszavonható, vagy a tag egyéni döntéssel írásban visszavonhatja a megbízás elfogadását. A Doktori Iskola által meghirdetett tárgyak listáját a DIT évente felülvizsgálja és a Doktori Iskola honlapján elérhetıvé teszi. Jelentkezés és felvétel a DI-ba A Doktori Iskolába történı jelentkezéskor az EDSZ-ban elıírt követelményeken kívül (C típusú középfokú nyelvvizsga és jó rendő oklevél) a jelölt tudományos tevékenységét is megvizsgálja a felvételi bizottság, melynek összetétele biztosítja a különbözı programok képviseletét. A tudományos teljesítmény objektív megítéléséhez a Doktori Iskola pontozásos rendszert használ. Lásd 1. sz. melléklet.

2 Képzési és Kutatási Munkaterv A hallgatók Témavezetıik segítségével elkészített Kutatási és Képzési Munkatervét két bírálóval véleményezteti az Iskola. Ezek egyike a téma nem egyetemi alkalmazásban lévı, külsı szakértıje. A bírálók által javasolt módosítások után, a véglegesített Kutatási és Képzési Munkaterveket a DIT hagyja jóvá. Az elfogadott munkatervek nyilvánosak, a DI honlapján megtekinthetık. A Képzés és a kutatómunka folyamatos ellenırzése A hallgatók elırehaladásának rendszeres ellenırzésére a Doktori Iskola minden évben megrendezi Fórumát. A Fórumon a doktoranduszok beszámolnak a képzésben történt elırehaladásukról valamint a kutatómunkájukról. Itt van lehetıség a Munkaterv korrekciójára, a leszakadók segítésére, szükség esetén új témavezetı bevonására. A beszámolók alkalmával a hallgatók is elmondhatják véleményüket az oktatás színvonaláról, a kutatómunka nehézségeirıl. A DI Fórumáról készített jegyzıkönyvek a DI honlapján megtekinthetık. A fokozatszerzés folyamata A DI-ban a fokozatszerzés feltételei: - egy világnyelvbıl megszerzett középfokú C típusú nyelvvizsga és egy alapfokú C típusú nyelvvizsga. - kiemelkedı tudományos tevékenység a kutatás témájában. A fokozatszerzésre való jelentkezés feltétele, hogy a doktoranduszok eredményeinek minısítése a Tudományos munkásság megítélésének szempontjai címő, 2. sz. mellékletben szereplı követelményrendszer szerint minimum 40 kredit pontot elérjen. A publikációk megoszlására vonatkozó további követelményeket a DI Ügyrendi Szabályzata tartalmazza. A DI Tanácsa minden évben értékeli a fokozatot szerzettek teljesítményét, feltárja az esetlegesen felmerült hiányosságok okait és intézkedést dolgoz ki elkerülése érdekében. A doktori szigorlatot a doktorjelölt nyilvánosan, szigorlati bizottság elıtt teszi le. A bizottság három tagú, elnöke és tagjai a szigorlati tárgyaknak, illetve témaköröknek megfelelı kutatási területeken mőködı, tudományos fokozattal rendelkezı szakemberek. Két tagja közül egyik az egyetem vezetı oktatója vagy -kutatója, a másik az egyetemmel közalkalmazotti viszonyban nem álló külsı szakember. A doktori értekezést bírálóbizottság elıtt, nyilvános vitában kell megvédeni. A bizottság elnöke az egyetem állományában lévı, illetve nyugállományú szakmailag illetékes egyetemi tanára, vagy professzor emeritusa, vagy akadémiai doktor címmel rendelkezı vezetı kutatója. A bizottság tagjai, beleértve a hivatalos bírálókat és a titkárt is, tudományos fokozattal rendelkezı egyetemi vezetı oktatók vagy -kutatók, akik legalább egyharmad részben külsı szakemberek. A bizottságokat a DIT javaslatára az EDHT hagyja jóvá. A szigorlatok, védések minıségének biztosítása érdekében a DI szigorúan ellenırzi a bizottságok személyi összetételét, szükség esetén azokat változtatja. A DI Tanácsa minden évben felülvizsgálja a védések színvonalát, szükség esetén változtatja a bizottsági elnökök és tagok, opponensek kiválasztásának szempontjait. Végzett hallgatók pályakövetése A végzett hallgatók pályakövetésének kidolgozására a Doktori Iskola Honlapján kapcsolattartó felület kerül kialakításra. Ezen a lapon, az adott személy beleegyezésével adatokat adunk közre a fokozatot szerzett hallgatókról (munkahely, tudományos tevékenység,

3 publikációk) és itt kaphatnak információt a Doktori Iskolában zajló eseményekrıl (védések, Fórum). Gödöllı, március

4 Mellékletek: 1. sz. melléklet A Környezettudományi Doktori Iskola felvételi követelményei (elıbírálat) (az EDSZ kiegészítése) 1 Emberi, szakmai habitus 0-30 pont (EDSZ szerint) KTDI minısítési szempontok: Pontszám összesen: Szakmai szervezetben tagság/vezetı tisztség 8+4 A választott téma fontossága, megvalósíthatósága 8 További nyelvismeret (alapfok/szakfordító) 4/8 Alapdiplomán túli bef. képzettség (másoddipl. 8 szakmérnöki dipl.) Ösztöndíj (Köztársasági, Szent István) 8 Demonstrátori tevékenység 8 Oktatási tevékenység/elıadások tartása 8/4 A szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény (habitus) 8 2. Tudományos tevékenység (0-30 pont) Min. 10 pont Pontszám összesen: 2.1 Tudományos cikk, könyv, könyvfejezet (0-8 pont) IF külföldi cikk 8 IF magyar cikk 6 Lektorált idegen nyelvő cikk 4 Lektorált magyar nyelvő cikk 4 Könyv, könyvfejezet külföldi, hazai 8 Egyéb cikk 2 Nem szorosan a témához kapcsolódó cikkek, könyvek, könyvfejezetek esetén 2 pont soronként 2.2 TDK (0-8 pont) Egyetemi TDK konferencia részvétel 2 Országos TDK konferencia részvétel 4 Egyetemi TDK konferencia 1-3 helyezés, különdíj 6 Országos TDK konferencia 1-3 helyezés, különdíj Elıadás konferencián (0-5 pont) Poszter (összefoglaló nélkül) 2 Elıadás (összefoglaló nélkül) 3 Poszter/Elıadás absztrakt megjelenéssel 4 Teljes anyag megjelenéssel Egyéb szakmaspecifikus tevékenységek Kutatásban való dokumentált részvétel 2 Dokumentált terv készítésében való részvétel 2 Egyéb szakmai alkotótevékenység 2.5 Külföldi szakmai tanulmányút Külföldön szakmai tevékenységgel eltöltött idı (hónap) 1

5 2. sz. melléklet AZ ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG MEGÍTÉLÉSÉNEK SZEMPONTJAI 1. Publikációk és visszhangjuk 1.1. Publikáció folyóiratban Min Konferencia kiadványban 1.3. Könyv, jegyzet 1.4. Hivatkozások Min Szakmaspecifikus alkotások 3. Kutatási, szakértıi tevékenység 4. Tudományos utánpótlás nevelés 5. Egyéb tudományos aktivitás 1-5 Összesen Min. 120 Habilitációs eljárás esetén PUBLIKÁCIÓKRA ÉS ALKOTÁSOKRA ADHATÓ PONTSZÁMOK: (a doktori képzés és kutatás, illetve a habilitáció témájában vagy az ahhoz szakmailag kapcsolódó tudományterületen készített publikációkra, alkotásokra vonatkozóan) 1. Publikációk és visszhangjuk Folyóiratcikkek Konferencia kiadványok Könyv, könyvrészlet Pontérték / IF-es folyóiratcikk IF > 1,5 32 IF 0,3-1,5 18 IF < 0,3 9 Nem IF-es (lektorált) Idegen nyelvő 7 folyóiratcikk Magyar nyelvő 5 Egyéb szakmai (nem lektorált) folyóiratcikk 2 Magyar nyelvő (teljes) 3 Magyar nyelvő (absztrakt) 1 Idegen nyelvő (teljes) 5 Idegen nyelvő (absztrakt) 2 Idegen nyelvő könyv, jegyzet, könyvrészlet Magyar nyelvő könyv, jegyzet, könyvrészlet Könyvszerkesztés, nemzetközi 10 Könyvszerkesztés hazai 5 Hivatkozások Hazai kiadványban 0,5 (önhivatkozás nélkül) Külföldi kiadványban 1 A táblázat alkalmazható a kreditszámításhoz az abszolutórium megszerzésekor 10/ív könyvenként max 50 6/ ív könyvenként max 30

6 2. Szakmaspecifikus alkotások, díjak Szabadalmak Hazai szabadalom 5 Külföldi szabadalom 7 Nemzetközi szabadalom 9 Témavezetıként 7 Nemzetközi szinten minısített szakmai terv, tanulmány, felmérés készítése Résztvevıként 5 Hazai szinten minısített szakmai terv, Témavezetıként 6 tanulmány, felmérés készítése Résztvevıként 4 Nem minısített szakmai terv, Témavezetıként 2 tanulmány, felmérés készítése Résztvevıként 1 Szakmai díjak Külföldi tudományos vagy szakmai díj 10 MTA vagy állami szerv által adományozott díj 10 Hazai tudományos társaság, kamara által 6 adományozott díj Hazai alapítvány, szakmai egyesület díja 5 OTDK I. díj vagy fıdíj 3 OTDK II. III. díja vagy egyetemi TDK I. díja 2 Egyéb egyetemi hallgatói díj 1 3. Kutatási, szakértıi tevékenység Elnyert külföldi vagy nemzetközi témavezetıje 10 tudományos és K+F pályázatok, kutatási résztvevıje 5 megbízások Elnyert hazai tudományos és K+F témavezetıje 6 pályázatok, kutatási megbízások résztvevıje 3 témavezetıje Nemzetközi szakértıi megbízások 2 4. Tudományos utánpótlás-nevelés Doktori (PhD, DLA) PhD vagy DLA témavezetés Iskolavezetı 10 Témacsoport vezetı 5 Sikeresen védett 3 Folyamatban lévı 2 Beadott, díjazott dolgozatok 1 TDK, szakdolgozat témavezetés, kozulensi munka Beadott dolgozatok 0,5 5. Egyéb tudományos aktivitás Nemzetközi szakmai bizottság, tisztségviselıje 8 egyesület tagja 2 Akadémiai Bizottság vagy országos tisztségviselıje 7 szakmai bizottság tagja 2 Hazai folyóirat Szerkesztıbizottság tisztségviselıje 7 tagja 2 Külföldi folyóirat Szerkesztıbizottság tisztségviselıje 8 tagja 2 Nemzetközi kongresszus, konferencia tisztségviselıje 6 szervezıbizottság tagja 2 Hazai kongresszus, konferencia tisztségviselıje 5 szervezıbizottság tagja 2 Bírálat Ph.D dolgozat 3 Cikk, könyv 2 MTA doktori értekezés bírálata 5

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Egységes szerkezetben a 2008. december 18-án, 2009. február 26-án, 2009. október 1-én, 2009. november 12-én, 2010. október 7-én és 2012. február

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr 2007. október 30. EDT határozat száma: SZE/EDT-1/20100907 Szenátus által elfogadva: 2010. szeptember 27. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 4.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Általános rendelkezések... 3 Az Egyetemi Doktori Tanács... 3 A doktori iskola... 5 A doktori iskola tanácsa... 6 A doktori képzés formái... 8

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2008. május 15. A határozat száma: 321/2007-2008 (V. 15.) Szenátus Hatálybalépés: 2008. május 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Szabóné

Részletesebben

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy Intézmény) Történelemtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ... 4 SZERVEZETI KERETEK... 4 I. fejezet... 4 Általános rendelkezések... 4 1.... 4 A Doktori Iskola (DI)... 4 2.... 4 A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)... 5 3.... 5 A DOKTORI KÉPZÉSBEN

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata

A Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata A Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata (Hatályos 2015. július 7-től) A doktori iskola vezetője: A doktori iskola titkára: Dr. Csorba Péter, egyetemi tanár az MTA doktora

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Informatika Doktori iskolájának működési szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Informatika Doktori iskolájának működési szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Informatika Doktori iskolájának működési szabályzata Jelen szabályzat a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet,

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a magasabb rendű jogszabályokkal és az útmutatásul szolgáló szabályzatokkal Budapest, 2014.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2007. A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA ÁLTAL 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTÁRGYALT ÉS JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG I. RÉSZ

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM HABILITÁCIÓS SZABÁLYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK A Habilitációs eljárás megindítása... 3 Habilitációs Bizottság... 5 Habilitáció... 6 A habilitációs határozat... 8 Fellebbezés,

Részletesebben

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Történettudományi Bizottság Ókortörténeti Tudományos Bizottság Régészeti Tudományos Bizottság Művészettörténeti

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYAI IX. FEJEZET 103. Általános rendelkezések (1) Jelen fejezet az Ftv. valamint a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. Korm. rendelet

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem. Habilitációs Szabályzata

A Károli Gáspár Református Egyetem. Habilitációs Szabályzata A Károli Gáspár Református Egyetem Habilitációs Szabályzata Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat hatálya... 3 2. A habilitáció általános elvei... 3 3. Jogosultság habilitációs eljárás

Részletesebben