KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE"

Átírás

1 AZ ARVAL KFT. ISO 14001:2004 SZABVÁNY SZERINT KIALAKÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: TEKSE KÁLMÁN Ügyvezetı igazgató 1. kiadás június 1. 1/ 22

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A KIR alkalmazási területe Hivatkozások Fogalommeghatározások Irányítási rendszer Általános követelmények politika... 7 Az ARVAL Magyarország környezeti politikája Tervezés Környezeti tényezık Jogszabályi és egyéb követelmények Célok, elıirányzatok és programok Bevezetés és mőködés Erıforrások, szerepek, felelısségi kör és hatáskör Felkészültség, képzés, és tudatosság Kommunikáció Belsı kommunikáció Külsı kommunikáció Dokumentáció A dokumentumok kezelése A mőködés szabályozása Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Ellenırzés kiadás június 1. 2/ 22

3 Tartalomjegyzék Figyelemmel kísérés és mérés A megfelelıség kiértékelése Jogi követelményeknek való megfelelıség Egyéb követelményeknek való megfelelıség Nemmegfelelıség, helyesbítı és megelızı tevékenység A feljegyzések kezelése Belsı audit Vezetıségi átvizsgálás sz. melléklet: AZ ARVAL Magyarország Szervezete kiadás június 1. 3/ 22

4 1. fejezet Alkalmazási terület 1 A KIR ALKALMAZÁSI TERÜLETE Ez a kézikönyv a következı szervezet környezetvédelmi irányítási rendszerét írja le: Név: ARVAL MAGYARORSZÁG Cím: H-1113 Budapest, Bocskai út Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) A környezetvédelmi irányítási rendszer terjedelme: Jármőpark és flottakezelés AZ ARVAL Magyarország teljes tevékenységére alkalmazza környezetvédelmi irányítási rendszerét. 1. kiadás június 1. 4/ 22

5 2. fejezet Hivatkozások 2 HIVATKOZÁSOK Ez a az alábbi eljárásokkal együtt szabályozza az 1. fejezetben leírt környezetvédelmi irányítási rendszert: AZ ELJÁRÁS KÓDJA ÉS CÍME KAPCSOLÓDÓ FEJEZET Tőzvédelmi Szabályzat június 4. Tőzvédelmi Tematika Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 1. kiadás június 1. 5/ 22

6 3. fejezet Fogalommeghatározások 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A KIR ben az alábbi kifejezéseket következetesen szakkifejezésként, az ISO 14001:2004 által definiált módon alkalmazzuk: Folyamatos javítás Környezet Környezeti tényezı Környezeti hatás esemény (incident) baleset (accident) irányítási rendszer Olyan folyamat, amely a környezetvédelmi irányítási rendszert úgy erısíti, hogy az a szervezet irányítási politikájának megfelelı általános javulás felé haladjon a környezeti jellemzıket illetıen. A szervezet közvetlen környezete, amelyben az mőködik, beleértve a levegıt, vizet, a földterületet, a természeti erıforrásokat, a növényés állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. A szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel A környezetben végbemenı mindennemő változás akár káros, akár hasznos amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeibıl, termékeibıl vagy szolgáltatásaiból származik. A tervezettıl eltérı mőködésbıl, tevékenységbıl adódó, olyan esemény, amelynek környezeti hatása csekély (kiömlı vegyi anyagok esetében kisebb, mint egy köbméter). A tervezettıl eltérı mőködésbıl, tevékenységbıl adódó, olyan esemény, amelynek környezeti hatása jelentıs (kiömlı vegyi anyagok esetében több, mint egy köbméter). A teljes irányítási rendszernek az a része, amely felöleli a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelısségeket, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erıforrásokat. 1. kiadás június 1. 6/ 22

7 4 KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK irányítási rendszerünket az ISO 14001:2004 követelményeinek, valamint saját politikánknak megfelelıen alakítottuk ki, figyelembe véve az alvállalkozók munkájáért vállalt felelısséget is. 4.2 KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA politikánk meghatározásánál figyelembe vettük teljes tevékenységünket, és annak minden folyamatos, szakaszos, és esetleges környezeti hatását. Környezeti politikánkat megismertetjük minden alkalmazottunkkal és alvállalkozónkkal, valamint mindenki számára hozzáférhetı weboldalunkon. 1. kiadás június 1. 7/ 22

8 4.3 TERVEZÉS Környezeti tényezık irányítási rendszerünk alapját tevékenységünk környezeti tényezıinek részletes elemzése és értékelése képezi. Jelentısnek tekintünk minden olyan környezeti tényezıt, amelyre a környezetvédelmi politikánkban megfogalmazott követelmények, illetve jogi vagy egyéb elvárások vonatkoznak. A jelentıs környezeti tényezıkre kivétel nélkül alkalmazzuk az ISO 14001:2004 nemzetközi szabvány követelményeit. Jelentıs környezeti tényezıinket és a rájuk vonatkozó valamennyi szabályozást naprakész állapotban foglalja össze a KIR Táblázat. Az alábbiakban bekövetkezı változásokat haladéktalanul bevezetjük a táblázatba: Jogi és egyéb elvárások Tevékenységünk változásai, bıvülése Új célok kitőzése Felelısségi körök változása Idézett dokumentumok címének változása A jelentıs tényezık környezeti hatásainak mennyiségére vonatkozó adatokat évente adjuk meg, minden év március 31-ig. 1. kiadás június 1. 8/ 22

9 4.3.2 Jogszabályi és egyéb követelmények AZ ARVAL Magyarország -re vonatkozó valamennyi környezetvédelmi jogi és egyéb elvárást és a Biztonsági elemzést a KIR Táblázat-ban tartunk nyilván. A nyilvántartás egyben megadja az(oka)t a környezeti tényezı(ke)t, amely(eke)t a jogi vagy egyéb elvárás érint. A jogi elvárások tartalmazzák a törvényeket, rendeleteket, hatósági határozatokat és állásfoglalásokat. A jogszabályokban bekövetkezı változásokat a Minıségügyi Vezetı figyeli, külsı tanácsadó segítségével. Egyéb követelmények között tartjuk nyilván a környezetvédelmi teljesítményünkben érdekelt felek (tulajdonosi csoportok, szomszédok, üzleti partnerek) szóban vagy írásban kifejezett elvárásait. Ilyen követelményeket eddig nem azonosítottunk. A jogi és egyéb követelményekben bekövetkezı, a KIR-t érintı változások esetén a Minıségügyi Vezetı a változást bevezeti a KIR Táblázat megfelelı helyeire, és ben értesíti a munkatársakat. Nagyobb horderejő változások esetén rendkívüli vezetıségi átvizsgálást kezdeményez Célok, elıirányzatok és programok politikánknak megfelelıen célok kitőzésével folyamatosan fejlesztjük környezetvédelmi teljesítményünket. Céljainkat évente egy feladatok, és célkitőzések címő programban fogalmazzuk meg. A programot a vállalat dolgozói számára elérhetıvé tesszük (a társaság központi szerverén, faliújságon, munkaértekezleten szóban, stb.). Céljainkat mindig mérhetı formában adjuk meg, az objektív nyomon követés és értékelés érdekében. Ahol ez értelmezhetı, a célok megfogalmazásánál a környezetvédelmi teljesítményt a termelési volumenre vetítjük. A célok elérésére irányuló dokumentált programok tartalmazzák az egyes lépések felelıseit, és a határidıket. A programok elırehaladását, a célok megvalósítását havi rendszerességgel értékeljük. Évente egyszer részletes értékelést adunk, melyet a vállalat vezetısége számára ismertetünk. 1. kiadás június 1. 9/ 22

10 4.4 BEVEZETÉS ÉS MŐKÖDÉS Erıforrások, szerepek, felelısségi kör és hatáskör A vezetıség környezetvédelmi képviselıje Jóni Tímea Minıségügyi Vezetı, aki egyéb feladatai mellett felhatalmazással rendelkezik a) A KIR fenntartására és fenntartatására b) A rendszer állapotának és a rendszerre vagy a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó javaslatoknak a jelentésére az Ügyvezetı Igazgató felé. Az ARVAL Magyarország szervezeti felépítését az 1. sz. Melléklet tartalmazza Felkészültség, képzés, és tudatosság AZ ARVAL Magyarország valamennyi alkalmazottjának tisztában kell lennie környezetvédelmi céljainkkal. Ennek érdekében biztosítjuk számukra a környezetvédelmi oktatásokat. A környezetvédelmi tudnivalókat tartalmazó Zöld út a flottakezelésben címő kiadvány tartalmát a Minıségügyi Vezetı évente frissíti (auditok eredményeit, jogszabályi változásokat is figyelembe véve) kör- ben küldi meg minden munkatársnak március 31-ig. A belépı új alkalmazottakkal munkába álláskor a Minıségügyi Vezetı ismerteti a környezetvédelmi tudnivalókat, errıl oktatási feljegyzést készít, és ezt az alkalmazott is aláírja. Évente ismétlıdı oktatás keretében frissítjük fel a környezetvédelmi ismereteket, minden dolgozó részvételével. Ezt az oktatást minden dolgozónak a Minıségügyi Vezetı tartja meg. Az oktatásról oktatási naplót készít, amely tartalmazza az oktatásra kötelezettek nevét, a ténylegesen résztvevık aláírását, valamint az esetleges hiányzók pótoktatásának módjára és idıpontjára vonatkozó döntést. A telephelyen dolgozó alvállalkozók a szerzıdéssel egyidejőleg írásban kapják meg a környezetvédelmi tudnivalókat, amelyek megismerését személy szerinti aláírásukkal ismerik el. Az aláírt oktatási feljegyzéseket a szerzıdéssel együtt a szerzıdésért felelıs vezetı ırzi meg. 1. kiadás június 1. 10/ 22

11 Az oktatások tartalmazzák legalább az alábbi témaköröket: a) a környezetvédelmi politika jelentıségét, b) a végzett munka közvetlen környezeti hatásait (papírhasználat, áramfogyasztás, tőzveszély okozása), c) a végzett munka közvetett környezeti hatásait (ügyfelek döntéseinek befolyásolása a környezetet jobban kímélı flotta összeállítása irányában) d) az éppen aktuális célokat és az ehhez szükséges személyes tennivalókat e) az elıírásoktól való eltérések lehetséges következményeit, beleértve a környezetvédelmi baleseteket, és vészhelyzeteket. f) a kommunikáció jelentıségét és módjait, lásd Belsı kommunikáció Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Képzési feljegyzések Irodavezetı Az alkalmazott munkaviszonya Tőzvédelmi oktatás jegyzıkönyve Munka- és tőzvédelmi felelıs 5 év Kommunikáció Belsı kommunikáció Az ARVAL Magyarország vezetısége értekezletek, kör- ek intranet felhasználásával rendszeresen tájékoztat minden alkalmazottat az alábbiak témakörökkel kapcsolatban: adott évre kitőzött környezetvédelmi célok (évente egy alkalommal, a célok jóváhagyását követıen); a célok elérésére indított programok eredményei (a programokban egyedileg megfogalmazott gyakorisággal); 1. kiadás június 1. 11/ 22

12 Minden dolgozó köteles jelezni felettesének, és rajta keresztül a Minıségügyi Vezetınek az ARVAL Magyarország környezetvédelmi teljesítményével kapcsolatos esetleges bejelentéseket, panaszait Külsı kommunikáció 1. Az érdekelt felektıl (pl. ügyfelektıl) érkezı bejelentéseket a Minıségügyi Vezetı, szükség esetén más vezetık bevonásával írásban válaszolja meg. 2. A környezetvédelmi politikát kérésre bárki rendelkezésére bocsátjuk. 3. Az ARVAL Magyarország jelenleg nem készít jelentést és nem folytat külsı aktív kommunikációt. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Bejelentés, kérdés érdekelt fél részérıl Válasz érdekelt fél számára (másolat) Minıségügyi vezetı Minıségügyi vezetı 3 év 3 év Dokumentáció AZ ARVAL Magyarország környezetvédelmi irányítási rendszerének valamennyi dokumentuma megtalálható jelen kézikönyvben, illetve jelen kézikönyv által hivatkozott egyéb dokumentumokban. A hivatkozásokat az egyes fejezetek, és összegyőjtve a 2 Hivatkozások c. fejezet tartalmazzák. a) a környezetvédelmi politikát jelen kézikönyv 4.2 fejezete tartalmazza, míg a célok és programok a Minıségügy Munkatársnál, és a programokban egyedileg meghatározott felelısöknél találhatók; b) a rendszer alkalmazási területét az 1 A KIR alkalmazási területe c. fejezet írja le; c) az elemek leírását jelen kézikönyv, az egyes rendszerelemek kölcsönhatásait és összefüggéseit jelen kézikönyv és a KIR Táblázat adja meg; 1. kiadás június 1. 12/ 22

13 (a kézikönyv az ISO 14001:2004 szabvány szerinti felépítésével a szabvány szerinti keresést, míg a KIR táblázat szervezetünk tevékenységének környezeti tényezıi szerinti keresését tesz lehetıvé) d) az ISO 14001:2004 által megkövetelt elıírásokat és feljegyzéseket, valamint e) saját döntésünk alapján bevezetett elıírásokat és feljegyzéseket egyaránt a KIR Táblázat adja meg: hivatkozással belsı dokumentumainkra és formális feljegyzéseinkre, illetve leírva a nem formális feljegyzések tartalmát A dokumentumok kezelése A KIR dokumentumainak kezelésére általában az ISO 9001:2008 szerint tanúsított minıségügyi irányítási rendszerünk eljárást alkalmazzuk. A KIR Táblázat kezelése ettıl eltérıen az alábbiak szerint történik: a) A táblázatot akár egyetlen cella információtartalmának megváltozása esetén újra kiadjuk. A jóváhagyó a Minıségügyi Vezetı, aki a jóváhagyás eredményeként az elızı változatot dátummal ellátva archiválja, (\\Hubudagency.france.intra.corp\SERV_DELIV_Quality\Public\ISO\ISO14001\K IR címő könyvtárban), a módosított és jóváhagyott új sort/sorokat pedig felülírja. b) A táblázat átvizsgálását legalább évente egyszer, a Minıségügyi Vezetı vizsgálja át. A táblázat évközi módosítása szükséges vonatkozó jogszabályok megváltozása, az alkalmazott anyagok, eljárások környezeti tényezıinek változása esetén, bekövetkezett vészhelyzeteket követıen, stb. Az ilyen módosítások szükségességét jelen kézikönyv fejezetei tartalmazzák. c) A táblázat érvényes példánya az intraneten található, KIR Táblázat hivatkozással elérhetı módon. 1. kiadás június 1. 13/ 22

14 4.4.6 A mőködés szabályozása A tevékenységünk jelentıs környezeti tényezıivel kapcsolatos mőveleteket a KIR Táblázatban azonosítottuk. a) Az egyes mőveleteket szabályozó elıírásokat a táblázat N oszlopában ( A mindennapi mőködés szabályozása, elıírás ) adtuk meg. Egyszerőbb esetekben a szabályozást maga a cella tartalmazza. Olyan esetekben, ahol összetettebb szabályozásra van szükség, a cella hivatkozik a szabályozást tartalmazó dokumentumra. b) A mőködési kritériumokat minden mőveletre a táblázat M oszlopa ( A mindennapi mőködés szabályozása, kritérium ) tartalmazza. c) Alvállalkozóink (szervizek, beszállítók) az ügyfelek számára beszerzett gépkocsik környezeti hatásainak minimalizálását politikánknak megfelelıen, fı feladatunknak tekintjük. a szervizek és egyéb szolgáltatók környezetvédelmi teljesítményét egyelıre nem vizsgáljuk, de tájékoztatásként megküldjük számukra környezetvédelmi politikánkat, a szerzıdésmegújítások tartalma a partner minıségbiztosítási tanúsítványának bekérése, illetve a szerzıdés mellékleteként szerepeletetése. az irodaszerek, hardware beszerzését minıségügyi, funkcionális szempontok irányítják, a környezeti tényezıik esetleges különbségeit elhanyagolhatónak tartjuk. 1. kiadás június 1. 14/ 22

15 4.4.7 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre A környezetre kiható események, balesetek, vészhelyzetek azonosítását tevékenységünk környezeti tényezıinek azonosításának részeként folyamatosan végezzük, lásd jelen kézikönyv Környezeti tényezık c. fejezetét. Tevékenységünk közvetlen és közvetett környezeti hatásainak értékelése során egyetlen lehetséges vészhelyzetként azonosítottuk az irodaházban keletkezı tüzet, illetve ennek környezetszennyezı hatásait. A tőzvédelmi készültség érdekében részt veszünk az Irodaház által minden évben tavasszal szervezett kiürítési gyakorlaton alvállalkozó (Gergics Mihály munkabiztonsági szakértı MI-GA Bt.) bevonásával rendszeres tőzvédelmi oktatást szervezünk valamennyi alkalmazottunk számára (lásd még jelen Felkészültség, képzés, és tudatosság c. fejezetét.) évente (decemberben) elvégeztetjük elektromos készülékeink felülvizsgálatát. Egyéb közvetlen hatást szervezetünknél nem azonosítottunk. Bekövetkezett vészhelyzet, illetve negatívan értékelt vészhelyzeti gyakorlat után a Minıségügyi Vezetı más vezetık bevonásával újraértékeli, és szükség esetén módosítja az érintett vészhelyzeti tervet. A vészhelyzeti készültséggel kapcsolatos feljegyzések megırzése: Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Kiürítési gyakorlat jegyzıkönyve Tőzvédelmi oktatás jegyzıkönyve Elektromos készülékek felülvizsgálati jegyzıkönyve Munka- és tőzvédelmi felelıs Munka- és tőzvédelmi felelıs Munka- és tőzvédelmi felelıs 5 év 5 év 5 év 1. kiadás június 1. 15/ 22

16 4.5 ELLENİRZÉS Figyelemmel kísérés és mérés A tevékenységünk jelentıs környezeti tényezıivel kapcsolatos mőveleteket a KIR Táblázatban azonosítottuk. a) Az egyes mőveletek figyelemmel kísérését, mérését a táblázat Q oszlopában ( A hatás figyelemmel kísérése vagy mérése, szabályozás ) adtuk meg. b) A mérésrıl/megfigyelésrıl készülı feljegyzést a táblázat S oszlopa, a feljegyzést megırzı személyt a T oszlop adja meg. Saját mérımőszerrel környezetvédelmi teljesítményünk egyetlen tényezıjét sem mérjük. Az energiafogyasztással kapcsolatos méréseinket az áramszolgáltató, illetve a vízszolgáltató hiteles mérımőszereivel végezzük. A telephelyrıl elszállított saját hulladékaink mennyiségét nem mérjük A megfelelıség kiértékelése Jogi követelményeknek való megfelelıség A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak és hatósági határozatoknak való megfelelés politikánk alapvetı célkitőzése. Alkalmazható jogszabályok: 98/2001.(VI.19.) Korm. r. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl 9/2008 II 22 ÖTM rendelet Országos Tőzvédelmi Szabályzat 2011 A megfelelıséget évente legalább egy alkalommal, a vezetıségi átvizsgálás keretei között végezzük el. 1. kiadás június 1. 16/ 22

17 A megfelelıség kiértékelésének alapját képeik többek között az alábbi információk: Belsı auditok jelentései Vészhelyzeti gyakorlatok értékelése Bekövetkezett vészhelyzetek jegyzıkönyvei Jogszabályi változások A jogi követelményeknek való megfelelıség kiértékelését a felsı vezetı áttekintés jegyzıkönyvében rögzítjük, lásd jelen kézikönyv 4.6 Vezetıségi átvizsgálás c. fejezetét Egyéb követelményeknek való megfelelıség Egyéb követelményeket szervezetünk nem azonosított és nem vállalt. Mindazonáltal, készen állunk az érdekelt felek ránk vonatkozó elvárásainak megismerésére. Amennyiben a jövıben egyéb követelményeket ismerünk meg, felsı vezetıi áttekintés keretében döntünk további vállalásainkról, és az idıszakos kiértékelés módjáról. 1. kiadás június 1. 17/ 22

18 4.5.3 Nemmegfelelıség, helyesbítı és megelızı tevékenység Nem megfelelıségnek tekintünk a környezetvédelmi követelményeinktıl való minden olyan eltérést, amelyet az okozó vagy észlelı személy nem tud saját hatáskörben és azonnal megszüntetni. Nemmegfelelıségeket állapíthatnak meg az alábbi eljárások: Belsı audit lásd jelen kézikönyv Belsı audit c. fejezetét mérés vagy megfigyelés, lásd jelen kézikönyv Figyelemmel kísérés és mérés c. fejezetét Napi munkavégzés szúrópróbaszerő ellenırzése A nemmegfelelıségekrıl az észlelı, vagy közvetlen vezetıje Nemmegfelelıségi jelentést állít ki, és átadja a Minıségügyi Vezetınek, aki meghatározza a szükséges intézkedést, annak felelısét és határidejét, valamint az elvégzett helyesbítı/megelızı intézkedések hatékonyságának ellenırzésére vonatkozó döntését. Általánosságban minden olyan intézkedés hatékonyságát ellenırizzük, amelyek a gyakorlat módosítását érintik. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Nem megfelelıségi jelentés Minıségügyi Vezetı 3 év A feljegyzések kezelése Az egyes környezeti hatásokhoz (pl. áramfogyasztás, tőzvédelem, fleet review) kapcsolódó feljegyzéseket a KIR Táblázat-ban azonosítottuk. Ugyanitt megadtuk a feljegyzések megırzésének felelıseit is. Az általános érvényő feljegyzéseket (pl. oktatási napló, auditjelentés) a egyes fejezetei írják elı. A fejezetek végén táblázat tartalmazza a megırzés felelısét és idejét. A feljegyzések megırzési ideje minden esetben legalább 3 év, a külsı auditok érdekében. 1. kiadás június 1. 18/ 22

19 4.5.5 Belsı audit irányítási rendszerünk követelményeinek teljesülését, mőködésének hatékonyságát évente belsı audittal ellenırizzük. Az audit függetlenségét külsı alvállalkozó bevonásával biztosítjuk. Az auditor a) ellenırzi, hogy a KIR 1) Megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, beleértve a mindennapi mőködés és a mérés szabályozását, valamint a célok elérésére indított programok aktuális szabályozását 2) eredményesen valósítja-e meg a szervezet politikáját és céljait; b) átvizsgálja az elızı auditok eredményeit; c) a vezetıség tájékoztatására alkalmas audit-jelentést készít, amely a pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt tartalmazza. Az audit-jelentés a vezetıségi átvizsgálás egyik bemenete. Az audit során tapasztalt eltérésekre a helyesbítı intézkedéseket írásban rögzítjük, és feljegyezzük végrehajtásukat, és ha szükséges, utólagos elemzésüket is. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Auditjelentés Minıségügyi Vezetı 3 év Nem megfelelıségi jelentés Minıségügyi Vezetı 3 év 1. kiadás június 1. 19/ 22

20 4.6 VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS AZ ARVAL Magyarország vezetısége kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szervezet környezetvédelmi teljesítményérıl naprakész tájékozottsággal rendelkezzen. Ennek érdekében úgy alakította ki kommunikációs folyamatait, hogy a rendkívüli környezetszennyezésekrıl, környezetvédelmi balesetekrıl, vészhelyzetekrıl jogszabályok változásáról azonnal értesüljön. Ezen kívül legalább évente egy alkalommal átvizsgálja a teljes környezetvédelmi irányítási rendszert. Az átvizsgálás kitér a helyzet megismerésére, a fejlesztési lehetıségekre, a módosítások szükségességére, beleértve a politikát és a célokat. Szükség esetén az átvizsgálás során döntenek az átvizsgálás gyakoriságának módosításáról, a következı átvizsgálás idıpontjáról. A vezetıségi átvizsgálást a Minıségügyi Vezetı készíti elı, és ı értesíti a vezetıség tagjait az idıpontról és napirendrıl. Az értekezlet során a vezetıség átvizsgálja és elemzi az alábbi információkat: belsı auditok eredményei jogi követelményeknek való megfelelıség (lásd e kézikönyv Jogi követelményeknek való megfelelıség c. fejezetét) egyéb követelmények megjelenését érdekelt felek bejelentéseit, panaszait a környezetvédelmi mérések és megfigyelések eredményeit a célok teljesülésének mértékét folyamatban lévı helyesbítı és megelızı intézkedések helyzetét, a lezártak statisztikáját a korábbi vezetıségi átvizsgálás döntéseinek nyomonkövetését változásokat a jogi követelményekben változásokat a szervezet meglévı vagy várható (tervezett projektekhez kapcsolódó) jelentıs tényezıiben fejlesztési javaslatokat 1. kiadás június 1. 20/ 22

21 Az átvizsgálásról a Minıségügyi Vezetı jegyzıkönyvet készít, amely minden megtárgyalt területet, és minden döntést tartalmaz. Amennyiben az átvizsgálás során új célok kitőzésére is sor kerül, ezt a jegyzıkönyvön kívül a Célok, elıirányzatok és programok c. fejezetnek megfelelıen is dokumentáljuk: Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Vezetıségi átvizsgálás jegyzıkönyve Minıségügyi Vezetı 3 év 1. kiadás június 1. 21/ 22

22 1. sz. melléklet 1. SZ. MELLÉKLET: AZ ARVAL MAGYARORSZÁG KFT. SZERVEZETE Kálmán TEKSE General Manager Beáta BATA Office Manager Finance (8 persons) Operations (5+1 persons) Sales (7 persons) Attila KOVÁCS Financial Manager Zsolt SZABÓ Controller Lóránt VENTER Risk and pricing specialist Péter SIPOS Database Management & Reporting Krisztina FEKSZI Chief Accountant Zsuzsanna SAMAI Accountant Tímea PRESÉR Accountant Zoltán MUNTYÁN Accountant Patrik KÜHN SMR & AT Manager Péter HEGEDŐS Head of Operations Judit BARNA Remarketing Assistant Tamás HÁDEN Purchasing Manager Tímea JÓNI Quality Manager MARSH N.A. Marketing Manager Péter TAKAVEC Sales Manager Krisztián TARNÓCZI Sales Manager Mihály BLASKÓ Sales Manager Kristóf KOVÁCH Head of Sales Balázs KÖVESDÁN Internal Sales & AT Manager Erzsébet NAGY Sales Manager Annamária STARCK Sales Manager FERRARI Account Team (6 persons) MASERATI Account Team (6 persons) Gábor NAGYHÁZI Supplier Coordinator Márta ÚJSZÁSZI Financial Assistant Dávid BÁTORI Key Account Manager Gábor NAGY Supplier Coordinator Brigitta KÓTAI Financial Assistant Dávid NAGY Junior Account Manager Melinda SZEGI Supplier Coordinator Katalin SPILLER AT Administrator Rita SÓS Sales Assistant Zoltán ALTORDAI Supplier Coordinator Ágnes BOCSI AT Administrator Mária KALMÁR Sales Assistant 1. kiadás június 1. 22/ 22

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok...

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok... Kitöltési útmutató A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez Általános tanácsok...2 I. Fejlesztés összefoglaló...3

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok ISSAI 200 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A számvevıszéki ellenırzés

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben