Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Afrika 8. Emberi jogok regionális védelme Afrikában Regionális nemzetközi szervezet Afrikai Unió (Afrikai Egységszervezet) Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések Banjul Charta (1981) felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) 1., 2. és 3. generáció Ellenırzési mechanizmust állít fel? március 31. Emberi és polgári jogok nemzetközi rendszere Afrikai civilizáció jellegzetességei Legtöbben tagadják külön afrikai civilizáció létét Észak és kelet az iszlám civilizációhoz tartozik Máshol a nyugati (Európa) civilizáció nyomai + egész Afrikában tartós és intenzív törzsi identitás Esetleg a Szaharától délre levı területeket lehet koherens civilizációnak tekinteni (magállam: Dél-Afrika) Emberi jogi tárgyú szerzıdések a) Ember és Népek Jogainak Afrikai Chartája (Banjul Charta) Aláírás: 1981, Nairobi (Kenya) Hatályba lépés: 1986, 53 szerzıdı fél Mindenkit megillet a jogok és alapvetı szabadságok élvezete különbségtétel nélkül ( Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms without distinction ) Jogok katalógusa: 1. Individuális jogok 1. és 2. generáció Jog elıtti egyenlıség + egyenlı jogi védelem Élethez való jog ( human beings are inviolable ) Méltóság tiszteletben tartása prohibition of slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment Szabadsághoz és személyes biztonsághoz való jog right to have his cause heard (= right to fair trial) right to appeal, presumption of innocence, right to defence, right to be tried (reasonable time, impartial court) Nullum crimen sine lege Freedom of conscience, the profession and free practice of religion right to receive information + right to express and disseminate opinions right to free association right to assemble freely with others 1

2 right to freedom of movement and residence right to asyslum, mass expulsion of nonnationals shall be prohibited (+ Mass expulsion which is aimed at national, racial, ethnic or religious groups) right to participate freely in the government (directly or by freely choosen representatives) right of equal access to the public service (in strict equality) Tulajdonhoz való jog Munkához való jog (equitable and satisfactory conditions, equal pay for equal work) right to enjoy the best attainable state of physical and mental health right to education Right to take part in the cultural life of the community promotion and protection of morals and traditional values recognized by the community shall be the duty of the State Rights of the family special protection for women (against discrimination), children, aged and disabled persons 2. Népek jogai (kollektív jogok) 3. generáció (szolidaritási jogok) Minden nép egyenlı, egyenlı jogokat és tiszteletet érdemelnek. Egyik nép nem uralkodhat a másik felett ( All peoples shall be equal; they shall enjoy the same respect and shall have the same rights. Nothing shall justify the domination of a people by another. - történelem!) Minden népnek joga van a létezésre Megkérdıjelezhetetlen és elidegeníthetetlen jog az önrendelkezéshez (politikai státus meghatározása, szociális és gazdasági berendezkedés meghatározása) Alanya: a nép Mi a nép? ENSZ kezdeti gyakorlata: gyarmati területek lakossága ( ellentmondások) Kiterjesztı értelmezés: Fajüldözı rendszerek és idegen elnyomás alatt élı népek Föderációk egyes tagállamainak lakossága (Badinter bizottság Jugoszlávia) minden szuverén állam lakossága, mint nép rendelkezik az önrendelkezés jogával Külsı és belsı önrendelkezés Külsı: gyarmati terület függetlenségét jelentette A külsı önrendelkezés folyamata lényegében befejezıdött Belsı: minden nép szabadon dönthet államának politikai rendszerérıl, állam- és kormányformájáról, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyairól Belsı önrendelkezés lehetséges értelmezései: = szuverenitás egyik tartalmi eleme: az állam döntési szabadsága szuverenitás elnyelte az önrendelkezést az állam szuverenitásának gyakorlása során az állam kormányzata köteles figyelembe venni az ország lakosságának, azaz a népnek szabadon kifejezett akaratát hatalom demokratikus legitimációja 2

3 Belsı önrendelkezés mint a hatalom demokratikus legitimációjának követelménye Belsı önrendelkezés teljesülése, ha az állam cselekvéseiben figyelembe veszi a nép akaratát Ez általában demokráciát feltételez (választásokon lehet kifejezni ezt az akaratot belsı önrendelkezés a politikai jogokon keresztül realizálódik) A demokrácia sok nemzetközi szerzıdésben követelmény: pl. ET Statútuma Mit tehet a nemzetközi közösség, ha nincs demokratikus legitimáció? Pl.: Zsarnoki rendszer kizárása nemzetközi szervezetbıl Elítélés mint diplomáciai eszköz Nemzetközi felelısség Pro-demokrácia intervenció (?) Pro-demokrácia intervenció Amerikai nemzetközi jogban elfogadott Ha erıszak alkalmazása vagy azzal való fenyegetés valósul meg ~ humanitárius intervenció nem helyes az azonosítás (hum. int.: cél az emberi életek megóvása) Politikai cél dominál: zsarnoki rendszer megdöntése, amely elnyomja a nép belsı önrendelkezési jogát Gyarmatisított, elnyomás alatt élı népek joga, hogy felszabadítsák magukat (korlát: olyan eszközökkel, amelyeket a nki közösség elismer) A Charta Szerzıdı felei segítséget nyújthatnak egymásnak a felszabadító harcban A népek joga, hogy szabadon rendelkezzenek a rendelkezésükre álló természeti erıforrásokról (in the exclusive interest of the people, eliminate all forms of foreign economic exploitation particularly that practiced by international monopolies so as to enable their peoples to fully benefit from the advantages derived from their national resources) Ha megfosztották ıket tulajdonuktól (pl. gyarmatosítás során), joguk van azt visszakapni + kártérítés Jog a gazdasági, szociális, kulturális fejlıdéshez Identitás szabadsága Az emberiség közös örökségének egyenlı élvezete Jog a nemzeti és nemzetközi békéhez és biztonsághoz (területüket nem lehet terrorista tevékenység bázisaként használni) Jog az egészséges környezethez (right to a general satisfactory environment) Kötelezettségek listája: Mindekinek vannak kötelezettségei a családja és a társadalom felé A család harmonikus fejlıdésének megırzése A családi összetartás és kölcsönös tisztelet A szülık feltétlen tisztelete, szükség esetén eltartásuk Nemzet szolgálata Az állami biztonságot nem lehet veszélyeztetni Megırizni és erısíteni a nemzeti szolidaritást, állami függetlenséget és területi integritást + részt venni a védelemben 3

4 Dolgozni képességeknek megfelelıen adófizetés Megırizni és erısíteni az afrikai kulturális értékeket ( preserve and strengthen positive African cultural values ) tolerancia, párbeszéd b) Egyéb emberi jogi tárgyú dokumentumok: African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1990 (entry into force: 1999) Committee on the Rights and Welfare of the Child (jelentéstétel) African Youth Charter, 2006 (entry into force: 2009) ellenırzés: Bizottság Kiegészítı jk a Chartához a nık jogainak védelmérıl, 2003, Maputo (2005) különleges védelem diszkrimináció minden formájának tilalma az ártalmas gyakorlat eltörlése egyenlı jogok (pl. válásnál) nık védelme fegyveres konfliktusokban jog saját testükrıl való döntéshez (termékenység) özvegyi jogok jog az örökléshez ellenırzés: jelentéstétel Afrika Regionális nemzetközi szervezet Afrikai Unió (Afrikai Egységszervezet) Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések Banjul Charta (1981) felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) 1., 2. és 3. generáció Ellenırzési mechanizmust állít fel? Ellenırzési mechanizmus dokumentumok: Banjul Charta Protocol to the African Charter on Human and Peoples Rights on the Establisment of an African Court on Human and Peoples Rights, 1998 (2004) Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, 2008 (még nem lépett hatályba) 2 szerv: Bizottság Bíróság a) Ember és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága Banjul Chartában a részletek Cél: elımozdítani az emberek és népek jogainak védelmét Afrikában Tagok: 11 tag Elismertség (Reputation) + morális követelmények pártatlanság hozzáértés (jogi tapasztalat) Az állam- és kormányfık győlése választja 6 évre (újraválasztás, rotáció) 4

5 Feladatai: Dokumentumok győjtése, tanulmányok készítése, kutatás az afrikai emberi jogok problémáival kapcsolatban Ajánlásokat tesznek a kormányoknak A Charta rendelkezéseinek értelmezése a Szerzıdı felek kérésére b) Bíróság Banjul Chara: nem említi a Bíróságot! Jegyzıkönyv a Chartához az Ember és Népek Jogainak Afrikai Bíróságának megalapításáról + részvétel az ellenırzésben székhely: Arusha (Tanzánia) c) Védelem Protocol of the status of the African Court of Justice and Human Rights (alapító okmányhoz kiegészítı jk) 2008, Sharm El-Sheikh Még nincs hatályban Túl összetett Tervezési fázisban van A szervek hatásköre nem tisztázott Nem mőködıképes + nem mőködik : gyermekcipıben Bizottság eljárása Államközi kérelem (47. cikk) If a State party to the present Charter has good reasons to believe that another State party to this Charter has violated the provisions of the Charter Levél a kérdéses álamnak (written communication) (+ az AU fıtitkárának + Bizottság elnökének) 3 hónapon belül: írásbeli magyarázat (a releváns tényekrıl) Ebben a 3 hónapban: békés tárgyalások vagy más diplomáciai eszközök cél: békés rendezés 3 hónap múlva (nincs rendezés/válasz) bármelyik állam a Bizottság elé terjesztheti az ügyet Állami kérelem (49. cikk) súlyos jogsértés if a State party to the present Charter considers that another State party has violated the provisions of the Charter, it may refer the matter directly to the Commission by addressing a communication (elnöknek, fıtitkárnak, kérdéses államnak) Korlát: a rendelkezésre álló helyi jogorvoslatok kimerítése (?) 5

6 Ezekben az esetekben a Bizottság: Információgyőjtés az államoktól Ésszerő idın belül jelentést készít a tényekrıl és véleményérılin reasonable time prepares a report about the facts and findings Ezt a jelentést meg kell küldeni az állam- és kormányfık győlésének és az államoknak Más kérelmek (55. cikk): Nem szerzıdı féltıl érkezı kérelem ( communications other than those of States parties ) Minden ülésszak elıtt a titkárság istát készít ezekrıl a kérelmekrıl és a bizottság tagjainak elküldi A Bizottság dönt egyszerő többséggel, hogy megvizsgálja-e a kérelmet vagy sem Elfogadhatósági kritériumok: A kérelmezıt meg kell jelölni Összeegyeztethetı a Chartával és az Alapító okmánnyal Nem lehet sértı a nyelvezete Nem lehet kizárólag olyan hírekre alapozni, amelyek tömegtájékoztatásból erednek Belsı jogorvoslatok kimerítése A jogorvoslatok kimerítése után ésszerő határidın belül kell benyújtani A Bizottság a vizsgálat után jelentést készít, vagy súlyos és tömeges jogsértés esetén az esetre felhívja az Állam- és kormányfık Győlésének figyelmét Bíróság eljárása 2 típusú eljárás: Peres eljárás Tanácsadó vélemény Tagállamok, vagy az AU szerveinek kérelmére A Chartával és más emberi jogi tárgyú nki dokumentummal kapcsolatos jogi kérdésekrıl Ki fordulhat a Bírósághoz?: Bizottság Szerzıdı fél, amelyik panaszt nyújtott be a Bizottsághoz Szerzıdı fél, amelyik ellen panaszt nyújtottak be a Bizottsághoz Szerzıdı fél, amely állampolgárának megsértették az emberi jogait Afrikai kormányközi szervezetek Elfogadhatóság: Chartában miért kell a Bíróságnak újra ellenırizni? Bíróság továbbíthat kérelmet a Bizottságnak általában onnan jönnek a kérelmek A Bíróság megpróbálhatja a békés rendezést mikor? meghallgatás: nyilvános, jogi képviselet kötelezı hogy máshogy? (természetes személy nem fordulhat hozzá) Bizonyítékok: írásbeli és szóbeli (államoktól) Findings : If the Court finds that there has been violation of a human or peoples' right, it shall make appropriate orders to remedy the violation, including the payment of fair compensation or reparation Ítélet: Mi a küllönbség? A tárgyalás után 90 napon belül Végsı döntés (nincs fellebbezés) DE a Bíróság felülvizsgálhatja az ítéletet új bizonyíték fényében 6

7 Bíróság értelmezheti a saját ítéletét Egyéni és különvélemény lehetséges nincs egyetlen ítélet sem teljes átalakítás terve Tervek a jövıre Protocol of 2008 Egy bíróság: The African Court of Justice and Human Rights AU fı bírói szerve 16 bíró Méltányos földrajzi elosztás; 1 tá-ból csak 1 bíró pártatlan, független, morális követelmények képesítés: legmagasabb bírói tisztségre való alkalmasság vagy elismert kompetencia és tapasztalat jelölés: államok (2 személy) Választás: Végrehajtó Tanács, kinevezés: Győlés 6 évre (1x újraválaszthatók) 2 szekció: Általános ügyek (8 bíró) Emberi jogi ügyek (8 bíró) az ügyeket mindkettı a teljes bíróság elé utalhatja székhely: Arusha Joghatóság Alapító okmány értelmezése és alkalmazása Más uniós szerzıdések alkalmazása, értelmezése, érvényessége Emberi jogi szerzıdések értelmezése, alkalmazása Bármilyen nemzetközi jogi kérdés Az AU bármely döntése, szabályzata, irányelve Bármely más ügy, amelyre szerzıdés felhatalmazza Bármely tény létezésének kérdése, amely nemzetközi jogsértést jelenthet Kártérítés kérdései nemzetközi jogsértés esetén Emberi jogok megsértése esetén a Bírósághoz fordulhatnak: Jegyzıkönyv szerzıdı felei Bizottság African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child Afrikai kormányközi szervezetek Nemzeti emberi jogi intézetek Egyének és NGO-k További szabályok: eljárási szabályok (a bíróság felállítása után fog elkészülni) ELjárás PERES ELJÁRÁS Eljárási szabályok tartalmazzák majd a részleteket A tárgyalások befejezését követıen 90 napon belül ítéletet kell hozni Ha a fél nem tartja be az ítéletben foglaltakat, a Bíróság a Győléshez fordulhat, amely meghatározza az alkalmazandó eszközöket, amelyekkel ráveszik az ítélet betartására Új tény felfedezése felülvizsgálat (6 hónap, 10 év) 7

8 Afrikai különlegességek TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY Bármely jogi kérdésrıl A Győlés, a Parlament, A Béke és Biztonság Tanács, a Gazdasági, Szociális, Kulturális Tanács, pénzügyi intézmények, vagy az AU más szervei a Győlés felhatalmazása alapján Együttmőködés 2 szakaszban (AESZ AU) 1 dokumentumban 3 generáció együtt Részletes kötelezettségek a Chartában (kötelezı erejő dokumentumban!) Problémák Szegénység, fegyveres konfliktusok ilyen körülmények között nehéz az emberi jogok védelme A védelmi rendszer nem hatékony (alig mőködik) hatáskörök nem tisztázottak A jelenlegi rendszer: átmeneti KÉRDÉS: Melyik rendszer lenne alkalmazható Afrikában? Európai, Amerikai vagy valami más? 8

VÁZLAT 5. Emberi jogok regionális védelme Afrikában I. A modell + Afrika jellegzetességei II. AU III. Emberi jogi Dokumentumok IV. Ellenırzési mechanizmus I. Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi

Részletesebben

Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában

Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában I. Regionális védelem modellje II. Európa Tanács a) történet b) feladat c) szervezet III. Dokumentumok a) Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) b) Európai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET Szám: 653-6/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, New Yorkban 2006. december 13-án

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) abban

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

LISSZABONI SZERZİDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZİDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

LISSZABONI SZERZİDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZİDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL LISSZABONI SZERZİDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZİDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A szerzıdéseket egységes szövegbe szerkesztette dr. Halász József, 2007. december 7-én

Részletesebben

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE ÉS A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE ÉS A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, INTÉZMÉNYRENDSZERE AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE ÉS A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, INTÉZMÉNYRENDSZERE (ELŐADÁS-dr. Tanoss Zsuzsanna) Bevezetés Az ENSZ egyik nagy vívmánya az emberi jogokra vonatkozó törvények átfogó rendszerének

Részletesebben

T/1670. számú. törvényjavaslat

T/1670. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1670. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttmőködési Megállapodás

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

(EURÓPAI) EGYEZMÉNY AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL

(EURÓPAI) EGYEZMÉNY AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL Bozóki Antal (EURÓPAI) EGYEZMÉNY AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL Fél évszázados alapdokumentum 1. AZ EURÓPA TANÁCS (ET) 1 ALAPOKMÁNYA Az európai integrációs folyamatok, de különösen

Részletesebben

dr. Zsifkó Mariann Az Afrikai Unió intézményrendszere

dr. Zsifkó Mariann Az Afrikai Unió intézményrendszere dr. Zsifkó Mariann Az Afrikai Unió intézményrendszere Bevezetés Az Afrikai Unió nem vált mára a nemzetközi szervezetek legjelentősebbikévé, de nem is ez volt a célja. Sokkal inkább az afrikai népek, társadalmak

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

Bevezetés... 5. A dolgozat forrásai... 8. A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9. I. Elméleti megközelítések... 10

Bevezetés... 5. A dolgozat forrásai... 8. A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9. I. Elméleti megközelítések... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Célkitőzés... 6 A dolgozat forrásai... 8 A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9 I. Elméleti megközelítések... 10 1. Az államok felelısségének szabályozása és

Részletesebben

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX.

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja HEGEDŰ E S DÁNIEL A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. században 2 0 0 4 Az igény a nemzeti-etnikai kisebbségek

Részletesebben

Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28.

Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28. Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28. Opinion no. 614/2011 614/2011. sz. állásfoglalás CDL-AD(2011)001 CDL-AD(2011)001 Or.Engl. Eredeti: angol EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH

Részletesebben

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 19. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 19. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 1., kedd 19. szám Tartalomjegyzék 2011. évi II. törvény Az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt

Részletesebben

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án

Részletesebben

TÖRTÉNELEM POLITOLÓGIA JOGTUDOMÁNY SZEKCIÓ II.

TÖRTÉNELEM POLITOLÓGIA JOGTUDOMÁNY SZEKCIÓ II. TÖRTÉNELEM POLITOLÓGIA JOGTUDOMÁNY SZEKCIÓ II. Lektorálták: Dr. Fürj Zoltán, CSc, (PEME) Dr. Kemény László, CSc (PEME) Dr. Habil. Kondorosi Ferenc, Ph.D. Tartalomegyzék Dr. Greksza Veronika:Egészséges

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ) [KORÁBBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET (EBEÉ)] KERETÉBEN ELFOGADOTT

AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ) [KORÁBBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET (EBEÉ)] KERETÉBEN ELFOGADOTT AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ) [KORÁBBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET (EBEÉ)] KERETÉBEN ELFOGADOTT DOKUMENTUMOK HELSINKI ZÁRÓOKMÁNY 1 (szemelvények) Az európai

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. június 17. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. június 17. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. június 17. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2010)06-17 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.844 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ 7.1.2.1. ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ AZ ELNÖKSÉG ÁLTAL 2008. JÚLIUS 7-ÉN ELFOGADOTT MAGATARTÁSI KÓDEX BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK Oldal

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

A KULTÚRÁHOZ VALÓ JOG VÉDELME A NEMZETKÖZI JOGBAN

A KULTÚRÁHOZ VALÓ JOG VÉDELME A NEMZETKÖZI JOGBAN Kardos Gábor A KULTÚRÁHOZ VALÓ JOG VÉDELME A NEMZETKÖZI JOGBAN A kulturális jogokat, amelyek az emberi jogok második nemzedékének részét képezik, értelmezhetjük tágabban és szûkebben. Tágabb értelemben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

A kisebbségi jogérvényesítés nemzetközi fórumai

A kisebbségi jogérvényesítés nemzetközi fórumai Fábián Gyula A kisebbségi jogérvényesítés nemzetközi fórumai A nemzeti, etnikai, faji kisebbségekhez vagy népcsoportokhoz tartozó személyeknek, akik egy bizonyos többségi" ország állampolgárai, általában

Részletesebben

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti.

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. AZ EURÓPAI UNIÓ ALKOTMÁNYÁNAK TERVEZETE OLVASÓBARÁT VÁLTOZAT Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. BEVEZETÉS A jelen dokumentum az az alkotmány-tervezet,

Részletesebben

Esélyegyenlõség Jogok Közoktatás

Esélyegyenlõség Jogok Közoktatás Esélyegyenlõség Jogok Közoktatás emberi jogi oktatás, a jogismeret és a jogi tudatosság fejlesztése Equal A/44 Esélyegyenlõségi szakemberek képzése és foglalkoztatása Írta és szerkesztette: Dr. Kövér Ágnes

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog

Agrár- és Környezetjog A tudományos közleményei 2007 No. 4 A tartalomból: BEZDÁN Anikó Nevesített jogi személy törvényes felügyeletének speciális vonása Special trait of the legal regulation of entitled legal person -3- NAGY

Részletesebben