Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester Úr! A vizsgálati anyagban felvetettek (kötelezettségvállalások, szerzıdések) szorosan érintették a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. mőködését, így természetesen a társaság által minden évben elkészítendı üzleti terv számaiban, annak szöveges részében kibontva vagy érintve szerepeltek, mint ahogy a negyedéves illetve éves beszámolókban is. Ezeket a dokumentumokat minden alkalommal átnézte, ellenırizte a cég könyvvizsgálója és a Felügyelı Bizottság összes tagja. A társaság Felügyelı Bizottságának tagja volt ügyvezetésem idején a jelenlegi Felügyelı Bizottság elnöke is, aki kifogással, észrevétellel egyetlen alkalommal sem élt a gazdálkodással kapcsolatosan, ezt támasztja alá a társaságnál fellelhetı Felügyelı Bizottsági jegyzökönyvek mindegyike. Mindezeken túl az összes dokumentum bekerült Szeged Város Önkormányzatához, ahol a Tisztelt Közgyőlés illetékes bizottságai azt részletesen megtárgyalták, majd ezt követıen Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése azokat mindig elfogadta. Társaságunknál májusában belsı ellenırzés zajlott, errıl a vizsgálati jelentés június 23-i keltezéssel készült el. Az ellenırzés célja a társaság likviditási helyzetének feltárása volt. Ezen ellenırzés során sem történt olyan megállapítás, mely szerint a társaság gazdálkodása nem lenne megfelelı, esetlegesen jogszabályokat vagy egyéb szabályokat sértene. A vizsgálati anyag több helyen említi, hogy a társaság beszámolói, fıkönyvi könyvelésének adatai és a könyvelési rendszere nem egyértelmő, azokból nem láthatóak pontos adatok, így azokból megfelelı következtetéseket sem lehet levonni. Szeretném kijelenteni, hogy társaságunk ügyvezetésem alatt minden alkalommal úgy készítette el az üzleti tervét, beszámolóit és jelentéseit, ahogyan azt a tulajdonos önkormányzat kérte és ahogyan azt a jogszabályok elıírják. Egyetlen egy alkalommal sem kifogásolták a könyvelési rendszerünket, a könyvvizsgáló, a Felügyelı Bizottság, az önkormányzat illetékes bizottságai stb. mindig át tudták tekinteni a cég gazdasági helyzetét. Minden alkalommal elıre elkészített táblázatot és egyéb formanyomtatványokat kaptunk, amelyet társaságunk a valóságnak megfelelıen töltött ki.. oldal 1

2 Manifer s 91 Kft. A vizsgálati anyag is leírja, hogy a könyvelıvel kötött szerzıdések módosítására akkor került sor, amikor az Ifjúsági Háznál plusz bevételek és ezzel együtt járó többletmunka merült fel. Mindez pontosan levezethetı Szeged Megyei Jogú Város Közgyőléseinek anyagaiból is, azaz, hogy mikor, milyen döntés alapján került a céghez a Belvárosi Mozi és az Újszegedi Partfürdı üzemeltetése, mióta vannak közcélú munkavállalóink, azaz mikortól vannak azok az új feladatok, amelyek plusz munkát jelentenek a cégnek és a könyvelésnek. A díjazás emelése tehát indokolt és arányos volt. Szegedi Ifjúsági Napokhoz kapcsolodó szerzıdések A vizsgálati anyagban az olvasható, hogy a SZIN költségei és bevételei állítólag átláthatatlanok. Mindez ellentétben áll az elmúlt évek összes Felügyelı Bizottsági és könyvvizsgálói jelentésével, illetve a Tisztelt Önkormányzat illetékes bizottságainak állásfoglalásával. Feltéve, de nem megengedve hogy mindenki tévedett és az átvizsgálóknak (akik nem volt módja minden iratot átmézni) igaza van, akkor az felveti a kérdést, hogy mégis hogyan tudták ezek ellenére egészen pontos összegben meghatározni, hogy a cég veszteségébıl hány Ft a SZIN vesztesége? Továbbá nem tudom, mivel sajnos nem jelölték meg és nem mellékelték a vizsgálatot készítık, hogy milyen kimutatásokat említenek az anyagban, amelybıl ezeket a negatív eredményeket levezetik. Bossawa Kft. A vizsgálati anyagban az említett céggel kapcsolatban úgy érzem, hogy a vizsgálatot végzık a jelentés megírásakor talán nem rendelkeztek elég információval. Számomra érthetetlen módon a vizsgálatot végzık nem kaptak meg olyan dokumentumokat, amelyek egyértelmően mutatják a két cég közötti - mind számviteli, mind jogi szempontok szerinti kapcsolatot. Mellékelten csatolom (1. számú melléklet) a Szegedi Ifjúsági Ház és a Bossawa Kft. között létrejött elszámolásokat és néhány szponzori szerzıdés másolatát. Az észrevételeim mellé azért tartom fontosnak csatolni az említett mellékleteket, mert a vizsgálati jelentés ezek nélkül mind a Polgármester Urat, mind az átvilágítást koordináló bizottság tagjait esetleg félrevezetheti, így viszont számos kérdésre választ kapnak. A Bossawa Kft-vel társaságunknak, mint ahogyan a vizsgálati anyag is leírja, októbere óta van kapcsolata, nevezett cég kereste meg társaságunkat azzal, hogy a következı évi rendezvényeinkhez kapcsolódóan segíteni tudna szponzorokat felkutatni. A SZIN hosszú távú szerzıdései a nagyobb szponzorokkal ebben az idıben jártak le, így társaságunknak kiemelt érdeke volt a következı idıszakra elınyösebb és nagyobb összegő támogatói szerzıdéseket kötni, minél több szponzor bizalmát megnyerni. Ez volt a tulajdonos ökormányzat elvárása is. E cél elérésében segített sikeresen a Bossawa Kft: az új szponzori szerzıdések kimutathatóan (természetesen a jutalék levonását követıen is!) kedvezıbbek lettek, nagyobb bevételt ért el ilyen téren az Ifjúsági Ház, mint bármikor elıtte, a szerzıdések kivétel nélkül sokkal jobb anyagi kondíciókkal kerültek megkötésre. A Bossawa Kft. szerzıdéseibıl egyértelmően kiderül, hogy az elvégzett munkáért a megszerzett támogatás nettó összegének %-ában megállapított jutalékon felül semmilyen egyéb juttatást, költségtérítést, esetleg fix munkadíjat, stb. a Szegedi Ifjúsági Ház soha nem fizetett ki részére, díjazása csak és kizárólag az általa elvégzett munkával, azaz a megszerzett külsı szponzori pénzzel állt egyenes arányában.. oldal 2

3 Ebben az idıszakban igen komoly összeget fordított társaságunk szponzorkeresésre, ide kell számolnunk a telefon költségeket, a szponzori anyagok elkészítését és postázását, a szponzorokkal való találkozások költségeit, (a megbeszélések általában a fıvárosban voltak és minimum 5-8 alkalommal kellett személyes találkozás, míg eljutottunk egy szerzıdés megkötéséig), és azt az idıt, amit ebben az idıszakban jómagam és kollégáim fordítottak erre a munkára. Tudom, hogy abban az idıszakban is és most is a legnagyobb probléma a rendezvényszervezés területén a biztosnak tőnı, tıkeerıs szponzor felkutatása, megszerzése és évekre szóló megtartása. A hazai rendezvény piacon, fıleg ebben a rendezvény kategóriában nagyon nehéz tartani a lépést és versenyezni olyan piaci szereplık mellett, mint pl. a Sziget Szervezıiroda, vagy a DeltaFest Kft, akik egyszerre nem is egy, hanem több helyszínen, több típusú, többféle fogyasztói csoportot megcélzó rendezvényt is szerveznek és kínálnak a szponzorok irányába, akik már évek, évtizedek óta szoros személyes kapcsolatban állnak a multinacionális cégek döntéshozóival. Meggyızödésem, hogy a fesztiválszervezés alapja a biztos és stabil szponzori hattér, enélkül nem vagy nagyon nehezen szervezhetı meg bármilyen komolyabb rendezvény. Így ha bárki bekopogott volna hozzám, hogy szponzort tud hozni a társaság által szervezett bármelyik rendezvényhez, szívesen fogadtam volna hasonló feltételek mellett, azaz kizárólag jutalékos rendszerben, mint ahogyan a fenti céget is. A döntésem helyességét többek között a szponzorok érdeklıdésének, és a SZIN-re fordítható szponzori támogatások összegének megnövekedése támasztja alá. Észrevételek a felvetésekre: o a Bossawa Kft. által kötött (a SZIN-hez kapcsolodó) valemennyi szponzori szerzıdést aláírásommal ellenjegyeztem, így nem valós az a megállapítás, hogy nem rendelkezett a társaság információval arról, hogy hány és milyen tartalmú támogatási szerzıdést kötött a szerzıdött partnere. A viszgálók megállapításával szemben a valóság az, hogy több szponzori szerzıdésben az Ifjúsági Ház mint fıszervezı ki van emelve, kapcsolattartónak annak ügyvezetıje is feltüntetésre került a szerzıdésben, a szponzori szerzıdéseket az Ifjúsági Ház képviseletében magam is aláírtam, illetve kivétel nélkül minden szponzori szerzıdést ellenjegyeztem. Tehát pontos információval rendelkeztünk arról, hogy hány és milyen tartalmú támogatói szerzıdések lettek megkötve. A rendezvényt követıen fentieken túl a Bossawa Kft. minden alkalommal az összes szponzorra kiterjedı teljeskörő elszámolást is készített a társaságunk felé (ezek megtalálhatóak a társaság gazdasági irodájában és/vagy a könyvelésében) benne az általa hozott és kötött szerzıdésekrıl, azok pénzügyi tartalmáról és a jutalék mértékérıl, amelyek akkor a fentiekben részletesen leírt módon már ismert és ellenırzött tények voltak az Ifjúsági Ház számára. Az Ifjúsági Ház tudomása és beleegyezése nélkül egyetlen szponzori támogatóval sem köthetett senki semmilyen szerzıdést, minden egyes szponzori szerzıdésrıl és azok teljes tartalmáról tudomásom volt, aláírtam ıket! A vizsgálatot végzık által felvetett dilemma egyébként is érthetetlen, mert a szponzorok a támogatásért cserébe azt kérik, hogy cégnevük, az általuk forgalmazott termék és logója szerepeljen a plakátokon, a belépıjegyen, weblapon, reklámokban, a helyszínen megvásárolható legyen a termékük, stb. amit a Szegedi Ifjúsági Ház tudomásán kívül lehetetlen is lett volna kivitelezni.. oldal 3

4 o A Bossawa Kft. vagy bárki más bizonyítható módon természetesen csak az Ifjúsági Házzal egyetértésben kötött alvállalkozói szerzıdéseket az átvállalt szolgáltatások kapcsán is; az esetek nagy többségében a társaság kért be árajánlatokat, ezen ajánlatokat a költségviselı Bossawa Kft. képviselıjével is megismertettük, majd ezt követıen közösen választottuk ki, hogy melyik szerzıdés a rendezvény számára a legelınyösebb, és csak ezt követıen vállalta át annak költségeit a Bossawa Kft. A Bossawa Kft-nek ez a szerzıdés értelmében joga és kötelezettsége is volt. A cég által kötött, és a fentiek szerint közösön választott alvállalkozói szerzıdések mindegyikét kivétel nélkül az aláírásommal ellenjegyeztem, más szerzıdést el sem fogadtunk volna az elszámolás során. Az Ifjúsági Ház tehát az összes szerzıdést ismerte és jóváhagyta. Az elkészített elszámolások tartalmazták azokat a tételeket is, hogy a cég mikor, milyen alvállalkozóval kötött szerzıdést, és milyen összegrıl szólt a szerzıdés, amelyet átvállalt. Ezeket mindig leellenıriztük a szerzıdések és számlák megléte mellett természetesen az elvégzett szolgáltatás ellenırzésével is és mindig mindent rendben találtunk, ezzel ellentétes megállapítást a vizsgálati anyag sem tartalmaz. (Természetesen, ha akár csak egyetlen alkalommal nem így történt volna, pl. nem lett volna elızetes szerzıdés jóváhagyás a részemrıl, vagy nem lett volna igazolva a számla kiállítása, esetleg nem valósul meg a kérdéses szolgáltatás, az így kifizetett tételt nem ismertük volna el, nem képezhette volna az elszámolás alapját.) Összefoglalva tehát az elszámolás a jóváhagyott szerzıdések és a hiteles bizonylatok alapján történt, ezek nélkül soha semmilyen kifizetés vagy elszámolás nem történt. o A Bossawa Kft. területet soha nem értékesített, az erre utaló pont kizárólag az általa hozott egyes szponzorok terület igénye miatt került bele a módosított szerzıdésbe. Pl: Borsodi Sörgyár támogatói szerzıdése azt tartalmazta, hogy biztosítanunk kell a Borsodi Sörgyárnak területet, hogy ott a saját költségén (!) kialakíthassa a fesztivál késıbb egyik legnépszerőbb rendezvény helyszínét, az úgynevezett Borsodi Malátabárat. Egy hasonló mérető és minıségő helyszín kialakítása egyébként több tízmillió Ft-ba került volna. A vizsgálat során számomra érthetetlen módon nem kérték be, vagy nem kapták meg a vizsgálatot végzık a társaság és a Bossawa Kft. közötti pénzforgalmat bemutató hiteles bankkivonatokat illetve az elszámolásokat, amelyben pontosan látható, levezethetı, hogy mikor, milyen banki mőveletek voltak az említett idıszakban a két cég között. A mellékletek alapján az is látható: a vizsgálati anyagban szerepeltetett számok egy része nem pontos. Nem tudom, hogy a vizsgálatot végzık milyen dokumentumokból dolgoztak, számomra ez a vizsgálati anyagból nem derül ki. A 2010-es évnél említi a vizsgálatot végzı pl. a Ft-os összeget említ, mely adatot nem tudom, hogy milyen forrásból szerezte a vizsgálatot végzı. Erre az évre pontosan emlékszem, mert sajnos a szponzoráció szempontjából - a gazdasági válság miatt - gyenge év volt és idıben sem telt el sok idı. Megjegyzem, hogy az Ifjúsági Ház természetesen saját maga is kötött szponzori szerzıdéseket úgy, ha azt nem a Bossawa Kft. vagy más harmadik személy hozta, így elképzelhetı, hogy a fenti számadat tartalmazza a Bossawa Kft. által hozott szponzori díjakat is, de az azon felül az Ifjúsági Ház saját maga által közvetlenül megszerzett szponzori támogatásokat is.. oldal 4

5 A évi elszámolás és menete: a Bossawa Kft ben összesen Ft nettó összegő szponzorációs díjat realizált, ez az összeg képezte a cég jutalék alapját. Így, ahogyan az anyag is írja, a cég jutaléka (15%) Ft nettó összeg volt. Ez került levonásra a jutalék alapból, így az Ifjúsági Ház részré járó szponzori díj 2010-ben Ft nettó összeg volt. A Bossawa Kft. két alkalommal elıleget utalt át társaságunknak a évi szponzori díj terhére, összesen Ft nettó összegben. (2009. december és május hó). Az elszámolást követıen (ami szintén fellelhetı a társaságnál) errıl társaságunk számlát állított ki a cég irányába, az alábbiak szerint: a számlán szereplı nettó összeg Ft-volt, melybıl levonásra került a korábban már átutalt elıleg (az összesen Ft nettó összeg), így a számla Ft nettó összegrıl szólt. A cég is kiállította a társaságunk felé a jutalék számláját ( Ft nettó összegrıl) így a két számla összevonásra került, így a Bossawa Kft. az Ifjúsági Ház felé Ft nettó összeget utalt át, ahogyan azt a mellékletként csatolt elszámolás is tartalmazza. A 2009-es évben hasonló módon történt a két cég közötti elszámolás (szintén megtalálható a társaságnál), azzal a különbséggel, hogy ebben az évben a Bossawa Kft., mint társszervezı már átvállalt költségeket a SZIN-hez kapcsolódó kötelezettségekbıl. Felveti az anyag, hogy nem igazolható, hogy így a cég mindig a legelınyösebb ajánlatot fogadta el. Ez az állítás azonban ezért nem igaz, mert az átvállalt, költségek nagy részénél a Szegedi Ifjúsági Ház kért be ajánlatokat, és a cégnek bemutatva közösen választották ki a társaság számára a legkedvezıbb ajánlatot, mely alapján szerzıdött a cég az alvállalkozókkal és fizette ki azokat. Az elvégzett munka minıségét mindig ellenıriztük, a vállalkozó által a szerzıdésben vállaltakat számon kértük, a szerzıdést megismertük és azokat aláírtam. A Bossawa Kft. és a Szegedi Ifjúsági Ház közözött szoros és folyamatos volt az egyeztetés, így különösen a szerzıdések elıkészítésérıl, annak tartalmáról, az azokban megfogalmazott mindkét/mindhárom felet érintı kötelezettségekrıl, valamint, hogy mekkora össszegő, intenzitású és ütemezéső a támogatás. Az egyeztetések személyesen és / vagy esetleg elektronikus levélben történtek a két cég képviselıje között, a szerzıdések megkötése elıtt és azt követıen is folyamatosan. A megállapítások megismerése után számomra egyértelmővé vált, hogy a vizsgálatot végzık nem rendelkeztek (nem kaptak) teljeskörő információval a két cég kapcsolatát illetıen. Ha a kérdéses iratokkal és információkkal rendelkeztek volna, biztos vagyok benne, hogy nem kerültek volna megfogalmazásra ezek a megállapítások. Delta Union Bt. A SZIN vendéglátásával kapcsolatosan társaságunk több rendszert is kipróbált a közötti idıszakban. A kezdetekkor az Ifjúsági Ház saját maga értékesítette egyesével a területeket a vendéglátósoknak. Ennek az volt a hátránya, hogy külön-külön más érdeke volt valamennyi alvállalkozónak, valamint nem lehetett betartatni és számonkérni a szponzorok által megkövetelt feltételeket, pl. a forgalmazott termék kizárólagosságot. (Pl.: ha az X energiaital magyarországi forgalmazója a szponzor, kiköti, hogy Y típusú energia italt tilos a rendezvény területén forgalmazni, különben kötbért, kártérítést, stb. követelhet.) Korábban együttmőködtünk két szegedi vendéglátással foglalkozó vállalkozóval is, akik hasonló módszerrel dolgoztak, mint a fesztiválokra specializálódott Delta Union Bt., azzal a különbséggel,. oldal 5

6 hogy ık fix összegő díjat fizettek a társaságnak, és nem jutalékos rendszerő díjazás volt megállapítva, mint a Delta Union Bt. esetében. Azokkal a szerzıdésekkel azonban jóval kevesebb bevétele realizálódott a társaságnak és számos egyéb aggály is felmerült, ami akár a szponzoráció jövıjét is veszélyeztethette volna. Pontosan visszakereshetık a szerzıdések és a számlák, melyekbıl látható, hogy a döntésem hatására pozitív tendenciát mutat az ebbıl a területbıl az Ifjúsági Ház számára befolyó bevétel. Még akkor is kimutatható az egyértelmő növekedés, ha egy fesztivál látógatóra bontjuk le az ebbıl származó pénzt. A cég minden évben teljeskörően és részletesen elszámolt a társaságunk irányába, mind bevétel, mind kiadás tekintetében, természetesen az eredeti bizonylatokkal, számlákkal, jelenléti ívekkel alátámasztva, melyek eredeti példányát bemutatták az Ifjúsági Ház részére. Expander 2000 Kft. és Track Copy Kft. A vizsgálati anyagban ismét egy olyan összehasonlítás szerepel, amely ha példával szeretnék élni, akkor összehasonlítja a Trabantot a Mercedesszel. Valóban mind a kettı személygépjármő, de azért némi különbség van a kettı között... A Track Copy Kft. mind 2009-ben, mind 2010-ben a SZIN-en a Pepsi Színpad technikai beszállítója volt. A vizsgálati anyagban itt elírás van, valószínőleg tévedésbıl összecserélték a két színpadot, mivel az Expander 2000 Kft. nem a Pepsi, hanem a Borsodi (nagy) színpad technikai szolgáltatója volt. A két színpad közötti különbséget szükség szerint több ezer tanú és fényképfelvétel is bizonyítani tudja, mint ahogyan a teljesítés megtörténtét is. A fesztivál színpadtechnikájához kapcsolodó ajánlatokat, azok mőszaki tartalmára vonatkozó dokumentációkat minden alkalommal Bajusz Attila mőszaki és technikai vezetı kérte be. Ezt követıen a döntés, a legelınyösebb ajánlat kiválasztása, mint más területen is, a szokásos SZIN munkaértekezleteken történt. Az ı feladata volt ezek alapján a szerzıdés elıkészítése, majd a rendezvényen mindvégig ellenırizni a szerzıdésben rögzített mőszaki tartalmat. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció szintén fellelhetı a társaságnál: az iratok másolati példánya Bajusz Attilánál van. Említi még az anyag, hogy az Expander Kft. a évi szerzıdésében szereplı összegnél nagyobb összegrıl állított ki számlát. Ez megfelel a valóságnak. Mindez azért történt, mert idıközben a rendezvény támogatói közé lépett a Vodafone, aki egy új helyszínt alakítatott ki Vodafone VIP elnevezéssel. Ennek a helyszínnek volt az egyik technikai kivitelezıje a cég, és erre külön szerzıdést is kötött társaságunk (2. sz. Melléklet), mely egyébként úgyszintén megtalálható a társaságnál. A számlázás mindkét szerzıdés esetében a rendezvény után történt, így az említett cég a két teljesítésrıl egyetlen, minden szempontból szabályosan kiállított számlát küldött társaságunk számára. Global Music Hungary Kft. A vizsgálati anyag egy Ft-os tételt említ a céggel kapcsolatban. A évben a korábbi gyakorlattól eltérıen a Borsodi (nagy) színpad kivitelezésre nem komplett kivitelezıi ajánlatokat kért be társaságunk, hanem részmunkákról szóló ajánlatokat. Az ajánlatok szintén a társaságnál megtalálhatóak a terület felelısénél, Bajusz Attilánál. A legelınyösebb ajánlat a Global Music. oldal 6

7 Hungary Kft-é volt színpadfedés, színpad és fénytechnika vonatkozásában, ezért kötöttünk velük szerzıdést. Mellékelem a szerzıdés másolatát. (3. sz. Melléklet) TOFI 2005 Kft. A Szegedi Ifjúsági Ház évek óta kapcsolatban áll a céggel, amely 1997 óta foglalkozik rendezvénysátor, szinpadtechnika, stb. bérbeadásával és olyan komoly referenciákkal rendelkezik, mint az Öttusa VB Budapest, Atlétikai EB Budapest, RTL Klub Road Show, Mővészetek Völgye Kapolcs, Sopron VOLT Fesztivál, Balaton Sound Fesztivál, Hungaroring Magyar Nagydíj. Az elmúlt években minden alkalommal kértünk be árajánlatokat sátorbérléssel kapcsolatban, és minden alkalommal ennek a cégnek volt a legelınyösebb az ajánlata. Úgy gondolom, hogy a 2010-es évben is kért be a terület felelıse árajánlatokat, melyek megtalálhatóak a társaságnál. Tranz-Org Rendezvénytechnika Kft. A vizsgálatot végzık által kifogásolt cég 1990 óta van jelen a magyar piacon, ISO 9001:2001 auditált vállalkozás, Magyarország legnagyobb rendezvény háttértechnikai kiszolgálója, az Event Expo Rendezvénytechnikai Szakkiállítás fıszervezıje, és olyan referenciákkal rendelkezik, mint a Sportsziget, Wanted Fesztivál, Soproni Volt Fesztivál, Hegyalja Fesztivál, SZIGET Fesztivál. A vizsgálati anyagban tévedésbıl elírásra került (Lakos helyett: Lakatos) az ügyvezetı neve. Karszalag: A karszalagok azért nem kerültek bevételezésre, mert nem a karszalaggal, hanem az elektronikus jegyrendszerekbıl kinyomatatásra kerülı jegyekkel, és az azokon lévı ellenırzı szelvényekkel (a vizsgálati anyagban szereplı jegyszél szóhasználat nem helyes) számoltunk el és ezért ezek kerültek bevételezésre. Ez ügyben sem merült fel semmilyen hivatalos szerv részérıl kifogás. A karszalag csak egy technikai eszköz volt, amely a látogatók kényelmét és a szervezık szempontjából az ellenırizhetıség megkönnyítését tette lehetıvé. Az elmúlt idıszakban egy másik rendezvényen - az APEH már vizsgálta a karszalagok hasonló kezelését, ahol megállapították, hogy ezzel a szervezık nem sértettek semmilyen jogszabályt vagy más elıírást, ezért jogsértés hiányában el sem marasztalták el a szervezıket. VIP pénztár: A pénztárban az alábbi jegyek kerültek kiadásra: Zenekari jegyek: valamennyi zenekari szerzıdésben rögzítésre került a pontos darabszám, azaz, hogy mennyi és milyen tipusú jegyre van szüksége a zenekarnak és kísérıinek a munkvégzéséhez, fellépéshez. Szponzori jegyek: a rendezvény támogatóinak jegyei kerültek kiadásra. A szponzori szerzıdésekben a mennyiség és a típus is pontosan elıre meg volt határozva, tehát ez is könnyen visszakereshetı és ellenırizhetı. Azon szponzori szerzıdések esetében, amelyeket a Bossawa Kft. hozott, a rendezvényt megelızıen a szponzoroktól tájékoztatást kapott társaságunk az általuk igényelt pontos darabszámról, típusról és mennyiségrıl, tehát ezek is könnyen visszakereshetıek. Hasonló típusú rendezvényeken egyébként az az általános szokás, sıt a szponzorok részérıl megfogalmazott elvárás, hogy a szponzor, a szponzorációs díj nettó 5%-ig igényelhet jegyet, hiszen számára is fontos, hogy a szponzori szerzıdésben meghatározott vállalásokat a fesztivál ideje alatt mindvégig ellenırizni tudja.. oldal 7

8 Dolgozói jegyek: azon munkavállalóknak a jegyei, akik a fesztiválon munkát végeznek. Ide tartozik a vendéglátó egységek kiszolgáló személyzete, a takarítást végzık, az ellenırzést végzı hatóságok, egyéb szervek munkatársai (ÁNTSZ, Vám-, és Pénzügyırség, Rendırség, Katasztrófavédelem, DÉMÁSZ, stb.), ide tartoztak még a területen felépítménnyel (üdülıvel) rendelkezı tulajdonosok is. Mindezt természetesen megfelelıen ellenıriztük, a tulajdonosok pl. csak a tulajdonjog igazolását követıen, a tulajdoni lap bemutatása után kaphatták meg jegyeiket. Ebbe a kategóriába tartoztak még a cég FEB tagjai, valamint Szeged MJV Önkormányzatának képviselıi is, valamint minden olyan alvállalkozó, aki munkát végzett a rendezvényen, és errıl érvényes szerzıdéssel rendelkezett. Sajtó jegyek: elızetes sajtó akkreditáció alapján kaptak a sajtó képviselıi is jegyeket, melyrıl részletes (táblázat) kimutatás található a társaságnál; a felelıs kolléga 2010-ig Dömény Ágnes volt. Megállapítható, hogy nem helyes az a megállapítás, mely szerint nem követhetı nyomon, hogy a VIP pénztárban milyen személyi kör és milyen jogcímen léphetett be a fesztivál területére, illetve a VIP pénztárért felelıs személy családnevét szintén elírták a vizsgálatot végzık. Jegyértékesítés elszámolása: B.C. Solving Kft. és Budapest Property Solutions Kft. mindkét évben bizományos jegyértékesítést végzett, szerzıdés alapján. A jegyekre vonatkozóan kifizetett jutalék mértéke tételesen meghatározott volt. A szerzıdés lejártát követıen, az elkészített jegyelszámolás alapján került kifizetésre a jutalék. Amennyiben a vizsgálatot végzık bekérik e szerzıdéseket és elszámolásokat, úgy mindez egyértelmővé válna számukra is. A fent említett két cég mellett hasonló szerzıdésel árusított jegyeket a Deltafest Kft. is, mint ahogyan a Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezı és Rendezı Nonprofit Kft. is. A B.C. Solving Kft. (jogelıdje: Regale Hungary Kft.) és a Budapest Property Solutions Kft. ugyanahhoz a személyhez köthetı (kapcsolattartó: Gacsóné Bende Andrea), ugyanazon irodában, ugyanaz a személy értékesítette a belépıjegyet Budapesten, és az ı kérése volt, hogy utóbbi cég legyen 2010-ben a szerzıdı partner SZIN rendezési jogának kiadása és a SZIN brand használata májusában a társaságnál belsı vizsgálat volt a likviditási problémák miatt. A vizsgálat megállapította, hogy a likviditási probléma legfıbb oka a SZIN finanszírozása. Az ott jelentkezı költségek nagy része a rendezvény elıtt jelentkezik (külföldi zenekarok díja, marketing, stb.), míg a bevétel (jegy, szponzor, vendéglátás, stb.) a rendezvény után 1-2 hónappal, a pályázati bevételek pedig ennél is késıbb, több hónappal a rendezvényt követıen realizálódnak. A vizsgálatot követıen el kellett dönteni a szervezı társaságnak, hogy saját maga próbálja megoldani a problémát (pl.: az önkormányzati támogatás mértékének növelését kezdeményezi az önkormányzatnál), vagy más utat választ, és a rendezvény szervezési jogát adja ki egy külsı szervezınek. Szeretném aláhúzni és pontosítani, - mivel a vizsgálati anyagban is rosszul használják, valamint az új ügyvezetı(k) sajtónyilatkozataiból sem tőnik ki egyértelmően hogy az éveken át sajnos nem létezı, majd általunk a semmibıl újra megszervezésre kerülı rendezvény szervezési joga nem lett eladva, csak határozott idıre, szigorú feltételek mellett bérbe adva!. oldal 8

9 A vizsgálati anyag a közbeszerzési résznél nem fogalmaz pontosan. Ugyanis közbeszerzési szakértıvel nem konzultáció folyt, hanem konkrét megbízási szerzıdésben (megtalálható a társaság iktatásában, valamint az átadás-átvételi dokumentációban is, ugyanis ez külön is átadásra került Dér Natália ügyvezetı igazgatónınek) rögzített módon, jogi szakvéleményt kértem a kérdésben. Figyelemre méltónak találom, hogy az átvizsgálást végzık ezt az iratot sem kapták meg! Az ügyben eljáró jogász egyébként Szegeden az egyik legjobb közbeszerzési szakember, Dr. Nagymihály Tamás, aki a Szegedi Tudományegyetem állandó jogi és közbeszerzési konzulense, ügyvéd, a Közbeszerzések Tanácsánál nyilvántartott hivatalos közbeszerzési tanácsadó (nyilvántartási szám: 24/2004). İ már részletesen kifejtette állásfoglalásában, hogy miért nem kell közbeszerzési eljárást lebonyolítani az ügyben (4 számú melléklet), ezért külön furcsának találom, hogy ugyanerrıl a kérdésrıl az átvilágítást végzık szakértelem hiánya miatt ugyan nem nyilatkoznak, de megkérdıjelezik Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési tanácsadó szakmai állásfoglalását, és kezdeményezik, hogy ugyanerrıl a kérdésre adjon az önkormányzat megbízást egy másik szakértınek is. A szakvélemény kiállítását követıen került sor a közbeszerzési szakértıvel közösen, hogy a transzparencia érdekében felállítottunk egy szempontrendszert, elkészítettünk egy pályázati anyagot, melyben megfogalmaztuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, milyen garanciákat kell, hogy vállaljon, és milyen kötelezettségei vannak az új szervezınek. Amennyiben a pályázati anyagot, valamint a szerzıdés tervezetet, majd a megkötött szerzıdést áttekintik a vizsgálók, egyértelmően látszik, hogy annak minden mondata a Szegedi Ifjúsági Ház és Szeged város érdekeit szolgálja! (A pályázati kiírás, a szerzıdés és annak minden kapcsolodó dokumentációja szintén megtalálható a társaságnál). Ezekbıl egyértelmően kitőnik, hogy olyan szervezıkkel kívánt a társaság szerzıdést kötni, akiknek komoly, több éves szakmai múltja van, rendelkezik a megrendezéshez szükséges anyagi fedezettel, így biztosítani tudja a rendezvény folyamatos fennmaradását és fejlıdését. A szerzıdést megvizsgálva a vizsgálóknak is egyértelmővé válhatott, hogy amennyiben az Ifjúsági Ház új vezetése úgy ítéli meg, hogy fentiek ellenére mégis magára vállalja a szervezést, a szerzıdés egyszerően felmondható. A szerzıdés felmondási, megszüntetési része nem tartalmaz kötbért, vagy más olyan rendelkezést, ami anyagi vagy egyéb más szempontból aránytalan terhet róna a társaságra. A szerzıdésben az áll, hogy a határozott idejő szerzıdés felmondásakor a szervezınek csak a kétséget kizáróan bizonyítható kárát kell megtéríteni, ami ebben a fázisban még minimális tétel lenne, ha egyáltalán bármilyen kára felmerült. Hogy a szervezı kiválasztása a legjobb volt az is bizonyítja, hogy helyi sajtóhírek szerint az Ifjúsági Ház nem kíván változtatni a kiválasztott partneren, a Szegedi Ifjúsági Napokat az IH rendezi, a SZIN Fesztivál Kft. pedig tanácsadóként vesz részt a fesztivál szervezésében valamint minden SZIN Kft. által elindított munkát átvesz és folytat az IH. (Délmagyarország, ). Ha a riport igaz, és a SZIN Kft-tıl minden munkát átvesz az Ifjúsági Ház az két dolgot jelent: - a SZIN Fesztivál Kft. jól végezte a fesztivál elıkészítését és az IH elégedett az eddigi munkával - semmilyen szerzıdéses kötelezettség (díjfizetés, stb.) nem marad a SZIN Fersztivál Kft-nél, így a szerzıdés alapján kártérítési igénye sem lehet az IH felé Meg kívánom jegyezni, hogy a sajtóban arról sincs hír, hogy esetleg a SZIN Fesztivál Kft. bárminemő követeléssel élne az Ifjúsági Házzal szemben, a hírek éppen a közös megegyezésrıl szólnak.. oldal 9

10 A vizsgálati anyag kiemeli a szerzıdés 3.7. pontját, de azt nem teszi mellé, hogy az új szervezı vállaja azt a kockázatot, amit a vizsgálati anyag elején éppen a vizsgálatot végzık vetnek fel, azaz, hogy a rendezvénnyel járó hatalmas anyagi kockázat is teljes egészében a szervezıé lett. Amennyiben a rendezvény szaldója mininuszos, akkor természetesen azt is a cégnek kell vállani, a bérleti díj megfizetése mellett! Az Ifjúsági Ház és Szeged város számára tehát a szerzıdés egyszerre biztosította a fesztivál fennmaradását, növekedését és egy biztos, évente jelentkezı, kockázatok nélkül megszerzett bevételt. A vizsgálati anyag több helyen is felveti, hogy a Szegedi Ifjúsági Ház nem adhatott volna bérbe területeket harmadik fél számára. A felvetés azért tőnik furcsának, mivel a cég egyik fı tevékenysége a rendezvényszervezés mellett a bérbeadás, azaz hogy piaci alapon pl. termet, rendezvény helyszínt, területet adjon bérbe, ebbıl is növelve saját bevételét! Enélkül nehezen lenne elképzelhetı pl. a Partfürdın található szálláshelyek kiadása osztálykiránduláson résztvevı gyerekeknek Az anyag elsı részében azt állapítják meg a vizsgálatot végzık, hogy véleményük szerint mekkora veszteséget okoz az IH-nak a SZIN szervezése, a vizsgálati anyag ezen részen viszont keveslik a bérleti díj összegét. A két egymásnak ellentmondó kijelentés egymás mellé állítása érdekes és tanulságos. Azt gondolom, hogy az anyag azon felvetése is információ hiányra mutat rá a vizsgálatot végzık tekintetében, melyben megemlítik, hogy korábban a vendéglátást végzı partnertıl befolyt összeg is nagyobb, mint a most fizetendı bérleti díj. Azt gondolom, hogy nem kell hozzá közgazdásznak vagy profi rendezvényszervezınek lenni, hogy két ilyen kiragadott, egymással semmilyen kapcsolatban nem álló szám nem hasonlítható össze. Valóban a vendéglátási jutalékból befolyó pénz összegszerőségében több volt korábban mint a most fizetett bérleti díj, de a rendezvény összköltségei, amit a SZIN Fesztivál Kft. teljesen átvállalt Szeged városától nagyságrendileg kb Ft, ennek az összegnek a kockáztatása áll szemben a bérleti díj összegével. A vizsgálati anyag felveti, hogy az IH munkavállalóinak munkaköri kötelezettsége volt a rendezvény megszervezése, akkor emellett miért volt szükség további megbízási és egyéb jogviszonyokra a rendezvény lebonyolításához. A társaság munkavállalói közül 7-8 fı volt az, aki rendszeresen részt vett a szervezésben a rendezvény elıtt, alatt és után. A rendezvény ideje alatt kb fı végzett különbözı munkát egyszerre, egyidıben. A Szegedi Ifjúsági Ház valamennyi munkavállalója kitünı szakember, de egyszerre több helyen nem tudnak munkát végezni! A rendezvény idejére, ideiglenesen kénytelenek voltunk az állandó kollégák mellé pénztárosokat (10-15 fı), karszalag ellenıröket (6-8 fı), színpad mestereket (5-8 fı), a rendezvény elıtt és után a rendezvény és terület kialakítására, elpakolására (4-8 fı), az információs pontokba (4-5 fı) és még vagy fél tucat helyre a meglévı kollégák mellé külsısöket alkalmazni. Ez alakalmanként más-más formában történt, megfelelve az adott idıszak jogszabályi elıírásainak; így volt, hogy iskolaszövetkezetekkel dolgoztunk, megbízási szerzıdést kötöttünk, vagy amíg lehetıség volt, munkavállalói kiskönyvel alkalmaztuk a munkavállalókat. A Szegedi Ifjúsági Ház a rendezvény teljeskörő megszervezéséhez, az ahoz szükséges eszközök csak néhány százalékával rendelkezik. A rendezvény gördülékeny és professzionális megszervezése érdekében kénytelenek voltunk különbözı eszközöket bérelni. Ahogyan a vizsgálati anyagi is leírja, az átadás-átvételi folyamat kapcsán elkészítettem egy átfogó anyagot azzal kapcsolatban, hogy társaságunk munkavállalói mely területeken végeztek munkát. Az általam készített anyagból kiderül, hogy koordináló, ún. csoportvezetıi feladatokat végeztek a. oldal 10