СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM SZÁM GODINA XLIV BROJ 12.

2 Страна 2. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу члана 56. става 4.Закона о локалним изборима ( Сл.гласник РС бр.129/07, 34/2010 и 54/2011) и на основу извештаја верификационог одбора, Скупштина општине Мали Иђош, дана године, једногласно је донела следећу О Д Л У К У О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ПОТВРЂУЈУ СЕ следећи мандати одборника Скупштине општине Мали Иђош: 1. Чоре Роберт из Малог Иђоша- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 2. Пал Карољ из Фекетића- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 3. Линка Б. Габриела из Малог Иђоша- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 4. Ленђел Андор из Малог Иђоша- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 5. Шандор Иштван из Малог Иђоша- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 6. Кристиан Ирен из Фекетића- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 7. Мохачи Золтан из Малог Иђоша- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 8. Халгато Имре из Фекетића- Савез Војвођанских Мађара Пастор Иштван 9. Пеко Коњевић из Фекетића Покренимо Мали Иђош- Томислав Николић 10. Владимир Краговић из Ловћенца- Покренимо Мали Иђош- Томислав Николић 11. Ненад Стевовић из Ловћенца- Црногорска Партија-Ненад Стевовић Образложење У складу са извештајем верификационог одбора дана године на 2. седници Скупштини општине Мали Иђош и у складу са чланом 56. Закона о локалним изборима, јавним гласањем, једногласно су потврђени мандати одборника Скупштине општине Мали Иђош који су изабрани на изборима дана 06.маја 2012.године. ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења ове одлуке. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Марко Ровчанин,с.р. 64. На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у к.о. Ловћенац, Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године донела је

3 Број 12. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 3. Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу чланова Комисије за спровођење комасације у к.о. Ловћенац Члан 1. Разрешавају се чланови Комисије за спровођење комасације у к.о.ловћенац 1. Боривој Ћурчић, дипл.прав., са положеним правосудним испитом председник Иштван Селеши, дипл.прав. са положеним правосудним испитом заменик 2. Габор Бачи, дипл. инж. пољ. члан Славица Николић, дипл. инж. пољ. заменик 3. Јанош Балањи, геодет члан Лајош Сарка, геодет заменик 4. Младен Малавразић, дипл инж.грађ. члан Имре Халгато, дипл. инж. грађ. заменик 5. Драган Стојановић, представник учесника комасације члан Драган Калуђеровић, представник учесника комасације заменик 6. Слободан Пејовић, представник учесника комасације, члан Драган Шабан, представник учесника комасације заменик 7. Слободан Перишић, представник учесника комасације члан Радомир Миљановић, представник учесника комасације заменик И секретар Комисије, Данило Дабовић дипл. правник, као и заменик секретара Комисије Блажо Стојановић, дипл.правник. Члан 2. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Марко Ровчанин, с.р. 65. На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у к.о. Ловћенац, Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године донела је

4 Страна 4. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 12. Р Е Ш Е Њ Е о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у к.о. Ловћенац Члан 1. У Комисију за спровођење комасације у к.о. Ловћенац именују се : 1. Предраг Кнежевић, дипл.правник., са положеним правосудним испитом председник Ержебет Шинковић, дипл.правник. са положеним правосудним испитом заменик 2. Светислав Долапчев, дипл. инж. пољ. члан Славица Николић, дипл. инж. пољ. заменик 3. Ковач Ласло, дипл.инж. геодезије. члан Марко Шоћ, геометар заменик 4. Младен Малaвразић, дипл инж.грађ. члан Варга Геза, дипл. инж. грађ. заменик 5. Драган Стојановић, представник учесника комасације члан Драган Калуђеровић, представник учесника комасације заменик 6. Слободан Пејовић, представник учесника комасације, члан Драгољуб Шабан, представник учесника комасације заменик 7. Слободан Перишић, представник учесника комасације члан Радомир Миљeновић, представник учесника комасације заменик 8. Радивој Турчиновић, представник учесника комасације члан Вања Ивановић, представник учесника комасације заменик Члан 2. Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије, Блажо Стојановић дипл. правник, а заменик секретара Комисије, Биро Анико дипл.правник. Члан 3. Комисија образује поткомисију за процену земљишта, поткомисију за процену вредности дугогодишњих засада и објеката, као и друга стручна тела за предузимање појединих радњи у поступку комасације. Члан 4. Задатак Комисије је спровођење комасације у к.о Ловћенац. Члан 5. Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може да се врши изградња објеката и подизање вишегодишњих засада и усева на комасационом подручју. Члан 6.

5 Број 12. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 5. Мандат чланова комисије траје до завршетка комасације у к.о. Ловћенац. Члан 7. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Марко Ровчанин, с.р. 66. На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у к.о.фекетић, Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године донела је Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу чланова Комисије за спровођење комасације у к.о. Фекетић Члан 1. Разрешавају се чланови Комисије за спровођење комасације у к.о. Фекетић. 1. Боривој Ћурчић, дипл.прав., са положеним правосудним испитом председник Иштван Селеши, дипл.прав. са положеним правосудним испитом заменик 2. Габор Бачи, дипл. инж. пољ. члан Славица Николић, дипл. инж. пољ. заменик 3. Јанош Балањи, геодет члан Лајош Сарка, геодет заменик 4. Младен Малавразић, дипл инж.грађ. члан Имре Халгато, дипл. инж. грађ. заменик 5. Владислав Самарџић, представник учесника комасације члан Александар Рачман, представник учесника комасације заменик 6. Гашпар Лоди, представник учесника комасације, члан Ласло Ситаш, представник учесника комасације заменик 7. Ласло Конц, представник учесника комасације члан Лајош Берток, представник учесника комасације заменик И секретар Комисије, Данило Дабовић дипл. Правник, као и заменик секретара Комисије Блажо Стојановић, дипл.правник.

6 Страна 6. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 12. Члан 2. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Председник Скупштине општине Дана: године Марко Ровчанин, с.р. М а л и И ђ о ш 67. На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у к.о. Фекетић, Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године донела је Р Е Ш Е Њ Е о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у к.о. Фекетић Члан 1. У Комисију за спровођење комасације у к.о. Фекетић именују се : 1. Шинковић Ержебет, дипл.правник., са положеним правосудним испитом председник Предраг Кнежевић, дипл.правник. са положеним правосудним испитом заменик 2. Перлаки др. Лајош, дипл. инж. пољопривреде члан Славица Николић, дипл. инж. пољопривреде. заменик 3. Јанош Балањи, дипл. инж.геодезије члан Лајош Сарка, геометар заменик 4. Варга Геза, дипл инж.грађ. члан Младен Малaвразић, дипл. инж. грађ. заменик 5. Владислав Самарџић, представник учесника комасације члан Александар Рачман, представник учесника комасације заменик 6. Владимир Клаћ, представник учесника комасације, члан Јосип Кориж, представник учесника комасације заменик 7. Берток Лајош, представник учесника комасације члан Конц ( Ласло ) Ласло, представник учесника комасације заменик Члан 2. Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије, Блажо Стојановић дипл. правник, а заменик секретара Комисије, Анико Биро дипл.правник. Члан 3.

7 Број 12. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 7. Комисија образује поткомисију за процену земљишта, поткомисију за процену вредности дугогодишњих засада и објеката, као и друга стручна тела за предузимање појединих радњи у поступку комасације. Члан 4. Задатак Комисије је спровођење комасације у к.о Фекетић. Члан 5. Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може да се врши изградња објеката и подизање вишегодишњих засада и усева на комасационом подручју. Члан 6. Мандат чланова комисије траје до завршетка комасације у к.о. Фекетић. Члан 7. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Председник Скупштине општине Дана: године Марко Ровчанин, с.р. М а л и И ђ о ш 68. На основу члана 20. Закона о јавним службама( Сл.гласник РС бр. 142/91 и 71/94) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута Општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 13/08 пречишћени текст, 07/10), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ Члан 1. Разрешава се председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош са године због истека мандата и то: - Из реда оснивача:

8 Страна 8. Година Службени лист општине Мали Иђош Број Мајор Имре, Бачка Топола, Војвођанских бригада 7.- председник, 2. Толди Гизела, Мићуново, Душана попиводе 10.-члан-из реда запослених 3. Стојановић Вера, дипл.економиста, Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 1-члан 4. Радојчић Милка, соц.радник, Бачка Топола, 1. Маја бр.24-члан 5. Зељковић Драгица, Фекетић-члан Члан 2. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине Број: / Марко Ровчанин, с.р. Дана: године М а л и И ђ о ш 69. На основу члана 20. Закона о јавним службама( Сл.гласник РС бр. 42/91 и 71/94), члана 123. Закона о социјалној заштити( Сл.гласник РС бр. 24/2011), члана 11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош и члана 31. став 1. тачка 10. Статута Општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 13/08 пречишћени текст, 07/10), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ Члан 1. У Управни одбор Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, на мандатни период од 4 године, почев од године, именују се - Из реда оснивача 1.Косановић Милана, психолог, Бачка Топола, Јосипа Краша 23-за председника 2. Ципо Рожа-представник удружења за заштиту права социјално угрожених лица-за члана-из реда запослених

9 Број 12. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна Клебечко Беркеш Ержебет, адм.радник,бачка Топола, Ј.Атиле 3-за члана 4. Нађ Мељкути Кишковач Илдико, дипл.психолог, Бачка Топола, Светозара Марковића 33-за члана 5.Марија Контић, дипл.економиста,ловћенац, Николе Ђурковића 7 Члан 2. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Марко Ровчанин, с.р. 70. На основу члана члана 31. тачка 10. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010) и члана 110. Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош ( Сл.лист општине Мали Иђош бр.20/2008- пречишћени текст) Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној дана године донела је Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ I Радивој Билић, дипл.специјални педагог из Томиславаца, разрешава се дужности директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, дана године. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. II СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године Председник Скупштине општине Марко Ровчанин, с.р.

10 Страна 10. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 12. М а л и И ђ о ш 71. На основу члана 126 Закона о социјалној заштити ( Службени гласник РС бр.24/2011) и члана 31. тачка 10. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010) уз сагласност Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију бр /2012 од дана г., Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана године донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ I ЈАСМИНА ЗИМОЊИЋ, магистар економских наука из Бачке Тополе, ул. Арањ Јаноша бр.58. именује се за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, најдуже годину дана, почев од године. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. II СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине Број: / Марко Ровчанин, с.р. Дана: године М а л и И ђ о ш 72. На основу члана 31.став1. тачка 32. Статута Општине Мали Иђош ( Сл.лист општине Мали Иђош број 13/08) Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана године доноси З А К Љ У Ч А К О УПУЋИВАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ-СУШЕ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

11 Број 12. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна члан Скупштина општине Мали Иђош на основу извештаја Комисије за глобалну процену штета на основним ратарским културама, и на захтев пољопривредних произвођача, а ради превазилажења изузетно тешке ситуације настале услед велике суше током летњих месеци у 2012-ој год., од Владе Републике Србије и Покрајинских Органа тражи проглашење елементарне непогоде суше за територију општине Мали Иђош. 2. члан Скупштина општине Мали Иђош упућује иницијативу Влади Републике Србије и Покрајинским Органима да сходно Закону о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода ( Сл.гласник РС бр.50/92) пружи помоћ општини Мали Иђош у санацији штете настале елементарном непогодом-сушом. 3. члан Скупштина општине Мали Иђош тражи од Владе Републике Србије и Покрајинских Органа да својим мерама обезбеде, дносно да омогуће: -ослобађање обвезника од плаћања доприноса за одводњавање за 2012-у год., -бескаматно репрограмирање кредита од републичких и покрајинских фондова, - субвенционисање камата на кредите за заснивање производње у год., -новчану или материјалну помоћ у репроматеријалу из материјалних резерви за квалитетно заснивање производње у јесен 2012-е као, битан предуслов за успешну производњу у 2013-ој год., -испоруку неопходне количине сточне хране из материјалних резерви по повољним условима, за произвођаче млека и меса у циљу очувања текуће производње и основног стада -да Влада Републике Србије донесе дугорочни Програм развоја пољопривреде -да Влада Републике Србије утиче на што бржу исплату доспелих субвенција пољопривредним произвођачима. 4. члан Скупштина општине Мали Иђош ће овај Закључак, заједно са Извештајем о глобалној процени штете од суше у 2012-ој год. на основним пољопривредним културама на територији општине Мали Иђош, сачињеним од стране Комисије за процену глобалне штете од суше у 2012 год., доставити Влади Републике Србије, Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, као и Влади Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинском Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 5. члан Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Мали Иђош СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине Број: / Марко Ровчанин, с.р. Дана: године М а л и И ђ о ш

12 12.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 12. szám 63. A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye 129/07, 34/2010 és 54/2011 szám) és a Mandátumvizsgáló bizottság jelentése alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozta a H A T Á R O Z A T O T KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL MEGERŐSÍTJÜK Kishegyes község Képviselő-testülete tanácsnokai mandátumát: 1. Csóré Róbert Kishegyesről-Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 2. Pál Károly Bácsfeketehegyről- Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 3. Linka B. Gabriella Kishegyesről- Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 4. Lengyel Andor Kishegyesről- Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 5. Sándor István Kishegyesről- Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 6. Krisztián Irén Bácsfeketehegyről- Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 7. Mohácsi Zoltán Kishegyesről- Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 8. Hallgató Imre Bácsfeketehegyről- Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István 9. Konjević Peko Bácsfeketehegyről-Indítsuk el Kishegyest-Tomislav Nikolić 10. Kragović Vladimir Szeghegyről-Indítsuk el Kishegyest-Tomislav Nikolić 11. Nenad Stevović Szeghegyről-Indítsuk el Kishegyest-Tomislav Nikolić I n d o k o l á s A Mandátumvizsgáló bizottság jelentésével és a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszával összhangban Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3-án megtartott alakuló ülésén, nyilvános szavazással, egyhangúlag megerősítette május 6-án megválasztott Kishegyes község Képviselő-testülete tanácsnokai mandátumát. JOGORVOSLAT: E határozat ellen a meghozatala napjától számított 48 órán belül fellebbezést lehet benyújtani a belgrádi Közigazgatási bíróságon. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET Szám: / Kelt: K i s h e g y e s Rovčanin Marko, s.k. a Képviselő-testület elnöke 64. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és Lovćenac k.k.-ben történő tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a megtartott ülésén meghozta a

13 12.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 13.oldal VÉGZÉST a Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága tagjainak felmentéséről 1.szakasz Felmentjük a Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága tagjait 1. Borivoj Ćurčić, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-elnök Szöllősi István, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-helyettes 2. Bácsi Gábor, okleveles mezőgazdasági mérnök-tag Slavica Nikolić, okleveles mezőgazdasági mérnök-helyettes 3. Balanyi János, földmérő-tag Szarka Lajos, földmérő-helyettes 4. Mladen Malavrazić, okleveles építészmérnök-tag Hallgató Imre, okleveles építészmérnök-helyettes 5. Dragan Stojanović, a tagosítási program résztvevője-tag Dragan Kaluđerović, a tagosítási program résztvevője-helyettes 6. Slobodan Pejović, a tagosítási program résztvevője-tag Dragan Šaban, a tagosítási program résztvevője-helyettes 7. Slobodan Perišić, a tagosítási program résztvevője-tag Radomir Miljanović, a tagosítási program résztvevője-helyettes És a bizottság titkárát, Danilo Dabović, okleveles jogászt, mint ahogy a bizottság titkárhelyettesét, Blažo Stojanović, okleveles jogászt is. 2.szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: KISHEGYES Rovčanin Marko, s.k. a Képviselő-testület elnöke 65. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3-án megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST a Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága tagjainak kinevezéséről 1.szakasz Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási bizottsága a következő: 1. Knežević Predrag, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-elnök

14 14.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 12. szám Sinkovits Erzsébet, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-helyettes 2. Dolapčev Svetislav, okleveles mezőgazdasági mérnök-tag Nikolić Slavica, okleveles mezőgazdasági mérnök-helyettes 3. Kovács László, okleveles földmérő mérnök-tag Šoć Marko, földmérő-helyettes 4. Malavrazić Mladen, okleveles építészmérnök-tag Varga Géza, okleveles építészmérnök-helyettes 5. Stojanović Dragan, a tagosításban résztvevők képviselője -tag Kaluđerović Dragan, a tagosításban résztvevők képviselője -helyettes 6. Pejović Slobodan, a tagosításban résztvevők képviselője -tag Šaban Dragoljub, a tagosításban résztvevők képviselője -helyettes 7. Perišić Slobodan, a tagosításban résztvevők képviselője -tag Miljenović Radomir, a tagosításban résztvevők képviselője -helyettes 8. Turčinović Radivoj, a tagosításban résztvevők képviselője -tag Ivanović Vanja, a tagosításban résztvevők képviselője -helyettes 2.szakasz A bizottság technikai és szakmai ügyeit a bizottság titkára, Stojanović Blažo okleveles jogász végzi, a bizottság titkárhelyettese pedig Bíró Anikó, okleveles jogász. 3.szakasz A bizottság egy földértékelési albizottságot, az évelő növények értékének felmérésére szolgáló albizottságot alakít, valamint egyéb, a tagosítási eljárásban bizonyos műveleteket figyelembe vevő, szakmai szervezeteket. 4.szakasz A bizottság feladata a tagosítás végrehajtása Szeghegy k.k.-ben. 5.szakasz A tagosítás végrehajtásáról szóló határozat megjelenítésének napjától nem lehet létesítményeket építeni és évelő növényeket termeszteni a tagosítási területen. 6.szakasz A bizottság tagjainak mandátuma Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás befejezéséig tart. 7.szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: KISHEGYES Rovčanin Marko, s.k. a Képviselő-testület elnöke

15 12.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 15.oldal 66. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST a Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága tagjainak felmentéséről 1.szakasz Felmentjük Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága tagjait 1. Borivoj Ćurčić, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-elnök Szöllősi István, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-helyettes 2. Bácsi Gábor, okleveles mezőgazdasági mérnök-tag Slavica Nikolić, okleveles mezőgazdasági mérnök-helyettes 3. Balanyi János, földmérő-tag Szarka Lajos, földmérő-helyettes 4. Mladen Malavrazić, okleveles építészmérnök-tag Hallgató Imre, okleveles építészmérnök-helyettes 5. Vladislav Samardžić, a tagosítási program résztvevője-tag Aleksandar Račman, a tagosítási program résztvevője-helyettes 6. Lódi Gáspár, a tagosítási program résztvevője-tag Szitás László, a tagosítási program résztvevője-helyettes 7. Konc László, a tagosítási program résztvevője-tag Bertók Lajos, a tagosítási program résztvevője-helyettes És a bizottság titkárát, Danilo Dabović, okleveles jogászt, mint ahogy a bizottság titkárhelyettesét, Blažo Stojanović, okleveles jogászt is. 2.szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: KISHEGYES Rovčanin Marko, s.k. a Képviselő-testület elnöke

16 16.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 12. szám 67. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3-án megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST a Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága tagjainak kinevezéséről 1.szakasz Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási bizottsága a következő: 8. Sinkovits Erzsébet, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-elnök Knežević Predrag, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász-helyettes 9. Dr. Perlaki Lajos, okleveles mezőgazdasági mérnök-tag Nikolić Slavica, okleveles mezőgazdasági mérnök-helyettes 10. Balanyi János, okleveles földmérő mérnök-tag Szarka Lajos, földmérő-helyettes 11. Varga Géza, okleveles építészmérnök-tag Malavrazić Mladen, okleveles építészmérnök-helyettes 12. Samardžić Vladislav, a tagosításban résztvevők képviselője-tag Račman Aleksandar, a tagosításban résztvevők képviselője -helyettes 13. Klać Vladimir, a tagosításban résztvevők képviselője -tag Kórizs Josip, a tagosításban résztvevők képviselője -helyettes 14. Bertók Lajos, a tagosításban résztvevők képviselője -tag Koncz (László) László, a tagosításban résztvevők képviselője -helyettes 2.szakasz A bizottság technikai és szakmai ügyeit a bizottság titkára, Stojanović Blažo okleveles jogász végzi, a bizottság titkárhelyettese pedig Bíró Anikó, okleveles jogász. 3.szakasz A bizottság egy földértékelési albizottságot, az évelő növények értékének felmérésére szolgáló albizottságot alakít, valamint egyéb, a tagosítási eljárásban bizonyos műveleteket figyelembe vevő, szakmai szervezeteket. 4.szakasz A bizottság feladata a tagosítás végrehajtása Bácsfeketehegy k.k.-ben. 5.szakasz A tagosítás végrehajtásáról szóló határozat megjelenítésének napjától nem lehet létesítményeket építeni és évelő növényeket termeszteni a tagosítási területen.

17 12.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 17.oldal 6.szakasz tart. A bizottság tagjainak mandátuma Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás befejezéséig 7.szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rovčanin Marko, s.k. Szám: / a Képviselő-testület elnöke Kelt: KISHEGYES 68. A közszolgálatokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hiv. Közlönye, 142/9191és 71/97 szám).és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/08 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3-án megtartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz Felmentjük Topolya és Kishegyes község Szociális Központja Igazgató bizottságának elnökét és tagjait, július 11-i dátummal, mandátumuk lejárta miatt: - az alapító részéről: 1. Major Imre, Topolya, Vajdasági brigád u elnök 2. Toldi Gizella, Karkatur, Dušana Popivode u. 10. tag-az alkalmazottak soraiból - az intézmény dolgozóinak részéről: 5. Stojanović Vera, okl. közgazdász, Topolya, Zoran Đinđić tér 1.- tag 6. Radojčić Milka, szoc. munkás, Topolya, Május 1. u tag 7. Zeljković Dragica, Bácsfeketehegy-tag 2. szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: KISHEGYES Rovčanin Marko, s.k. a Képviselő-testület elnöke

18 18.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 12. szám 69. A közszolgálatokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hiv. Közlönye, 42/91 és 71/94 szám), A szociális védelemről szóló törvény 123. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 szám) Тopolya és Kishegyes község Szociális központja megalapításáról szóló határozat 11. szakasza és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/08 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3-án megtartott rendkívüli ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 1. szakasz Kinevezzük Topolya és Kishegyes község Szociális dátummal, 4 éves megbízatási időszakra: Központja Igazgató bizottságát, i -az alapító részéről 1. Kosanović Milana, pszichológus, Topolya, Josip Kraš 23.-elnök 2. Cipó Rózsa-a társadalmilag kiszolgáltatott személyek jogai védelmének egyesülete-tag-az alkalmazottak soraiból 3. Klebecskó Berkes Erzsébet, adminisztratív munkás, Topolya, J. Attila 3.-tag 4. Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó, okleveles pszicsológus, Topolya, Svetozar Marković 33-tag 5. Kontić Marija, okleveles közgazdász, Szeghegy, Nikola Đurković szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rovčanin Marko, s.k. Szám: / a Képviselő-testület elnöke Kelt: KISHEGYES 70. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és Kishegyes község Képviselő-testületének Szabályzata (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 20/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3-án megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL Felmentjük RADIVOJ BILIĆ, okleveles pedagógust Tomislavciról, Topolya és Kishegyes község Szociális központja igazgatói tisztsége alól, augusztus 3-án. I.

19 12.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 19.oldal II. E végzést meg kell jelenteni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rovčanin Marko s.k. Szám: / a Képviselő-testület elnöke Kelt: Kishegyes 71. A szociális védelemről szóló törvény 126. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, és a Tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkárság i, /2012 szám alatti jóváhagyásával Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3-án megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Kinevezzük JASMINA ZIMONJIĆ, közgazdasági tudományok magiszterét, Topolya, Arany János 58, Topolya és Kishegyes község Szociális központja megbízott igazgatójává, legtovább egy évre augusztus 3-tól. II. E végzést meg kell jelenteni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: Kishegyes Rovčanin Marko s.k. a Képviselő-testület elnöke 72. Kishegyes község Statútuma 31. szakaszának 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/08 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a augusztus 3- án megtartott ülésén meghozta a

20 20.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 12. szám Z Á R A D É K O T elemi csapás-aszálykár kihirdetésének előterjesztéséről Kishegyes községben 1. szakasz Kishegyes község Képviselő-testülete a szántóföldi növényeket ért kárt felbecslő Bizottság jelentése alapján és a mezőgazdasági termelők kérelmére, és a 2012-es év nyári hónapjaiban, aszály okozta nehéz helyzet leküzdése érdekében kéri a Szerb Köztársaság kormányától és a Tartományi szervektől az elemi csapás-aszálykár kihirdetését Kishegyes község területén. 2. szakasz Kishegyes község Képviselő-testülete kezdeményezést javasol a Szerb Köztársaság kormányának és a Tartományi szerveknek, hogy az elemi csapások helyreállítására és védelmére szolgáló eszközök felhasználásáról szóló törvénnyel ( SZK Hivatalos Közlönye 50/92) összhangban segítse Kishegyes községet az elemi csapás-aszálykár okozta károk helyreállításában. 3. szakasz Kishegyes község Képviselő-testülete kéri a Szerb Köztársaság kormányát és a Tartományi szerveket hogy biztosítsa, azaz tegye lehetővé: - a kötelezett, 2012-es év vízlecsapolási díjától való felmentését - a kölcsön kamatmentes átütemezését a köztársasági és tartományi alapból as év termelésére felvett kölcsönre felszámolt kamat támogatását - köztes pénzbeli vagy anyagi segítséget, a 2012-es ősz minőséges termelésére szolgáló anyagi tartalékokból, - elegendő mennyiségű takarmány szállítását, kedvező feltételekkel, tej-és hústermelők részére a folyó termelés és az állatállomány fenntartásának céljából, - hogy a Szerb Köztársaság kormánya hozzon egy hosszútávú mezőgazdasági fejlesztési tervet - hogy a Szerb Köztársaság kormánya tegye lehetővé a szubvenciók mielőbbi kifizetését a mezőgazdasági termelők számára. 4. szakasz Kishegyes község Képviselő-testülete ezen Záradékot, a 2012-es évben, Kishegyes község területén lévő szántóföldi növényeken-terméseken keletkezett aszálykár felméréséről szóló jelentésével együtt, amelyet a szántóföldi növényeket ért aszálykárt felbecslő Bizottság készítette el, kézbesíti a Szerb Köztársaság alkotmányának, a Mezőgazdasági, kereskedelmi, erdészeti és vízgazdálkodási minisztériumnak, mint ahogy a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának és a Tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkárságnak is. 5. szakasz E záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

21 12.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 21.oldal KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: KISHEGYES Rovčanin Marko, s.k. a Képviselő-testület elnöke.

22 Strana 22. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj Na osnovu člana 56. stava 4. Zakona o lokalnim izborima ( Sl.glasnik RS br.129/07, 34/2010 i 54/2011) i na osnovu izveštaja verifikacionog odbora, Skupština opštine Mali Iđoš, dana godine, jednoglasno je donijela sljedeću O D L U K U O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MALI IĐOŠ POTVRĐUJU SE sljedeći mandati odbornika Skupštine opštine Mali Iđoš: 12. Čore Robert iz Malog Iđoša- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 13. Pal Karolj iz Feketića- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 14. Linka B. Gabriela iz Malog Iđoša- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 15. Lenđel Andor iz Malog Iđoša- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 16. Šandor Ištvan iz Malog Iđoša- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 17. Kristian Iren iz Feketića- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 18. Mohači Zoltan iz Malog Iđoša- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 19. Halgato Imre iz Feketića- Savez Vojvođanskih Mađara Pastor Ištvan 20. Peko Konjević iz Feketića Pokrenimo Mali Iđoš- Tomislav Nikolić 21. Vladimir Kragović iz Lovćenca- Pokrenimo Mali Iđoš- Tomislav Nikolić 22. Nenad Stevović iz Lovćenca- Crnogorska Partija-Nenad Stevović Obrazloženje U skladu sa izveštajem verifikacionog odbora dana godine na 2. sjednici Skupštini opštine Mali Iđoš i u skladu sa članom 56. Zakona o lokalnim izborima, javnim glasanjem, jednoglasno su potvrđeni mandati odbornika Skupštine opštine Mali Iđoš koji su izabrani na izborima dana 06.maja 2012.godine. POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Upravnom sudu u Beogradu u roku od 48 časova od dana donošenja ove odluke. SKUPŠTINA OPŠTINE Broj: / Dana: godine M a l i I đ o š 64. Predsjednik Skupštine opštine Marko Rovčanin,s.r. Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08 i 41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš, br. 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u k.o. Lovćenac, Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donijela je

23 Broj 12. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 23 R J E Š E NJ E o razrješenju članova Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Lovćenac Član 1. Razrješavaju se članovi Komisije za sprovođenje komasacije u k.o.lovćenac 1. Borivoj Ćurčić, dipl.prav., sa položenim pravosudnim ispitom predsjednik Ištvan Seleši, dipl.prav. sa položenim pravosudnim ispitom zamjenik 2. Gabor Bači, dipl. inž. polj. član Slavica Nikolić, dipl. inž. polj. zamjenik 3. Janoš Balanji, geodet član Lajoš Sarka, geodet zamjenik 4. Mladen Malavrazić, dipl inž.građ. član Imre Halgato, dipl. inž. građ. zamjenik 8. Dragan Stojanović, predstavnik učesnika komasacije član Dragan Kaluđerović, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 9. Slobodan Pejović, predstavnik učesnika komasacije, član Dragan Šaban, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 10. Slobodan Perišić, predstavnik učesnika komasacije član Radomir Miljanović, predstavnik učesnika komasacije zamjenik I sekretar Komisije, Danilo Dabović dipl. pravnik, kao i zamjenik sekretara Komisije Blažo Stojanović, dipl.pravnik. Član 2. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Broj: / Dana: godine M a l i I đ o š Predsjednik Skupštine opštine Marko Rovčanin, s.r. 65. Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08 i 41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš, br. 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u k.o. Lovćenac, Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donijela je

24 Strana 24. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 12. R J E Š E NJ E o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Lovćenac Član 1. U Komisiju za sprovođenje komasacije u k.o. Lovćenac imenuju se : 1. Predrag Knežević, dipl.pravnik., sa položenim pravosudnim ispitom predsjednik Eržebet Šinković, dipl.pravnik. sa položenim pravosudnim ispitom zamjenik 2. Svetislav Dolapčev, dipl. inž. polj. član Slavica Nikolić, dipl. inž. polj. zamjenik 3. Kovač Laslo, dipl.inž. geodezije. član Marko Šoć, geometar zamjenik 4. Mladen Malavrazić, dipl inž.građ. član Varga Geza, dipl. inž. građ. zamjenik 8. Dragan Stojanović, predstavnik učesnika komasacije član Dragan Kaluđerović, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 9. Slobodan Pejović, predstavnik učesnika komasacije, član Dragoljub Šaban, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 10. Slobodan Perišić, predstavnik učesnika komasacije član Radomir Miljenović, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 8. Radivoj Turčinović, predstavnik učesnika komasacije član Vanja Ivanović, predstavnik učesnika komasacije zamjenik Član 2. Stručne i administrativne poslove Komisije obavljaće sekretar Komisije, Blažo Stojanović dipl. pravnik, a zamjenik sekretara Komisije, Biro Aniko dipl.pravnik. Član 3. Komisija obrazuje potkomisiju za procjenu zemljišta, potkomisiju za procjenu vrijednosti dugogodišnjih zasada i objekata, kao i druga stručna tijela za preduzimanje pojedinih radnji u postupku komasacije. Član 4. Zadatak Komisije je sprovođenje komasacije u k.o Lovćenac. Član 5.

25 Broj 12. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 25 Od dana objavljivanja odluke o sprovođenju komasacije ne može da se vrši izgradnja objekata i podizanje višegodišnjih zasada i useva na komasacionom području. Član 6. Mandat članova komisije traje do završetka komasacije u k.o. Lovćenac. Član 7. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Broj: / Dana: godine M a l i I đ o š Predsjednik Skupštine opštine Marko Rovčanin, s.r. 66. Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08 i 41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš, br. 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u k.o.feketić, Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donijela je R J E Š E NJ E o razrješenju članova Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić Član 1. Razrješavaju se članovi Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić. 1. Borivoj Ćurčić, dipl.prav., sa položenim pravosudnim ispitom predsjednik Ištvan Seleši, dipl.prav. sa položenim pravosudnim ispitom zamjenik 2. Gabor Bači, dipl. inž. polj. član Slavica Nikolić, dipl. inž. polj. zamjenik 3. Janoš Balanji, geodet član Lajoš Sarka, geodet zamjenik 4. Mladen Malavrazić, dipl inž.građ. član Imre Halgato, dipl. inž. građ. zamjenik 8. Vladislav Samardžić, predstavnik učesnika komasacije član Aleksandar Račman, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 9. Gašpar Lodi, predstavnik učesnika komasacije, član Laslo Sitaš, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 10. Laslo Konc, predstavnik učesnika komasacije član Lajoš Bertok, predstavnik učesnika komasacije zamjenik

26 Strana 26. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 12. I sekretar Komisije, Danilo Dabović dipl. pravnik, kao i zamjenik sekretara Komisije Blažo Stojanović, dipl.pravnik. Član 2. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Broj: / Predsjednik Skupštine opštine Dana: godine Marko Rovčanin, s.r. M a l i I đ o š 67. Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08 i 41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš, br. 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u k.o. Feketić, Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donijela je R J E Š E NJ E o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić Član 1. U Komisiju za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić imenuju se : 1. Šinković Eržebet, dipl.pravnik., sa položenim pravosudnim ispitom predsjednik Predrag Knežević, dipl.pravnik. sa položenim pravosudnim ispitom zamjenik 2. Perlaki dr. Lajoš, dipl. inž. poljoprivrede član Slavica Nikolić, dipl. inž. poljoprivrede. zamjenik 3. Janoš Balanji, dipl. inž.geodezije član Lajoš Sarka, geometar zamjenik 4. Varga Geza, dipl inž.građ. član Mladen Malavrazić, dipl. inž. građ. zamjenik 8. Vladislav Samardžić, predstavnik učesnika komasacije član Aleksandar Račman, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 9. Vladimir Klać, predstavnik učesnika komasacije, član Josip Koriž, predstavnik učesnika komasacije zamjenik 10. Bertok Lajoš, predstavnik učesnika komasacije član Konc ( Laslo ) Laslo, predstavnik učesnika komasacije zamjenik Član 2.

27 Broj 12. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 27 Stručne i administrativne poslove Komisije obavljaće sekretar Komisije, Blažo Stojanović dipl. pravnik, a zamjenik sekretara Komisije, Aniko Biro dipl.pravnik. Član 3. Komisija obrazuje potkomisiju za procjenu zemljišta, potkomisiju za procjenu vrijednosti dugogodišnjih zasada i objekata, kao i druga stručna tijela za preduzimanje pojedinih radnji u postupku komasacije. Član 4. Zadatak Komisije je sprovođenje komasacije u k.o Feketić. Član 5. Od dana objavljivanja odluke o sprovođenju komasacije ne može da se vrši izgradnja objekata i podizanje višegodišnjih zasada i useva na komasacionom području. Član 6. Mandat članova komisije traje do završetka komasacije u k.o. Feketić. Član 7. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Broj: / Predsjednik Skupštine opštine Dana: godine Marko Rovčanin, s.r. M a l i I đ o š 68. Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama( Sl.glasnik RS br. 142/91 i 71/94) i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 13/08 prečišćeni tekst, 07/10), Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana godine donosi sljedeće R J E Š E NJ E O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ Član 1.

28 Strana 28. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 12. Razrješava se predsjednik i članovi Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš sa godine zbog isteka mandata i to: - Iz reda osnivača: 1. Major Imre, Bačka Topola, Vojvođanskih brigada 7.- predsjednik, 2. Toldi Gizela, Mićunovo, Dušana popivode 10.-član-iz reda zaposlenih 3. Stojanović Vera, dipl.ekonomista, Bačka Topola, Trg Zorana Đinđića 1-član 4. Radojčić Milka, soc.radnik, Bačka Topola, 1. Maja br.24-član 5. Zeljković Dragica, Feketić-član Član 2. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Predsjednik Skupštine opštine Broj: / Marko Rovčanin, s.r. Dana: godine M a l i I đ o š 69. Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama( Sl.glasnik RS br. 42/91 i 71/94), člana 123. Zakona o socijalnoj zaštiti( Sl.glasnik RS br. 24/2011), člana 11. Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 13/08 prečišćeni tekst, 07/10), Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana godine donosi sljedeće R J E Š E NJ E O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ Član 1.

29 Broj 12. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 29 U Upravni odbor Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, na mandatni period od 4 godine, počev od godine, imenuju se - Iz reda osnivača 1.Kosanović Milana, psiholog, Bačka Topola, Josipa Kraša 23-za predsjednika 2. Cipo Roža-predstavnik udruženja za zaštitu prava socijalno ugroženih lica-za člana-iz reda zaposlenih 3. Klebečko Berkeš Eržebet, adm.radnik,bačka Topola, J.Atile 3-za člana 4. Nađ Meljkuti Kiškovač Ildiko, dipl.psiholog, Bačka Topola, Svetozara Markovića 33-za člana 5.Marija Kontić, dipl.ekonomista,lovćenac, Nikole Đurkovića 7 Član 2. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Broj: / Dana: godine M a l i I đ o š Predsjednik Skupštine opštine Marko Rovčanin, s.r. 70. Na osnovu člana člana 31. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 13/2008 prečišćen tekst i 7/2010) i člana 110. Poslovnika o radu Skupštine opštine Mali Iđoš ( Sl.list opštine Mali Iđoš br.20/2008- prečišćeni tekst) Skupština opštine Mali Iđoš, na sjednici održanoj dana godine donijela je R J E Š E NJ E O RAZRJEŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ I Radivoj Bilić, dipl.specijalni pedagog iz Tomislavaca, razrješava se dužnosti direktora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, dana godine.

30 Strana 30. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 12. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. II SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Predsjednik Skupštine opštine Broj: / Marko Rovčanin, s.r. Dana: godine M a l i I đ o š 71. Na osnovu člana 126. Zakona o socijalnoj zaštiti ( Službeni glasnik RS br.24/2011) i člana 31. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 13/2008 prečišćen tekst i 7/2010) uz saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju br /2012 od dana g., Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana godine donijela je R J E Š E NJ E O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ I JASMINA ZIMONJIĆ, magistar ekonomskih nauka iz Bačke Topole, ul. Aranj Janoša br.58. imenuje se za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, najduže godinu dana, počev od godine. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. II SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ Predsjednik Skupštine opštine Broj: / Marko Rovčanin, s.r. Dana: godine M a l i I đ o š 72. Na osnovu člana 31.stav1. tačka 32. Statuta Opštine Mali Iđoš ( Sl.list opštine Mali Iđoš broj 13/08) Skupština Opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana godine donosi

31 Broj 12. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 31 Z A K LJ U Č A K O UPUĆIVANJU INICIJATIVE ZA PROGLAŠENJE ELEMENTARNE NEPOGODE-SUŠE U OPŠTINI MALI IĐOŠ 1.član Skupština opštine Mali Iđoš na osnovu izveštaja Komisije za globalnu procjenu šteta na osnovnim ratarskim kulturama, i na zahtjev poljoprivrednih proizvođača, a radi prevazilaženja izuzetno teške situacije nastale usled velike suše tokom ljetnjih mjeseci u 2012-oj god., od Vlade Republike Srbije i Pokrajinskih Organa traži proglašenje elementarne nepogode suše za teritoriju opštine Mali Iđoš. 2. član Skupština opštine Mali Iđoš upućuje inicijativu Vladi Republike Srbije i Pokrajinskim Organima da shodno Zakonu o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda ( Sl.glasnik RS br.50/92) pruži pomoć opštini Mali Iđoš u sanaciji štete nastale elementarnom nepogodom-sušom. 3. član Skupština opštine Mali Iđoš traži od Vlade Republike Srbije i Pokrajinskih Organa da svojim merama obezbede, odnosno da omoguće: -oslobađanje obveznika od plaćanja doprinosa za odvodnjavanje za 2012-u god., -beskamatno reprogramiranje kredita od republičkih i pokrajinskih fondova, - subvencionisanje kamata na kredite za zasnivanje proizvodnje u god., -novčanu ili materijalnu pomoć u repromaterijalu iz materijalnih rezervi za kvalitetno zasnivanje proizvodnje u jesen 2012-e kao, bitan preduslov za uspješnu proizvodnju u 2013-oj god., -isporuku neophodne količine stočne hrane iz materijalnih rezervi po povoljnim uslovima, za proizvođače mlijeka i mesa u cilju očuvanja tekuće proizvodnje i osnovnog stada -da Vlada Republike Srbije donese dugoročni Program razvoja poljoprivrede -da Vlada Republike Srbije utiče na što bržu isplatu dospelih subvencija poljoprivrednim proizvođačima. 4. član Skupština opštine Mali Iđoš će ovaj Zaključak, zajedno sa Izveštajem o globalnoj procjeni štete od suše u 2012-oj god. na osnovnim poljoprivrednim kulturama na teritoriji opštine Mali Iđoš, sačinjenim od strane Komisije za procjenu globalne štete od suše u 2012 god., dostaviti Vladi Republike Srbije, Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, kao i Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine i Pokrajinskom Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 5. član

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 22.05.2012. БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.05.22. 8. SZÁM GODINA XLIV 22.05.2012. BROJ 8. 46. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XLIV 28. јун 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam 6. szám, 2012. június 28. Број 6. 28.06.2012. СТРАНА 100. OLDAL 2012.06.28.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIII 07.06.2011. БРОЈ 8. XLIII. ÉVFOLYAM 2011.06.07. 8. SZÁM GODINA XLIII 07.06.2011. BROJ 8. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 04. 11. 2014. 2014. 11. 04. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016.

ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE 1. Sednica Komisije počela je u 18,30 časova dana 25. aprila 2016.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLV 21.10.2013. БРОЈ 12. XLV. ÉVFOLYAM 2013.10.21. 12. SZÁM GODINA XLV 21.10.2013. BROJ 12. Страна

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 8. Szám Topolya, május 16.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 8. Szám Topolya, május 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLVIII 16. мај 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 8. Szám Topolya, 2016. május 16. Број 8. 16.05.2016. СТРАНА 629. OLDAL

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

SLUŽBENI LIST OPŠTINE SUBOTICA

SLUŽBENI LIST OPŠTINE SUBOTICA TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST OPŠTNE SUBOTCA BROJ: 5 GODNA: XL DANA: 03. mart 2006. CENA: 55,00 DN. Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 3. podtačka 11) Zakona o javnim prihodima

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 21.05.2014. БРОЈ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 16 XLV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 57. / ОДЛУК A О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ АДА HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉGBELI VÁLASZTÓK TELJES

Részletesebben

SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE

SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 5 GODNA: XLX DANA:28. februar 2013. CENA: 87,00 DN. SKUPŠTNA GRADA SUBOTCE Broj: -00-110-11/2013 "Službeni list Grada Subotice",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben