165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról /2008. (XI. 21.) Korm. r. A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás ki - hirdetésérõl /2008. (XI. 21.) Korm. r. Egyes gyer mek vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról /2008. (XI. 21.) Korm. r. A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzet - közi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályai - ról /2008. (XI. 21.) FVM r. A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról szó ló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XI. 21.) OKM r. A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásá - nak sza bá lya i ról szó ló 13/2008. (IV. 10.) OKM ren de let mó do sí - tásáról /2008. (XI. 21.) Korm. h. A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány alapító okiratának módo - sí tá sá ról Oldal Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/47. szám)... HÉ

2 20320 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám II. Törvények évi LXXIV. tör vény a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról* 1. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló évi XX. tör vény 2. -a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki: [Az MFB Zrt. fel ada ta, hogy a 3. (1) (3) be kez dé se i - ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö ré ben az átlátha - tóság, a cél sze rû ség, a gaz da sá gos ság, a ha té kony ság és a pru den cia kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ en a Kor mány kö zép- és hosszú távú gaz da ság stra té gi á ja ál tal meg ha tá - ro zott gaz da ság fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük - séges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben ön ál ló an, rész ben más ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek kel kö zö sen részt ve gyen] k) a Kor mány ha tá ro za ta alap ján a pi a ci elégtelen - ségek mér sék lé se ér de ké ben gaz dál ko dó szer ve ze tek és ön kor mány za tok ré szé re éven túli le já ra tú for gó esz köz hitelek és köl csö nök fi nan szí ro zá sá ban. A fi nan szí ro zá si konst ruk ci ó nak el sõ sor ban a pi a ci elég te len sé gek miatt kárt szen ve dõ, ter me lõ te vé keny sé get foly ta tó pi a ci sze - rep lõk for rás hoz ju tá sát kell biz to sí ta nia. 2. (1) A tõ ke pi ac ról szó ló évi CXX. tör vény (a to váb bi ak ban: Tpt.) ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 251. (1) A Fel ügye let meg ha tá ro zott idõ re, de leg fel - jebb tíz nap ra fel füg geszt he ti az adott so ro za tot al ko tó be - fek te té si jegy fo lya ma tos for gal ma zá sát, ha az alap ke ze lõ nem tesz ele get a tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek. (2) A be fek te té si alap ke ze lõ ké rel mé re a Fel ügye let meg ha tá ro zott idõ re, de leg fel jebb száz nyolc van nap ra fel - füg geszt he ti a be fek te té si alap ál tal for ga lom ba ho zott be - fek te té si je gyek fo lya ma tos vissza vál tá sát, ha azt a be fek - te tõk ér de ke i nek vé del me szük sé ges sé te szi, így külö - nösen, ha: a) tíz egy mást kö ve tõ for gal ma zá si nap alatt a vissza - vál tott és vissza vál ta ni kért be fek te té si je gyek össz ér té ke el éri a be fek te té si alap adott idõ szak elsõ nap ján ér vé - nyes net tó esz köz ér té ké nek tíz szá za lé kát, mely szá mí tás so rán a vissza vál ta ni kért, és még vissza nem vál tott be fek - te té si je gyet a vissza vál tás ra szó ló meg bí zás fel vé te le nap - ján ér vé nyes net tó esz köz ér té ken kell fi gye lem be ven ni, b) húsz egy mást kö ve tõ for gal ma zá si nap alatt a for ga - lom ban levõ be fek te té si je gyek da rab szá ma tíz szá za lék - kal csök kent, vagy * A törvényt az Országgyûlés a november 17-i ülésnapján fogadta el. c) a be fek te té si je gyek vissza vál tá sát biz to sí tó lik vid esz kö zök ará nya a vissza vál tá sok kö vet kez té ben a be fek - te té si alap sa ját tõ ké jé nek ti zen öt szá za lé ka alá csök kent. A be fek te té si alap ke ze lõ a be fek te té si jegy fo lya ma tos vissza vál tás fel füg gesz té sé re vo nat ko zó ké rel met az a) c) pont ban meg ha tá ro zott va la me lyik fel té tel be kö vet - kez tét kö ve tõ öt for gal ma zá si na pon be lül kez de mé nyez - he ti. (3) A Fel ügye let a be fek te tõk ér de ké ben az (5) be kez - dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül bár mi kor, erre irá - nyu ló ké re lem nél kül is dönt het a vissza vál tás fel füg gesz - té sé nek meg szün te té sé rõl, meg ha tá roz va a vissza vál tás kez dõ nap ját. Ha a fel füg gesz tés meg szün te té sét az alap ke - ze lõ az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kéri, azt a Fel ügye let el ren de li. (4) A Fel ügye let a (2) és (3) be kez dés alap ján elõ ter jesz - tett ké re lem el bí rá lá sá ról leg ké sõbb két for gal ma zá si na - pon be lül dönt. (5) Ha a (2) be kez dés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott fel füg gesz té si fel té te lek bár me lyi ke alap ján el ha tá ro zott fel füg gesz tés fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma el éri a száz nyolc - van na pot, a Fel ügye let ha tá ro zat ban el ren de li a befekte - tési alap meg szün te té sét. (2) A Tpt ának (2) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (2) A 255. a) c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a port fó li ó ban lévõ in gat lant ti zen két hó na pon be lül, az egyéb esz közt egy hó na pon be lül kell ér té ke sí te ni. (3) A Tpt ának (5) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ a Fel - ügye let en ge dé lyé vel egy al ka lom mal meg hosszab bít ha tó, in gat lan ese tén hat hó nap pal, egyéb esz köz ese té ben há - rom hó nap pal. (4) A Tpt ának (2) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (2) Nyílt vé gû nyil vá nos be fek te té si alap az in gat lan - alap ki vé te lé vel nem ala kul hat zárt vé gû nyil vá nos be fek - te té si alap pá. (5) A Tpt a a kö vet ke zõ (9) (11) be kez dés sel egé szül ki: (9) A nyílt vé gû nyil vá nos in gat lan alap zárt vé gû nyil - vá nos in gat lan alap pá tör té nõ át ala ku lá sa ese tén az alap ke - ze lõ a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tó Fel - ügye let hez tör té nõ be nyúj tá sá val egy ide jû leg do ku men - tál ha tó mó don tá jé koz tat ja a be fek te té si je gyek tu laj do no - sa it a zárt vé gû vé át ala ku lás in do ká ról, ter ve zett idõ pont já - ról és fel té te le i rõl. (10) A nyílt vé gû nyil vá nos in gat lan alap az át ala ku lás nap ját meg elõ zõ en kez de mé nye zett be fek te té si je gyek vissza vál tá sát kö ve tõ en ala kul hat át zárt vé gû nyil vá nos ingatlanalappá. (11) A Fel ügye let a nyílt vé gû nyil vá nos in gat lan alap zárt vé gû nyil vá nos in gat lan alap pá tör té nõ át ala ku lá sá hoz ki adott en ge délyt vissza von hat ja, ha azt a be fek te tõk ér de - ke i nek vé del me egyéb ként szük sé ges sé te szi.

3 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (6) A Tpt ának (6) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (6) Az alap ke ze lõ az in gat lan be fek te té si alap net tó esz - köz ér té ké nek szá mí tá sa kor fi gye lem be ve he tõ in gat la nok, in gat lan be ru há zá sok össz ér té ké nek öt ven szá za lé ká ig ingatlanfinanszírozás, in gat lan-be ru há zás fi nan szí ro zá sa és lik vid esz köz biz to sí tá sa cél já ból köl csönt ve het fel az alap ne vé ben, ha ez az alap ke ze lé si sza bály zat ban fog lalt ál ta lá nos fel té te lek nek meg fe lel. Az ilyen köl csön fe de ze - te ként az alap a) a meg ter helt in gat lan ra kö tött va gyon biz to sí tá son, b) az adott in gat lan ból be fo lyó be vé te lek hi te le zõ bank szá má ra tör té nõ en ged mé nye zé sén, c) óva dé kon, vagy d) jel zá log jo gon túl me nõ en egyéb biz to sí té kot nem nyújt hat. 3. (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha - tály ba. (2) A be fek te té si alap ke ze lõ ké rel mé re a Fel ügye let a Tpt. e tör vénnyel mó do sí tott ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rás so rán is al kal maz hat ja. (3) E tör vény már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke 3. Az Igaz ga tá si Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö - ve ge a kö vet ke zõ: Igazgatási Megállapodás a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl szóló Egyezmény végrehajtására A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró kö zött a tár sa da lom biz to sí tás ról és a szo ci á lis biz ton ság egyes kér dé se i rõl szóló, Bu da pes ten, má jus 20-án alá írt egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) 29. cik ke alap - ján a Szer zõ dõ Fe lek az aláb bi ak ban ál la pod tak meg: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikk Fogalommeghatározások A je len meg ál la po dás ban al kal ma zott fo gal mak és ki fe - je zé sek je len té se meg egye zik az Egyez mény ben foglal - takkal. III. Kormányrendeletek A Kormány 274/2008. (XI. 21.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás kihirdetésérõl 1. A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró kö zött a tár sa da lom - biz to sí tás ról és a szo ci á lis biz ton ság egyes kér dé se i rõl szóló Egyez mény vég re haj tá sá ra szol gá ló Igaz ga tá si Meg - ál la po dás (a továb biak ban: Igaz ga tá si Meg ál la po dás) kötelezõ ha tá lyá nak el is me ré sé re. 2. A Kor mány az Igaz ga tá si Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti. 2. cikk Összekötõ szervek Az Egyez mény 28. cik ke sze rin ti össze kö tõ szer vek az aláb bi ak: (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl: a) a nyug el lá tá sok te kin te té ben az Or szá gos Nyug díj - biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, b) a mun ka nél kü li ség te kin te té ben a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, c) min den egyéb kér dés ben az Or szá gos Egész ség biz - to sí tá si Pénz tár; (2) Mon te neg ró ré szé rõl az egész ség biz to sí tás nyug díjés rok kant sá gi biz to sí tás, va la mint a mun ka nél kü li ség tekintetében a köz tár sa ság Egész ség ügyi, Mun ka ügyi és Szo ci á lis Gon dos ko dá si Mi nisz té ri u ma. 3. cikk Illetékes teherviselõk Az Egyez mény 2. cikk (1) be kez dé sé ben fel so rolt jog - sza bá lyok al kal ma zá sa cél já ból ille té kes te her vi se lõ:

4 20322 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben a je len Meg ál la - po dás 2. cik ké ben meg je lölt szer vek; (2) Mon te neg ró te kin te té ben: a) az egész ség biz to sí tás vo nat ko zá sá ban: Köz tár sa sá gi Egész ség biz to sí tá si Alap, Pod go ri ca, b) a nyug díj- és rok kant biz to sí tás biz to sí tás vonatko - zásában: Köz tár sa sá gi Nyug díj- és Rok kant sá gi Biz to sí tá si Alap, Pod go ri ca, c) A mun ka he lyi bal ese tek és fog lal ko zá si meg be te ge - dé sek vo nat ko zá sá ban: Köz tár sa sá gi Nyug díj- és Rok kant sá gi Biz to sí tá si Alap - ja, Pod go ri ca, Köz tár sa sá gi Egész ség biz to sí tá si Alap, Pod go ri ca, d) A mun ka nél kü li ség vo nat ko zá sá ban: a Köz tár sa sá gi Fog lal koz ta tá si In té zet. 4. cikk Az összekötõ szervek feladatai (1) A je len Meg ál la po dás 2. cik ké ben fel so rolt össze kö - tõ szer vek az Egyez mény és a je len Meg ál la po dás al kal - ma zá sa cél já ból egy más kö zött, va la mint a biz to sí tot tak kal és azok meg ha tal ma zot ta i val köz vet le nül érint kez het nek, to váb bá köl csö nö sen tá mo gat ják egy mást az Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben. Az össze kö tõ szer vek a je len Meg ál la po dás ban rög zí tett ha tás kö rü ket a rá juk irány adó jog sza bá lyok sze rint más in téz mé nyek re is át ru ház hat ják. (2) Az össze kö tõ szer vek nek meg kell ál la pod ni uk az Egyez mény és a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá hoz szük sé ges el já rá sok ról és iga zo lá sok ról (for ma nyom tat vá - nyok ról). II. RÉSZ AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 5. cikk Az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó igazolások (formanyomtatványok) (1) Az Egyez mény cik ké ben elõ írt ese tek ben a mun ka vál la ló, a mun kál ta tó, ille tõ leg az ön ál ló te vé keny - sé get vég zõ sze mély ké rel mé re ki ál lí tott iga zo lás (for ma - nyom tat vány) ta nú sít ja, hogy az érin tett sze mély a ki kül dõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint ma rad biz to sí tott. (2) A je len cikk (1) be kez dé se sze rin ti iga zo lást (for ma - nyom tat ványt) ki ál lít ja: a) a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lya i nak al kal ma zá - sá nál: az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, b) Mon te neg ró jog sza bá lya i nak al kal ma zá sá nál: a köz tár sa sá gi egész ség biz to sí tá si te her vi se lõ ille té kes szer ve ze ti egy sé ge. (3) Az iga zo lást (for ma nyom tat ványt) ki ál lí tó te her vi - se lõ a má sik Szer zõ dõ Fél je len cikk (2) be kez dé sé ben meg je lölt te her vi se lõt ké rel mé re tá jé koz tat ja a ki bo - csá tott iga zo lá sok (for ma nyom tat vá nyok) szá má ról és tar - tal má ról. (4) Amennyi ben az (1) be kez dés ben em lí tett iga zo lást (for ma nyom tat ványt) nem mu tat ják be, az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je kér he ti, hogy azt a má sik Szer zõ dõ Fél - nek a (2) be kez dés ben meg je lölt te her vi se lõ je utó lag ál lít - sa ki. 6. cikk A kiküldetés idõtartamának meghosszabbítása (1) Az Egyez mény 8. cikk (7) be kez dé sé nek alkalma - zása so rán a jog sza bá lyok al kal ma zá sá nak meghosszab - bítása cél já ból szük sé ges egyet ér tés ki ál lí tá sá val kap cso - la tos ké rel met Mon te neg ró ban a fog lal koz ta tá si ügyek ben ille té kes mi nisz té ri um hoz, a Ma gyar Köz tár sa ság ban pedig az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár hoz kell be - nyúj ta ni. A ké rel met há rom pél dány ban ki ál lí tott iga zo lá - son (for ma nyom tat vá nyon) kell be nyúj ta ni. (2) A je len cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett szerv az egyet ér té sét a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes szer ve ré szé re két pél dány ban el kül dött iga zo lás sal (for ma nyom tat - vánnyal) erõ sí ti meg. 7. cikk Választási jog gyakorlása (1) Az Egyez mény 9. cikk (4) be kez dé sé ben em lí tett sze mély a vá lasz tá si jo gát a fog lal koz ta tás meg kez dé sé nek nap já tól szá mí tott 3 hó na pon be lül gya ko rol hat ja. A je len Meg ál la po dás hatályba lépésekor már fog lal koz ta tott sze - mély te kin te té ben e ha tár idõt a meg ál la po dás hatályba - lépésének nap já tól kell szá mí ta ni. (2) A je len cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett sze mély ál tal vá lasz tott jo gok a nyi lat ko zat meg té te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján áll nak be. III. RÉSZ A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 8. cikk Természetbeni ellátások nyújtása (1) a) Az Egyez mény cik ké ben, va la mint a 25. cikk (1) be kez dé sé ben meg je lölt ter mé szet be ni el lá tá -

5 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y sok igény be vé te le ese tén a ter mé szet be ni el lá tá sok ra való jo go sult sá got az ille té kes te her vi se lõ ál tal ki ál lí tott iga zo - lás sal (for ma nyom tat vánnyal) kell iga zol ni. b) Amennyi ben az el lá tás nyúj tá sa kor nem tud ták be - mu tat ni a nyom tat ványt, a ké rel me zõ szol gál ta tó vagy a tar tóz ko dá si hely sze rin ti te her vi se lõ az ille té kes teher - viselõhöz for dul az iga zo lás (for ma nyom tat vány) utó la gos be szer zé se ér de ké ben. Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa - ság te rü le tén az Egyez mény 12. cikk (1) be kez dé se sze rin ti el lá tást nyúj tot tak, Mon te neg ró ille té kes te her vi se lõ je ré - szé re el ju ta tott, az iga zo lás (for ma nyom tat vány) utó la gos ki ál lí tá sa irán ti ké re lem hez a meg fe le lõ or vo si je len tést is csa tol ni kell. c) A ki ál lí tott iga zo lás (for ma nyom tat vány) a raj ta fel - tün te tett ér vé nyes sé gi idõ utol só nap já ig, vagy ad dig ér vé - nyes, amíg a la kó hely sze rint ille té kes te her vi se lõ nem kap ja meg az ér vé nyes ség meg szû né sé rõl szóló hi va ta los írás be li ér te sí tést a meg fe le lõ iga zo lá son (for ma nyom tat - vá nyon). (2) Az a sze mély, aki az Egyez mény 12. cikk (3) be kez - dé sé ben meg je lölt ter mé szet be ni el lá tást vesz igény be a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, kö te les egy olyan iga zo lást (for ma nyom tat ványt) be mu tat ni, amely ta nú sít ja, hogy az ille té kes te her vi se lõ en ge dé lyez te a szá má ra az egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ gyógy ke ze lés má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tör té nõ igény be vé te lét. A ma gyar ille té kes te her - vi se lõ ál tal ki ál lí tott iga zo lást (for ma nyom tat ványt) a sze - mély kö te les be mu tat ni Mon te neg ró ban a tar tóz ko dá si helye sze rin ti egész ség biz to sí tá si te her vi se lõ ré szé re. Ez az iga zo lás (for ma nyom tat vány) tar tal maz za azt a ma xi - má lis idõ tar ta mot, amed dig a ter mé szet be ni el lá tá sok nyújt hatók. (3) Az a sze mély, aki az Egyez mény cik ké ben meg je lölt ter mé szet be ni el lá tá sok ban akar ré sze sül ni, köteles ma gát, va la mint csa lád tag ja it is be je len te ni a la kó - he lye sze rin ti ille té kes te her vi se lõ nél, be mu tat va az ille té - kes te her vi se lõ ál tal ki ál lí tott iga zo lást (for ma nyom tat - ványt), amellyel ta nú sít ja, hogy e ter mé szet be ni ellátá - sokra jo go sult mind sa ját maga, mind pe dig csa lád já nak tagjai. A ter mé szet be ni el lá tás ra való igény jo go sult ság ról szóló iga zo lás (for ma nyom tat vány) egy pél dá nyát az ille - té kes te her vi se lõ meg kül di a la kó hely sze rin ti tehervise - lõnek. Az Egyez mény 15. cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett nyug dí jas szá má ra a ter mé szet be ni el lá tás ra való igény - jogosultság iga zo lá sa cél já ból a la kó hely sze rint ille té kes te her vi se lõ az e cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett iga zo lás (for ma nyom tat vány) má so la tát az igény be ve võ szá má ra meg kül di. A la kó hely sze rin ti te her vi se lõ tá jé koz tat ja az ille té kes te her vi se lõt az ál ta la el vég zett összes nyil ván tar tás ba vé - tel rõl, il let ve min den olyan tény rõl, amely a jo go sult ság ér vé nye sí té sé hez szük sé ges. 9. cikk Az ellátások megtérítése az elõírt eljárás be nem tartása esetén (1) Az Egyez mény cik ké ben em lí tett sze mély részére, aki a ter mé szet be ni egész ség ügyi el lá tást nem a jelen Meg ál la po dás 8. cik ké ben meg ha tá ro zott mó don vette igény be, a ke let ke zett költ sé ge ket az ille té kes te her - vi se lõ té rí ti meg a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint. (2) A je len cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett el lá tást nyúj - tó te her vi se lõ az ille té kes te her vi se lõ ré szé re, an nak ké ré - sé re a szük sé ges do ku men tá ci ót kö te les meg kül de ni. 10. cikk Keresõképtelenségre vonatkozó tájékoztatás A Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõi és te her vi se lõi a meg fe le lõ iga zo lá sok (for ma nyom tat vá nyok) meg kül dé - sé vel köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást az Egyez mény és a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa so rán be kö vet ke zõ keresõképtelenségi ese tek rõl. 11. cikk A természetbeni ellátások költségeinek visszatérítése (1) Az Egyez mény cik ke i ben em lí tett sze mé lyek ré szé re nyúj tott el lá tá sok költ sé ge i nek meg té rí té se irán ti igényt min den egyes ne gye dé vet köve tõen, de leg ké sõbb 3 éven be lül kell meg kül de ni. (2) A nem vi ta tott költ sé ge ket a ké re lem kéz hez vé te lé - tõl szá mí tott 6 hó na pon be lül kell meg té rí te ni. (3) A ki fi ze tés eu ró ban tör té nik, az el szá mo lá si iga zo lás ki kül dé sé nek nap ján ér vé nyes hi va ta los de vi za ár fo lya mon át vál tott összeg át uta lá sá val. 12. cikk Nagyobb értékû ellátások engedélyezése Az Egyez mény 16. cik ké nek ér tel mé ben el lá tás nak minõsülnek: a) vég tag pro té zis, mell pro té zis és pro té zis tar tó mell tar - tó, il let ve für dõ ru ha, or to péd se géd esz köz és bot, be le ért ve a szö vet bo rí tá sú or to péd fû zõk, azok ki egé szí tõ ré sze it, tar to zé ka it és szer szá ma it, b) a mé ret re ké szült or to péd cipõ, adott eset ben a hoz zá tar to zó nor mál ci põ vel, c) az áll ka pocs-imp lan tá tum és arc plasz ti ka, a pa ró ka,

6 20324 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám d) a mû szem, kon takt len cse, na gyí tó és táv csõ szem - üve gek és táv csõ szem üveg, e) a hallókészülékek, nevezetesen az akusztikai és fonetikai készülékek, cohleáris implantátum, beszédprocesszor, f) a fog pót lás (be épí tett és ki ve he tõ), a száj pad zá ró protézis, g) a rok kant ko csi (kézi és mo to ros haj tá sú), ke re kes - szék, va la mint egyéb, me cha ni kai moz gás se gí tõ ké szü lék és tar to zé ka ik, vak ve ze tõ ku tya, h) be szé lõ szá mí tó gép, i) CPAP és Bi PAP ké szü lé kek, j) oxi gén kon cent rá tor, k) in zu lin pum pa, l) az a) k) pont ban fel so rolt esz kö zök fel újí tá sa, m) a sza na tó ri u mok ban, üdü lõk ben vagy gyógy in té ze - tek ben való or vo si ke ze lés és kú rák, n) a funk ci o ná lis ké pes sé gek vissza nye ré sé re szol gá ló in téz ke dé sek, o) a tá mo ga tá sok azon költ sé gek rész be ni meg té rí té se cél já ból, ame lyek az a) n)-ig ter je dõ el lá tá sok ból adód tak, p) gyó gyá sza ti se géd esz kö zök, or vos tech ni kai esz kö - zök és egyéb esz kö zök, ame lyek nek ér té ke meg ha lad ja az öt száz eu rót. IV. RÉSZ A PÉNZBELI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 13. cikk A pénzbeli ellátások iránti kérelmek benyújtása és feldolgozása (1) Azon Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je, amely nél az ellá - tási ké rel met be nyúj tot ták, a ké rel me zõ tõl a má sik Szer - zõdõ Fél ille té kes te her vi se lõ je szá má ra a ké re lem fel dol - go zá sá hoz szük sé ges ren del ke zés re álló do ku men tá ció, kü lö nö sen pe dig a fog lal koz ta tás, il let ve te vé keny ség vég - zés ide jé re, jel le gé re és he lyé re, va la mint a mun kál ta tó ra vo nat ko zó ada tok be csa to lá sát kéri. (2) Az ille té kes te her vi se lõk kö te le sek tá jé koz tat ni egy - mást min den el lá tás irán ti ké re lem rõl és a jo go sult ság érvényesítése, va la mint az el lá tás össze gé nek meg ál la pí tá - sa szem pont já ból lé nye ges va la mennyi tény ál lás ról, miközben meg ha tá ro zott két nyel vû iga zo lá so kon (for ma - nyom tat vá nyo kon) sze rep lõ ada tok meg erõ sí té se he lyet te - sí ti az ere de ti do ku men tá ció meg kül dé sét. (3) Az ille té kes te her vi se lõk to váb bá köl csö nö sen meg - kül dik egy más nak a má sik Szer zõ dõ Fél nél, il let ve eset leg har ma dik or szág ban tör tént fog lal koz ta tá sok, il let ve vég - zett te vé keny sé gek át te kin té sét, meg fe le lõ ere de ti do ku - men tá ció, il let ve hi te le sí tett fény má so lat ide ért ve a mun - ka köny vet is kí sé re té ben. (4) Az ille té kes te her vi se lõ, amely nél az el lá tás irán ti ké rel met be nyúj tot ták, a má sik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je ré szé re iga zol ja az ál ta la al kal ma zott jog sza bá lyok sze rint be szá mí tott biz to sí tá si idõ ket. (5) Az ille té kes te her vi se lõk a meg ha tá ro zott iga zo lá so - kon (for ma nyom tat vá nyon) tá jé koz tat ják egy mást az el lá - tá si jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás be fe je zé - sérõl. (6) Mun ka nél kü li ség ese tén járó pénz be li el lá tá sok kal kap cso lat ban a je len cikk (1), (3), (4) és (5) be kez dé sét kell meg fele lõen al kal maz ni. 14. cikk A pénzbeli ellátások kifizetése (1) A Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõi az Egyez mé - nyen ala pu ló pénz be li el lá tá sok ki fi ze té sét köz vet le nül a jo go sult ré szé re tel je sí tik a sa ját jog sza bá lya ik sze rint. (2) Az al kal ma zan dó jog sza bá lyok kal össz hang ban az el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély az ille té kes te her vi se lõ fel hí - vá sá ra élet ben lé té nek té nyét az e cél ra meg ál la pí tott iga - zo lá son (for ma nyom tat vá nyon) kö te les iga zol ni. V. RÉSZ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 15. cikk Ada tok és in for má ci ók cse ré je (1) A Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei vagy ille té kes te her vi se lõi éven te ki cse ré lik az Egyez mény ér tel mé ben tel je sí tett ki fi ze té sek re vo nat ko zó ki mu ta tá sa i kat. E ki mu - ta tá sok nak tar tal maz ni uk kell az el lá tás ban ré sze sü lõk lét - szá má ra és a ki fi ze tett el lá tá sok össze sí tett össze gé re vonatkozó ada to kat el lá tás tí pu sok sze rin ti bon tás ban. (2) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes te her vi se lõi köl csö nö sen és ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást va la mennyi, az el - lá tás sal kap cso la tos fon tos tény rõl, amennyi ben mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint el lá tás ban ré sze sül, ez kü lö nö sen az aláb bi tény ál lá sok ra vo nat ko zik, amennyi - ben azok ren del ke zés re áll nak: a) va la mely el lá tás meg ál la pí tá sa, fel füg gesz té se vagy meg szün te té se, b) új biz to sí tá si idõk iga zo lá sa, c) egy adott fog lal koz ta tás vagy ön ál ló te vé keny ség meg kez dé se vagy foly ta tá sa, d) öz vegy új bó li há zas ság kö té se, e) az el lá tás ban ré sze sü lõ ha lá la,

7 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y f) a ta nu lói, hall ga tói jog vi szony meg szû né se, g) la kó hely, tar tóz ko dá si hely vál to zá sa, h) más ál lam pol gár ság fel vé te le. 16. cikk Igazolások (formanyomtatványok) és eljárások (1) A Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei meg ál la pod nak az Egyez mény al kal ma zá sá hoz szük sé ges iga zo lá sok ról (for ma nyom tat vá nyok ról) és el já rá sok ról. (2) Amennyi ben a biz to sí tott a ké rel met a má sik Szer - zõdõ Fél te her vi se lõ jé hez köz vet le nül nyújt ja be, ez a teherviselõ a ké rel met a má sik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé - hez to váb bít ja az el já rás Egyez ménnyel össz hang ban tör - té nõ le foly ta tá sa ér de ké ben. 17. cikk Hatálybalépés A je len Meg ál la po dás az Egyez ménnyel egy ide jû leg, az al kal ma zan dó jog sza bá lyok sze rint lép ha tály ba. Ké szült Bu da pes ten, má jus 20. nap ján, a Szer - zõdõ Fe lek hi va ta los nyel vén, két ere de ti pél dány ban. Mind egyik szö veg egy for mán hi te les. A Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl 4. Mon te neg ró ré szé rõl (1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kivétellel a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba. (2) E ren de let a 17. cikk ben meg ha tá ro zott idõ - pont ban lép ha tály ba. (3) Az Igaz ga tá si Meg ál la po dás, il let ve e ren de let a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz - ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg. (4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek - rõl az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A Kormány 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló évi XXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Gyvt.) 162. (1) be kez dés a), b), d), m), n) és q) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében a Kor mány a kö vet ke - zõ ket ren de li el: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása 1. A gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és gyám ügyi el já rás ról szó ló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren - de let (a to váb bi ak ban: Gyer.) 21. -a a kö vet ke zõ (6) be - kez dés sel egé szül ki: (6) A szü lõi ház el ha gyá sá nak en ge dé lye zé sé rõl a gyám hi va tal ér te sí ti a csa lád tá mo ga tá si el lá tást fo lyó sí tó szer vet. 2. A Gyer. 22. (4) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé - szül ki: [A gyer mek vég le ges kül föld re tá vo zá sa ese tén a gyám - hi va tal tá jé koz tat ja] c) a csa lád tá mo ga tá si el lá tást fo lyó sí tó szer vet. 3. A Gyer a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) A há zas ság kö tés en ge dé lye zé sé rõl szó ló ha tá ro za - tot a gyám hi va tal meg kül di a csa lád tá mo ga tá si el lá tást folyósító szerv ré szé re. 4. A Gyer. 45. (5) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé - szül ki: [Nem kell a kö te le zõ gon do zás ba tör té nõ ki he lye zés rõl ha tá ro zat ban ren del kez ni, ha:] e) a gyám ság alatt álló gyer me ket gyám ja fo gad ja örök be, és a gyer mek meg fe le lõ ne ve lé sé rõl, gon do zá sá ról leg alább egy éve sa ját ház tar tá sá ban gon dos ko dik.

8 20326 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám 5. A Gyer a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az örök be fo ga dás fel bon tá sá ról a gyám hi va tal ér - te sí ti a csa lád tá mo ga tá si el lá tást fo lyó sí tó szer vet. 6. (1) A Gyer. 66/A. (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: Eb ben az eset ben az új jo go sult sá got a ko ráb bi jo go - sult ság meg szû né sét kö ve tõ nap tól kell meg ál la pí ta ni. (2) A Gyer. 66/A. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (4) Lak cím vál to zás ese tén a szü lõ nek vagy más tör vé - nyes kép vi se lõ nek, il let ve a nagy ko rú jo go sult nak a ké ré - sé re vagy az új lak cím sze rint il le té kes jegy zõ meg ke re sé - sé re az ügy ben ke let ke zett ira to kat a ko ráb bi lak cím sze - rint il le té kes jegy zõ ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 na pon be lül meg kül di a jo go sult új lak cí me sze rint il le té kes jegy - zõ nek. A rend sze res ked vez mény hez kap cso ló dó, a Gyvt. 20/A. -a sze rin ti pénz be li tá mo ga tást a fel té te lek fenn - ál lá sa ese tén az új lak cím sze rint il le té kes jegy zõ fo lyó - sít ja. 7. A Gyer. 68/C. -ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 68/C. (1) Ha a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga - tás ra jo go sult sze mély lak cí me a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt meg vál to zik, a vál to zás hó nap já ra járó támogatást a ko ráb ban fo lyó sí tó jegy zõ tel jes összeg ben fo lyó sít ja. (2) Lak cím vál to zás ese tén a ki egé szí tõ gyer mek vé del - mi tá mo ga tás ra jo go sult sze mély ké ré sé re vagy az új lak - cím sze rint il le té kes jegy zõ meg ke re sé sé re az ügy ben keletkezett ira to kat a ko ráb bi lak cím sze rint il le té kes jegy - zõ ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 na pon be lül meg kül di a jo go sult új lak cí me sze rint il le té kes jegy zõ nek. (3) Az új lak cím sze rint il le té kes jegy zõ a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tást a lak cím vál to zást kö ve tõ hónap 1. nap já tól fo lyó sít ja. 8. A Gyer. a kö vet ke zõ 68/F 68/L. -sal és azt megelõ - zõen a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki: Óvodáztatási támogatás 68/F. (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a Gyvt. 20/C. -ában meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a Gyvt. 20/A. -a sze rin ti pénz be li tá mo ga tás és a Gyvt. 20/B. (4) (5) be kez dé se sze rin ti pót lék mel lett óvodáz - tatási tá mo ga tást fo lyó sít. (2) Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tást ugyan azon gyer mek után csak az egyik szü lõ igé nyel he ti. (3) Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás irán ti 11. szá mú mel lék - let sze rin ti ké rel met a szü lõ lak cí me sze rint il le té kes te le - pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nál kell elõ ter - jesz te ni. A ké re lem ben a gyer mek va la me lyik szü lõi fel - ügye le tet gya kor ló szü lõ jé nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy gyer me ké nek há rom éves ko rá ig leg fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be si ke re sen, ki vé ve, ha ko ráb ban er rõl a köz ok ta tás ról szó ló évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rint már nyi lat ko zott. (4) Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult sá got akkor le het meg ál la pí ta ni, ha a szü lõ a gyer me két an nak az év nek az utol só nap já ig be írat ta az óvo dá ba, amely ben a gyer mek a ne gye dik élet évét be töl töt te. (5) Lak cím vál to zás ese tén az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra jo go sult sze mély ké ré sé re vagy az új lak cím sze rint il le té - kes jegy zõ meg ke re sé sé re az ügy ben ke let ke zett ira to kat a ko ráb bi lak cím sze rint il le té kes jegy zõ ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 na pon be lül meg kül di a jo go sult új lak cí me sze rint il le té kes jegy zõ nek. 68/G. (1) Az elsõ al ka lom mal pénz ben nyúj tan dó óvo - dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult ság [Gyvt. 20/C. (1) bek. a) pont] meg ál la pí tá sá hoz a jegy zõ be szer zi az óvo da iga zo lá sát a gyer mek óvo dai be íra tá sá nak té nyé rõl, idõ pont já ról és a gyer mek rend sze res óvo dá ba já rá sá ról. (2) Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg - ál la pí tá sa szem pont já ból rend sze res óvo dá ba já rás nak minõsül, ha a) a gyer mek az óvo dai nyit va tar tá si na po kon na pon ta leg alább hat órát az óvo dá ban tar tóz ko dik, és b) a szü lõ ál tal a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö - dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 20. -a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint iga zolt és az igazolat - lanul mu lasz tott na pok szá ma együt te sen nem ha lad ja meg a mun ka na pok ra esõ óvo dai ne ve lé si na pok hu szon öt szá - za lé kát, az zal, hogy a mu lasz tás ból tíz na pot jú li us augusztus hó na pok ban a hu szon öt szá za lék meg ál la pí tá sá - nál fi gyel men kí vül kell hagy ni. (3) Az óvo dá nak a rend sze res óvo dá ba já rást a tárgy év jú ni us hó nap já ban fo lyó sí tott óvo dáz ta tá si tá mo ga tás nál az óvo dai be íra tás nap já tól a tárgy év má jus 15-ig, a tárgy - év de cem ber hó nap já ban fo lyó sí tott óvo dáz ta tá si tá mo ga - tás nál az óvo dai be íra tás nap já tól a tárgy év no vem ber 15-ig ter je dõ idõ szak ra kell iga zol nia. (4) A gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi ked vez - mény re való jo go sult sá gá nak a tárgy év jú ni us hó nap já ban fo lyó sí tott óvo dáz ta tá si tá mo ga tás nál a tárgy év má jus 15-én, a tárgy év de cem ber hó nap já ban fo lyó sí tott óvo dáz - ta tá si tá mo ga tás nál a tárgy év no vem ber 15-én kell fenn - állnia.

9 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (5) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je ha tá ro za tá ban meg ál la pít ja a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult sá got, egy - ide jû leg ren del ke zik a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról. 68/H. (1) Ha az elsõ al ka lom mal járó óvo dáz ta tá si támogatást a Gyvt. 20/C. (4) be kez dé se alap ján ter mé - szet ben kell nyúj ta ni, a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je be szer zi a szü lõ nek a gyer mek óvo dai fel vé te le irán ti ké - rel mé nek má so la tát, vagy ha az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás irán ti ké rel met a szü lõ a gyer mek óvo dai be íra tá sát kö ve - tõ en nyúj tot ta be, az óvo da iga zo lá sát a gyer mek óvo dai be íra tá sá nak té nyé rõl, idõ pont já ról. (2) Az elsõ al ka lom mal ter mé szet ben nyúj tan dó óvo - dáz ta tá si tá mo ga tás ese tén a gyer mek rend sze res gyer mek - vé del mi ked vez mény re való jo go sult sá gá nak az óvodáz - tatási tá mo ga tás meg ál la pí tá sát meg elõ zõ hó nap elsõ nap - ján kell fenn áll nia. (3) Az elsõ al ka lom mal ter mé szet ben nyúj tan dó óvo - dáz ta tá si tá mo ga tás ese tén a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je ha tá ro za tá ban meg ál la pít ja a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga - tás ra való jo go sult sá got, egy ide jû leg ren del ke zik az elsõ al ka lom mal járó óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ter mé szet ben tör - té nõ nyúj tá sá ról. (4) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az elsõ al ka - lom mal ter mé szet ben nyúj tan dó óvo dáz ta tá si tá mo ga tást a gyer mek jó lé ti szol gá lat köz re mû kö dé sé vel biz to sít ja. (5) A ter mé szet ben nyúj tott óvo dáz ta tá si tá mo ga tás cél - ja a gyer mek rend sze res óvo dá ba já rá sá nak se gí té se, for - má ja kü lö nö sen ut cai ruha, ut cai cipõ, vál tó ru ha, váltó - cipõ, tisz ta sá gi cso mag biz to sí tá sa. 68/I. (1) Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult sá - got meg ál la pí tó ha tá ro zat ban [68/G. (5) bek., 68/H. (3) bek.] tá jé koz tat ni kell a szü lõt a to váb bi óvo dáz ta tá si tá mo ga tás [Gyvt. 20/C. (1) bek. b) pont] fo lyó sí tá sá nak idõ pont ja i ról és fel té te le i rõl. (2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult sá got meg ál la pí tó ha tá ro za ta [68/G. (5) bek., 68/H. (3) bek.] egy pél dá nyát meg kül di az óvo dá nak, egy ide jû leg fel hív ja az óvo dát, hogy a) a gyer mek óvo dai ne ve lés ben való rész vé te lé nek idõ tar ta ma alatt min den év jú ni us 1-jé ig, va la mint de cem - ber 1-jé ig küld je meg szá má ra a gyer mek rend sze res óvo - dá ba já rá sá ról szó ló iga zo lást, az zal, hogy az iga zo lás nak az elõ zõ iga zo lás ki ál lí tá sá nak nap já tól a tárgy év má - jus 15., il let ve no vem ber 15. nap já ig ter je dõ idõ szak ra kell vonatkoznia, és b) ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 na pon be lül küld jön ér te sí tést, ha a gyer mek óvo dát vált vagy óvo dai ne ve lés - ben való rész vé te le meg szûnt. 68/J. (1) A to váb bi óvo dáz ta tá si tá mo ga tás [Gyvt. 20/C. (1) bek. b) pont] igény lé se iránt nem kell kü lön kérelmet elõ ter jesz te ni és fo lyó sí tá sá ról nem kell kü lön dön tést hoz ni. (2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a to váb bi óvo - dáz ta tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát meg elõ zõ en a) be szer zi az óvo da 68/I. (2) be kez dés a) pont ja sze - rin ti iga zo lá sát, ha az óvo da a 68/I. (2) be kez dés a) pont - já ban fog lalt kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, b) meg vizs gál ja, hogy ba) a gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi ked vez - mény re való jo go sult sá ga a 68/G. (4) be kez dés ben fog - lal tak sze rint fenn áll-e, és bb) a gyer mek rend sze res óvo dá ba já rá sa a 68/G. (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint meg va ló sul-e. (3) Ha a gyer mek óvo dát vált, a te le pü lé si ön kor mány - zat jegy zõ je min den érin tett óvo dá tól be szer zi a 68/I. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti iga zo lást. (4) Ha a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti vizs gá lat so rán a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je azt ál la pít ja meg, hogy az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás jo go sult sá gi fel té te lei nem áll - nak fenn, ha tá ro zat tal ál la pít ja meg az óvo dáz ta tá si tá mo - ga tás ra való jo go sult ság meg szû né sét. 68/K. (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga - tás ese tén a 12. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon a) a tárgy év jú ni us hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú ni us 10-ig, b) a tárgy év de cem ber hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta - tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év de cem ber 10-ig ér te sí ti az Igaz ga tó sá got a tá mo ga tás össze gé rõl. (2) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat fel dol goz za, és az össze sí tett ada to kat a) a tárgy év jú ni us hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú ni us 15-ig, b) a tárgy év de cem ber hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta - tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év de cem ber 15-ig me gyén ként, ön kor mány za ton kén ti bon tás ban szá mí tó - gé pes há ló za ton meg kül di az Ön kor mány za ti Miniszté - rium ré szé re. Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um az össze sí - tett ada to kat 5 na pon be lül meg kül di a Mi nisz té ri um nak, va la mint az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak. (3) Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um a) a tárgy év jú ni us hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú ni us 18-ig, b) a tárgy év de cem ber hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta - tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év de cem ber 18-ig ren del ke zik a Ma gyar Ál lam kincs tár felé a 12. szá mú mel - lék let sze rint igé nyelt tá mo ga tá sok nak a te le pü lé si ön kor - mány za tok ré szé re tör té nõ át uta lá sá ról. 68/L. (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga - tás ese tén a 13. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon a) a tárgy év jú ni us hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú ni us 10-ig, b) a tárgy év de cem ber hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta - tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év de cem ber 10-ig ér te sí ti az Igaz ga tó sá got a tá mo ga tás össze gé rõl.

10 20328 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám (2) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat fel dol goz za, és az össze sí tett ada to kat a) a tárgy év jú ni us hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú ni us 15-ig, b) a tárgy év de cem ber hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta - tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év de cem ber 15-ig me gyén ként, ön kor mány za ton kén ti bon tás ban szá mí tó - gé pes há ló za ton meg kül di az Ön kor mány za ti Miniszté - rium ré szé re. Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um az össze - sített ada to kat 5 na pon be lül meg kül di a Mi nisz té ri um nak, va la mint az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak. (3) Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um a) a tárgy év jú ni us hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú ni us 18-ig, b) a tárgy év de cem ber hó nap já ban ese dé kes óvo dáz ta - tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év de cem ber 18-ig ren del ke zik a Ma gyar Ál lam kincs tár felé a 13. szá mú mel - lék let sze rint igé nyelt tá mo ga tá sok nak a te le pü lé si ön kor - mány za tok ré szé re tör té nõ át uta lá sá ról. 9. A Gyer. 73. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (2) A gyám hi va tal ha tá ro za tát meg kül di a jo go sult nak, a kö te le zett nek, a kö te le zett utol só is mert mun kál ta tó já - nak, a vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság nak, il let ve az ön - ál ló bí ró sá gi vég re haj tó nak, a jo go sult és a kö te le zett lak - cí me sze rint il le té kes ügyész ség nek és jegy zõ nek, va la - mint a gyám hi va tal szék he lye sze rint il le té kes jegy zõ nek. 10. A Gyer. 97. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (2) Az ide ig le nes ha tá lyú el he lye zést el ren de lõ vég zés - rõl ér te sí te ni kell a gyer me ké tõl kü lön élõ szü lõt és a gon - do zá si he lyen mû kö dõ gyer mek jo gi kép vi se lõt. [A gyám hi va tal a gyer mek vé del mi szak szol gá lat, a gyám és a gyer mek jó lé ti szol gá lat ja vas la ta, eset leg a megyei (fõ vá ro si), il let ve or szá gos gyer mek vé del mi szak - ér tõi bi zott ság szak vé le mé nye alap ján] b) dönt az egyé ni el he lye zé si terv fenn tar tá sá ról vagy mó do sí tá sá ról [Gyvt. 83. (1) bek.], 13. A Gyer a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) A gyám hi va tal a gyám ren de lés sel egy ide jû leg annak té nyé rõl ér te sí ti a csa lád tá mo ga tá si el lá tást és az árvaellátást fo lyó sí tó szer vet, to váb bá a gyer me ket el lá tó vé dõ nõt. 14. (1) A Gyer (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a be kez dés a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki: [A gyám hi va tal an nak a sze mély nek,] c) aki a 12. (1) be kez dé se sze rint is me ret len nek minõsül, vagy akit kö rül mé nyei adott ügy vi te lé ben aka dá - lyoz nak, kü lö nö sen, ha is me ret len he lyen tar tóz ko dik, vagy is mert he lyen tar tóz ko dik ugyan, de vissza té ré sé ben gá tol va van, ese ti gond no kot vagy ügy gond no kot [Ket. 40. (5) bek.], e) aki nek az ügyé ben más el já ró szerv, sze mély meg - ke re si, a fel té te lek fenn ál lá sa ese tén, ese ti gond no kot vagy ügy gond no kot [rend el.] (2) A Gyer (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Az ese ti gond nok és az ügy gond nok ki ren de lé se iránt a jegy zõ in téz ke dik, ha erre az elõt te fo lyó el já rás ban van szük ség. 11. A Gyer. 105/A. (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (7) A gon do zá si hely meg vál toz ta tá sa so rán ho zott ha - tá ro zat gyám vál to zás ese tén a (6) be kez dés ben fog lal ta kon túl tar tal maz za a fel men tett va gyon ke ze lõ gyám fel hí vá - sát, hogy vég szám adá sát a va gyon ke ze lõi joga meg szû né - sét kö ve tõ 15 na pon be lül ter jessze elõ. 12. A Gyer (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: 15. A Gyer. 134/A. -a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé - szül ki: (3) A gond nok ren de lés rõl a gyám hi va tal ér te sí ti a csa - lád tá mo ga tá si el lá tást fo lyó sí tó szer vet. 16. A Gyer a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) A gyám ha tó ság az ese ti gond no kot, il let ve az ügy - gond no kot fel men ti, ha an nak a ki ren de lés cél já nak meg - va ló su lá sát, il let ve a ki ren de lés oká nak meg szû né sét kö - ve tõ en elõ ter jesz tett je len té sét [141. (2) bek.] el fo gad ja.

11 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) A Gyer (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A gyám a hi va tá sos gyám és a gyer mek ott hon vezetõje ki vé te lé vel nem kö te les éves szám adás ra, ha a gyám olt nak nin csen va gyo na és be vé te le i nek havi össze ge nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki - sebb össze gét. Nem kö te les to váb bá éves szám adás ra a gyám sá got vi se lõ ne ve lõ szü lõ, ha a gyám olt nem ren del - ke zik va gyon nal és utá na ki zá ró lag csa lád tá mo ga tá si el lá - tást fo lyó sí ta nak. (2) A Gyer (3) (4) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zé sek lép nek: (3) Bi zony lat nél kül fo gad ha tók el az élel me zés sel és ház tar tás sal kap cso la tos költ sé gek, fel té ve, hogy azok ha - von kén ti össze ge nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek két sze re sét. (4) Az (1) (3) be kez dés al kal ma zá sa so rán az öreg sé gi nyug díj nak a szám adá si kö te le zett ség tel je sí té se évé ben irány adó leg ki sebb össze gét kell fi gye lem be ven ni. 18. A Gyer. e ren de let 1 3. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí - tott szá mú mel lék le tek kel egé szül ki. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 19. A gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és il le té - kes sé gé rõl szó ló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továbbiakban: Gyár.) 6. -a a kö vet ke zõ d) pont tal egé - szül ki: [A vá ro si gyám hi va tal a gyer mek csa lá di jog ál lá sá nak ren de zé se ér de ké ben] d) a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szó ló évi IV. tör vény 41. -a alap ján meg ál la pít ja az is me - ret len szü lõk tõl szár ma zó gyer mek és a kép zelt szü lõk vagy a kép zelt apa ada ta it. 20. (1) A Gyár ának (11) (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (11) Azt a krí zis hely zet ben lévõ vá ran dós anyát, aki állapotát kör nye ze te és hoz zá tar to zói elõtt ti tok ban szán - dé ko zik tar ta ni (a to váb bi ak ban: tit kolt ter hes ség) ké rel - mé re bár mely csa lá dok át me ne ti ott ho ná nak be kell fo gad - nia. A tit kolt ter hes ség té nye az anya nyi lat ko za ta alap ján ál la pí tan dó meg. (12) Tit kolt ter hes ség ese tén az örök be fo ga dá si el já rás - ra a gyer mek szü le té si he lye sze rin ti vá ro si gyám hi va tal az il le té kes. A gyám hi va tal il le té kes sé ge tit kolt ter hes ség ese tén az örök be fo ga dá si el já rás be fe je zé sé ig nem vál - tozik. (2) A Gyár a a kö vet ke zõ (13) (14) be kez dés sel egé szül ki: (13) Az is me ret len szü lõk tõl szár ma zó gyer mek kel kap cso la tos gyám ha tó sá gi el já rás ra a gyer mek meg ta lá lá - sá nak he lye sze rin ti gyám hi va tal az il le té kes. (14) Ha a tar tós bent la ká sos in téz mény ben el he lye zett, cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok ság alatt álló sze mély szá má ra hi va tá sos gond no kot kell ki ren - del ni, a gyám hi va tal il le té kes sé gét a gond nok ság alatt álló sze mély tény le ges tar tóz ko dá si he lye ala poz za meg. 21. A Gyár a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki: (10) A ne ve lés be vett gyer mek örök be fo ga dá sá nak engedélyezése ese tén a volt gyám vég szám adá sá nak el fo - ga dá sá ra az örök be fo ga dást en ge dé lye zõ gyám hi va tal az il le té kes. Az el fo ga dott vég szám adás alap ján a va gyon nal ren del ke zõ gyer mek rõl és va gyo ná ról a vá ro si gyám hi va - tal ér te sí ti az örök be fo ga dó szü lõ la kó he lye sze rin ti gyám - hi va talt. 22. A Gyár. mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze - rint mó do sul. 23. (1) Ez a ren de let ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) A Gyvt. 160/A. -a alap ján a gyer me kü ket ja - nu ár 1-je elõtt az óvo dá ba be íra tó és tíz ezer fo rint óvo dáz - ta tá si tá mo ga tás ra jo go sult szü lõ ké rel mé nek be nyúj tá sá - ra, el bí rá lá sá ra és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra a Gyer. e ren - de let tel meg ál la pí tott 68/F., 68/G., 68/I., 68/K. -ait kell meg fe le lõ en al kal maz ni. (3) A Gyer. e ren de let tel meg ál la pí tott 159. (1), (3) és (4) be kez dé sét elsõ al ka lom mal a év ben be - nyúj tott szám adá sok ra kell al kal maz ni. (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Gyer. a) 9. (2) be kez dé sé ben a kör ze ti vé dõ nõi szol gá la - tot, szö veg rész,

12 20330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám b) 101. (1) be kez dé sé ben és 109. (2) be kez dé sé ben az in do kolt eset ben szö veg rész, c) 122. (2) be kez dés b) pont ja. (5) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti a (4) és a (6) be kez dés, va la mint az E ren - del ke zés a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti. (6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a) a Gyer. aa) 14/A. -ában az il let ve a ki egé szí tõ gyer mek vé - del mi tá mo ga tás ra való jo go sult ság szö veg rész he lyé be az a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra, il let ve az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult ság szö veg rész, ab) 16. (4) be kez dé sé ben a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je gon dos ko dik szö veg rész he lyé be a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je adó ügyi ha tás kö ré ben gondos - kodik szö veg rész, ac) 27. (6) be kez dé sé ben a ve szé lyez te tõ fel ró ha tó ma ga tar tás vagy kö rül mény szö veg rész he lyé be a ve szé - lyez te tõ kö rül mény, il let ve fel ró ha tó ma ga tar tás szö veg - rész, ad) 28. (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a kap cso - lat tar tá sát szö veg rész he lyé be a kap cso la tá nak fenn tar - tá sát szö veg rész, ae) 33. (8) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az A költ ség vi se lés rõl szö veg rész he lyé be az Az el já rá si költ ség vi se lé sé rõl szö veg rész, af) 46. (4) be kez dé sé ben a gyer mek vé del mi szak - szol gá lat nak szö veg rész he lyé be a gyer mek vé del mi szak szol gá lat nak és a csa lád tá mo ga tá si el lá tást fo lyó sí tó szerv nek szö veg rész, ag) 68. (2) be kez dé sé ben a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá gát a fõ vá ros ban és Pest me - gyé ben a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá - got (a to váb bi ak ban együtt: Igaz ga tó ság) szö veg rész helyébe a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igazgató - sága me gye szék he lyen mû kö dõ szak te rü le ti fel ada tot el lá - tó szer ve ze ti egy sé gét (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) szö - veg rész, ah) 68. (3) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá - ban, 68/D. (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá - ban, 68/E. (3) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá - ban, 76. (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um szö veg rész he lyé be az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um szö veg rész, ai) 68/A. (1) be kez dé sé ben, 78. (3) be kez dé sé ben a la kó he lye szö veg rész he lyé be a lak cí me szö veg rész, aj) 73. (6) be kez dé sé ben a la kó he lye la kó hely hi á - nyá ban a tar tóz ko dá si he lye szö veg rész he lyé be a lak - cí me szö veg rész, ak) 93. (2) be kez dé sé ben, 97. (6) be kez dé sé ben, 102. (4) be kez dé sé ben a csa lá di pót lé kot szö veg rész he lyé be a csa lád tá mo ga tá si el lá tást szö veg rész, al) 97. -át meg elõ zõ al cím ben a ha tá ro zat szö veg - rész he lyé be a dön tés szö veg rész, am) 133. (2) be kez dé sé ben a csa lá di pót lék, az ár va - já ra dék szö veg rész he lyé be a csa lád tá mo ga tá si el lá tás, az ár va el lá tás szö veg rész, b) a Gyár. 23. (1) be kez dé sé ben a gyer mek vé de lem - be vé te lét, amely rõl szö veg rész he lyé be a gyer mek védelembe vé te lét és dönt an nak fe lül vizs gá la tá ról, ame - lyek rõl szö veg rész lép. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök

13 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelethez 11. szá mú mel lék let a 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let hez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alul írott... szü lõi fel ügye let gya kor lá sá ra jo go sult szü lõ ké rem rend sze res gyer mek vé del mi kedvez - ményben ré sze sü lõ gyer mek e(i)m óvo dáz ta tá si tá mo ga tá sát. A) Sze mé lyi ada tok NYILATKOZAT 1. Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sát kérõ a) neve (szü le té si név is):... b) any ja neve:... c) szü le té si he lye, ide je:... d) lak cí me: A gyer mek(ek) a) neve (szü le té si név is):... b) any ja neve:... c) szü le té si he lye, ide je:... d) lak cí me:... B) Nyi lat ko zat az is ko lai vég zett ség rõl (A meg fe le lõ alá hú zan dó!) 1. Ki je len tem, hogy is ko lai vég zett sé gem rõl a köz ok ta tás ról szó ló évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rint már nyi lat koz tam. VAGY 2. Ki je len tem, hogy gyer mek e(i)m há rom éves ko rá ig leg fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má - nya i mat fe jez tem be si ke re sen. C) Zá ra dék Nyi lat ko zom, hogy az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás igény be vé te le ese tén gyer mek(i)m rend sze res óvo dá ba já rá sá ról gon - dos ko dom. Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a KÉ RE LEM-ben és a NYI LAT KO ZAT-ban kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Hoz zá já ru lok a KÉ RE LEM-ben és a NYI LAT KO ZAT-ban kö zölt ada tok nak az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás meg ál la pí tá - sá ra irá nyu ló el já rás ban való ke ze lé sé hez. Dá tum: az óvo dáz ta tá si tá mo ga tást igény lõ alá írá sa

14 20332 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám 2. szá mú mel lék let a 275/2008. (XI. 21.) Korm. ren de let hez 12. szá mú mel lék let a 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let hez Adatlap a Gyvt. 20/C. -a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga tás igény lé sé hez... év... tárgy hó nap 1. Me gye meg ne ve zé se: Ön kor mány zat neve: KSH azo no sí tó kód ja:... (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó) 4. A tárgy hó nap ban a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyer me kek szá ma:... fõ 5. A tárgy hó nap ban ki fi ze ten dõ összes, a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga tás összege:... Ft 6. A tárgy hó nap ban tör té nõ vissza fi ze tés:... Ft (a Gyvt a alap ján vissza fi ze tett összeg) 7. A ki fi ze tés igé nyelt össze ge (100%):... Ft (az 5. pont össze gét csök ken te ni kell a 6. pont össze gé vel) Dá tum:... év... hó... nap P. H.... jegy zõ alá írá sa

15 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y szá mú mel lék let a 275/2008. (XI. 21.) Korm. ren de let hez 13. szá mú mel lék let a 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let hez Adatlap a Gyvt. 20/C. -a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga tás igény lé sé hez... év... tárgy hó nap 1. Me gye meg ne ve zé se: Ön kor mány zat neve: KSH azo no sí tó kód ja:... (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó) 4. A tárgy hó nap ban a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyer me kek szá ma:... fõ 5. A tárgy hó nap ban ki fi ze ten dõ összes, a Gyvt. 20/C. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti óvo dáz ta tá si tá mo ga tás összege:... Ft 6. A tárgy hó nap ban tör té nõ vissza fi ze tés:... Ft (a Gyvt a alap ján vissza fi ze tett összeg) 7. A ki fi ze tés igé nyelt össze ge (100%):... Ft (az 5. pont össze gét csök ken te ni kell a 6. pont össze gé vel) Dá tum:... év... hó... nap P. H.... jegy zõ alá írá sa

16 20334 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám 4. szá mú mel lék let a 275/2008. (XI. 21.) Korm. ren de let hez 1. A gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö - rök el lá tá sá ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és illetékességérõl szó ló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Gyár.) mel lék le té nek 2.8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép: 2.8. Ke cel Gyám hi va tal Csá szár töl tés Imrehegy Ke cel 2. A Gyár. mel lék le té nek pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ pont lép: Kis kun ha las Gyám hi va tal Ba lo ta szál lás Har ka kö töny Kel ebia Kis kun ha las Kis szál lás Kun fe hér tó Pirtó Tom pa Zsa na 3. A Gyár. mel lék le té nek pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ pont lép: Ba la ton lel le Gyám hi va tal Ba la ton lel le Ga más Ka rád Lát rány So mogy ba bod So mogy túr Visz 4. A Gyár. mel lék le té nek pont jai he lyé be a kö vet ke zõ pon tok lép nek: Csur gó Gyám hi va tal Ber zen ce Csur gó Csur gó nagy mar ton Gyé ké nyes Iharos Iha ros be rény Inke Õr ti los Po gány szent pé ter Porrog Por rog szent ki rály Por rog szent pál So mogy bük kösd So mogy csi csó So mogy ud var hely Szent a Zá kány Zá kány fa lu Fo nyód Gyám hi va tal Ba la ton feny ves Fo nyód 5. A Gyár. mel lék le té nek pont jai he lyé be a kö vet ke zõ pon tok lép nek: Mar ca li Gyám hi va tal Ba la ton be rény Ba la ton ke reszt úr Ba la ton má ria für dõ Ba la ton szent györgy Ba la ton új lak Bö hö nye Csá kány Csö mend Fõ nyed Ga dány Hol lád Hosszú víz Ke le víz Két hely Li bic koz ma Mar ca li Mesz teg nyõ Nagy sza ká csi Nem es déd Ne mes kis fa lud Ne mes vid Nik la Pusz ta ko vá csi Sá voly So mogy fajsz So mogy sám son So mogy si mo nyi So mogy szent pál So mogy zsit fa Szeg er dõ Sze nyér Szõ ke dencs Tap sony Tás ka Ti kos Var ász ló Vése Vörs Nagy atád Gyám hi va tal Bak há za Be leg Bol hás Gör ge teg Háromfa Ka szó Kis ba jom

17 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Kutas Lá bod Nagy atád Nagy kor pád Öt vös kó nyi Ri nya be se nyõ Ri nya szent ki rály Se gesd So mogy szob Sza bás Ta rany 6. A Gyár. mel lék le té nek pont ja he lyé be a kö - vet ke zõ pont lép: Tab Gyám hi va tal An docs Bá bony me gyer Be deg kér Bonnya Fiad Kánya Ka poly Kára Kis bár apá ti Lul la Mik ló si Ná gocs Sér sek szõ lõs So mo gya csa So mogy dö röcs ke So mogy eg res So mogy meggyes Szorosad Tab Ten gõd Tö rök kop pány Tor vaj Zala Zics 7. A Gyár. mel lék le té nek pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ pont lép: Nagy ka ni zsa Gyám hi va tal Al só rajk Be lez na Bocs ka Bör zön ce Csa pi Esz te reg nye Felsõrajk Fi tye ház Fûz völgy Gelse Gel se szi get Ha hót Ho mok ko má rom Hosszú völgy Ka cor lak Ke re cseny Ki li mán Kis ré cse Li szó Ma gyar szent mik lós Ma gyar szer da hely Mi háld Mu ra ke resz túr Nagy ba kó nak Nagy ka ni zsa Nagy ré cse Ne mes pát ró Orosz tony Pat Pö lös ke fõ Pötréte Sand Sormás Surd Sze pet nek Új ud var Za la ko már Za la sár szeg Za la szent ba lázs Za la új lak 8. A Gyár. mel lék le té nek pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: Za la ka ros Gyám hi va tal Ba la ton ma gya ród Ga lam bok Ga ra bonc Nagy ra da Za la ka ros Za la me re nye Za la sza bar Za la szent ja kab

18 20336 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám A Kormány 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelete a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól A Kor mány a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló évi CV. tör vény ának (1) be kez dé se j) pont - jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. -ának (1) be kez dé se b) pont já ban meg ha tá ro zott fel - adat kör ében el jár va, fi gye lem mel az Észak-at lan ti Szer zõ - dés ré szes ál la mai és a Bé ke part ner ség más részt ve võ államai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról szó ló Meg - állapodás és an nak Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve meg erõ sí té - sé rõl és ki hir de té sé rõl szó ló évi CII. tör vény re, va la - mint az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy - ve res erõ ik jog ál lá sá ról szó ló Meg ál la po dás hoz tör té nõ csat la ko zás ról, a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl, va la mint a Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó egyes jog sza bá lyok mó do - sí tá sá ról szó ló évi CXVII. tör vény re, to váb bá a Magyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zöt ti, az Egye sült Ál la mok Fegy ve res Erõ i - nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ te vé keny sé gé - rõl szó ló Meg ál la po dás, va la mint az an nak mel lék le tét képezõ Vég re haj tá si Meg ál la po dá sok meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl szó ló évi XLIX. tör vény re, a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni a) a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: Hon véd ség) ál tal kül föl di fegy ve res erõk nek vagy kül föl di fegy ve res erõk ál tal a Hon véd ség nek oko zott ká rok ki vizs gá lá sa és el bí rá lá sa, va la mint meg té rí té se te kin te té ben, b) a Ma gyar Hon véd ség nek a hon vé de lem rõl és a Magyar Hon véd ség rõl szó ló évi CV. tör vény (a to - váb bi ak ban: Hvt.) 70. -a (1) be kez dé sé nek b) és e) pont já - ban fog lalt fel ada tá val össze füg gés ben a Ma gyar Köz tár - sa ság te rü le tén tar tóz ko dó kül föl di fegy ve res erõk ál tal ma gyar har ma dik fél nek oko zott ká rok ki vizs gá lá sa és el - bí rá lá sa, va la mint meg té rí té se te kin te té ben, c) az évi CXVII. tör vénnyel ki hir de tett, az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõik jog ál lá sá ról szó ló Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: NATO SOFA) VIII. Cik ké nek 2. be kez dé sé ben, va la mint az évi CII. tör vénnyel ki hir de tett, az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a Bé ke part ner ség más részt ve võ ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról szó ló Meg ál la po dás elõ zõ ek kel azo nos tar tal mú ren del ke zé sé - ben fog lalt kár té rí té si ügyek el bí rá lá sa, va la mint d) a Hon véd ség ál tal kül föl di har ma dik fél nek vagy kül föl di har ma dik fél ál tal a Hon véd ség nek kül föl dön oko - zott ká rok ki vizs gá lá sa és el bí rá lá sa, va la mint meg té rí té se te kin te té ben. 2. (1) E ren de let al kal ma zá sá ban a) kül föl di fegy ve res erõ: a Hon véd ség ki vé te lé vel valamely ál lam fegy ve res ere je sze mé lyi ál lo má nya tag ja i - nak összes sé ge, ide ért ve a szá raz föl di, ha di ten ge ré sze ti vagy lé gi erõ höz tar to zó ka to nai sze mé lyi ál lo mányt, va la - mint az adott fegy ve res erõ pol gá ri al kal ma zot ta it; b) ma gyar har ma dik fél: a Hon véd ség sze mé lyi ál lo - má nyá ba nem tar to zó ma gyar ál lam pol gár vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren - del ke zõ ter mé sze tes sze mély, il le tõ leg szék hellyel ren del - ke zõ jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem rendel - kezõ szer ve zet; c) kül föl di har ma dik fél: az a) pont ha tá lya alá nem tar - to zó kül föl di ál lam pol gár vagy hon ta lan, il le tõ leg kül föl - dön szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mély vagy jogi sze mé - lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet; d) szol gá la ti iga zo lás: a kül föl di fegy ve res erõ il le té - kes szer ve ál tal ki adott írá sos nyi lat ko zat az aláb bi ak ról: da) a kár igény sze rin ti kár ese mény nek ré sze se volt-e a kül föl di fegy ve res erõ tag ja, pol gá ri ál lo má nya vagy a kül - föl di fegy ve res erõ ál tal üze mel te tett gép jár mû, db) a kár oko zás szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sa köz - beni cse lek mény vagy mu lasz tás kö vet kez mé nye-e, dc) gép jár mû vel tör tént kár oko zás ese tén, a gép jár mû a kül föl di fegy ve res erõ tu laj do ná ban áll-e vagy ál ta la üze - mel te tett, il let ve a gép jár mû hasz ná lat en ge dé lye zett volt-e. (2) A Hon véd ség ál tal a je len ren de let alap ján meg fi ze - tett nem zet kö zi kár té rí té se ket az 5. (5) be kez dé se és a 9. (5) be kez dé se sze rin ti ki fi ze té sek ki vé te lé vel a Hon - véd sé get mint mun kál ta tót ért kár nak kell te kin te ni. KÜLFÖLDI FEGYVERES ERÕK ÁLTAL A MAGYAR HONVÉDSÉGNEK ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLTAL KÜLFÖLDI FEGYVERES ERÕKNEK OKOZOTT KÁROK 3. (1) Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság és a kül föl di fegy ve res erõ ál la ma kö zött a kár oko zás kö rül mé nye i re alkalmazható nem zet kö zi szer zõ dés a kár ese mény be kö - vet kez te kor ha tály ban van, az ab ban fog lal tak nak meg - felelõen kell a kár igény fo ga dá sá ra, el bí rá lá sá ra és a kár eset le ges meg té rí té sé re irá nyu ló el já rást le foly tat ni.

19 2008/165. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (2) A nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé sé nek hi á - nyá ban az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben a Ma gyar Köz - tár sa sá got a hon vé del mi mi nisz ter kép vi se li. (3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti nem zet kö zi szer zõ dés a Ma gyar Köz tár sa sá got a kár igény rõl való lemondásra kö te le zi, az er rõl szó ló nyi lat ko za tot a hon vé - del mi mi nisz ter ál lít ja ki. (5) Amennyi ben a le foly ta tott vizs gá lat alap ján a kár - oko zás kö rül mé nyei, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság és a Hon véd ség nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se azt kü lö nö sen in do kol ja, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té - kes szer ve a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés sel egy ide jû leg aján la tot te het a kül föl di fegy ve res erõ ré szé re a mél tá - nyos sá gon ala pu ló (ex gra tia), a fe le lõs ség el is me ré sé vel nem járó ki fi ze tés re. 4. (1) Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság és a kárt oko zó kül föl di fegy ve res erõ ál la ma kö zött a kár oko zás kö rül mé - nye i re al kal maz ha tó nem zet kö zi szer zõ dés a kár ese mény be kö vet kez te kor nincs ha tály ban, a Hon véd sé get ért kár meg té rí té se ér de ké ben tár gya lá so kat kell kez de mé nyez ni a kár oko zá sért fe le lõs fegy ve res erõ ál la má nak il le té kes ha tó sá ga i val. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gya lá so kon a Ma gyar Köz tár sa sá got a hon vé del mi mi nisz ter kép vi se li. (3) Az (1) be kez dés sze rin ti kár igény a kár oko zá sért felelõs fegy ve res erõ ál la ma il le té kes ha tó sá gá nak el uta sí - tá sa vagy a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi vagy szö vet - ség esi kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se mi at ti be hajt ha tat lan - sá ga nem érin ti a Hon véd ség hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú tag já nak, vagy más al kal ma zott já nak, il let ve ezek hoz zá tar to zó i nak eset le ges kár té rí té si igé nyét, ame - lyet a Hon véd ség gel szem ben ér vé nye sít het. 5. (1) Amennyi ben va la mely kül föl di fegy ve res erõ kár té - rí té si igényt nyújt be a Hon véd ség gel szem ben, és a kár - oko zás kö rül mé nye i re al kal maz ha tó nem zet kö zi szer zõ - dés a kár ese mény be kö vet kez te kor a Ma gyar Köz tár sa ság és az érin tett kül föl di fegy ve res erõ ál la ma kö zött nincs hatályban, a kül föl di fegy ve res erõ ál tal eset le ge sen be - nyúj tott kár té rí té si igényt a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le - té kes szer ve fo gad ja és bí rál ja el. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti kár igény el bí rá lá sa so rán ki e mel ten vizs gál ni kell, hogy tör tént-e tény le ges kár oko - zás, va la mint az be tud ha tó-e a Hon véd ség va la mely cse - lek mé nyé nek vagy mu lasz tá sá nak. (3) A kár oko zás ak kor tud ha tó be a Hon véd ség va la - mely cse lek mé nyé nek vagy mu lasz tá sá nak, amennyi ben az a Hon véd ség hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja szol gá la ti, il let ve a Hon véd ség más al kal ma zott ja hivatali kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán vagy köz vet le - nül an nak ér de ké ben tör tént. (4) Amennyi ben a le foly ta tott vizs gá lat alap ján egy ér - tel mû vé vá lik, hogy a kár oko zás nem tud ha tó be a Hon - véd ség nek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve ezen ál lás pont já ról tá jé koz tat ja a kár igényt be nyúj tó kül - föl di fegy ve res erõt. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN TARTÓZKODÓ KÜLFÖLDI FEGYVERES ERÕK ÁLTAL MAGYAR HARMADIK FÉLNEK OKOZOTT KÁROK 6. (1) A Ma gyar Hon véd ség nek a Hvt a (1) be kez dé - sé nek b) és e) pont já ban fog lalt fel ada tá val össze füg gés - ben a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó kül föl di fegy ve res erõk ál tal ma gyar har ma dik fél nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén oko zott kár ese tén a ká ro sult kár igé - nyét vá lasz tá sa sze rint a la kó he lye, en nek hi á nyá ban ál lan dó tar tóz ko dá si he lye, il let ve szék he lye, vagy a kár be kö vet ke zé sé nek he lye sze rint il le té kes te le pü lé si ön kor - mány zat jegy zõ jé nél ter jeszt he ti elõ. A kár igényt a je len ren de let mel lék le té ben fog lalt Kár igény be je len tõ adat - lap -on kell be nyúj ta ni. (2) A jegy zõ az elõ ter jesz tett kár igényt el jut tat ja a Hon - vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer vé hez, amely azt nyil - ván tar tás ba ve szi, és a kár ese ménnyel kap cso la tos szol gá - la ti iga zo lás ké ré sé vel együtt ha la dék ta la nul to váb bít ja a kül föl di fegy ve res erõ il le té kes szer vé nek. (3) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve a (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en vizs - gá la tot foly tat a kár igény jog alap ja és összeg sze rû sé ge vonatkozásában. A vizs gá lat be fe je zé sét, és az (1) be kez - dés ben fog lalt szol gá la ti iga zo lás kéz hez vé te lét kö ve tõ en a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve a vizs gá lat ered mé nyé rõl a ká ro sul tat tá jé koz tat ja. (4) Amennyi ben a kül föl di fegy ve res erõ a szol gá la ti iga zo lás ban a fe le lõs sé gét el is me ri, és a ká ro sult a vizs gá - lat ered mé nye ként meg ál la pí tott kár té rí té si össze get igé - nye tel jes vagy rész be ni ki elé gí té se ként el fo gad ja, a Hon - vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve in téz ke dik az el fo - ga dott összeg nek a ká ro sult ré szé re tör té nõ ki fi ze té sé re. A ki fi ze tés a ká ro sult nak a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le - té kes szer ve ré szé re meg kül dött el fo ga dó nyi lat ko za ta kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül, a ká ro sult vá - lasz tá sa sze rint bank i át uta lás sal vagy pos tai úton tör té nõ kéz be sí tés sel tör té nik. (5) Amennyi ben a kül föl di fegy ve res erõ a szol gá la ti iga zo lás ban a kár oko zá sért való fe le lõs sé get nem vál lal ja, de mél tá nyos sá gon ala pu ló (ex gra tia) fi ze tést fel ajánl, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve a kül föl di fegy ve res erõ ál tal fel aján lott össze get a ká ro sult ré szé re a (4) be kez dés sze rin ti el já rás nak meg fe le lõ en ki fi ze ti.

20 20338 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/165. szám (6) Amennyi ben a kül föl di fegy ve res erõk kár oko zá sért való fe le lõs sé ge a do ku men tu mok alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, a kül föl di fél azon ban a szol gá la ti iga zo - lás ban a kár oko zá sért való fe le lõs sé get nem vál lal ja el és mél tá nyos sá gon ala pu ló (ex gra tia) fi ze tést sem ajánl fel, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve in téz ked het egy ál ta la meg ál la pí tott kár té rí té si összeg ki fi ze té sé re a ká ro sult ré szé re. (7) Amennyi ben a kül föl di fegy ve res erõ ki fi ze tést nem ajánl fel, vagy a ká ro sult a (3), (5) vagy (6) be kez dés sze - rint fel aján lott össze get kár igé nyé nek tel jes ki elé gí té se - ként nem fo gad ja el, kár igé nyét pe res úton a Ma gyar Állammal szem ben is ér vé nye sít he ti. E le he tõ ség rõl a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve a ká ro sul tat tájékoztatja. (8) A (7) be kez dés alap ján in dult pe rek ben a Ma gyar Ál la mot a hon vé del mi mi nisz ter kép vi se li. 7. (1) A ká ro sult a Ma gyar Hon véd ség nek a Hvt a (1) be kez dé sé nek b) és e) pont já ban fog lalt fel ada tá val össze füg gés ben a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko - dó kül föl di fegy ve res erõk ál tal ma gyar har ma dik fél nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, a kül föl di fegy ve res erõk ál tal üze mel te tett gép jár mû vek kel oko zott ká rok mi at ti kár igé nyét a Ma gyar Biz to sí tók Szö vet sé gé nél (a továb - biakban: MABISZ) ter jeszt he ti elõ. (2) A MABISZ a be je len tett kár igé nyek ki vizs gá lá sá val a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kö te le zõ gép jár mû-fe le - lõs ség biz to sí tá si te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult biz to - sí tót (a to váb bi ak ban: biz to sí tó) meg bíz hat. (3) A biz to sí tó a nála rend sze re sí tett gép jár mû-kár be je - len té si adat la pot és a rész le te sen ki töl tött kár fel vé te li jegy - zõ köny vet a kár vizs gá la tá nak meg kez dé se kor, a kár ese - ménnyel kap cso la to san ke let ke zett ira to kat a kár szá mí tás - sal és a ki fi ze té si ja vas lat tal együtt a kár vizs gá la tá nak lezárását kö ve tõ en a MA BISZ-nak meg kül di, amely azo - kat a kéz hez vé te lü ket kö ve tõ en so ron kí vül to váb bít ja a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve ré szé re. Amennyi ben a kár igény ki vizs gá lá sát a MABISZ vég zi el, el já rá sa so rán e be kez dés ren del ke zé se it meg fe le lõ en alkalmazza. (4) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve a ré - szé re meg kül dött gép jár mû-kár be je len té si adat la pot és a rész le te sen ki töl tött kár fel vé te li jegy zõ köny vet a kár ese - ménnyel kap cso la tos szol gá la ti iga zo lás ké ré sé vel együtt a kéz hez vé telt kö ve tõ en ha la dék ta la nul to váb bít ja az érin - tett kül föl di fegy ve res erõ il le té kes ha tó sá ga ré szé re. (5) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve az érin tett kül föl di fegy ve res erõ il le té kes ha tó ság át ól ka pott szol gá la ti iga zo lás és a (3) be kez dés ben fog lalt ira tok bir - to ká ban, va la mint a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges egyéb ada tok alap ján dönt a ki fi ze té si ja vas lat ban fog lal - tak rész be ni vagy tel jes el fo ga dá sá ról, il let ve elutasítá - sáról, és ar ról tá jé koz tat ja a ká ro sul tat. (6) A meg ál la pí tott kár té rí té si összeg ki fi ze té sé vel kap - cso la tos el já rás te kin te té ben a 6. (4) (8) be kez dé se i ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al kal maz ni kell. (7) A MABISZ, il let ve az ál ta la meg bí zott biz to sí tó a MABISZ út ján, az el já rá sa so rán fel me rült in do kolt és iga - zolt költ sé ge ere jé ig meg té rí té si igényt ter jeszt het elõ a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer vé nek, amely az igény kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les az iga - zolt költ sé gek össze gét a MABISZ, il let ve az ál ta la meg - bízott biz to sí tó szám lá já ra át utal ni. A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLTAL KÜLFÖLDI HARMADIK FÉLNEK KÜLFÖLDÖN OKOZOTT KÁROK 8. (1) Amennyi ben kül föl dön oko zott kár miatt kül föl di har ma dik fél kár igényt nyújt be a Hon véd ség gel szem ben, és a kár oko zás kö rül mé nye i re al kal maz ha tó nem zet kö zi szer zõ dés a kár ese mény be kö vet kez te kor ha tály ban van, az ab ban fog lal tak nak meg fe le lõ en kell a kár igény fo ga dá - sá ra, el bí rá lá sá ra és a kár eset le ges meg té rí té sé re irá nyu ló el já rást le foly tat ni. (2) A nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé sé nek hi á - nyá ban az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben a Ma gyar Köz - tár sa sá got a hon vé del mi mi nisz ter kép vi se li. 9. (1) Amennyi ben kül föl dön oko zott kár miatt kül föl di har ma dik fél kár igényt nyújt be a Hon véd ség gel szem ben, és a kár oko zás kö rül mé nye i re al kal maz ha tó nem zet kö zi szer zõ dés a kár ese mény be kö vet kez te kor nincs ha tály ban, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve a be nyúj tott kár igényt az e -ban fog lal tak sze rint bí rál ja el. (2) A kár igénnyel érin tett hon véd sé gi ala ku lat a hoz zá be nyúj tott kár igényt az el bí rá lá sá hoz szük sé ges va la - mennyi be sze rez he tõ irat tal együtt ha la dék ta la nul fel ter - jesz ti a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve ré szé re. E fel ter jesz tés ben az érin tett ala ku lat nyi lat ko zik ar ról, hogy elõ ze tes meg íté lé se sze rint tör tént-e tény le ges kár - oko zás, va la mint ar ról, hogy az a Hon véd ség nek az 5. (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ en be tud ha tó-e. (3) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes szer ve a fel - ter jesz tett kár igényt a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül, il let ve a fel ter jesz tõ ala ku lat in do kolt ké rel mé re soron kí vül, leg fel jebb 8 na pon be lül bí rál ja el. Amennyi - ben a kár igény el bí rá lá sá hoz to váb bi ira tok vagy egyéb bizonyítási esz kö zök be mu ta tá sa szük sé ges, az ezek kéz - hez vé te lé ig el telt idõ vel az el bí rá lás ha tár ide je meg - hosszab bo dik.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben