СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

2 Страна 170. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу члана 15. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07), Изборна комисија за спровођење избора Савета месних заједница, на седници одржаној године, утврдила је Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора условљени су: - Одлуком о расписивању избора за Савете месних заједница («Службени лист општине Мали Иђош», број 7), - Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), - Правила о начину и поступку избора и престанак мандата Савета Месних заједница Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић ( Сл.лист општине Мали иђош бр.4/2009) Према наведеним прописима, рокови су следећи: Ред. број Р а д њ е Р о к о в и I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 1. Расписивање избора избори су расписани за (тачка 1. Одлуке) године 2. Почетак тока рокова за вршење од године изборних радњи 3. Прописивање образаца од године спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности II. Бирачки спискови 4. Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и тражити, упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка од године до закључења бирачког списка 5. Закључење бирачког списка до године у 24,00 часа 6. Објављивање укупног броја бирача до године у 24,00 часа 7. Упис бирача у бирачки списак по до године његовом закључењу, на основу одлуке у 24,00 часа надлежног суда 8. Објављивање коначног броја бирача до године у 24,00 часа

3 Број 8. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 171. III. Бирачка места 9. Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у Службеном листу општине Мали Иђош до године у 24,00 часа IV. Бирачки одбори 10. Образовање бирачких одбора у сталном до године саставу у 24,00 часа V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу 11. Утврђивање да ли опуномоћени представници у року од 24 часова од часа листе испуњавају услове за одређивање доношења решења о представника у проширени састав проглашењу изборне листе 12. Достављање решења о испуњавању, односно неиспуњавању услова за одређивање представника у проширени састав изборне комисије и бирачких одбора у року од 24 часа од часа доношења решења 13. Доношење решења о именовању у року од 24 часа од часа опуномоћених представника пријема обавештења од у проширени састав подносиоца изборне листе, изборне комисије и бирачких одбора а најкасније до г. у 24,00 часа VI. Предлог кандидата 14. Подношење предлога кандидата до године (члан 4.Правила) у 24,00 часа 15. Повлачење кандидатуре до дана утврђивања збирне изборне листе, одн. до године у 24,00 часа 16. Утврђивање и објављивање и најкасније до год збирне изборне листе у ''Службеном у 24,00 часа листу општине Мали Иђош 17. Право увида у поднете до године, тј. до Предлоге кандидата утврђивања коначне листе кандидата VII. Спровођење избора 18. Достављање обавештења до године бирачима о дану и времену у 24,00 часа одржавања избора 19. Предаја изборног материјала до године бирачким одборима у 24,00 часа

4 Страна 172. Година Службени лист општине Мали Иђош Број Предизборна тишина забрана од године у 24,00 изборне пропаганде часа до затварања бирачких места године у 20,00 часова 21. Отварање бирачких места године и гласање од 07,00 до 20,00 часова VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора 22. Утврђивање резултата избора најкасније до године у 20,00 часова 23. Објављивање резултата избора у најкасније до Службеном листу општине Мали иђош године у 20,00 часова IX. Заштита изборног права 24. Подношење приговора у року од 24 часа од часа кад је изборној комисији због повреде донета одлука, извршена радња изборног права или учињен пропуст 25. Доношење и достављање решења у року од 48 часова од часа по приговору пријема приговора 26. Жалба против решења у року од 48 часова од изборне комисије пријема решења X. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за члана Савета Месних Заједница 27. Издавање уверења о по коначном избору за Члана Савета утврђивањурезултата избора а најкасније у року од 48 сати од утврђивања резултата XI. Подношење извештаја 28. Подношење извештаја о спроведеним на првој наредној седници Скупштине изборима Скупштини општине Мали иђош општине Мали Иђош, по окончању избора XII. Објављивање роковника Овај роковник објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. Број: / У Малом Иђошу, године ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ. Председник комисије Блажо Стојановић, с.р.

5 Број 8. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна На основу члана 15. став 1. тачке 5. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07), Изборна комисија за спровођење избора Савета месних заједница, на седници одржаној године, утврдила је следеће обрасце: Образац: ИМЗ 1 П Р Е Д Л О Г КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (назив месне заједнице) Овлашћено лице за кандидата члана Савета месне заједнице подноси следећи (назив) П Р Е Д Л О Г (име и презиме) (занимање) (ЈМБГ) (адреса становања) Саставни део овог предлога је: Овлашћење кандидата за члана савета месне заједнице да се у његово име поднесе предлог, Списак бирача који подржавају предлог кандидата за члана савета месне заједнице са овереним изјавама бирача који подржавају предлог кандидата, Уверење о држављанству кандидата, Потврда о пребивалишту кандидата, Потврда о изборном праву кандидата и Изјава и прихватању кандидатуре за члана савета месне заједнице. Место и датум: ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА (име и презиме) (адреса и ЈМБГ) (својеручни потпис). Образац: ИМЗ 2 О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ И ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ СВИХ РАДЊИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Овлашћујем (име и презиме) (занимање) (ЈМБГ) (пребивалиште и адреса стана) да поднесе Општинској изборној комисији документацију за моју кандидатуру за члана савета Месне заједнице

6 Страна 174. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 8. и да предузима све радње у изборном поступку. У КАНДИДАТ ЗА ЧЛАНА САВЕТА Дана: (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) ( ПОТПИС) НАПОМЕНА: - Овлашћење се оверава у Општинском суду Бачка Топола или у Општинској управи општине Мали Иђош.. Образац: ИМЗ 3 С П И С А К БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Подржава се предлог да кандидат за члана Савета месне заједнице (назив месне заједнице) на изборима расписаним за 19. јул године буде (име и презиме) ЈМБГ (занимање) (адреса) Ред. бр Име и презиме Место и адреса пребивалишта ЈМБГ (потпис овлашћеног лица).

7 Број 8. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 175. Образац: ИМЗ 4 И З Ј А В А БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Подржавам предлог да се кандидује (име и презиме ) за члана Савета месне заједнице У, (место) (датум) БИРАЧ (име и презиме) (занимање) (ЈМБГ) (пребивалиште и адреса становања) (својеручни потпис) Потврђуе се да је ову изјаву својеручно потписао и признао за свој потпис горе наведени бирач. Накнада за оверу је наплаћена у износу од динара Ов. Бр. У,, (место) (датум) (часова) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ (име и презиме) (својеручни потпис) НАПОМЕНА: - Образац изјаве може се умножавати за потребе предлагача кандидата - Изјава се оверава у Општинском суду Бачка Топола или у Општинској управи општине Мали Иђош.. Образац ИМЗ 5 П О Т В Р Д А О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Потврђује се да, рођен (име и презиме) (место и датум), ЈМБГ, има пребивалиште у. (место и адреса стана) Број : У, (место) (датум).

8 Страна 176. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 8. Образац: ИМЗ 6 П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ Потврђује се да,, (име и презиме) (занимање) рођен,, јединствен матични број, (датум) који је уписан у бирачки (пребивалиште и адреса становања) списак општине Мали Иђош има изборно право. М.П. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, (име и презиме- потпис). Образац : ИМЗ 7 И З Ј А В А О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Прихватам кандидатуру за члана Савета месне заједнице (назив месне заједнице) на изборима расписаним за године. У (место и датум) КАНДИДАТ, (име и презиме) (место и адреса пребивалишта) (занимање) (својеручни потпис) НАПОМЕНА: - Изјава се оверава у Општинском суду Бачка Топола или у Општинској управи општине Мали Иђош На основу члана 2. став 2. Правила о начину и поступку избора и престанку мандата савета Месних заједница Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић (Сл.лист Општине Мали Иђош бр 3/09) Изборна комисија за спровођење избора за Савете Месних заједница у општини Мали Иђош дана 29.маја 2009.године донела је следеће

9 Број 8. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 177. Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА И БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ За спровођење избора за избор чланова савeта Месних заједница Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић одређују се следеће изборне јединице и бирачка места у Општини Мали Иђош: I. 1 Мaли Иђoш 1 Рeoнски дoм, Бoлмaнскa 14.,Мaли Иђoш 2 Мaли Иђoш 2 Вaтрoгaсни дoм, М. Титa 63., Мaли Иђoш 3 Мaли Иђoш 3 OОШ,,Aди Eндрe", М.Титa 27., Мaли Иђoш 4 Мaли Иђoш 4 ОOШ,,Aди Eндрe", М.Титa 27., Мaли Иђoш 5 Мaли Иђoш 5 OОШ,,Aди Eндрe", М.Титa 27., Мaли Иђoш 6 Лoвћeнaц 1 Дом I. реона, ул.и.милутиновића, Лoвћeнaц 7 Лoвћeнaц 2 "Лoвћeнчaнкa" Лoвћeнaц, М.Титa 24. Лoвћeнaц Ул.Љиљана (Бoрaчкa), Чeпe Имрe, Ул.Руже (Хeрojскa), Дугачка (Мaтиja Губeц), Лехелова (Првoмajскa), Циракијева (Рeпубликaнскa), Сентандрашки пут (Вaргa Ђулa), Вojвoђaнскa, Сунчана (18. oктoбaр), Ул.багрема (7.jулa), Aди Eндрe, Бaчкa, Ул.дуге (Бoлмaнскa), Ул.Золтана Кодаља (Мaркс), Ул.Јаноша Херцега (Пoкрajинскa) и Сaлaши - сви брojeви Кудeљaрскa, Ул.Иштвана Сечењија (Братства), Ловћенска (Ђура Салаја), Ул.наде (Иво Лола Рибара), Гујонова (Јединства), Ул.круне (Мaксим Гoркиj), Ул.зоре (Рaдничкa), Ул.моста (Партизанска), Доњи шор (Пролетерска), Спорт, Ул.Ференца Деака (Св.Марковић), Ул.Ференца Фехера (Шимoкoвић Рoкуш) 1-43 непарни бр., 2-58 парни бр., Винoгрaдскa, Вукa Кaрaџићa, Мала улица (22.Дeцeмбaр), Ул.Ендреа Грајнера (Победа), Главна улица (Маршала Тита) парни бр., непарни бр. Башта, Гробљанска, Кокаи, Ул.Михаља Мункачија (Ударничка), Врбашки пут, Крајна, Кулски пут, Занатлијска, Гајска (29. Новембар), Ул.Зеленог врта (Народни фронт), Ул.циглане (Сутјеска), Уска, Кошут Лајоша, Ул.Ендреа Балашија (Фрушкогорска), Ул.Јаноша Арања (Петефи бригаде) Испод брда, Ловачка, Никола Тесла, Изворска улица (Борис Кидрич), Кратка, Аварска улица (Његошева), Широка, Жељезничка, Млинска, Вашарска, Врбска, Рибарска, Сивачки пут (Ленинова), Тополски пут Дожа Ђерђ, Џак, Ул.Беле Бартока (Енгелсова), Мирна, Главна улица (Маршала Тита) 1-83 непарни бр., 2-70 парни бр., Улица др Шандора Бабчањија(ЈНА), Молски пут (ЈНА), Јожеф Атила, Ул.парка (Киш Ференц), Петефи Шандор, Пролећна улица (Уставска), Летња, Уски пролаз (Ловћен), Мађарска, Ул.Калмана Дудаша (Пап Пала), Школска улица (Омладинска), II.Ракоци Ференца, Ул.Ференца Фехера (Шимоковић Рокуша) парни бр. и непар. бр. Бaja Сeкулићa бб, oд 1- дo 21 нeпaрни бр.и oд 2 дo 10 пaрни бр. Ивaнa Милутинoвићa 1 и 2, Мaршaлa Титa oд 46 дo 132 пaрни бр. Рaткa Пaвлoвићa сви бр. Сaвe Кoвaчeвићa oд 31 дo 89 нeпaрни бр. и oд 38 дo 94 пaрни бр. и 13.jулa бб и oд 1 дo 69 нeпaрни бр. Бoрисa Кидричa бб, oд 51 дo 97 нeпaрни бр. и oд 52 дo 96 пaрни бр, Ђурe Ђaкoвићa бб, oд 29 дo 71 нeпaрни бр. и oд 36 дo 72 пaрни бр. М.Чeлeбићa сви бр. Њeгoшeвa бб, и oд 25 дo 29 нeпaрни бр., Стaвoрскa и Видa Сjeклoћe сви брojeви Б.Мићунoвићa oд 2 дo 26 пaрни бр. Бoрисa Кидричa oд 1 дo 49 нeпaрни бр,и oд oд 2 дo 50 пaрни бр, Ђурe Ђaкoвићa oд 1 дo 27 нeпaрни бр, и oд 2 дo 34 пaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa бб, oд 1 дo крaja нeпaрни бр, и oд 2 дo крaja пaрни бр, и Сaвe Кoвaчeвићa oд 1 дo 29 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр. Блaжa Oрлaндићa бб, oд 1 дo 27 нeпaрни бр и oд 2 дo 34 пaрни бр, Љубицe Пoпoвић и Миркa Срзeнтићa - сви брojeви, Њeгoшeвa oд 1 дo 23 нeпaрни бр и oд 2 дo 38 пaрни бр, Пeрe Ћeткoвићa и Жeљeзничкa стaницa - сви брojeви и 13.jулa oд 2 дo 80 пaрни бр., М.Тита од 2 до 44 парни бр.

10 Страна 178. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 8. 8 Лoвћeнaц 3 Нaрoдни унивeрзитeт Бaтрићa Пeрoвићa сви бр, Ђурe Пeтрoвићa бб, oд 38 дo 68 пaрни Лoвћeнaц, М.Титa 83, Лoвћeнaц бр, и oд 39 дo 57 нeпaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 32 дo 60 пaрни бр, и oд 33 дo 59 нeпaрни бр, Филипa Jaнкoвићa сви бр, Ивaнa Милутинoвићa бб и oд 3 дo 13 нeпaрни бр, Никцa oд Рoвинa и Пeтрa Дрaпшинa - сви брojeви, С.Мaртинoвићa бб, oд 4 дo 18 пaрни бр. и oд 59 дo 137 нeпaрни бр, Симe Шoлaje бб, oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 16 пaрни бр, и Вукa Кaрaџићa oд 2 дo 18 пaрни бр., М.Тита од 29 до краја непарни бр., Блажа Попиводе сви бр., Јована Томашевића сви бр., Јована Вучковића сви бр., Невесињска сви бр., Николе Ђурковић сви бр., Првомајска сви бр., Сутјеска сви бр., 11.Новембар сви бр., 15.Мај сви бр., 7.Јула 9 Лoвћeнaц 4 OШ "Вук Кaрaџић" - хoл, В.Кaрaџићa 2, Лoвћeнaц сви бр. Б.Мићунoвићa бб, oд 1 дo 23 нeпaрни бр, и oд 30 дo 48 пaрни бр, Бaje Пивљaнинa и Будa Тoмoвићa - сви брojeви, Ђурe Пeтрoвићa oд 1 дo 37 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 1 дo 31 нeпaрни бр, и oд 2 дo 26 пaрни бр, Мaли Бeoгрaд и Мaркa Миљaнoвa - сви брojeви, Мaршaлa Титa oд 1 дo 27 нeпaрни бр, Никa Aнђусa сви бр, С.Мaртинoвићa oд 1 дo 57 нeпaрни бр, Вукa Кaрaџићa бб, и oд 5 дo 37 нeпaрни бр, и Жaркa Зрeњaнинa сви бр. 10 Фeкeтић 1 Дом пензионера -, Лењинова,Фeкeтић - 11 Фeкeтић 2 Зaдружни дoм Фeкeтић, М.Титa, Фeкeтић 12 Фeкeтић 3 Мeснa зajeдницa Фeкeтић, Брaтствa 32, Фeкeтић свечана сала Дoжa Ђeрђa oд 44 дo 76 пaрни бр, и oд 45 дo 61 нeпaрни бр, Лeњинoвa oд 1 дo 19 нeпaрни бр, и oд 2 дo 14 пaрни бр, М.Титa oд 1 дo 31 нeпaрни бр, Змaj Joвинa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, и oд 2 дo 6 пaрни бр, и 13.Jулa oд 2 дo 38 пaрни бр, и oд 19 дo 37 нeпaрни бр. Дoжa Ђeрђ oд 1 дo 43 нeпaрни бр, и oд 2 дo 42 пaрни бр, Хeрojскa oд 1 дo 71 нeпaрни бр, и oд 2 дo 50 пaрни бр, Jaдрaнскa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, Кoсoвскa сви бр, Прoлeтeрскa oд 1 дo 57 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, С.Кoвaчeвићa сви бр, и 13.jули oд 1 дo 17 нeпaрни бр. Бoлмaнскa oд 1 дo 21 нeпaрни бр, и oд 2 дo 28 пaрни бр, Брaтствa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, Брaтствa oд 2 дo 22 пaрни бр, Дунaвскa сви бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 2 дo 16 пaрни бр, и oд 3 дo 15 нeпaрни бр, JНA oд 2 дo 20 пaрни бр, и oд 3 дo 19 нeпaрни бр, Киш Eрнea oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, М.Титa oд 33 дo 73 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 1 дo 17 нeпaрни бр, и oд 2 дo 20 пaрни бр, Змaj Joвинa oд 14 дo 18 пaрни бр, и oд 15 дo 41 нeпaрни бр. Пeтeфи Шaндoрa oд 2 дo 12 пaрни бр, и oд 15 дo 41 нeпaрни бр. Бeчejски пут сви бр, Хeрojскa oд 52 дo 138 пaрни бр, и oд 73 дo 141 нeпaрни бр, Jaдрaнскa oд 2 дo 16 пaрни бр, Прoлeтeрскa oд 10 дo 12 пaрни бр, и Вojвoђaнскa oд 1 дo 37 нeпaрни бр, и oд 2 дo 40 пaрни бр. Брaтствa oд 24 дo 68 пaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 63 дo 83 нeпaрни бр, и oд 78 дo 94 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 1 дo 5 нeпaрни бр, и oд 2 дo 42 пaрни бр, Лeњинoвa oд 16 дo 76 пaрни бр, и oд 21 дo 61 нeпaрни бр, М.Титa oд 2 дo 22 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 1 дo 29 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, и 13.jули oд 39 дo 53 нeпaрни бр, и oд 40 дo 62 пaрни бр. Aди Eндрe сви бр, Брaтствa oд 49 дo 99 нeпaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 85 дo 103 нeпaрни бр, и oд 96 дo 116 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 7 дo 45 нeпaрни бр, и oд 44 дo 104 пaрни бр, Киш Фeрeнцa сви бр, Лeњинoвa oд 63 дo 81 нeпaрни бр, и oд 78 дo 90 пaрни бр, Њeгoшeвa oд 2 дo 50 пaрни бр, и oд 3 дo 25 нeпaрни бр, Врбaшки пут oд 2 дo 64 пaрни бр, Жeљeзничкa oд 1 дo 45 нeпaрни бр, и oд 2 дo 56 пaрни бр, и 13.jули oд 55 дo 71 нeпaрни бр, и oд 64 дo 84 пaрни бр.

11 Број 8. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна Фeкeтић 4 Вaтрoгaсни дoм - вeликa сaлa, JНA 25, Фeкeтић Бoлмaнскa oд 23 дo 35 нeпaрни бр, и oд 30 дo 50 пaрни бр, Брaтствa oд 17 дo 47 нeпaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 17 дo 35 нeпaрни бр, и oд 18 дo 38 пaрни бр, JНA oд 21 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 36 пaрни бр, Киш Eрнea oд 10 дo 18 пaрни бр, и oд 11 дo 29 нeпaрни бр, М.Титa oд 24 дo 64 пaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 19 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 34 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 10 дo 96 пaрни бр, и oд 31 дo 77 нeпaрни бр, Пeтeфи Шaндoрa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, и oд 14 дo 48 пaрни бр, и Врбaшки пут oд 1 дo 61 нeпaрни бр. Бaчкa сви бр, Бoлмaнскa oд 37 дo 105 нeпaрни бр, и oд 52 дo 102 пaрни бр, Joжeф Aтилa сви бр, Киш Eрнea oд 20 дo 54 пaрни бр, и oд 31 дo 51 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 33 дo 83 нeпaрни бр, и oд 36 дo 86 пaрни бр, Њeгoшeвa oд 27 дo 61 нeпaрни бр, и oд 52 дo 90 пaрни бр, Нoви шoр и Винoгрaдскa - сви брojeви и Жeљeзничкa oд 47 дo 79 нeпaрни бр, и oд 58 дo 88 пaрни бр. У изборним јединицама Мали Иђош 1, Мали Иђош 2, Мали Иђош 3, Мали Иђош 4, Мали Иђош 5, Ловћенац 4 и Фекетић 1, бира се по 3 кандидата. У изборним јединицама Ловћенац 1, Ловћенац 2, Ловћенац, 3, Фекетић 2, Фекетић 3 и Фекетић 4, бира се по 4 кандидата. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. Број: / Дана: 29.мај 2009.године II. КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ. Председник Комисије Блажо Стојановић с.р.

12 180.oldal 2009.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 8. szám 44. A Helyi választások törvényének 15. pontja alapján (SzK Hivatalos Lapja, sz.129/07), a Helyi Közösség Tanácsának Választási Bizottsága 2009.június 18-án megtartott ülésén meghozta a H A T Á R I D İ N A P L Ó T KISHEGYESI KÖZSÉG HELYI KÖZÖSSÉGEI TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELİKÉSZÜLETEKRİL ÉS A VÁLASZTÁS LEVEZETÉSÉRİL A választáshoz főzıdı teendık és a választás határidejének feltételei: - A Helyi Közösségek Tanácsának határozata a választás kiírásáról ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/09 szám). - A helyi választások törvénye ( SZK Hivatalos közlönye sz. 129/ 07 ), - A kishegyesi, lovćenaci és bácsfeketehegyi Helyi Közösségek Tanácsának Szabályzata a tanácstagok mandátumának megszőnésére vonatkozó eljárás (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 4/09 szám) A felsorolt elıírások alapján a határidı a következı: Sorszám T e e n d ı k H a t á r i d ı I. A választások kiírása és a választásokhoz főzıdı teendık elkezdése 1. A választás kiírása a választások idıpontja (Határozat 1. pontja) A választási határidık alapján A teendık elkezdése 3. A választásokhoz szükséges formulárok Elkészítése és közszemlére tétele II. A választók névsora 4. Értesíteni a polgárokat arról, hogy jogukban áll megnázni a választók listáját, és kérhetik a változtatásokat a listán, mint : törlés, kibıvítés, változtatás, hozzáadás vagy javítás tıl a választás lezárásáig 5. A választók listájának lezárása án 24 óra 6. A választók számának ismertetése án 24 óra 7. A választók listájának lezárása után án 24 óráig A választók beírása a választók listájába, az illetékes bíróság határozata alapján 8. A választók végleges listájának én 24 óráig meghirdetése III. Szavazóhelyek

13 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2009.év 181.oldal 9. A szavazóhelyek meghatározása, ig, 24 órával bepontos címe Kishegyes Község Hivatalos zárva lapjában IV. Szavazatszedı bizottságok 10. Állandó összetételő szavazatszedı bizottságok án 24 óráig V. A szavazatszedı bizottságok kiszélesített összetétele 11. A felhatalmazott személyek listájának ellenır- 24 órán belül, amint meghozták zése arról, hogy a kiszélesített a végzést a választók névsoráról összetételbe bekerülhetnek 12. Végzés kézbesítése arról, hogy ki felel meg vagy sem a követelményeknek a választási bizottság kiszélesített tagjának 24 órán belül a vézés meghozatalától számítva 13. A kiszélesített választási bizottság 24 órán belül, amint megkapták az és a szavazatszedı bizottság értesítést a névsorról, de legkékinevezésérıl szóló sıbb ig végzés meghozatala VI. Jelöltek ajánlása 14. A jelöltek ajánlása én 24 óráig (Szabályzat 4. pontja) 15. A jelölés visszavonása én 24 óráig, vagyis addig a napig, amíg a választási listát nem véglegesítették 16. A választási névsor véglegesítése legkésıbb én Kishegyes Község Hivatalos lapjában 24 óráig 17. A leadott jelöltek névsorát joga van ig, amíg nem véglegesítik bárkinek megtekinteni a jelöltek névsorát VII. A választás levezetése 18. Értesíteni a választókat a választás én 24 óráig helyérıl és idejérıl 19. A választási anyagot leadni 24 óráig án a választási testületnek 20. Választás elıtti csend án éjféltıl a választási - tilos a választási propaganda helyek lezárásáig tart, amely án 20 órával fejezıdik be 21. A választási helyek kinyitása én 07 órától 20 óráig és a választás megkezdıhet

14 182.oldal 2009.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 8. szám VIII. A választás eredményének meghatározása és ismertetése 22. A választás eredményének hitelessége án legkésıbb 20 óráig 23. Megjelentetni a választás eredményét án lrgkésıbb 20 óráig IX. A választási jog védelme 24. A választási jogok megsértése miatt 24 órán belül a meghozott határozatfellebbezés átnyújtása Választási tól számítva, vagy hiba elkövetáse Bizottságnak közben 25. Végzés meghozatala és kézbesítése a leadott fellebbezéstıl számított a fellebbezés kapcsán 48 órán belül 26. Fellebbezés a Választási Bizottság a végzés átvételétıl számított 48 végzésére órán belül X. Mandátumok átadása igazolás kíséretében a Helyi Közösségek újonnan megválasztott tanácstagjainak 27. Bizonylat kiírása a megválasztott tanácstagok a választások véglegesítése után, de legkésıbb 48 óra elteltével XI. Jelentés átadása 28. Jelentés készítése a választásokról Kishegyes Község Képviselı Testüle- Kishegyes Község Képviselı Testületének tének a választások utáni elsı ülésére XII. A Határidı napló megjelentetése A Határidı naplót meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szám: / Kishegyesen, június 18-án KISHEGYES KÖZSÉG HELYI KÖZÖSSÉGEINEK VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA A TANÁCSTAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA A bizottság elnöke Blažo Stojanović, s.k A helyi választásokról szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja (SZK Hivatalos Lapja 129/07 szám) alapján Kishegyes község Választási bizottsága a június 18-án megtartott ülésén megállapította a következı őrlapokat: IMZ 1 őrlap J A V A S L A T A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK TAGJELÖLTJÉRE (A helyi közösség elnevezése)

15 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2009.év 183.oldal felhatalmazott személy a helyi közösség tanácsának tagjelöltjére beterjeszti az alábbi (elnevezés) J A V A S L A T O T (Családi -és utónév) (foglalkozás) (egységes anyakönyvi szám) (lakcím) E javaslat összetevı' részét képezi: A helyi közösség tanácsa tagjelöltjének felhatalmazása, hogy a nevében történik a javaslat beterjesztése, a választópolgárok jegyzéke, akik támogatják a helyi közösség tanácsa tagjává való jelölésre vonatkozó javaslatot, azoknak a választópolgároknak a hitelesített nyilatkozatával, akik támogatják a jelöltre vonatkozó javaslatot, a jelölt állampolgársági bizonylata, igazolás a jelölt tartózkodási helyéró'l, igazolást a jelölt választói jogáról és nyilatkozat a helyi közösség tanácsa tagjává való jelölés elfogadásáról. Helység, szám A JAVASLAT BETERJESZTÉSÉRE FELHATALMAZOTT SZEMÉLY:. FELHATALMAZÁS (Családi- és utónév) (Lakcím és egységes anyakönyvi szám) (sajátkező aláírás) IMZ 2 őrlap A JELÖLÉS BETERJESZTÉSÉRE ÉS HELYIKÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS ÖSSZES TEVÉKENYSÉGÉNEK ELVÉGZÉSÉRE Felhatalmazom (családi-és utónév) (foglalkozás) (egységes anyakönyvi szám) (lakhely és lakcím)

16 184.oldal 2009.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 8. szám hogy terjessze be a Községi Választási Bizottsághoz helyi közösség Tanácsa tagjelöltjére vonatkozó okiratokat, és végezze el a választási eljárás összes tevékenységét. Helység: Kelt: A TANÁCS TAGJELÖLTJE (családi-és utónév) (aláírás) MEGJEGYZÉS: -A felhatalmazást hitelesíteni kell Topolya Községi Bíróságán vagy Kishegyes községi közigazgatási hivatalában.. IMZ 3 őrlap A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJÁVÁ VALÓ JELÖLÉS JAVASLATÁT TÁMOGATÓ VÁLASZTÓK L I S T Á J A Támogatást kap a javaslat, hogy (a helyi közösség elnevezése) tanácsa tagjainak megválasztására június 21-ére kiírt választásokon a helyi közösség tanácsának tagelöltje (családi- és utónév) egységes anyakönyvi szám (foglalkozás) legyen. (lakcím) Sorszám Családi-és utónév Állandó lakhely és lakcím Egységes anyakönyvi szám

17 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2009.év 185.oldal (a meghatalmazott személy aláírása) A helyi közösség tanácsa tagjelöltjére vonatkozó javaslatot, a helyi közösség tanácsa tagjelöltjének felhatalmazását, hogy a nevében történik a javaslat beterjesztése, a választópolgárok jegyzékét, akik támogatják a helyi közösség tanácsa tagjává való jelölésre vonatkozó javaslatot, azoknak a választópolgároknak a hitelesített nyilatkozatával, akik támogatják a jelöltre vonatkozó javaslatot, a sorszámmal bezárólag, a jelölt állampolgársági bizonylatát, a jelölt tartózkodási helyérıl szóló igazolást, a jelölt választói jogáról szóló igazolást és a helyi közösség tanácsa tagjává való jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot adták át a Községi választási bizottságnak órakor. (a bizottság tagjának aláírása) P.H.. IMZ 4 őrlap: A VÁLASZTÓ NYILATKOZATA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJÁVÁ VALÓ JELÖLÉS JAVASLATÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Támogatom a javaslatot, hogy, jelöljék (családi-és utónév) helyi közösség tanácsának tagjává. helység, dátum VÁLASZTÓ (családi- és utónév) (foglalkozás) (egységes anyakönyvi szám) (lakhely és lakcím) (sajátkező aláírás) Igazolom, hogy jelen nyilatkozatot a fent megnevezett választó sajátkezőleg aláírta és azt sajátjaként elismerte. A hitelesítési illeték dináros összegben megfizettetve. számú őrlap MEGJEGYZÉS:

18 186.oldal 2009.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 8. szám A felhatalmazást hitelesíteni kell Topolya Községi Bíróságán vagy Kishegyes községi közigazgatási hivatalában.. IMZ 5 őrlap I G A Z O L Á S A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJELÖLTJÉNEK LAKHELYÉRİL Igazolom, hogy, született (családi- és utónév) (hely és dátum), egységes anyakönyvi száma:,lakhelye alatt van. Szám: , (helység) (dátum) (lakhely és lakcím) P. H. MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY: (családi-és utónév - aláírás) Megjegyzés: Érvényesek a Szerb Köztársaság Belügyi Szervek Minisztériuma kishegyesi Osztálya őrlapján kiadott igazolások is.. IMZ 6 őrlap I G A Z O L Á S A VÁLASZTÓI JOGRÓL Igazolom, hogy,, (családi-és utónév) (foglalkozás) született, egységes anyakönyvi száma szerepel a Kishegyes (állandó lakhelye és lakcíme) községi választói névjegyzékben és választói joggal rendelkezik. P.H. MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY,

19 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2009.év 187.oldal (Családi-és utónév, aláírás) MEGJEGYZÉS: Elfogadva és Igazolás kiadva Kishegyes község Közigazgatási Hivatala által kiadott őrlapon. IMZ7 őrlap N Y I L A T K O Z A T A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJÁVÁ VALÓ JELÖLÉS ELFOGADÁSÁRÓL Elfogadom a tanácsa tagjává (a helyi közösség elnevezése) való jelölésem a jánius 21-ére kiírt választásokon. (Helység és dátum) JELÖLT, (Családi- és utónév) ( helyiség és lakcím) (foglalkozás) (sajátkező aláírás) MEGJEGYZÉS:- A nyilatkozatot Topolya Községi Bíróságán vagy Kishegyes község Közigazgatási Hivatalában kell hitelesíteni Kishegyes, Szeghegy és Bácsfeketehegy helyi közösségek tanácstagjainak választási eljárásáról és módjáról, megbízatási idıtartamuk megszőnésérıl szóló szabályok 2. szakaszának 2. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 4/09 szám) alapján a Kishegyes község helyi közösségei tanácstagjainak megválasztását lefolytató bizottság május 29-én meghozta a V É G Z É S T KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI EGYSÉGEINEK ÉS SZAVAZÓHELYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL A KISHEGYES KÖZSÉG HELYI KÖZÖSSÉGEI TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA I. Kishegyes, Lovćenac és Bácsfeketehegy helyi közösségek tanácstagjainak megválasztására a következı választási egységeket és szavazóhelyeket határozzák meg Kishegyes község területén: 1 Kishegyes 1 Bolmán utcai otthon, Bolmán utca 14. Kishegyes 2 Kishegyes 2 Tőzoltó otthon, Tito marsall 63. Kishegyes Liliom utca (Harcos), Csépe Imre, Rózsa utca (Hıs), Hosszú utca (Matija Gubec), Lehel utca (Május 1.), Cziráky utca (Köztársaság), Szentandrási út (Varga Gyula), Vajdaság, Napfény utca (Október 18.), Akácfa utca (Július 7.), Ady Endre, Bácska, Szivárvány utca (Bolmán), Kodály Zoltán utca (Marx), Herceg János utca (Tartomány) és Szállások minden szám Kendergyár, Széchenyi István utca (Testvériség), Szekicsi utca (ðuro Salaj), Remény utca (Ivo Lola Ribar), Guyon utca (Egység), Korona utca (Maksim Gorkij), Hajnal utca (Munkás), Híd utca (Partizán), Alvég (Proletár), Sport, Deák Ferenc utca (Svetozar Marković), Fehér Ferenc utca (Simokovity Rókus) 1-43 páratlan sz., 2-58 páros sz., Szılısor, Vuk Karadžić, Kis utca (December 22.), Greiner Endre utca (Gyızelem), Fı utca (Tito marsall) páros sz., páratlan.

20 188.oldal 2009.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 8. szám 3 Kishegyes 3 Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Tito marsall 27., Kishegyes 4 Kishegyes 4 Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Tito marsall 27., Kishegyes 5 Kishegyes 5 Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Tito marsall 27., Kishegyes 6 Lovćenac 1 I.körzeti otthon, I.Milutinović utca, Lovćenac 7 Lovćenac 2 Lovćenčanka Lovćenac, Tito marsall 24. Lovćenac 8 Lovćenac 3 Népegyetem, Lovćenac, Tito marsall 83. Lovćenac 9 Lovćenac 4 Vuk Karadžić Általános Iskola - elıcsarnok Vuk Karadžić 2. Lovćenac Kertsor, Temetı, Kókai, Munkácsy Mihály utca (Élmunkás), Verbászi út, Végsı, Kúlai út, Iparos, Liget utca (November 29.),Zöldkert utca (Népfront), Téglagyár utca (Sutjeska), Keskeny, Kossuth Lajos, Balassy Endre utca (Fruska Gora), Arany János utca (Petıfi brigád) Hegyalja, Vadász, Nikola Tesla, Forrás utca (Boris Kidrič), Rövid, Avar utca (Njegoševa), Széles, Vasút, Malom, Vásár, Főzfa, Halász, Sziváci út (Lenin), Topolyai út Dózsa György, Zsák, Bartók Béla utca (Engelsz), Csendes, Fı utca (Tito marsall) 1-83 páratlan sz., 2-70 páros sz., Dr Babcsányi Sándor utca (JNH), Moholi út (JNH), József Attila, Park utca (Kiss Ferenc), Petıfi Sándor, Tavasz utca (Alkotmány), Nyár, Kisköz utca (Lovćen), Magyar, Dudás Kálmán utca (Papp Pál), Iskola utca (Ifjúság), II.Rákóczi Ferenc, Fehér Ferenc utca (Simokovity Rókus) páros sz., és páratlan sz. B.Sekulić sz.n., 1-tıl 21-ig páratlan sz., és 2-10 páros sz., I.Milutinović 1 és 2, Tito marsall páros sz., R.Pavlović minden szám, S.Kovačević páratlan sz. és páros sz., Július 13.utca sz.n. és 1-69 páratlan sz., B.Kidrič sz.n páratlan sz. és páros sz., ð.ðaković sz.n páratlan sz. és páros sz., M.Čelebić minden szám, Njegoševa sz.n páratlan sz., Stavorska és V.Sjekloće minden szám B.Mićunović 2-26 páros sz., B.Kidrič 1-49 páratlan sz., és 2-50 páros sz., ð.ðaković 1-27 páratlan sz. és 2-34 páros sz., I.L.Ribar sz.n. 1-tıl az utca végéig a páratlanok és 2-tılaz utca végéig a párosak, S.Kovačević 1-tıl 29-ig a páratlanok és 2-tıl 36-ig a párosak, B.Orlandić sz.n a páratlanok és 2-34-ig a párosak, Lj.Popović és M.Srzentić minden szám, Njegoševa 1-23 a páratlanok és 2-38 a párosak, P.Ćetković és a Vasútállomás minden szám és a Július 13. utca a 2-80 a páros számok, Tito marsall 2-44 páros számok B.Perović minden szám, ð.petrović sz.n páros számok és páratlan számok, ð.strugar páros sz. és páratlan sz., F.Janković minden sz., I.Milutinović sz.n páratlan sz., Nikca od Rovina és P.Drapšin minden szám, S.Martinović sz.n páros sz. és páratlan sz., S.Šolaje sz.n. 1-9 páratlan sz. és 2-16 páros sz., V.Karadžić 2-18 páros sz., Tito marsall 29-tıl az utca végéig páratlan sz., B.Popivode minden sz., J.Tomašević minden szám, J.Vučković minden szám, Nevesinjska minden sz., N.ðurković minden sz., Május 1. minden sz., Sutjeska minden sz., November 11. minden sz., Május 15. minden sz., Július 7. minden sz. B.Mićunović sz.n páratlan sz., páros sz., B.Pivljanin és B.Tomović minden szám, ð.petrović 1-37 páratlan sz., 2-36 páros sz., ð.strugar 1-31 páratlan sz., 2-26 páros sz., Mali Beograd és M.Miljanova minden szám, Tito marsall 1-27 páratlan sz., N.Anñusa minden szám, S.Martinović 1-57 páratlan sz., V.Karadžić sz.n. és 5-37 páratlan sz., Ž.Zrenjanin minden szám 10 Bácsfeketehegy 1 Nyugdíjasotthon, Lenin u. Bácsfeketehegy Dózsa György páros sz., páratlan sz., Lenin u páratlan sz. és 2-14 páros sz., Tito marsall 1-31 páratlan sz., J.Zmaj 1-13 páratlan sz. és 2-6 páros sz., Július 13. u páros sz. és páratlan sz., Dózsa György 1-43 páratlan sz. és 2-42 páros sz., Hıs u páratlan sz. és 2-50 páros sz., Jadran u páratlan sz., Kosovska minden szám, Proletár 1-57 páratlan sz. és 2-8 páros sz., S.Kovačević minden szám, Július páratlan sz.

21 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2009.év 189.oldal 11 Bácsfeketehegy 2 12 Bácsfeketehegy 3 13 Bácsfeketehegy 4 Szövetkezeti otthon Bácsfeketehegy Tito marsall Bácsfeketehegy Helyi közösség Bácsfeketehegy, Testvériség 32. Bácsfeketehegy esketıterem Tőzoltóotthon nagyterem JNH 25. Bácsfeketehegy Bolmán 1-21 páratlan sz. és 2-28 páros sz., Testvériség 1-15 páratlan sz., 2-22 páros sz., Duna utca minden szám, I.L.Ribar 2-16 páros sz., 3-15 páratlan sz., JNH 2-20 páros sz., 3-19 páratlan sz., Kiss Ernı 1-9 páratlan sz., 2-8 páros sz., Tito marsall páratlan sz., Népfront 1-17 páratlan sz., 2-20 páros sz., J.Zmaj páros sz., páratlan sz., Petıfi Sándor 2-12 páros sz., páratlan sz., Becsei út minden szám, Hıs u páros sz., páratlan sz., Jadran u páros sz., Proletár páros sz., Vajdaság 1-37 páratlan sz., 2-40 páros sz. Testvériség páros sz., Dózsa György páratlan sz., páros sz., Temetı u. 1-5 páratlan sz., 2-42 páros sz., Lenin u páros sz., páratlan sz., Tito marsall 2-22 páros sz., N.ðurković 1-29 páratlan sz., 2-8 páros sz., Július páratlan sz., páros sz., Ady Endre minden szám, Testvériség páratlan sz., Dózsa György páratlan sz., páros sz., Temetı u páratlan sz., páros sz., Kiss Ferenc minden szám, Lenin páratlan sz., páros sz., Njegoševa 2-50 páros sz., 3-25 páratlan sz., Verbászi út 2-64 páros sz., Vasút u páratlan sz., 2-56 páros sz., Július páratlan sz., páros sz. Bolmán u páratlan sz., páros sz., Testvériség páratlan sz., I.L.Ribar páratlan sz., páros sz., JNH páratlan sz., páros sz., Kiss Ernı páros sz., páratlan sz., Tito marsall páros sz., Népfront páratlan sz., páros sz., N.ðurković páros sz., páratlan sz., Petıfi Sándor 1-15 páratlan sz., páros sz., Verbászi út 1-61 páratlan sz., Bácska minden szám, Bolmán páratlan sz., páros sz., József Attila minden szám, Kiss Ernı páros sz., páratlan sz., Népfront páratlan sz., páros sz., Njegoševa páratlan sz., páros sz., Újsor és Szılısor minden szám, Vasút u páratlan sz., páros sz. У изборним јединицама Мали Иђош 1, Мали Иђош 2, Мали Иђош 3, Мали Иђош 4, Мали Иђош 5, Ловћенац 4 и Фекетић 1, бира се по 3 кандидата. У изборним јединицама Ловћенац 1, Ловћенац 2, Ловћенац, 3, Фекетић 2, Фекетић 3 и Фекетић 4, бира се по 4 кандидата Kishegyes 1, Kishegyes 2, Kishegyes 3, Kishegyes 4, Kishegyes 5, Lovćenac 4 és Bácsfeketehegy 1 választási egységekben 3 jelöltet kell választani. Lovćenac 1, Lovćenac 2, Lovćenac 3, Bácsfeketehegy 2, Bácsfeketehegy 3 és Bácsfeketehegy 4 választási egységekben 4 jelöltet kell választani. II. Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szám: / Kelt: 2009.május 29. K i s h e g y e s KISHEGYES KÖZSÉG HELYI KÖZÖSSÉGEI TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG. Blažo Stojanović, s.k. A bizottság elnöke

22 С А Д Р Ж А Ј T A R T A L O M Број Назив Страна Szám Megnevezés Oldal 44. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора чланова Савета месних заједница општине Мали Иђош Обрасци за спровођењe избора чланова Савета месних заједница општине Мали Иђош Решење о одређивању изборних јединица и бирачких места за избор чланова Савета месних заједница општине Мали Иђош Határidınapló Kishegyes község helyi közösségei tanácstagjainak megválasztásához szükséges elıkészületekrıl és a választás levezetésérıl Kishegyes község helyi közösségei tanácstagjainak megválasztásához szükséges őrlapok Végzés Kishegyes község választási egységeinek és szavazóhelyeinek meghatározásáról a Kishegyes község helyi közösségei tanácstagjainak megválasztására 187 ИЗДАВАЧ: ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Скупштина општине Мали Иђош Данило Дабовић начелник Општинске управе Данило Дабовић, Барањи Силард и Олга Мудрински Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош за Службени лист. KIADJA: Kishegyes község Képviselı-testülete FELELİS SZERKESZTİ: Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetıje A SZERKESZTİ BIZOTTSÁG TAGJAI: Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Mudrinski Olga Az évi elıfizetési elıleg 2.000,00 dinár. Az elıfizetési elıleget a számú folyószámlára Kishegyes község Képviselı-tesülete szerveinek bevétele Hivatalos Lap címre kell befizetni.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2. Szám Година XL Évfolyam Мaли 26.март 2008. г. Kishegyes 2008. márc. 26. 4. Нa oснoву члaнa 15. Зaкoнa o лoкaлним избoримa ( Сл.

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 87. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám Oбразац СО-1 П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Потврђује се да је, (ЈМБГ) са пребивалиштем у (место) (адреса стана)

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 11.04.2012. БРОЈ 4. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.11. 4. SZÁM GODINA XLIV 11.04.2011. BROJ 4. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 27.03.2008. БРОЈ 9 XLI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ: 33./РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА...3 TARTALOM: 33./VÉGZÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVIII 07. април 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2016. Április 07. Број 3. 07.04.2016. СТРАНА 56.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 22.05.2012. БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.05.22. 8. SZÁM GODINA XLIV 22.05.2012. BROJ 8. 46. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám 1. sz. KKT-nyomtatvány VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Igazolom, hogy,, állandó lakóhelye:, (személyazonosító szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 16 XLV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 57. / ОДЛУК A О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ АДА HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉGBELI VÁLASZTÓK TELJES

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2016. ÁPRILIS 25. Z E N T A 64. ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ОДРЖАНИХ

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 11.11.2009. БРОЈ 18 XLII. ÉVFOLYAM 2009.11.11. 18. SZÁM 114./ ОДЛУКA О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСАЧА НА РЕФЕРЕНДУМУ НА ПОДРУЧЈУ ДРУГЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLV 21.10.2013. БРОЈ 12. XLV. ÉVFOLYAM 2013.10.21. 12. SZÁM GODINA XLV 21.10.2013. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 15. XLIX. ÉVFOLYAM 15.SZÁM 74./ РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ AДА И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016 2018. ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 21.05.2014. БРОЈ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben