Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2 KgI A mogosból történő biztonsógos l e e r e s z k e d é si e g o ó b b o l y o n r é g ió I m o o z embernek, mint o modórként szórnyolós. ósidők óto zuhontok emberek szokodékbo, Vogy tört le olottuk az őg, estek e vór. foiokról, templomtornyokró. 9,pHlÍ Adatok szerint az L3oo.as években, Kínában ugrottak e őszöt ejtőernyós akrobaták egy koronázási ünnepségen. Európában aw, szánadvégérő maradt' fenn Leonardo da Vinci keze nyomán to Lrajz váz at ejtőernyős emberről. Egy sokkal precí. zebb, szinte kivitelezhető raizot közö 7617-ben, az Itá iában kiadott Machinae novae Ú; gépek; tanulmánykótetben a Homo Volante (Repülő Ember) képtáb án, a da mát születésű Fausto Veranzio' ó Pozsonyban, majd ltá iábafi tanult. Magyarországra visszatétése után magas tiszt. ségeket töltött be, volt veszprémi várkapitány is, végül egyhání pá yára Iépett és csanádi püspök lett. Később megszapofodnak Európ a szerte a hííadások ejtőernyő-fe talááókró és kísérletekről. A hőlégballont feltaláló Montgolfier testvérek nevéhez is Íőződnek sikeres kísérletek, sőt az ő I 9 OL kísérleteik nyomán fellelkesülő Lenormard francia fizikus már tudományos számítások ilapján épített e tő. ernyőt, amivel maga is többször le. ereszkedett, mindaddig, amig végzetesen össze nem törte magát. L számításokba hiba csúszott. Ami róla még említésre méltó: tőle szárcnazlk a Pafachute név. Mindenesetrc az I, világháboru kitörésekor a mentőeszköz már tökéletesen készen áilt, de az uralkodó felfogás szerint a hadirepülők azért nern használták, mert nem tartották lovagiasnak a menektilést. Természetesen ez butaság, inkább a legfelsőbb parancsnokságok nem merték alkal. rrtaztti, att6 ÍéIve,hogy a beijedt pi. hagyják drága óták szabadjára gépüket. Elsőként a kötött megpi ótái haszná Íigye ő léggómbök ták, majd végül felkeni t a barci gépekre is' A történelemben e őször

3 felé pörgő gépbő, nem volt problé. ma a nyitással sem. A nagy sebességű du gattpi sokn á a kabintető e dob ás a után a gépet a pi ótahátára fordítotmagát ta, miután előző eg kikötötte és egyszerűen kiesett. Kis magasságban hasrahúzta abotot, a gép a magasba szökkent. a delikvens. ha tehette, még fel is guggolt az ú ésre, majd elóre rűgtaa botot és a centrifugális erő kirepítette. Ez már tuiaj. donképpen katapultálás volt. A NÉnnrrrr Úrrono S Z E R EP E A katapultülés töfténetétői, ame y 1943 óta sok ezer pilóta életétmentett meg' a mai napig nem jelent meg mű. A sokat dicsén öszefoglaló Internet oldalai is üresek. Pedig volna mttő sztarizni. Az egyik utolsó sta. tisztika szerint a vlágszerte elterjedt A kotopu tülések o kolmozósóbonúttörő HeinkeI 2l9 Uhu kobin ónokmetszete' ülésekkel 1990 decemmartin-baker podió üléseito o ott elhe yezettsűrített weg. Az egymósnok hóttol ü ő szemé yzet ős po ocko öó tríp óhket, egynós me IetteIhelyezettmunkohengereme teki. berében hajtottátk végre a sikefes mentést; a modern amerikai főleg akkor, ha az 8.9oo-zal zuhan, ACES II pedig 1993 szeptemberéig harci repülőről a Monarchia piiótája, már 300 ptlőtát mentett meg. a 6 égtgyőzelmet aratott magyar Hef- IJtóbbi esetben a kabintető valőságty Frigyes táboti pilóta hajtott végre galrászívódik a gépre. Külön problé- A katapultülés ötlete majdnem egyidőben több feltalálónak is eszébe ma a kis magasságból való ugrás. Az sikeres ugrást 1918 végénazisoruőolyan gépeken, mint a Ck32, ez iutott. Hans Sandeq a Focke.wulf cég fronton Albatros D-III-as gépébőí. L pi őt'ák a saját kárukon jöttek rá, nem volt gond, ráadásu}, még az v ezető mémök-bere pú őptlótája 194a hogy milyen kompliká t' az ernyőt is bekötótték a géphez, ba a A Heinkel He ó2 So omonder(mós pl őta áju tan, sebesülten kiesett a le. gépet elhagyni, km,lh.val szágildő névenyolksjöger) kotopultülése 39

4 ben a FW 190v-5 prototípus berepülése során ttbb problérnával találta szembe magát. Többek között nagy sebességnél a kabintetőt nehezen' vagy sehogy sem lehetett eválasztani. Ezt végül a 20 mm-es gépálgyú őszer fe haszná ásával, az abban lévő lőportöltet felrobbanásakor keietkező gánok nyomását haszná va sikerült megoldani. Ekkor merült fel a gondolat, hogy, ahogy a kabintetőt le lehet robbantani, úgy a pilótát is ki lehetne gyofsan menekíteni a kabin. ból. A vezető konstruktőr, Kurt Tank nem akart a probléma megoldásához erőket a vadászgépfejlesztésból elvonni' ezért Sandet maga fogott hozzá a tervezéshez és építéshez.a saját fejleszt'éstt és építésű katapultüléssel L94o.ben a Y-22 prototípuson' próbababákkal több kísérleti kilovést végzett, de a töltet nagpágának elégtelensége miatt a visszahulló ülés nem távolodott ei e éggé a földön á ó géptő ' hanem annak farokrészére hullott. Németországban másokat is foglalkoztatott a katapult. A Heinkel 280as, két db HeS-001 gánurbinávalíe. szerelt vadászgép prototípusa már I941-ben repült. Ez vo t a világ első kéthajtóműve s vadászgépe' A gépból nyolc prototípust építettek, míg végü1fejlesztéséta Me 262 javára 1942ben abbahac}ták.a gépeket később is használták, repülő próbapadként. Heinkel az egytk úttörője volt a <atapultülés.fejlesztésnek. A. saját fejlesz. tés eredményeinek gyakorlatba ülte. tése L94o júniusa és novembere közőtt zajl.ott. A srirített levegóvel kive- 40 2OO2SzrprrMarn tett repülőgép tiúésegy bátor pilótáva a kivetés során mintegy 6 méterrel emelkedett a repülőgép fölé. Egy átlagos, 8o kg.os pilóta súlyát 4o kg-mal növelte az ülés. Ezt az ülést a sugárhajúsú, 700 km/h sebességű, He-28o-ba már betervezték. Á világ első sikeres menektilése éles helyzetben január 13-án történt, amikor az Argus pulzáló hajtóművekkel felszerelt kísérleti Heinkel He 28oY1 pfototípusból Helmut Schenk berepülő pilóta a katapult segítségével lőtte ki magát. A németek a háború folyamán hiírom szériátban épített vadászgéptípust láttak el katapulniléssel. Először a He-219 Uhu kétmotoros, kétszemélyes éjszakai vadászgépet szerelték fel a for. radalminak számítő úiítással, majd a törzs elején-végén elhelyezett tolóhúzó légcsavarcal felszerelt nagyharcigépet, sebességű többfeladatos a Dornier Do-335 Pfeil-t. Ezekben a katapult levegővel sűrített Végü a háború végére működött. Heinkel elkészült He-162 Sala. manderen is alkalmaztak egy robbanótöltettel kivethető változatot. Érdekes, hogy a Me 262 vadászgépbe és az Atado Ar 234 bombázóba nem építettékbe ilyen üléseket. Tervezték ugyan beépítését a fábó készült Ta 54-es kétmotoros éjszakat vadász C-L vá tozatába is, de ez nem va ósult meg. Repülés közbeni kísérleteket a He 219-es DV+D jelri prototípusán a rechlini kísérleti bázison végezték, a Heinkel cégát talfejlesztett sűrített levegős ülésekke. Mind a pilóta, mind a neki háttal ülő rádiólokátor- kezelő kapott ilyen ülést. A katapultülést az üléstámla mögött elhelyezett az ülések a á munkahengerből, beépített sűrített levegős palackokból kiszabaduló, nagynyomású levegő batására kiemelkedő munkahenger rúdja,,dobta ki'', pontosabban húzta ki a piótáxal együtt a kabinbó. ^z indítást a személ:yzet bátmelyik tagja kezdeményezhette, az ülése mellé szerelt vezérlókar segítségével. A katapultülést valamennyi Uhu szériagépre felszerelték. Az e ső sikeres harci katapulálást a Luftwaffe szemé}jzete áptills Iténvéglúe, az t. éiszakaiuadágnned' 2. (2/NJG 1), Herter őrmester' váadábói pilóta ésferbix őrr'ezető, lokítorkezelő. A sikeres tcatapurtflásert a urméfyzet mindkét fagia 10(n birodalmi márka juulmat }apott, személyesen Dr. Errrst Heinkel professzortól. A háború alatt minteg5r 60 német pilóta hajtott vegre menekiilést aztj e:ykiorle:.már a megvalósu]ás utolsó fázisáúyarrvolt a németek legfantasztikusabb terve, a csupaszáíray Horten Ho 229 vadárrlvatlásnxnmző' a 3 x 100oa gép - vagyis 10oo km/ó 1000l bomba 100o Lrn-re. Az elkésziilt 6 prototípus bereprilése után 1945 fubruárjában a Gothai vágonryár megkezdte a Í1endelésből táú 53 db Á"1 vlérr^gée építését.a &'ont odaerrsekor u, e}ú gep máf 9o%os volt. A gep sokáig el volt árrra a nyitnános.ságelől de mióa a B2.es repti több szerkezeti raizot is nyitvrínosságra hoztak Jól kh'ehetó a katapultiillés.az új korszakot ielzi, hogy 238 db He 162 a készregyártott Salamander (más néven Volksjágef,

5 azaz népvadász) mindegyikében ott az ilj mentőeszköz, Ez azí.is jelenti' hogy a háboru végére már ezres széiában készült a katapult! MÁsoKNAK l s E s z É B EJ U T o T T Nemcsak Németországb an fogialkoztak a katapultálás gondo atával. Az elsőbbségért a svédek is versenybe szá tak. I941.ben nyújtották be a svéd ta á mányi hivatalba egy sűrített levegővel működő katapult terveit. Az ennek a apján készített Saab Mk1 jelű üléssel végeztek 1943-ban bábus kilóvési kísérletet asaab B.17-es csillagmotoros könnyűbombázóbó. Később ezze az üléssel szerelték fel a licensz a apján építettdb 605 motorral felszerelt Saab J-21' kéttötzsi vadászgépet. Jogos volt, hogy a gépet ellássák katapulttal, hiszen a gép tolómotoros volt és a menekülő pl ótát ahátsó légcsavar könnyen feldaráihatta volna. Egyébként a háború kitorése előtt a Fokker megépítette a kéttörzsű to ő-húzó motoros D.23-as vadászgépet. A problémát itgy oldotta meg, hogy a kabin mögötti tolómotort vész esetén a pi. lóta a légcsavarral együtt le tudta robbantani. Hasonló megoldású va. dászgép tervei - és részben maga? gép is - készültek e 7944-ben a Ferihegyen települt Repülő Kísérleti Intézetben. Az angoloknál akkor vetódött fel egy mentőbefendezés gondolata, amia Gloster kor L944 januárjában gánturbinás Meteor vadászgép ptototípusának a berepülése során a berepülőpilóta életétvesztette. A pilóta az e őírásszerűen végrehajtott gépe hagyás közben a vezérsíknak csa. pódott, súlyos sérülést szenvedett' eszméletét Yesztette és nem tudta ejtőernyőjét kinyitni. (Mára már ismertté vá t egy, az utolsó háborús évre készített felmérés, mely szerint a hagyományos módon a gépbő menehilő pilóták mintegy 45o/o-^szenvedett sérülést és l2o/o-uk életétvesztette saját gépe valamelyik alkatrészével történt ütközés miatt!!) Az esemény után James Martint, aki a cég Martin-Baker repülógépgyártó kereskedelmi igazgatója és főtervezője volt, behívatták a Repülőgépgyártási Minisztériumba és megbuták egy, a p1 óták menekülését se. gítő rendszer kidolgozásáva. A brit mérnököknek a zsákmányolt német anyaghoz va(ő hozzájutás után sikerült lendületesen hozzáiátniuk az igazi katapult fejlesztéséhez. Az e ső légi kisérleteket egy Boulton-Paul Defiant egymotoíos vadászgép hátsó, négycsövű géppuskával felszerelt forgótornyának helyére épített kilövőál ásbő végezték, Ezt' tetnészetesen mege őzték a földi próbák, amelyeket egy 7 méteres, ferdén kilövő á ványró hajtottak döntött végre. A későbbi légi kísérletek tez a Gloster Meteort haszná ták, hosszú évekig. A mogyor MiG.23MF gépekenis o KM.l M üiéseketo ko moztók.ezeken oz ü ésekenmór o,,lóbelfogó', húzto be o pilóto óbót, ennek bowdenjét mutotjo o rojz. Az USA-ban az első, amerikai fejlesztésű üléssel ban végeztéka égi próbán, 500 km/ó-s sebességnél, gépbő 24oo m-en. Sugárhajtásit 1949 májusában történt az e ső amerikai kísérlet, 3000 m magasságban, mintegy 690 km/ő sebességgel. Ugyanezen év augusztusában rrrár gép egy bajbajutott sugárhajtásil p1 ótá1a menekült meg sikeresen katapu tá ással. A Martin-Baker első zéró-zéró típusú ülését 1961-ben építette meg. Ez a 0-0 típusje zés azt jelenti, hogy földon álló gépból is sikeresen lehet katapultálni' A brit kotopulttesztekhez hosznólt Gloster Meteor 41

6 SzovlET FEJlrszrÉserelrendezésű gép orrán a beöm. A háboru végén a szovjetek is nagy őnyí ás felett radardóm volt, a futóit erővel áttak hozzá saját sugaras gé- a korai Szuhojoknak megfelelően a peik kifejlesztéséhez. A zsákmányolt törzsbe lehetett behúzni. A gépet két technikát Íe haszná ták saját fejleszrd-45f hajtómű (az angol Nene gáztéseikhez. Szovjet kézre került a He turbina másolata) haitotta 1045 L62 Sa amandet és a cseheken ke. km/ó sebességgel. A gépen már resztül az Uhu is' Ez utóbbit a meg- f e j l e t t e b b k a t a p u l t r e n d s z e r v o l t. szállt Csehorczágban gyártották, s a Csak akkor lépett működésbe, ha a géprő biztosan eva t a kabintető, dokumentációja is hiárytalanul megvolt, mint sok más német gépé,ami- ezen kívül a pllóta arcát védő szerket a csehek a háboru után tovább kezettel is ellátták, egy aíc e é hívgyártottak, természetesen licensz ható vászonredóny formájában. A' engedély néllnil. A zsákmányanyag MiG.l5 konkurenciáiaként 1948 felhaszná ás áv ai hamar os an me gkeznyatán szo gálatba á t a La-I5-ös dődtek a katapult.kísérletek és a vadászgép, amelyet az ango Dergántut saját fej esztés.az elsó teszteket egy went 5 radiákompresszofos Pe'2-es kétmotoros bombázó Íe]- bina orosz máso atáva ' az RD-500haszná ásáva végezték, Még 1946 assal szerelték fel' Agép a Lavocskin ápri isában adták át gyártásra a Szu- Tewező Iroda által konstruált katapulttal volt ellátva, amelynek segít9-es sugárhajtásű gép rujzait. A frontvadásznak szánt gép ugyanezen év ségévelaz 1028 km/ó sebességű' gépnovemberében már meg is kezdte ból815 km,/ó sebességiglehetett katberepüléseit. A gép mintája a Me 262- apultálni. Ez a katapultülés is a Heinkel konstrukció jegyeit hordoz. es volt, hajtóművei pedig a Junkers tarnagát. JtlMo 004 másolatai voltak, RD-10 néven. A gép szárnya és vezérsíkja ttj A sorozatban épített lak-i5, -17, konstrukció volt, formájában a Be MiG-9 sugaras vadászgépeken még P-63-hoz hasonló, tehát vísszalépésa nem volt katapult, de a Jak-23-on 262 -es ny I azott szárny aihoz képest. már megjelent' gazt áttörés a MiGA gép 5000 m-en 885 kín/ó-t érhetett 15 volt, amely hatalmas sorozatban el, tehát annyit, mint elődje. Viszont épült. Ez volt az elsó katapulttal fele Iátták katapultüléssel. Maga a szov- szerelt gép, amelyen magyaf pilóták jet szakirodalom is elismeri, hogy a is repültek. Természetesen sok makatapult alapvető konstrukció 1ábao a gyar pi óta életétmentette meg az űj He 1.62-es ülését vette alapul, a eszköz. Meg kell említeni, hogy az kilóvés pirotechnikai úton történt, első magyar pll'őta, aki sikeresen 15-szörös túlterheléssel. Árról nincs hasznáita, Turcsányi lőzseí alhadadat, hogy valaki sikeresen túlélte-e nagy volt, 1951-ben. Sajnos a mi tiis történt olyan bal. zenötöseinken a menekülést. Egy másik Szuhoj kísérleti gép, a eset, amikor egy technikus a földön vigyáaat anul elkatapultá t, és é etét Szu-77 jelzésű berl a Mach-1 sebességre készült' Formájában egy vesztette. A 15.ös katapultülése 700 elnyújtott MiG-15-ösre emlékeztet, a kmió-ig volt hatásos, 25o.3oo métefes magasság alatt nem lehetett IJ.e-"l.62 mintájára törzsbe búzbató használni, mivel ilyen magasság a att Különlegessége volt, futóművel. hogy kétféleképpen lehetett belóle az etnyő már nem tudott belobbanni. Másfél-két másodpercce a kata. katapultálni: A) a pilóta lerobban. totta a kabinnal együtt az ott-tészt, pultálás után a pilótának _ ha nem vesztette el eszméletét - már ki kel. majd 5 g túlterheléssel elkatapultált a törzstő lefelé hulló, speciális fék- lett oldania magát az ilésbő, az ernyővel stabilizá t ort-részbő ; B) a ülést energikusan el kellett löknie megszokott módszer szerint, a magátó 7.. majd megrántania ejtőerkabintető ledobása után 18 g-vel nyőjének <to dő)át. Természetesen kilőtte magát. Az igen eredeti vonal- az ugtás megkezdése elótt le kellet vezetésű'szu-l januánában eme - dobni a kabintetőt, fel kellet tennie a ábait az ülésen évő ábtatókra, s kedett e őszór levegőbe. A MiG.15. hasonló szátnv- és vezérsík- csak ezután tehette mindkét kezét az öshöz 42 2OO2Szrpruurrn és ülésen evő kapaszkodókra hozbatta jobb kézze működésbe a fogant1rin lévó indítókart. Sok balesetet okozott világszerte az, hogy izgalmában a pl őta nem tette a ábát a lábtartőkra. Igy magyar p1 óta ábát is tépte le műszerfal. Ennek elkenilésére a katapultü ést építő cégek mindenütt kifejlesztettek,,lábelfogós'' üléseket' A Szovjetunióban e őszöt amig.17 típuson jelent meg a ábe fogó, Ilyen ülés volt a MiG2\F-1'3/74.es gyártmány SzK.1-es ülése, amelyben 13 db pirotöltet volt elhelyezve, amelyek számos mechanizmust működtettek. A Mach.2,05 sebességre képes gép, amelyből kb. 80 db szolgált nálunk, va óban hatá. sos és bonyolult katapulttal ren. delkezett. Hangsebesség felett a hosszú kabíntetó az ülés felemelkedéseko r az uléshez felül és alul négy ponton hozzákapcsolódott és védte a pilótát a nagy erej(t ég. áramlattó. De lehetett vele egy másik üzemmódban a kabintető ledobása után is katapultálni. Folytotjuk... Kovács Zo tán A MiG-2I F-l3174 és MiG-2IPF?ő vodószgépekben o kolmozott SzK.l kotopu tü éssel o hongsebesség felett is el ehettett o gépet hogyni

Grumman F-14 Tomcat. 2008 július HTKA Lapcsoport - htka.hu

Grumman F-14 Tomcat. 2008 július HTKA Lapcsoport - htka.hu Grumman F-14 Tomcat 2008 július HTKA Lapcsoport - htka.hu dásokról. Ezen a téren inkább a harmadik generációhoz tartozott. Az első F-14-es 1970-ben gördült le a gyártósorról, a gurulópróbái ugyanebben

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást INTERJÚ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Beszélgetés Imre Annával, az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet fômunkatársával A fiatalabb korosztályok

Részletesebben

É R D 1944-1945. Pokorny Ferenc

É R D 1944-1945. Pokorny Ferenc RÉSZLETEK A II. VILÁGHÁBORÚ HONI ESEMÉNYEIBŐL É R D 1944-1945 Pokorny Ferenc ÉRD A II. VILÁGHÁBORÚBAN VISSZAEMLÉKEZÉSEIM A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ FRONTESEMÉNYEIRE Ahogy azt én szülőhelyemen, Érden megéltem.

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Kovács Győző 50 éve készült el az első hazai elektronikus számítógép, az M-3. (Első rész)

Kovács Győző 50 éve készült el az első hazai elektronikus számítógép, az M-3. (Első rész) Számítógépnek nevezzük azokat a számoló eszközöket, amelyben a műveleteket programmal lehet vezérelni, automatikusan működnek, akár több memóriájuk van, amikben együtt tárolják mind az adatokat, mind pedig

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben