1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek"

Átírás

1 1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségtípusok közül a legnagyobb területet a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek kategóriája érinti tól azok a kistérségek tartoztak ebbe a körbe, amelyeknél a 30/1997 (IV. 18.) OGY határozatban szereplő mutatórendszer szerint (28 indikátorból) kialakított komplex mutató nem haladta meg az országos átlagot től a komplex mutató már csak 19 alapmutatóból állt össze, és azok a kistérségek minősültek elmaradottnak, ahol ennek értéke 7,5 százalékkal elmaradt az országos átlagtól. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek köre ennek eredményeképp megváltozott: négy kistérség került ki e kategóriából, miközben 11 újabb kistérség került a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottak közé. A lehatárolások ugyan módosultak a vizsgált időszak alatt, azonban 1998-tól napjainkig minden megyében található olyan kistérség, mely társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottnak minősül. Az ország déli és keleti felén lévő megyékben pedig folyamatosan többségben vannak a hátrányos helyzetű kistérségek, szinte kivétel nélkül csak a megyeszékhelyet is magába foglaló kistérség esik ki a kedvezményezetti körből. Társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek változása között Jelmagyarázat nem kedvezményezett kistérsége között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott

2 Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek 2004 Jelmagyarázat társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérség nem kedvezményezett kistérség Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998 (III.20.) sz. OGY határozat az alábbi hosszú távú fejlesztési prioritásokat fogalmazza meg a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatására: munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, külföldi tőke beáramlásának ösztönzése, infrastrukturális feltételek javítása, humán erőforrások fejlesztése, szociális és egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása és a térségi fejlődést ösztönző programok támogatása. E fejlesztések célja volt hozzájárulni e kedvezményezett térségek társadalmi-gazdasági fejlődéséhez, amit a fejlesztési támogatások e térségekbe irányuló koncentrálásával lehet biztosítani. Az elmaradott térségek jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzete ugyanakkor e területfejlesztési kedvezményezettségi rendszer működésének alacsony hatásfokára utal. Ennek oka részben abban gyökerezik, hogy csak a TFC, TEKI esetében érvényesül e hátrányos helyzetű kistérségek többlettámogatása, ugyanakkor e két költségvetési forrás rendelkezik az egyik legkevesebb fejlesztési forrással. Továbbá a lakosság két-harmada tartozik társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségbe a lehatárolás alapján, ami alapvetően meggátolja a források koncentrálását. Az egyes prioritások érvényesülésének értékelése során, a területfejlesztési politika horizontális jellegénél fogva, nemcsak a területfejlesztési célú (TFC, TEKI), hanem az ágazati kezelésben lévő, de területfejlesztési hatású támogatások kapcsolódó forrásait is figyelembe vettük. A továbbiakban az elmaradott kistérségek főbb fejlesztési támogatásból (TFC, TEKI, CÉDE, CCT, GFC, KKV, MPA, KAC, VÍZC, TURC, UTC) való részesedést vizsgáljuk prioritásonként, majd az eredményesség megítélése érdekében e térségek társadalmi gazdasági-felzárkózását értékeljük.

3 Az között végig kedvezményezettséget élvező kistérségek esetében az közötti támogatási adatok, a 2001-ben a kedvezményezetti körből kikerült ill. bekerült kistérségek esetében pedig a releváns időszak támogatásai adatai kerültek vizsgálatra. - munkahelyteremtő beruházások, a külső tőke bevonásának ösztönzése A munkahelyteremtés támogatása a Területfejlesztési célelőirányzat (TFC) legfontosabb céljai közé tartozik. Minden évben erre a célterületre fordították a legtöbb állami forrást a TFC-ből, ugyanakkor folyamatosan csökkenő arányban részesedtek belőle az elmaradott kistérségek ben még a munkahelyteremtési támogatások több, mint 60%-át, 2002-ben már csak az 50%-át kapták a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek. Ezzel párhuzamosan a 2001-ben a kedvezményezetti körből kikerült kistérségek ben nagyobb arányban részesedtek az összes keretből, mint ben. Az Aktív foglalkoztatási célelőirányzatból (AFC) központi foglalkoztatási program keretében 1999-től 2002-ig összesen mintegy 350 vállalkozás 8,5 milliárd Ft, nagyobb részben vissza nem térítendő és kisebb részben visszatérítendő támogatásban részesült. A támogatással a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek vállalkozásai mintegy 8 ezer új munkahelyet hoztak létre a beruházás megvalósítását követően, és vállalták a legalább három évig tartó foglalkoztatást a már korábban meglévő és új munkahelyeken. A külföldi tőke beáramlásának elősegítését szolgáló támogatási célok közé sorolható a műszaki infrastruktúrafejlesztés, ipari parkok támogatása, humán erőforrás fejlesztés. (Ez utóbbiról külön prioritásként esik szó.) Emellett a külföldi tőke beáramlását az adókedvezmények, az önkormányzatok által biztosított egyedi feltételek, kedvezmények, a támogatási rendszer átláthatósága is ugyanolyan mértékben befolyásolják. Az ipari parkokra fordított támogatások célterületeit tekintve is drasztikusan csökkent a kedvezményezett kistérségek részaránya (1999-ben 72% 2002-ben 20%). Miközben a kedvezményezetti körből a 2001-ben kikerülő kistérségek minimális ilyen jellegű támogatást kaptak, és a 2001-ben az elmaradottak közé soroltak aránya sem nőtt. - a humán erőforrások fejlődését elősegítő fejlesztések A humán erőforrások fejlesztésének célja többek között az adott térségben élők munkaerőpiaci helyzetének javítása, a munka világába történő integrálása. Az ezt szolgáló képzési, átképzési támogatásokból általában nagyobb arányban részesülnek a hátrányos helyzetű területek, azonban e térségek többségének munkaerőpiaci helyzete rendkívül súlyos, melyek kezelését csak az biztosítaná, ha a jelenleginél határozottabban érvényesülne az elmaradott térségek preferálása. A cél teljesülését szolgálták az Oktatási Minisztérium az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tett szabályozási javaslatai, és a financiális intézkedései, mint pl. az ingyenes tankönyvellátás, az ingyenes óvodai étkeztetés, az új normatívák bevezetése, integrációs stb. pályázatok indítása. Ezek ha céljaiban nem is tartalmaztak területi preferenciákat, de mivel a területileg koncentrálódó hátrányos helyzetű csoportok (pl. romák) felzárkóztatását szolgálták, erőteljes területi aspektusok is volt. - a szociális és egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása A szociális és egészségügyi ellátás differenciált fejlesztése segíti elő a társadalmi problémák megoldását a hátrányos térségekben, jobb életkörülményeket biztosítva az ott élőknek. Összességében elmondható, hogy nem érvényesül a támogatások elosztásánál a hátrányos

4 helyzetű térségek többlettámogatásának elve. A folyamatosan kedvezményezett kistérségek körében nőtt között a legnagyobb mértékben az összes támogatásból való részesedés, de itt sem folyamatosan. Az ill között kedvezményezett kistérségek össztámogatásból való részesedése erősen ingadozik, ami a támogatások kiegyensúlyozatlan, ad-hoc, és területi szempontokat nélkülöző elosztási módjára utal. - a gazdaság fejlődését elősegítő infrastruktúra fejlesztése Az infrastruktúrafejlesztésen belül az útépítések esetében a legnagyobb az aránya a kedvezményezett kistérségek támogatásának. De ebben az esetben is szembeszökő, hogy a 2001-től a nem kedvezményezett kistérségek nagyobb, míg a hátrányos helyzetűnek tekintendő kistérségek kisebb arányban részesednek a fejlesztési keretből. A legjelentősebb részarány csökkenés a vízellátási támogatások esetén figyelhető meg. Itt a között végig elmaradottnak tekintett térségekben az 1999-es 70%-ról 2002-re közel 10%-ra csökkent a részesedés. Hasonló trendet mutat a kedvezményezett térségek részesedése a gázellátás támogatásából is, de kisebb mértékű csökkenéssel. A szennyvízgazdálkodás esetében is az összes támogatásból való részesedése ingadozása a meghatározó ben jelentősen megnőtt a végig elmaradott kistérségek részesedése, ám azt követően ez folyamatosan csökkent. A kedvezményezetti körből kikerülő kistérségek részesedése viszont az elvárásoknak megfelelően csökken, míg a preferált körbe bekerült kistérségek részesedésének aránya nő. - az üdülés-idegenforgalmi adottságokra, vonzerőre alapozott komplex fejlesztések támogatása Az idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, de társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek turisztikai célú fejlesztéseinek támogatására az állami támogatások közül a Területfejlesztési Célelőirányzat és a Területi kiegyenlítést szolgáló célelőirányzat állt rendelkezésre. A TFC turisztikai célra elosztott forrásai a falusi turizmus fejlesztését preferálták, a TEKI pedig elsősorban kistelepülések turisztikai vonzerőképességét növelő felújítások, fejlesztések megvalósítását támogatták. Ezek a támogatások azonban már nagyságrendjüknél fogva sem komplex fejlesztéseket, hanem a turisztikai termékek egy-egy szegmensét tudták finanszírozni. A Turisztikai Célelőirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályokban között sem a támogatás céljai, prioritásai, sem a felhasználóknak nyújtott kedvezmények között nincs utalás a jó idegenforgalmi adottságokkal rendelkező, de társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott területek kiemelésére, vagy preferenciák biztosítására at követően azonban a célelőirányzat felhasználása során több (a maximális 70% helyett 80%-os) támogatásra voltak jogosultak a kedvezményezett térségben megvalósult fejlesztések. - a térség belső fejlődési lehetőségeit elősegítő programok ösztönzése, a térség besorolása szerint az adott térségtípusnál felsorolt célok megvalósítása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása érdekében érvényesített fejlesztési prioritások eredményességét a társadalmi-gazdasági felzárkózás

5 illetve fejlődés tükrözi, melynek értékelésére az 1998 és 2002 közötti időszakra vonatkozóan került sor 8 társadalmi és 8 gazdasági mutató összevont elemzésével. Az új (2004-es) kistérségi egységekre az érintett települések figyelembevételével - vetítve összesen 98 kistérség tartozott a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek közé 1998-tól. E 98 térség gazdasági fejlődési tendenciája alapvetően eltér társadalmi fejlődésükétől. A kedvezményezett térségek közül 40 (45%) tartozott fejlődési üteme alapján a felső harmadba, ami azt jelenti, hogy mivel az összes kistérségénél (33%-nál) nagyobb arány került ebbe a kategóriába, e térségek számottevő része (45%-a) megkezdett egyfajta felzárkózást. E növekedési ütem azonban a fejlettségi szintben érdemi változást nem eredményezett. Fejlettségi szint szempontjából ugyanis 2002-ben gazdasági és társadalmi vonatkozásban egyaránt a kistérségek legfejletlenebb harmadába tartozott az 1998-ban lehatárolt kedvezményezett térségek több mint fele (55-55%), miközben a legfejlettebb harmadba csupán 2 ill. 3 kistérség tartozott. Az 1998-ban társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek megoszlása a fejlődési ütem és fejlettség szerinti kistérségek sorrendjében Átlag alatt Átlag körüli Átlag feletti (alsó tercilis) (középső tercilis) (felső tercilis) Összes kist. (db) % kist. (db) % kist. (db) % kist. (db) % Társadalmi fejlettség változása , , , Gazdasági fejlettség változása , , , Társadalmi fejlettség állapota, , ,6 3 3, Gazdasági fejlettség állapota, , ,7 2 2, (A gazdasági és a társadalmi fejlettség 8-8 mutatón alapuló komplex értékelés alapján, a 2004-es kistérségi beosztásra vetítve) A társadalmi mutatók alapján végzett értékelés az elmaradott 98 térség további leszakadást mutatja, csupán negyedük kezdett el felzárkózni, negyedük gyorsuló ütemben szakad le. Összességében elmondható, hogy a területfejlesztési prioritások egyik legfontosabb elemét jelentő területfejlesztési szempontú kedvezményezettség elve nem kellő mértékben érvényesült a támogatások elosztásánál. Még a területfejlesztési célú források esetében sem tükröződik megfelelően a források elosztásában az elmaradott térségek többlettámogatása. Az elsődlegesen ágazati kezelésű, de területfejlesztési hatással is bíró támogatások esetében pedig a területi szempontok a célok és elosztási rendszer szintjén egyáltalán nem jelennek meg. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott területek felzárkóztatására irányuló törekvések mérsékelt eredményességét tükrözi, hogy az e kategóriába tartozó kistérségek többségében a társadalmi-gazdasági helyzetüket tekintve nem történt jelentős pozitív elmozdulás az elmúlt időszakban. Gazdasági fejlődés tekintetében az 1998-ban kijelölt kedvezményezett térségek 45%-a megkezdte a felzárkózását, a társadalmi fejlődés tekintetében csak 25% mutat felzárkózást, míg 25-25% tekinthető súlyosan leszakadónak mindkét vonatkozásban. Éppen ezért a kedvezményezett területek besorolásának és támogatási rendszerének felülvizsgálata indokolt.

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben 1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontja alapján a 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat

Részletesebben

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA 99 1. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. 1 Szabályozó joganyag A területfejlesztés eszközrendszerének alapelemei a szabályozó joganyagok,

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése I. AZ OTK ÁTFOGÓ CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE A területfejlesztési politikának az OTK alapján megfogalmazható céljai a következők voltak: 1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése; 2. A Budapest központú térszerkezet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. UDOVECZ GÁBOR DSc MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek

1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek 1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek A 30/1997. (IV. 18.) sz. OGy. határozat szerint a tartós, jelentős munkanélküliséggel küzdő térségeknek azok a statisztikai kistérségek minősültek,

Részletesebben

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETİ: DR. NEMES NAGY JÓZSEF DSc egyetemi tanár ELTE TTK FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezetı:

Részletesebben

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9 Bevezető Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és értékelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

A Dél-alföldi Régió forrás abszorpciós képességének értékelése

A Dél-alföldi Régió forrás abszorpciós képességének értékelése HUSRB/1203/213/151 CODEX Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A Dél-alföldi Régió forrás abszorpciós képességének értékelése A programterület magyarországi perifériális

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben