Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata között hazánkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban"

Átírás

1 Az egyetem gyógyszerészképzés vzsgálata között hazánkban Irt a: Tóthné Sül Borbála okl. gyógyszerész gyógyszerész-doktor fokozat elnyerése céljából Készült: a Semmelwes Orvostudomány Egyetem Gyógyszerésztudomány Kara Egyetem. Gyógyszertárában és Gyógyszerügy Szervezés Oktató Csoportjánál Igazgató: Dr. Zala Károly egyetem tanár Budapest, 987.

2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. Bevezetés II. Irodalm rész:./ Köztörténet áttekntés / g/ 2./ Az orvostudomány kar története / g/ 3 5 III. Tárgyalás rész:./ A gyógyszerészképzés kalakulása 2./ A kéma és botanka els6 tanára Wnterl Jakab professzor 3./ A matera medca els6 tanára, Prandt Adám Ignác professzor 4./ Az egyetem gyógyszertár felálltásának génye 5./ Az orvosdoktor értekezések gyógyszerész jelent6sége 40 6./ A gyógyszerész eskü kalakulása és fejl6dése 44 7./ Album chrurgorum et pharmacopoeorum 48 8./ Az között végzett gyógyszerészhallgatók adatanak értékelése a/ A rendelkezésre álló adatfajták bemutatása b/ A végzett hallgatók számának bemutatása tzéves peródusonként és összességében, születés hely szernt 52 e/ A végzett hallgatók személy adatanak bemutatása - vallás szernt - életkor szernt e/ A szgorlatok anyagának /kérdésenek áttekntése/

3 - 2 - oldal f/ A végzett hallgatók mnostése /vzsga eredmény/ bemutatása 6 g/ Neves gyakorlat oktató gyógyszerészek / Európa térképe, az egyetem és o:t:vos karának vonzás körzete / Magyarország térképe 67. / Irodalom jegyzék 68 2./ Ábrák jegyzéke 7 3./ Táblázatok jegyzéke 7 IV. összefoglalás 72 V. Melléklet: az között végzett hallgatók adata -45

4 - - I, Bevezetés. Hazánkban a török hódoltság után felszabaduló Magyarországon az egyetem oktatás nagyon vontatottan alakulhatott csak k. Többek között ennek tudható be, hogy az egyetem orvos fakultás felálltását csak 769-ben rendelte el Mára Teréza. Az orvoskaron kötelezően előrt 5 tárgy közül a kéma, a botanka és a matera medca oktatása képezte egyben az egyetem gyógyszerészképzés alapját. Hasonló volt a helyzet Európa több országában: a gyógyszerészek elmélet és gyakorlat képzése a kéma és botanka előadások bevezetésével vette kezdetét. A gyógyszerészek kötelező egyetem v.zsgáztatását, egyetem oklevéllel való mnőstését Mára Teréza az 770-ben kadott "Generale Normatvum.n Re santats" jogszabállyal rendelte el. Ennek következménye, hogy az es tanévben a nagyszombat egyetem orvos fakultásán két gyógyszerész-jelölt vzsgázott és kapott "Magster pharmacae" oklevelet. Ezzel ndult útjára hazánkban az egyetem gyógyszerészképzés, amely állandóan fejlődve egyrészt alapot adott a gyógyszerészet tudományok haza kalakulásához, másrészt lehetőséget teremtett az egységes gyógyszerellátás gyakorlat kalak~tásához. I:gy az egyetem képzés szerepe és jelentősége s egyre növekedett, mnd a gyógyszerészet tudományok, mnd a gyakorlat vonatkozásában. Dsszertácós munkám azzal a szándékkel, céllal készült, hogy az egyetem. gyógyszerészképzés meg.ndulásától feltárj am a képzés fejlődését, és feldolgozzam a végzett gyógyszerészhallgatók rendelkezésre álló adatat,

5 - 2 - Az d6közben eltelt 27 oktatás. év átfogó vzsgálata azt mutatta, hogy az általában folyamatos fej- 6dést mutató oktatásban két gen jelent6s határk6 állapítható meg, az 852. és 940 években. Az es6 a kétéves egyetem oktatás, a másodk a négyéves egyetem oktatás bevezetése. Fgyelembevéve az egyetem matrkulákból feldolgozott nagyszámó, kettőezer személyt meghaladó hallgatóságot s, végüls a vzsgált peródus határkövének az 852-es esztendőt választottam. A témaválasztást az ndokolja, hogy H6gyes és Gy6ry egyetemtörténet kézkönyve elkülönítetten nem foglalkozk a gyógyszerészképzés fejl6désével és f6leg nem a hallgatók adatanak feldolgozásával és értékelésével. Végh és Zala az orvoskar 200 éves jubleuma alkalmából összefoglaló áttekntést adtak f6leg a képzés tartalm fejl6désér6, de 6k sem vzsgálták a hallgatók számszerű alakulását és klllönböz6 személy adatat, Ugy vélem, hogy az utóbb adatok feltárásável értékes anyagot bocsájthatcka tovább kutatók részére. A dsszertácós munkám feladatának tekntem, hogy rövd áttekntést adjak a vzsgált d6szak köztörténetér6, az orvoskar kalakulásáról, amt els6sorban a gyógyszerészet tudománnyal való összefonódása ndokol, továbbá smertessem a gyógyszerészképzés kalakulását, fejlődését, feltárva a hallgatók személy adatat s, hogy azokból következtetéseket, megállapításokat tudjak levonn. A téma jellegénél fogva megkövetel, hogy az egészségllgy szervezés- és a történelemtudomány módszeret alkalmazzam. A fellelhet6 elsődleges forrásokat, az "egyetem matrkulák" adatat statsztkalag kívánom feldolgozn és értékeln. A feldolgozás szerves részét képezk a grafkonok, - -- t_á_bázatok llusztrácók. 7tér:kép-ek;--k-épek/ melyek az értékelés eredményét szemléletessé teszk.

6 - :3 - II. Irodalm rés~./ Köztörténet áttekntés Közel másfél évszázados török hódoltság, mely nemzet fejlődésünk legnagyobb akadálya volt, az 699-ben angol közvettéssel létrejött karlóca békével megszűnt, a Temes vdékétől eltekntve egész Magyarország felszabadult. A török gától skerült megszabaduln, de még teljesebbé vált a Habsburg uralom. Már Buda v.sszafoglalását követő évben, 687-ben az országgyűlés kénytelen volt lemondan a szabad krályválasztás jogáról, eltöröl te az Aranybulla ellenállás. záradékát. Magyarország a Habsburgok örökletes králysága lett, a nemesség lemondott a fegyverrel való ellentmondás jogáról, A Habsburgok hatalmának megnövekedése természetes következménye volt a törökök felett aratott nagy győzelem, mvel a felszabadtó háborút a bécs udvar szervezte és vezette. Az évtzedell:g tartó hosszú háború alatt az ország gen sokat szenvedett. A ezer főny császár hadsereg ellátásáról a magyarország jobbágyoknak kellett gondoskodn, akknek házakban voltak elszállásolva, és szabad zsákmánynak tekntették az országot. A bécs udvar meghódtott tartományként kezelte az egykor hódoltság területeket, melyeknek nagyrészét eladományozta, tábornokanak, hadszálltónak. A Habsburg önkény nagy elkeseredést váltott k a bujdosásba kényszer.tett jobbágyok és kenyér nélkül maradt vé r katonák között, akk több skertelen el-

7 - 4 - szgetelt felkelés után, 703-ban országos k.terjedésű szabadságharcot robbantottak k. Az elégedetlenkedők élén II, Rákócz Ferenc / / állt, k nagy utat tett meg addg, mg elfogadta a parasztseregek vezérletét, és fegyverbe szóltott mnden nemes és nemtelen gaz mégyart, 703 végén 704 elején m.ndenféle szempontból b.ztatóan alakult a helyzet. A Habsburgokat teljesen lefoglalta a spanyol örökösödés háború /70-74/. XIV. Lajos franca krállyal elkeseredett harcokat folytattak a spanyol trón megszerzéséért, Az 705-ös szécsény. országgyűlés megszervezte a szabadságharc államát, és megfogalmazta a Habeburgokkal való kegyezés feltétele.t.s. Az 705-ben trónra lépő I. ::József /705-7/ tárgyalásokkal pró bál ta leszereln a szabadságharcot, amelyek azonban kudarccal végződtek és újra fellángolt a harc, amelyben a Habsburgok egyre nagyobb erőket vetettek be, A külpoltka vszonyok kedvezőtlenül alakultak, a kuruc állam belső nehézsége s egyre szaporodtak, az események bals fordulatot vettek a csatamezőn.s. Végüls az 7-es szatmár békével, mely a Habsburgok és a magyar nemesség kompromsszuma, és melyet a fejedelem távollétében Károly Sándor kötött meg I, ::József császárral, a szabadságharc elbukott, a megmaradt kuruc seregek zöme a majtény skon letette a fegyvert. A szatmár békével a magyar kulturáls fejlődésben s törés következett be. A 8. század egyk legjelentősebb változása, hogy gyors ütemben végbement az egykor. török hódoltság. területek benépestése. A vszony.la~ tulnépesedett észak és nyugat területekről szökött jobbágyok kerestek jobb megélhetés feltételeket. rrr. Károly a -Téme-t rendekhez, hogy

8 - 5 - felesleges jobbágyakat eng~djék Magyarországra -ezzel megkezdődött a külföldek szervezett beteleptése és a teleptéstől függetlenül szakadatlanul folyt a bevándorlás /szerb, román, szlovák nemzetségűek/. Ezzel párhuzamosan azonban a magyar nép- melynek sorat csak a természetes szaporodás gyaraptotta- elkerülhetetlenül ksebbségbe szorult. A magyar uralkodó osztály összetétele.s jelentősen megváltozott. A függetlenségért harcoló családok khaltak. Kalakult egy Habsburg-hő arsztokráca. A török kűzése után sem vált egységessé az ország, Erdély külön fejedelemség maradt. Mára Teréza uralkodása / / sok vonatkozásban ój korszakot hozott a nemzet életében. III. Károlynak nem volt fa. Az 7--. pozsony országgyűlésen elfogadtatta a "Pragmatca Sanctót", a Habsburg ház nő ágon való trónörökösödés jogát, bár a magyar köznemesség szvesen élt volna a szabad k.rályválasztás jogával. Má r.a Teréza öröksége üres kncstár és gyenge hadsereg volt, s a fatal

9 - 6 - Mára Teréza

10 - 7 - uralkodónő hamarosan hosszó háboróba keveredett trónja védelmében. A porosz krály /II. Frgyes/ elfoglalta Szlézát, a legparosodottabb Habsburg tartományt. Szlézát a hétéves /756-76:3-.g/ háboróban, melyben a magyar huszárok s résztvettek /Nádasdy Ferenc, Hadk András/ nem skerült vsszafoglalna. A králynő és a magyar rendek között kapcsolat.gen szívélyes maradt. Mkor az 764-ben összehívott országgyűlésen megk.sé relték szóba hozn a nemes. adózást, heves ellenállás támadt. Azért között nem hvtak össze rend országgyűlést. Mára Teréza, majd később II. József kzárólag rendeletekkel kormányoztak. pl.: - A nevelésügy reformja "Rato Educatons Lényege: egységes skolarendszer és tanügygazgatás bevezetése, állam felügyelettel. - Urbér rendelet, am. 767-ben jelent meg, és meghatározta a jobbágytelkek nagyságát és megszabta a telek használatáért járó terheket /földbér, klenced a termelésből, ajándék, robot/. Bár a nemesség tltakozott a rendelet ellen, a králynő mégs végrehajtotta azt. Mára Teréza és f.a II. József az par fejlesztése céljából bevezette az u.n. "merkantlsta" gazdas~gpoltkát. Ennek lényege, hogy állam támogatással par üzemeket hoznak létre, és megerősödésük érdekében magas külföld behozatal vámokat álltanak. Igy nem jöhet létre verseny.

11 - 8 - Magyarországnak a nyersanyagellátó és a kész terméknek pacot bztos tó szerepet szánták. Magyaro rszág és a Habsburg tartományok között belső vámhatár volt. Osztrák parckkért kevés vámot kellett fzetn, a nyersanyag sznte vámmentesen került k. De a brodalom határan túlról behozott áruért magas vámot kellett fzetn. és a magyar parckkelí: k.vtelekor s bárhová rányult az. II. :József g uralkodott, látta, hogy jelentős reformokra van szükség. Igy akarta megmenten a rég rendszert. Türelm rendeletével megtltotta a protestánsok üldözését, :Jobbágyrendeletevel a földesur önkénynek akart gátat szabn. ~lfojtotta a román parasztok felkelését, a vezéreket kerékbe törték, A latn helyett a német lett a hvatalos nyelv, Ennek lett poz.t.v hatása, hogy megnőtt az érdeklődés a magyar nyelv ránt. Átszervezte a közgazgatást, nemes brtok felmérések, népszámlás stb. A nyolcvanas évek végére a felülről végrehajtott reformok rendszere összeomlott és II. :József halálos ágyán a türelm és a jobbágyrendeleten kvül m.nden rendeletét v.sszavonta. II, :József halála után a nemesekben fellobbant a nemzet érzés és gyekeztek elégtételt venn maguknak /brtokfelmérés elégetése stb/. A magyar jakob.nusok r:r. József és II, Lpót dejében még hve voltak a Habsburgoknak, a nemesség ellen az uralkodótól várták a társadalom megújtását. Bztak a fentről jövő reformok lehetőségében. I, Ferenc /l792- reformterveket, le akart számoln a "franca forradalom démonával". Ezért a haladó -~~-~~-ltl35-az-onbarergnrgcrc:l:t< :;;

12 - 9 - értelm.ségek Mart.novcs Ignác vezetésével t.tkos szervezkedésbe kezdtek, 794-ben két társaság alakult: "Reformátorok Társasága" és a "Szabadság és Egyenlőség Társasága",. A megye nemességet szerette volna tömörten, s gy megdönten a Habsburgok, a főúrak, a főpapok hatalmát, Szövetség alapon szervezett köztársaságot akartak a Monarcha helyett. 2. A mérsékelt reformokat a feudalzmus teljes felszámolásával folytatta volna, A programokat /kérdésfelelet formájában/ forradalm káté rta le. A szervezkedés a hatóságok tudomására jutott. A Vérmezőn kvégezték Martnovcsot, Hajnóczyt, Laczkovcsot, Szentmarj at, Sgrayt, Kaznczyt életfogytglan. börtön re tél ték, g tartott Európában a napóleon báborúk dőszaka. A magyar nemesség k.tartott a Habsburgok mellett. A háborús konjuktúra matt meggazdagodott a nemesség /nőtt a gabona ára/, am hamarosan nflácóhoz vezetett. A mezőgazdaság válságba került /nem kellett a szemetes búza/, még ugar maradt a föld egy részén, nem volt gépesítés / kvétel -2 vállalkozó szelleme tőkeerős főúr brtokán. Sokkal több volt azonban a "hétszlvafás" ksnemes, ak jobbágysorban élt, csak nem fzetett adót. A megyék vezetését pedg az u.n. középbrtokos nemesség látta el, akk latnos mőveltséga jogvégzett táblabrák voltak. Őket választották országgyülés követeknek.s /Deák, Kölcsey, Bezeréd. /.

13 - 0 - I. Ferenc abszolutsztkus kormányzása fokozta a szembenállást. A függetlenségért és a társadalm haladásért főleg kulturáls téren harcoltak. Megndult a nyelvúj tás mozgalom /Kaznczy/, önálló magyar művészet és tudomány s kezdett kb9ntakozn. 802-ben Szécheny Ferenc megalapította a Magyar Nemzet Múzeumot. Mezőgazdaság szakoktatás s " megkezdődött, /Keszthelyen Festetcs. György, Szarvason Tessedk Sámuel/, Felélénkült az rodalm élet /Fazekas Mhály, Katona ~6- zsef, Vörösmarty M.hály/. Szécheny István az 825-ös országgyűlésen l év jövedelmét ajánlotta fel a Tudományos Társaság megalap tásá ra, s ezzel a Magyar Tudományos Akadém.a alapjat teremtette meg, Szécheny megfontolt, mérsékelt reformokat hrdetett, melyeket "Htel" című művében rt le. Többek között: - ősség törvényének eltörlését, - robotmunka eltörlését, helyette bérmunkát, - dézsma /klenced/ eltörlését, - céhek eltörlését, "Kmővelt emberfők" sokasodásától várta az ország fellendülését, Magyarország jövőjét csak a Habsburg brodalmon belül tartotta elképzelhetőnek, A lassú átalakulás vezetésére az arszto~rácát tartotta alkalmasnak. Létrehozta a Magyar Gazdaság Egyletet, megszervezte a lótenyésztést, a lóversenyt, Megndította a Duna-Tsza szabályozását, és a gőzhazást, megépítette a Lánchdat, A jobbágyfelszabadítás nem volt a programjában,

14 - - A jobbágyságon belől egyre kéleződött a dfferencálódás /telkes-zsellér/, s ez e rős tette a feudal.zmussal szemben ellenállást, Ehhez járultak még a járványok, pests, kolera. Az elkeseredés jobbágyfelkeléshez vezetett 83-ben a felvdéken, A felkelés, bár nem volt kemelkedő vezére, célja, gyorsan elterjedt. Az u,n, kolera lázadást a katonaság gyorsan leverte. A nemességben egyre jobban térthódtott a lberalzmus éa a nac.onalzmus deológája. Lberalzmus a szabadság kultusza. Harc a polgár és szabadságjogokért /gondolat, sajtó, gyülekezés/. Harc a társadalm haadásért. A naconalzmus önálló gazdaság és poltka egységet hrdetett. Erősítette a nemzet öntudatot, a nemzet kultdra, a nemzet sajátosságok kbontakozását. A lberalzmus és a naconalzmus jegyében zajlott le az os Pozsony. Országgyőlés, A jobbágykérdés megoldását az ellenzék az önkéntes örökváltságban látta. A jobbágy megválthatja magát a földesdrral való egyezkedés dtján. A mérsékelt reformoknak skerült többséget szerezn, de azt a krály udvar vsszautasította. A kormány pedg dj nemzetgyőlést hvatott össze, ahol a megvásárolt "bocskorosok" szavazataval skerült megbuktatn az ellenzéket. Ezen az országgyt.llésen lépett sz.n re Wesselény Mklós, Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc s. Itt tünt fel Kossuth, mnt az Országgyőlés Tudósítások cmő lap szerkesztője,rója. A Habsburg udvar poltka perekkel akarta elfojtan a reformmozgalmat. Wesselényt, Lovassy Lászlót, Kossuthot bebörtönözték,

15 - 2 - Az es országgyolésen már nem lehetett vsszautastan az önkéntes örökváltságot, A közvélemény nyomására szabadon bocsátották a poltka perek hőset, Kossuth szabadulása után a Pest Hrlap szerkesztője lett. Ebben fejtette k programját -jobbágyfelszabadtás, köztehervselés, népképv.selet. Hangsúlyozta az Auszt rí. ától való gazdaság és pol;l:.ka. függetlenséget. Ksé rletet tett a nemesség és a jobbágyság érdekenek összeegyeztetésére, A vezetést a középnemességnek szánta, Az 843/44- es országgyolésen elbukott a köztehervselés ügye, v.szont ~mondták, hogy a magyar az államnyelv. A magyar nyelv államnyelvvé válása kélezte a helyzetet a nemzetségekkel. A gazdaság. életben.s meg.ndult a fellendqlés /Ganz, Göldberger, Valero selyemgyár/. Vasut Pest és Vác között, stb. De mndez Ausztra.parához képest még nagyon csekély. Ennek egy.k akadálya a Magyarországra hátrányos vámpoltka. Kossuth kezdeményezésére alakult meg 84-ben az Iparegyesület, s a független magyar kereskedelem érdekében agtált a fume vasut terve mellett. Az parfejlődés érdekében védővámot akartak kalaktan, de mvel ezt a bécs udvar elutas.totta, helyette létrehozták a "Védegyletet" /Csak magyar parc.kket vásároln/, A Védegylet kezdett poltka ellenzék Párttá alakuln, s erre a bécs udvar válasza: admnsztrátorokat küldött a megyékbe, és kormánypártot alak.tottak, amely konzervat.v volt, s a "fontolva haladás" volt a jelszava ban volt az utolsó rend országgyülés, Az 848. márc.us 3- bécs forradalom után márcus l.5-én Pesten s ktört a _f()rra_d_ac>lll f>r:()grarn_j_u~_él_:l_l2 Pontban.rták le, érzéseket ped.g Petőf. Nemzet dala fejezte k. Márcus 8-án az országgyülés elfogadja a

16 - 3 - jobbágyfelszabadtást, eltörlk a robotot és a klencedet. Márcus végén a bécs udvar már ksérletet tett az ellenforradalomra -csökkenten akarták Magyarország függetlenségét, A felelős magyar kormány mondjon le a hadügyről és a pénzügyről Bécs javára. De ezt az országgyolés vsszautastotta. Bécs meghátrált, s v. Ferdnánd szentes.tette az 848-as törvényeket /jobbágy felszabadtás, robot, dézsma eltörlés, törvény előtt egyenlőség, stb/. A 48-as törvények nsn :glalw.ztak a nemzetség kérdéssel és a Habsburgokhoz való vszonnyal, de ~zel együtt s megnytották az utat a kaptalsta fejlődés rányába. A megalakult felelős magyar mnsztérum Batthyány vezetésével a márcus törvényeket akarta megszlárdtan, és ellerevolt a forradalom továbbfejlesztésének, Tehetetlenné vált a nemzetség mozgalmakkal szemben. A nyár elején krobbant a szerb felkelés ~ellascs vezetésével, akt Bécs ttokban bztatott s támogatott. Az első népképv.s ele t. országgyűlésen l<ossu th 200 ezer ujoncot és 42 mlló fornt htelt kért a fegyveres felkész(llésre, 848. nyarán leverték a párzs, a prága, az olasz az osztrák forradalmat, Batthyány és Deák tárgyáln akart Béccsel, de az udvar ekkor már támadn akart. Lemondott a Batthyány kormány. A hatalom az Országos Honvédelm Bzottmány kezébe került, melynek elnöke l<ossuth volt. ~ellascs vezetésével szeptemberben ka Szeptember. 29-én Pákozdnál vereséget szenvedett a horvát bán. ~~ --l-aktl"4:-ak-a-f-egy-v~-es--ha~-cok.

17 - 4 - Az Országos Honvédelm Bzottmány fő feladata a hadsereg megteremtése volt. A védelemre való felkészőlés nehézkesen ment, a nemzetségek /Bécs felől bujtogatva/ szembefordultak a szabadságharccal. Az árulók türelmetlenül várták Wndschgrltz támadását, ak december 3-án meg s ndult. A katona kudarcok után telén bztató győzelmeket aratott a magyar sereg. A Debrecenbe kényszerőlt országgyűlés áprlsban kadta a Függetlenség Nylatkozatot, a Habsburg ház trónfosztását. Kossuthot kormányzó elnökké választották. A dadalok mögött kezdtek kbontakozn. a külső és belső veszélyek. Már leverték Európa forradalmat és az osztrák-orosz hadak együttes támadása leverte a belső ellentétekkel küzdő magyar hadsereget. Görgey 849. augusztus 3-án letette a fegyvert az orosz herceg előtt. A sértett Haynau rémuralma következett október 6-án 3 arad vértanú kvégzése, Batthyány főbelövetése. A közvélemény hatására Haynaut 850-ben leváltották, s helyére Alexander Bach került, ak gyekezett az országot az "egy és oszthatatlan" császárságba be..eszten./6, 7 /

18 - 5-2,/ Az orvostudomány kar története, 635, május 2-én Pozsonyban kelt az alap.tólevél, melyben Pázmány Péter, az ország prmása, 00,000 Ftnak saját vagyonából való felajánlásával megvetette a nagyszombat, később a budapest. egyetem alapja.t, Az egyetem helyéül /a török hódoltság matt/ Nagyszombatot jelölte meg, Az. egyetem vezetését jezsu.tákra bzta. Kezdetben csak két kara volt, teológa és böcsészet, majd jog karral bővült, Hamarosan felmerült az orvosgyógyszerész képzés szükségessége s, Perlczy János Nógrád megye főorvosa, gyógyszertár tulajdonos 730 táján ndtott mozgalmat a haza közegészségügy reformjáért, Kfejtette, hogy az ország különleges helyzete közállapota matt nem a szomszéd országok ntézménye.t, vagy törvénye.t kell átvenne, Perlczy beérte volna egy orvos-gyógyszerésznevelő ntézettel, am független a jezsuta egyetemtől. Szeme előtt a nagyszombattól független egészségügy ntézet lebegett, Selmecbányára tervezte az ój skolát. Megfelelő botanka kerttel, fővészkedésre alkalmas erdő, mezőkkel és laboratórumokkal rendelkező patka legyen mellette, El s kész:üette a tervezetet, a beadványt Králynő a magyar nemesség adományozásával jutalmazta, s 752-ben megój. tott tervezetét végleg elejtette, Perlczy franca szellemben mnden poltkumtól mentes egyetemről álmodott, Mára Teréza k.rálynő a magyar krály helytartó tanáccsal 769, november 7- elhatározásában tudatta, hogy a nagyszombat

19 - 6 - A"Generale Normat:ívum n Re Santats" bevezeto sora

20 - 7 - Pázmány Péter

21 - 8 - :t,...,.llf / Magyarország térképe XVIII. sz. A nagyszombat egyetem orvos karának épülete

22 - 9 - egyetemet saját és utóda krály pártfogása, gondoskodása és hatalma alá vesz. A krály helytartó tanács felügyelete alá helyez és azt a fennálló karokon kvül az orvos karral.s bővt. Ekkor ndul meg hazánkban a rendszeres orvos oktatás, az es tanévvel. Mára Teréza az orvos kart a bécs egyetem orvos karának mntájára kvánta kalak.tan. Az egyetem élére főgazgatót neveztek k. A tanulmány és fegyelm ügyek közvetlen vezetését krály egyetem consstorum végezte. A Testület a felsőbb helyről k.nevezett elnökből és a karok gazgatőból állt. A kar gazgatók vezették a kar ügyeket. A consstórum mellett a rég egyetemek mntájára volt egy akadéma. hatóság /Mag.stratus Academcus/, melynek tagja: A "Rector Magnfcus", cancellár és négy dékán. A dékánokat a karok tanára. és bekebelezett doktora, a rektort a négy dékán, később négy prokurátor választotta. A procuratort pedg az egyetem négy nemzetsége választotta /magyar, német, cseh, horvát/, Az orvos kar első kar gazgatója Glg János nagyszombat főorvos volt, első dékánja pedg Prandt Ádám, az élettan és gyógyszertan tanára. Ez a szervezet maradt az 777-es "Rato Educat.on.s" /országos tanulmány rendtartás/ szer.nt.s. A nagyszombat consstorum neve változott meg, egyetem krály tanáccsá. Az akadéma hatóság maradt, A rektort a négy dékán, a dékánokat a kar választotta. A knevezett tanács hatáskörében maradt a tanulmány rendszer és a gazdaság ügyek. Az akadéma. hatóság feladata volt a tanulók felett fegyelm felügyelet. A kettős rendszer Nagyszombaton.s és Budán s számos su rlódás ra és lletékesség érdekösszeütközésre adott lehetőséget.

23 ~-- Lényeges változás II. ~ózsef uralkodása alatt történt. megszünt az egyetem elnökség és tanulmány gazgatóság. Az egyetem magstratus avolt cons.stór.um hatáskörét kapta és az egyetem ügyek közvetlen vezetése rá, a karok gazgatása ped.g a dékánokra hárult. Az orvos kar, bár a kar gazgatóság megszünt, még külön kar gazgatót kapott, 786-ban Vez:ar Gábor személyében. :, Az országos főorvos felügyelete maradt. A protomedcust /országos főorvos/ az orvos, sebész. szgorlatokra meg kellett h.vn. A nyelvrendeletnél sem kevésbé jelentős volt II. ~ózsef türelm rendelete /78/. Ebben az akatol kus, tehát az ágosta és helvét htvallásuakat és a nem egyesült görög-keleteket s felruházta a doktorrá avathatás lehetőségével, amennyben őket az eskünek, a maguk vallásával ellenkezésben álló része alól dspendálta, és 782, jun.us 3-án a szeplőtlen fogantatásra teendő esküt teljesen eltörölte. Ezekkel a rendeletekkel a krály a doctor fokozat elérhetésének legfőbb akadályát megszüntette, mnd az akatholkusok, mnd a zsdókra nézve, sőt az utóbbakra vonatkozóan 782. január 2-én kelt utastásában kmondotta, hogy közülök a kváló tehetségüek és a tudományos téren élenhaladók szntén elnyerhetk a jog és orvos doctorátust /KI Az 806-ban megjelent Rato educatons publcae újra vsszaálltotta az egyetem elnök és alelnök /cancellar/ tsztséget és azokra b.zta az egyetem főfelügyeletét. Az egyetem magstratus szervezetét meghagyta. A főfelügyelet maradtaprotomedcus kezében, de a belügyekbe nem szólt bele. 85/6-ban smét a protomedcus lett a tanulmán~gazgató és meghagyták, hogy a következő évben kar dékánnak tanárt ne válasszanak. A tanár testület felkérésére 830/3-ben megengedték,

24 - 2 - hogy tanárok.s lehessenek dékánok /5/. Dékánok vol tas..:. Csausz Márton, Csu rgov.cs Sándor, Broly Ede Flórán, Fabn János, Crsten Krstóf, Gebhardt X, Ferenc, Bugát Pál, Ecksten Frgyes, Havas Ignác, Schmdt János (849-g) Ez a szervezet feléptés 848/49-es tanév.g maradt fenn. Drektorok voltak: Pfsterer András, Lenhossék M.hály, Balassa János, St áfa.ly Ignác /5/ márcusban a forradalom dején a kar gazgató és a protomedcus rendkvűl. ülést hvott össze. Felh.vást ntéztek m.nden orvos és sebész doktorhoz, hogy lépjenek be a karba és abban gyakorolják jogakat és köt elessége.ket. Létrejött egy 5 tagú bzottság, melynek javaslatát junus 2-én és 3-án fogadták el. Ennek lényege, hogy az ország valamenny orvossebész doktora sebészmestere és gyógyszertárral bró gyógyszerésze orvos karrá egyesül, Vezető,: elnök, jegyző, harm.nchat tagból és a budapest egyetem orvos karának tanáraból álló választmány. A karba belépés fakultatv. Feladata: évenként négy közgyűlést tartan és azon határozn az orvos rend javtását célzó javaslatokról és azt a kormány, lletve az országgyűlés elé terjeszten. Másk oldalról választ ad a kormány és a törvényhatóságok részéről. hozzá.ntézett kérdésekre, sz.gorlatokban résztvesz. f.z egyetem orvos-sebész tanára ellenmozgalmat ndtottak. 848, julus 4-én ülést tartottak, ahol felolvasták, hogy a közoktatásügy mnszter Balassa Jánost nevezte k az orvos kar gazgatójává. Balassa átvette az ülés vezetését és két reform javaslatot mutatott be. Egyk

25 - - az orvos kar rendezésére, mszernt az egyetem orvos kara csak tanárokból álljon, rendes, rendkvgl és magántanárokból, a másk javaslatuk pedg az orvos-sebész képzésre vonatkozott. A közoktatásügy. m.nszter az új javaslatot elfogadta, ésaz orvos-sebész tanulmány gazgatójává Balassa Jánost nevezte k. Az egészségügy a kereskedelm mnszté r.umhoz tartozott, az oktatás nem, Az egyetem orvos kara tehát tantó testületből és bektatott tanulókból állt, A tantó testületből válk k a tanártestület, melynek tagja a rendes tanárok, rendkvgl tanárok és a magántanárok, A rendes tanárok közül évenként dékánt választanak, ak admnsztrat.v és fegyelm ügyekben vezet az egyetemet és képvsel. azt k.felét. De ez csak részben valósult meg, mert 850. áprls 2-én kadott rendelet értelmében az egyetem rektorát, dékánjat a teljhatalmú cs, kr. b.ztos nevezte k. Igy az 849/50, évtől 858/59-g knevezett dékánja voltak a karnak, és az új rendszer csak 859/60-ban lépett életbe. Ebben az edőszakban dékánok voltak: Tognó Lajos, Gebhardt x. Ferenc, Sauer Ignác, Rupp ~ános (863-g). Az orvoskar életében jelentos eseményt hozott az Egyetem Nagyszombatból Budára, majd Pestre való átteleptése. Az egyetemet Mára Te:réza 777 február 0- rendeletével helyezte Budá:ra, mvel Nagyszombaton nehézségek merültek fel: a város az ország perféráján volt, kó:rházhány, anyag nehézségek. Az elso javaslatokban az elhelyezésre a várat jelölték meg, amt Mára Teréza nem fogadott el tüzveszély matt. Az orvos kar a várel./ A költözés az éptkezés matt 780-g huzódott. A buda egyetem ünnepélyes megnytására 780. julus 25-én került sor.

26 - - Az orvos kar épülete a buda vár mellett Az orvos kar pest épülete

27 l83/l4-6ől uj sz.gorlat rendszer lépett életbe. Az orvosdoktorság elérésére jelentkezőnek két kórtörténetet kellett beadn és a tanfolyam elvégzése után két szgorlatot letenne. Utána dsszertácót kellett készten és annak tételet négy vtatkozó orvosdoktor ellen megvéden. A sebészdoktorság elnyerésére szntén két szgorlatot kellett letenn, s ha még orvosdoktor s akart lenn, a hányzó tárgyakból még szgorlatozn kellett és dszstertácót készten. Ha orvosdoktor akart sebészdoktor lenn, nek s szgorlatozn kellett sebészetból és a két vzsgát ugyanógy le kellett tenne. Szülészmester oklevelet csak orvosdoktor vagy sebész kaphatott és vzsgázna kellett elmélet, gyakorlat és törvény szék szülésze tből - Szemészmester szntén orvosdoktoe vagy sebész lehetett, ak. ktünőre v.zsgázott szemészetből és még két szgorlatot letett. Fogászmester oklevelet csak az kaphatott, ak legalább két évg ktünően végzett sebészet tanfolyamot és még két vzsgát letett. ~elentős változás volt 848-ban, a tanulás és tantás szabadságának törvénybe ktatása~ Az 85/52-es évben kadott ujabb orvos-sebészet. tanulmány és szgorlat rendszer s meghagyta az eddg tanfolyamokat, és fokozatokat. A felsőbb orvos-sebészet tanfolyam tantárgyaban történt ném változás /+ kórbonctan/. A sebészmester tanfolyam három évre emelekedett, és csak hat gmnázum elvégzése után lehetett de jelentkezn.

28 A polgár sebészet tanfolyamra pedg négy gmnázum elvégzése után, vagy három év elem + három év tanuló levéllel polgár sebész mellett. A tantás nyelve az orvostanhallgatóknak 860-g a latn volt. Az ötvenes években egyes tárgyakat németül, sebészhallgatóknak magyarul és németül, sőt még a szláv nyelven s előadtak. 860 után kzárólag magyarul adtak elő. A tantás kezdetben az 774. rendelet értelmében ~~gy~~~~ volt, de vzsgadjat fzetn kellett. II. József dején év 5 R-g kellett tandjat fzetn a dáknak, és a bejött tandjat a szegény, szorgalmas dákoknak adták ösztöndjul. Ez 848-g maradt fenn, amkor a tana lecke- djat eltörölték. Az 950-es években bevezették E~~~=E~~~~~E~ Anny forntot kellett fzetn., ahány órát vett hetenként a tanuló. Az orvos karon a kezdettől az 848/49-es tanévg bezárólag k.adott oklevelek száma: orvosdoktor sebészdoktor sebészmester polgár. sebész gyógyszerészmester szülészmester szemészmester fogászmester szülészno /2/ Megjegyezn. kvánom, hogy a 2083-as adat a matrkulában ténylegesen szereplo sorszámot jelz. Az adatok kgyüjtése során megállaptottam, hogy a sorszámozások folytatásában több helyen _,.s; :: _vedések yanrók,. melynek alapján a 2083-as adatot s hbásnak kell tekntenem. Az általam alkalmazott sorszámozás a tévedések k.javtásával történt.

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! H J b / l C \ Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút - Üllő út - MÁV vasútvonal - Gyál út által határolt terület Településszerkezet

Részletesebben

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a r. J Budapest. és. kerület Ügyészség B.. 8984/2005/6-1. HATÁROZAT A kábítószerrel vsszaélés vétsége matt a Budapest. kerület Rendõrkaptányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt ndult büntetõügyben a TAKÁCS

Részletesebben

1... ~~ ~ H ': S. ' ; ~hi. lr ~ ii. ili ; ;; J 7 j~ - ~ } l~ J. ;0. ,. t~ i5~ i.i ~ o

1... ~~ ~ H ': S. ' ; ~hi. lr ~ ii. ili ; ;; J 7 j~ - ~ } l~ J. ;0. ,. t~ i5~ i.i ~ o El6szo A magyar nyelv konyv, melyetaz olvas6 a kezeben tart, hetven evvel ezel6tt nemetl, majd olaszul jelent meg. A peldanyok hamarosan elfogytak, rnndmag nem kaphat6k, megantkvarumokban sem skerlt talalnom

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ERP beruházások gazdasági értékelése

ERP beruházások gazdasági értékelése Rózsa Tünde 1 ERP beruházások gazdaság értékelése 1 DE ATC AVK Gazdaság- és Agrárnformatka Tanszék, Debrecen, Böszörmény u. 138 Absztrakt. Egy ERP rendszer bevezetése mnden esetben nagy anyag megterhelést

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig munkafüzet 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 3. Magyarország Zsigmond király idején 1. Jelöld az idõszalagon a következõ

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Cultura Nostra III. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÍRÁSBELI ELSŐ FORDULÓ 2004. FEBRUÁR 10. ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME:

Cultura Nostra III. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÍRÁSBELI ELSŐ FORDULÓ 2004. FEBRUÁR 10. ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME: Cultura Nostra III. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÍRÁSBELI ELSŐ FORDULÓ 2004. FEBRUÁR 10. ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME:.... CSAPATTAGOK: 1,.. 2,.. 3,.. PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve címe: Ajánlatkérı neve: Gottsegen György Országos Kardológa Intézet Címe: Haller út 29. 2. A közbeszerz tárgya mennysége: Központ laboratórumban

Részletesebben

A reformok és a forradalom kora 1820-1849

A reformok és a forradalom kora 1820-1849 A reformok és a forradalom kora 1820-1849 A reformok megindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós Széchenyi István és Wesselényi Miklós Gr. Széchenyi István Bécsben született (1791-1860) részt vett

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról k ö z é l e t l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról turzmus Nvo Kft. Keszthely, Fejér Gy. u. 2. Tel.: 30/9398-611 Nytva tartás: H-P: 9 00-17 00 Szo: 9 00-12 30 www.nvokft.hu A nemrég véget

Részletesebben

Székelyföldi. eseménynaptár avagy mikor érdemes hozzánk jönni... 2012 tavasz-ősz

Székelyföldi. eseménynaptár avagy mikor érdemes hozzánk jönni... 2012 tavasz-ősz Székelyföld eseménynaptár avagy mkor érdemes hozzánk jönn... 2012 tavasz-ősz Kovászna Megye Tanácsa Conslul Judeţean Covasna Covasna County Councl Gyakran előfordul, hogy tudjuk út célunkat, de gondban

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

11. előadás PIACI KERESLET (2)

11. előadás PIACI KERESLET (2) . előadás PIACI KERESLET (2) Kertes Gábor Varan 5. feezete erősen átdolgozva . Állandó rugalmasságú kereslet görbe Olyan kereslet görbe, amt technkalag könnyű kezeln. Ezért szeretk a közgazdászok. Hogyan

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A HAZAI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS VÁZLATOS TÖRTÉNETE dr. Kapronczay Katalin PhD

A HAZAI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS VÁZLATOS TÖRTÉNETE dr. Kapronczay Katalin PhD 1 A HAZAI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS VÁZLATOS TÖRTÉNETE dr. Kapronczay Katalin PhD Az európai előzmények, példák A patikusok (gyógynövényárusok, drogisták, vándor árusok) munkája a korai időkben inkább az iparszerűen

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Dr. MADARAS LÁSZLÓNÉ Dr.

Dr. MADARAS LÁSZLÓNÉ Dr. Szolnok Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. MADARAS LÁSZLÓNÉ Dr. AZ OPTIMALIZÁLÁS ELMÉLETÉNEK EGYIK MAGYAR GYÖNGYSZEME Előadásukkal a 160 éve született Farkas Gyula (1847-1930) akadémkus, vlághírű

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 6. Pf.: 710/4-. Ikt.sz.: 30700/808 /015. számú példány Összegzés a 9/011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő neve

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849)

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849) 4. epocha munkafüzet A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849) Epochazáró: 2014. február 21. péntek Szorgalmi: A reformkori Pest-Buda emlékei a mai városképben (saját készítésű fotóalbum, magyarázó szöveggel

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Bp. Pf. 83. Elszámolás Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú gazgatótanács határozattal 1.1. A jóváírások jogcíme 1. A befzetések

Részletesebben

Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában

Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában KÖZLEMÉNYEK DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS Terület különbségek a haza egészségturzmus kínálatában Bevezetés Napjankban az egészségturzmus különböző formá egyre jelentősebb szerepet játszanak a vlág turzmusában,

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

BKV Előre SC záró pénzügyi

BKV Előre SC záró pénzügyi Nemzet Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmeze út 1-3. Tárgy: záró pénzügy elszámolás BKV Előre SC záró pénzügy jelentése Egyesületünk sportfejlesztés programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be17713/2011

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A neurális hálózatok alapjai

A neurális hálózatok alapjai A neuráls hálózatok alapja (A Neuráls hálózatok és mszak alkalmazásak cím könyv (ld. források) alapján) 1. Bológa alapok A bológa alapok megsmerése azért fontos, mert nagyon sok egyed neuráls struktúra,

Részletesebben

WKff&W & *g- Kskega gxa*ff Y #b*ff & egj***t a 4*" Hírnsrn*k K*ní*re**r* 1999" r-y1f!!'" 't--]..'."sé.*{l '' j.í ' ' '& : '.,t r:,,) 't',] e.'r' '1] :'] r ',] *; "- h,oo ".,.q L,?. F ' '!., r J,L.* ':t

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját.

Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját. Köszöntöm Önt, a sopron Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Programjának olvasóját. Közel száz éve névadónk a lánglelkű költő. Az Ő szellemsége áthatja hagyományankat, ünnepenket,

Részletesebben

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése Mûhel Tóth Zoltán docens, Károl Róbert Főskola E-mal: zol@karolrobert.hu Nemlneárs függvének llesztésének néhán kérdése A nemlneárs regresszós és trendfüggvének llesztésekor számos esetben alkalmazzuk

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

9. Visszavezetés egyedi felsorolókkal

9. Visszavezetés egyedi felsorolókkal 9. Vsszavezetés egyed felsorolókkal Ebben a fejezetben a hét általános programozás tételt olyan feladatok megoldására alkalmazzuk, ahol nem lehet nevezetes felsorolókat sználn, azaz a Frst(), Next(), End()

Részletesebben

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása Makroökonóma A gazdaságpoltka beavatkozások hatása 9-10. előadás 2010. áprls A kormányzat beavatkozás vzsgálata Az alkalmazott eszköz alapján: költségvetés poltka monetárs poltka az elérendő cél szernt:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ A NAGYSZOMBATI EGYETEM JOGI KARÁNAK BUDÁRA KÖLTÖZÉSE

SZÖGI LÁSZLÓ A NAGYSZOMBATI EGYETEM JOGI KARÁNAK BUDÁRA KÖLTÖZÉSE SZÖGI LÁSZLÓ A NAGYSZOMBATI EGYETEM JOGI KARÁNAK BUDÁRA KÖLTÖZÉSE Magyarország legrégibb, folyamatosan működő universitasa, a Nagyszombati Egyetem 367 évvel ezelőtt kezdte meg működését, és ezen az egyetemen

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

Keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel

Keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel SZAKDOLGOZAT Keresztkorrelácó vzsgálata statsztka teszttel Készítette: Balogh Bertalan kéma BSc szakos hallgató Témavezető: Tóth Gergely egyetem docens Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudomány

Részletesebben

CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 T ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 9. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz. példány CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Kutatók. 2010. szeptember 24.

Kutatók. 2010. szeptember 24. Kutatók éjszakája a Nyugat-magyarország Egyetemen 2010. szeptember 24. TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Scence wthout borders Tudás határok nélkül. Tudásdsszemnácó a Nyugat-magyarország Egyetemen A projekt az

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság BELÜGYMINISZTÉRIU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1022/5/1968. Hk. 102/8/72. 1 0 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK 5. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi március hó 12én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL 01/2008:20236 javított 8.3 2.2.36. AZ IONKONCENRÁCIÓ POENCIOMERIÁ MEGHAÁROZÁA IONZELEKÍ ELEKRÓDOK ALKALMAZÁÁAL Az onszeletív eletród potencálja (E) és a megfelelő on atvtásána (a ) logartmusa özött deáls

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Bóds József egyetem tanár, dékán AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Doktor (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ

Részletesebben

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1.

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1. Tömegközlekedés rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Vktóra - Szöllősy Zsolt - Dr. Csszár Csaba 1. Bevezetés A közlekedés térben-dőben leátszódó, kívülről és

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Reaktivitás on-line digitális mérhetősége virtuális méréstechnikával

Reaktivitás on-line digitális mérhetősége virtuális méréstechnikával Szeged Tudományegyetem Természettudomány Kar Reaktvtás on-lne dgtáls mérhetősége vrtuáls méréstechnkával TDK dolgozat Készítette: Bara Péter fzkus szakos hallgató IV-V. évfolyam Témavezető: Dr. Korpás

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA 89/2010. (IX. 30.) sz. határozat A SEMMELWEIS EGYETEM VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 89/2010. (IX. 30.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem

Részletesebben