1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek"

Átírás

1 1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek A 30/1997. (IV. 18.) sz. OGy. határozat szerint a tartós, jelentős munkanélküliséggel küzdő térségeknek azok a statisztikai kistérségek minősültek, amelyekben az 1994, 1995, 1996 években mért tartós munkanélküliség mindhárom évben meghaladta az országos átlag 133 %- át. Három év leteltével 2001-ben új OGy. határozat 24/2001. (IV. 20.) jelent meg a besorolás feltételrendszeréről, amely megszüntette a tartós munkanélküliséggel sújtott térségek kategóriáját. Külön kategóriaként azért szűntek meg, mert gyakorlatilag teljes átfedésben voltak a többi térségtípussal, különösen az elmaradott térségekkel, hiszen a társadalmigazdasági elmaradottság egyik meghatározó tényezője a munkanélküliség. Az 1998-ban lehatárolt 41, munkanélküliség szempontjából kedvezményezett térségből ugyanis csak kettő (Kazincbarcika, Nyíregyháza) tartozott kizárólagosan ebbe a körbe. A többi 39 mindegyike egyben társadalmi, gazdasági szempontból is elmaradott volt, közülük 32 pedig egy harmadik szempontból is kedvezményezett volt (29 vidékfejlesztési, 3 pedig ipari szerkezetátalakítási). Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek A területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lehatárolása a területfejlesztési (TFC, TEKI) támogatások jogosultságánál játszott szerepet, ugyanakkor nem volt olyan előirányzat, vagy támogatási cél, amire kizárólagosan a tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségekből pályázhattak. A lehatárolás átfedés volt más térségtípusokkal, a kedvezményezettség típusának pedig a támogatások odaítélésénél nem volt jelentősége. Munkanélküliség szempontjából azonban továbbra is jelentős problémákkal küzdő térségekről van szó után országosan kedvezően alakult a munkanélküliségi ráta, de ezek a térségek nem

2 kerültek jobb helyzetbe, sőt lemaradásuk tovább fokozódott. Ezekben a térségekben 1998-ban a ráta 178 %-a volt az országos átlagnak, 2003 végén pedig már a kétszerese és a 41 térségből a vasvári kivételével mindegyikben magasabb volt az országos átlagnál. A tartós munkanélküliek munkaképes korúakhoz viszonyított aránya már 1998-ban is 1, 8-szorosa volt az országos átlagnak, 5 évvel később pedig már 2,5-szöröse. A 41 érintett kistérségből 31-ben 2003 végén is az átlagnál magasabb volt a munkanélkülieken belül a tartós munkanélküliek aránya. A tartós, jelentős munkanélküliséggel küzdő térségekre vonatkozó fejlesztési prioritások a következők voltak: - a foglalkoztatást elősegítő fejlesztések, a helyi gazdaság fejlődését elősegítő célprogramok, részfoglalkoztatás, közmunkaprogramok kidolgozása és támogatása; A területfejlesztési támogatások közül a TFC munkahelymegtartó, -teremtő támogatásaira a TFC egészéhez hasonlóan lehetett pályázni (néhány kivételtől eltekintve csak a kedvezményezett térségekből, településekről). A tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott kistérségek az ilyen célú támogatásoknál nem voltak előnyben, nem élveztek külön preferenciát. A gyakorlat mégis az volt, hogy a jelentős munkanélküliséggel küzdő megyékben nagyobb arányban ítéltek meg ilyen támogatásokat foglalkoztatásra. A munkahelyteremtésre, -megőrzésre megítélt támogatások 40 %-a jutott ezekbe a kistérségekbe, fajlagosan az országos átlag 2,3-szorosát kapták. Az arányok nem változtak 2001 után sem, amikor megszűnt ez a kedvezményezettségi térségtípus. A munkaügyi tárca foglalkoztatást elősegítő támogatásairól szóló rendeletben szintén nem szerepelt a tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térség fogalma, ugyanakkor a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprész támogatásai döntően ezekbe a térségekbe kerültek. A munkanélküliség miatt kedvezményezett térségek öt megyében koncentrálódtak (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Baranya, Jász-Nagykun- Szolnok). A Foglalkoztatási Alaprész esetében e térségek egy főre vetítve ben az országos átlag 1,5-szeresét, míg ben 3,2-szeresét kapták. A közhasznú foglalkoztatásban részt vevők száma 2003-ra elérte a 76 ezer főt, és 50% körüli arányban koncentrálódnak ebben az öt megyében. A közhasznú foglalkoztatás tehát jelentős foglalkoztatást elősegítő eszköznek tekinthető, amely a területi különbségek mérséklésére is hat. A közhasznú foglalkoztatásnak ezekben a térségekben elsősorban az alacsony képzettségűek foglalkoztatásában jut nagy szerep. A közhasznú foglalkoztatásban részt vevők több, mint fele legfeljebb 8 általánost végzett, a munkanélküliség szempontjából kedvezményezett térségekben pedig különösen nagy a képzetlen munkanélküliek aránya ban arányuk ezekben a térségekben még megfelelt az országosnak, 2003-ban viszont már a 20 %-kal meghaladta azt. Az illetékes miniszter döntési jogkörébe tartozó közmunkaprogramok esetében meghatározó volt, hogy 1998 júliusában megszűnt az 1996-ban létrehozott Közmunkatanács. A 2002-ben újjáalakuló országos közmunkatanács véleményezi a pályázati felhívásokat, pályázati anyagokat, javaslatot készít a szakminiszternek a döntéshez. A területi szempontok fokozott érvényesülését biztosítja, hogy a közmunka pályázatokat véleményezés céljából meg kell küldeni egyebek mellett a regionális, megyei vagy fővárosi területfejlesztési tanácsnak. A vélemények egyeztetése céljából a kormányrendelet szerint a véleményezésbe bevont képviselők részvételével hívják össze a regionális közmunka fórumot ban és 1997-ben

3 összesen 6 milliárd forintot irányoztak elő a finanszírozásra ben 2,5 milliárd forinttal indultak a közmunkák, majd az új kormány, megalakulását követően újabb 2,5 milliárd forinttal egészítette ki ezt a keretet. A 2003-as évben nagyobb, 5,6 milliárd forintos finanszírozással tervezték a közmunkák indítását. A 2003-ban született a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Kormányrendelet alapján a közmunkaprogramok támogatása is a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok közé tartozik. Ugyancsak 2003-ban a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék felzárkóztatására szánt keretek felhasználásáról szóló 47/2003. (IV. 3.) Kormányrendeletben jelent meg az egyes megyék fejlesztési célkitűzései. Az érintett 7 megyéből hatban (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj- Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Somogy) jelennek meg a közmunkaprogramok. A részmunkaidős foglalkoztatás nem válhatott jelentős eszközzé ezekben a térségekben, lévén országosan is csak elenyésző arányban vesznek részt benne. Az Európai Unióban a részmunkaidős foglalkoztatás jóval elterjedtebb, mint Magyarországon, 2002-ben az EU 15 tagállamában a foglalkoztatottak 18 százaléka dolgozott részmunkaidőben, hazánkban ugyanez az arány 2,9 százalék volt. - az oktatás, átképzés fejlesztése; A foglalkoztatási támogatások esetében általánosan elmondható, hogy a nagyobb munkanélküliséggel rendelkező térségekben inkább a munkahelyteremtést, míg a fejlettebb régiókban inkább a képzést támogatják. A képzésben részt vevő munkanélkülieknek 33 százaléka él az említett tartós munkanélküliséggel leginkább érintett öt megyében (míg a munkanélküliek aránya 43%-os). A képzési programokról tehát nem mondható el, hogy hozzájárultak volna ezen térségek munkanélküliségi helyzetének javításához. Ebben szerepet játszik, hogy ezekben a térségekben inkább direkt eszközökre (munkahelyteremtésre, közhasznú foglalkoztatásra) volt szükség. A másik ok, hogy az iskolarendszeren kívüli képzések adatai azt mutatják, a magasabb iskolai végzettségűek nagyobb arányban vesznek részt tovább-, illetve átképzésekben. A képzettek negyede rendelkezik maximum 8 általános iskolai végzettséggel (a közhasznú foglalkoztatás esetében arányuk 55%). - az otthoni és nappali szociális ellátások fejlesztése mentálhigiénés programokkal. A szociális alapellátás intézményei közül a családsegítő szolgálatok azok, melyek keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából végén a települések fele biztosított ilyen szolgáltatást, legnagyobb arányban a fejlett régiókban (Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország). Az elmaradott, munkanélküliséggel sújtott megyék többségében az átlagosnál nagyobb ez az arány, ugyanakkor a két leginkább érintett megye közül a szolgálat kiépültsége Borsodban átlagos (50%), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont jóval átlag alatti (29%). A mentálhigiénés problémák kezelésében ugyanakkor nem csak szociális intézményeknek, hanem az egészségügyi szférának is vannak feladatai. A munkanélküliséggel sújtott megyékben erősebben jelentkeznek a mentális problémák, magasabb a depresszióval küzdők és a nyilvántartott alkoholbetegek száma. Az időszak végén, 2003-ban elfogadott Egészség

4 Évtizede Johan Béla Népegészségügyi Programban jelent meg célkitűzésként, hogy A mindennapi élet színterein, a településeken, az oktatási intézményekben, a munkahelyen, valamint az egészségügy intézményeiben megvalósuljon az egészséget támogató politikai gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés módszerei. Magyarországon tizenöt éve indult el az Egészségesebb Városok Mozgalom, majd később az Egészségesebb Falvakért, -Iskolákért, -Munkahelyekért és Kórházakért Mozgalmak. Az egyes színterek tevékenysége ugyanakkor nem volt koordinált és hiányzott az országos szintű népegészségügyi koncepció, valamint bizonytalan volt a finanszírozás, az egészségfejlesztési célokra a költségvetésben felhasznált összegek az 1998-as 542 millióról 2002-re 289 millióra csökkentek. Jelenleg 20 város tagja az Egészségesebb Városok Mozgalmának és több, mint 200 település rendelkezik egészségtervvel. A 2003-ban indult program az célozza, hogy valamennyi város fejlesztési tervében az egészségfejlesztés is megfelelő súllyal szerepeljen, és a községek fejlesztési tervének is legyen része az egészségterv. Vidékfejlesztési szempontjából kedvezményezett és nem kedvezményezett kistérségek egy főre jutó vidékfejlesztési támogatásainak megoszlása Jelmagyarázat vidékfejlesztési kistérség orsázgos átlag fölötti támogatással vidékfejlesztési kistérség országos átlag alatti támogatással nem vidékfejlesztési kistérség országos átlag fölötti támogatással nem vidékfejlesztési kistérség országos átlag alatti támogatással A vidékfejlesztési térségek céljainak elérését szolgáló egyik legfontosabb VFC vidéki településeknek ill. vidéken élőknek nyújt támogatást többek között falvak megújítására, a vidék szellemi és tárgyi örökségének védelmére, a vidéki életközösségek hagyományainak újraélesztésére, öko-szociális modell jellegű kisgazdaságok kialakítására, roma közösségek termelő tevékenységének elősegítésére, közösségfejlesztési tevékenységek, kihaló félben lévő tevékenységek, mesterségek és hagyományos értékek megőrzésére, ill. hátrányos helyzetű néprétegek közösségi termelésére. A vidékfejlesztés szempontjából kedvezményezett 79 kistérség fele kapott az országos átlagnál (961 Ft/fő) nagyobb támogatási összeget, míg a nem kedvezményezett kistérségek esetében ez az arány 15%. A Nyugat-, Közép-Dunántúl és Közép-Magyarországi régióban

5 mindössze 8 kistérség (Kisbéri, Vasvári, Őriszentpéteri, Tapolcai, Abai, Sárbogárdi, Sümegi, Enyingi) tartozik a vidékfejlesztési térségek közé, és a két utóbbit leszámítva mind átlagon felüli támogatási hányaddal bír. Ezzel szemben az Alföld és Észak-Magyarország legnagyobb része a vidékfejlesztési kategóriába tartozik, de csak a kistérségek kevesebb, mint fele részesült az átlagosnál magasabb támogatásban között Csak négy kistérség (Dunakeszi, Ercsi, Oroszlányi, Veresegyházi) nem részesült semmilyen támogatásban a VFCből.

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Mentôöv A helyi önkormányzatok fejlesztéseikhez már nem csak hazai, de európai uniós támogatásokat is igénybe vehetnek. A cél az, hogy a hazai fejlesztési

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

A határ menti települések jellemzői az Alföldön

A határ menti települések jellemzői az Alföldön A határ menti települések jellemzői az Alföldön Központi Statisztikai Hivatal 2012. április Tartalom Bevezető... 2 Összefoglaló... 3 A határ menti települések lehatárolása... 5 Az alföldi határszakasz

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben