Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 VÁZLAT 5. Emberi jogok regionális védelme Afrikában I. A modell + Afrika jellegzetességei II. AU III. Emberi jogi Dokumentumok IV. Ellenırzési mechanizmus I. Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi szervezet Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) Ellenırzési mechanizmust állít fel Afrika Regionális nemzetközi szervezet Afrikai Unió (Afrikai Egységszervezet) Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések Banjul Charta (1981) felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) 1., 2. és 3. generáció Ellenırzési mechanizmust állít fel? Afrikai civilizáció jellegzetességei Legtöbben tagadják külön afrikai civilizáció létét Észak és kelet az iszlám civilizációhoz tartozik Máshol a nyugati (Európa) civilizáció nyomai + egész Afrikában tartós és intenzív törzsi identitás Esetleg a Szaharától délre levı területeket lehet koherens civilizációnak tekinteni (magállam: Dél-Afrika) II. Afrikai Unió (Afrikai Egységszervezet) szolidaritás béke zöld: Afrika egységessé válásába vetett hit és remény Arany: gazdagság Fehér: az egész világgal való testvéri kapcsolat utáni vágy 1

2 a) Története gyarmatosítás függetlenség visszanyerése es évek Sok probléma maradt (pl. uti possidetis miatt) Elıdszervezete: Afrikai Egységszervezet (OAU, 1963, Addis Abeba - Etiópia) feladat: a gyarmatosítás minden nyomának, maradékának eltüntetése, apartheid rendszer felszámolása, együttmőködés és fejlıdés ösztönzése gazdasági és szociális együttmőködés (~EU) Ekkor a fı cél: felzárkózás (nagy lemaradás + nincs egység) 1990-es évek: szorosabb együttmőködés szükséges, különösen politikai téren új szakasz: Afrikai Unió létrehozása Afrikai Unió Alapító Okmánya: 2000 július 11, Lome (Togo) hatályba lépés: 2001, 53 tag (kivétel: Marokkó) Közös identitás Afrika egységként jelenjen meg a nki politikában székhely: Addis Abeba Hivatalos nyelvek: angol, francia, arab, portugál b) Feladata Egység és szolidaritás Afrika államai és népei között Szuverenitás, területi integritás védelme Demokratikus intézmények Politikai, gazdasági és kulturális integráció Megelızhetı betegségek, járványok felszámolása Neokolonializmus megakadályozása/ nyomok eltüntetése Emberi jogok védelme c) Elvei d) Szervezete Szuverén egyenlıség, függetlenség Határok tiszteletben tartása Beavatkozás tilalma beavatkozás kötelezettsége Viták békés rendezése Nemek közötti egyenlıség Terrorizmus és politikai gyilkosságok elítélése 1. Győlés (Állam- és kormányfık Győlése) fıszerv Rendes ülésszak (1/év) + rendkívüli feladatok: Politikai irányvonal meghatározása Szervezeti kérdések Költségvetés elfogadása Kinevezési jogkör (pl. a Bíróság bírói) 2

3 2. Végrehajtó Tanács külügyminiszterek feladat: közös érdekek koordinálása kereskedelemben, vízgazdálkodásban, oktatásban, egészségügyben, stb. 3. Szakosított Technikai Bizottságok Végrehajtó Tanácsnak felelısek Miniszterekbıl áll Pl: Committee on Rural Economy and Agricultural Matters Committee on Health, Labour and Social Affairs Committee on Education, Culture and Human Resources Feladat: projektek, programok kidolgozása és koordinációja 4. Pánafrikai Parlament (2001. jegyzıkönyv) Feladat: demokrácia és az emberi jogok védelme, az együttmőködés megkönnyítése Afrikában Összetétel: 5 tagú delegáció (legalább 1 nı, különbözı politikai eszmék megjelenítése) Nemzeti parlamentek nevezik ki hatáskör: konzultáció, tanácsadás (2. ciklustól: jogalkotás) Székhely: Midrand (Dél-Afrika) 5. Bizottság = titkárság 6. Állandó Képviselık Bizottsága feladat: Végrehajtó Tanács munkájának elıkészítése 7. Gazdasági, Szociális és Kulturális Tanács Tanácsadó szerv Szociális, szakmai csoportokból áll 8. Pénzügyi intézmények: African Central Bank African Monetary Found African Investment Bank 9. Afrikai Bíróság (Court of Justice) Alapító Okmány: 18. cikk jk összetétel: 11 bíró 6 évre (1x újraválasztható) a fı afrikai jogi rendszerek képviselete + regionális eloszlás feladat: értelmezés és alkalmazása az alapító okmánynak és egyéb szerzıdéseknek + jogviták (peres eljárás) ~ ENSZ Nemzetközi Bíróság III. Emberi jogi tárgyú szerzıdések a) Ember és Népek Jogainak Afrikai Chartája (Banjul Charta) Aláírás: 1981, Nairobi (Kenya) Hatályba lépés: 1986, 53 szerzıdı fél Mindenkit megillet a jogok és alapvetı szabadságok élvezete különbségtétel nélkül ( Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms without distinction ) 3

4 Jogok katalógusa: 1. Individuális jogok 1. és 2. generáció Jog elıtti egyenlıség + egyenlı jogi védelem Élethez való jog ( human beings are inviolable ) Méltóság tiszteletben tartása prohibition of slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment Szabadsághoz és személyes biztonsághoz való jog right to have his cause heard (= right to fair trial) right to appeal, presumption of innocence, right to defence, right to be tried (reasonable time, impartial court) Nullum crimen sine lege Freedom of conscience, the profession and free practice of religion right to receive information + right to express and disseminate opinions right to free association right to assemble freely with others right to freedom of movement and residence right to asyslum, mass expulsion of nonnationals shall be prohibited (+ Mass expulsion which is aimed at national, racial, ethnic or religious groups) right to participate freely in the government (directly or by freely choosen representatives) right of equal access to the public service (in strict equality) Tulajdonhoz való jog Munkához való jog (equitable and satisfactory conditions, equal pay for equal work) right to enjoy the best attainable state of physical and mental health right to education Right to take part in the cultural life of the community promotion and protection of morals and traditional values recognized by the community shall be the duty of the State Rights of the family special protection for women (against discrimination), children, aged and disabled persons 2. Népek jogai (kollektív jogok) 3. generáció (szolidaritási jogok) Minden nép egyenlı, egyenlı jogokat és tiszteletet érdemelnek. Egyik nép nem uralkodhat a másik felett ( All peoples shall be equal; they shall enjoy the same respect and shall have the same rights. Nothing shall justify the domination of a people by another. - történelem!) Minden népnek joga van a létezésre Megkérdıjelezhetetlen és elidegeníthetetlen jog az önrendelkezéshez (politikai státus meghatározása, szociális és gazdasági berendezkedés meghatározása) Gyarmatosított, elnyomás alatt élı népek joga, hogy felszabadítsák magukat (korlát: olyan eszközökkel, amelyeket a nki közösség elismer) A Charta Szerzıdı felei segítséget nyújthatnak egymásnak a felszabadító harcban A népek joga, hogy szabadon rendelkezzenek a rendelkezésükre álló természeti erıforrásokról Jog a gazdasági, szociális, kulturális fejlıdéshez Identitás szabadsága Az emberiség közös örökségének egyenlı élvezete Jog a nemzeti és nemzetközi békéhez és biztonsághoz (területüket nem lehet terrorista tevékenység bázisaként használni) Jog az egészséges környezethez 4

5 Kötelezettségek listája: Mindenkinek vannak kötelezettségei a családja és a társadalom felé A család harmonikus fejlıdésének megırzése A családi összetartás és kölcsönös tisztelet A szülık feltétlen tisztelete, szükség esetén eltartásuk Nemzet szolgálata Az állami biztonságot nem lehet veszélyeztetni Megırizni és erısíteni a nemzeti szolidaritást, állami függetlenséget és területi integritást + részt venni a védelemben Dolgozni képességeknek megfelelıen adófizetés Megırizni és erısíteni az afrikai kulturális értékeket ( preserve and strengthen positive African cultural values ) tolerancia, párbeszéd b) Egyéb emberi jogi tárgyú dokumentumok: African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1990 (entry into force: 1999) Committee on the Rights and Welfare of the Child (jelentéstétel) African Youth Charter, 2006 (entry into force: 2009) ellenırzés: Bizottság Kiegészítı jk a Chartához a nık jogainak védelmérıl, 2003, Maputo (2005) különleges védelem diszkrimináció minden formájának tilalma az ártalmas gyakorlat eltörlése egyenlı jogok (pl. válásnál) nık védelme fegyveres konfliktusokban jog saját testükrıl való döntéshez (termékenység) özvegyi jogok jog az örökléshez ellenırzés: jelentéstétel IV. Ellenırzési mechanizmus dokumentumok: Banjul Charta Protocol to the African Charter on Human and Peoples Rights on the Establisment of an African Court on Human and Peoples Rights, 1998 (2004) Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, 2008 (még nem lépett hatályba) 2 szerv: Bizottság Bíróság a) Ember és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága Banjul Chartában a részletek Cél: elımozdítani az emberek és népek jogainak védelmét Afrikában Tagok: 11 tag Elismertség (Reputation) + morális követelmények pártatlanság hozzáértés (jogi tapasztalat) Az állam- és kormányfık győlése választja 6 évre (újraválasztás, rotáció) 5

6 Feladatai: Dokumentumok győjtése, tanulmányok készítése, kutatás az afrikai emberi jogok problémáival kapcsolatban Ajánlásokat tesznek a kormányoknak A Charta rendelkezéseinek értelmezése a Szerzıdı felek kérésére b) Bíróság Banjul Charta: nem említi a Bíróságot! Jegyzıkönyv a Chartához az Ember és Népek Jogainak Afrikai Bíróságának megalapításáról + részvétel az ellenırzésben székhely: Arusha (Tanzánia) c) Védelem Protocol of the status of the African Court of Justice and Human Rights (alapító okmányhoz kiegészítı jk) 2008, Sharm El-Sheikh Még nincs hatályban Túl összetett Tervezési fázisban van A szervek hatásköre nem tisztázott Nem mőködıképes + nem mőködik : gyermekcipıben Bizottság eljárása Államközi kérelem (47. cikk) If a State party to the present Charter has good reasons to believe that another State party to this Charter has violated the provisions of the Charter Levél a kérdéses államnak (written communication) (+ az AU fıtitkárának + Bizottság elnökének) 3 hónapon belül: írásbeli magyarázat (a releváns tényekrıl) Ebben a 3 hónapban: békés tárgyalások vagy más diplomáciai eszközök cél: békés rendezés 3 hónap múlva (nincs rendezés/válasz) bármelyik állam a Bizottság elé terjesztheti az ügyet Állami kérelem (49. cikk) súlyos jogsértés if a State party to the present Charter considers that another State party has violated the provisions of the Charter, it may refer the matter directly to the Commission by addressing a communication (elnöknek, fıtitkárnak, kérdéses államnak) Korlát: a rendelkezésre álló helyi jogorvoslatok kimerítése (?) 6

7 Ezekben az esetekben a Bizottság: Információgyőjtés az államoktól Ésszerő idın belül jelentést készít a tényekrıl és véleményérıl (In reasonable time prepares a report about the facts and findings Ezt a jelentést meg kell küldeni az állam- és kormányfık győlésének és az államoknak Más kérelmek (55. cikk): Nem szerzıdı féltıl érkezı kérelem ( communications other than those of States parties ) Minden ülésszak elıtt a titkárság istát készít ezekrıl a kérelmekrıl és a bizottság tagjainak elküldi A Bizottság dönt egyszerő többséggel, hogy megvizsgálja-e a kérelmet vagy sem Elfogadhatósági kritériumok: A kérelmezıt meg kell jelölni Összeegyeztethetı a Chartával és az Alapító okmánnyal Nem lehet sértı a nyelvezete Nem lehet kizárólag olyan hírekre alapozni, amelyek tömegtájékoztatásból erednek Belsı jogorvoslatok kimerítése A jogorvoslatok kimerítése után ésszerő határidın belül kell benyújtani A Bizottság a vizsgálat után jelentést készít, vagy súlyos és tömeges jogsértés esetén az esetre felhívja az Állam- és kormányfık Győlésének figyelmét Bíróság eljárása 2 típusú eljárás: Peres eljárás Tanácsadó vélemény Tagállamok, vagy az AU szerveinek kérelmére A Chartával és más emberi jogi tárgyú nki dokumentummal kapcsolatos jogi kérdésekrıl Ki fordulhat a Bírósághoz?: Bizottság Szerzıdı fél, amelyik panaszt nyújtott be a Bizottsághoz Szerzıdı fél, amelyik ellen panaszt nyújtottak be a Bizottsághoz Szerzıdı fél, amely állampolgárának megsértették az emberi jogait Afrikai kormányközi szervezetek Elfogadhatóság: Chartában miért kell a Bíróságnak újra ellenırizni? Bíróság továbbíthat kérelmet a Bizottságnak általában onnan jönnek a kérelmek A Bíróság megpróbálhatja a békés rendezést mikor? meghallgatás: nyilvános, jogi képviselet kötelezı hogy máshogy? (természetes személy nem fordulhat hozzá) Bizonyítékok: írásbeli és szóbeli (államoktól) Findings : If the Court finds that there has been violation of a human or peoples' right, it shall make appropriate orders to remedy the violation, including the payment of fair compensation or reparation Ítélet: Mi a különbség? A tárgyalás után 90 napon belül Végsı döntés (nincs fellebbezés) DE a Bíróság felülvizsgálhatja az ítéletet új bizonyíték fényében 7

8 Bíróság értelmezheti a saját ítéletét Egyéni és különvélemény lehetséges nincs egyetlen ítélet sem teljes átalakítás terve Tervek a jövıre Protocol of 2008 Egy bíróság: The African Court of Justice and Human Rights AU fı bírói szerve 16 bíró Méltányos földrajzi elosztás; 1 tá-ból csak 1 bíró pártatlan, független, morális követelmények képesítés: legmagasabb bírói tisztségre való alkalmasság vagy elismert kompetencia és tapasztalat jelölés: államok (2 személy) Választás: Végrehajtó Tanács, kinevezés: Győlés 6 évre (1x újraválaszthatók) 2 szekció: Általános ügyek (8 bíró) Emberi jogi ügyek (8 bíró) az ügyeket mindkettı a teljes bíróság elé utalhatja székhely: Arusha Joghatóság Alapító okmány értelmezése és alkalmazása Más uniós szerzıdések alkalmazása, értelmezése, érvényessége Emberi jogi szerzıdések értelmezése, alkalmazása Bármilyen nemzetközi jogi kérdés Az AU bármely döntése, szabályzata, irányelve Bármely más ügy, amelyre szerzıdés felhatalmazza Bármely tény létezésének kérdése, amely nemzetközi jogsértést jelenthet Kártérítés kérdései nemzetközi jogsértés esetén Emberi jogok megsértése esetén a Bírósághoz fordulhatnak: Jegyzıkönyv szerzıdı felei Bizottság African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child Afrikai kormányközi szervezetek Nemzeti emberi jogi intézetek Egyének és NGO-k További szabályok: eljárási szabályok (a bíróság felállítása után fog elkészülni) Eljárás PERES ELJÁRÁS Eljárási szabályok tartalmazzák majd a részleteket A tárgyalások befejezését követıen 90 napon belül ítéletet kell hozni Ha a fél nem tartja be az ítéletben foglaltakat, a Bíróság a Győléshez fordulhat, amely meghatározza az alkalmazandó eszközöket, amelyekkel ráveszik az ítélet betartására Új tény felfedezése felülvizsgálat (6 hónap, 10 év) 8

9 Afrikai különlegességek TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY Bármely jogi kérdésrıl A Győlés, a Parlament, A Béke és Biztonság Tanács, a Gazdasági, Szociális, Kulturális Tanács, pénzügyi intézmények, vagy az AU más szervei a Győlés felhatalmazása alapján Együttmőködés 2 szakaszban (AESZ AU) 1 dokumentumban 3 generáció együtt Részletes kötelezettségek a Chartában (kötelezı erejő dokumentumban!) Problémák Szegénység, fegyveres konfliktusok ilyen körülmények között nehéz az emberi jogok védelme A védelmi rendszer nem hatékony (alig mőködik) hatáskörök nem tisztázottak A jelenlegi rendszer: átmeneti KÉRDÉS: Melyik rendszer lenne alkalmazható Afrikában? Európai, Amerikai vagy valami más? 9

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI

AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI ÕSLAKOS NÉPEK KÖRTVÉLYESI ZSOLT AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI az indián és a néger tüzet rakni éppúgy térdel mint a Hargitán a pásztor számolni ujjain számol különbség ha van az égen itt a Göncöl jön föl este

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 9., csütörtök Tartalomjegyzék 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Macedónia és Törökország a visszatérés folyamata, a migránsok helyzete tényfeltáró misszió 2013. Országos Bírósági Hivatal 1 Tartalomjegyzék I.Bevezetés... 3 I.1.Uniós szintő visszafogadási egyezmények...

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

2009. JÚNIUS 4-7. SEGÉDLET AZ EURÓPAI UNIÓ EGYHÁZAINAK ÉS KERESZTYÉN SZERVEZETEINEK

2009. JÚNIUS 4-7. SEGÉDLET AZ EURÓPAI UNIÓ EGYHÁZAINAK ÉS KERESZTYÉN SZERVEZETEINEK EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2009. JÚNIUS 4-7. SEGÉDLET AZ EURÓPAI UNIÓ EGYHÁZAINAK ÉS KERESZTYÉN SZERVEZETEINEK KERESZTYÉN LÁTOMÁSUNK AGGODALMAINK - KÉRDÉSEINK Krisztust követı hitünk parancsára minden

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI Bevezetés Európa és a világ változik, ahogy a minket körülvevı fenyegetések és kihívások is. Ennek megfelelıen az Európai

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben