KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE"

Átírás

1 AZ ARVAL KFT. ISO 14001:2004 SZABVÁNY SZERINT KIALAKÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: TEKSE KÁLMÁN Ügyvezetı igazgató 1. kiadás június 1. 1/ 22

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A KIR alkalmazási területe Hivatkozások Fogalommeghatározások Irányítási rendszer Általános követelmények politika... 7 Az ARVAL Magyarország környezeti politikája Tervezés Környezeti tényezık Jogszabályi és egyéb követelmények Célok, elıirányzatok és programok Bevezetés és mőködés Erıforrások, szerepek, felelısségi kör és hatáskör Felkészültség, képzés, és tudatosság Kommunikáció Belsı kommunikáció Külsı kommunikáció Dokumentáció A dokumentumok kezelése A mőködés szabályozása Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Ellenırzés kiadás június 1. 2/ 22

3 Tartalomjegyzék Figyelemmel kísérés és mérés A megfelelıség kiértékelése Jogi követelményeknek való megfelelıség Egyéb követelményeknek való megfelelıség Nemmegfelelıség, helyesbítı és megelızı tevékenység A feljegyzések kezelése Belsı audit Vezetıségi átvizsgálás sz. melléklet: AZ ARVAL Magyarország Szervezete kiadás június 1. 3/ 22

4 1. fejezet Alkalmazási terület 1 A KIR ALKALMAZÁSI TERÜLETE Ez a kézikönyv a következı szervezet környezetvédelmi irányítási rendszerét írja le: Név: ARVAL MAGYARORSZÁG Cím: H-1113 Budapest, Bocskai út Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) A környezetvédelmi irányítási rendszer terjedelme: Jármőpark és flottakezelés AZ ARVAL Magyarország teljes tevékenységére alkalmazza környezetvédelmi irányítási rendszerét. 1. kiadás június 1. 4/ 22

5 2. fejezet Hivatkozások 2 HIVATKOZÁSOK Ez a az alábbi eljárásokkal együtt szabályozza az 1. fejezetben leírt környezetvédelmi irányítási rendszert: AZ ELJÁRÁS KÓDJA ÉS CÍME KAPCSOLÓDÓ FEJEZET Tőzvédelmi Szabályzat június 4. Tőzvédelmi Tematika Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 1. kiadás június 1. 5/ 22

6 3. fejezet Fogalommeghatározások 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A KIR ben az alábbi kifejezéseket következetesen szakkifejezésként, az ISO 14001:2004 által definiált módon alkalmazzuk: Folyamatos javítás Környezet Környezeti tényezı Környezeti hatás esemény (incident) baleset (accident) irányítási rendszer Olyan folyamat, amely a környezetvédelmi irányítási rendszert úgy erısíti, hogy az a szervezet irányítási politikájának megfelelı általános javulás felé haladjon a környezeti jellemzıket illetıen. A szervezet közvetlen környezete, amelyben az mőködik, beleértve a levegıt, vizet, a földterületet, a természeti erıforrásokat, a növényés állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. A szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel A környezetben végbemenı mindennemő változás akár káros, akár hasznos amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeibıl, termékeibıl vagy szolgáltatásaiból származik. A tervezettıl eltérı mőködésbıl, tevékenységbıl adódó, olyan esemény, amelynek környezeti hatása csekély (kiömlı vegyi anyagok esetében kisebb, mint egy köbméter). A tervezettıl eltérı mőködésbıl, tevékenységbıl adódó, olyan esemény, amelynek környezeti hatása jelentıs (kiömlı vegyi anyagok esetében több, mint egy köbméter). A teljes irányítási rendszernek az a része, amely felöleli a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelısségeket, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erıforrásokat. 1. kiadás június 1. 6/ 22

7 4 KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK irányítási rendszerünket az ISO 14001:2004 követelményeinek, valamint saját politikánknak megfelelıen alakítottuk ki, figyelembe véve az alvállalkozók munkájáért vállalt felelısséget is. 4.2 KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA politikánk meghatározásánál figyelembe vettük teljes tevékenységünket, és annak minden folyamatos, szakaszos, és esetleges környezeti hatását. Környezeti politikánkat megismertetjük minden alkalmazottunkkal és alvállalkozónkkal, valamint mindenki számára hozzáférhetı weboldalunkon. 1. kiadás június 1. 7/ 22

8 4.3 TERVEZÉS Környezeti tényezık irányítási rendszerünk alapját tevékenységünk környezeti tényezıinek részletes elemzése és értékelése képezi. Jelentısnek tekintünk minden olyan környezeti tényezıt, amelyre a környezetvédelmi politikánkban megfogalmazott követelmények, illetve jogi vagy egyéb elvárások vonatkoznak. A jelentıs környezeti tényezıkre kivétel nélkül alkalmazzuk az ISO 14001:2004 nemzetközi szabvány követelményeit. Jelentıs környezeti tényezıinket és a rájuk vonatkozó valamennyi szabályozást naprakész állapotban foglalja össze a KIR Táblázat. Az alábbiakban bekövetkezı változásokat haladéktalanul bevezetjük a táblázatba: Jogi és egyéb elvárások Tevékenységünk változásai, bıvülése Új célok kitőzése Felelısségi körök változása Idézett dokumentumok címének változása A jelentıs tényezık környezeti hatásainak mennyiségére vonatkozó adatokat évente adjuk meg, minden év március 31-ig. 1. kiadás június 1. 8/ 22

9 4.3.2 Jogszabályi és egyéb követelmények AZ ARVAL Magyarország -re vonatkozó valamennyi környezetvédelmi jogi és egyéb elvárást és a Biztonsági elemzést a KIR Táblázat-ban tartunk nyilván. A nyilvántartás egyben megadja az(oka)t a környezeti tényezı(ke)t, amely(eke)t a jogi vagy egyéb elvárás érint. A jogi elvárások tartalmazzák a törvényeket, rendeleteket, hatósági határozatokat és állásfoglalásokat. A jogszabályokban bekövetkezı változásokat a Minıségügyi Vezetı figyeli, külsı tanácsadó segítségével. Egyéb követelmények között tartjuk nyilván a környezetvédelmi teljesítményünkben érdekelt felek (tulajdonosi csoportok, szomszédok, üzleti partnerek) szóban vagy írásban kifejezett elvárásait. Ilyen követelményeket eddig nem azonosítottunk. A jogi és egyéb követelményekben bekövetkezı, a KIR-t érintı változások esetén a Minıségügyi Vezetı a változást bevezeti a KIR Táblázat megfelelı helyeire, és ben értesíti a munkatársakat. Nagyobb horderejő változások esetén rendkívüli vezetıségi átvizsgálást kezdeményez Célok, elıirányzatok és programok politikánknak megfelelıen célok kitőzésével folyamatosan fejlesztjük környezetvédelmi teljesítményünket. Céljainkat évente egy feladatok, és célkitőzések címő programban fogalmazzuk meg. A programot a vállalat dolgozói számára elérhetıvé tesszük (a társaság központi szerverén, faliújságon, munkaértekezleten szóban, stb.). Céljainkat mindig mérhetı formában adjuk meg, az objektív nyomon követés és értékelés érdekében. Ahol ez értelmezhetı, a célok megfogalmazásánál a környezetvédelmi teljesítményt a termelési volumenre vetítjük. A célok elérésére irányuló dokumentált programok tartalmazzák az egyes lépések felelıseit, és a határidıket. A programok elırehaladását, a célok megvalósítását havi rendszerességgel értékeljük. Évente egyszer részletes értékelést adunk, melyet a vállalat vezetısége számára ismertetünk. 1. kiadás június 1. 9/ 22

10 4.4 BEVEZETÉS ÉS MŐKÖDÉS Erıforrások, szerepek, felelısségi kör és hatáskör A vezetıség környezetvédelmi képviselıje Jóni Tímea Minıségügyi Vezetı, aki egyéb feladatai mellett felhatalmazással rendelkezik a) A KIR fenntartására és fenntartatására b) A rendszer állapotának és a rendszerre vagy a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó javaslatoknak a jelentésére az Ügyvezetı Igazgató felé. Az ARVAL Magyarország szervezeti felépítését az 1. sz. Melléklet tartalmazza Felkészültség, képzés, és tudatosság AZ ARVAL Magyarország valamennyi alkalmazottjának tisztában kell lennie környezetvédelmi céljainkkal. Ennek érdekében biztosítjuk számukra a környezetvédelmi oktatásokat. A környezetvédelmi tudnivalókat tartalmazó Zöld út a flottakezelésben címő kiadvány tartalmát a Minıségügyi Vezetı évente frissíti (auditok eredményeit, jogszabályi változásokat is figyelembe véve) kör- ben küldi meg minden munkatársnak március 31-ig. A belépı új alkalmazottakkal munkába álláskor a Minıségügyi Vezetı ismerteti a környezetvédelmi tudnivalókat, errıl oktatási feljegyzést készít, és ezt az alkalmazott is aláírja. Évente ismétlıdı oktatás keretében frissítjük fel a környezetvédelmi ismereteket, minden dolgozó részvételével. Ezt az oktatást minden dolgozónak a Minıségügyi Vezetı tartja meg. Az oktatásról oktatási naplót készít, amely tartalmazza az oktatásra kötelezettek nevét, a ténylegesen résztvevık aláírását, valamint az esetleges hiányzók pótoktatásának módjára és idıpontjára vonatkozó döntést. A telephelyen dolgozó alvállalkozók a szerzıdéssel egyidejőleg írásban kapják meg a környezetvédelmi tudnivalókat, amelyek megismerését személy szerinti aláírásukkal ismerik el. Az aláírt oktatási feljegyzéseket a szerzıdéssel együtt a szerzıdésért felelıs vezetı ırzi meg. 1. kiadás június 1. 10/ 22

11 Az oktatások tartalmazzák legalább az alábbi témaköröket: a) a környezetvédelmi politika jelentıségét, b) a végzett munka közvetlen környezeti hatásait (papírhasználat, áramfogyasztás, tőzveszély okozása), c) a végzett munka közvetett környezeti hatásait (ügyfelek döntéseinek befolyásolása a környezetet jobban kímélı flotta összeállítása irányában) d) az éppen aktuális célokat és az ehhez szükséges személyes tennivalókat e) az elıírásoktól való eltérések lehetséges következményeit, beleértve a környezetvédelmi baleseteket, és vészhelyzeteket. f) a kommunikáció jelentıségét és módjait, lásd Belsı kommunikáció Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Képzési feljegyzések Irodavezetı Az alkalmazott munkaviszonya Tőzvédelmi oktatás jegyzıkönyve Munka- és tőzvédelmi felelıs 5 év Kommunikáció Belsı kommunikáció Az ARVAL Magyarország vezetısége értekezletek, kör- ek intranet felhasználásával rendszeresen tájékoztat minden alkalmazottat az alábbiak témakörökkel kapcsolatban: adott évre kitőzött környezetvédelmi célok (évente egy alkalommal, a célok jóváhagyását követıen); a célok elérésére indított programok eredményei (a programokban egyedileg megfogalmazott gyakorisággal); 1. kiadás június 1. 11/ 22

12 Minden dolgozó köteles jelezni felettesének, és rajta keresztül a Minıségügyi Vezetınek az ARVAL Magyarország környezetvédelmi teljesítményével kapcsolatos esetleges bejelentéseket, panaszait Külsı kommunikáció 1. Az érdekelt felektıl (pl. ügyfelektıl) érkezı bejelentéseket a Minıségügyi Vezetı, szükség esetén más vezetık bevonásával írásban válaszolja meg. 2. A környezetvédelmi politikát kérésre bárki rendelkezésére bocsátjuk. 3. Az ARVAL Magyarország jelenleg nem készít jelentést és nem folytat külsı aktív kommunikációt. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Bejelentés, kérdés érdekelt fél részérıl Válasz érdekelt fél számára (másolat) Minıségügyi vezetı Minıségügyi vezetı 3 év 3 év Dokumentáció AZ ARVAL Magyarország környezetvédelmi irányítási rendszerének valamennyi dokumentuma megtalálható jelen kézikönyvben, illetve jelen kézikönyv által hivatkozott egyéb dokumentumokban. A hivatkozásokat az egyes fejezetek, és összegyőjtve a 2 Hivatkozások c. fejezet tartalmazzák. a) a környezetvédelmi politikát jelen kézikönyv 4.2 fejezete tartalmazza, míg a célok és programok a Minıségügy Munkatársnál, és a programokban egyedileg meghatározott felelısöknél találhatók; b) a rendszer alkalmazási területét az 1 A KIR alkalmazási területe c. fejezet írja le; c) az elemek leírását jelen kézikönyv, az egyes rendszerelemek kölcsönhatásait és összefüggéseit jelen kézikönyv és a KIR Táblázat adja meg; 1. kiadás június 1. 12/ 22

13 (a kézikönyv az ISO 14001:2004 szabvány szerinti felépítésével a szabvány szerinti keresést, míg a KIR táblázat szervezetünk tevékenységének környezeti tényezıi szerinti keresését tesz lehetıvé) d) az ISO 14001:2004 által megkövetelt elıírásokat és feljegyzéseket, valamint e) saját döntésünk alapján bevezetett elıírásokat és feljegyzéseket egyaránt a KIR Táblázat adja meg: hivatkozással belsı dokumentumainkra és formális feljegyzéseinkre, illetve leírva a nem formális feljegyzések tartalmát A dokumentumok kezelése A KIR dokumentumainak kezelésére általában az ISO 9001:2008 szerint tanúsított minıségügyi irányítási rendszerünk eljárást alkalmazzuk. A KIR Táblázat kezelése ettıl eltérıen az alábbiak szerint történik: a) A táblázatot akár egyetlen cella információtartalmának megváltozása esetén újra kiadjuk. A jóváhagyó a Minıségügyi Vezetı, aki a jóváhagyás eredményeként az elızı változatot dátummal ellátva archiválja, (\\Hubudagency.france.intra.corp\SERV_DELIV_Quality\Public\ISO\ISO14001\K IR címő könyvtárban), a módosított és jóváhagyott új sort/sorokat pedig felülírja. b) A táblázat átvizsgálását legalább évente egyszer, a Minıségügyi Vezetı vizsgálja át. A táblázat évközi módosítása szükséges vonatkozó jogszabályok megváltozása, az alkalmazott anyagok, eljárások környezeti tényezıinek változása esetén, bekövetkezett vészhelyzeteket követıen, stb. Az ilyen módosítások szükségességét jelen kézikönyv fejezetei tartalmazzák. c) A táblázat érvényes példánya az intraneten található, KIR Táblázat hivatkozással elérhetı módon. 1. kiadás június 1. 13/ 22

14 4.4.6 A mőködés szabályozása A tevékenységünk jelentıs környezeti tényezıivel kapcsolatos mőveleteket a KIR Táblázatban azonosítottuk. a) Az egyes mőveleteket szabályozó elıírásokat a táblázat N oszlopában ( A mindennapi mőködés szabályozása, elıírás ) adtuk meg. Egyszerőbb esetekben a szabályozást maga a cella tartalmazza. Olyan esetekben, ahol összetettebb szabályozásra van szükség, a cella hivatkozik a szabályozást tartalmazó dokumentumra. b) A mőködési kritériumokat minden mőveletre a táblázat M oszlopa ( A mindennapi mőködés szabályozása, kritérium ) tartalmazza. c) Alvállalkozóink (szervizek, beszállítók) az ügyfelek számára beszerzett gépkocsik környezeti hatásainak minimalizálását politikánknak megfelelıen, fı feladatunknak tekintjük. a szervizek és egyéb szolgáltatók környezetvédelmi teljesítményét egyelıre nem vizsgáljuk, de tájékoztatásként megküldjük számukra környezetvédelmi politikánkat, a szerzıdésmegújítások tartalma a partner minıségbiztosítási tanúsítványának bekérése, illetve a szerzıdés mellékleteként szerepeletetése. az irodaszerek, hardware beszerzését minıségügyi, funkcionális szempontok irányítják, a környezeti tényezıik esetleges különbségeit elhanyagolhatónak tartjuk. 1. kiadás június 1. 14/ 22

15 4.4.7 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre A környezetre kiható események, balesetek, vészhelyzetek azonosítását tevékenységünk környezeti tényezıinek azonosításának részeként folyamatosan végezzük, lásd jelen kézikönyv Környezeti tényezık c. fejezetét. Tevékenységünk közvetlen és közvetett környezeti hatásainak értékelése során egyetlen lehetséges vészhelyzetként azonosítottuk az irodaházban keletkezı tüzet, illetve ennek környezetszennyezı hatásait. A tőzvédelmi készültség érdekében részt veszünk az Irodaház által minden évben tavasszal szervezett kiürítési gyakorlaton alvállalkozó (Gergics Mihály munkabiztonsági szakértı MI-GA Bt.) bevonásával rendszeres tőzvédelmi oktatást szervezünk valamennyi alkalmazottunk számára (lásd még jelen Felkészültség, képzés, és tudatosság c. fejezetét.) évente (decemberben) elvégeztetjük elektromos készülékeink felülvizsgálatát. Egyéb közvetlen hatást szervezetünknél nem azonosítottunk. Bekövetkezett vészhelyzet, illetve negatívan értékelt vészhelyzeti gyakorlat után a Minıségügyi Vezetı más vezetık bevonásával újraértékeli, és szükség esetén módosítja az érintett vészhelyzeti tervet. A vészhelyzeti készültséggel kapcsolatos feljegyzések megırzése: Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Kiürítési gyakorlat jegyzıkönyve Tőzvédelmi oktatás jegyzıkönyve Elektromos készülékek felülvizsgálati jegyzıkönyve Munka- és tőzvédelmi felelıs Munka- és tőzvédelmi felelıs Munka- és tőzvédelmi felelıs 5 év 5 év 5 év 1. kiadás június 1. 15/ 22

16 4.5 ELLENİRZÉS Figyelemmel kísérés és mérés A tevékenységünk jelentıs környezeti tényezıivel kapcsolatos mőveleteket a KIR Táblázatban azonosítottuk. a) Az egyes mőveletek figyelemmel kísérését, mérését a táblázat Q oszlopában ( A hatás figyelemmel kísérése vagy mérése, szabályozás ) adtuk meg. b) A mérésrıl/megfigyelésrıl készülı feljegyzést a táblázat S oszlopa, a feljegyzést megırzı személyt a T oszlop adja meg. Saját mérımőszerrel környezetvédelmi teljesítményünk egyetlen tényezıjét sem mérjük. Az energiafogyasztással kapcsolatos méréseinket az áramszolgáltató, illetve a vízszolgáltató hiteles mérımőszereivel végezzük. A telephelyrıl elszállított saját hulladékaink mennyiségét nem mérjük A megfelelıség kiértékelése Jogi követelményeknek való megfelelıség A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak és hatósági határozatoknak való megfelelés politikánk alapvetı célkitőzése. Alkalmazható jogszabályok: 98/2001.(VI.19.) Korm. r. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl 9/2008 II 22 ÖTM rendelet Országos Tőzvédelmi Szabályzat 2011 A megfelelıséget évente legalább egy alkalommal, a vezetıségi átvizsgálás keretei között végezzük el. 1. kiadás június 1. 16/ 22

17 A megfelelıség kiértékelésének alapját képeik többek között az alábbi információk: Belsı auditok jelentései Vészhelyzeti gyakorlatok értékelése Bekövetkezett vészhelyzetek jegyzıkönyvei Jogszabályi változások A jogi követelményeknek való megfelelıség kiértékelését a felsı vezetı áttekintés jegyzıkönyvében rögzítjük, lásd jelen kézikönyv 4.6 Vezetıségi átvizsgálás c. fejezetét Egyéb követelményeknek való megfelelıség Egyéb követelményeket szervezetünk nem azonosított és nem vállalt. Mindazonáltal, készen állunk az érdekelt felek ránk vonatkozó elvárásainak megismerésére. Amennyiben a jövıben egyéb követelményeket ismerünk meg, felsı vezetıi áttekintés keretében döntünk további vállalásainkról, és az idıszakos kiértékelés módjáról. 1. kiadás június 1. 17/ 22

18 4.5.3 Nemmegfelelıség, helyesbítı és megelızı tevékenység Nem megfelelıségnek tekintünk a környezetvédelmi követelményeinktıl való minden olyan eltérést, amelyet az okozó vagy észlelı személy nem tud saját hatáskörben és azonnal megszüntetni. Nemmegfelelıségeket állapíthatnak meg az alábbi eljárások: Belsı audit lásd jelen kézikönyv Belsı audit c. fejezetét mérés vagy megfigyelés, lásd jelen kézikönyv Figyelemmel kísérés és mérés c. fejezetét Napi munkavégzés szúrópróbaszerő ellenırzése A nemmegfelelıségekrıl az észlelı, vagy közvetlen vezetıje Nemmegfelelıségi jelentést állít ki, és átadja a Minıségügyi Vezetınek, aki meghatározza a szükséges intézkedést, annak felelısét és határidejét, valamint az elvégzett helyesbítı/megelızı intézkedések hatékonyságának ellenırzésére vonatkozó döntését. Általánosságban minden olyan intézkedés hatékonyságát ellenırizzük, amelyek a gyakorlat módosítását érintik. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Nem megfelelıségi jelentés Minıségügyi Vezetı 3 év A feljegyzések kezelése Az egyes környezeti hatásokhoz (pl. áramfogyasztás, tőzvédelem, fleet review) kapcsolódó feljegyzéseket a KIR Táblázat-ban azonosítottuk. Ugyanitt megadtuk a feljegyzések megırzésének felelıseit is. Az általános érvényő feljegyzéseket (pl. oktatási napló, auditjelentés) a egyes fejezetei írják elı. A fejezetek végén táblázat tartalmazza a megırzés felelısét és idejét. A feljegyzések megırzési ideje minden esetben legalább 3 év, a külsı auditok érdekében. 1. kiadás június 1. 18/ 22

19 4.5.5 Belsı audit irányítási rendszerünk követelményeinek teljesülését, mőködésének hatékonyságát évente belsı audittal ellenırizzük. Az audit függetlenségét külsı alvállalkozó bevonásával biztosítjuk. Az auditor a) ellenırzi, hogy a KIR 1) Megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, beleértve a mindennapi mőködés és a mérés szabályozását, valamint a célok elérésére indított programok aktuális szabályozását 2) eredményesen valósítja-e meg a szervezet politikáját és céljait; b) átvizsgálja az elızı auditok eredményeit; c) a vezetıség tájékoztatására alkalmas audit-jelentést készít, amely a pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt tartalmazza. Az audit-jelentés a vezetıségi átvizsgálás egyik bemenete. Az audit során tapasztalt eltérésekre a helyesbítı intézkedéseket írásban rögzítjük, és feljegyezzük végrehajtásukat, és ha szükséges, utólagos elemzésüket is. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Auditjelentés Minıségügyi Vezetı 3 év Nem megfelelıségi jelentés Minıségügyi Vezetı 3 év 1. kiadás június 1. 19/ 22

20 4.6 VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS AZ ARVAL Magyarország vezetısége kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szervezet környezetvédelmi teljesítményérıl naprakész tájékozottsággal rendelkezzen. Ennek érdekében úgy alakította ki kommunikációs folyamatait, hogy a rendkívüli környezetszennyezésekrıl, környezetvédelmi balesetekrıl, vészhelyzetekrıl jogszabályok változásáról azonnal értesüljön. Ezen kívül legalább évente egy alkalommal átvizsgálja a teljes környezetvédelmi irányítási rendszert. Az átvizsgálás kitér a helyzet megismerésére, a fejlesztési lehetıségekre, a módosítások szükségességére, beleértve a politikát és a célokat. Szükség esetén az átvizsgálás során döntenek az átvizsgálás gyakoriságának módosításáról, a következı átvizsgálás idıpontjáról. A vezetıségi átvizsgálást a Minıségügyi Vezetı készíti elı, és ı értesíti a vezetıség tagjait az idıpontról és napirendrıl. Az értekezlet során a vezetıség átvizsgálja és elemzi az alábbi információkat: belsı auditok eredményei jogi követelményeknek való megfelelıség (lásd e kézikönyv Jogi követelményeknek való megfelelıség c. fejezetét) egyéb követelmények megjelenését érdekelt felek bejelentéseit, panaszait a környezetvédelmi mérések és megfigyelések eredményeit a célok teljesülésének mértékét folyamatban lévı helyesbítı és megelızı intézkedések helyzetét, a lezártak statisztikáját a korábbi vezetıségi átvizsgálás döntéseinek nyomonkövetését változásokat a jogi követelményekben változásokat a szervezet meglévı vagy várható (tervezett projektekhez kapcsolódó) jelentıs tényezıiben fejlesztési javaslatokat 1. kiadás június 1. 20/ 22

21 Az átvizsgálásról a Minıségügyi Vezetı jegyzıkönyvet készít, amely minden megtárgyalt területet, és minden döntést tartalmaz. Amennyiben az átvizsgálás során új célok kitőzésére is sor kerül, ezt a jegyzıkönyvön kívül a Célok, elıirányzatok és programok c. fejezetnek megfelelıen is dokumentáljuk: Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Vezetıségi átvizsgálás jegyzıkönyve Minıségügyi Vezetı 3 év 1. kiadás június 1. 21/ 22

22 1. sz. melléklet 1. SZ. MELLÉKLET: AZ ARVAL MAGYARORSZÁG KFT. SZERVEZETE Kálmán TEKSE General Manager Beáta BATA Office Manager Finance (8 persons) Operations (5+1 persons) Sales (7 persons) Attila KOVÁCS Financial Manager Zsolt SZABÓ Controller Lóránt VENTER Risk and pricing specialist Péter SIPOS Database Management & Reporting Krisztina FEKSZI Chief Accountant Zsuzsanna SAMAI Accountant Tímea PRESÉR Accountant Zoltán MUNTYÁN Accountant Patrik KÜHN SMR & AT Manager Péter HEGEDŐS Head of Operations Judit BARNA Remarketing Assistant Tamás HÁDEN Purchasing Manager Tímea JÓNI Quality Manager MARSH N.A. Marketing Manager Péter TAKAVEC Sales Manager Krisztián TARNÓCZI Sales Manager Mihály BLASKÓ Sales Manager Kristóf KOVÁCH Head of Sales Balázs KÖVESDÁN Internal Sales & AT Manager Erzsébet NAGY Sales Manager Annamária STARCK Sales Manager FERRARI Account Team (6 persons) MASERATI Account Team (6 persons) Gábor NAGYHÁZI Supplier Coordinator Márta ÚJSZÁSZI Financial Assistant Dávid BÁTORI Key Account Manager Gábor NAGY Supplier Coordinator Brigitta KÓTAI Financial Assistant Dávid NAGY Junior Account Manager Melinda SZEGI Supplier Coordinator Katalin SPILLER AT Administrator Rita SÓS Sales Assistant Zoltán ALTORDAI Supplier Coordinator Ágnes BOCSI AT Administrator Mária KALMÁR Sales Assistant 1. kiadás június 1. 22/ 22

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv

ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv Környezetközpontú Irányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2010.05.01. Rendszer alkalmazási területe: Fémipari gyártás Jóváhagyások: Készítette:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Dunaújvárosi Fıiskola Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Tartalomjegyzék Minıségirányítási rendszerek, szabványok MSZ EN ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszer bevezetésének elınyei -

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-14/2013. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT Vállalatok környezetvédelmi feladatai ISO 14000 szabványcsalád Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) KIR elınyei és hasznossága

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 6. számú elıterjesztés Tisztelt Képviselı-testület! E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Előadó: Turi Tibor, vezetési tanácsadó 1 Az előadás témái Új irányítási rendszerszabványok A legfontosabb változások áttekintése Teendők 2 Új irányítási

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 181-0 Minıségirányítási belsı és külsı kommunikáció 181-0/2 A külsı és belsı kommunikáció módszereinek,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV A BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV Hatályos: 00. január -tıl Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistréségi Társulás I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 99. évi VIII. törvény (Áht.) 0.., 0/A., 0/B.,.,

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben