ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT Vállalatok környezetvédelmi feladatai ISO szabványcsalád Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) KIR elınyei és hasznossága KIR alapelvei és elemei KIR dokumentumai

2 KÖRÜLMÉNYEK: TÉNY: globális humán és ökológiai válság CÉL: fenntartható fejlıdés FELADAT: a társadalom minden elemének (fogyasztók, termelık) környezettudatos magatartása a fenntartható fejlıdés megteremtésében TEHÁT: a vállalatoknak elhagyhatatlan KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI vannak!

3 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 1.) A vállalati politikában meg kell jelennie annak az állandó követelménynek, mely a gyártástechnológiákat és a termékeket környezetbarát irányban fejleszti. (Ez az feladat szigorúan véve tervezıi munkát jelent. A környezetvédelmi megfelelıséget legelıször is bele kell tervezni a gyártásba és a termékekbe.)

4 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 1/a) Környezeti hatástanulmányt kell készíteni a gyártás és a termékek ill. azok fejlesztésének környezetre gyakorolt hatásáról. Hosszú távú stratégiában kell kidolgozni a káros hatások megszőntetésének módozatait. 1/b) Meg kell ismerni az adott régió környezetvédelmi helyzetét, más vállalatok és a helyi önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, és ezeket összhangba kell hozni a saját törekvésekkel.

5 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 1/c) Ismerni kell a környezetvédelmi ipar technológiáinak és berendezéseinek fejlıdési irányait, és azok piacát. 1/d) Fel kel mérni a váratlan (üzemzavar, baleset, elemi csapás, stb.) helyzetekbıl adódó kockázatot, és intézkedési tervet kell készíteni a kockázat csökkentésére és az ilyen eseményekbıl bekövetkezı környezeti károk elhárításának módjára.

6 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 2.) A vállalat operatív intézkedései között meg kell jelennie a gyártás folyamatos önellenırzésének, hogy a káros kibocsátások és hulladékok ne lépjék túl a technológiai utasításokban elıírt értékeket. (Ez már operatív tevékenység, és a termelıi folyamatok és az azokat befolyásoló körülményeknek a teljes kézbentartását jelenti)

7 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 2/b) A környezetvédelmi szabályozás érdekében rendszeresen ellenırizni kell a káros anyagok kilépését az irányított rendszerbıl. Ez felöleli mind a levegı, mind a víz szennyezı anyagait, de a hulladék keletkezését és az anyag-energia gazdálkodást is. 2/c) Rendszeresen ellenırizni kell a kibocsátásokat döntıen befolyásoló technológiai, ill. környezettechnikai berendezések állapotát, és gondoskodni kell a folyamatos karbantartásról. 2/d) Rendszeresen ellenırizni kell a váratlan helyzetek kezelésére szolgáló dolgozók felkészültségét, és az elhárítás eszközeinek és anyagainak állapotát.

8 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 3.) A vállalati környezetvédelmi arculat (image) kialakítása (Ez elsısorban a közvetlen környezet lakosságával és az üzletfelekkel, a vásárlókkal kialakított kapcsolatban jelent feladatokat)

9 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 3/a) A vállalat kiadványokban (reklám anyagok, termékismertetık, szakcikkek, stb.) és egyéb módon folyamatosan tájékoztassa az érintetteket általánosságban a környezetvédelmi politikájáról, de konkrétan az általa okozott környezetszennyezés nagyságáról, és azok csökkentésére hozott intézkedéseirıl is.

10 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 3/b) A vállalat dokumentálhatóan vegyen részt a helyi önkormányzat és az adott régió környezeti problémáinak megoldásában, netán még olyan esetekben is, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a tevékenységével. (Pl.: szelektív hulladékgyőjtés, vagy lomtalanítás.)

11 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 3/c) Folytasson konzultációkat a környezetvédı mozgalmak képviselıivel a vállalat fejlesztési elképzeléseirıl. Javaslataikat értékelje és használja fel fejlesztési elképzeléseiben. Vitás esetekben támogasson kutatásokat a vitatott hatások tisztázása érdekében.

12 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 4.) Külsı kényszerbıl adódó feladat, mely a vállalat számára jogszabályokban elıírt kötelezettségek teljesítését jelenti. (Ez az a klasszikus környezetvédelmi feladat, melyet minden jogkövetı magatartást tanúsító vállalat az állam késztetı hatására végez el.)

13 Vállalatok környezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvédelmi feladatai: 4/a) a különbözı államigazgatási szintő elıírások (törvények, rendeletek, utasítások, határozatok) betartása ill. betartatásáról való gondoskodás, 4/b) az adatszolgáltatás, 4/c) a hatósági ellenırzések és mérések lehetıvé tétele.

14 Vállalatok környezetvédelmi feladatai MEGHATÁROZÁS: a környezetmenedzsment a vállalat általános menedzsment rendszerének az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és ellenırzési tevékenységeket, hatás-és felelısségi köröket, gyakorlati alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat és erıforrásokat, amelyek a KÖRNYEZETI POLITIKA kidolgozására, bevezetésére, megvalósítására, fenntartására és felülvizsgálatára irányulnak.

15 ISO szabványcsalád Azok a vállalatok, melyek környezetvédelmi feladataikat maradéktalanul igyekeznek teljesíteni, akkor járnak el helyesen,ha szándékukat a vállalati politikában megjelenítik és ezt önként az MSZ EN ISO szabvány keretei között teszik.

16 ISO szabványcsalád Az ISO szabványcsalád rövid története A globális ökológiai és humán krízis közvetve, vagy közvetlenül, de kihat a gazdasági tevékenységre. Mivel a globális problémák világot átfogó globális megoldást igényelnek, ezért a vállalati irányítás környezetvédelmi célokat megvalósító szabályozása is nemzetközi, egységesített, azaz szabványos eljárást kívánt: ez az ISO szabványcsalád.

17 ISO szabványcsalád Az ISO szabványcsalád rövid története A szabványcsalád kidolgozását a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO=International Organisation for Standardisation) TC 207 mőszaki bizottsága a hasonló célú brit nemzeti szabvány BS 7750 (British Standard 7750) és az Európai Közösségek Tanács 1836/93 direktívája szerinti Környezetirányítási és auditálási rendszer (EMAS=Environmental Management and Audit Scheme) felhasználásával 1993-ban indította el.

18 ISO szabványcsalád Az ISO szabványcsalád rövid története Ez a szabvány 1996-ban (hazánkban 1997-ben) lépett életbe, Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) néven. Azóta igen sok vállalt vezette be és nyerte el a tanúsítványt. A gyors bevezetéshez nagyban segítette, hogy elvi felépítése és alkalmazása hasonló az akkor már széleskörően ismert és alkalmazott ISO 9000 minıségirányítási rendszer szabványával.

19 ISO szabványcsalád Környezetvédelemi feladatok integrálása a vállalati menedzsment rendszerekbe

20 ISO szabványcsalád Az ISO szabványsorozat lényege nem ír elı semmiféle újabb környezetvédelmi követelményt, hanem csupán azt igazolja, hogy: a vállalat megfelelı környezeti menedzsment rendszert hoz létre és mőködtet, környezetvédelmi teljesítményeit folyamatosan ellenırzi, értékeli, javítja és dokumentálja, mindezt önkéntesen, saját elhatározásra, a környezet javításáért vállalt felelıssége alapján teszi és a kiépített környezetirányítási rendszerét külsı szervezet által tanúsíttatni kívánja.

21 ISO szabványcsalád KIR bevezetésének elınyei és hasznossága Egy vállalatnak alapvetıen azért célszerő hatékony KIR létrehozása és mőködtetése, mert ezzel hozzájárul a környezet védelméhez, az emberek egészségének megóvásához a tevékenységébıl, termékeibıl és/vagy szolgáltatásaiból származó potenciális hatásokkal szemben, és így segíti a fenntartható fejlıdés megvalósítását. (Persze a vállalatokat nem csupán ez a jó szándék vezéreli akkor, amikor KIR bevezetése mellett döntenek, hanem fontos vállalati érdekek és gazdasági elınyök alapján határoznak így. Melyek ezek?)

22 KIR bevezetésének elınyei és hasznossága BIZALOM A jól mőködı KIR valódi vállalati érdeket valósít meg mert, bizalmat ébreszt az érdekelt felekben, mivel: a vezetıség elkötelezte magát, hogy a környezeti politikájában kitőzött feladatokat, célokat és elıirányzatokat teljesíti, a hangsúlyt a megelızésre helyezte és nem az utólagos megoldásokra, bizonyítottá válik az alapos és ésszerő gondosság, mely a jogszabályi elıírások teljesítésére törekszik, a rendszer úgy mőködik, hogy tartalmazza az állandó javítás folyamatát.

23 BIZALOM KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR bevezetésének elınyei és hasznossága a folyamatosan javuló és tanúsított környezeti teljesítmény hatására növekvı bizalom segítségével a vállalatról kialakuló kép (image) irányíthatóvá válik, ezért: a médiumok és a lakósság kedvezı megítélése könnyebben megszerezhetı, a fejlesztési elképzelések így ritkábban ütköznek a hatóságok, vagy a lakósság ellenállásába, megkönnyíti engedélyek és jogosítványok megszerzését, javítja az ipar és a kormányzat kapcsolatát.

24 HASZON KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR bevezetésének elınyei és hasznossága Fontos kihangsúlyozni, hogy a KIR bevezetésébıl gazdasági elınyök is származnak. Ezeket célszerő megfogalmazni és számszerősíteni, hogy az érdekelt feleknek, de különösen a tulajdonosoknak, olyan konkrét anyagi értéket lehessen felmutatni, mely a jó környezeti menedzsment eredményeként jön létre. Az így kimunkált konkrét pénzügyi eredmények és a környezetvédelmi célok egybevetése alapján aztán érvényesíteni lehet a legnagyobb haszonra való törekvés elvét is.

25 KIR bevezetésének elınyei és hasznossága HASZON KIR által kínált potenciális haszonnal a profit növekedhet, mert: csökkennek a bírságok, szervezettebbé válik a munka, megszüntethetı a mőködés idıleges, vagy tartós felfüggesztése, javulnak a piaci esélyek, ha a termék kevésbé környezetterhelı, csökkennek az anyag és energia költségek a takarékosság alapján, javul a költséggazdálkodás, javulnak a hitelképesség mutatói is, csökken a felelısség viselési esetek száma, kedvezıbb feltételekkel köthetı biztosítás, minden területen megjelenik az ésszerő gondosság, bizalmat ébreszt és ezzel javítja a tıkéhez jutás lehetıségeit, a hosszú távú tervezés nagyobb biztonságot ad,

26 KIR bevezetésének elınyei és hasznossága KIR bevezetésének elınyei és hasznossága alapján állítható, hogy a környezetvédelmi érdekek megjelenítése a stratégiai és napi vállalati feladatok között egyértelmően a versenyképesség fokozását szolgálják. (De csak közel azonos jogi környezet szabályozásnál!)

27 Az alacsony jogi, gazdasági, stb. környezet szabályozás jelenthet átmeneti helyzeti versenyelınyt, de a környezet kárára! KÖRNYEZETMENEDZSMENT ISO szabványcsalád

28 ISO szabványcsalád A szabvány jele ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO A szabvány címe KIR - Részletes leírás és használati útmutató KIR - Általános útmutató az alapelvekrıl, rendszerekrıl és a megvalósítást támogató módszerekrıl Útmutató a környezeti auditáláshoz - általános alapelvek Útmutató a környezeti auditáláshoz - az auditálási eljárás - a KIR auditálása Útmutató a környezeti auditáláshoz - a környezeti auditorok minısítési feltételei Környezeti védjegyek - általános elvek Környezeti védjegyek - környezeti igények - kifejezések és meghatározások Környezeti védjegyek - jelzések Környezeti védjegyek - vizsgálatok és igazolások - felhasználási módszerek Környezeti védjegyek- gyakorlati programok - több kritériumot alkalmazó programok elvei és gyakorlati kérdései Környezetvédelmi menedzsment - környezeti teljesítmény értékelés Életciklus elemzés - általános elvek és gyakorlat Életciklus elemzés -életciklus elemek vizsgálata Életciklus elemzés -életciklus hatáselemzés Életciklus elemzés -életciklus fejlesztés elemzés KIR - kifejezések és meghatározások Irányelvek a környezeti szemléletnek a termékszabványokban történı megjelenítéséhez

29 ISO szabványcsalád ISO szabvány modellje és a PDCA ciklus PDCA ciklus bármilyen mőveletre, tevékenységre, folyamatra, rendszerre, mőködtetésre, koncepcióra, elgondolásra vonatkoztatható, zárt hatásláncú, folytonosan ismétlıdı körfolyamat-elv. P - Plan - Tervezés D - Do - Megvalósítás C - Check - Ellenırzés A - Act - Intézkedés A PDCA ciklus jelentése: P - Tervezd meg! D - Valósítsd meg! C - Ellenırizd az eredményeket! A - Intézkedj az eredmények alapján!

30 ISO szabványcsalád ISO szabvány modellje és a PDCA ciklus

31 ISO szabványcsalád Szabvány elemeinek illeszkedése a PDCA ciklusba

32 ISO szabványcsalád Szabvány elemeinek illeszkedése a PDCA ciklusba

33 ISO szabványcsalád Szabvány elemeinek illeszkedése a PDCA ciklusba

34 ISO szabványcsalád Szabvány elemeinek illeszkedése a PDCA ciklusba

35 ISO szabványcsalád KIR alapelvei és elemei Az ISO szabvány a KIR kiépítése során öt lényeges alapelemet tart szükségesnek létrehozni, melyek a következık: Környezeti politika Tervezés Bevezetés és mőködtetés Ellenırzés és helyesbítı tevékenység Vezetıségi átvizsgálás

36 KIR alapelvei és elemei Ezeket az alapelemeket a szabvány olymódon illeszti egymáshoz, hogy a rendszer eleve önmagában hordozza a környezeti teljesítmények folytonos javításának a lehetıségét. KÖRNYEZETMENEDZSMENT ISO szabványcsalád

37 KÖRNYEZETI POLITIKA: KIR alapelvei és elemei A szabvány olyan környezeti politika kidolgozását kívánja a szervezetektıl, amely "tartalmazzon elkötelezettséget arra, hogy teljesítik a rájuk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és határozatokat, valamint a szervezet által vállalt egyéb követelményeket.

38 KIR alapelvei és elemei A környezeti politika tehát: feleljen meg a szervezet tevékenysége, termékei és szolgáltatásai jellegének, fajtáinak és környezeti hatásainak, tartalmazzon elkötelezettséget a folyamatos javításra és a környezetszennyezés megelızésére, adjon keretet a környezeti célok és elıirányzatok megfogalmazására és felülvizsgálatára, legyen dokumentálva, bevezetve, fenntartva, és legyen ismertetve minden alkalmazottal, legyen hozzáférhetı a nyilvánosság számára.

39 KIR alapelvei és elemei Környezeti politika és a célok összefüggése

40 KIR alapelvei és elemei Környezeti politika (MSZ EN ISO 14001: 4.2 pont) A környezeti politika kialakítása során igen gondosan kell eljárni. Ezért a szabvány szükségesnek találja a kezdeti környezeti állapot felmérését. Ez adja ugyanis azt a kiindulási helyzetet, melyhez igazítottan a szükségesnek és megvalósíthatónak talált változásokat a politikában meg lehet fogalmazni. Mivel a szabvány csak a környezeti politika általános körét jelöli ki, a vállalat saját maga határozza meg, hogy a feltárt környezeti tényezık között milyen prioritási sorrendet állapít meg és ennek alapján milyen elemeket milyen fontossággal emel be a környezeti politikába. Fontos követelmény, hogy a környezeti politika legyen dokumentálva, az alkalmazottakkal ismertetve és legyen a nyilvánosság számára is hozzáférhetı.

41 KIR alapelvei és elemei Környezeti politika (MSZ EN ISO 14001: 4.2 pont) A szabvány ezen alapelvének alkalmazása során a vállalat meghatározza környezeti politikáját és kinyilatkoztatja elkötelezettségét KIR létrehozására és mőködtetésére. A sikeres megvalósítás döntı tényezıje a felsı vezetés szilárd elkötelezettsége és irányító szerepe. A politika szolgáltatja azt az alapot, melyre a vállalat saját konkrét céljait és elıirányzatait ráépíti. Megfogalmazása legyen világos, hogy a belsı és külsı érintet felek azt egyértelmően megérthessék. Alkalmazási területét is pontosan meg kell határozni. Idıszakonként felül kell vizsgálni, hogy a változó feltételeknek és a bıvülı ismereteknek megfelelhessen.

42 TERVEZÉS: Környezeti tényezık KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR alapelvei és elemei Jogi és egyéb követelmények Célok és elıirányzatok Környezetközpontú irányítási program(ok)

43 KIR alapelvei és elemei Környezeti tényezı: Valamely szervezet tevékenységének, termékeinek, vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel Környezeti hatás: A környezetben végbe menı mindennemő változás akár káros, akár hasznos amely egészben, vagy részben a szervezet tevékenységeibıl, termékeibıl, vagy szolgáltatásaiból származik

44 KIR alapelvei és elemei Környezeti tényezık felmérése: input output elemzés

45 KIR alapelvei és elemei Környezeti tényezık felmérése: input output elemzés

46 KIR alapelvei és elemei Környezeti -tényezık, -hatások, -politika, -célok, -programok rendszerbe épülése

47 KIR alapelvei és elemei Tervezés ( MSZ EN ISO 14001; 4.3 pont) A szabvány ezen alapelvének érvényesítése során a vállalat ebben a lépésben tervet készít a környezeti politikájának megvalósítására. A tervezés maga egy olyan eljárási folyamat, melyet a vállalati KIR tartalmaz és az alábbiakra terjed ki: Környezeti tényezık megkeresése és környezeti hatások kiértékelése Jogi és egyéb követelmények összegyőjtése Környezeti célok és elıirányzatok megfogalmazása Környezetközpontú irányítási program(ok) beállítása

48 BEVEZETÉS ÉS MŐKÖDÉS Szervezeti felépítés és felelısség KIR alapelvei és elemei Képzés, tudatosság és kompetencia Kommunikáció A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja A dokumentumok kezelése A mőködés szabályozása Felkészültség és reagálás vészhelyzetekben

49 Szervezeti felépítés és felelısség KIR alapelvei és elemei A szabvány elvárása, hogy a felsı vezetés jelöljön ki olyan vezetıségi megbízottat, akinek minden más felelısségi körétıl függetlenül legyen meghatározott szerepe, felelıssége és hatásköre arra, hogy: biztosítva legyen a KIR követelményeinek meghatározása, bevezetése és fenntartása e szabványnak megfelelıen; készüljenek jelentések a KIR eredményeirıl a felsı vezetıség számára átvizsgálás céljából, és hogy ez alapul szolgáljon a KIR tökéletesítéséhez.

50 Kommunikáció: KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR alapelvei és elemei A környezetvédelemmel kapcsolatos kommunikáció magában foglalja a vállalat környezeti tevékenységeire vonatkozó belsı és külsı információáramlás rendszerbe foglalását. A szabvány követelménye e téren, hogy a vállalat dokumentált eljárás(ok)ban szabályozza kommunikációs tevékenységét a környezeti tényezıkkel és a környezeti menedzsment rendszerrel kapcsolatban: belsı kommunikáció céljából a szervezet különbözı szintjei és funkcionális részlegei között azért, hogy a külsı érdekelt felektıl érkezı lényeges információt átvegye, dokumentálja és reagáljon rá.

51 Dokumentáció: KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR alapelvei és elemei A szabvány dokumentációs kötelezettségként azt írja elı, hogy a szervezet alakítson ki és ırizzen meg papíron vagy elektronikus formában információt: az irányítási rendszer magvát képezı elemeknek és ezek kölcsönhatásainak leírása érdekében; a kapcsolódó dokumentáció érdekében. A dokumentációnak tehát elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy leírja a rendszer alapelemeit és azok kölcsönhatásait.

52 Bevezetés és mőködés KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR alapelvei és elemei A szabványsorozat képesség biztosítása alatt a következı összetevıket említi meg: Erıforrások (emberi, fizikai és pénzügyi erıforrások) A KIR összehangolása és beépítése Felelısség és feladatkör Környezeti tudatosság és ösztönzés Ismeretek, szaktudás és képzés

53 Bevezetés és mőködés KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR alapelvei és elemei A szabványsorozat szerint a bevezetést támogató mechanizmus alatt a megvalósítást segítı tevékenység értendı, melynek az alábbi elemeit sorolja fel: Kommunikáció és jelentések A KIR dokumentációja A mőködés szabályozása Felkészülés és reagálás vészhelyzetre

54 KIR alapelvei és elemei Bevezetés és mőködés (MSZ EN ISO 14001; 4.4 pont). A bevezetés és mőködés elvének érvényesítése során ebben a lépésben a vállalt létrehozza és/vagy továbbfejleszti azokat a képességeket és támogató mechanizmusokat, melyek a környezeti politika teljesítéséhez, a célok és elıirányzatok eléréséhez szükségesek. A vállalt ugyanis csak akkor képes környezeti céljait megvalósítani, ha stratégiáját, rendszereit, forrásait és szervezeti felépítését ezekhez igazítja és ezekkel hozza összhangba.

55 KIR alapelvei és elemei ELLENİRZÉS ÉS HELYESBÍTİ TEVÉKENYSÉG Figyelemmel kísérés és mérés Nem megfelelıség, valamint helyesbítı és megelızı tevékenység Feljegyzések KIR auditálás

56 KIR alapelvei és elemei Figyelemmel kísérés és mérés: A szabvány elvárása, hogy a vállalat dokumentált eljárásban értékelje környezeti teljesítését. A vállalatnak értékelnie kell a célok teljesülését. Az értékeléshez a vállalat dolgozzon ki olyan jelzırendszert (mutatószámokat), amelynek segítségével a célok és elıirányzatok objektív módon értékelhetık. A teljesítés nyomon követéséhez kidolgozott jelzık, mutatók jellemezzék az egyes tevékenységeket, feleljenek meg a környezeti politikának, céloknak és elıirányzatoknak.

57 KIR alapelvei és elemei Nem megfelelıség, valamint helyesbítı és megelızı tevékenység: A szabvány elvárása, hogy a szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárásokat a felelısség és az illetékesség körének meghatározására: a nem megfelıségek kezeléséért és vizsgálatáért, továbbá az okozott hatás csökkentésére,valamint helyesbítı és megelızı tevékenység kezdeményezésére és végrehajtására történı intézkedésért. Ezek az intézkedések legyenek arányban a probléma nagyságával és összemérhetı a szóban forgó környezeti hatással.

58 KIR alapelvei és elemei A környezetközpontú irányítási rendszer auditálása A szabvány elvárása, hogy a szervezet hozzon létre és tartson fenn programo(ka)t és eljárásokat a KIR idıszakos auditjára, amelyet azért kell elvégezni, hogy: megállapítsa, vajon a KIR megfelel-e a tervezett intézkedéseinek, beleértve a nemzetközi szabvány követelményeit; megfelelıen lett-e bevezetve és fenntartva; és információval szolgáljon a vezetés részére az audit eredményeirıl.

59 KIR alapelvei és elemei Ellenırzı és helyesbítı tevékenység (MSZ EN ISO 14001; 4.5 pont) A szabvány ezen elvének érvényesítése során a vállalat most már a bevezetett KIR mőködése közben folyamatosan méri és értékeli környezeti teljesítéseit. Ez olyan kulcstevékenység, mely arra hivatott, hogy biztosítsa a vállalt a KIR programoknak megfelelıen mőködik. Az alábbiakra terjed ki: Mérés és figyelemmel kísérés (folyamatos teljesítés) Helyesbítı és megelızı tevékenység A KIR feljegyzéseinek és információinak kezelése A környezetközpontú irányítási rendszer auditálása

60 KIR alapelvei és elemei VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS: A mőködıképesség megállapítására, a felsı vezetésnek át kell vizsgálni a KIR-t

61 Vezetıségi átvizsgálás: KIR alapelvei és elemei Az átvizsgálásnak ki kell terjednie: a környezeti célok és követelmények felülvizsgálatára, a környezeti teljesítmény felülvizsgálatára, a rendszer hatékonyságának az értékelésére, a környezeti politika áttekintésére, az esetlegesen szükséges változtatások megfogalmazására.

62 KIR alapelvei és elemei Vezetıségi átvizsgálás (MSZ EN ISO 14001; 4.6 pont) Ez az alapelv a szabvány azon igényét tartalmazza, hogy a környezetközpontú irányítási rendszerhez tartozzon egy folyamatos a vezetıség által végzett javítási tevékenység abból a célból, hogy a vállalat általános környezeti teljesítményei javuljanak. E téren az alábbiakat tartja szükségesnek a szabvány: Környezetközpontú irányítási rendszer átvizsgálása Folyamatos javítás

63 KIR alapelvei és elemei A környezeti teljesítések folyamatos javítása a KIR PDCA ciklusok hatására

64 KIR dokumentumai A KIR bevezetése és mőködése egy sor alapdokumentum elkészítését követeli meg. Ezek a következık lehetnek: Elızetes felkészülési terv Kezdeti (ill. a ciklus végén közbensı) környezeti állapot felmérés Jogszabályok, szabványok, elıírások győjteménye Környezeti hatások győjteménye, regisztrálása Célkitőzések és elıirányzatok Környezetközpontú irányítási programok KIR eljárási utasítások KIR szervezeti felépítése, felelısségi körök Környezettudatos képzés, oktatás Feljegyzések, dokumentumok kezelése Tanúsítás kérelme

65 KIR dokumentumai Az alapdokumentumokra támaszkodva aztán két fıdokumentum készül: Környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv) A környezetközpontú irányítási rendszer eljárása (továbbiakban: Eljárási utasítások)

66 KIR Kézikönyv KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR dokumentumai A KIR egyik legfontosabb dokumentuma a Kézikönyv, mely egy helyre összefőzve tartalmazza a vállalatnál alkalmazott rendszer valamennyi elemének részletes leírását. Szerkezeti felépítésére vonatkozóan nincs elıírt követelmény, célszerően tartalmaznia kell az ISO szabvány öt alapelemét. Ezen kívül itt írható le a vállalt általános jellemzése, valamint a mőködés sajátossága.

67 KIR Eljárási utasítások KIR dokumentumai A KIR másik legfontosabb dokumentuma az Eljárási utasítások, mely egy helyre összefőzve tartalmazza a rendszer valamennyi eljárási utasításait. A következı dián példaként egy olyan felsorolást találunk, mely területekre a KIR hatékony mőködése érdekében külön megfogalmazott környezetközpontú eljárási utasítások kiadása szükséges:

68 KIR dokumentumai Jogszabályok, szabványok és egyéb elıírások felügyelete Környezeti felmérések készítése és célkitőzések meghatározása Külsı és belsı kommunikáció Levegıtisztaságvédelem Vízminıség védelem Talajvédelem Zajelleni védelem Vegyi anyagok felügyelete Gyártási folyamat (üzem, mőhely, mővelet) környezetközpontú felügyelete Berendezések, gépek karbantartásának környezetközpontú felügyelete Segédüzemek (pl.: kazán, kompresszorház, stb.) környezetközpontú felügyelete Veszélyes anyagok használata Veszélyes hulladékok kezelés Vészhelyzetek kezelése

69 KIR dokumentumai Az egyes területre vonatkozó környezetközpontú Eljárási utasítás az alábbiak megfogalmazására térhet ki: Cél Területi érvényesség Hatáskör és felelısség Hivatkozások Fogalom meghatározások Részletes eljárási utasítás felelısök megjelölésével Dokumentálás

70 KIR dokumentumai A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációi a rendszeren belül egymással, de meglévı minıségbiztosítási rendszer esetén azok dokumentumaival is szoros kapcsolatban vannak. Ez a kapcsolat lehet közvetlen és közvetett és felölelheti még egyéb területek dokumentumait is.

71 KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) VÉGE AZ V. RÉSZNEK

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER a vállalat általános menedzsment rendszerének az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és ellenőrzési tevékenységeket, hatás- és felelősségi köröket, gyakorlati

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Dunaújvárosi Fıiskola Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Tartalomjegyzék Minıségirányítási rendszerek, szabványok MSZ EN ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszer bevezetésének elınyei -

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv

ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv Környezetközpontú Irányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2010.05.01. Rendszer alkalmazási területe: Fémipari gyártás Jóváhagyások: Készítette:

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE AZ ARVAL KFT. ISO 14001:2004 SZABVÁNY SZERINT KIALAKÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: TEKSE KÁLMÁN Ügyvezetı igazgató 1. kiadás 2011. június 1. 1/ 22 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A PDCA ciklus. A menedzsment. Folyamatmenedzsment. A PDCA ciklus. A menedzsment feladatai a környezetvédelem területén

A PDCA ciklus. A menedzsment. Folyamatmenedzsment. A PDCA ciklus. A menedzsment feladatai a környezetvédelem területén A menedzsment A PDCA ciklus Griffin (1987) megfogalmazása szerint: A menedzsment egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének, szervezésének, vezetésének és irányításának

Részletesebben

Környezeti Kézikönyv

Környezeti Kézikönyv Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Környezeti Kézikönyv Kiadás dátuma:. Verzió szám: 2.0 A KÖRNYEZETI KÉZIKÖNYV AZ ISO 14001 SZABVÁNYNAK MEGFELELİEN KÉSZÜLT. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek az élelmiszer-innovációban innovációban Czelleng Arnold Ph.D. Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek de facto de jure HACCP QS (zöldség-gyümölcs)

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben