Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata között hazánkban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban"

Átírás

1 Az egyetem gyógyszerészképzés vzsgálata között hazánkban Irt a: Tóthné Sül Borbála okl. gyógyszerész gyógyszerész-doktor fokozat elnyerése céljából Készült: a Semmelwes Orvostudomány Egyetem Gyógyszerésztudomány Kara Egyetem. Gyógyszertárában és Gyógyszerügy Szervezés Oktató Csoportjánál Igazgató: Dr. Zala Károly egyetem tanár Budapest, 987.

2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. Bevezetés II. Irodalm rész:./ Köztörténet áttekntés / g/ 2./ Az orvostudomány kar története / g/ 3 5 III. Tárgyalás rész:./ A gyógyszerészképzés kalakulása 2./ A kéma és botanka els6 tanára Wnterl Jakab professzor 3./ A matera medca els6 tanára, Prandt Adám Ignác professzor 4./ Az egyetem gyógyszertár felálltásának génye 5./ Az orvosdoktor értekezések gyógyszerész jelent6sége 40 6./ A gyógyszerész eskü kalakulása és fejl6dése 44 7./ Album chrurgorum et pharmacopoeorum 48 8./ Az között végzett gyógyszerészhallgatók adatanak értékelése a/ A rendelkezésre álló adatfajták bemutatása b/ A végzett hallgatók számának bemutatása tzéves peródusonként és összességében, születés hely szernt 52 e/ A végzett hallgatók személy adatanak bemutatása - vallás szernt - életkor szernt e/ A szgorlatok anyagának /kérdésenek áttekntése/

3 - 2 - oldal f/ A végzett hallgatók mnostése /vzsga eredmény/ bemutatása 6 g/ Neves gyakorlat oktató gyógyszerészek / Európa térképe, az egyetem és o:t:vos karának vonzás körzete / Magyarország térképe 67. / Irodalom jegyzék 68 2./ Ábrák jegyzéke 7 3./ Táblázatok jegyzéke 7 IV. összefoglalás 72 V. Melléklet: az között végzett hallgatók adata -45

4 - - I, Bevezetés. Hazánkban a török hódoltság után felszabaduló Magyarországon az egyetem oktatás nagyon vontatottan alakulhatott csak k. Többek között ennek tudható be, hogy az egyetem orvos fakultás felálltását csak 769-ben rendelte el Mára Teréza. Az orvoskaron kötelezően előrt 5 tárgy közül a kéma, a botanka és a matera medca oktatása képezte egyben az egyetem gyógyszerészképzés alapját. Hasonló volt a helyzet Európa több országában: a gyógyszerészek elmélet és gyakorlat képzése a kéma és botanka előadások bevezetésével vette kezdetét. A gyógyszerészek kötelező egyetem v.zsgáztatását, egyetem oklevéllel való mnőstését Mára Teréza az 770-ben kadott "Generale Normatvum.n Re santats" jogszabállyal rendelte el. Ennek következménye, hogy az es tanévben a nagyszombat egyetem orvos fakultásán két gyógyszerész-jelölt vzsgázott és kapott "Magster pharmacae" oklevelet. Ezzel ndult útjára hazánkban az egyetem gyógyszerészképzés, amely állandóan fejlődve egyrészt alapot adott a gyógyszerészet tudományok haza kalakulásához, másrészt lehetőséget teremtett az egységes gyógyszerellátás gyakorlat kalak~tásához. I:gy az egyetem képzés szerepe és jelentősége s egyre növekedett, mnd a gyógyszerészet tudományok, mnd a gyakorlat vonatkozásában. Dsszertácós munkám azzal a szándékkel, céllal készült, hogy az egyetem. gyógyszerészképzés meg.ndulásától feltárj am a képzés fejlődését, és feldolgozzam a végzett gyógyszerészhallgatók rendelkezésre álló adatat,

5 - 2 - Az d6közben eltelt 27 oktatás. év átfogó vzsgálata azt mutatta, hogy az általában folyamatos fej- 6dést mutató oktatásban két gen jelent6s határk6 állapítható meg, az 852. és 940 években. Az es6 a kétéves egyetem oktatás, a másodk a négyéves egyetem oktatás bevezetése. Fgyelembevéve az egyetem matrkulákból feldolgozott nagyszámó, kettőezer személyt meghaladó hallgatóságot s, végüls a vzsgált peródus határkövének az 852-es esztendőt választottam. A témaválasztást az ndokolja, hogy H6gyes és Gy6ry egyetemtörténet kézkönyve elkülönítetten nem foglalkozk a gyógyszerészképzés fejl6désével és f6leg nem a hallgatók adatanak feldolgozásával és értékelésével. Végh és Zala az orvoskar 200 éves jubleuma alkalmából összefoglaló áttekntést adtak f6leg a képzés tartalm fejl6désér6, de 6k sem vzsgálták a hallgatók számszerű alakulását és klllönböz6 személy adatat, Ugy vélem, hogy az utóbb adatok feltárásável értékes anyagot bocsájthatcka tovább kutatók részére. A dsszertácós munkám feladatának tekntem, hogy rövd áttekntést adjak a vzsgált d6szak köztörténetér6, az orvoskar kalakulásáról, amt els6sorban a gyógyszerészet tudománnyal való összefonódása ndokol, továbbá smertessem a gyógyszerészképzés kalakulását, fejlődését, feltárva a hallgatók személy adatat s, hogy azokból következtetéseket, megállapításokat tudjak levonn. A téma jellegénél fogva megkövetel, hogy az egészségllgy szervezés- és a történelemtudomány módszeret alkalmazzam. A fellelhet6 elsődleges forrásokat, az "egyetem matrkulák" adatat statsztkalag kívánom feldolgozn és értékeln. A feldolgozás szerves részét képezk a grafkonok, - -- t_á_bázatok llusztrácók. 7tér:kép-ek;--k-épek/ melyek az értékelés eredményét szemléletessé teszk.

6 - :3 - II. Irodalm rés~./ Köztörténet áttekntés Közel másfél évszázados török hódoltság, mely nemzet fejlődésünk legnagyobb akadálya volt, az 699-ben angol közvettéssel létrejött karlóca békével megszűnt, a Temes vdékétől eltekntve egész Magyarország felszabadult. A török gától skerült megszabaduln, de még teljesebbé vált a Habsburg uralom. Már Buda v.sszafoglalását követő évben, 687-ben az országgyűlés kénytelen volt lemondan a szabad krályválasztás jogáról, eltöröl te az Aranybulla ellenállás. záradékát. Magyarország a Habsburgok örökletes králysága lett, a nemesség lemondott a fegyverrel való ellentmondás jogáról, A Habsburgok hatalmának megnövekedése természetes következménye volt a törökök felett aratott nagy győzelem, mvel a felszabadtó háborút a bécs udvar szervezte és vezette. Az évtzedell:g tartó hosszú háború alatt az ország gen sokat szenvedett. A ezer főny császár hadsereg ellátásáról a magyarország jobbágyoknak kellett gondoskodn, akknek házakban voltak elszállásolva, és szabad zsákmánynak tekntették az országot. A bécs udvar meghódtott tartományként kezelte az egykor hódoltság területeket, melyeknek nagyrészét eladományozta, tábornokanak, hadszálltónak. A Habsburg önkény nagy elkeseredést váltott k a bujdosásba kényszer.tett jobbágyok és kenyér nélkül maradt vé r katonák között, akk több skertelen el-

7 - 4 - szgetelt felkelés után, 703-ban országos k.terjedésű szabadságharcot robbantottak k. Az elégedetlenkedők élén II, Rákócz Ferenc / / állt, k nagy utat tett meg addg, mg elfogadta a parasztseregek vezérletét, és fegyverbe szóltott mnden nemes és nemtelen gaz mégyart, 703 végén 704 elején m.ndenféle szempontból b.ztatóan alakult a helyzet. A Habsburgokat teljesen lefoglalta a spanyol örökösödés háború /70-74/. XIV. Lajos franca krállyal elkeseredett harcokat folytattak a spanyol trón megszerzéséért, Az 705-ös szécsény. országgyűlés megszervezte a szabadságharc államát, és megfogalmazta a Habeburgokkal való kegyezés feltétele.t.s. Az 705-ben trónra lépő I. ::József /705-7/ tárgyalásokkal pró bál ta leszereln a szabadságharcot, amelyek azonban kudarccal végződtek és újra fellángolt a harc, amelyben a Habsburgok egyre nagyobb erőket vetettek be, A külpoltka vszonyok kedvezőtlenül alakultak, a kuruc állam belső nehézsége s egyre szaporodtak, az események bals fordulatot vettek a csatamezőn.s. Végüls az 7-es szatmár békével, mely a Habsburgok és a magyar nemesség kompromsszuma, és melyet a fejedelem távollétében Károly Sándor kötött meg I, ::József császárral, a szabadságharc elbukott, a megmaradt kuruc seregek zöme a majtény skon letette a fegyvert. A szatmár békével a magyar kulturáls fejlődésben s törés következett be. A 8. század egyk legjelentősebb változása, hogy gyors ütemben végbement az egykor. török hódoltság. területek benépestése. A vszony.la~ tulnépesedett észak és nyugat területekről szökött jobbágyok kerestek jobb megélhetés feltételeket. rrr. Károly a -Téme-t rendekhez, hogy

8 - 5 - felesleges jobbágyakat eng~djék Magyarországra -ezzel megkezdődött a külföldek szervezett beteleptése és a teleptéstől függetlenül szakadatlanul folyt a bevándorlás /szerb, román, szlovák nemzetségűek/. Ezzel párhuzamosan azonban a magyar nép- melynek sorat csak a természetes szaporodás gyaraptotta- elkerülhetetlenül ksebbségbe szorult. A magyar uralkodó osztály összetétele.s jelentősen megváltozott. A függetlenségért harcoló családok khaltak. Kalakult egy Habsburg-hő arsztokráca. A török kűzése után sem vált egységessé az ország, Erdély külön fejedelemség maradt. Mára Teréza uralkodása / / sok vonatkozásban ój korszakot hozott a nemzet életében. III. Károlynak nem volt fa. Az 7--. pozsony országgyűlésen elfogadtatta a "Pragmatca Sanctót", a Habsburg ház nő ágon való trónörökösödés jogát, bár a magyar köznemesség szvesen élt volna a szabad k.rályválasztás jogával. Má r.a Teréza öröksége üres kncstár és gyenge hadsereg volt, s a fatal

9 - 6 - Mára Teréza

10 - 7 - uralkodónő hamarosan hosszó háboróba keveredett trónja védelmében. A porosz krály /II. Frgyes/ elfoglalta Szlézát, a legparosodottabb Habsburg tartományt. Szlézát a hétéves /756-76:3-.g/ háboróban, melyben a magyar huszárok s résztvettek /Nádasdy Ferenc, Hadk András/ nem skerült vsszafoglalna. A králynő és a magyar rendek között kapcsolat.gen szívélyes maradt. Mkor az 764-ben összehívott országgyűlésen megk.sé relték szóba hozn a nemes. adózást, heves ellenállás támadt. Azért között nem hvtak össze rend országgyűlést. Mára Teréza, majd később II. József kzárólag rendeletekkel kormányoztak. pl.: - A nevelésügy reformja "Rato Educatons Lényege: egységes skolarendszer és tanügygazgatás bevezetése, állam felügyelettel. - Urbér rendelet, am. 767-ben jelent meg, és meghatározta a jobbágytelkek nagyságát és megszabta a telek használatáért járó terheket /földbér, klenced a termelésből, ajándék, robot/. Bár a nemesség tltakozott a rendelet ellen, a králynő mégs végrehajtotta azt. Mára Teréza és f.a II. József az par fejlesztése céljából bevezette az u.n. "merkantlsta" gazdas~gpoltkát. Ennek lényege, hogy állam támogatással par üzemeket hoznak létre, és megerősödésük érdekében magas külföld behozatal vámokat álltanak. Igy nem jöhet létre verseny.

11 - 8 - Magyarországnak a nyersanyagellátó és a kész terméknek pacot bztos tó szerepet szánták. Magyaro rszág és a Habsburg tartományok között belső vámhatár volt. Osztrák parckkért kevés vámot kellett fzetn, a nyersanyag sznte vámmentesen került k. De a brodalom határan túlról behozott áruért magas vámot kellett fzetn. és a magyar parckkelí: k.vtelekor s bárhová rányult az. II. :József g uralkodott, látta, hogy jelentős reformokra van szükség. Igy akarta megmenten a rég rendszert. Türelm rendeletével megtltotta a protestánsok üldözését, :Jobbágyrendeletevel a földesur önkénynek akart gátat szabn. ~lfojtotta a román parasztok felkelését, a vezéreket kerékbe törték, A latn helyett a német lett a hvatalos nyelv, Ennek lett poz.t.v hatása, hogy megnőtt az érdeklődés a magyar nyelv ránt. Átszervezte a közgazgatást, nemes brtok felmérések, népszámlás stb. A nyolcvanas évek végére a felülről végrehajtott reformok rendszere összeomlott és II. :József halálos ágyán a türelm és a jobbágyrendeleten kvül m.nden rendeletét v.sszavonta. II, :József halála után a nemesekben fellobbant a nemzet érzés és gyekeztek elégtételt venn maguknak /brtokfelmérés elégetése stb/. A magyar jakob.nusok r:r. József és II, Lpót dejében még hve voltak a Habsburgoknak, a nemesség ellen az uralkodótól várták a társadalom megújtását. Bztak a fentről jövő reformok lehetőségében. I, Ferenc /l792- reformterveket, le akart számoln a "franca forradalom démonával". Ezért a haladó -~~-~~-ltl35-az-onbarergnrgcrc:l:t< :;;

12 - 9 - értelm.ségek Mart.novcs Ignác vezetésével t.tkos szervezkedésbe kezdtek, 794-ben két társaság alakult: "Reformátorok Társasága" és a "Szabadság és Egyenlőség Társasága",. A megye nemességet szerette volna tömörten, s gy megdönten a Habsburgok, a főúrak, a főpapok hatalmát, Szövetség alapon szervezett köztársaságot akartak a Monarcha helyett. 2. A mérsékelt reformokat a feudalzmus teljes felszámolásával folytatta volna, A programokat /kérdésfelelet formájában/ forradalm káté rta le. A szervezkedés a hatóságok tudomására jutott. A Vérmezőn kvégezték Martnovcsot, Hajnóczyt, Laczkovcsot, Szentmarj at, Sgrayt, Kaznczyt életfogytglan. börtön re tél ték, g tartott Európában a napóleon báborúk dőszaka. A magyar nemesség k.tartott a Habsburgok mellett. A háborús konjuktúra matt meggazdagodott a nemesség /nőtt a gabona ára/, am hamarosan nflácóhoz vezetett. A mezőgazdaság válságba került /nem kellett a szemetes búza/, még ugar maradt a föld egy részén, nem volt gépesítés / kvétel -2 vállalkozó szelleme tőkeerős főúr brtokán. Sokkal több volt azonban a "hétszlvafás" ksnemes, ak jobbágysorban élt, csak nem fzetett adót. A megyék vezetését pedg az u.n. középbrtokos nemesség látta el, akk latnos mőveltséga jogvégzett táblabrák voltak. Őket választották országgyülés követeknek.s /Deák, Kölcsey, Bezeréd. /.

13 - 0 - I. Ferenc abszolutsztkus kormányzása fokozta a szembenállást. A függetlenségért és a társadalm haladásért főleg kulturáls téren harcoltak. Megndult a nyelvúj tás mozgalom /Kaznczy/, önálló magyar művészet és tudomány s kezdett kb9ntakozn. 802-ben Szécheny Ferenc megalapította a Magyar Nemzet Múzeumot. Mezőgazdaság szakoktatás s " megkezdődött, /Keszthelyen Festetcs. György, Szarvason Tessedk Sámuel/, Felélénkült az rodalm élet /Fazekas Mhály, Katona ~6- zsef, Vörösmarty M.hály/. Szécheny István az 825-ös országgyűlésen l év jövedelmét ajánlotta fel a Tudományos Társaság megalap tásá ra, s ezzel a Magyar Tudományos Akadém.a alapjat teremtette meg, Szécheny megfontolt, mérsékelt reformokat hrdetett, melyeket "Htel" című művében rt le. Többek között: - ősség törvényének eltörlését, - robotmunka eltörlését, helyette bérmunkát, - dézsma /klenced/ eltörlését, - céhek eltörlését, "Kmővelt emberfők" sokasodásától várta az ország fellendülését, Magyarország jövőjét csak a Habsburg brodalmon belül tartotta elképzelhetőnek, A lassú átalakulás vezetésére az arszto~rácát tartotta alkalmasnak. Létrehozta a Magyar Gazdaság Egyletet, megszervezte a lótenyésztést, a lóversenyt, Megndította a Duna-Tsza szabályozását, és a gőzhazást, megépítette a Lánchdat, A jobbágyfelszabadítás nem volt a programjában,

14 - - A jobbágyságon belől egyre kéleződött a dfferencálódás /telkes-zsellér/, s ez e rős tette a feudal.zmussal szemben ellenállást, Ehhez járultak még a járványok, pests, kolera. Az elkeseredés jobbágyfelkeléshez vezetett 83-ben a felvdéken, A felkelés, bár nem volt kemelkedő vezére, célja, gyorsan elterjedt. Az u,n, kolera lázadást a katonaság gyorsan leverte. A nemességben egyre jobban térthódtott a lberalzmus éa a nac.onalzmus deológája. Lberalzmus a szabadság kultusza. Harc a polgár és szabadságjogokért /gondolat, sajtó, gyülekezés/. Harc a társadalm haadásért. A naconalzmus önálló gazdaság és poltka egységet hrdetett. Erősítette a nemzet öntudatot, a nemzet kultdra, a nemzet sajátosságok kbontakozását. A lberalzmus és a naconalzmus jegyében zajlott le az os Pozsony. Országgyőlés, A jobbágykérdés megoldását az ellenzék az önkéntes örökváltságban látta. A jobbágy megválthatja magát a földesdrral való egyezkedés dtján. A mérsékelt reformoknak skerült többséget szerezn, de azt a krály udvar vsszautasította. A kormány pedg dj nemzetgyőlést hvatott össze, ahol a megvásárolt "bocskorosok" szavazataval skerült megbuktatn az ellenzéket. Ezen az országgyt.llésen lépett sz.n re Wesselény Mklós, Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc s. Itt tünt fel Kossuth, mnt az Országgyőlés Tudósítások cmő lap szerkesztője,rója. A Habsburg udvar poltka perekkel akarta elfojtan a reformmozgalmat. Wesselényt, Lovassy Lászlót, Kossuthot bebörtönözték,

15 - 2 - Az es országgyolésen már nem lehetett vsszautastan az önkéntes örökváltságot, A közvélemény nyomására szabadon bocsátották a poltka perek hőset, Kossuth szabadulása után a Pest Hrlap szerkesztője lett. Ebben fejtette k programját -jobbágyfelszabadtás, köztehervselés, népképv.selet. Hangsúlyozta az Auszt rí. ától való gazdaság és pol;l:.ka. függetlenséget. Ksé rletet tett a nemesség és a jobbágyság érdekenek összeegyeztetésére, A vezetést a középnemességnek szánta, Az 843/44- es országgyolésen elbukott a köztehervselés ügye, v.szont ~mondták, hogy a magyar az államnyelv. A magyar nyelv államnyelvvé válása kélezte a helyzetet a nemzetségekkel. A gazdaság. életben.s meg.ndult a fellendqlés /Ganz, Göldberger, Valero selyemgyár/. Vasut Pest és Vác között, stb. De mndez Ausztra.parához képest még nagyon csekély. Ennek egy.k akadálya a Magyarországra hátrányos vámpoltka. Kossuth kezdeményezésére alakult meg 84-ben az Iparegyesület, s a független magyar kereskedelem érdekében agtált a fume vasut terve mellett. Az parfejlődés érdekében védővámot akartak kalaktan, de mvel ezt a bécs udvar elutas.totta, helyette létrehozták a "Védegyletet" /Csak magyar parc.kket vásároln/, A Védegylet kezdett poltka ellenzék Párttá alakuln, s erre a bécs udvar válasza: admnsztrátorokat küldött a megyékbe, és kormánypártot alak.tottak, amely konzervat.v volt, s a "fontolva haladás" volt a jelszava ban volt az utolsó rend országgyülés, Az 848. márc.us 3- bécs forradalom után márcus l.5-én Pesten s ktört a _f()rra_d_ac>lll f>r:()grarn_j_u~_él_:l_l2 Pontban.rták le, érzéseket ped.g Petőf. Nemzet dala fejezte k. Márcus 8-án az országgyülés elfogadja a

16 - 3 - jobbágyfelszabadtást, eltörlk a robotot és a klencedet. Márcus végén a bécs udvar már ksérletet tett az ellenforradalomra -csökkenten akarták Magyarország függetlenségét, A felelős magyar kormány mondjon le a hadügyről és a pénzügyről Bécs javára. De ezt az országgyolés vsszautastotta. Bécs meghátrált, s v. Ferdnánd szentes.tette az 848-as törvényeket /jobbágy felszabadtás, robot, dézsma eltörlés, törvény előtt egyenlőség, stb/. A 48-as törvények nsn :glalw.ztak a nemzetség kérdéssel és a Habsburgokhoz való vszonnyal, de ~zel együtt s megnytották az utat a kaptalsta fejlődés rányába. A megalakult felelős magyar mnsztérum Batthyány vezetésével a márcus törvényeket akarta megszlárdtan, és ellerevolt a forradalom továbbfejlesztésének, Tehetetlenné vált a nemzetség mozgalmakkal szemben. A nyár elején krobbant a szerb felkelés ~ellascs vezetésével, akt Bécs ttokban bztatott s támogatott. Az első népképv.s ele t. országgyűlésen l<ossu th 200 ezer ujoncot és 42 mlló fornt htelt kért a fegyveres felkész(llésre, 848. nyarán leverték a párzs, a prága, az olasz az osztrák forradalmat, Batthyány és Deák tárgyáln akart Béccsel, de az udvar ekkor már támadn akart. Lemondott a Batthyány kormány. A hatalom az Országos Honvédelm Bzottmány kezébe került, melynek elnöke l<ossuth volt. ~ellascs vezetésével szeptemberben ka Szeptember. 29-én Pákozdnál vereséget szenvedett a horvát bán. ~~ --l-aktl"4:-ak-a-f-egy-v~-es--ha~-cok.

17 - 4 - Az Országos Honvédelm Bzottmány fő feladata a hadsereg megteremtése volt. A védelemre való felkészőlés nehézkesen ment, a nemzetségek /Bécs felől bujtogatva/ szembefordultak a szabadságharccal. Az árulók türelmetlenül várták Wndschgrltz támadását, ak december 3-án meg s ndult. A katona kudarcok után telén bztató győzelmeket aratott a magyar sereg. A Debrecenbe kényszerőlt országgyűlés áprlsban kadta a Függetlenség Nylatkozatot, a Habsburg ház trónfosztását. Kossuthot kormányzó elnökké választották. A dadalok mögött kezdtek kbontakozn. a külső és belső veszélyek. Már leverték Európa forradalmat és az osztrák-orosz hadak együttes támadása leverte a belső ellentétekkel küzdő magyar hadsereget. Görgey 849. augusztus 3-án letette a fegyvert az orosz herceg előtt. A sértett Haynau rémuralma következett október 6-án 3 arad vértanú kvégzése, Batthyány főbelövetése. A közvélemény hatására Haynaut 850-ben leváltották, s helyére Alexander Bach került, ak gyekezett az országot az "egy és oszthatatlan" császárságba be..eszten./6, 7 /

18 - 5-2,/ Az orvostudomány kar története, 635, május 2-én Pozsonyban kelt az alap.tólevél, melyben Pázmány Péter, az ország prmása, 00,000 Ftnak saját vagyonából való felajánlásával megvetette a nagyszombat, később a budapest. egyetem alapja.t, Az egyetem helyéül /a török hódoltság matt/ Nagyszombatot jelölte meg, Az. egyetem vezetését jezsu.tákra bzta. Kezdetben csak két kara volt, teológa és böcsészet, majd jog karral bővült, Hamarosan felmerült az orvosgyógyszerész képzés szükségessége s, Perlczy János Nógrád megye főorvosa, gyógyszertár tulajdonos 730 táján ndtott mozgalmat a haza közegészségügy reformjáért, Kfejtette, hogy az ország különleges helyzete közállapota matt nem a szomszéd országok ntézménye.t, vagy törvénye.t kell átvenne, Perlczy beérte volna egy orvos-gyógyszerésznevelő ntézettel, am független a jezsuta egyetemtől. Szeme előtt a nagyszombattól független egészségügy ntézet lebegett, Selmecbányára tervezte az ój skolát. Megfelelő botanka kerttel, fővészkedésre alkalmas erdő, mezőkkel és laboratórumokkal rendelkező patka legyen mellette, El s kész:üette a tervezetet, a beadványt Králynő a magyar nemesség adományozásával jutalmazta, s 752-ben megój. tott tervezetét végleg elejtette, Perlczy franca szellemben mnden poltkumtól mentes egyetemről álmodott, Mára Teréza k.rálynő a magyar krály helytartó tanáccsal 769, november 7- elhatározásában tudatta, hogy a nagyszombat

19 - 6 - A"Generale Normat:ívum n Re Santats" bevezeto sora

20 - 7 - Pázmány Péter

21 - 8 - :t,...,.llf / Magyarország térképe XVIII. sz. A nagyszombat egyetem orvos karának épülete

22 - 9 - egyetemet saját és utóda krály pártfogása, gondoskodása és hatalma alá vesz. A krály helytartó tanács felügyelete alá helyez és azt a fennálló karokon kvül az orvos karral.s bővt. Ekkor ndul meg hazánkban a rendszeres orvos oktatás, az es tanévvel. Mára Teréza az orvos kart a bécs egyetem orvos karának mntájára kvánta kalak.tan. Az egyetem élére főgazgatót neveztek k. A tanulmány és fegyelm ügyek közvetlen vezetését krály egyetem consstorum végezte. A Testület a felsőbb helyről k.nevezett elnökből és a karok gazgatőból állt. A kar gazgatók vezették a kar ügyeket. A consstórum mellett a rég egyetemek mntájára volt egy akadéma. hatóság /Mag.stratus Academcus/, melynek tagja: A "Rector Magnfcus", cancellár és négy dékán. A dékánokat a karok tanára. és bekebelezett doktora, a rektort a négy dékán, később négy prokurátor választotta. A procuratort pedg az egyetem négy nemzetsége választotta /magyar, német, cseh, horvát/, Az orvos kar első kar gazgatója Glg János nagyszombat főorvos volt, első dékánja pedg Prandt Ádám, az élettan és gyógyszertan tanára. Ez a szervezet maradt az 777-es "Rato Educat.on.s" /országos tanulmány rendtartás/ szer.nt.s. A nagyszombat consstorum neve változott meg, egyetem krály tanáccsá. Az akadéma hatóság maradt, A rektort a négy dékán, a dékánokat a kar választotta. A knevezett tanács hatáskörében maradt a tanulmány rendszer és a gazdaság ügyek. Az akadéma. hatóság feladata volt a tanulók felett fegyelm felügyelet. A kettős rendszer Nagyszombaton.s és Budán s számos su rlódás ra és lletékesség érdekösszeütközésre adott lehetőséget.

23 ~-- Lényeges változás II. ~ózsef uralkodása alatt történt. megszünt az egyetem elnökség és tanulmány gazgatóság. Az egyetem magstratus avolt cons.stór.um hatáskörét kapta és az egyetem ügyek közvetlen vezetése rá, a karok gazgatása ped.g a dékánokra hárult. Az orvos kar, bár a kar gazgatóság megszünt, még külön kar gazgatót kapott, 786-ban Vez:ar Gábor személyében. :, Az országos főorvos felügyelete maradt. A protomedcust /országos főorvos/ az orvos, sebész. szgorlatokra meg kellett h.vn. A nyelvrendeletnél sem kevésbé jelentős volt II. ~ózsef türelm rendelete /78/. Ebben az akatol kus, tehát az ágosta és helvét htvallásuakat és a nem egyesült görög-keleteket s felruházta a doktorrá avathatás lehetőségével, amennyben őket az eskünek, a maguk vallásával ellenkezésben álló része alól dspendálta, és 782, jun.us 3-án a szeplőtlen fogantatásra teendő esküt teljesen eltörölte. Ezekkel a rendeletekkel a krály a doctor fokozat elérhetésének legfőbb akadályát megszüntette, mnd az akatholkusok, mnd a zsdókra nézve, sőt az utóbbakra vonatkozóan 782. január 2-én kelt utastásában kmondotta, hogy közülök a kváló tehetségüek és a tudományos téren élenhaladók szntén elnyerhetk a jog és orvos doctorátust /KI Az 806-ban megjelent Rato educatons publcae újra vsszaálltotta az egyetem elnök és alelnök /cancellar/ tsztséget és azokra b.zta az egyetem főfelügyeletét. Az egyetem magstratus szervezetét meghagyta. A főfelügyelet maradtaprotomedcus kezében, de a belügyekbe nem szólt bele. 85/6-ban smét a protomedcus lett a tanulmán~gazgató és meghagyták, hogy a következő évben kar dékánnak tanárt ne válasszanak. A tanár testület felkérésére 830/3-ben megengedték,

24 - 2 - hogy tanárok.s lehessenek dékánok /5/. Dékánok vol tas..:. Csausz Márton, Csu rgov.cs Sándor, Broly Ede Flórán, Fabn János, Crsten Krstóf, Gebhardt X, Ferenc, Bugát Pál, Ecksten Frgyes, Havas Ignác, Schmdt János (849-g) Ez a szervezet feléptés 848/49-es tanév.g maradt fenn. Drektorok voltak: Pfsterer András, Lenhossék M.hály, Balassa János, St áfa.ly Ignác /5/ márcusban a forradalom dején a kar gazgató és a protomedcus rendkvűl. ülést hvott össze. Felh.vást ntéztek m.nden orvos és sebész doktorhoz, hogy lépjenek be a karba és abban gyakorolják jogakat és köt elessége.ket. Létrejött egy 5 tagú bzottság, melynek javaslatát junus 2-én és 3-án fogadták el. Ennek lényege, hogy az ország valamenny orvossebész doktora sebészmestere és gyógyszertárral bró gyógyszerésze orvos karrá egyesül, Vezető,: elnök, jegyző, harm.nchat tagból és a budapest egyetem orvos karának tanáraból álló választmány. A karba belépés fakultatv. Feladata: évenként négy közgyűlést tartan és azon határozn az orvos rend javtását célzó javaslatokról és azt a kormány, lletve az országgyűlés elé terjeszten. Másk oldalról választ ad a kormány és a törvényhatóságok részéről. hozzá.ntézett kérdésekre, sz.gorlatokban résztvesz. f.z egyetem orvos-sebész tanára ellenmozgalmat ndtottak. 848, julus 4-én ülést tartottak, ahol felolvasták, hogy a közoktatásügy mnszter Balassa Jánost nevezte k az orvos kar gazgatójává. Balassa átvette az ülés vezetését és két reform javaslatot mutatott be. Egyk

25 - - az orvos kar rendezésére, mszernt az egyetem orvos kara csak tanárokból álljon, rendes, rendkvgl és magántanárokból, a másk javaslatuk pedg az orvos-sebész képzésre vonatkozott. A közoktatásügy. m.nszter az új javaslatot elfogadta, ésaz orvos-sebész tanulmány gazgatójává Balassa Jánost nevezte k. Az egészségügy a kereskedelm mnszté r.umhoz tartozott, az oktatás nem, Az egyetem orvos kara tehát tantó testületből és bektatott tanulókból állt, A tantó testületből válk k a tanártestület, melynek tagja a rendes tanárok, rendkvgl tanárok és a magántanárok, A rendes tanárok közül évenként dékánt választanak, ak admnsztrat.v és fegyelm ügyekben vezet az egyetemet és képvsel. azt k.felét. De ez csak részben valósult meg, mert 850. áprls 2-én kadott rendelet értelmében az egyetem rektorát, dékánjat a teljhatalmú cs, kr. b.ztos nevezte k. Igy az 849/50, évtől 858/59-g knevezett dékánja voltak a karnak, és az új rendszer csak 859/60-ban lépett életbe. Ebben az edőszakban dékánok voltak: Tognó Lajos, Gebhardt x. Ferenc, Sauer Ignác, Rupp ~ános (863-g). Az orvoskar életében jelentos eseményt hozott az Egyetem Nagyszombatból Budára, majd Pestre való átteleptése. Az egyetemet Mára Te:réza 777 február 0- rendeletével helyezte Budá:ra, mvel Nagyszombaton nehézségek merültek fel: a város az ország perféráján volt, kó:rházhány, anyag nehézségek. Az elso javaslatokban az elhelyezésre a várat jelölték meg, amt Mára Teréza nem fogadott el tüzveszély matt. Az orvos kar a várel./ A költözés az éptkezés matt 780-g huzódott. A buda egyetem ünnepélyes megnytására 780. julus 25-én került sor.

26 - - Az orvos kar épülete a buda vár mellett Az orvos kar pest épülete

27 l83/l4-6ől uj sz.gorlat rendszer lépett életbe. Az orvosdoktorság elérésére jelentkezőnek két kórtörténetet kellett beadn és a tanfolyam elvégzése után két szgorlatot letenne. Utána dsszertácót kellett készten és annak tételet négy vtatkozó orvosdoktor ellen megvéden. A sebészdoktorság elnyerésére szntén két szgorlatot kellett letenn, s ha még orvosdoktor s akart lenn, a hányzó tárgyakból még szgorlatozn kellett és dszstertácót készten. Ha orvosdoktor akart sebészdoktor lenn, nek s szgorlatozn kellett sebészetból és a két vzsgát ugyanógy le kellett tenne. Szülészmester oklevelet csak orvosdoktor vagy sebész kaphatott és vzsgázna kellett elmélet, gyakorlat és törvény szék szülésze tből - Szemészmester szntén orvosdoktoe vagy sebész lehetett, ak. ktünőre v.zsgázott szemészetből és még két szgorlatot letett. Fogászmester oklevelet csak az kaphatott, ak legalább két évg ktünően végzett sebészet tanfolyamot és még két vzsgát letett. ~elentős változás volt 848-ban, a tanulás és tantás szabadságának törvénybe ktatása~ Az 85/52-es évben kadott ujabb orvos-sebészet. tanulmány és szgorlat rendszer s meghagyta az eddg tanfolyamokat, és fokozatokat. A felsőbb orvos-sebészet tanfolyam tantárgyaban történt ném változás /+ kórbonctan/. A sebészmester tanfolyam három évre emelekedett, és csak hat gmnázum elvégzése után lehetett de jelentkezn.

28 A polgár sebészet tanfolyamra pedg négy gmnázum elvégzése után, vagy három év elem + három év tanuló levéllel polgár sebész mellett. A tantás nyelve az orvostanhallgatóknak 860-g a latn volt. Az ötvenes években egyes tárgyakat németül, sebészhallgatóknak magyarul és németül, sőt még a szláv nyelven s előadtak. 860 után kzárólag magyarul adtak elő. A tantás kezdetben az 774. rendelet értelmében ~~gy~~~~ volt, de vzsgadjat fzetn kellett. II. József dején év 5 R-g kellett tandjat fzetn a dáknak, és a bejött tandjat a szegény, szorgalmas dákoknak adták ösztöndjul. Ez 848-g maradt fenn, amkor a tana lecke- djat eltörölték. Az 950-es években bevezették E~~~=E~~~~~E~ Anny forntot kellett fzetn., ahány órát vett hetenként a tanuló. Az orvos karon a kezdettől az 848/49-es tanévg bezárólag k.adott oklevelek száma: orvosdoktor sebészdoktor sebészmester polgár. sebész gyógyszerészmester szülészmester szemészmester fogászmester szülészno /2/ Megjegyezn. kvánom, hogy a 2083-as adat a matrkulában ténylegesen szereplo sorszámot jelz. Az adatok kgyüjtése során megállaptottam, hogy a sorszámozások folytatásában több helyen _,.s; :: _vedések yanrók,. melynek alapján a 2083-as adatot s hbásnak kell tekntenem. Az általam alkalmazott sorszámozás a tévedések k.javtásával történt.

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

IMPRESSA C5 Használati útmutató

IMPRESSA C5 Használati útmutató IMPRESSA C5 Használat útmutató Kávé Prof Kft. 1112 Budapest, Budaörs út 153. Tel.: 06-1-248-0095 kaveprof@freemal.hu A TÜV SÜD független német mnôségvzsgáló ntézet Az IMPRESSA kézkönyvének és a hozzá tartozó

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Ki mondhatta magáról: A Nagy Enciklopédia főszerkesztője voltam? 1. Montesquieu 2. Diderot X. John Locke 2. Miről rendelkezett a Ratio Educationis? 1. egészségügy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

Felsőoktatás-finanszírozás: adaptálható nemzetközi jó gyakorlatok

Felsőoktatás-finanszírozás: adaptálható nemzetközi jó gyakorlatok Felsőoktatás-fnanszírozás: adaptálható nemzetköz jó gyakorlatok Nagy Sándor Gyula, PhD egyetem adjunktus, Vlággazdaság Tanszék dékánhelyettes, Közgazdaságtudomány Kar Budapest Corvnus Egyetem Mnőségfejlesztés

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc Megoldókulcs

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola. Pataki Gábor. STATISZTIKA I. Jegyzet

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola. Pataki Gábor. STATISZTIKA I. Jegyzet II. Rákócz Ferenc Kárátalja Magyar Fıskola Patak Gábor STATISZTIKA I. Jegyzet 23 Tartalomjegyzék evezetés... 3 I. Statsztka alafogalmak... 4. Statsztka kalakulása, tudománytörténet összefüggése... 4.2

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt?

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt? Neved: Felkészítő tanárod... 7 Iskolád: Elért pontszámod:... / 80 pont 1.1. Fejtsd meg a személynevekből álló rejtvényt! a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) jakobinus vezér b) a népfelség elvének megfogalmazója

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

8. Programozási tételek felsoroló típusokra

8. Programozási tételek felsoroló típusokra 8. Programozás tételek felsoroló típusokra Ha egy adatot elem értékek csoportja reprezentál, akkor az adat feldolgozása ezen értékek feldolgozásából áll. Az lyen adat típusának lényeges jellemzője, hogy

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem Makroökonóma 2. személyes konzultácó Szécheny István Egyetem Gazdálkodás szak e-learnng képzés Összeállította: Farkas Péter 1 A tananyag felépítése (térkép) Ön tt áll : MAKROEGENSÚL Inflácó, munkanélkülség,

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematka tanár hallgatók számára Szta formula Előadó: Hajnal Péter 2015. 1. Bevezető példák 1. Feladat. Hány olyan sorbaállítása van a a, b, c, d, e} halmaznak, amelyben

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán:

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán: Mit kell tudni a vizsgán: 1. Tételhez: - korona küldésének közjogi jelentısége - ez lesz késıbbiekben a Szent Korona tan alapja - koronázási szertartás: ordó szerint történik szent olajjal kenik fel az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos

A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos 1. A reformkor általános jellemzői Időszaka: Magyarországon az 1830-1848. közötti időszak Célja: a polgári átalakulás, az elavult, feudális keretek felszámolása

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés A m és az átlag Standard hba Mnta átlag 1 170 Az átlagok szntén ngadoznak a m körül. s x s n Az átlagok átlagos eltérése a m- től! 168 A m konfdenca ntervalluma. 3 166 4 173 x s x ~ 68% ~68% annak a valószínűsége,

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedés alapsmeretek (közlekedés-üzemvtel) középsznt 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 A jogakadémiákat érintő válságot szeretném bemutatni, ami a 19. század második felében bontakozott ki és elsősorban a jogakadémiai

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. -

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I F R A N Y Ó R E M I G I U S F E L S É G S É R T É S I PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I FRANYÓ REMIGIUS FELSÉGSÉRTÉSI P E R E. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

Részletesebben

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel nem rendelkezett

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont / 100 pont Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont 1. A betőrejtvény Széchenyi István nyolc gyakorlati alkotását tartalmazza. Jelöld áthúzással ezeket etőhálóban, majd a megfejtéseket írd ki a pontozott

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN Zsugyel János PhD Bevezetı gondolatok Wekerle Sándor joggal kérhetne helyet a Guinness rekordok könyvében: Magyarország

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben