Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester Úr! A vizsgálati anyagban felvetettek (kötelezettségvállalások, szerzıdések) szorosan érintették a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. mőködését, így természetesen a társaság által minden évben elkészítendı üzleti terv számaiban, annak szöveges részében kibontva vagy érintve szerepeltek, mint ahogy a negyedéves illetve éves beszámolókban is. Ezeket a dokumentumokat minden alkalommal átnézte, ellenırizte a cég könyvvizsgálója és a Felügyelı Bizottság összes tagja. A társaság Felügyelı Bizottságának tagja volt ügyvezetésem idején a jelenlegi Felügyelı Bizottság elnöke is, aki kifogással, észrevétellel egyetlen alkalommal sem élt a gazdálkodással kapcsolatosan, ezt támasztja alá a társaságnál fellelhetı Felügyelı Bizottsági jegyzökönyvek mindegyike. Mindezeken túl az összes dokumentum bekerült Szeged Város Önkormányzatához, ahol a Tisztelt Közgyőlés illetékes bizottságai azt részletesen megtárgyalták, majd ezt követıen Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése azokat mindig elfogadta. Társaságunknál májusában belsı ellenırzés zajlott, errıl a vizsgálati jelentés június 23-i keltezéssel készült el. Az ellenırzés célja a társaság likviditási helyzetének feltárása volt. Ezen ellenırzés során sem történt olyan megállapítás, mely szerint a társaság gazdálkodása nem lenne megfelelı, esetlegesen jogszabályokat vagy egyéb szabályokat sértene. A vizsgálati anyag több helyen említi, hogy a társaság beszámolói, fıkönyvi könyvelésének adatai és a könyvelési rendszere nem egyértelmő, azokból nem láthatóak pontos adatok, így azokból megfelelı következtetéseket sem lehet levonni. Szeretném kijelenteni, hogy társaságunk ügyvezetésem alatt minden alkalommal úgy készítette el az üzleti tervét, beszámolóit és jelentéseit, ahogyan azt a tulajdonos önkormányzat kérte és ahogyan azt a jogszabályok elıírják. Egyetlen egy alkalommal sem kifogásolták a könyvelési rendszerünket, a könyvvizsgáló, a Felügyelı Bizottság, az önkormányzat illetékes bizottságai stb. mindig át tudták tekinteni a cég gazdasági helyzetét. Minden alkalommal elıre elkészített táblázatot és egyéb formanyomtatványokat kaptunk, amelyet társaságunk a valóságnak megfelelıen töltött ki.. oldal 1

2 Manifer s 91 Kft. A vizsgálati anyag is leírja, hogy a könyvelıvel kötött szerzıdések módosítására akkor került sor, amikor az Ifjúsági Háznál plusz bevételek és ezzel együtt járó többletmunka merült fel. Mindez pontosan levezethetı Szeged Megyei Jogú Város Közgyőléseinek anyagaiból is, azaz, hogy mikor, milyen döntés alapján került a céghez a Belvárosi Mozi és az Újszegedi Partfürdı üzemeltetése, mióta vannak közcélú munkavállalóink, azaz mikortól vannak azok az új feladatok, amelyek plusz munkát jelentenek a cégnek és a könyvelésnek. A díjazás emelése tehát indokolt és arányos volt. Szegedi Ifjúsági Napokhoz kapcsolodó szerzıdések A vizsgálati anyagban az olvasható, hogy a SZIN költségei és bevételei állítólag átláthatatlanok. Mindez ellentétben áll az elmúlt évek összes Felügyelı Bizottsági és könyvvizsgálói jelentésével, illetve a Tisztelt Önkormányzat illetékes bizottságainak állásfoglalásával. Feltéve, de nem megengedve hogy mindenki tévedett és az átvizsgálóknak (akik nem volt módja minden iratot átmézni) igaza van, akkor az felveti a kérdést, hogy mégis hogyan tudták ezek ellenére egészen pontos összegben meghatározni, hogy a cég veszteségébıl hány Ft a SZIN vesztesége? Továbbá nem tudom, mivel sajnos nem jelölték meg és nem mellékelték a vizsgálatot készítık, hogy milyen kimutatásokat említenek az anyagban, amelybıl ezeket a negatív eredményeket levezetik. Bossawa Kft. A vizsgálati anyagban az említett céggel kapcsolatban úgy érzem, hogy a vizsgálatot végzık a jelentés megírásakor talán nem rendelkeztek elég információval. Számomra érthetetlen módon a vizsgálatot végzık nem kaptak meg olyan dokumentumokat, amelyek egyértelmően mutatják a két cég közötti - mind számviteli, mind jogi szempontok szerinti kapcsolatot. Mellékelten csatolom (1. számú melléklet) a Szegedi Ifjúsági Ház és a Bossawa Kft. között létrejött elszámolásokat és néhány szponzori szerzıdés másolatát. Az észrevételeim mellé azért tartom fontosnak csatolni az említett mellékleteket, mert a vizsgálati jelentés ezek nélkül mind a Polgármester Urat, mind az átvilágítást koordináló bizottság tagjait esetleg félrevezetheti, így viszont számos kérdésre választ kapnak. A Bossawa Kft-vel társaságunknak, mint ahogyan a vizsgálati anyag is leírja, októbere óta van kapcsolata, nevezett cég kereste meg társaságunkat azzal, hogy a következı évi rendezvényeinkhez kapcsolódóan segíteni tudna szponzorokat felkutatni. A SZIN hosszú távú szerzıdései a nagyobb szponzorokkal ebben az idıben jártak le, így társaságunknak kiemelt érdeke volt a következı idıszakra elınyösebb és nagyobb összegő támogatói szerzıdéseket kötni, minél több szponzor bizalmát megnyerni. Ez volt a tulajdonos ökormányzat elvárása is. E cél elérésében segített sikeresen a Bossawa Kft: az új szponzori szerzıdések kimutathatóan (természetesen a jutalék levonását követıen is!) kedvezıbbek lettek, nagyobb bevételt ért el ilyen téren az Ifjúsági Ház, mint bármikor elıtte, a szerzıdések kivétel nélkül sokkal jobb anyagi kondíciókkal kerültek megkötésre. A Bossawa Kft. szerzıdéseibıl egyértelmően kiderül, hogy az elvégzett munkáért a megszerzett támogatás nettó összegének %-ában megállapított jutalékon felül semmilyen egyéb juttatást, költségtérítést, esetleg fix munkadíjat, stb. a Szegedi Ifjúsági Ház soha nem fizetett ki részére, díjazása csak és kizárólag az általa elvégzett munkával, azaz a megszerzett külsı szponzori pénzzel állt egyenes arányában.. oldal 2

3 Ebben az idıszakban igen komoly összeget fordított társaságunk szponzorkeresésre, ide kell számolnunk a telefon költségeket, a szponzori anyagok elkészítését és postázását, a szponzorokkal való találkozások költségeit, (a megbeszélések általában a fıvárosban voltak és minimum 5-8 alkalommal kellett személyes találkozás, míg eljutottunk egy szerzıdés megkötéséig), és azt az idıt, amit ebben az idıszakban jómagam és kollégáim fordítottak erre a munkára. Tudom, hogy abban az idıszakban is és most is a legnagyobb probléma a rendezvényszervezés területén a biztosnak tőnı, tıkeerıs szponzor felkutatása, megszerzése és évekre szóló megtartása. A hazai rendezvény piacon, fıleg ebben a rendezvény kategóriában nagyon nehéz tartani a lépést és versenyezni olyan piaci szereplık mellett, mint pl. a Sziget Szervezıiroda, vagy a DeltaFest Kft, akik egyszerre nem is egy, hanem több helyszínen, több típusú, többféle fogyasztói csoportot megcélzó rendezvényt is szerveznek és kínálnak a szponzorok irányába, akik már évek, évtizedek óta szoros személyes kapcsolatban állnak a multinacionális cégek döntéshozóival. Meggyızödésem, hogy a fesztiválszervezés alapja a biztos és stabil szponzori hattér, enélkül nem vagy nagyon nehezen szervezhetı meg bármilyen komolyabb rendezvény. Így ha bárki bekopogott volna hozzám, hogy szponzort tud hozni a társaság által szervezett bármelyik rendezvényhez, szívesen fogadtam volna hasonló feltételek mellett, azaz kizárólag jutalékos rendszerben, mint ahogyan a fenti céget is. A döntésem helyességét többek között a szponzorok érdeklıdésének, és a SZIN-re fordítható szponzori támogatások összegének megnövekedése támasztja alá. Észrevételek a felvetésekre: o a Bossawa Kft. által kötött (a SZIN-hez kapcsolodó) valemennyi szponzori szerzıdést aláírásommal ellenjegyeztem, így nem valós az a megállapítás, hogy nem rendelkezett a társaság információval arról, hogy hány és milyen tartalmú támogatási szerzıdést kötött a szerzıdött partnere. A viszgálók megállapításával szemben a valóság az, hogy több szponzori szerzıdésben az Ifjúsági Ház mint fıszervezı ki van emelve, kapcsolattartónak annak ügyvezetıje is feltüntetésre került a szerzıdésben, a szponzori szerzıdéseket az Ifjúsági Ház képviseletében magam is aláírtam, illetve kivétel nélkül minden szponzori szerzıdést ellenjegyeztem. Tehát pontos információval rendelkeztünk arról, hogy hány és milyen tartalmú támogatói szerzıdések lettek megkötve. A rendezvényt követıen fentieken túl a Bossawa Kft. minden alkalommal az összes szponzorra kiterjedı teljeskörő elszámolást is készített a társaságunk felé (ezek megtalálhatóak a társaság gazdasági irodájában és/vagy a könyvelésében) benne az általa hozott és kötött szerzıdésekrıl, azok pénzügyi tartalmáról és a jutalék mértékérıl, amelyek akkor a fentiekben részletesen leírt módon már ismert és ellenırzött tények voltak az Ifjúsági Ház számára. Az Ifjúsági Ház tudomása és beleegyezése nélkül egyetlen szponzori támogatóval sem köthetett senki semmilyen szerzıdést, minden egyes szponzori szerzıdésrıl és azok teljes tartalmáról tudomásom volt, aláírtam ıket! A vizsgálatot végzık által felvetett dilemma egyébként is érthetetlen, mert a szponzorok a támogatásért cserébe azt kérik, hogy cégnevük, az általuk forgalmazott termék és logója szerepeljen a plakátokon, a belépıjegyen, weblapon, reklámokban, a helyszínen megvásárolható legyen a termékük, stb. amit a Szegedi Ifjúsági Ház tudomásán kívül lehetetlen is lett volna kivitelezni.. oldal 3

4 o A Bossawa Kft. vagy bárki más bizonyítható módon természetesen csak az Ifjúsági Házzal egyetértésben kötött alvállalkozói szerzıdéseket az átvállalt szolgáltatások kapcsán is; az esetek nagy többségében a társaság kért be árajánlatokat, ezen ajánlatokat a költségviselı Bossawa Kft. képviselıjével is megismertettük, majd ezt követıen közösen választottuk ki, hogy melyik szerzıdés a rendezvény számára a legelınyösebb, és csak ezt követıen vállalta át annak költségeit a Bossawa Kft. A Bossawa Kft-nek ez a szerzıdés értelmében joga és kötelezettsége is volt. A cég által kötött, és a fentiek szerint közösön választott alvállalkozói szerzıdések mindegyikét kivétel nélkül az aláírásommal ellenjegyeztem, más szerzıdést el sem fogadtunk volna az elszámolás során. Az Ifjúsági Ház tehát az összes szerzıdést ismerte és jóváhagyta. Az elkészített elszámolások tartalmazták azokat a tételeket is, hogy a cég mikor, milyen alvállalkozóval kötött szerzıdést, és milyen összegrıl szólt a szerzıdés, amelyet átvállalt. Ezeket mindig leellenıriztük a szerzıdések és számlák megléte mellett természetesen az elvégzett szolgáltatás ellenırzésével is és mindig mindent rendben találtunk, ezzel ellentétes megállapítást a vizsgálati anyag sem tartalmaz. (Természetesen, ha akár csak egyetlen alkalommal nem így történt volna, pl. nem lett volna elızetes szerzıdés jóváhagyás a részemrıl, vagy nem lett volna igazolva a számla kiállítása, esetleg nem valósul meg a kérdéses szolgáltatás, az így kifizetett tételt nem ismertük volna el, nem képezhette volna az elszámolás alapját.) Összefoglalva tehát az elszámolás a jóváhagyott szerzıdések és a hiteles bizonylatok alapján történt, ezek nélkül soha semmilyen kifizetés vagy elszámolás nem történt. o A Bossawa Kft. területet soha nem értékesített, az erre utaló pont kizárólag az általa hozott egyes szponzorok terület igénye miatt került bele a módosított szerzıdésbe. Pl: Borsodi Sörgyár támogatói szerzıdése azt tartalmazta, hogy biztosítanunk kell a Borsodi Sörgyárnak területet, hogy ott a saját költségén (!) kialakíthassa a fesztivál késıbb egyik legnépszerőbb rendezvény helyszínét, az úgynevezett Borsodi Malátabárat. Egy hasonló mérető és minıségő helyszín kialakítása egyébként több tízmillió Ft-ba került volna. A vizsgálat során számomra érthetetlen módon nem kérték be, vagy nem kapták meg a vizsgálatot végzık a társaság és a Bossawa Kft. közötti pénzforgalmat bemutató hiteles bankkivonatokat illetve az elszámolásokat, amelyben pontosan látható, levezethetı, hogy mikor, milyen banki mőveletek voltak az említett idıszakban a két cég között. A mellékletek alapján az is látható: a vizsgálati anyagban szerepeltetett számok egy része nem pontos. Nem tudom, hogy a vizsgálatot végzık milyen dokumentumokból dolgoztak, számomra ez a vizsgálati anyagból nem derül ki. A 2010-es évnél említi a vizsgálatot végzı pl. a Ft-os összeget említ, mely adatot nem tudom, hogy milyen forrásból szerezte a vizsgálatot végzı. Erre az évre pontosan emlékszem, mert sajnos a szponzoráció szempontjából - a gazdasági válság miatt - gyenge év volt és idıben sem telt el sok idı. Megjegyzem, hogy az Ifjúsági Ház természetesen saját maga is kötött szponzori szerzıdéseket úgy, ha azt nem a Bossawa Kft. vagy más harmadik személy hozta, így elképzelhetı, hogy a fenti számadat tartalmazza a Bossawa Kft. által hozott szponzori díjakat is, de az azon felül az Ifjúsági Ház saját maga által közvetlenül megszerzett szponzori támogatásokat is.. oldal 4

5 A évi elszámolás és menete: a Bossawa Kft ben összesen Ft nettó összegő szponzorációs díjat realizált, ez az összeg képezte a cég jutalék alapját. Így, ahogyan az anyag is írja, a cég jutaléka (15%) Ft nettó összeg volt. Ez került levonásra a jutalék alapból, így az Ifjúsági Ház részré járó szponzori díj 2010-ben Ft nettó összeg volt. A Bossawa Kft. két alkalommal elıleget utalt át társaságunknak a évi szponzori díj terhére, összesen Ft nettó összegben. (2009. december és május hó). Az elszámolást követıen (ami szintén fellelhetı a társaságnál) errıl társaságunk számlát állított ki a cég irányába, az alábbiak szerint: a számlán szereplı nettó összeg Ft-volt, melybıl levonásra került a korábban már átutalt elıleg (az összesen Ft nettó összeg), így a számla Ft nettó összegrıl szólt. A cég is kiállította a társaságunk felé a jutalék számláját ( Ft nettó összegrıl) így a két számla összevonásra került, így a Bossawa Kft. az Ifjúsági Ház felé Ft nettó összeget utalt át, ahogyan azt a mellékletként csatolt elszámolás is tartalmazza. A 2009-es évben hasonló módon történt a két cég közötti elszámolás (szintén megtalálható a társaságnál), azzal a különbséggel, hogy ebben az évben a Bossawa Kft., mint társszervezı már átvállalt költségeket a SZIN-hez kapcsolódó kötelezettségekbıl. Felveti az anyag, hogy nem igazolható, hogy így a cég mindig a legelınyösebb ajánlatot fogadta el. Ez az állítás azonban ezért nem igaz, mert az átvállalt, költségek nagy részénél a Szegedi Ifjúsági Ház kért be ajánlatokat, és a cégnek bemutatva közösen választották ki a társaság számára a legkedvezıbb ajánlatot, mely alapján szerzıdött a cég az alvállalkozókkal és fizette ki azokat. Az elvégzett munka minıségét mindig ellenıriztük, a vállalkozó által a szerzıdésben vállaltakat számon kértük, a szerzıdést megismertük és azokat aláírtam. A Bossawa Kft. és a Szegedi Ifjúsági Ház közözött szoros és folyamatos volt az egyeztetés, így különösen a szerzıdések elıkészítésérıl, annak tartalmáról, az azokban megfogalmazott mindkét/mindhárom felet érintı kötelezettségekrıl, valamint, hogy mekkora össszegő, intenzitású és ütemezéső a támogatás. Az egyeztetések személyesen és / vagy esetleg elektronikus levélben történtek a két cég képviselıje között, a szerzıdések megkötése elıtt és azt követıen is folyamatosan. A megállapítások megismerése után számomra egyértelmővé vált, hogy a vizsgálatot végzık nem rendelkeztek (nem kaptak) teljeskörő információval a két cég kapcsolatát illetıen. Ha a kérdéses iratokkal és információkkal rendelkeztek volna, biztos vagyok benne, hogy nem kerültek volna megfogalmazásra ezek a megállapítások. Delta Union Bt. A SZIN vendéglátásával kapcsolatosan társaságunk több rendszert is kipróbált a közötti idıszakban. A kezdetekkor az Ifjúsági Ház saját maga értékesítette egyesével a területeket a vendéglátósoknak. Ennek az volt a hátránya, hogy külön-külön más érdeke volt valamennyi alvállalkozónak, valamint nem lehetett betartatni és számonkérni a szponzorok által megkövetelt feltételeket, pl. a forgalmazott termék kizárólagosságot. (Pl.: ha az X energiaital magyarországi forgalmazója a szponzor, kiköti, hogy Y típusú energia italt tilos a rendezvény területén forgalmazni, különben kötbért, kártérítést, stb. követelhet.) Korábban együttmőködtünk két szegedi vendéglátással foglalkozó vállalkozóval is, akik hasonló módszerrel dolgoztak, mint a fesztiválokra specializálódott Delta Union Bt., azzal a különbséggel,. oldal 5

6 hogy ık fix összegő díjat fizettek a társaságnak, és nem jutalékos rendszerő díjazás volt megállapítva, mint a Delta Union Bt. esetében. Azokkal a szerzıdésekkel azonban jóval kevesebb bevétele realizálódott a társaságnak és számos egyéb aggály is felmerült, ami akár a szponzoráció jövıjét is veszélyeztethette volna. Pontosan visszakereshetık a szerzıdések és a számlák, melyekbıl látható, hogy a döntésem hatására pozitív tendenciát mutat az ebbıl a területbıl az Ifjúsági Ház számára befolyó bevétel. Még akkor is kimutatható az egyértelmő növekedés, ha egy fesztivál látógatóra bontjuk le az ebbıl származó pénzt. A cég minden évben teljeskörően és részletesen elszámolt a társaságunk irányába, mind bevétel, mind kiadás tekintetében, természetesen az eredeti bizonylatokkal, számlákkal, jelenléti ívekkel alátámasztva, melyek eredeti példányát bemutatták az Ifjúsági Ház részére. Expander 2000 Kft. és Track Copy Kft. A vizsgálati anyagban ismét egy olyan összehasonlítás szerepel, amely ha példával szeretnék élni, akkor összehasonlítja a Trabantot a Mercedesszel. Valóban mind a kettı személygépjármő, de azért némi különbség van a kettı között... A Track Copy Kft. mind 2009-ben, mind 2010-ben a SZIN-en a Pepsi Színpad technikai beszállítója volt. A vizsgálati anyagban itt elírás van, valószínőleg tévedésbıl összecserélték a két színpadot, mivel az Expander 2000 Kft. nem a Pepsi, hanem a Borsodi (nagy) színpad technikai szolgáltatója volt. A két színpad közötti különbséget szükség szerint több ezer tanú és fényképfelvétel is bizonyítani tudja, mint ahogyan a teljesítés megtörténtét is. A fesztivál színpadtechnikájához kapcsolodó ajánlatokat, azok mőszaki tartalmára vonatkozó dokumentációkat minden alkalommal Bajusz Attila mőszaki és technikai vezetı kérte be. Ezt követıen a döntés, a legelınyösebb ajánlat kiválasztása, mint más területen is, a szokásos SZIN munkaértekezleteken történt. Az ı feladata volt ezek alapján a szerzıdés elıkészítése, majd a rendezvényen mindvégig ellenırizni a szerzıdésben rögzített mőszaki tartalmat. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció szintén fellelhetı a társaságnál: az iratok másolati példánya Bajusz Attilánál van. Említi még az anyag, hogy az Expander Kft. a évi szerzıdésében szereplı összegnél nagyobb összegrıl állított ki számlát. Ez megfelel a valóságnak. Mindez azért történt, mert idıközben a rendezvény támogatói közé lépett a Vodafone, aki egy új helyszínt alakítatott ki Vodafone VIP elnevezéssel. Ennek a helyszínnek volt az egyik technikai kivitelezıje a cég, és erre külön szerzıdést is kötött társaságunk (2. sz. Melléklet), mely egyébként úgyszintén megtalálható a társaságnál. A számlázás mindkét szerzıdés esetében a rendezvény után történt, így az említett cég a két teljesítésrıl egyetlen, minden szempontból szabályosan kiállított számlát küldött társaságunk számára. Global Music Hungary Kft. A vizsgálati anyag egy Ft-os tételt említ a céggel kapcsolatban. A évben a korábbi gyakorlattól eltérıen a Borsodi (nagy) színpad kivitelezésre nem komplett kivitelezıi ajánlatokat kért be társaságunk, hanem részmunkákról szóló ajánlatokat. Az ajánlatok szintén a társaságnál megtalálhatóak a terület felelısénél, Bajusz Attilánál. A legelınyösebb ajánlat a Global Music. oldal 6

7 Hungary Kft-é volt színpadfedés, színpad és fénytechnika vonatkozásában, ezért kötöttünk velük szerzıdést. Mellékelem a szerzıdés másolatát. (3. sz. Melléklet) TOFI 2005 Kft. A Szegedi Ifjúsági Ház évek óta kapcsolatban áll a céggel, amely 1997 óta foglalkozik rendezvénysátor, szinpadtechnika, stb. bérbeadásával és olyan komoly referenciákkal rendelkezik, mint az Öttusa VB Budapest, Atlétikai EB Budapest, RTL Klub Road Show, Mővészetek Völgye Kapolcs, Sopron VOLT Fesztivál, Balaton Sound Fesztivál, Hungaroring Magyar Nagydíj. Az elmúlt években minden alkalommal kértünk be árajánlatokat sátorbérléssel kapcsolatban, és minden alkalommal ennek a cégnek volt a legelınyösebb az ajánlata. Úgy gondolom, hogy a 2010-es évben is kért be a terület felelıse árajánlatokat, melyek megtalálhatóak a társaságnál. Tranz-Org Rendezvénytechnika Kft. A vizsgálatot végzık által kifogásolt cég 1990 óta van jelen a magyar piacon, ISO 9001:2001 auditált vállalkozás, Magyarország legnagyobb rendezvény háttértechnikai kiszolgálója, az Event Expo Rendezvénytechnikai Szakkiállítás fıszervezıje, és olyan referenciákkal rendelkezik, mint a Sportsziget, Wanted Fesztivál, Soproni Volt Fesztivál, Hegyalja Fesztivál, SZIGET Fesztivál. A vizsgálati anyagban tévedésbıl elírásra került (Lakos helyett: Lakatos) az ügyvezetı neve. Karszalag: A karszalagok azért nem kerültek bevételezésre, mert nem a karszalaggal, hanem az elektronikus jegyrendszerekbıl kinyomatatásra kerülı jegyekkel, és az azokon lévı ellenırzı szelvényekkel (a vizsgálati anyagban szereplı jegyszél szóhasználat nem helyes) számoltunk el és ezért ezek kerültek bevételezésre. Ez ügyben sem merült fel semmilyen hivatalos szerv részérıl kifogás. A karszalag csak egy technikai eszköz volt, amely a látogatók kényelmét és a szervezık szempontjából az ellenırizhetıség megkönnyítését tette lehetıvé. Az elmúlt idıszakban egy másik rendezvényen - az APEH már vizsgálta a karszalagok hasonló kezelését, ahol megállapították, hogy ezzel a szervezık nem sértettek semmilyen jogszabályt vagy más elıírást, ezért jogsértés hiányában el sem marasztalták el a szervezıket. VIP pénztár: A pénztárban az alábbi jegyek kerültek kiadásra: Zenekari jegyek: valamennyi zenekari szerzıdésben rögzítésre került a pontos darabszám, azaz, hogy mennyi és milyen tipusú jegyre van szüksége a zenekarnak és kísérıinek a munkvégzéséhez, fellépéshez. Szponzori jegyek: a rendezvény támogatóinak jegyei kerültek kiadásra. A szponzori szerzıdésekben a mennyiség és a típus is pontosan elıre meg volt határozva, tehát ez is könnyen visszakereshetı és ellenırizhetı. Azon szponzori szerzıdések esetében, amelyeket a Bossawa Kft. hozott, a rendezvényt megelızıen a szponzoroktól tájékoztatást kapott társaságunk az általuk igényelt pontos darabszámról, típusról és mennyiségrıl, tehát ezek is könnyen visszakereshetıek. Hasonló típusú rendezvényeken egyébként az az általános szokás, sıt a szponzorok részérıl megfogalmazott elvárás, hogy a szponzor, a szponzorációs díj nettó 5%-ig igényelhet jegyet, hiszen számára is fontos, hogy a szponzori szerzıdésben meghatározott vállalásokat a fesztivál ideje alatt mindvégig ellenırizni tudja.. oldal 7

8 Dolgozói jegyek: azon munkavállalóknak a jegyei, akik a fesztiválon munkát végeznek. Ide tartozik a vendéglátó egységek kiszolgáló személyzete, a takarítást végzık, az ellenırzést végzı hatóságok, egyéb szervek munkatársai (ÁNTSZ, Vám-, és Pénzügyırség, Rendırség, Katasztrófavédelem, DÉMÁSZ, stb.), ide tartoztak még a területen felépítménnyel (üdülıvel) rendelkezı tulajdonosok is. Mindezt természetesen megfelelıen ellenıriztük, a tulajdonosok pl. csak a tulajdonjog igazolását követıen, a tulajdoni lap bemutatása után kaphatták meg jegyeiket. Ebbe a kategóriába tartoztak még a cég FEB tagjai, valamint Szeged MJV Önkormányzatának képviselıi is, valamint minden olyan alvállalkozó, aki munkát végzett a rendezvényen, és errıl érvényes szerzıdéssel rendelkezett. Sajtó jegyek: elızetes sajtó akkreditáció alapján kaptak a sajtó képviselıi is jegyeket, melyrıl részletes (táblázat) kimutatás található a társaságnál; a felelıs kolléga 2010-ig Dömény Ágnes volt. Megállapítható, hogy nem helyes az a megállapítás, mely szerint nem követhetı nyomon, hogy a VIP pénztárban milyen személyi kör és milyen jogcímen léphetett be a fesztivál területére, illetve a VIP pénztárért felelıs személy családnevét szintén elírták a vizsgálatot végzık. Jegyértékesítés elszámolása: B.C. Solving Kft. és Budapest Property Solutions Kft. mindkét évben bizományos jegyértékesítést végzett, szerzıdés alapján. A jegyekre vonatkozóan kifizetett jutalék mértéke tételesen meghatározott volt. A szerzıdés lejártát követıen, az elkészített jegyelszámolás alapján került kifizetésre a jutalék. Amennyiben a vizsgálatot végzık bekérik e szerzıdéseket és elszámolásokat, úgy mindez egyértelmővé válna számukra is. A fent említett két cég mellett hasonló szerzıdésel árusított jegyeket a Deltafest Kft. is, mint ahogyan a Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezı és Rendezı Nonprofit Kft. is. A B.C. Solving Kft. (jogelıdje: Regale Hungary Kft.) és a Budapest Property Solutions Kft. ugyanahhoz a személyhez köthetı (kapcsolattartó: Gacsóné Bende Andrea), ugyanazon irodában, ugyanaz a személy értékesítette a belépıjegyet Budapesten, és az ı kérése volt, hogy utóbbi cég legyen 2010-ben a szerzıdı partner SZIN rendezési jogának kiadása és a SZIN brand használata májusában a társaságnál belsı vizsgálat volt a likviditási problémák miatt. A vizsgálat megállapította, hogy a likviditási probléma legfıbb oka a SZIN finanszírozása. Az ott jelentkezı költségek nagy része a rendezvény elıtt jelentkezik (külföldi zenekarok díja, marketing, stb.), míg a bevétel (jegy, szponzor, vendéglátás, stb.) a rendezvény után 1-2 hónappal, a pályázati bevételek pedig ennél is késıbb, több hónappal a rendezvényt követıen realizálódnak. A vizsgálatot követıen el kellett dönteni a szervezı társaságnak, hogy saját maga próbálja megoldani a problémát (pl.: az önkormányzati támogatás mértékének növelését kezdeményezi az önkormányzatnál), vagy más utat választ, és a rendezvény szervezési jogát adja ki egy külsı szervezınek. Szeretném aláhúzni és pontosítani, - mivel a vizsgálati anyagban is rosszul használják, valamint az új ügyvezetı(k) sajtónyilatkozataiból sem tőnik ki egyértelmően hogy az éveken át sajnos nem létezı, majd általunk a semmibıl újra megszervezésre kerülı rendezvény szervezési joga nem lett eladva, csak határozott idıre, szigorú feltételek mellett bérbe adva!. oldal 8

9 A vizsgálati anyag a közbeszerzési résznél nem fogalmaz pontosan. Ugyanis közbeszerzési szakértıvel nem konzultáció folyt, hanem konkrét megbízási szerzıdésben (megtalálható a társaság iktatásában, valamint az átadás-átvételi dokumentációban is, ugyanis ez külön is átadásra került Dér Natália ügyvezetı igazgatónınek) rögzített módon, jogi szakvéleményt kértem a kérdésben. Figyelemre méltónak találom, hogy az átvizsgálást végzık ezt az iratot sem kapták meg! Az ügyben eljáró jogász egyébként Szegeden az egyik legjobb közbeszerzési szakember, Dr. Nagymihály Tamás, aki a Szegedi Tudományegyetem állandó jogi és közbeszerzési konzulense, ügyvéd, a Közbeszerzések Tanácsánál nyilvántartott hivatalos közbeszerzési tanácsadó (nyilvántartási szám: 24/2004). İ már részletesen kifejtette állásfoglalásában, hogy miért nem kell közbeszerzési eljárást lebonyolítani az ügyben (4 számú melléklet), ezért külön furcsának találom, hogy ugyanerrıl a kérdésrıl az átvilágítást végzık szakértelem hiánya miatt ugyan nem nyilatkoznak, de megkérdıjelezik Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési tanácsadó szakmai állásfoglalását, és kezdeményezik, hogy ugyanerrıl a kérdésre adjon az önkormányzat megbízást egy másik szakértınek is. A szakvélemény kiállítását követıen került sor a közbeszerzési szakértıvel közösen, hogy a transzparencia érdekében felállítottunk egy szempontrendszert, elkészítettünk egy pályázati anyagot, melyben megfogalmaztuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, milyen garanciákat kell, hogy vállaljon, és milyen kötelezettségei vannak az új szervezınek. Amennyiben a pályázati anyagot, valamint a szerzıdés tervezetet, majd a megkötött szerzıdést áttekintik a vizsgálók, egyértelmően látszik, hogy annak minden mondata a Szegedi Ifjúsági Ház és Szeged város érdekeit szolgálja! (A pályázati kiírás, a szerzıdés és annak minden kapcsolodó dokumentációja szintén megtalálható a társaságnál). Ezekbıl egyértelmően kitőnik, hogy olyan szervezıkkel kívánt a társaság szerzıdést kötni, akiknek komoly, több éves szakmai múltja van, rendelkezik a megrendezéshez szükséges anyagi fedezettel, így biztosítani tudja a rendezvény folyamatos fennmaradását és fejlıdését. A szerzıdést megvizsgálva a vizsgálóknak is egyértelmővé válhatott, hogy amennyiben az Ifjúsági Ház új vezetése úgy ítéli meg, hogy fentiek ellenére mégis magára vállalja a szervezést, a szerzıdés egyszerően felmondható. A szerzıdés felmondási, megszüntetési része nem tartalmaz kötbért, vagy más olyan rendelkezést, ami anyagi vagy egyéb más szempontból aránytalan terhet róna a társaságra. A szerzıdésben az áll, hogy a határozott idejő szerzıdés felmondásakor a szervezınek csak a kétséget kizáróan bizonyítható kárát kell megtéríteni, ami ebben a fázisban még minimális tétel lenne, ha egyáltalán bármilyen kára felmerült. Hogy a szervezı kiválasztása a legjobb volt az is bizonyítja, hogy helyi sajtóhírek szerint az Ifjúsági Ház nem kíván változtatni a kiválasztott partneren, a Szegedi Ifjúsági Napokat az IH rendezi, a SZIN Fesztivál Kft. pedig tanácsadóként vesz részt a fesztivál szervezésében valamint minden SZIN Kft. által elindított munkát átvesz és folytat az IH. (Délmagyarország, ). Ha a riport igaz, és a SZIN Kft-tıl minden munkát átvesz az Ifjúsági Ház az két dolgot jelent: - a SZIN Fesztivál Kft. jól végezte a fesztivál elıkészítését és az IH elégedett az eddigi munkával - semmilyen szerzıdéses kötelezettség (díjfizetés, stb.) nem marad a SZIN Fersztivál Kft-nél, így a szerzıdés alapján kártérítési igénye sem lehet az IH felé Meg kívánom jegyezni, hogy a sajtóban arról sincs hír, hogy esetleg a SZIN Fesztivál Kft. bárminemő követeléssel élne az Ifjúsági Házzal szemben, a hírek éppen a közös megegyezésrıl szólnak.. oldal 9

10 A vizsgálati anyag kiemeli a szerzıdés 3.7. pontját, de azt nem teszi mellé, hogy az új szervezı vállaja azt a kockázatot, amit a vizsgálati anyag elején éppen a vizsgálatot végzık vetnek fel, azaz, hogy a rendezvénnyel járó hatalmas anyagi kockázat is teljes egészében a szervezıé lett. Amennyiben a rendezvény szaldója mininuszos, akkor természetesen azt is a cégnek kell vállani, a bérleti díj megfizetése mellett! Az Ifjúsági Ház és Szeged város számára tehát a szerzıdés egyszerre biztosította a fesztivál fennmaradását, növekedését és egy biztos, évente jelentkezı, kockázatok nélkül megszerzett bevételt. A vizsgálati anyag több helyen is felveti, hogy a Szegedi Ifjúsági Ház nem adhatott volna bérbe területeket harmadik fél számára. A felvetés azért tőnik furcsának, mivel a cég egyik fı tevékenysége a rendezvényszervezés mellett a bérbeadás, azaz hogy piaci alapon pl. termet, rendezvény helyszínt, területet adjon bérbe, ebbıl is növelve saját bevételét! Enélkül nehezen lenne elképzelhetı pl. a Partfürdın található szálláshelyek kiadása osztálykiránduláson résztvevı gyerekeknek Az anyag elsı részében azt állapítják meg a vizsgálatot végzık, hogy véleményük szerint mekkora veszteséget okoz az IH-nak a SZIN szervezése, a vizsgálati anyag ezen részen viszont keveslik a bérleti díj összegét. A két egymásnak ellentmondó kijelentés egymás mellé állítása érdekes és tanulságos. Azt gondolom, hogy az anyag azon felvetése is információ hiányra mutat rá a vizsgálatot végzık tekintetében, melyben megemlítik, hogy korábban a vendéglátást végzı partnertıl befolyt összeg is nagyobb, mint a most fizetendı bérleti díj. Azt gondolom, hogy nem kell hozzá közgazdásznak vagy profi rendezvényszervezınek lenni, hogy két ilyen kiragadott, egymással semmilyen kapcsolatban nem álló szám nem hasonlítható össze. Valóban a vendéglátási jutalékból befolyó pénz összegszerőségében több volt korábban mint a most fizetett bérleti díj, de a rendezvény összköltségei, amit a SZIN Fesztivál Kft. teljesen átvállalt Szeged városától nagyságrendileg kb Ft, ennek az összegnek a kockáztatása áll szemben a bérleti díj összegével. A vizsgálati anyag felveti, hogy az IH munkavállalóinak munkaköri kötelezettsége volt a rendezvény megszervezése, akkor emellett miért volt szükség további megbízási és egyéb jogviszonyokra a rendezvény lebonyolításához. A társaság munkavállalói közül 7-8 fı volt az, aki rendszeresen részt vett a szervezésben a rendezvény elıtt, alatt és után. A rendezvény ideje alatt kb fı végzett különbözı munkát egyszerre, egyidıben. A Szegedi Ifjúsági Ház valamennyi munkavállalója kitünı szakember, de egyszerre több helyen nem tudnak munkát végezni! A rendezvény idejére, ideiglenesen kénytelenek voltunk az állandó kollégák mellé pénztárosokat (10-15 fı), karszalag ellenıröket (6-8 fı), színpad mestereket (5-8 fı), a rendezvény elıtt és után a rendezvény és terület kialakítására, elpakolására (4-8 fı), az információs pontokba (4-5 fı) és még vagy fél tucat helyre a meglévı kollégák mellé külsısöket alkalmazni. Ez alakalmanként más-más formában történt, megfelelve az adott idıszak jogszabályi elıírásainak; így volt, hogy iskolaszövetkezetekkel dolgoztunk, megbízási szerzıdést kötöttünk, vagy amíg lehetıség volt, munkavállalói kiskönyvel alkalmaztuk a munkavállalókat. A Szegedi Ifjúsági Ház a rendezvény teljeskörő megszervezéséhez, az ahoz szükséges eszközök csak néhány százalékával rendelkezik. A rendezvény gördülékeny és professzionális megszervezése érdekében kénytelenek voltunk különbözı eszközöket bérelni. Ahogyan a vizsgálati anyagi is leírja, az átadás-átvételi folyamat kapcsán elkészítettem egy átfogó anyagot azzal kapcsolatban, hogy társaságunk munkavállalói mely területeken végeztek munkát. Az általam készített anyagból kiderül, hogy koordináló, ún. csoportvezetıi feladatokat végeztek a. oldal 10

11 társaság állandó munkavállalói. Továbbá kiemelem, hogy az egyes szakterületekhez kapcsolodóan a rendezvény elıkészítési szakaszában, mindenki a saját hatáskörben kért be árajánlatokat különbözı eszközbérlésekre és szolgáltatásokra. Így nem értem a vizsgálati anyagban azt a felvetést, hogy a különbözı szerzıdések megkötése elıtt a cég nem rendelkezett árajánlatokkal. Ezeket az ajánlatokat, a rendszeresen megtartott munkaértekezletekre hozták a kollégák, és itt közösen történt a szolgáltatók kiválasztása, ár és a nyújtott szolgáltatás alapján. Ezt támasztják alá a társaságnál fellelhetı szerzıdések, számlák, ajánlatok is (pl.: mobil illemhely bérlése kapcsán egyik évben a TOI-TOI Kft-vel, másik évben a ToiFor Kft-vel, következı alkalommal a TranzOrg Kft-vel dolgozott a rendezvény, attól függıen, melyik évben melyik vállalkozás tudta a legkedvezıbb ajánlatot adni). Azt gondolom, hogy nem kértek, vagy nem kaptak a vizsgálatot végzık ilyen jellegő árajánlatokat, anyagokat a társaságtól. Mellékelten a saját levelezésembıl, csatolok néhány ilyen jellegő ajánlatot, a 2010-es évhez kapcsolódóan. ( 5 számú melléklet ) Az esetek 30%-ban egyébként olyan speciális eszközökrıl, szolgáltatásokról beszélünk, melyek esetében nem mindig állt módunkban ajánlatokat bekérni. Pl.: a Borsodi (nagy) Színpad technikai paramétereit nem a Szegedi Ifjúsági Ház határozta meg, hanem az azon fellépı magyar és külföldi zenekarok. Így ha a zenekari koncerttechnikai leírásban (ún.: rider) olyan speciális hang-, fény-, és színpadtechnikai eszközöket igényeltek a mővészek, amellyel jellemzıen csak egyetlen magyar beszállító rendelkezik, akkor nem állt módunkban ajánlatokat kérni; vagy alkalmanként (Pl: ÁKOS) saját maga hozott a koncertjére teljes technikát, így ha 1 napra már kifizeti a cég a bérlést és a technika kiépítését, akkor értelemszerően lényegesen gazdaságosabb ezzel a technikával dolgozni a fennmaradó 3 napban is. Egyértelmően kikötötték a zenekarok szerzıdésében, ha nem biztosítjuk ezeket az eszközöket, akkor fel sem lépnek. Másik ilyen példa, hogy a támogatók gyakran saját maguk jelölték ki azokat az vállalkozókat, akikkel évek óta folyamatosan együtt dolgoznak, vagy egyben az adott kivitelezı cég esetleg a szponzor hivatalos rendezvénykivitelezési ügynöksége is. Ilyen volt például a 2009-es évben a rendezvény dohányipari partnere, aki a saját zenei helyszinének (Red Lounge) kivitelezési költségeit és a megbízást saját hatáskörben átadta a Bossawa Kft-nek (bár nem tárgya a vizsgálatnak, de rámutatok arra, hogy erre vélhetıen a dohányzás szigorú reklámszabályai miatt, egyébként teljes egészében a szponzor kérésére került sor), de egyúttal kijelölte a DeltaFest Kft-t a helyszín komplett kivitelezésére, elıre megküldve az erre vonatkozó szerzıdést is. 3. Egyéb szerzıdések Stefánia Catering Kft. Az anyagban említett szerzıdésnek elızménye: a céggel az említett dátum elıtt is szerzıdéses jogviszonyban állt a társaság, ugyanilyen tartalommal, azaz a Szegedi Ifjúsági Házban lévı kávézó, büfé üzemeletetésére. Így kézenfekvı volt, hogy azzal a céggel kezdünk tárgyalni, akiknek érvényes szerzıdése van erre a tevékenységre. A vizsgálati anyagban leírtakkal ellentétben nem a társaság határozta meg a befejezés költségét, azaz csak áttételesen, mivel a befejezı munkákra a felújítást végzı FerroÉp Kft-tıl kértünk be árajánlatot, a megfelelı mőszaki tartalommal. Az árajánlat és annak összege valamint annak mőszaki paramétereit, terveit tartalmazza a szerzıdéses dokumentáció.. oldal 11

12 Bajusz Attila egyéni vállalkozó Ahogyan korábban is írtam a SZIN kapcsán, itt is csak megerısíteni tudom, hogy a társaságunk a rendezvények kivitelezéséhez csak bizonyos technikai felszereléssel rendelkezik, így kénytelen alkalmankét speciális eszközöket bérelni, adott produkciók igényeinek kielégítésére. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem szerzett be a cég minden speciális technikai eszközt? Azt gondolom, hogy aki kicsit is járatos a technikai eszközök piacán az tudja, hogy rendkívül gyorsan fejlıdı területrıl beszélünk. Adott eszközök kapcsán természetesen több alkalommal végeztünk megtérülési vizsgálatot, és az esetek nagy többségében a kalkuláció mindig azt az eredményt hozta, hogy nem éri meg a cégnek megvásárolni a terméket, mert mire egyáltalán visszahozná az árát, addigra technikai szempontból már elavult lesz és nem felel meg az igényeknek, közben folyamatosan szervizelni kell, stb. Nem tisztázott, hogy a vizsgálatot végzık bekérték-e azokat a dokumentumokat, amelyek az adott idıszakhoz kapcsolodóan tisztázhatnák, hogy az említett számlák kiállítása mely rendezvényhez kapcsolódott, így kiderülne, hogy miért volt szükség ezekre az eszközökre és szolgáltatásokra. Az Ifjúsági Házban zajló rendezvények mindegyikéhez külön tételes kiadás-bevételi elszámolás tartozik, melyet Katonáné Majoros Szilvia a gazdasági iroda munkatársa és a rendezvényért felelıs rendezvényszervezı közösen csináltak meg, ezzel is mérhetıvé téve az adott rendezvény nyereségességét és a kollégák teljesítményét. Mint ahogyan minden alkalommal, ezekben az esetekben is bekértünk árajánlatokat. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak társaságnál, az adott rendezvény felelısénél. A technikai eszközök bérlésén túl a vizsgálat említ egyéb jogcímen is kiállított számlákat Bajusz Attila kapcsán. Ezek a számlák mővészeti tevékenység megjelöléssel lettek kiállítva. Bajusz Attilának évek óta mőködı, komoly rendezvény referenciával rendelkezı saját zenekara van, ahol énekesként szokott fellépni. A társaság fıtevékenysége a rendezvényszervezés, így sok alkalommal kapott olyan megbízást, hogy szervezzen meg partnertalálkozókat, bálakat, amelyeknek a helyszíne az IH Rendezvényközpont volt, de a komplett szervezést a társaság végezte a vacsorától a teremberendezésen át a dekoráció megrendeléséig. Ilyen rendezvény volt többek között a CBA Partnertalálkozója is, ahol a megrendelı kifejezett igénye, külön kérése volt, hogy Bajusz Attila zenekara legyen a fellépı. A társaság természetesen több zenekarral van kapcsolatban, és általában 3-4 zenekart ajánlunk ki a megrendelı felé. Ez így történt ebben az esetben is, de mint ahogyan leírtam, a megrendelı határozott kérése volt az, hogy Bajusz Attila zenekara lépjen fel. Az elıadómővészeti tevékenység nem állt ellentétben a munkaviszony keretén belül Bajusz Attila által kifejtett szakmai tevékenységgel, a munkaköri leírásában sem szerepel a zenés szórakoztatás, tehát véleményem szerint az e körben kifejtett tevékenysége és az azért kapott díjazása nem lehet aggályos. Mivel Bajusz Attila mővészi zenei tevékenységérıl tudtam, a zenekar közvetítése ráadásul az Ifjúsági Házon keresztül történt ezen esetekben, így a Munka törvénykönyvének 108. szerinti bejelentés értelemszerően megvalósult. Munkaadóként a jogszabály szerint egyébként is csak akkor tilthattam volna meg a további munkavégzést, ha az munkavállalói versenytilalomba ütközött volna vagy egyéb módon sértette volna a munkáltató jogos gazdasági érdekeit ilyen azonban nem volt, és a vizsgálatot végzık sem tettek ilyen megállapítást.. oldal 12

13 Insure98 Kft. A társaság az említett céggel valóban én kötött mindhárom telephelyére egy közös alapszerzıdést. Ettıl az idıponttól azonban a cég csak az IH Rendezvényközpontban látott el a cég állandó feladatokat (éjszakai portaszolgálat). A szerzıdésbe abból a megfontolásból vettük bele a másik két telephelyet is, mert ez a társaságnak biztosítékot jelentett arra az esetre, ha a másik két telephelyen esetlegesen felmerül valamilyen eseti munka igénye: ilyen esetben már nem kellett újra szerzıdni, alkudni, helyszínt bejárni, elvárásokat megfogalmazni, stb. Ebben az idıpontban a társaság az Újszegedi Partfürdın egy másik céggel állt szerzıdésben. A Belvárosi Mozi tekintetében alkalmanként, kizárólag rendezvények kapcsán végzett munkát a cég én újabb szerzıdést kötöttünk az Insure98 Kft-vel, de nem az alapszerzıdésben foglalt feladatra, hanem azon kívül, új feladatként az IH Rendezvényközpont napközbeni recepciósi feladataihoz biztosítva így munkerıt. A közötti idıszakra megkötött határozott idejő szerzıdést a Belvárosi Moziban ekkor elinduló 3D-s vetítés miatt kötötte a céggel. A vetítéshez használt speciális, értékes szemüvegek miatt kellett ırzés, a szemüvegek leadásának ellenırzését végezte a cég az elsı hónapokban, a mozi jegykezezlıivel közösen én megkötött szerzıdést az Újszegedi Partfürdı ırzés védelmére kötötte a két cég. Azért volt fontos a meglévı alapszerzıdés mellett az adott telephelyekhez kapcsolodóan is szerzıdést kötni, mert a cég tájékoztatása szerint így volt érvényes a cég telephelyként Ft-os értékhatárú, nem kívánt káreseményekre kötött vagyonvédelmi felelısségbiztosítása. Nem szorul különösebb magyaráztra, hogy a felelısségbiztosítás nagyobb biztonságot jelentett a Szegedi Ifjúsági Ház számára is, nem volt tehát ok, amiért ne lett volna elınyös a szerzıdés megkötése. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szerzıdések mindegyike ugyanazon vállalási árakat tartalmazza, mind az eseti, mind az állandó ırzési feladatoknál. A vizsgálati anyag e részének másik felvetése a cég egy teljesen más szolgáltatására, a takarítási feladatokra tér ki. Mellékelten csatolom az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó (2009. október havi számlát, jelenléti ívet és teljesítési igazolás másolatát, 6. számú melléklet), az elszámolás alapját képezı bizonylatokat. A jelenléti íveket a takarítás kapcsán és a társaság által igényelt munkabeosztást Németh Ildikó koordinálta az IH Rendezvényközpont esetében, a Belvárosi Moziban pedig Vörösné Sellei Emma, akik aláírásukkal elláták minden alkalommal a jelenléti íveket, ezek alapján készült a számla és a teljesítési igazolás. Ugyanezt a módszert alkalmaztuk az ırzés védelem területén is. Az Újszegedi Partfürdı tekintetében László György volt az, aki ellenjegyezte a jelenléti íveket, valamint az ı feladata volt meghatározni a cég irányába a pontos munkabeosztást. Ampelos Bortrezor Kft., Automats Kft. A Casablanca Kávézó kiadása a társaságnál elvégzett belsı ellenırzési folyamatot követıen történt. Az ellenırzés célirányosan zajlott, a vizsgálat középpontjában a társaság likviditási helyzete állt, a jelentésében megfogalmaztak több ajánlást is - valamint az ügyvezetıtıl is vártak olyan intézkedéseket (egyik ilyen intézkedés volt a kávézó bérbe adása) - mellyel javítható a likviditási. oldal 13

14 helyzet. Ezt követıen került - többek között - megvizsgálásra ismételten a kávézó és annak mőködése, költségei, személyi állománya. A kávézóban napi szinten volt árurendelés és egyéb kifizetés, ami likviditási szempontból egyáltalán nem volt szerencsés a cégnek, fıleg azokban a gyengébb forgalmú idıszakokban, amikor a bevétel mértéke nem érte el még a kiadások szintjét sem! A kávézó életében kizárólag a nyári és kora ıszi idıszak az, amikor nagyobb forgalmat bonyolított, ekkor keletkezett a bevétel nagy része; a tavaszi és a téli idıszakban viszont komoly gondokat okozott a cégnek a kávézó finanszírozása. Mindez igaz a Belvárosi Mozi földszinti büféjére is, ott azzal a különbséggel, hogy itt a moziban játszott filmektıl, az azokra érkezı mozilátogatók számától függött az erısen hullámzó forgalom. Köztudomású tény, hogy sajnos a filmszínházakba látogató közönség száma évrıl évre drasztikusan csökken Magyarországon, így természetesen a földszinti büfé forgalma is, amit az utolsó idıszakban már szinte folymatosan veszteséget termelt a társaságnak, ráfizetéses volt. A kávézó kapcsán, több alkalommal készített az cég gazdasági irodája számításokat, kimutatásokat. Ezen számítások is azt igazolták, hogy a társaság számára a kávézó müködtetése nem gazdaságos, a cég likviditási helyzetét csak rontja. A számítások azt mutatták, hogy amennyiben Ft/hó nettó összegért bérbe tudjuk adni a kávézót, akkor ez már jobban megéri a társaságnak, mint saját erıbıl mőködtetni, és egyúttal némileg javul a cég likviditása is. Az említett Ampelos Bortrezor Kft. bérlı egyébként ennél majdnem kétszer ennyit, nettó Ft + ÁFA havi bérleti díjat fizet a társaságnak, gondoskodik a kávézó üzemeltetésérıl. Az új bérlı keresése tehát így indult és több céggel, vállalkozóval volt egyeztetés, - így a kávézó korábbi üzletvezetıjével (Pusztaszeri Tamás) is - aki szintén tett ajánlatot a kávézó üzemeltetésére. A legjobb és legelınyösebb ajánlatot a vizsgálatban is leírt szegedi székhelyő Ampelos Bortrezor Kft. tette a társaság felé, ezért kötöttünk vele szerzıdést. A vizsgálati anyag a felmondási részt és az abban megfogamazottakat kifogásolja. A szerzıdéseket minden alkalommal a cég jogásza, Dr. Óvári Judit is átvizsgálta jogi szempontból és az aláírt változatot elfogadta, azt nem találta sem kirívónak, sem jogellenesnek ellentétben a vizsgálatot most végzıkkel szemben. A szerzıdésben megfogalmazottak egyébként teljesen elfogadottak a vendéglátásban, mivel az üzemeltetı csak úgy tud színvonalas kiszolgálást, megfelelı minıséget biztosítani, ha tudja, hogy meddig tervezhet - ezért lett határozott idıtartamú a szerzıdés. A felmondásra vonatkozó rész szintén gyakorlatnak számít a vendéglátóipari területen, mivel az üzemeltetı a jövıbeni forgalom növekedés érdekében igen komoly pénzeszközöket fordít marketingre, promócióra. Felveti a vizsgálat, hogy súlyos jogsérelemmel jár, hogy felmondás esetén át kell vállalni az Ifjúsági Háznak az üzemeltetı által kötött szerzıdéses kötelezettségeket, azt azonban elmulasztja leírni, hogy a bérlı pontosan ugyanezt vállalta és a szerzıdés egy másik pontja alapján, azaz a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. által korábban kötött hasonló szerzıdéseket az üzemeletetı is átvállalta és azokat ma is teljesíti! Az egyértelmőség miatt: a vendéglátóipari egységet mőködtetı cégek kizárólagossági klauzulát és mennyiségi kvótát tartalmazó szerzıdéseket köthetnek egyes italforgalmazókkal adott termék vagy termékek értékesítésére, ezért cserébe az adott cég különbözı eszközöket (székek, asztalok, napernyık stb.), valamint marketing támogatást (konkrét pénzbeni segítséget) nyújtanak az üzemeltetınek áprilisában, a szerzıdés megkötésének idıpontjában, az Ifjúsági Ház több ilyen szerzıdéssel is rendelkezett a kávézóval kapcsolatben, melyet az új üzemeltetı átvállalt teljes egészében (értékesítési mennyiségek, stb.) anélkül, hogy pl. az Ifjúsági Ház által korábban megkapott pénzügyi marketing támogatásból akár idıarányosan bármit is kapott volna!. oldal 14

15 A vizsgálati jelentésben megfogalmazódik egy számomra érthetetlen felvetés is: a vizsgálóknak állítólag tudomásuk van arról, hogy az üzemeltetı folyamatosan szerzıdésszegést követ el, mivel szerzıdéses kötelezettségének nem tesz eleget, és nem mőködteti a Belvárosi Mozi büféjét. Társaságunkat a kávézót üzemeltetı cég kereste meg nyarán azzal, hogy a földszinti mozi büfé üzemeltetése folyamatosan csak veszteséget termel, az ott dolgozó munkabérét sem termeli ki, és emiatt közös megegyezéssel csökkentsük a bérleti díj mértékét. Ezt a kérést nem fogadtam el, és abban állapodtunk meg, hogy ugyan nem mőködteti tovább a cég a mozi büféjét, de a bérleti díj sem csökken, azaz ugyanannyit fizet az Ifjúsági Háznak a lecsökkent területért is. Ez azt jelentette, hogy az Ifjúsági Ház bevétele nem csökken, sıt visszakap a bérlıtıl egy ismét értékesíthetı területet! Ezt követıen került sor szerzıdéskötésre az Automats Kft-vel, hogy termékautomatákat helyezzen ki a Belvárosi Mozi aulájában, ezzel váltva ki a visszaadott büfét. Ez meg is történt: popcorn, üditı, csokoládé, chips automatákat helyezett ki a vállalkozó. Az országban több olyan mozi is mőködik ahol ez a rendszer egy bevállt és jól mőködik. Az eltelt fél év alatt valóban merültek fel problémák,a legnagyobb probléma a pénzváltás volt, amit jeleztünk a cég irányába, aki néhány napon belül pénzváltó automatát telepített a gépek mellé. A szerzıdést és annak idıtartamát is kifogásolja a vizsgálat. Azt gondolom, hogy elfogadható indok az említett cégtıl, hogy ha 5 db automatát vásáról (kikötöttük, hogy azok kizárólag újszerő gépek lehetnek), melynek megtérülési ideje több év, akkor nem ír alá egy irreális, pl. egyéves szerzıdést. A gépekkel kapcsolatban egyéb problémáról nem tudok, felém soha senki nem jelezett ebben az ügyben azon kívül, hogy a moziba járó közönségnek meg kellett szoknia ezt az új rendszert. Jelzi a vizsgálat írója, hogy az ügyvezetés többször is jelezte az Ampelos Bortrezor Kft. felé, hogy szerzıdésszegést követ el a földszinti a fentiek szerint egyébként automatákkal kiváltott büfé nem üzemeltetésével. Én a magam nevében, december 31-ig tudok nyilatkozni: ilyen jellegő problémával vagy jelzéssel nem találkoztam, sem írásban, sem szóban, sem én, sem Dér Natália ügyvezetı soha nem tett ilyen jellegő jelzést az üzemeltetı irányába. Még vizsgálati anyag írója is fenntartást ír valószínősíthetıen a felbontás helyett, amivel talán azt kívánta megfogalmazni, hogy az ügyvezetés nem kezdeményezte a szerzıdés felbontását, - jelzem nem is volt miért - de ennek pont az ellenkezıjét írta le Dér Natália ügyvezetı asszonnyal egyébként közösen folytattunk megbeszélést a kávézóról, és jeleztem a kávézó üzemeletetıjének, hogy az új ügyvezetı szeretne vele találkozni, és egyeztetni a kávézóval kapcsolatosan. A megbeszélésrıl, amelyen jelen volt az Ampelos Bortrezor Kft. ügyvezetıje jegyzökönyv is készült, mely megtalálható a társaságnál. Ebben rögzítik, hogy Dér Natália szerint a kávézó megfelelıen, sıt nagyon jól mőködik, meg van vele elégedve, de a szerzıdés kapcsán további egyeztetést folytatnak majd januárban, amire a bérlı nyitottnak mutatkozott. Tudomásom szerint ilyen egyeztetés nem volt, habár az üzemeltetı több alkalommal is kereste a cég ügyvezetıjét. T&V Profiteam Bt. A vizsgálati anyag tárgyalja a T&V Profiteam Bt. szerzıdéseit is, mely cégtıl faházinstallációt bérelt a Szegedi Ifjúsági Ház a vizsgált idıszakban. A vizsgálat fıként arra irányul, miért kellett különbözı mértékő bérleti díjat meghatározni 2005 és 2010 között. A T&V Profiteam Bt.. oldal 15

16 faházbérleti szerzıdései árajánlatok bekérése után jöttek létre, melybıl a legelınyösebb ajánlat a nevezett cég vállalása volt. A szerzıdésekben rögzített árak annak függvényében változtak, milyen szolgáltatást kértünk a megbízottól. Volt olyan év illetve szerzıdés, amikor szimplán a faház felépítését kértük szállítás, felépítés, bontás nélkül. Volt olyan év, amikor kértük a fenti szolgáltatásokat és volt olyan év is, amikor a felépítményen túl további minıségi szolgáltatásokat kértünk a hasznosítás függvényében, a SZIN-en fellépı elıadók kérései szerint. Ilyen többletszolgáltatások voltak pl.: polcrendszer kiépítése a felépítményben, szınyegezés, különbözı dekorációs munkák, válaszfalak beépítése, biztonságos zárhatóság megoldása stb. Az elkészített anyag megkérdıjelezi Ligetfürdı területére bérelt faházak 2009 és 2010-ben létrejött szerzıdését és annak valós tartalmát is. Tájékoztatom Önöket, hogy a kérdéses idıszakban került kialakításra az önkormányzat kezdeményezésére a szegedieket kiszolgáló ingyenes szabadstrand. A szabadstrand területe az Újszegedi Partfürdı területébıl került leválasztásra különálló területként, az ingyenes használat miatt. (A Partfürdı további szolgáltatásai ugyanis csak térítés megfizetése mellett használhatóak.) A faházak a szabadstrand területének kiszolgáló helyiségei voltak (vízimentık számára 2 db 8 m2-es, Casablanca Green elnevezéső vendéglátóegység 12 m2) valamint az elzárt terület bejárata mellett (Tisza Gyöngye épülete elıtt) a nyári szezonra kiépített pénztár (4m2) mőködött benne. A szerzıdés 2 év bérleti idıszakra köttetett, azzal, hogy a szerzıdés lejárta után a faházinstallációk a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft tulajdonába kerülnek! Társaságunk azért döntött ezen installációk mellet, mivel a terület árterületen fekeszik, így olyan mobil rendszerben tudtunk gondolkodni, ami az évente elıforduló árvizes idıszakban gyorsan elbontható, könnyen tárolható! A faházak ma is fellelhetık a Partfürdın, és valószínő, hogy az idei szezonban is használni fogják azokat. Megjegyzés, kérdések: A vizsgálati anyag áttekitését, megismerését követıen arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgálatot végzık nem kaptak teljeskörő dokumentációt, megfelelı mennyiségő és minıségő anyagot a vizsgálat lefolytatásához. Úgy gondolom, ha a vizsgálathoz bekért anyagokat teljeskörően megismerik, akkor a felvetések nagy többsége nem került volna megfogalamazásra. Fontosnak tartom még megjegyezni, hogy szerencsésebb lett volna a vizsgálati anyag készítése folyamán megkeresnek engem (Dér Natália irányába az átadás-átvétel során többször is jeleztem, ha bármi kérdése, észrevétele van, szívesen állok rendelkezésére), illetve az anyagban megemlített cégeket, és tılük is kértek volna a felvetésekhez anyagokat. Az észrevételeim megírása kapcsán több érintett céget is megkerestem ben. Velük minden alkalommal tudattam, hogy nem mint ügyvezetı, hanem mint magánember keresem meg ıket, kizárólag az érintett vizsgálati anyag kapcsán. Csak így tudtam az általam készített anyag mellé olyan dokumentumokat is csatolni, amely egyértelmővé teszi a vizsgálati anyagban megfogalmazottakat. Szeged, június 15. B o r o s G y u l a. oldal 16

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k 1 EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgálató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k Alsónémedi Fı u. 58. 2351 Ellenırzési

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

30. számú elıterjesztés

30. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 30. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én, 14,00 órakor megtartandó ülésére A bátaszéki

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Preambulum

KERETMEGÁLLAPODÁS. Preambulum KERETMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., adószáma: 15478706-2-02, cégbíróság és cégjegyzék száma (törzsszám): 478704) képviseletében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-43/2012. Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft.

GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu GERJE-FORRÁS TERMÉSZETVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDİ, NONPROFIT

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Az Árpád Vezér Gimnázium

Részletesebben

2012. február 2. napján tartandó

2012. február 2. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3863/2012. Sorszám: 9. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 2. napján

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Mikor ellenırízte utoljára vállalkozását az APEH? Még nem volt adóellenırzése 12 vállalkozásomnak

Mikor ellenırízte utoljára vállalkozását az APEH? Még nem volt adóellenırzése 12 vállalkozásomnak Mikor ellenırízte utoljára vállalkozását az APEH? Még nem volt adóellenırzése 12 vállalkozásomnak 27% 1 éven belül 19 42% 3 éven belül 7 16% 5 éven belül 4 9% Other 3 7% Mióta vállalkozó? 1-3 éve 5 11%

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Kelt: 2008. június 30. 2 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Alapszabályának

Részletesebben

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbi írásos anyagban szeretném Önöket tájékoztatni a Bátaszéki Közös Víz és Csatornamő

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

62. számú elıterjesztés

62. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához minısített többség szükséges! 62. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT 2009. január 01. - 2009. december 31. EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Némethné Bátyai Edina ügyvezetı 2 KIEGÉSZÍTİ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben