Közhasznúsági beszámoló az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület évi munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági beszámoló az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 2004. évi munkájáról"

Átírás

1 4025 Debrecen, Simonffy u. 2./B. II. em. 10. Tel: (52) Közhasznúsági beszámoló az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület évi munkájáról Egyesületünk évi tevékenységét az Alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok szellemében végezte. Fı feladatunknak tekintettük: - az egyesülethez tartozó civil szervezetek szerepvállalásának erısítését a foglalkoztatási programok megvalósításában; - a munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének és foglalkoztatásának elısegítését, ezáltal a társadalmi, szociális helyzetekbıl és egészségi állapotukból származó hátrányok mérséklését, - a tranzitfoglalkoztatási programot megvalósító civil szervezetek érdekvédelmének erısítését a munkaerı-piaci ellátásokat befolyásoló országos szakmai döntések elıkészítésében való közremőködést és befolyásolást, - az egyesülethez tartozó tagszervezetek munkájának segítését, a szervezetek egymás közötti kapcsolatának fejlesztését, az egyes szervezetekben mőködı tisztségviselık és aktivisták számára fórum lehetıség biztosítását, - közremőködést az országban mőködı non profit civil szervezetek tevékenységének segítésében, képzési és tanácsadási rendszerük kiépítésében és mőködtetésében. 1. Az egyesület szervezeti életének alakulása: a.) - Az egyesület 1999-ben 18 közhasznú szervezet és 5 magánszemély hozta létre. - Jelenleg 24 szervezet és 2 magánszemély alkotja az egyesület tagságát ben kérték tagfelvételüket: - Centrál Oktató Központ Kht. - Segítı Kéz 2001 Gazdaságfejlesztı és Szociális Közalapítvány - Egyesület a Sérült Emberekért - Kék Madár Alapítvány - NOSZA Non profit Szektorért közhasznú Alapítvány - Szántó Tamás, mint magánszemély I. b.) A szervezetek tagdíj fizetési fegyelme az elmúlt évben a szervezetek anyagi nehézségei miatt romlott. A 26 tagszervezet közül 12 szervezet tett eleget ebbéli kötelezettségének. Ha a szervezetek megkapják a megnyert EU támogatást, valószínő pótolják a befizetéseket. c.) Az egyesület elnöksége az alapszabályban meghatározottak szerint, illetve szükség szerint tartotta üléseit. Az év során 8 alkalommal ülésezett, amelybıl 5 alkalommal a következı tagszervezeteknél kihelyezett ülésre került sor: - Pécsi Termelıiskola - Elsı Magyar-Dán Termelı Iskola Alapítvány, Zalaegerszeg - Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítvány, Jászsszentlászló - Emberbarát Alapítvány, Budapest - Vargabető Klub Mőhely Egyesület, Budapest

2 Tárgyalt témakörök, napirendek voltak: - Beszámoló az Egyesület évi munkájáról, évi feladatok - A termelıiskolai program hazai elterjesztését megalapozó felzárkóztató programok tapasztalatait összegzı kutatás elıkészítése és lebonyolítása. - Civil Foglalkoztatási Mőhely munkájában való részvétel - SZTR folytatását jelentı EU TREND programból adódó feladatok - EU-HÁLÓ Partnerség programban való részvétel - Tranzitfoglalkoztatás Kézikönyv megjelentetése - CFM pályázat - EQUAL pályázatban való részvétel - HEFOP pályázatokkal kapcsolatos problémák - NCA pályázatban való részvétel - V. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia elıkészítése és megrendezése - Civilkomp Konferencián való közremőködés - Tranzitfoglalkoztatásért emlék-díj kitőntetés alapítása d.) Az egyesület tisztségviselıinek személyében évben nem volt változás, április hónapban Sipos József Felügyelı Bizottsági elnök kérte sokrétő feladataira tekintettel felmentését. A pótlására a következı közgyőlésen, a tisztségviselık újraválasztása során kerül sor. II. Közhasznúsági tevékenység 1. Országos hálózati munkában való részvétel: - Egyesületünk harmadik éve vesz részt konzorciumi partnerként az OFA által támogatott Szakmai Támogató Rendszer elnevezéső programban, amely különbözı neveken szervezıdött: 2002: EU HÁLÓ 2003: SZTR : EU-TREND 2005: EU-HÁLÓ Partnerség E munkában konzorciumi partnereink: - Munkanélküliek és Álláskeresık Egyesületének Országos Szövetsége (Kecskemét) - Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége: Szolnok, Debrecen - OFA Kht. (2002, 2003) - Non-profit Humánszolgáltatók országos Szövetsége, Budapest (2004-tıl) A hálózati tevékenység szervezésében egyesületünk különbözı feladatokat vállalt: 2002: Szervezetfejlesztési alprogram szervezése. 2003: SZTR Országos Iroda munkájának szervezése. 2004: Képzési alprogram szervezése 2005: Szervezetfejlesztési alprogram szervezése Egyesületünk közremőködésével sikerült kialakítani 19 megyére és a fıvárosra kiterjedı, több mint 250 szervezet magába tömörítı országos hálózatot, amely kisebb korrekciókkal azóta is mőködıképes. Ugyancsak egyesületünk irányításával került kialakításra az az elektronikus adattár, amely ma már közel 250 non profit foglalkoztatási célú szervezet adatait tartalmazza.

3 2. Civil Foglalkoztatási Mőhely: A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz tartozó ernyıszervezetek szeptember 17-én alakították meg a Civil Foglalkoztatási Mőhelyt annak érdekében, hogy: - összehangolják tevékenységüket, - egységes és hatékonyabb érdekérvényesítést, érdekképviseletet fejtsenek ki. A CFM révén egyesületünk anyagi támogatást is kapott szervezeti életének fejlesztéséhez, amely lehetıvé tette, hogy: - Megbízási jogviszony keretében programkoordinátor beállítására került sor, telefon került beszerzésre. - A Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervet megküldtük tagszervezeteink részére, javaslatainkat továbbítottunk a minisztérium felé, illetve képviseltük az egyeztetések során. - Hírlevelet hoztunk létre tagszervezeteink tájékoztatására, amelybıl 12 számot jelentettünk meg június 24-én OTE képzési ötletbörzét szervezetünk a HEFOP pályázat 2. komponensével kapcsolatban. - NIOK ADSL vonal megteremtése - Megállapodást kötöttünk: 1. MSKSZMSZ-el az EU-HÁLÓ Partnerség programban való közremőködésre. 2. Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Alapítvánnyal az ESÉLY címő szaklap átfogó, munkanélküliséggel foglalkozó tematikus lapszámának szerkesztésére. - Folyamatosan részt vettünk a CFM ülésein, valamint a CFM által szervezett rendezvényeken - Munkaügyi Kutatások Szakmai Mőhelye: Civiliáda: Civil Foglalkoztatási Konferencia: A CFM Hírlevélben 2 szakmai anyagot készítettünk: - SZTR tapasztalatai - EQUAL projekt - Foglalkoztatáspolitikai elektronikus tudástár kialakítását, amely egy elektronikus formában rendelkezésre álló egy online elérhetı, foglalkoztatáspolitikai témájú szakmai anyagok győjteménye. A tudástár tartalommal való megtöltése folyamatos. - Közremőködünk a CFM tagszervezetei címlistáinak összehangolásában, amelynek során 432 szervezet adatainak rögzítésére került sor. 3. Érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység tapasztalatai. A CFM munkájában való részvételen túl egyesületünk közvetlenül is igyekezett a szervezetek sajátos érdekeit képviselni. - Egyesületünk elnöke júniusban levelet fogalmazott meg dr. Szép Zsófia FMM fıosztályvezetı részére, amelyben a HEFOP és pályázati kiírásokkal kapcsolatos, a foglalkoztatási célú civil szervezetek, mint pályázókat hátrányosan érintı olyan kérdéseket fogalmazott meg, mint: - projektkezdési idıpont - projekt személyzet - elı és utófinanszírozás kérdései - tervezési ciklus bizonytalanságai, stb. - Egyesületünk elnöke ezen levelét eljuttatta Megellai Orsolya PEA projektvezetı részére is. Egyesületünk fellépése több vonatkozásban sikeres volt: - a szervezetek egyéni kérelem alapján engedélyt kaptak a korábbi kezdésre, - pontosításra került a kötelezıen beállítandó projektszemélyzet köre és képesítési elıírásai,

4 - a projekt árbevételét a projektre lehetett fordítani, - az elı és utófinanszírozás gondja eljutott a miniszterhez, aki ígéretet tett annak újragondolására. (Az utóbbiak egy része a kormány március 28-i ülésén realizálódott: nem kell elıleget kérni az jár a civil szervezeteknek, nem kell biztosíték, stb.) A HEFOP pályázatok szerzıdéskötésével és indulásával kapcsolatban felmerülı gondok megoldására egyesületünk kezdeményezésére a CFM 5 tagszervezete közös levélben fordult a FMM miniszterhez, amelyben az intézkedések jelentésünk készítése idején is folynak. 4. Több éves csúszás után egyesületünknek sikerült megjelentetni a TRANZITFOGLALKOZTATÁS címő kézikönyvet, amely azoknak a szervezeteknek jelent segítséget, akik hasonló projekteket kívánnak indítani. (Jól hasznosították a HEFOP pályázatok készítése során és jelenleg is segíti a megvalósítást.) 5. Termelıiskolai kutatás megszervezése: A Nemzeti Felnıttképzési Intézet megbízásából Egyesületünk bonyolította le a termelıiskolai program hazai elterjesztését megalapozó kutatási programot. Több mint 150 felkért szervezet (iskola) közül 23 kérdıív érkezett vissza. Az elnökségi tagok 19 interjút készítettek olyan szervezetekkel, akik felzárkóztató programokat bonyolítanak le. Egyesületünk elékészítette a kérdıívek elektronikus feldolgozását, továbbá az interjúkat összegzı tanulmányt. A tanulmány konferencián való megvitatására már nem került sor, mivel a költségvetési megszorítások miatt az NFI módosította korábbi igényét. A kutatás bizonyította, hogy hazánkban kevés az olyan felzárkóztató program, amely a többszörösen hátrányos helyzető, alulképzett, szakmával nem rendelkezı munkanélküliek számára nyújt lehetıséget a munkaerı-piaci integrációra, reintegrációra. A termelıiskolai program hazai elterjesztését ma döntıen a negatív fiskális szemlélet akadályozza: sokba kerül drága, mivel a résztvevıknek munkabért is kell fizetni. Ugyanakkor, ezen szemlélet képviselıi elfeledkeznek arról, hogy a programok résztvevıi adót, TB járulékot fizetnek, szakképesítést szereznek és a projektet követıen több mint 70%-uk tartósan munkába áll. 6. V. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia október én került lebonyolításra Együtt Egymásért címmel, amelyet a tranzitfoglalkoztatás hazai elterjesztése céljából szerveztünk meg. A konferencián részt vett Csizmár Gábor FMM miniszter mellett a HEFOP IH, az ESZA Kht és az NFI képviselıje is. A konferencia alkalmából jelent meg a Pécsi Termelıiskola 5 éves jubileumi évkönyve. Ezen a fórumon került átadásra a Tranzitfoglalkoztatásért emlék díj, amelyet elsıként: - Molnár Györgyné OFA elnök asszonya és - Szántó Tamás a tranzitfoglalkoztatási programok országos irányítója vehetett át. 7. EQUAL programban való részvétel: Egyesületünk a Munkaerı-piaci szempontjából hátrányos helyzető emberek munkaerı-piacra való belépésnek, illetve visszailleszkedésének segítése pályázati ablakra (A) nyújtotta be ötleteket Második esély iskolája címmel. Ennek tartalma: egy komplex felzárkóztató képzı és foglalkoztató kísérleti szakiskolai képzés megvalósítása, amely alapjául szolgálhat a második esély típusú iskolák hazai elterjesztéséhez. A kísérleti program megvalósítását, mint konzorciumi partner az Elsı Magyar-Dán Termelı Iskola Alapítvány vállalta, amely eddig 6 tranzitfoglalkoztatási ciklust bonyolított le sikeresen. A konzorcium további tagjai: - Professzorok Háza Felsıoktatási Kutató Intézet - Esterházy Tanárképzı Fıiskola, Eger

5 - Országos Közoktatási Intézet Pályázatunk sikeres volt és márciusában megkezdtük a részletes programterv kidolgozását, valamint a külföldi konzorciumi partnerek keresését, felkérését. A projekt során: - Az Elsı Magyar-Dán Termelıiskola olyan modellkísérletet valósít meg, amely a tranzitfoglalkoztatási tapasztalatokat adaptálja a hagyományos szakképzésbe. - A kutató intézetek háttérkutatásokat végeznek a második esély intézményei hazai elterjesztését segítı jogi és pénzügyi szabályozásra. - A Tanárképzı Fıiskola megszervezi a közremőködı szakemberek képzését. III. Az egyesület pénzügyi, gazdasági tevékenysége 1. Bevételek alakulása: évi állami, vagy önkormányzati támogatásban egyesületünk nem részesült. A Nemzeti Civil Alap pályázatában viszont Ft-ot nyertünk mőködési költségre. 1.2.A magánszemélyek jövedelemadójának 1%-os felajánlásából az egyesület nem részesült támogatásban. 1.3.A tárgyévben az egyesület Ft összegő pályázati támogatást kapott: - OFA SZTR program szervezése, Tranzitfoglalkoztatási Konferencia rendezése Ft - Civil Foglalkoztatási Mőhely munkájában való részvételre FMM támogatás Ft pontban jelzett NCA támogatás Ft 1.4.Az Egyesület a konferencia résztvevıinek hozzájárulásból, valamint az EU TREND és EU HÁLÓ Partnerség programban végzett alprogramok szervezéséért, továbbá a Nemzeti Felnıttképzési Intézet számára végzett kutatási feladatokért kapott térítési díjakból és kamatbevételekbıl Ft egyéb bevételt realizált. Ezek megoszlása: - EU TREND és EU HÁLÓ Ft - NFI kutatás Ft - Kamatbevétel Ft Összesen Ft 1.5. Az elmúlt évi tagdíjbevétel Ft volt 1.6. Az Egyesület éves összes bevétele Ft volt, amelynek teljes összege közhasznú tevékenységbıl származott. 1.7.Az Egyesület 2004 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 2. Kiadások alakulása: A bevételi források többsége pályázati támogatás, amelyet a pályázatokban felvállalt feladatok finanszírozására kellett fordítani és a támogatást nyújtók felé számlákkal elszámolni. 2.1.A közhasznú tevékenység ráfordítása: Ft Ezek megoszlása: - ráfordítóként érvényesíthetı költség: Ft - ráfordítást jelentı elszámolás Ft volt, amely az amortizációból képzıdött - ráfordításként nem érvényesíthetı költség nem volt.

6 2.2.A költségek összetételének alakulása: - Anyagköltség: Személyi jellegő költség (megbízási díjak) Járulékok: TB Egyéb személyi jellegő költség Pénzügyileg rendezett egyéb költségek (szolgáltatás) A tárgyévi pénzügyi eredmény: Ft (hiány), amely összeg teljes egészében a közhasznú tevékenység utófinanszírozásából származott. Az értékcsökkenés : Ft. 2.4.Az Egyesület tárgyi eszközeinek értéke: Ft. 2.5.Az egyesület forgóeszköz állománya: Ft, amelybıl Ft a pénzeszköz. A tényleges tıke viszont változás Ft volt az elmúlt évi Ft-tal szemben. 2.6.Az Egyesület a tagszervezeteinek támogatását (célszerinti juttatást) nem adott. 2.7.Az Egyesület vezetı tisztségviselıi ezirányú munkájukért anyagi juttatásban nem részesültek. IV. Az Egyesület évi fı feladatai 1. Legfontosabb feladatunk, hogy az Alapszabályban foglaltak alapján segítsük a tagszervezetek EU-s pályázati tevékenységét és ösztönözzük szervezeteinket a további ESZA pályázatokon való részvételre. 2. Az EU HÁLÓ Partnerség konzorciumban vállalt feladatok maradéktalanul végrehajtásával elısegíteni a tranzitfoglalkoztatási projektek számának növelését, ezen projektek országos hálózattá válását. 3. EQUAL program sikeres megvalósításával hozzájárulni a második esély iskola rendszer országos elterjesztéséhez. 4. OFA meghívására közremőködés az OFA által az elmúlt években indított kísérleti programok hazai tapasztalatainak összegzésében, továbbá hazai és nemzetközi népszerősítésében. 5. Megrendezni az VI. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferenciát. 6. További részvétel a Civil Foglalkoztatási Mőhely fórumain, érdekeinek képviselete. 7. Intenzív pályázati munkával elısegíteni, hogy az egyesület további anyagi forrásokhoz jusson. 8. Az Uniós pályázatok nyertes szervezeteit bevonni az egyesületi munkába, ezzel tovább növelni az egyesület taglétszámát. 9. Még hatékonyabb PR munkával indokolt az Egyesület ismertségét és presztízsét növelni. Budapest, április 25. Molnár Máté elnök A közhasznúsági beszámolót a közgyőlés elfogadta április 28.-i ülésén.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

Éves Jelentés Kárpátok Alapítvány-Magyarország

Éves Jelentés Kárpátok Alapítvány-Magyarország Éves Jelentés Kárpátok Alapítvány-Magyarország 2009 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó Közgyőlés Magyar Tudományos Akadémia Elnöke 2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet Tervezet B E S Z Á M O L Ó a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301.

11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301. 11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301. 324/2007. (XI. 30.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés alapján a HAHUSZO

Részletesebben

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak.

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak. 29. FEJEZET Civilek és az önkormányzatok Mit jelent civilnek lenni? Ha személyrıl van szó, könnyebb a válasz: odaadást, szolgálatot, önzetlenséget és önkéntességet, függetlenséget és bátorságot-azt a bizonyos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben