SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ"

Átírás

1 59/2011(III.31.) tanácsi határozattal módosítva DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Társulás székhelye: Mezőkovácsháza

2 Tartalom I. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítésének jogszabályi háttere II. A mezőkovácsházi kistérség bemutatása II.1.A kistérség általános jellemzői II.2.Demográfiai- és humán helyzet II.3.Népesség és társadalom II.4.Munkanélküliség II.5.Szociális ellátás, egészségügy II.6.A kistérség gazdaságának általános jellemzői, problémák: II.7.Infrastruktúra II.8.Kistérségi pályázatok ben III. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása - Kistérség fejlesztési prioritásai III.1. A szociális szolgáltatások fejlesztésének új irányai III.2. A Kistérség fejlesztési prioritásai IV. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása szociális alapszolgáltatások biztosítása IV.1. a szolgáltatások iránti igények, szükségletfelmérések bemutatása V. Az ellátás helyzetképe V.1. Az ellátási kötelezettség teljesítés helyzetének bemutatása V.2.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás V.2.2. Közösségi szenvedélybeteg ellátás V.2.3. Támogató szolgálat

3 VI. Finanszírozás, együttműködés VI.1. A felvállalt szolgáltatások működtetési, finanszírozási háttere VI.2. Az együttműködés kereteiről és lehetőségeiről VII. Jövőkép VII.1. A fejlesztési feladatokról, VII.2. Az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességéről. a.) idősek, b.) fogyatékos személyek, c.) hajléktalan személyek, d.) pszichiátriai betegek, e.) szenvedélybetegek I. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítésének jogszabályi háttere A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősségtől vezérelve az Országgyűlés megalkotta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. A törvény hatálya - kiterjed a Magyarországon élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

4 d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. A törvény hatálya külön meghatározott ellátások tekintetében a fenti bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. A törvény kötelezően előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a Társult 18 település támogatását bírja a felvállalt szociális alapszolgáltatások biztosítása tekintetében. A felvállalt szociális alapszolgáltatások tekintetében a vonatkozó törvény rendelkezése szerint a Társulásnak el kell készítenie a saját szociális

5 szolgáltatástervezési Koncepcióját, a feladatok zökkenőmentes működtetéséért, a jogszabályokban rögzített követelmények betartásáért. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzatok, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója tartalmazza a jogszabály szerint előírt adatokat és annak követelményrendszere szerint került elkészítésre. A Társulás szociális alapszolgáltatások biztosításánál, a fejlesztési prioritások meghatározásánál mindenkor szem előtt tartotta a vonatkozó törvény rendelkezéseit, előrevetített és várható változásait a rendelet-tervezetek folyamatos követésével, a szakmai külön rendeletekben foglalt rendelkezések szerint. A települések egyéni lehetőségeit figyelembe vevő felvállalt jövőtervei, a Kistérség, a megye és a Régió elkészült, vagy kidolgozás folyamatában lévő Koncepcióival szinkronban készült a Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. A koncepció fejezetei tartalmazzák a:

6 - lakosságszám alakulását, - a korösszetételt, - a szolgáltatások iránti igényeket, - az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, - az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, - a szolgáltatások működtetési, - finanszírozási, - fejlesztési feladatait, - az esetleges együttműködés kereteit, - az egyes ellátotti csoportok: - idősek, - fogyatékos személyek, - hajléktalan személyek, - pszichiátriai betegek, - szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódó speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzatok által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megye által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. Az alábbiakban részletes helyzetképet adunk a Társult települések Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióinak elkészítéséről/azok készültségi fokáról: A 2000 lélekszámot meghaladó települések, melyeknek koncepció készítési kötelezettségük van: Battonya város rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2009 Aktualizálása: 2011

7 Mezőkovácsháza város -rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2005 Aktualizálása: 2007, 2009 Mezőhegyes város - rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2005 Aktualizálása: 2007, 2009 Medgyesegyháza Nagyközség - rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2004 Aktualizálása: 2006, 2008 Magyarbánhegyes Község rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2007 Aktualizálása: 2009 Kunágota Község rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2009 Aktualizálása: 2011 Kevermes Község rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2006 Aktualizálása: 2008 Dombegyház Község- rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2006 Aktualizálása: 2008 Kaszaper Község rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval Elkészítésének ideje: 2009 Aktualizálása: évtől jogszabály szerint kell rendelkezni a fenti települések mindegyikének, melyet kétévente a Szociálpolitikai kerekasztal véleményez. A 2000 lélekszám alatti lakossal rendelkező települések, melyeknek nincsen koncepció elkészítési kötelezettségük :

8 - Almáskamarás - Dombiratos - Kisdombegyház - Magyardombegyház - Medgyesbodzás - Nagybánhegyes, - Nagykamarás, - Pusztaottlaka - Végegyháza A fent felsorolt településeknek a lakosságlélekszám miatt Koncepciókészítési kötelezettségük nincsen, de a településeknek van /ajánlott lennie/ olyan szociálpolitikai fejlesztési tervnek, koncepciónak, melynek mentén évente vagy akár több évre is meghatározzák a feladataikat az ott élők ellátási szükségleteire építve, és ennek ismeretében eszközölnek kiadásokat illetve írnak pályázatokat a hiányzó források biztosításához, a fejlesztési igények kielégítésére. Miután a vonatkozó törvény előírja, hogy a társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz, azok pedig a településeken élők szükségletei alapján íródtak, így a Társulás a Koncepció elkészítéséhez a településektől összegyűjtötte az aktuális szociálpolitikai terveiket, hogy a Társulás koncepciójában a kistelepüléseken élők igényei is egyforma súllyal szerepelhessenek a jövő feladatainak előregondolásakor. A települések szolgáltatástervezési koncepcióit a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti : - az intézményvezetőkkel, - a kisebbségi önkormányzat(ok)kal, továbbá - -a települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével, - A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei, önkormányzat előzetesen véleményezi. 93.évi III.tv 92.. (5) (7) (8) (9)szerint A megyei, fővárosi önkormányzat és a megyei jogú város a szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el, amelyet az egyeztető bizottság is megtárgyal. A megyei önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezteti a

9 működési területén lévő - szolgáltatástervezési koncepciót készítő - települési önkormányzattal és a szociális szolgáltatási feladatot ellátó társulással. Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás által készített szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról. II. A mezőkovácsházi kistérség bemutatása II.1. A kistérség általános jellemzői A Mezőkovácsházi kistérség társadalmi-gazdasági szempontból halmozottan hátrányos helyzetű terület, mely az ország, valamint a Dél-alföldi régió és Békés megye dél-keleti részén, a román határ mentén helyezkedik el. A térség alapterülete 882 km 2, ez a megye területének (5631 km 2 ) 15,7%-a. A megye településeinek száma 75, ebből a következő 18 települést fogja össze a kistérség: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza. A települések közül, jogállásuk szerint 4 város, míg 14 község. A Mezőkovácsházi kistérség mind a terület, mind pedig a települések számát illetően meghaladja a megyei átlagot. A kistérség települései A kistérség elhelyezkedése

10 A települések megoszlása népesség szám szerint: fő: 2 település, : 3 település, fő: 4 település, fő: 6 település, fő: 3 település. A kistérségben nincs főt meghaladó lakosságú település. A Mezőkovácsházi kistérség összlakossága fő, amely a megye fős népességének 11,5%-a. Ez az érték főleg a terület és a településszám tükrében alacsonynak tűnik, elmarad a megyei átlagtól. A lakosság száma Békés megye kistérségei közül itt a negyedik legalacsonyabb, míg a települések száma a

11 legmagasabb. Ez az arány természetesen befolyásolja a további népességi mutatókat is. A 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet alapján leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősül. Polgármesteri hivatal valamennyi településen van. A körjegyzőségek kialakítása a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti megtörtént. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának székhelye: Mezőkovácsháza város Az elmaradottság mérése XVII. évfolyam 1. szám január ÖTM Önkormányzati Tájékoztató Az elmaradottság méréséhez használt mutatók köre 1.) Népsűrűség, fő/km2 (2005 január 1 ) 2.) 60 x évesek aránya a lakónépességből, % (2005 január 1 ) 3.) A vándorlási különbözet ( ); az időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi átlag; fő 4.) A 7 x éves népesség által végzett átlagos osztály (évfolyam) szám (2001 február 1 ) 5.) A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottból, % (2001 február 1 ) Településfejlesztés, -üzemeltetés 6.) A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottból, % (2001 február 1 ) 8.) A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, db (2004 december 31 ) 9.) A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma (2004) 10.) Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft (2004) 11.) Az években épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, % ( ) 12.) A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, % (2004 december 31 ) 13.) Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat, méter (2004 december 31 ) 14.) A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány %-ában, (2004 december 31 ) 15.) Az 1000 lakosra jutó személygépkocsi-állomány, db (2004 december 31 ) 16.) Az 1000 lakosra jutó telefon-főállomások száma (ISDN-nel együtt), db (2004 december 31 ) 17.) Elérési komplex mutató (2004)*** * Az állandó népesség alapján számítva.

12 ** A fejlettségi komplex mutatóval kapcsolatos számításokat 2005 végén végezte el a KSH. Az ennek keretében kiszámított munkanélküliségi arányhoz a IV., I., II., III. negyedév középső hónapjaira vonatkozó adatok átlagát használta fel. A KSH 2006-ban a munkanélküliségi mutatót az országos átlagot jelentősen meghaladó magas munkanélküliséggel sújtott települések lehatárolásához a IV. és I III. negyedévi adatok helyett a év egészére vonatkozó adatokkal újraszámította. *** Továbbra is szerepel a közlekedési viszonyokra vonatkozó elérési komplex mutató, amelyet számítógépes program segítségével, az adott távolságok, az egyes útszakaszokon engedélyezett maximális sebességek figyelembevételével, illetve az utazásra való ráutaltság alapján számított ki a KSH hasonlóan a kedvezményezett térségek meghatározásához alkalmazottakhoz. A súlyozásnál az ott használt súlyokat vette alapul, azaz 40%-ban a megyeközpont, ill. a legközelebbi megyeszékhely, 40%-ban a kistérségi központ, illetve a legközelebbi kistérségi központ elérhetősége (perc), míg 20%-ban az ún. saját ellátottság határozza meg az adatot. Ez utóbbi a település ellátottsági szintjét mutatja, azaz azt, hogy az adott településen élők mennyire vannak ráutalva a különböző központok felkeresésére. Az elmaradottság számítási módszere A 17 mutató alapján összesített komplex mutatót a következők szerint számította a KSH: Minden mutató szórásának a terjedelmét 10 egyenlő osztályközre bontotta (a kiugró szélső értékek tompítását célzó korrekcióval). Az így számított minimumtól a maximum felé haladva az egyes osztályközökbe tartozás esetén 1 10 pontot adott az illető településnek (fordított mutatók esetében, ahol a nagyobb érték a kedvezőtlenebb, felcserélte a pontértékeket); kapott értékek átlaga adta a komplex mutatót, amelyet század pontosságra számított ki. A szélsőértékek korrekciójára azért van szükség, mivel néhány nem jellemző, kiugró érték azt eredményezné, hogy a sávok többségébe alig kerülne település, míg néhány sávban tömörödne gyakorlatilag az összes település. Az alkalmazott módszer lényege, hogy azon adatok lesznek az alsó és felső szélsőértékek, amelyek a települések lakónépességének legalább egy-egy, együttesen 2%-át reprezentálják. Az ezeket meghaladó értékek nem kapnak nagyobb (vagy kisebb) pontszámot. A pontozásos módszer előnye, hogy mindenki által követhető, ugyanakkor objektív képet ad. Az osztályközökre osztás kiküszöböli azt a hibát, hogy pusztán az értékek nagyságrendbeli különbségéből (pl. a munkanélküliségi hányados esetén tizedesjegyekben mért a különbség, míg a szja tekintetében százezres nagyságrendű lehet ugyanez) adódóan váljon valamely mutató meghatározóvá, míg mások jelentéktelenné. Az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések meghatározása;

13 A foglalkoztatási gondok kimutatásához a legutóbbi besoroláshoz kialakított mutatót használta a testület. A hányados számlálójában a regisztrált munkanélküliek számához hozzáadódik a jövedelempótló támogatásból és a rendszeres szociális segélyből közmunka miatt átmenetileg kimaradók száma. Ezen foglalkoztatottak ugyanis ideiglenesen kikerülnek a regisztrációból, így relatív hátrányba kerülnének azon aktív önkormányzatok, amelyek ily módon is segítik a foglalkoztatást. A helyzet reálisabb megítélhetősége érdekében a munkanélküliek így értelmezett számának megfigyelési időpontja nem egy adott dátum, hanem a negyedévi, azaz a I IV. negyedév középső hónapjaira vonatkozó adatok átlaga. Az adatok forrása a Foglalkoztatási Hivatal. A mutató nevezője a január 1-jei munkavállalási korú állandó népesség. A évi besoroláshoz hasonlóan azok a települések kerültek ebbe a csoportba, amelyekben a munkanélküliségi arány számított mutatója meghaladta az országos átlag 1,75-szeresét. III A számítások eredményei Elmaradott települések "Csakúgy mint 2002-ben, a fejlettségi komplex mutató alapján rangsorolt települések alsó harmadát tekintettük elmaradottnak. A kiindulásként vázolt határértéken csak kismértékben kellett változtatni. A komplex mutató alapján rangsorolt települések alsó harmadát adó 1047 település mellett még további három, összesen 1050 települést minősítettünk elmaradottnak. Ennek oka az volt, hogy az 1/3-os határon lévő település 3,65 századpontos komplex mutatójával összesen még további három település mutatott azonos értéket. Az elmaradott 1050 település állandó népessége január 1-jén 931 ezer fő volt, az átlagos településméret 887 állandó lakos, köztük 12 város volt található. A évi lehatároláshoz képest az elmaradott települések száma 42-vel volt kevesebb (2002-ben több település komplex mutatójának értéke volt a besorolási határértékkel megegyező). Állandó népességük azonban a január 1-jei népességet 100 ezer fővel haladta meg. Magas munkanélküliséggel sújtott települések Magas munkanélküliséggel sújtottnak minősült a munkanélküliségi mutató országos átlagát (6,4) legalább 75%-kal (11,2) meghaladó 1136 település, közöttük 47 város. Állandó népességük 1 millió 384 ezer fő, átlagos népességnagyságuk 1219 fő volt január 1-jén. A magas munkanélküliségűek közé tartozó települések száma öttel nőtt, állandó népességük ugyanakkor a január 1-jei népesség alapján 72 ezer fővel csökkent.

14 A legfontosabb összesítő adatokat, megyénkénti bontásukat az alábbi táblázat tartalmazza, figyelembe véve a október 1-jei közigazgatási változásokat is." Megye Elmaradott Magas munkanélküliségű Elmaradott és magas munkanélküliségű Kedvezményezett település összesen Békés Békés összes település: 75 Összesen Elmaradott Magas munkanélküliségű Elmaradott és magas munkanélküliségű Kedvezményezett település Orszagos adatok Összes település: 3151 (XVII. évfolyam 1. szám január ÖTM Önkormányzati Tájékoztató) Településfejlesztés, - üzemeltetés Kedvezményezett települések A évi lehatárolás szerint: 1470 település volt kedvezményezett, közülük 1092 az elmaradottság, míg 1131 a magas munkanélküliség miatt sorolódott ide. 753 település felelt meg mindkét feltételnek. A támogatottak létszáma: a január 1-jeinépesség alapján 1 millió 706 ezer fő volt, ami január 1-jére 1 millió 687 ezer főre csökkent január 1-jén az elmaradott és a magas munkanélküliséggel sújtott 1446 település: együttes állandó népessége 1 millió 705 ezer fő volt, átlagos népességszámuk 1179 fő, közöttük 50 város van.

15 Az új, most bekerülő 158 település közül 89 csak elmaradottsága, 11 elmaradottsága és magas munkanélkülisége miatt, míg 58 csak magas munkanélkülisége miatt vált támogatottá. Együttes állandó népességük 2005 elején 289 ezer fő volt. A bekerülő települések között 10 város van. Összefoglaló adatok (A 2006 október 1-jei közigazgatási változások figyelembevételével) Az országos mutatók tükrében még jobban látszanak a Kistérségünkre nehezedő és leszakadást erősítő problémahalmazok sora. II.2. Demográfiai- és humán helyzet A térségben monoton módon csökken a lakónépesség a megyei átlagot jóval meghaladó a természetes fogyás mértéke; az utóbbi két évben a migrációs veszteség ugrásszerűen megnőtt mind a megyében, mind a kistérségben. A 60 évesnél idősebb népesség aránya enyhén nő. A felmérések szerint a térséget elsősorban a szakmával rendelkező fiatalok hagyják el; míg a betelepülők többsége hátrányos helyzetű, akik korábbi lakóingatlanukat azért adják fel, hogy olcsóbb lakáslehetőséghez jutva, a két ár különbözetéből oldják meg (ideig-óráig) egzisztenciális problémáikat. A megye népességének 12 %-a él a Dél-békési térségben, többségük átlagosnál rosszabb helyzetű településben csak kisebb részük lakik a körzet három kisvárosában. A demográfiai mutatók itt a legkedvezőtlenebbek: jelentős a népességfogyás, magas az idős korosztály aránya, alacsony a lakosság iskolai végzettsége. A népességszám fogyásának oka az élveszületések és a halálozások számának egyre növekvő negatív egyenlege, valamint a vándorlási veszteség, mely a megyében szintén a legrosszabb helyzetet tükrözi. A kistérség ritkán lakott, népsűrűsége 53,3 fő/km 2. Az lakosra jutó vándorlási egyenlege az elmúlt 6 év alapján -7,32, amellyel Békés megyében a 3. a kistérségek sorrendjében pedig a 101. helyen áll. Évek óta romlik a 14 év alatti népességre jutó időskorúak aránya (öregedési index). A mutató értéke kedvezőtlen (1,57), országos szinten a rangsorban a 131., míg megyéjében a 4. helyen áll. A kistérség lakossága elöregedett, egészségi állapota romlik; mind az ellátás szervezése, mind pedig a megfelelő prevenciós munka hagy kívánni valót maga után. A háziorvosok nagy része nyugdíj korhatárú. A kistérség lakosai közül sokan élnek a létminimum alatt, sok aktív korú csak alkalmai munkából, jövedelempótló támogatásból él.

16 Az aktív korú lakosság átlagos képzettsége alacsony. Igen magas a kistérségben a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. II.3. Népesség és társadalom Népsűrűség, népességcsökkenésből adódó feladatok A megye népsűrűségéhez (70 fő/ km 2 ) viszonyítva a Mezőkovácsházi kistérség népsűrűsége jelentősen kisebb, 53,3 fő/ km 2. Kiemelendő, hogy a népsűrűség tekintetében Békés megye országos viszonylatban is a sor végén áll: a Dél-Dunántúl megyéin kívül csak Bács-Kiskun megyében mutatnak alacsonyabb értéket az adatok. Békés megyében 2003 óta szinte egyetlen olyan település sem volt, amelyben az élveszületések száma meghaladta volna a halálozásokét. Emellett a 60 éves és idősebb népesség aránya is ami 23,7%-os értékével meghaladja a megyei (22,1%) és az országos (21%) arányokat) a lakosság öregedését és a lakosságszám további csökkenését prognosztizálja. A népesség elöregedése a kisközségekre jellemző leginkább. A leginkább érintettek és veszélyeztetettek elsősorban a határmenti települések. Ugyancsak a kistérség lakosságának csökkenését mutatják a vándorlási adatok. Az egyenleg regionális szinten is negatív értékű, a vizsgált kistérség azonban e területen is kiemelkedő és romló a tendencia. Az interjúkon elhangzott információk alapján a munkahelyek, oktatási intézmények alacsony száma, valamint a rossz megközelíthetőség egyaránt gyengítik a települések lakosságmegtartó-képességét. A lakosság 43,7%-a városi, 56,3%-a községben, falusi környezetben él. (A megyében 69,1% a városi lakosság aránya.) A statisztikai kistérség területi határai nem minden esetben esnek egybe a települések nagyobb városokkal kialakított igazgatási, egészségügyi, ellátási kapcsolatainak bonyolult rendszerével. Ez sok esetben megnehezíti az együttműködések kialakítását, közös szemlélet és hosszú távú célrendszer tudatos megformálását. Békés megye, ezen belül a Mezőkovácsházi kistérség is, az ország azon területei közé tartozik, melyet az iparosítás csak részlegesen érintett. A mezőgazdasági termelés mindig is jelentős volt, mégsem tudta eltartani a falvak munkaképes korú lakosságát. Ennek egyik oka a települések vezetőivel és szakembereivel készített interjúk tapasztalatai alapján az, hogy a rendszerváltozást követő időszakban a TSZ-ek helyét nem, illetve csak részben vették át olyan mezőgazdasági szerveződések és szövetkezések, melyek biztosítani tudják a termelés piaccal összehangolt működését. Jellemző, hogy a helyi termelők

17 kevésbé tervezett módon vagy saját maguk értékesítik terményeiket a piacokon, vagy felvásárlóknak adják el azt, rendkívül alacsony haszonnal. II.4.Munkanélküliség A gazdasági recesszió, a piacvesztés eredményeként az országos átlagot is meghaladó mértékben nőtt a munkanélküliség és tartós társadalmi jelenséggé vált. A Mezőkovácsházi kistérség az országos arányokat is kiemelkedően meghaladja a maga rendkívül magas munkanélküliségi rátájával. Fontos hangsúlyozni, hogy a megyében a vizsgált kistérség rendelkezik a legkedvezőtlenebb adatokkal. A kedvezőtlen helyzetre válaszként, az interjúkon elhangzott információk szerint, a települések szociális kiadásainak igen magas arányát a különböző szociális segélyek és járulékok teszik ki, korlátozva ezáltal a fejlesztésre fordítható források lehetőségeit. Míg országos szinten a munkanélküliségi ráta minimális emelkedést jelez,addig a Délalföldi régióban, és ezen belül Békés megyében folyamatosan emelkedik. Munkalehetőséget a közelben lévő nagyobb települések képesek nagyobb mértékben nyújtani, azonban a városok alacsony száma nem kedvez ebben a helyzetben sem a kistérségnek. Emellett ahogy az interjúkon sokszor elhangzott néhány településről a nem megfelelően szervezett tömegközlekedés sem kedvez a munkába járásnak. A távolabb eső községekből az utazás magas költsége az alacsony keresetekkel szemben nem ösztönzi ingázásra a munka nélkül maradt, de még aktív korú lakosságot. A települések többségében az önkormányzatok és intézményei az elsődleges foglalkoztatók. A lakosság jelentős része kényszerül saját háztájiban, illetve kisebb földterületen állattartással és mezőgazdasági termeléssel kiegészíteni a család jövedelmét, megélhetésük biztosítása érdekében, magas azoknak a háztartásoknak is a száma, melyeknél ez az egyetlen jövedelemforrást jelenti. Az alkalmi és idénymunka mellett sok család számára jelent szükségmegoldást és egyben a megélhetés csíráját nyújtó bevételt az önkormányzatoknál vállalható közhasznúközcélú tevékenységért kapott bér. A közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma a megyei adatok szerint az országban a negyedik legmagasabb. A térség településein a munkanélküliség magas aránya mellett jelentős a megváltozott munkaképességűek száma is, főleg mozgásszervi rendellenességek miatt. Ennek okaként a szakemberek részben az egészségtelen testhelyzetben, fóliasátorban végzett mezőgazdasági tevékenységet nevezik meg.

18 Kistérség lakónépessége (fő) ,4-4,9-4,2-5,6-5,2-6,2-5,7-6,6-6,1-6,2-7,1-7,7-8 -7,2-7,2-9 Természetes szaporodás -9, lakosra -9,1 kistérség megye

19 ,1 0,2 0,3-0,1 0, , ,2-2,7-2,3-2,5-2,1-1,8-1,9-2,9-2,6-2, ,7 kistérség -4,3 megye Vándorlási különbözet 1000 lakosra 24 23, , , ,5 20 (%) kistérség megye

20 60 évesnél idősebb népesség aránya (%) II.5. Szociális ellátás, egészségügy A térség hátrányos helyzetéből következik, hogy a szociális problémák halmozottan vannak jelen. A családok rossz anyagi helyzete, a munkanélküliség nehéz problémák elé állítják az önkormányzatokat. A helyszínen készített interjúk során több helyen elhangzott: a település szociális kiadásainak legjelentősebb részét az állandó és átmeneti segélyek kifizetése jelenti. A városok és községek csak ritkán tehetik meg, hogy a kötelező szociális ellátásokon túli támogatást nyújtsanak a lakosságnak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a települések forráshiánnyal küszködnek, így gyakran a törvényben előírt kötelezettségeiknek sem tudnak eleget tenni. Nincs megfelelően megoldva a megváltozott munkaképességű, aktív korú népesség foglalkoztatása. A települési önkormányzatok közötti együttműködésre épülő probléma-megoldásokra egyre többször adódnak ugyan jó és eredményes példák, de ezek a kezdeményezések általában kevés számosságú települést érintenek, egyszerre. Önkormányzat jövedelempótló és egyéb támogatásainak esetei 1000 lakosra (Rendszeres szociális segély nélkül) Szociális ellátás, egészségügy, 2004 Egy házi orvosra, házi gyerek orvosra jutó lakosság száma Idősek klubja férőhelyeinek száma 1000 hatvan éves és idősebb lakosra Átmeneti segélyezettek lakosra jutó aránya Mezőkovácsház Nincs adat i kistérség Békés Megye ,1 Magyarország ,4 A rendszeres szociális segélyben részesülők átlagos száma a felmérés évében a megyében fő, míg a főre jutó arányuk 197,2. Ez az érték országos viszonylatban is magas.

21 Az országosnál nagyobb szükség van különböző jövedelempótló támogatások kifizetésére is, illetve az átmeneti segélyben részesülők aránya is magas, a régió megyéi között legmagasabb, országos szinten a hetedik legmagasabb. A kistérségben a 60 év felettiek aránya 23,7%, míg országosan ez a szám 21%. Bár az idősellátás többnyire működik, a férőhelyek száma még nem éri el az optimálisat. Emellett a meglátogatott intézmények állaga és felszereltsége többnyire nem éri el a szükséges színvonalat. A térségben nincs bölcsöde sorra zárták be őket az elmúlt időszakban és alacsony óraszámban működik a járóbeteg szakellátás. Tízezer lakosra mindössze 16 kórházi ágy jutott a felmérés évében. A megfelelő szakrendelések felkeresése főleg az elzárt településeken lakók számára nehezen megoldható feladat. Bár a városokban működnek egyes járóbeteg szakellátó egységek, az idős lakosság arányát tekintve a kórházak nehéz elérhetősége, valamint az átmeneti elhelyezési lehetőségek hiánya gondot okoz. II.6. A kistérség gazdaságának általános jellemzői, problémák: A térség természeti adottságai igen kedvezőtlenek, bár a kistérségre általában jellemzőek a jó talajadottságok. Az éghajlati feltételek általában jónak mondhatók, ám a szélsőséges időjárási jelenségek aszály, belvíz, fagyveszély komoly károkat okoznak az agráriumban. A szövetkezetek, ipari üzemek jelentős számú megszűnése következtében 1989 után kirívóan magas lett a munkanélküliek száma. E probléma kezelése komoly gondot jelent valamennyi települési önkormányzatnak, amelyek fennmaradásuk, boldogulásuk érdekében keresik a fejlődési irányokat, lehetőségeket. Több településen elhangzott, hogy a településeken és a kistérségben átfogó szinten is hiányzik a mezőgazdasági termelést átfogó, annak tervezhető és piacszemléletet tükröző, racionális irányítása. Működő vállalkozások, kereskedelem 2004 Vállalkozások száma 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma Szálláshelyek száma

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9363 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás elõtti eredmény (az adózás elõtti eredmény és az árbevétel hányadosa)

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 29.9.22. 8:3 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 99 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Képzés Célterület megnevezése: Munkanélküliek, és a számára munkaerőpiacra

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben