KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE"

Átírás

1 AZ ARVAL KFT. ISO 14001:2004 SZABVÁNY SZERINT KIALAKÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: TEKSE KÁLMÁN Ügyvezetı igazgató 1. kiadás június 1. 1/ 22

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A KIR alkalmazási területe Hivatkozások Fogalommeghatározások Irányítási rendszer Általános követelmények politika... 7 Az ARVAL Magyarország környezeti politikája Tervezés Környezeti tényezık Jogszabályi és egyéb követelmények Célok, elıirányzatok és programok Bevezetés és mőködés Erıforrások, szerepek, felelısségi kör és hatáskör Felkészültség, képzés, és tudatosság Kommunikáció Belsı kommunikáció Külsı kommunikáció Dokumentáció A dokumentumok kezelése A mőködés szabályozása Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Ellenırzés kiadás június 1. 2/ 22

3 Tartalomjegyzék Figyelemmel kísérés és mérés A megfelelıség kiértékelése Jogi követelményeknek való megfelelıség Egyéb követelményeknek való megfelelıség Nemmegfelelıség, helyesbítı és megelızı tevékenység A feljegyzések kezelése Belsı audit Vezetıségi átvizsgálás sz. melléklet: AZ ARVAL Magyarország Szervezete kiadás június 1. 3/ 22

4 1. fejezet Alkalmazási terület 1 A KIR ALKALMAZÁSI TERÜLETE Ez a kézikönyv a következı szervezet környezetvédelmi irányítási rendszerét írja le: Név: ARVAL MAGYARORSZÁG Cím: H-1113 Budapest, Bocskai út Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) A környezetvédelmi irányítási rendszer terjedelme: Jármőpark és flottakezelés AZ ARVAL Magyarország teljes tevékenységére alkalmazza környezetvédelmi irányítási rendszerét. 1. kiadás június 1. 4/ 22

5 2. fejezet Hivatkozások 2 HIVATKOZÁSOK Ez a az alábbi eljárásokkal együtt szabályozza az 1. fejezetben leírt környezetvédelmi irányítási rendszert: AZ ELJÁRÁS KÓDJA ÉS CÍME KAPCSOLÓDÓ FEJEZET Tőzvédelmi Szabályzat június 4. Tőzvédelmi Tematika Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 1. kiadás június 1. 5/ 22

6 3. fejezet Fogalommeghatározások 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A KIR ben az alábbi kifejezéseket következetesen szakkifejezésként, az ISO 14001:2004 által definiált módon alkalmazzuk: Folyamatos javítás Környezet Környezeti tényezı Környezeti hatás esemény (incident) baleset (accident) irányítási rendszer Olyan folyamat, amely a környezetvédelmi irányítási rendszert úgy erısíti, hogy az a szervezet irányítási politikájának megfelelı általános javulás felé haladjon a környezeti jellemzıket illetıen. A szervezet közvetlen környezete, amelyben az mőködik, beleértve a levegıt, vizet, a földterületet, a természeti erıforrásokat, a növényés állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. A szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel A környezetben végbemenı mindennemő változás akár káros, akár hasznos amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeibıl, termékeibıl vagy szolgáltatásaiból származik. A tervezettıl eltérı mőködésbıl, tevékenységbıl adódó, olyan esemény, amelynek környezeti hatása csekély (kiömlı vegyi anyagok esetében kisebb, mint egy köbméter). A tervezettıl eltérı mőködésbıl, tevékenységbıl adódó, olyan esemény, amelynek környezeti hatása jelentıs (kiömlı vegyi anyagok esetében több, mint egy köbméter). A teljes irányítási rendszernek az a része, amely felöleli a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelısségeket, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erıforrásokat. 1. kiadás június 1. 6/ 22

7 4 KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK irányítási rendszerünket az ISO 14001:2004 követelményeinek, valamint saját politikánknak megfelelıen alakítottuk ki, figyelembe véve az alvállalkozók munkájáért vállalt felelısséget is. 4.2 KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA politikánk meghatározásánál figyelembe vettük teljes tevékenységünket, és annak minden folyamatos, szakaszos, és esetleges környezeti hatását. Környezeti politikánkat megismertetjük minden alkalmazottunkkal és alvállalkozónkkal, valamint mindenki számára hozzáférhetı weboldalunkon. 1. kiadás június 1. 7/ 22

8 4.3 TERVEZÉS Környezeti tényezık irányítási rendszerünk alapját tevékenységünk környezeti tényezıinek részletes elemzése és értékelése képezi. Jelentısnek tekintünk minden olyan környezeti tényezıt, amelyre a környezetvédelmi politikánkban megfogalmazott követelmények, illetve jogi vagy egyéb elvárások vonatkoznak. A jelentıs környezeti tényezıkre kivétel nélkül alkalmazzuk az ISO 14001:2004 nemzetközi szabvány követelményeit. Jelentıs környezeti tényezıinket és a rájuk vonatkozó valamennyi szabályozást naprakész állapotban foglalja össze a KIR Táblázat. Az alábbiakban bekövetkezı változásokat haladéktalanul bevezetjük a táblázatba: Jogi és egyéb elvárások Tevékenységünk változásai, bıvülése Új célok kitőzése Felelısségi körök változása Idézett dokumentumok címének változása A jelentıs tényezık környezeti hatásainak mennyiségére vonatkozó adatokat évente adjuk meg, minden év március 31-ig. 1. kiadás június 1. 8/ 22

9 4.3.2 Jogszabályi és egyéb követelmények AZ ARVAL Magyarország -re vonatkozó valamennyi környezetvédelmi jogi és egyéb elvárást és a Biztonsági elemzést a KIR Táblázat-ban tartunk nyilván. A nyilvántartás egyben megadja az(oka)t a környezeti tényezı(ke)t, amely(eke)t a jogi vagy egyéb elvárás érint. A jogi elvárások tartalmazzák a törvényeket, rendeleteket, hatósági határozatokat és állásfoglalásokat. A jogszabályokban bekövetkezı változásokat a Minıségügyi Vezetı figyeli, külsı tanácsadó segítségével. Egyéb követelmények között tartjuk nyilván a környezetvédelmi teljesítményünkben érdekelt felek (tulajdonosi csoportok, szomszédok, üzleti partnerek) szóban vagy írásban kifejezett elvárásait. Ilyen követelményeket eddig nem azonosítottunk. A jogi és egyéb követelményekben bekövetkezı, a KIR-t érintı változások esetén a Minıségügyi Vezetı a változást bevezeti a KIR Táblázat megfelelı helyeire, és ben értesíti a munkatársakat. Nagyobb horderejő változások esetén rendkívüli vezetıségi átvizsgálást kezdeményez Célok, elıirányzatok és programok politikánknak megfelelıen célok kitőzésével folyamatosan fejlesztjük környezetvédelmi teljesítményünket. Céljainkat évente egy feladatok, és célkitőzések címő programban fogalmazzuk meg. A programot a vállalat dolgozói számára elérhetıvé tesszük (a társaság központi szerverén, faliújságon, munkaértekezleten szóban, stb.). Céljainkat mindig mérhetı formában adjuk meg, az objektív nyomon követés és értékelés érdekében. Ahol ez értelmezhetı, a célok megfogalmazásánál a környezetvédelmi teljesítményt a termelési volumenre vetítjük. A célok elérésére irányuló dokumentált programok tartalmazzák az egyes lépések felelıseit, és a határidıket. A programok elırehaladását, a célok megvalósítását havi rendszerességgel értékeljük. Évente egyszer részletes értékelést adunk, melyet a vállalat vezetısége számára ismertetünk. 1. kiadás június 1. 9/ 22

10 4.4 BEVEZETÉS ÉS MŐKÖDÉS Erıforrások, szerepek, felelısségi kör és hatáskör A vezetıség környezetvédelmi képviselıje Jóni Tímea Minıségügyi Vezetı, aki egyéb feladatai mellett felhatalmazással rendelkezik a) A KIR fenntartására és fenntartatására b) A rendszer állapotának és a rendszerre vagy a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó javaslatoknak a jelentésére az Ügyvezetı Igazgató felé. Az ARVAL Magyarország szervezeti felépítését az 1. sz. Melléklet tartalmazza Felkészültség, képzés, és tudatosság AZ ARVAL Magyarország valamennyi alkalmazottjának tisztában kell lennie környezetvédelmi céljainkkal. Ennek érdekében biztosítjuk számukra a környezetvédelmi oktatásokat. A környezetvédelmi tudnivalókat tartalmazó Zöld út a flottakezelésben címő kiadvány tartalmát a Minıségügyi Vezetı évente frissíti (auditok eredményeit, jogszabályi változásokat is figyelembe véve) kör- ben küldi meg minden munkatársnak március 31-ig. A belépı új alkalmazottakkal munkába álláskor a Minıségügyi Vezetı ismerteti a környezetvédelmi tudnivalókat, errıl oktatási feljegyzést készít, és ezt az alkalmazott is aláírja. Évente ismétlıdı oktatás keretében frissítjük fel a környezetvédelmi ismereteket, minden dolgozó részvételével. Ezt az oktatást minden dolgozónak a Minıségügyi Vezetı tartja meg. Az oktatásról oktatási naplót készít, amely tartalmazza az oktatásra kötelezettek nevét, a ténylegesen résztvevık aláírását, valamint az esetleges hiányzók pótoktatásának módjára és idıpontjára vonatkozó döntést. A telephelyen dolgozó alvállalkozók a szerzıdéssel egyidejőleg írásban kapják meg a környezetvédelmi tudnivalókat, amelyek megismerését személy szerinti aláírásukkal ismerik el. Az aláírt oktatási feljegyzéseket a szerzıdéssel együtt a szerzıdésért felelıs vezetı ırzi meg. 1. kiadás június 1. 10/ 22

11 Az oktatások tartalmazzák legalább az alábbi témaköröket: a) a környezetvédelmi politika jelentıségét, b) a végzett munka közvetlen környezeti hatásait (papírhasználat, áramfogyasztás, tőzveszély okozása), c) a végzett munka közvetett környezeti hatásait (ügyfelek döntéseinek befolyásolása a környezetet jobban kímélı flotta összeállítása irányában) d) az éppen aktuális célokat és az ehhez szükséges személyes tennivalókat e) az elıírásoktól való eltérések lehetséges következményeit, beleértve a környezetvédelmi baleseteket, és vészhelyzeteket. f) a kommunikáció jelentıségét és módjait, lásd Belsı kommunikáció Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Képzési feljegyzések Irodavezetı Az alkalmazott munkaviszonya Tőzvédelmi oktatás jegyzıkönyve Munka- és tőzvédelmi felelıs 5 év Kommunikáció Belsı kommunikáció Az ARVAL Magyarország vezetısége értekezletek, kör- ek intranet felhasználásával rendszeresen tájékoztat minden alkalmazottat az alábbiak témakörökkel kapcsolatban: adott évre kitőzött környezetvédelmi célok (évente egy alkalommal, a célok jóváhagyását követıen); a célok elérésére indított programok eredményei (a programokban egyedileg megfogalmazott gyakorisággal); 1. kiadás június 1. 11/ 22

12 Minden dolgozó köteles jelezni felettesének, és rajta keresztül a Minıségügyi Vezetınek az ARVAL Magyarország környezetvédelmi teljesítményével kapcsolatos esetleges bejelentéseket, panaszait Külsı kommunikáció 1. Az érdekelt felektıl (pl. ügyfelektıl) érkezı bejelentéseket a Minıségügyi Vezetı, szükség esetén más vezetık bevonásával írásban válaszolja meg. 2. A környezetvédelmi politikát kérésre bárki rendelkezésére bocsátjuk. 3. Az ARVAL Magyarország jelenleg nem készít jelentést és nem folytat külsı aktív kommunikációt. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Bejelentés, kérdés érdekelt fél részérıl Válasz érdekelt fél számára (másolat) Minıségügyi vezetı Minıségügyi vezetı 3 év 3 év Dokumentáció AZ ARVAL Magyarország környezetvédelmi irányítási rendszerének valamennyi dokumentuma megtalálható jelen kézikönyvben, illetve jelen kézikönyv által hivatkozott egyéb dokumentumokban. A hivatkozásokat az egyes fejezetek, és összegyőjtve a 2 Hivatkozások c. fejezet tartalmazzák. a) a környezetvédelmi politikát jelen kézikönyv 4.2 fejezete tartalmazza, míg a célok és programok a Minıségügy Munkatársnál, és a programokban egyedileg meghatározott felelısöknél találhatók; b) a rendszer alkalmazási területét az 1 A KIR alkalmazási területe c. fejezet írja le; c) az elemek leírását jelen kézikönyv, az egyes rendszerelemek kölcsönhatásait és összefüggéseit jelen kézikönyv és a KIR Táblázat adja meg; 1. kiadás június 1. 12/ 22

13 (a kézikönyv az ISO 14001:2004 szabvány szerinti felépítésével a szabvány szerinti keresést, míg a KIR táblázat szervezetünk tevékenységének környezeti tényezıi szerinti keresését tesz lehetıvé) d) az ISO 14001:2004 által megkövetelt elıírásokat és feljegyzéseket, valamint e) saját döntésünk alapján bevezetett elıírásokat és feljegyzéseket egyaránt a KIR Táblázat adja meg: hivatkozással belsı dokumentumainkra és formális feljegyzéseinkre, illetve leírva a nem formális feljegyzések tartalmát A dokumentumok kezelése A KIR dokumentumainak kezelésére általában az ISO 9001:2008 szerint tanúsított minıségügyi irányítási rendszerünk eljárást alkalmazzuk. A KIR Táblázat kezelése ettıl eltérıen az alábbiak szerint történik: a) A táblázatot akár egyetlen cella információtartalmának megváltozása esetén újra kiadjuk. A jóváhagyó a Minıségügyi Vezetı, aki a jóváhagyás eredményeként az elızı változatot dátummal ellátva archiválja, (\\Hubudagency.france.intra.corp\SERV_DELIV_Quality\Public\ISO\ISO14001\K IR címő könyvtárban), a módosított és jóváhagyott új sort/sorokat pedig felülírja. b) A táblázat átvizsgálását legalább évente egyszer, a Minıségügyi Vezetı vizsgálja át. A táblázat évközi módosítása szükséges vonatkozó jogszabályok megváltozása, az alkalmazott anyagok, eljárások környezeti tényezıinek változása esetén, bekövetkezett vészhelyzeteket követıen, stb. Az ilyen módosítások szükségességét jelen kézikönyv fejezetei tartalmazzák. c) A táblázat érvényes példánya az intraneten található, KIR Táblázat hivatkozással elérhetı módon. 1. kiadás június 1. 13/ 22

14 4.4.6 A mőködés szabályozása A tevékenységünk jelentıs környezeti tényezıivel kapcsolatos mőveleteket a KIR Táblázatban azonosítottuk. a) Az egyes mőveleteket szabályozó elıírásokat a táblázat N oszlopában ( A mindennapi mőködés szabályozása, elıírás ) adtuk meg. Egyszerőbb esetekben a szabályozást maga a cella tartalmazza. Olyan esetekben, ahol összetettebb szabályozásra van szükség, a cella hivatkozik a szabályozást tartalmazó dokumentumra. b) A mőködési kritériumokat minden mőveletre a táblázat M oszlopa ( A mindennapi mőködés szabályozása, kritérium ) tartalmazza. c) Alvállalkozóink (szervizek, beszállítók) az ügyfelek számára beszerzett gépkocsik környezeti hatásainak minimalizálását politikánknak megfelelıen, fı feladatunknak tekintjük. a szervizek és egyéb szolgáltatók környezetvédelmi teljesítményét egyelıre nem vizsgáljuk, de tájékoztatásként megküldjük számukra környezetvédelmi politikánkat, a szerzıdésmegújítások tartalma a partner minıségbiztosítási tanúsítványának bekérése, illetve a szerzıdés mellékleteként szerepeletetése. az irodaszerek, hardware beszerzését minıségügyi, funkcionális szempontok irányítják, a környezeti tényezıik esetleges különbségeit elhanyagolhatónak tartjuk. 1. kiadás június 1. 14/ 22

15 4.4.7 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre A környezetre kiható események, balesetek, vészhelyzetek azonosítását tevékenységünk környezeti tényezıinek azonosításának részeként folyamatosan végezzük, lásd jelen kézikönyv Környezeti tényezık c. fejezetét. Tevékenységünk közvetlen és közvetett környezeti hatásainak értékelése során egyetlen lehetséges vészhelyzetként azonosítottuk az irodaházban keletkezı tüzet, illetve ennek környezetszennyezı hatásait. A tőzvédelmi készültség érdekében részt veszünk az Irodaház által minden évben tavasszal szervezett kiürítési gyakorlaton alvállalkozó (Gergics Mihály munkabiztonsági szakértı MI-GA Bt.) bevonásával rendszeres tőzvédelmi oktatást szervezünk valamennyi alkalmazottunk számára (lásd még jelen Felkészültség, képzés, és tudatosság c. fejezetét.) évente (decemberben) elvégeztetjük elektromos készülékeink felülvizsgálatát. Egyéb közvetlen hatást szervezetünknél nem azonosítottunk. Bekövetkezett vészhelyzet, illetve negatívan értékelt vészhelyzeti gyakorlat után a Minıségügyi Vezetı más vezetık bevonásával újraértékeli, és szükség esetén módosítja az érintett vészhelyzeti tervet. A vészhelyzeti készültséggel kapcsolatos feljegyzések megırzése: Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Kiürítési gyakorlat jegyzıkönyve Tőzvédelmi oktatás jegyzıkönyve Elektromos készülékek felülvizsgálati jegyzıkönyve Munka- és tőzvédelmi felelıs Munka- és tőzvédelmi felelıs Munka- és tőzvédelmi felelıs 5 év 5 év 5 év 1. kiadás június 1. 15/ 22

16 4.5 ELLENİRZÉS Figyelemmel kísérés és mérés A tevékenységünk jelentıs környezeti tényezıivel kapcsolatos mőveleteket a KIR Táblázatban azonosítottuk. a) Az egyes mőveletek figyelemmel kísérését, mérését a táblázat Q oszlopában ( A hatás figyelemmel kísérése vagy mérése, szabályozás ) adtuk meg. b) A mérésrıl/megfigyelésrıl készülı feljegyzést a táblázat S oszlopa, a feljegyzést megırzı személyt a T oszlop adja meg. Saját mérımőszerrel környezetvédelmi teljesítményünk egyetlen tényezıjét sem mérjük. Az energiafogyasztással kapcsolatos méréseinket az áramszolgáltató, illetve a vízszolgáltató hiteles mérımőszereivel végezzük. A telephelyrıl elszállított saját hulladékaink mennyiségét nem mérjük A megfelelıség kiértékelése Jogi követelményeknek való megfelelıség A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak és hatósági határozatoknak való megfelelés politikánk alapvetı célkitőzése. Alkalmazható jogszabályok: 98/2001.(VI.19.) Korm. r. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl 9/2008 II 22 ÖTM rendelet Országos Tőzvédelmi Szabályzat 2011 A megfelelıséget évente legalább egy alkalommal, a vezetıségi átvizsgálás keretei között végezzük el. 1. kiadás június 1. 16/ 22

17 A megfelelıség kiértékelésének alapját képeik többek között az alábbi információk: Belsı auditok jelentései Vészhelyzeti gyakorlatok értékelése Bekövetkezett vészhelyzetek jegyzıkönyvei Jogszabályi változások A jogi követelményeknek való megfelelıség kiértékelését a felsı vezetı áttekintés jegyzıkönyvében rögzítjük, lásd jelen kézikönyv 4.6 Vezetıségi átvizsgálás c. fejezetét Egyéb követelményeknek való megfelelıség Egyéb követelményeket szervezetünk nem azonosított és nem vállalt. Mindazonáltal, készen állunk az érdekelt felek ránk vonatkozó elvárásainak megismerésére. Amennyiben a jövıben egyéb követelményeket ismerünk meg, felsı vezetıi áttekintés keretében döntünk további vállalásainkról, és az idıszakos kiértékelés módjáról. 1. kiadás június 1. 17/ 22

18 4.5.3 Nemmegfelelıség, helyesbítı és megelızı tevékenység Nem megfelelıségnek tekintünk a környezetvédelmi követelményeinktıl való minden olyan eltérést, amelyet az okozó vagy észlelı személy nem tud saját hatáskörben és azonnal megszüntetni. Nemmegfelelıségeket állapíthatnak meg az alábbi eljárások: Belsı audit lásd jelen kézikönyv Belsı audit c. fejezetét mérés vagy megfigyelés, lásd jelen kézikönyv Figyelemmel kísérés és mérés c. fejezetét Napi munkavégzés szúrópróbaszerő ellenırzése A nemmegfelelıségekrıl az észlelı, vagy közvetlen vezetıje Nemmegfelelıségi jelentést állít ki, és átadja a Minıségügyi Vezetınek, aki meghatározza a szükséges intézkedést, annak felelısét és határidejét, valamint az elvégzett helyesbítı/megelızı intézkedések hatékonyságának ellenırzésére vonatkozó döntését. Általánosságban minden olyan intézkedés hatékonyságát ellenırizzük, amelyek a gyakorlat módosítását érintik. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Nem megfelelıségi jelentés Minıségügyi Vezetı 3 év A feljegyzések kezelése Az egyes környezeti hatásokhoz (pl. áramfogyasztás, tőzvédelem, fleet review) kapcsolódó feljegyzéseket a KIR Táblázat-ban azonosítottuk. Ugyanitt megadtuk a feljegyzések megırzésének felelıseit is. Az általános érvényő feljegyzéseket (pl. oktatási napló, auditjelentés) a egyes fejezetei írják elı. A fejezetek végén táblázat tartalmazza a megırzés felelısét és idejét. A feljegyzések megırzési ideje minden esetben legalább 3 év, a külsı auditok érdekében. 1. kiadás június 1. 18/ 22

19 4.5.5 Belsı audit irányítási rendszerünk követelményeinek teljesülését, mőködésének hatékonyságát évente belsı audittal ellenırizzük. Az audit függetlenségét külsı alvállalkozó bevonásával biztosítjuk. Az auditor a) ellenırzi, hogy a KIR 1) Megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, beleértve a mindennapi mőködés és a mérés szabályozását, valamint a célok elérésére indított programok aktuális szabályozását 2) eredményesen valósítja-e meg a szervezet politikáját és céljait; b) átvizsgálja az elızı auditok eredményeit; c) a vezetıség tájékoztatására alkalmas audit-jelentést készít, amely a pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt tartalmazza. Az audit-jelentés a vezetıségi átvizsgálás egyik bemenete. Az audit során tapasztalt eltérésekre a helyesbítı intézkedéseket írásban rögzítjük, és feljegyezzük végrehajtásukat, és ha szükséges, utólagos elemzésüket is. Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Auditjelentés Minıségügyi Vezetı 3 év Nem megfelelıségi jelentés Minıségügyi Vezetı 3 év 1. kiadás június 1. 19/ 22

20 4.6 VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS AZ ARVAL Magyarország vezetısége kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szervezet környezetvédelmi teljesítményérıl naprakész tájékozottsággal rendelkezzen. Ennek érdekében úgy alakította ki kommunikációs folyamatait, hogy a rendkívüli környezetszennyezésekrıl, környezetvédelmi balesetekrıl, vészhelyzetekrıl jogszabályok változásáról azonnal értesüljön. Ezen kívül legalább évente egy alkalommal átvizsgálja a teljes környezetvédelmi irányítási rendszert. Az átvizsgálás kitér a helyzet megismerésére, a fejlesztési lehetıségekre, a módosítások szükségességére, beleértve a politikát és a célokat. Szükség esetén az átvizsgálás során döntenek az átvizsgálás gyakoriságának módosításáról, a következı átvizsgálás idıpontjáról. A vezetıségi átvizsgálást a Minıségügyi Vezetı készíti elı, és ı értesíti a vezetıség tagjait az idıpontról és napirendrıl. Az értekezlet során a vezetıség átvizsgálja és elemzi az alábbi információkat: belsı auditok eredményei jogi követelményeknek való megfelelıség (lásd e kézikönyv Jogi követelményeknek való megfelelıség c. fejezetét) egyéb követelmények megjelenését érdekelt felek bejelentéseit, panaszait a környezetvédelmi mérések és megfigyelések eredményeit a célok teljesülésének mértékét folyamatban lévı helyesbítı és megelızı intézkedések helyzetét, a lezártak statisztikáját a korábbi vezetıségi átvizsgálás döntéseinek nyomonkövetését változásokat a jogi követelményekben változásokat a szervezet meglévı vagy várható (tervezett projektekhez kapcsolódó) jelentıs tényezıiben fejlesztési javaslatokat 1. kiadás június 1. 20/ 22

21 Az átvizsgálásról a Minıségügyi Vezetı jegyzıkönyvet készít, amely minden megtárgyalt területet, és minden döntést tartalmaz. Amennyiben az átvizsgálás során új célok kitőzésére is sor kerül, ezt a jegyzıkönyvön kívül a Célok, elıirányzatok és programok c. fejezetnek megfelelıen is dokumentáljuk: Feljegyzés megnevezése A megırzésért felel Megırzési idı Vezetıségi átvizsgálás jegyzıkönyve Minıségügyi Vezetı 3 év 1. kiadás június 1. 21/ 22

22 1. sz. melléklet 1. SZ. MELLÉKLET: AZ ARVAL MAGYARORSZÁG KFT. SZERVEZETE Kálmán TEKSE General Manager Beáta BATA Office Manager Finance (8 persons) Operations (5+1 persons) Sales (7 persons) Attila KOVÁCS Financial Manager Zsolt SZABÓ Controller Lóránt VENTER Risk and pricing specialist Péter SIPOS Database Management & Reporting Krisztina FEKSZI Chief Accountant Zsuzsanna SAMAI Accountant Tímea PRESÉR Accountant Zoltán MUNTYÁN Accountant Patrik KÜHN SMR & AT Manager Péter HEGEDŐS Head of Operations Judit BARNA Remarketing Assistant Tamás HÁDEN Purchasing Manager Tímea JÓNI Quality Manager MARSH N.A. Marketing Manager Péter TAKAVEC Sales Manager Krisztián TARNÓCZI Sales Manager Mihály BLASKÓ Sales Manager Kristóf KOVÁCH Head of Sales Balázs KÖVESDÁN Internal Sales & AT Manager Erzsébet NAGY Sales Manager Annamária STARCK Sales Manager FERRARI Account Team (6 persons) MASERATI Account Team (6 persons) Gábor NAGYHÁZI Supplier Coordinator Márta ÚJSZÁSZI Financial Assistant Dávid BÁTORI Key Account Manager Gábor NAGY Supplier Coordinator Brigitta KÓTAI Financial Assistant Dávid NAGY Junior Account Manager Melinda SZEGI Supplier Coordinator Katalin SPILLER AT Administrator Rita SÓS Sales Assistant Zoltán ALTORDAI Supplier Coordinator Ágnes BOCSI AT Administrator Mária KALMÁR Sales Assistant 1. kiadás június 1. 22/ 22

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT Vállalatok környezetvédelmi feladatai ISO 14000 szabványcsalád Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) KIR elınyei és hasznossága

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-14/2013. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Alkatreszlink.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Alkatreszlink.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Alkatreszlink.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Autócentrum Szabó Kft. (székhely: 1221 Budapest pedellus u 1, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Magyar Könyvvizsgálói Kamara K o m á r o m - E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e 2 8 0 0 T a t a b á n y a, F ı t é r 3 6. T e l. / F a x : 3 4 / 3 0 9-5 2 1 E - m a i l : k o m a r o m @

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680 Telefon:(94) 314-040,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE Összeállította: Boros István VÁC 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. European Network for Assurance Higher Education

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Általános Üzletszabályzat (ügyvéd szakmai felelısségbiztosításhoz) Bevezetés A jelen Általános Üzletszabályzat (Üzletszabályzat) rögzíti azokat a feltételeket és kikötéseket, amelyek alapján az Aon Magyarország

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2009.01.01-tıl 2009.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben