СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM GODINA XLVIII BROJ 14.

2 Страна 2. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 16/2008) Општинско веће дана године доноси З А К Љ У Ч А К Члан 1. Усваја се Молба Српске православне црквене општине Ловћенац под бр. 17/2015 од године и одобрава се додела средстава за решавање стамбеног питања Српске православне црквене општине ловћеначке у Ловћенцу у износу од ,00 динара. Члан 2. Овај Закључак доставити председнику општине Мали Иђош ради доношења Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у горе наведене сврхе. Члан 3. Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Мали Иђош Република Србија Општина Мали Иђош Општинско веће Бр.: / Дана: године Мали Иђош Председник Општинског већа Марко Лазић, с.р На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 16/2008) Општинско веће дана године доноси З А К Љ У Ч А К Члан 1. Даје се сагласност да се непокретност-стан на кат.парц. бр. 753/2 КО Ловћенац отуђује у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда изузетно непосредном погодбом у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Члан 2. Овлашћује се Општинска управа општине Мали Иђош да припреми предлог начина отуђења, да прикупи податке о тржишној цени, о улагањима и о висини станарине од године до данас.

3 Број 14. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 3. Члан 3. Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Мали Иђош Република Србија Општина Мали Иђош Општинско веће Бр.: / Дана: године Мали Иђош Председник Општинског већа Марко Лазић, с.р На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 16/2008) Општинско веће дана године доноси З А К Љ У Ч А К Члан 1. Усваја се молба Вајда Ержебет из Фекетића, ул. Јожеф Атиле бр. 1 од године и одобрава се исплата износa од ,00 динара из буџета општине Мали Иђош ( ,00 динара из средстава месног самодоприноса МЗ Фекетић и ,00 динара из извора прихода буџета локалне самоуправе) за отклањање последице елементарне непогоде, за куповину грађевинског материјала или за куповину одговарајућег стамбеног објекта с тим да се исплата изврши на основу рачуна о куповини грађевинског материјала или на основу уговора о купопродаји стамбеног објекта. Члан 2. Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош. Члан 3. Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Мали Иђош Република Србија Општина Мали Иђош Општинско веће Бр.: / Дана: године Мали Иђош Председник Општинског већа Марко Лазић, с.р На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 16/2008) Општинско веће дана године доноси

4 Страна 4. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 14. З А К Љ У Ч А К Члан 1. Даје се сагласност да се у складу са Одлуком о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош, бр. 22/2015) а на терет месног самодоприноса МЗ Мали Иђош исплати донација за: 1) Коњички клуб Ендукас Мали Иђош у износу од ,00 динара 2) Удружење одгајивача голубова писмоноса Поштар Мали Иђош у износу од ,00 динара 3) Савез клубова одгајивача такмичарских голубова Будимпештанских високолетача Србије Мали Иђош у износу од ,00 динара. Члан 2. Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Мали Иђош Република Србија Општина Мали Иђош Општинско веће Бр.: / Дана: године Мали Иђош Председник Општинског већа Марко Лазић, с.р Република Србија Аутономна Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Мaли Иђoш ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Брoj: 118-4/ Дaнa: г. М а л и И ђ о ш На основу члана 58.става 3. Закона о локалној самопурави ( Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014), члана 56. става 1. Закона о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 63/ испр., 115/ испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014) и члана 72. става 1. Статута ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћени текст и 07/10) Председник oпштинe Мaли Иђoш дaнa 27.јуна 2016.гoдинe дoнoси слeдeћe

5 Број 14. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 5. Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Помоћника Председника општине Мали Иђош I Разрешава се Вукота Радовић из Ловћенца са места Помоћника Председника општине Мали Иђош дана , на који је постављен Решењем Председника општине Мали Иђош бр / дана године. II Разрешено лице има право на накнаду плате три месеца од дана када му је престала функција,тј. од 27.јуна 2016.године, а у висини плате коју је имао на дан престанка функције. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош III Председник општине Мали Иђош Марко Лазић, с.р Република Србија Аутономна Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Мaли Иђoш ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Брoj: 118-5/ Дaнa: г. М а л и И ђ о ш На основу члана 58.става 3. Закона о локалној самопурави ( Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014), члана 56. става 1. Закона о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 63/ испр., 115/ испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014) и члана 72. става 1. Статута ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћени текст и 07/10) Председник oпштинe Мaли Иђoш дaнa 27.јуна 2016.гoдинe дoнoси слeдeћe Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Помоћника Председника општине Мали Иђош I

6 Страна 6. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 14. Разрешава се Керекеш Золтан из Фекетића са места Помоћника Председника општине Мали Иђош дана , на који је постављен Решењем Председника општине Мали Иђош бр / дана године. II Разрешено лице има право на накнаду плате три месеца од дана када му је престала функција,тј. од 27.јуна 2016.године, а у висини плате коју је имао на дан престанка функције. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош III Председник општине Мали Иђош Марко Лазић, с.р Република Србија Аутономна Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Мaли Иђoш ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Брoj: 118-6/ Дaнa: г. М а л и И ђ о ш На основу члана 58.става 3. Закона о локалној самопурави ( Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014), члана 56. става 1. Закона о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 63/ испр., 115/ испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014) и члана 72. става 1. Статута ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћени текст и 07/10) Председник oпштинe Мaли Иђoш дaнa 27.јуна 2016.гoдинe дoнoси слeдeћe Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Помоћника Председника општине Мали Иђош I Разрешава се Ковач Карољ из Малог Иђоша са места Помоћника Председника општине Мали Иђош дана , на који је постављен Решењем Председника општине Мали Иђош бр / дана године. II

7 Број 14. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 7. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош Председник општине Мали Иђош Марко Лазић, с.р Република Србија Аутономна Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Мaли Иђoш ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Брoj: / Дaнa: г. М а л и И ђ о ш Нa oснoву члана 58.става 3. Зaкoнa o локалној самопурави ( Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014) и члана 72. става 1. Статута ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћени текст и 07/10) Председник oпштинe Мaли Иђoш дaнa 27.јуна 2016.гoдинe дoнoси слeдeћe Р Е Ш Е Њ Е о постављењу Помоћника Председника општине Мали Иђош I Поставља се Дакић Радован из Фекетића на радно место Помоћника Председника општине Мали Иђош од 27.јуна 2016.године. II Помоћник Председника општине Мали Иђош је на сталном раду у општини Мали Иђош. III Висина плате се уређује посебним решењем. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош IV

8 Страна 8. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 14. Председник општине Мали Иђош Марко Лазић, с.р Република Србија Аутономна Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Мaли Иђoш ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Брoj: / Дaнa: г. М а л и И ђ о ш Нa oснoву члана 58.става 3. Зaкoнa o локалној самопурави ( Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014) и члана 72. става 1. Статута ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћени текст и 07/10) Председник oпштинe Мaли Иђoш дaнa 27.јуна 2016.гoдинe дoнoси слeдeћe Р Е Ш Е Њ Е о постављењу Помоћника Председника општине Мали Иђош Поставља се мл. Ковач Карољ из Малог Иђоша на радно место Помоћника Председника општине Мали Иђош од 27.јуна 2016.године. Помоћник Председника општине Мали Иђош је на сталном раду у општини Мали Иђош. I II III Висина плате се уређује посебним решењем. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош IV Председник општине Мали Иђош Марко Лазић, с.р.

9 Број 14. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна Република Србија Аутономна Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Мaли Иђoш ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Брoj: / Дaнa: г. М а л и И ђ о ш Нa oснoву члана 58.става 3. Зaкoнa o локалној самопурави ( Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014) и члана 72. става 1. Статута ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћени текст и 07/10) Председник oпштинe Мaли Иђoш дaнa 27.јуна 2016.гoдинe дoнoси слeдeћe Р Е Ш Е Њ Е о постављењу Помоћника Председника општине Мали Иђош I Поставља се Шаркези Иштван из Фекетића на радно место Помоћника Председника општине Мали Иђош од 27.јуна 2016.године. II Помоћник Председника општине Мали Иђош је на сталном раду у општини Мали Иђош. III Висина плате се уређује посебним решењем. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош IV Председник општине Мали Иђош Марко Лазић, с.р.

10 10.oldal 2016.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 14. szám 114. Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács június 27-én meghozta a következő Z Á R A D É K O T 1. szakasz Elfogadjuk a szeghegyi szerb pravoszláv egyházközség i keltezésű, 17/2015 számú kérelmét, és engedélyezzük a ,00 dinár összegű eszközkifizetést a szeghegyi szerb pravoszláv egyházközség lakásügyi kérdésének rendezésére. 2. szakasz A záradékot kézbesíteni kell a községi elnök részére, a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló végzés meghozatala céljából, a fent említett célra. 3. szakasz A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Kishegyes község Községi tanács Szám: / Kelt: én Kishegyes 115. Marko Lazić, s.k. a községi tanács elnöke Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács június 27-én meghozta a következő Z Á R A D É K O T 1. szakasz Jóváhagyjuk, hogy a Szeghegy kk-ben,753/2 számú parcellán lévő ingatlant-lakást nyilvános árverés vagy közvetlen alku alapján begyűjtött írásos ajánlatok útján átruházzák, a köztulajdonról szóló törvénnyel és az ingatlanok közvetlen alkuval való megszerzésének és elidegenítésének feltételeiről, a köztulajdonban lévő dolgok bérbeadásáról, a nyilvános árverés és az írásbeli ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló rendelettel összhangban. 2. szakasz

11 14.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2016.év 11.oldal Felhatalmazzuk Kishegyes község Községi közigazgatást, hogy készítse elő az átruházási javaslatot, gyűjtse be a piaci ár, a befektetés és a lakbér magasságának adatait, 1991-től a mai napig. 3. szakasz A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Kishegyes község Marko Lazić, s.k. Községi tanács a községi tanács elnöke Szám: / Kelt: én Kishegyes 116. Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács június 27-én meghozta a következő Z Á R A D É K O T 1. szakasz Elfogadjuk Vajda Erzsébet, Bácsfeketehegy, József Attila 5., i keltezésű kérelmét, és jóváhagyjuk ,00 dinár összeg kifizetését Kishegyes község költségvetéséből ( ,00 dinárt a HK Bácsfeketehegy helyi járuléka eszközeiből és ,00 dinárt a helyi önkormányzat költségvetésének bevételi forrásából), elemi csapás következményeinek elhárítására, építkezési anyag vásárlására vagy megfelelő lakóépület vásárlására, azzal, hogy a kifizetés az építkezési anyag vásárlásáról szóló számla vagy a lakóépület adásvételi szerződése alapján történik. 2. szakasz A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke. 3. szakasz A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Kishegyes község Marko Lazić, s.k. Községi tanács a községi tanács elnöke Szám: / Kelt: én Kishegyes

12 12.oldal 2016.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 14. szám 117. Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács június 27-én meghozta a következő Z Á R A D É K O T 1. szakasz Jóváhagyjuk, hogy a helyi járulék bevezetéséről szóló határozattal a kishegyesi helyi közösség területén (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 22/2015 szám) összhangban kifizetésre kerüljenek a következő támogatások, a kishegyesi helyi közösség helyi járuléka terhére: 1) ,00 dinár a kishegyesi Endukas Lovasklub részére 2) ,00 dinár a kishegyesi Poštar postagalamb tenyésztő egyesület részére 3) ,00 dinár a Budapesti magasröptű keringő tenyésztők szövetsége Szerbia 2. szakasz A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Kishegyes község Marko Lazić, s.k. Községi tanács a községi tanács elnöke Szám: / Kelt: én Kishegyes 118. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Kishegyes község Községi elnök Szám:118-4/ Kelt: én Kishegyes A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2004 szám), a köztisztviselők fizetéséről szóló törvény 56. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 63/ kiig., 115/ kiig., 101/2007, 99/2010, 108/2013 és 99/2014 szám) és a Statútum 72. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a községi elnök június 27-én meghozta a következő VÉGZÉST Kishegyes községi elnöke sedédjének felmentéséről I.

13 14.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2016.év 13.oldal Felmentjük Vukota Radović, szeghegyi lakost Kishegyes községi elnöke segédi tisztsége alól, amelyre a községi elnök / számú, i számú végzésével lett kinevezve. A felmentett személy három havi fizetésre jogosult a tisztsége megszűnése napjától, azaz június 27-től, a tisztség megszűnése napján érvényben lévő fizetése magasságában. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. II. III. Marko Lazić, s.k. községi elnök 119. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Kishegyes község Községi elnök Szám:118-5/ Kelt: én Kishegyes A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2004 szám), a köztisztviselők fizetéséről szóló törvény 56. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 63/ kiig., 115/ kiig., 101/2007, 99/2010, 108/2013 és 99/2014 szám) és a Statútum 72. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a községi elnök június 27-én meghozta a következő VÉGZÉST Kishegyes községi elnöke sedédjének felmentéséről I. Felmentjük Kerekes Zoltán, bácsfeketehegyi lakost Kishegyes községi elnöke segédi tisztsége alól, amelyre a községi elnök / számú, i számú végzésével lett kinevezve. II. A felmentett személy három havi fizetésre jogosult a tisztsége megszűnése napjától, azaz június 27-től, a tisztség megszűnése napján érvényben lévő fizetése magasságában. III. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

14 14.oldal 2016.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 14. szám Marko Lazić, s.k. községi elnök 120. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Kishegyes község Községi elnök Szám:118-6/ Kelt: én Kishegyes A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2004 szám), a köztisztviselők fizetéséről szóló törvény 56. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 63/ kiig., 115/ kiig., 101/2007, 99/2010, 108/2013 és 99/2014 szám) és a Statútum 72. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a községi elnök június 27-én meghozta a következő VÉGZÉST Kishegyes községi elnöke sedédjének felmentéséről Felmentjük ifj. Kovács Károly, kishegyesi lakost Kishegyes községi elnöke segédi tisztsége alól, amelyre a községi elnök / számú, i számú végzésével lett kinevezve. A felmentett személy három havi fizetésre jogosult a tisztsége megszűnése napjától, azaz június 27-től, a tisztség megszűnése napján érvényben lévő fizetése magasságában. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. I. II. III. Marko Lazić, s.k. községi elnök 121.

15 14.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2016.év 15.oldal Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Kishegyes község Községi elnök Szám:112-31/ Kelt: én Kishegyes A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2004 szám), és a Statútum 72. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a községi elnök június 27-én meghozta a következő VÉGZÉST Kishegyes községi elnöke sedédjének kinevezéséről I. Kinevezzük Radovan Dakić, bácsfeketehegyi lakost a következő munkahelyre : Kishegyes községi elnökének segéde, június 27-től. II. Kishegyes községi elnökének segéde állandó munkaviszonyban van Kishegyes községben. III. A fizetés magassága külön végzéssel lesz maghatározva. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. IV. Marko Lazić, s.k. községi elnök 122. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Kishegyes község Községi elnök

16 16.oldal 2016.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 14. szám Szám:112-32/ Kelt: én Kishegyes A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2004 szám), és a Statútum 72. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a községi elnök június 27-én meghozta a következő VÉGZÉST Kishegyes községi elnöke sedédjének kinevezéséről Kinevezzük ifj. Kovács Károly, kishegyesi lakost a következő munkahelyre : Kishegyes községi elnökének segéde június 27-től. II. Kishegyes községi elnökének segéde állandó munkaviszonyban van Kishegyes községben. I. III. A fizetés magassága külön végzéssel lesz maghatározva. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. IV. Marko Lazić, s.k. községi elnök 123. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Kishegyes község Községi elnök Szám:112-33/ Kelt: én Kishegyes A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2004 szám), és a Statútum 72. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a községi elnök június 27-én meghozta a következő

17 14.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2016.év 17.oldal VÉGZÉST Kishegyes községi elnöke sedédjének kinevezéséről Kinevezzük Sárközi István, bácsfeketehegyi lakost a következő munkahelyre : Kishegyes községi elnökének segéde június 27-től. II. Kishegyes községi elnökének segéde állandó munkaviszonyban van Kishegyes községben. I. III. A fizetés magassága külön végzéssel lesz maghatározva. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. IV. Marko Lazić, s.k. községi elnök

18 Strana 18. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana godine donosi Z A K LJ U Č A K Član 1. Usvaja se Molba Srpske pravoslavne crkvene opštine Lovćenac pod br. 17/2015 od godine i odobrava se dodijela sredstava za rješavanje stambenog pitanja Srpske pravoslavne crkvene opštine lovćenačke u Lovćencu u iznosu od ,00 dinara. Član 2. Ovaj Zaključak dostaviti predsjedniku opštine Mali Iđoš radi donošenja Rješenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u gore navedene svrhe. Član 3. Ovaj Zaključak objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš Republika Srbija Opština Mali Iđoš Opštinsko vijeće Br.: / Dana: godine Mali Iđoš Predsjednik Opštinskog vijeća Marko Lazić, s.r Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana godine donosi Z A K LJ U Č A K Član 1. Daje se saglasnost da se nepokretnost-stan na kat.parc. br. 753/2 KO Lovćenac otuđuje u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda izuzetno neposrednom pogodbom u skladu sa Zakonom o javnoj svojini i Uredbom o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

19 Broj14. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 19. Član 2. Ovlašćuje se Opštinska uprava opštine Mali Iđoš da pripremi prijedlog načina otuđenja, da prikupi podatke o tržišnoj cijeni, o ulaganjima i o visini stanarine od godine do danas. Član 3. Ovaj Zaključak objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš Republika Srbija Opština Mali Iđoš Opštinsko vijeće Br.: / Dana: godine Mali Iđoš Predsjednik Opštinskog vijeća Marko Lazić, s.r Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana godine donosi Z A K LJ U Č A K Član 1. Usvaja se molba Vajda Eržebet iz Feketića, ul. Jožef Atile br. 1 od godine i odobrava se isplata iznosa od ,00 dinara iz budžeta opštine Mali Iđoš ( ,00 dinara iz sredstava mjesnog samodoprinosa MZ Feketić i ,00 dinara iz izvora prihoda budžeta lokalne samouprave) za otklanjanje poslјedice elementarne nepogode, za kupovinu građevinskog materijala ili za kupovinu odgovarajućeg stambenog objekta s tim da se isplata izvrši na osnovu računa o kupovini građevinskog materijala ili na osnovu ugovora o kupoprodaji stambenog objekta. Član 2. Nalogodavac za izvršenje budžeta je predsјednik opštine Mali Iđoš. Član 3. Ovaj Zaključak objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš Republika Srbija Opština Mali Iđoš Opštinsko vijeće Br.: / Predsjednik Opštinskog vijeća Marko Lazić, s.r.

20 Strana 20. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 14. Dana: godine Mali Iđoš 117. Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana godine donosi Z A K LJ U Č A K Član 1. Daje se saglasnost da se u skladu sa Odlukom o uvođenju mjesnog samodoprinosa za područje Mjesne zajednice Mali Iđoš ( Službeni list opštine Mali Iđoš, br. 22/2015) a na teret mjesnog samodoprinosa MZ Mali Iđoš isplati donacija za: 1) Konjički klub Endukas Mali Iđoš u iznosu od ,00 dinara 2) Udruženje odgajivača golubova pismonosa Poštar Mali Iđoš u iznosu od ,00 dinara 3) Savez klubova odgajivača takmičarskih golubova Budimpeštanskih visokoletača Srbije Mali Iđoš u iznosu od ,00 dinara. Član 2. Ovaj Zaključak objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš Republika Srbija Opština Mali Iđoš Opštinsko vijeće Br.: / Dana: godine Mali Iđoš Predsjednik Opštinskog vijeća Marko Lazić, s.r Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Mali Iđoš

21 Broj14. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 21. PREDSJEDNIK OPŠTINE Broj: 118-4/ Dana: g. M a l i I đ o š Na osnovu člana 58.stava 3. Zakona o lokalnoj samopuravi ( Sl.glasnik RS br.129/2007 i 83/2014), člana 56. stava 1. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/ ispr., 115/ ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014) i člana 72. stava 1. Statuta ( Službeni list opštine Mali Iđoš broj 13/2008 prečišćeni tekst i 07/10) Predsjednik opštine Mali Iđoš dana 27.juna 2016.godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E o razrješenju Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš I Razrješava se Vukota Radović iz Lovćenca sa mjesta Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš dana , na koji je postavljen Rješenjem Predsjednika opštine Mali Iđoš br / dana godine. II Razrješeno lice ima pravo na naknadu plate tri mjeseca od dana kada mu je prestala funkcija,tj. od 27.juna 2016.godine, a u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš III Predsjednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić, s.r Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Mali Iđoš PREDSJEDNIK OPŠTINE

22 Strana 22. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 14. Broj: 118-5/ Dana: g. M a l i I đ o š Na osnovu člana 58.stava 3. Zakona o lokalnoj samopuravi ( Sl.glasnik RS br.129/2007 i 83/2014), člana 56. stava 1. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/ ispr., 115/ ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014) i člana 72. stava 1. Statuta ( Službeni list opštine Mali Iđoš broj 13/2008 prečišćeni tekst i 07/10) Predsjednik opštine Mali Iđoš dana 27.juna 2016.godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E o razrješenju Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš I Razrješava se Kerekeš Zoltan iz Feketića sa mjesta Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš dana , na koji je postavljen Rješenjem Predsjednika opštine Mali Iđoš br / dana godine. II Razrješeno lice ima pravo na naknadu plate tri mjeseca od dana kada mu je prestala funkcija,tj. od 27.juna 2016.godine, a u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš III Predsjednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić, s.r Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Mali Iđoš

23 Broj14. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 23. PREDSJEDNIK OPŠTINE Broj: 118-6/ Dana: g. M a l i I đ o š Na osnovu člana 58.stava 3. Zakona o lokalnoj samopuravi ( Sl.glasnik RS br.129/2007 i 83/2014), člana 56. stava 1. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/ ispr., 115/ ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014) i člana 72. stava 1. Statuta ( Službeni list opštine Mali Iđoš broj 13/2008 prečišćeni tekst i 07/10) Predsjednik opštine Mali Iđoš dana 27.juna 2016.godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E o razrješenju Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš I Razrješava se Kovač Karolj iz Malog Iđoša sa mjesta Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš dana , na koji je postavljen Rješenjem Predsjednika opštine Mali Iđoš br / dana godine. II Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš Predsjednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić, s.r Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Mali Iđoš PREDSJEDNIK OPŠTINE Broj: / Dana: g.

24 Strana 24. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 14. M a l i I đ o š Na osnovu člana 58.stava 3. Zakona o lokalnoj samopuravi ( Sl.glasnik RS br.129/2007 i 83/2014) i člana 72. stava 1. Statuta ( Službeni list opštine Mali Iđoš broj 13/2008 prečišćeni tekst i 07/10) Predsjednik opštine Mali Iđoš dana 27.juna 2016.godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E o postavljenju Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš I Postavlja se Dakić Radovan iz Feketića na radno mjesto Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš od 27.juna 2016.godine. II Pomoćnik Predsjednika opštine Mali Iđoš je na stalnom radu u opštini Mali Iđoš. III Visina plate se uređuje posebnim Rješenjem. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš IV Predsjednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić, s.r Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Mali Iđoš PREDSJEDNIK OPŠTINE Broj: / Dana: g.

25 Broj14. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 25. M a l i I đ o š Na osnovu člana 58.stava 3. Zakona o lokalnoj samopuravi ( Sl.glasnik RS br.129/2007 i 83/2014) i člana 72. stava 1. Statuta ( Službeni list opštine Mali Iđoš broj 13/2008 prečišćeni tekst i 07/10) Predsjednik opštine Mali Iđoš dana 27.juna 2016.godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E o postavljenju Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš I Postavlja se ml. Kovač Karolj iz Malog Iđoša na radno mjesto Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš od 27.juna 2016.godine. II Pomoćnik Predsjednika opštine Mali Iđoš je na stalnom radu u opštini Mali Iđoš. Visina plate se uređuje posebnim Rješenjem. III Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš IV Predsjednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić, s.r Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Mali Iđoš PREDSJEDNIK OPŠTINE Broj: /

26 Strana 26. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 14. Dana: g. M a l i I đ o š Na osnovu člana 58.stava 3. Zakona o lokalnoj samopuravi ( Sl.glasnik RS br.129/2007 i 83/2014) i člana 72. stava 1. Statuta ( Službeni list opštine Mali Iđoš broj 13/2008 prečišćeni tekst i 07/10) Predsjednik opštine Mali Iđoš dana 27.juna 2016.godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E o postavljenju Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš I Postavlja se Šarkezi Ištvan iz Feketića na radno mjesto Pomoćnika Predsjednika opštine Mali Iđoš od 27.juna 2016.godine. II Pomoćnik Predsjednika opštine Mali Iđoš je na stalnom radu u opštini Mali Iđoš. Visina plate se uređuje posebnim Rješenjem. III Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš IV Predsjednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić, s.r.

27

28 С А Д Р Ж А Ј T A R T A L O M S A D R Ž A J Број Назив Страна Szám Megnevezés Oldal Broj Naziv Strana З А К Љ У Ч А К З А К Љ У Ч А К З А К Љ У Ч А К З А К Љ У Ч А К Р Е Ш Е Њ Е... 5 О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Р Е Ш Е Њ Е... 5 О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Р Е Ш Е Њ Е... 6 О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Р Е Ш Е Њ Е... 7 О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Р Е Ш Е Њ Е... 8 О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Р Е Ш Е Њ Е... 9 О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Z Á R A D É K Z Á R A D É K Z Á R A D É K Z Á R A D É K VÉGZÉS KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE SEDÉDJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL VÉGZÉS KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE SEDÉDJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL VÉGZÉS KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE SEDÉDJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL VÉGZÉS KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE SEDÉDJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL VÉGZÉST KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE SEDÉDJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL VÉGZÉS KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE SEDÉDJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL Z A K LJ U Č A K Z A K LJ U Č A K Z A K LJ U Č A K Z A K LJ U Č A K R J E Š E NJ E O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA OPŠTINE MALI IĐOŠ... 21

29 Broj14. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana R J E Š E NJ E O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA OPŠTINE MALI IĐOŠ R J E Š E NJ E O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA OPŠTINE MALI IĐOŠ R J E Š E NJ E O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA OPŠTINE MALI IĐOŠ R J E Š E NJ E O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA OPŠTINE MALI IĐOŠ R J E Š E NJ E O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA OPŠTINE MALI IĐOŠ ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Мали Иђош ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данило Дабовић начелник Општинске управе ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош за Службени лист. KIADJA: Kishegyes község Képviselő-testülete FELELŐS SZERKESZTŐ: Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Dabović Danilo, Baranyi Szilárd Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a számú folyószámlára Kishegyes község szerveinek bevétele Hivatalos Lap címre kell befizetni. IZDAVAČ: Skupština opštine Mali Iđoš ODGOVORNI UREDNIK: Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš za Službeni list.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIII 07.06.2011. БРОЈ 8. XLIII. ÉVFOLYAM 2011.06.07. 8. SZÁM GODINA XLIII 07.06.2011. BROJ 8. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 22.05.2012. БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.05.22. 8. SZÁM GODINA XLIV 22.05.2012. BROJ 8. 46. Страна

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLV 21.10.2013. БРОЈ 12. XLV. ÉVFOLYAM 2013.10.21. 12. SZÁM GODINA XLV 21.10.2013. BROJ 12. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM 34. SZÁM 189./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА NYILVÁNOS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 50./ О Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА HIRDETÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 06. 04. 2016. 2016. 04. 06. БРОЈ 7. SZÁM 2. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 21.05.2014. БРОЈ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 10.11.2015. БРОЈ 18. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.10. 18. SZÁM GODINA XLVII 10.11.2015. BROJ 18.

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM 39. SZÁM 215./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 18.12.2015. БРОЈ 42. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.12.18. 42. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 18.12.2015. БРОЈ 42. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.12.18. 42. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 42. XLVIII. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 192./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 41. XLVIII. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 187./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 35, 11. јул 2017. примерак 180,00 динара Градско веће 544 На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben