СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM GODNA XLV BROJ 5.

2 Страна 2. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу чланa 97. став 8. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 31. став 1. тачке 7. Статута Општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 7/2010) Скупштинa општине Мали Иђош на седници дана године доноси О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Члан 1. Члан 8. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( Службени лист општине Мали Иђош, бр. 1/2015) мења се и гласи: Коефицијент за зону (К уз ): Урбанистичка зона Коефицијент Прва зона 0,007 Друга зона 0,005 Трећа зона 0,003 Коефицијент за намену (К н ): Намена објекта Коефицијент Стамбена 1,00 Комерцијална 1,50 Производна 0,00 Остала-помоћни објекти 0,50 Јавна-верски објекти 0,00 Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број:06-5-1/ Дана: године Мали Иђош Председник Скупштине општине Имре Халгато, с.р. 18. Нa oснoву члaнa 14. стaв. 4. Зaкoнa o пoљoприврeднoм зeмљишту ( Службeни глaсник РС бр. 62/2006), a уз сaглaснoст Министaрствa пoљoприврeдe и заштите животне средине Рeпубликe Србиje брoj / oд гoдинe, Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa сeдници oдржaнoj дaнa гoдинe, дoнoси

3 Број 5. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна OПШТИ ДEO ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗAШТИТE, УРEЂEЊA И КOРИШЋEЊA ПOЉOПРИВРEДНOГ ЗEМЉИШТA НA ТEРИТOРИJИ OПШТИНE МAЛИ ИЂOШ ЗA ГOДИНУ A. Гeoгрaфски пoлoжaj Oпштинa Мaли Иђoш сe нaлaзи у цeнтрaлнoм дeлу Бaчкe нa нaдмoрскoj висини oд 88 дo 112 мeтaрa. 2 Oпштинa Мaли Иђoш зaузимa пoвршину oд 181 km штo je 0.84 % територије AП Вojвoдинe. Oпштину Мaли Иђoш чинe три нaсeљa, oднoснo три кaтaстaрскe oпштинe: - Мaли Иђoш, - Лoвћeнaц и - Фeкeтић. Сл.1 Гeoгрaфски пoлoжaj oпштинe Мaли Иђoш Б. Грaницe oпштинe Пoдручje oпштинe сe грaничи сa сeвeрнe стрaнe oпштинoм Бaчкa Тoпoлa, сa зaпaдa oпштинoм Кулa и сa oпштинoм Врбaс, сa истoкa општином Бeчej и сa jугa oпштинoм Србoбрaн. Инфраструктурно је веома добро повезана са суседним општинама. Најзначајније саобраћајнице које прелазе територијом општине су међународни жељезнички и друмски правци. Поред аутопута Е-75 Нови Сад-Суботица (дужинe 15,7 км), преко територије општине пролазе магистрални пут М-22 Нови Сад-Суботица (17,8км) и регионални пут П-118 Фекетић Врбас (4,5км).Од Новог Сада општина је удаљена 56 км, а од Суботице 44 км.

4 Страна 4. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 5. Ц. Oпшти пoдaци Попречни профил рељефа у атару Малог Иђоша eчи цa Кр ивa ja тoк oм цeл e гoд инe имa вoду. Нajвeћи дeo дoбиja из пoдзeмних слojeвa и из aтмoсфeрских тaлoгa. Из aтмoсфeрe нajвeћу кoличину вoдe дoбиja у прoлeћe и jeсeн, a нajмaњe зими и крajeм лeтa. Дубинa вoдe у Кривajи сe тoкoм гoдинe кoлeбa и крeћe сe измeђу 52 и 110 цeнтимeтaрa. Р У aтaру oпштинe Мaли Иђoш, нa лeснoj зaрaвaни, сусрeћу сe oви типoви зeмљиштa: - чeрнoзeм кaрбoнaти (мицeлaрни) нa лeснoм плaтoу - ливaдскa црницa кaрбoнaтa нa лeснoм плaтoу - чeрнoзeм сa знaцимa oглejaвaњa у лeсу. Табеле се налазе у Excel-u. 4. ЗАВРШНИ ДЕО год. расписан је конкурс за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, по основу права пречег(по основу узгајања животиња и по основу инфраструктуре). Двадесетпет сточара је остварило право на закуп пољопривредног земљишта у државној својини, по основу права пречег. У катастарској општини Ловћенац и катастарској општини Фекетић у току је спровођење поступка комасације пољопривредног земљишта. Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у oпштини Мали Иђош за годину, је користила податке из јавне евиденције о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. Програм су сачинили следећи чланови Комисије: 1. Марко Ровчанин, дипл. инж. пољ., председник општине Мали Иђош из Ловћенца- за председника Комисије 2. Имре Халгато, дипл.инг.грађ., председник СО Мали Иђош из Фекетића- за заменика председника Комисије 3. Јанош Балањи, дипл.геодета Републичке геодетске управе, Служба за катастар непокретности Бачка Топола- за члана

5 Број 5. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна Габор Бачи, дипл.инг.пољ.,руководилац одељења за привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове, заштиту животне средине Општинске управе Мали Иђош из Фекетића- за члана 5. Славица Николић, дипл.инж.пољ. из Ловћенца- за члана 6. Лајош Сарка, геодета Републичке геодетске управе, Служба за катастар непокретности Мали Иђош из Фекетића- за члана 7. Гашпар Лоди, пољ. из Фекетића - за члана 8. Тибор Деак, дипл.ветеринар из Малог Иђоша- за члана 9. Александар Мартиновић, пољ. из Фекетића- за члана 10. Татјана Зечевић Берток, дипл.инж.пољ. из Фекетића- за члана СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Датум: М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Имре Халгато, с.р. 19. На основу члана 31. тачке 22. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о раду Друштва с ограниченом одговорношћу за управљањем чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица за годину. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број:06-5-3/ Датум: године М А Л И И Ђ О Ш Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р.

6 Страна 6. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о раду Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош за годину. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број:06-5-4/ Датум: године М А Л И И Ђ О Ш Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р. 21. На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош-одељење Мали Иђош за годину... Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош.

7 Број 5. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 7. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број:06-5-5/ Датум: године М А Л И И Ђ О Ш Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р. 22. На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о раду Библиотеке Мали Иђош Kishegyesi könyvtár за годину. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине Број:06-5-6/ Халгато Имре, с.р. Датум: године М А Л И И Ђ О Ш 23. На основу члана 31. тачке 22. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош за 2014.г. и на годишњи план рада за 2015.г.

8 Страна 8. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број:06-5-7/ Датум: године М А Л И И Ђ О Ш Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р. 24. На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о реализацији годишње структуре плана рада Предшколске установе Петар Пан М. Иђош за школску 2013/2014 годину и на годишњи план рада за школску 2014/2015 г. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број:06-5-8/ Датум: године М А Л И И Ђ О Ш Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р.

9 Број 5. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о пословању уз финансијски извештај Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мали Иђош за годину. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број:06-5-9/ Датум: године М А Л И И Ђ О Ш Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р. 26. На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош број 13/2008 пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Извештај о раду Канцеларије за младе општине Мали Иђош за годину. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине Број: / Халгато Имре, с.р. Датум: године М А Л И И Ђ О Ш

10 Страна 10. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу члана 33. става 2. и 34. става 2. Закона о култури ( Сл.гласник РС бр. 72/2009) и члана 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош ( Сл.лист општине Мали Иђош бр. 13/ пречишћен текст и 07/10) по предлогу Управног одбора Библиотеке Мали Иђош од године, уз прибављену сагласност Градске библиотеке Суботица од под бројем 364, Скупштина општине Мали Иђош на седници дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ Члан 1. Именује се Селеши Вереш Јулијана из Малог Иђоша, ул. др Бабчањи Шандора 7., ЈМБГ: за управника Библиотеке Мали Иђош на мандатни период од 4 године. Члан 2. Ово Решење се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р. 28. На основу члана 20. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош (,,Службени лист општине Мали Иђош бр. 13/2008 пречишћени текст) и члана 31. и 38. Статута Библиотеке Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош бр. 21/08) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана године доноси следеће Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ Члан 1. У Управни одбор Библиотеке Мали Иђош именује се: - из реда оснивача: 1. Милан Мудреша, Ђ. Стругара 23, Ловћенац

11 Број 5. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 11. Члан 2. Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Имре Халгато, с.р. 29. Ha основу члана 123. Закона о социјалној заштити (Службени гласник Републике Србије" број 24/2011), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Службенигласник Републике Србије" број 129/2007) и члана 31. став 1.тачка 10. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош" број 13/2008,) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној данa године донела je РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ Клебечко Беркеш Ержебет адм.радник из Бачке Тополе, ул.јожефа Атиле бр.3, разрешава се дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош из реда запослених, због одласка у пензију. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош". СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године Мали Иђош Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р. 30. Ha основу члана 123. Закона о социјалној заштити (Службени гласник Републике Србије" број 24/2011), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник

12 Страна 12. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 5. Републике Србије" број 129/2007) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош ( Службени лист општине Мали Иђош" број 13/2008,) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној данa године донела je РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ Смиља Вујић дипл.правник из Бачке Тополе, ул.1. Маја бр.24, именује се за члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош из реда запослених, до истека мандата Управног одбора. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош". СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године Мали Иђош Председник Скупштине општине Халгато Имре, с.р.

13 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2015.év 13.oldal 17. A tervezésről és építkezésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09 szám, 81/09- kiig., 64/10 -AB határozata, 24/11, 121/12, 42/13 AB határozata, 50/13 -AB határozata, 98/13- AB határozata, 132/14 és 145/14) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én tartott ülésén meghozta a HATÁROZATOT A TELEKRENDEZÉS LLETÉK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Változik a telekrendezési illetékről szóló határozat 8. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 1/2015 szám) és így hangzik: Övezeti koefficiens (К уз ): Településrendezési Koefficiens övezet Első övezet 0,007 Második övezet 0,005 Harmadik övezet 0,003 Rendeltetési koefficiens (К н ): A létesítmény Koefficiens rendeltetése Lakó 1,00 Kereskedelmi 1,50 Termelési 0,0 Egyéb-melléképületek 0,50 Köz-és egyházi 0,00 létesítmények A kommunális felszereltség koefficiensei (К ко ): Ha a telek úttal, szennyvízhálózattal vízhálózattal, járdával és közvilágítással felszerelt, a kommunális felszereltség koefficiense 1. és 2. szakasz E határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől lép hatályba. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-1/ Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k. Képviselő-testület elnöke

14 14.oldal 2015.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5. szám 18. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 14. szakaszának 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006 szám), valamint a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium március 26-i, / számú jóváhagyása alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a HATÁROZATOT KSHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁG FÖLDTERÜLET VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK ÉV PROGRAMJA MEGHOZATALÁRÓL 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. Földrajzi helyzet Kishegyes község Bácska középső részén terül el, melynek tengerszint feletti magassága 88-tól 112 méterig terjed. Kishegyes község területe 181 km2, ami 0,84%-a Vajdaság Autonóm Tartománynak. Kishegyes község három településből, azaz kataszteri községből áll: -Kishegyes, -Szeghegy -Bácsfeketehegy 1.számú kép. Kishegyes község földrajzi elhelyezkedése B. A község határai Kishegyes község területe északról Topolya községgel, nyugatról Kúla és Verbász községekkel, keletről Becse községgel, délről pedig Szenttamás községgel határos.

15 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2015.év 15.oldal nfrastrukturálisan nagyon jó összeköttetésben áll a szomszédos községekkel. A legfontosabb a nemzetközi vasútvonal és a közúti közlekedés. Az E 75-ös Újvidék-Szabadka autóút ( 15,7 km) a község területén halad át az M-22-es Újvidék-Szabadka nemzetközi út (17,8 km), valamint a helyi regionális út P -118 Bácsfeketehegy - Verbász (4,5 km). Újvidéktől a községünk 56 km-re van, Szabadkától 44 km-re. C. Általános adatok Kishegyes község határa domborzatának keresztmetszete Kriva ja folyó cskáb an egész éven keres ztül van víz. Vize utánpótlásának nagy részét a talajvíz rétegeiből és az esővízből nyeri. Esővízből az utánpótlást főleg tavasszal és ősszel kapja, legkevesebbet télen és nyár végén. A Krivaja vizének mélysége váltakozó az év folyamán és cm között ingadozik. Kishegyes község határában a löszdombokon a következő talajfajták találhatók: - feketeföld karbonátok a lösz platón - legelői sárgaföld karbonát a lösz platón - feketeföld az elvékonyodás jeleivel a löszben A táblázatok a Excelben találhatók. 4. BEFEJEZŐ RÉSZ június 30-án pályázatot írtak ki az állami tulajdonban álló földterületek bérbeadására, elsőbbségi jog alapján (az állattenyésztés és az infrastruktúra alapján). Huszonöt állattenyésztő nyert jogot az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földterület bérlésére, elsőbbségi jog alapján. Szeghegy és Bácsfeketehegy kataszteri községben folyamatban van a mezőgazdasági földterület tagosítása. Kishegyes község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának évi programja tervezetét kidolgozó bizottság az adatokat az ingatlannyilvántartásból használta és az adatok pontosságáért teljes anyagi és bűnvádi felelősséget vállal. A programot a bizottság következő tagjai állították össze: 1. Marko Rovčanin, okleveles mezőgazdasági mérnök, Kishegyes községi elnöke, szeghegyi lakos- a bizottság elnöke 2. Hallgató mre, okleveles építőmérnök, a Képviselő-testület elnöke, bácsfeketehegyi lakos-a bizottság elnökhelyettese 3. Balanyi János, a Köztársasági Földmérő Hivatal, ngatlan Nyilvántartási Szolgálat Kishegyes okleveles földmérője, topolyai lakos-tag 4. Bácsi Gábor, okleveles mezőgazdasági mérnök, Kishegyes községi közigazgatása gazdasági és mezőgazdasági osztályának vezetője, bácsfeketehegyi lakos-tag 5. Nikolić Slavica, okleveles mezőgazdasági mérnök, szeghegyi lakos-tag A

16 16.oldal 2015.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5. szám 6. Szarka Lajos, a Köztársasági Földmérő Hivatal, ngatlan Nyilvántartási Szolgálat Kishegyes földmérője, bácsfeketehegyi lakos-tag 7. Lódi Gáspár, bácsfeketehegyi földműves-tag 8. Deák Tibor, kishegyesi állatorvos-tag 9. Martinović Aleksandar, bácsfeketehegyi földműves - tag 10. Bertók Zečević Tatjana, okleveles mezőgazdasági mérnök, bácsfeketehegyi lakos-tag KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-2/ Kelt.: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k. Képviselő-testület elnöke 19. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 22. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST. Jóváhagyjuk Regionális hulladéktároló Kft. Szabadka évi munkájáról szóló jelentését.. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-3/ Kelt.: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k Képviselő-testület elnöke 20. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a V É G Z É S T.

17 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2015.év 17.oldal Jóváhagyjuk a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház évi munkájáról szóló jelentését.. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Hallgató mre, s.k. Szám:06-5-4/ Képviselő-testület elnöke Kelt: K i s h e g y e s 21. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a V É G Z É S T. Jóváhagyjuk Topolya és Kishegyes község szociális központjának évi munkájáról szóló jelentését.. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-5/ Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k Képviselő-testület elnöke 22. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a

18 18.oldal 2015.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5. szám V É G Z É S T. Jóváhagyjuk a Biblioteka Mali đoš Kishegyesi könyvtár évi munkájáról és pénzügyi jelentéséről szóló jelentést.. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-6/ Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k Képviselő-testület elnöke 23. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 22. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST Jóváhagyjuk Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskarának évi munkájáról és a évi munkatervéről szóló jelentését.. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-7/ Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k Képviselő-testület elnöke

19 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2015.év 19.oldal 24. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a V É G Z É S T. Jóváhagyjuk a kishegyesi Pán Péter skoláskor Előtti ntézmény 2013/2014 iskolaév munkatervének megvalósításáról szóló jelntését és a 2014/2015 iskolaév munkatervét.. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-8/ Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k Képviselő-testület elnöke 25. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a V É G Z É S T. Jóváhagyjuk a kishegyesi Telekrendezési és útügyi közvállalat évi munkájáról és pénzügyi jelentéséről szóló jelentését.. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

20 20.oldal 2015.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5. szám KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám:06-5-9/ Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k Képviselő-testület elnöke 26. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a V É G Z É S T. Jóváhagyjuk Kishegyes község fjúsági irodája évi munkájáról szóló jelentését. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Hallgató mre, s.k Szám: / Képviselő-testület elnöke Kelt: K i s h e g y e s 27. A kultúráról szóló törvény 33. szakasza 2. bekezdése és 34. szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, a Kishegyesi Könyvtár gazgató bizottsága án adott javaslatára, a Szabadkai Városi Könyvtár i, 364-es számú jóváhagyásával, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta a VÉGZÉST A KSHEGYES KÖNYVTÁR GAZGATÓJÁNAK KNEVEZÉSÉRŐL 1. szakasz

21 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2015.év 21.oldal Kinevezzük Szöllősi Vörös Juliannát, Kishegyes, dr. Babcsányi Sándor 7., PETSZ: a Kishegyesi Könyvtár igazgatójává, 4 éves megbízatási időszakra. 2. szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k. a Képviselő-testület elnöke 28. A közhivatalokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 és 83/2005 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Kishegyesi könyvtár Statútumának 31. és 38. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 21/08 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én tartott ülésén meghozta a V É G Z É S T A KSHEGYES KÖNYVTÁR GAZGATÓ BZOTTSÁGA TAGJÁNAK KNEVEZÉSÉRŐL 1.szakasz A Kishegyesi Könyvtár gazgató bizottságába az alábbi személyt nevezzük ki: -az alapító soraiból: 1. Milan Mudreša, Đ. Strugara 23., Szeghegy 2. szakasz Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: K i s h e g y e s Hallgató mre, s.k. a Képviselő-testület elnöke 29. A szociális védelemről szóló törvény 123. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 9. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) és

22 22.oldal 2015.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5. szám Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/08 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T TOPOLYA ÉS KSHEGYES KÖZSÉG SZOCÁLS KÖZPONTJA GAZGATÓ BZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz Felmentjük Klebecskó Berkes Erzsébet, adminisztratív munkást, Topolya, József Attila u. 3.,Topolya és Kishegyes község Szociális Központja gazgató bizottsági tag tisztsége alól-az alkalmazottak részéről, nyugdíjba vonulása miatt. 2. szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: KSHEGYES Hallgató mre, s.k. a Képviselő-testület elnöke 30. A szociális védelemről szóló törvény 123. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 9. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/08 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a március 27-én megtartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T TOPOLYA ÉS KSHEGYES KÖZSÉG SZOCÁLS KÖZPONTJA GAZGATÓ BZOTTSÁGA TAGJÁNAK KNEVEZÉSÉRŐL 1. szakasz Kinevezzük Vujić Smilja, okleveles jogászt, Topolya, Május 1. u. 24., Topolya és Kishegyes község Szociális Központja gazgató bizottsága tagjává-az alkalmazottak részéről, az gazagató bizottság mandátumának lejártáig. 2. szakasz E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. KSHEGYES KÖZSÉG KÉPVSELŐ-TESTÜLETE Szám: / Kelt: KSHEGYES Hallgató mre, s.k. a Képviselő-testület elnöke

23 Broj5. Službeni list opštine Mali đoš Godina Strana Na osnovu člana 97. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 odluka US, 98/13 odluka US, 132/14 i 145/14 ) i člana 31. stav 1. tačke 7. Statuta Opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali đoš na sjednici dana godine donosi O D L U K U O ZMENAMA DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐVANJU DOPRNOSA ZA UREĐVANJE GRAĐEVNSKOG ZEMLJŠTA Član 1. Član 8. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta ( Službeni list opštine Mali đoš, br. 1/2015) mijenja se i glasi: Koeficijent za zonu (K uz ): Urbanistička zona Koeficijent Prva zona 0,007 Druga zona 0,005 Treća zona 0,003 Koeficijent za namjenu (K n ): Namjena objekta Koeficijent Stambena 1,00 Komercijalna 1,50 Proizvodna 0,00 Ostala-pomoćni objekti 0,50 Javna-verski objekti 0,00 Koeficijenti komunalne opremljenosti (K ko ): U slučaju opremljenosti građevinskog zemljišta pristupnim putem, kanalizacionom i vodovodnom mrežom, trotoarom i javnom rasvjetom, koeficijent komunalne opremljenosti je 1. Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj:06-5-1/ Dana: godine Mali đoš Predsjednik Skupštine opštine mre Halgato, s.r.

24 Strana 24. Godina 2015 Službeni list opštine Mali đoš Broj Na osnovu člana 14. stav. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS br. 62/2006), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije broj / od godine, Skupština opštine Mali đoš na sjednici održanoj dana godine, donosi GODŠNJ PROGRAM ZAŠTTE, UREĐENJA KORŠĆENJA POLJOPRVREDNOG ZEMLJŠTA NA TERTORJ OPŠTNE MAL ĐOŠ ZA GODNU 1. OPŠT DO A. Geografski položaj Opština Mali đoš se nalazi u centralnom djelu Bačke na nadmorskoj visini od 88 do 112 metara. 2 Opština Mali đoš zauzima površinu od 181 km što je 0.84 % teritorije AP Vojvodine. Opštinu Mali đoš čine tri naselja, odnosno tri katastarske opštine: - Mali đoš, - Lovćenac i - Feketić. Sl.1 Geografski položaj opštine Mali đoš B. Granice opštine Područje opštine se graniči sa sjeverne strane opštinom Bačka Topola, sa zapada opštinom Kula i sa opštinom Vrbas, sa istoka opštinom Bečej i sa juga opštinom Srbobran.

25 Broj5. Službeni list opštine Mali đoš Godina Strana 25. nfrastrukturno je veoma dobro povezana sa susjednim opštinama. Najznačajnije saobraćajnice koje prelaze teritorijom opštine su međunarodni željeznički i drumski pravci. Pored autoputa E-75 Novi Sad- Subotica (dužine 15,7 km), preko teritorije opštine prolaze magistralni put M-22 Novi Sad-Subotica (17,8km) i regionalni put P-118 Feketić Vrbas (4,5km).Od Novog Sada opština je udaljena 56 km, a od Subotice 44 km. C. Opšti podaci Poprečni profil reljefa u ataru Malog đoša Rečica Krivaja tokom cijele godine ima vodu. Najveći dio dobija iz podzemnih slojeva i iz atmosferskih taloga. z atmosfere najveću količinu vode dobija u proljeće i jesen, a najmanje zimi i krajem ljeta. Dubina vode u Krivaji se tokom godine koleba i kreće se između 52 i 110 centimetara. U ataru opštine Mali đoš, na lesnoj zaravani, susreću se ovi tipovi zemljišta: - černozem karbonati (micelarni) na lesnom platou - livadska crnica karbonata na lesnom platou - černozem sa znacima oglejavanja u lesu. Tabele se nalaze u Excel-u. 4. ZAVRŠN DO god. raspisan je konkurs za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu prava prečeg (po osnovu uzgajanja životinja i po osnovu infrastrukture). Dvadesetpet stočara je ostvarilo pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu prava prečeg. U katastarskoj opštini Lovćenac i katastarskoj opštini Feketić u toku je sprovođenje postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta. Komisija za izradu prijedloga godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Mali đoš za godinu, je koristila podatke iz javne evidencije o nepokretnosti i za tačnost podataka odgovara pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

26 Strana 26. Godina 2015 Službeni list opštine Mali đoš Broj 5. Program su sačinili slijedeći članovi Komisije: 1. Marko Rovčanin, dipl. inž. polj., predsjednik opštine Mali đoš iz Lovćenca- za predsjednika Komisije 2. mre Halgato, dipl.ing.građ., predsjednik SO Mali đoš iz Feketića- za zamjenika predsjednika Komisije 3. Janoš Balanji, dipl.geodeta Republičke geodetske uprave, Služba za katastar nepokretnosti Bačka Topola- za člana 4. Gabor Bači, dipl.ing.polj.,rukovodilac odjeljenja za privredu, poljoprivredu, stambenokomunalne poslove, zaštitu životne sredine Opštinske uprave Mali đoš iz Feketića- za člana 11. Slavica Nikolić, dipl.inž.polj. iz Lovćenca- za člana 12. Lajoš Sarka, geodeta Republičke geodetske uprave, Služba za katastar nepokretnosti Mali đoš iz Feketića- za člana 13. Gašpar Lodi, polj. iz Feketića - za člana 14. Tibor Deak, dipl.veterinar iz Malog đoša- za člana 15. Aleksandar Martinović, polj. iz Feketića- za člana 16. Tatjana Zečević Bertok, dipl.inž.polj. iz Feketića- za člana SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj: / Datum: M a l i đ o š Predsjednik Skupštine opštine mre Halgato, s.r. 19. Na osnovu člana 31. tačke 22. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E Daje se saglasnost na zveštaj o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom Regionalna deponija Subotica za godinu. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš.

27 Broj5. Službeni list opštine Mali đoš Godina Strana 27. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj:06-5-3/ Datum: godine M A L Đ O Š Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r. 20. Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E Daje se saglasnost na zveštaj o radu Doma zdravlja Dr Marton Šandor Mali đoš za godinu. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj:06-5-4/ Datum: godine M A L Đ O Š Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r. 21. Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće

28 Strana 28. Godina 2015 Službeni list opštine Mali đoš Broj 5. R J E Š E NJ E Daje se saglasnost na zveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali đoš-odeljenje Mali đoš za godinu. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj:06-5-5/ Datum: godine M A L Đ O Š Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r. 22. Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E Daje se saglasnost na zveštaj o radu Biblioteke Mali đoš Kishegyesi könyvtár za godinu. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Predsjednik Skupštine opštine Broj:06-5-6/ Halgato mre, s.r. Datum: godine M A L Đ O Š.

29 Broj5. Službeni list opštine Mali đoš Godina Strana Na osnovu člana 31. tačke 22. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E Daje se saglasnost na zveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali đoš za 2014.g. i na godišnji plan rada za 2015.g. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj:06-5-7/ Datum: godine M A L Đ O Š Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r. 24. Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E Daje se saglasnost na zveštaj o realizaciji godišnje strukture plana rada Predškolske ustanove Petar Pan M. đoš za školsku 2013/2014 godinu i na godišnji plan rada za školsku 2014/2015 g. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš.

30 Strana 30. Godina 2015 Službeni list opštine Mali đoš Broj 5. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj:06-5-8/ Datum: godine M A L Đ O Š Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r. 25. Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E Daje se saglasnost na zveštaj o poslovanju uz finansijski izveštaj Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve Mali đoš za godinu. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj:06-5-9/ Datum: godine M A L Đ O Š Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r. 26. Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš broj 13/2008 prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali đoš na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E

31 Broj5. Službeni list opštine Mali đoš Godina Strana 31. Daje se saglasnost na zveštaj o radu Kancelarije za mlade opštine Mali đoš za godinu. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Predsjednik Skupštine opštine Broj: / Halgato mre, s.r. Datum: godine M A L Đ O Š 27. Na osnovu člana 33. stava 2. i 34. stava 2. Zakona o kulturi ( Sl.glasnik RS br. 72/2009) i člana 31. stava 1. tačke 10. Statuta opštine Mali đoš ( Sl.list opštine Mali đoš br. 13/ prečišćen tekst i 07/10) po prijedlogu Upravnog odbora Biblioteke Mali đoš od godine, uz pribavljenu saglasnost Gradske biblioteke Subotica od pod brojem 364, Skupština opštine Mali đoš na sjednici dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E O MENOVANJU UPRAVNKA BBLOTEKE MAL ĐOŠ Član 1. menuje se Seleši Vereš Julijana iz Malog đoša, ul. dr Babčanji Šandora 7., JMBG: za upravnika Biblioteke Mali đoš na mandatni period od 4 godine. Član 2. Ovo Rješenje se objavljuje u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj: / Dana: godine M a l i đ o š Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r.

32 Strana 32. Godina 2015 Službeni list opštine Mali đoš Broj Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 i 83/2005), člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali đoš (,,Službeni list opštine Mali đoš br. 13/2008 prečišćeni tekst) i člana 31. i 38. Statuta Biblioteke Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš br. 21/08) Skupština opštine Mali đoš na sjednici održanoj dana godine donosi slijedeće R J E Š E NJ E O MENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA BBLOTEKE MAL ĐOŠ Član 1. U Upravni odbor Biblioteke Mali đoš imenuje se: - iz reda osnivača: 1. Milan Mudreša, Đ. Strugara 23, Lovćenac Član 2. Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš. SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj: / Dana: godine M a l i đ o š Predsjednik Skupštine opštine mre Halgato, s.r. 29. Ha osnovu člana 123. Zakona o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srbije" broj 24/2011), člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije" broj 129/2007),i člana 31. Stav 1.tačka 10. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš" broj 13/2008,), Skupština opštine Mali đoš na sjednici održanoj dana godine donijela je R JEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCJALN RAD ZA OPŠTNE BAČKA TOPOLA MAL ĐOŠ

33 Broj5. Službeni list opštine Mali đoš Godina Strana 33. Klebečko Berkeš Eržebet adm.radnik iz Bačke Topole, ul.jožefa Atile br.3, razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali đoš iz reda zaposlenih, zbog odlaska u penziju. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš". SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj: / Dana: godine Mali đoš 30. Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r. Ha osnovu člana 123. Zakona o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srbije" broj 24/2011), člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije" broj 129/2007) i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali đoš ( Službeni list opštine Mali đoš" broj 13/2008,) Skupština opštine Mali đoš na sjednici održanoj dana godine donijela je RJEŠENJE O MENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCJALN RAD ZA OPŠTNE BAČKA TOPOLA MAL ĐOŠ Smilja Vujić dipl.pravnik iz Bačke Topole, ul.1. Maja br.24, imenuje se za člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali đoš iz reda zaposlenih, do isteka mandata Upravnog odbora. Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali đoš". SKUPŠTNA OPŠTNE MAL ĐOŠ Broj: / Dana: godine Mali đoš Predsjednik Skupštine opštine Halgato mre, s.r..

34 С А Д Р Ж А Ј T A R T A L O M S A D R Ž A J Број Назив Страна Szám Megnevezés Oldal Broj Naziv Strana О д л у к a... 2 о изменама и допунама Oдлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта Годишњи програм зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa... 3 нa тeритoриjи oпштинe Мaли Иђoш зa гoдину Р е ш е њ е... 5 о давању сагласности на Извештај о раду друштва с ограниченом одговорношћу за управљањем чврстим комуналним отпадом Регионална Депонија Суботица за годину Р е ш е њ е... 6 о давању сагласности на Извештај о раду Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош за годину Р е ш е њ е... 6 о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош-одељење Мали Иђош за годину Р е ш е њ е... 7 о давању сагласности на Извештај о раду Библиотеке Мали Иђош Kishegyesi könyvtár за годину Р е ш е њ е... 7 о давању сагласности на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош за 2014.г. и на годишњи план рада за 2015.г Р е ш е њ е... 8 о давању сагласности на Извештај о реализацији годишње структуре плана рада Предшколске установе Петар Пан М. Иђош за школску 2013/2014 годину и на годишњи план рада за школску 2014/2015 г Р е ш е њ е... 9 о давању сагласности на Извештај о пословању уз финансијски извештај Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мали Иђош за годину Р е ш е њ е... 9 о давању сагласности на Извештај о раду Канцеларије за младе општине Мали Иђош за годину Р е ш е њ е о именовању управника Библиотеке Мали Иђош Р е ш е њ е о именовању члана Управног одбора Библиотеке Мали Иђош Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола И Мали Иђош Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола И Мали Иђош Határozat a telekrendezési illeték meghatározásáról szóló határozat módosításáról Határozat Kishegyes község területén lévő mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és használatának évi programja meghozataláról Végzés a Regionális hulladéktároló Kft. Szabadka évi munkájáról szóló jelentését jóváhagyásáról V é g z é s a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról V é g z é s... 17

35 Broj5. Službeni list opštine Mali đoš Godina Strana 9. Topolya és Kishegyes község szociális központjának évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról V é g z é s a Biblioteka Mali đoš Kishegyesi könyvtár évi munkájáról és pénzügyi jelentéséről szóló jelentés jóváhagyásáról Végzés Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskarának évi munkájáról és a évi munkatervéről szóló jelentés jóváhagyásáról V é g z é s a kishegyesi Pán Péter skoláskor Előtti ntézmény 2013/2014 iskolaév munkatervének megvalósításáról szóló jelntés és a 2014/2015 iskolaév munkatervének jóváhagyásáról V é g z é s a kishegyesi Telekrendezési és útügyi közvállalat évi munkájáról és pénzügyi jelentéséről szóló jelentés elfogadásáról V é g z é s Kishegyes község fjúsági irodája évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról Végzés a Kishegyesi Könyvtár igazgatójának kinevezéséről V é g z é s a Kishegyesi Könyvtár gazgató bizottsága tagjának kinevezéséről V é g z é s Topolya és Kishegyes község Szociális központja gazgató bizottsága tagjának felmentéséről V é g z é s Topolya és Kishegyes község Szociális központja gazgató bizottsága tagjának kinevezéséről O d l u k a o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Mali đoš za godinu R j e š e nj e o davanju saglasnosti na zveštaj o radu Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom Regionalna deponija Subotica za godinu R j e š e nj e o davanju saglasnosti na zveštaj o radu Doma zdravlja Dr Marton Šandor Mali đoš za godinu R j e š e nj e o davanju saglasnosti na zveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali đoš-odeljenje Mali đoš za godinu R j e š e nj e o davanju saglasnosti na zveštaj o radu Biblioteke Mali đoš Kishegyesi könyvtár za godinu R j e š e nj e o davanju saglasnosti na zveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali đoš za 2014.g. i na godišnji plan rada za 2015.g R j e š e nj e o davanju saglasnosti na zveštaj o realizaciji godišnje strukture plana rada Predškolske ustanove Petar Pan M. đoš za školsku 2013/2014 godinu i na godišnji plan rada za školsku 2014/2015 g R j e š e nj e o davanju saglasnosti na zveštaj o poslovanju uz finansijski izveštaj Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve Mali đoš za godinu Rješenje o davanju saglasnosti na zveštaj o radu Kancelarije za mlade opštine Mali đoš za godinu R j e š e nj e o imenovanju upravnika Biblioteke Mali đoš R j e š e nj e o imenovanju člana Upravnog odbora Biblioteke Mali đoš R ješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali đoš Rješenje... 33

36 o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topolai Mali đoš ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Мали Иђош ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данило Дабовић начелник Општинске управе ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард и Деак Мариана Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош за Службени лист. KADJA: Kishegyes község Képviselő-testülete FELELŐS SZERKESZTŐ: Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője A SZERKESZTŐ BZOTTSÁG TAGJA: Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete szerveinek bevétele Hivatalos Lap címre kell befizetni. ZDAVAČ: Skupština opštine Mali đoš ODGOVORN UREDNK: Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave ČLANOV REDAKCONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard i Deak Mariana Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali đoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali đoš za Službeni list.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIII 07.06.2011. БРОЈ 8. XLIII. ÉVFOLYAM 2011.06.07. 8. SZÁM GODINA XLIII 07.06.2011. BROJ 8. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 22.05.2012. БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.05.22. 8. SZÁM GODINA XLIV 22.05.2012. BROJ 8. 46. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLV 21.10.2013. БРОЈ 12. XLV. ÉVFOLYAM 2013.10.21. 12. SZÁM GODINA XLV 21.10.2013. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

SLUŽBENI LIST OPŠTINE SUBOTICA

SLUŽBENI LIST OPŠTINE SUBOTICA TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST OPŠTNE SUBOTCA BROJ: 5 GODNA: XL DANA: 03. mart 2006. CENA: 55,00 DN. Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 3. podtačka 11) Zakona o javnim prihodima

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 15.01.2015. БРОЈ 1. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.15. 1. SZÁM GODINA XLVII 15.01.2015. BROJ 1. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 35, 11. јул 2017. примерак 180,00 динара Градско веће 544 На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE

SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 5 GODNA: XLX DANA:28. februar 2013. CENA: 87,00 DN. SKUPŠTNA GRADA SUBOTCE Broj: -00-110-11/2013 "Službeni list Grada Subotice",

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 06. 04. 2016. 2016. 04. 06. БРОЈ 7. SZÁM 2. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 21.05.2014. БРОЈ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben