This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)."

Átírás

1 This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government officials, and the donor community in over 90 countries. Visit ICNL s Online Library at for further resources and research from countries all over the world. Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be construed to constitute legal advice. The information contained herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of its presentation, even reflect the most current authority. Nothing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal advice based upon the particular facts and circumstances presented, and nothing herein should be construed otherwise. Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information herein, ICNL makes no warranties or representations of any kind as to its accuracy, currency or completeness. You agree that access to and use of this document and the content thereof is at your own risk. ICNL disclaims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of or inability to use this document, or any errors or omissions in the content thereof.

2 2003. évi L. törvény A Nemzeti Civil Alapprogramról 1. A törvény célja, hogy a civil szervezetek működése központi költségvetési támogatására létrehozza a Nemzeti Civil Alapprogramot (a továbbiakban: Alapprogram) és szabályozza a törvényben biztosított forrásoknak az Alapprogram szervezetén keresztül történő felhasználását a társadalmi részvétel és együttműködés elvének figyelembe vételével, az állam civil kapcsolatainak erősítése érdekében. 2. Az Alapprogramot a központi költségvetés Nemzeti Civil Alapprogram elnevezésű elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja. Az Alapprogrammal kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatalát kormánymegbízottként vezető politikai államtitkár (továbbiakban kormánymegbízott) e törvény előírásai szerint látja el, az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) e törvényben meghatározott jogai mellett. 3. (1) Az Alapprogram céljainak megvalósítása érdekében a Kormánymegbízott: a) létrehozza az Alapprogram Tanácsát (továbbiakban Tanács). A Tanács elnöke a Kormánymegbízott által - a Bizottság Elnökének egyetértésével - erre felkért személy. A Tanács tizenöt tagból áll, amelynek három tagját a kormánymegbízott saját hatáskörében választja ki és bízza meg. A Tanács további két tagját a Bizottság kijelölése alapján -, tíz tagját pedig az országos civil érdekképviselet kijelölése alapján bízza meg a Kormánymegbízott. Az országos civil érdekképviselet a jelölteket úgy kéri fel, hogy a Tanácsban a civil jelöltek személyében is biztosítva legyen a magyarországi hét régió és Budapest Főváros civil szervezeteinek érdekképviselete, valamint az évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységeket ténylegesen gyakorló civil szervezetek érdekképviselete legalább a 16. (4) bekezdés a. - f. pontjaiban meghatározott csoportok szerint. b) a Tanács javaslata alapján - a Bizottság egyetértésével - regionális és más kollégiumokat hoz létre, ezt követően a Tanács javaslatára megbízza a Kollégiumok vezetőit. A Kormánymegbízott minden Kollégiumban a tagok 1/3-át saját hatáskörében kéri fel és bízza meg, 2/3-át pedig az országos civil érdekképviselet kijelölésére. (2) A Tanács csak teljes létszámának kijelölése és megbízása esetén működhet. 4. (1) A Tanács az Alapprogram elvi irányító testülete. E törvény keretei között a Tanács meghatározza az Alapprogram működésének normatív szabályait, az Alapprogramból nyújtható támogatások rendező elveit, a kollégiumok közötti forrásmegosztás arányait, valamint ellátja a törvényben ráruházott egyéb feladatokat. (2) A szabályszerűen összehívott ülésen a Tanács határozatképességéhez a tagok legalább 3/4-ének szavazásban részvétele szükséges. A Tanács a döntéseit a jelenlévő tagok igen szavazatának legalább 2/3 arányú többségével hozza a nem szavazatokhoz viszonyítottan. A tartózkodás szavazatot nem kell számításba venni a szavazás eredményének megállapításakor. Szavazategyenlőség esetén a Tanács elnökének szavazata dönt. (3) A Tanács működésének részletes szabályait ügyrend határozza meg, amelynek szövegére a Tanács Elnöke tesz a Kormánymegbízottal egyeztetett javaslatot. A Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Tanács ügyrendjét és annak módosítását a határozatképes Tanács a jelenlévők legalább 3/4 arányú szavazati többségével fogadja el. (4) A Tanács határozata ellen bármelyik tag kifogást nyújthat be a Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszterhez, ha a döntés jogszabályt sért vagy a Tanács ügyrendjét nem tartották be. A Miniszter a kifogás tárgyában hozandó döntése előtt köteles a Bizottság Elnökének véleményét kikérni. Ha a Miniszter a kifogásnak helyt ad, megállapítja a megtámadott határozat érvénytelenségét. 5. (1) A Kollégiumok - a 12. szerinti kormánymegbízotti keret kivételével - a Tanács által meghatározott támogatási elvek, módok, arányok alapján és szerint döntenek az érintettek normatív alapú támogatásáról vagy konkrét pályázatok kiírásáról, s azok elbírálásáról. (2) A Kollégium a döntéseit a jelenlévő tagok igen szavazatának egyszerű többségével hozza a nem szavazatokhoz viszonyítottan. A Kollégium minden tagjának egy szavazata van.. A tartózkodás szavazatot nem 1

3 kell számításba venni a szavazás eredményének megállapításakor. A Kollégium határozatképességéhez a tagok legalább felének szavazásban részvétele szükséges. (3) A Kollégiumok saját működésüknek szabályait - a jogszabályok és a Tanács vonatkozó rendelkezéseinek keretein belül - ügyrendben határozzák meg. A Kollégium ügyrendjének szövegére a Kollégium Vezetője tesz a Tanács Elnökével egyeztetett javaslatot. A Kollégium ügyrendjét és annak módosítását a határozatképes Kollégium a jelenlévők legalább 2/3 arányú szavazati többségével fogadja el. (4) A Kollégium döntése ellen bármelyik tag kifogást jelenthet be abban az esetben, ha a döntés jogszabályba, a Tanács valamely határozatába, vagy saját ügyrendjébe ütközik. A kifogás tárgyában a Tanács dönt. Ha a kifogást a Tanács alaposnak találja, megállapítja a megtámadott döntés érvénytelenségét. 6. (1) A Tanács és a Kollégiumok tagjait - kijelölésüket követően haladéktalanul - a Kormánymegbízott bízza meg feladatuk ellátásával. A Tanács és a Kollégiumok tagjainak megbízatása 3 évre szól. E törvény 16. (4) bekezdésében írt ideiglenes megbízatás az adott naptári év utolsó napjáig tart. (2) A Tanács és a Kollégiumok tagjait tevékenységükért illetve költségeik megtérítésére a kormánymegbízott által évente a Tanács tagjaira és Elnökére, illetve a Kollégiumok tagjaira és Vezetőjére normatívan megállapított díjazás illeti meg. 7. (1) A Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója nem lehet a Kollégium tagja. (2) A Kollégium tagja nem vehet részt a döntésben, ha a támogatással érintett civil szervezetben saját maga vagy közeli hozzátartozója tisztségviselő, illetve a döntés következtében a tag illetve közeli hozzátartozója akár közvetve is vagyoni előnyben részesülne. (3) Nem lehet a Tanács illetve a Kollégium tagja az a személy, aki olyan civil szervezet vezető tisztségviselője volt, amely civil szervezet megszűnt és megszűnését megelőző két éven belül keletkezett köztartozás megfizetésére a szervezetet vagy jogutódját jogerős hatósági vagy bírósági határozat kötelezte, s ennek nem tettek eleget. (4) Ha a Tanács vagy a Kollégium tagja az ülések éves átlagban számított több mint felén nem vesz részt, a Tanács Elnöke vagy a Kollégium vezetője kezdeményezheti a kormánymegbízottnál a megbízatás visszavonását a testületek működőképességének fenntartása érdekében. Ilyen kezdeményezés megalapozottsága esetén a Kormánymegbízott a Tanács vagy a Kollégium tagjának megbízatását visszavonhatja. (5) A Tanács Elnökére vonatkozó összeférhetetlenségi bejelentést a Kormánymegbízotthoz, a Kollégium vezetőjével kapcsolatos összeférhetetlenségi bejelentést a Tanács Elnökéhez kell megtenni. Összeférhetetlenség megállapítása esetén a kormánymegbízott saját hatáskörben megteszi a szükséges intézkedést a Tanács Elnökével kapcsolatos összeférhetetlenség megszüntetése érdekében; a Kollégium vezetőjének összeférhetetlensége esetén pedig a Tanács Elnöke kezdeményez ugyanilyen intézkedést a Kormánymegbízottnál. (7) A Tanács tagjával kapcsolatos összeférhetetlenséget a Tanács Elnökéhez, a Kollégium tagjával kapcsolatos összeférhetetlenséget a Kollégium vezetőjéhez kell bejelenteni. Ha a Tanács tagjának összeférhetetlenségére vonatkozó bejelentés alapos, a Tanács Elnöke felhívja a tagot az összeférhetetlenség megszüntetésére, s az érintett személy ennek megtörténtéig nem gyakorolhatja a Tanácsban vállalt megbízatásával kapcsolatos jogait. Az összeférhetetlenség fennállása kérdésében vita esetén - a Tanács érintett tagjának kérésére - a Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter dönt. Ha a Kollégium tagjának összeférhetetlenségére vonatkozó bejelentés a Kollégium vezetőjének megítélése szerint alapos, az érintett tag nem gyakorolhatja a kollégiumi tagságával járó jogokat, illetve nem vehet részt az összeférhetetlenséggel érintett ügyre közvetlenül vonatkozó döntés meghozatalában. Az összeférhetetlenség fennállása kérdésében vita esetén - a Kollégium érintett tagjának kérelmére - a Tanács dönt. (8) Az összeférhetetlenség bejelentését neki felróhatóan elmulasztó tag a Tanácsi - és Kollégiumi tagságra méltatlanná válik. Az összeférhetetlen tag támogató szavazatával hozott az összeférhetetlenséggel érintett ügyre közvetlenül vonatkozó már meghozott kollégiumi döntés érvénytelen. Az érvénytelenség megállapítása nem járhat civil szervezet jóhiszeműen már megszerzett és gyakorolt jogainak sérelmével. 8. (1) A Tanács és a Kollégiumok ülései nyilvánosak. A Tanács Elnökének illetve a Kollégium vezetőjének indítványára a Tanács illetve a Kollégium zárt ülésről vagy napirend zárt tárgyalásáról határozhat, ha a személyiségi 2

4 jogok védelme, adatvédelmi jogi szempont vagy a pályázati eljárással összefüggő tisztességes versenyhelyzet biztosítása ezt indokolja. (2) Az Alapprogram működésének nyilvánosságát külön NCA internetes honlap biztosítja. A bárki által látogatható és használható honlapon kell nyilvánosságra hozni a Tanács és a kollégiumok döntéseit. A döntéshozó szerv kivételes esetben az (1) bekezdésben írt jogvédelmi okból dönthet a nyilvánosságra hozatal mellőzéséről. A honlapon hozzáférhetővé kell tenni az Alapprogram működésével kapcsolatos jogszabályokat, az Alapprogramra és kezelő szervének működésére vonatkozó normatív vagy szerződéses szabályokat, valamint az Alapprogram szervei (Tanács, Kollégiumok) tagjainak nevét. (3) A Bizottság tagjai és a Kormánymegbízott illetve az őt képviselő személy állandó meghívottjai a Tanács és a Kollégiumok üléseinek. Az állandó meghívottak részt vehetnek a zárt ülésen illetve napirend zárt tárgyalásán is. (4) A Kormánymegbízott minden naptári évet követő március 31. napjáig beszámol a Bizottság előtt a Nemzeti Civil Alapprogram előző évi tevékenységéről és működéséről, valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatairól. 9. (1) A Tanács, illetve a kollégium tagjának megbízatása megszűnik: a) megbízása hatályba lépésétől számított 3 év elteltével, b) a Kollégium megszűnésével, c) megbízatásának visszavonásával méltatlanná válás, összeférhetetlenség megszüntetése vagy a törvényben meghatározott mértéket meghaladó mulasztás miatt, d) a megbízatásról történő lemondással, e) a tag halálával. (2) A Tanács, illetve a Kollégium tagja megbízatásának visszavonását az őt kijelölő országos civil érdekképviselet vagy annak létrejöttéig az őt kijelölő civil szervezet illetve képviseleti együttműködés a Kormánymegbízottnál bármely okból kezdeményezheti. A Kormánymegbízott ilyen irányú kezdeményezés esetén köteles a tag megbízását visszavonni. (3) A Bizottság által kijelölt személyek megbízatását a Kormánymegbízott a Bizottság erre vonatkozó döntése alapján vonja vissza. (4) A Tanács -, illetve a Kollégium tagja megbízatásáról bármikor, bármely okból a Kormánymegbízotthoz címzett írásbeli bejelentéssel lemondhat. Ilyen esetben a Kormánymegbízott haladéktalanul köteles a törvényben írt eljárás szerint a megüresedett hely betöltéséről gondoskodni. A Bizottság által kijelölt tagok továbbá az országos civil érdekképviselet vagy annak létrejöttéig a civil szervezetek, képviseleti együttműködések által kijelölt tagok esetében a Kormánymegbízott eljárási kötelezettsége a kijelölésre történő felhívás megküldését, illetve a kijelölést követően a haladéktalan megbízást jelenti. 10. (1) Az Alapprogram bevételi forrásai: a) a megelőző költségvetési év befizetett személyi jövedelemadójának 1 %-a, csökkentve a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4. -ában megjelölt kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt személyi jövedelemadó hányaddal; b) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek, és természetes személyek önkéntes befizetései, adományai; c) jogszabályban meghatározott egyéb bevételek. (2) Az (1) a) pont szerinti forrás időarányos részét a Magyar Államkincstár negyedévenként, a negyedévet követő első hó 20. napjáig biztosítja az Alapprogram számára. (3) A törvény hatályba lépésének évében az (1) bekezdés a) pontja szerinti összeg a törvény hatálybalépéstől számítva a költségvetési év végéig részarányosan illeti meg az Alapprogramot. 3

5 (4) A jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek és természetes személyek Alapprogram javára történő önkéntes befizetései, adományai közérdekű célú kötelezettségvállalásnak minősülnek. Meghatározott célú vagy feltételhez rendelt befizetések, adományok elfogadásáról az Alapprogram Tanácsa dönt. (5) Az Alapprogram kezelését erre szóló közbeszerzési eljárás eredményeként megbízott alapkezelő látja el, melynek tevékenységét, feladatait e törvény és a végrehajtását szolgáló miniszteri rendelet keretei között a vonatkozó szerződésben és az Alapprogram döntéseiben rögzítettek szerint a kormánymegbízott határozza meg. (6) Az Alapprogram és szerveinek működésére fordított összeg egy naptári évben - ide értve az Alapprogram kezelőjével kapcsolatos összes költséget is - nem haladhatja meg az Alapprogram (1) bekezdés a) pontjában meghatározott forrás 10 %-át. 11. (1) A 10. -ban írt és az Alapprogram rendelkezésére bocsátott összegből kormánymegbízotti keretet kell létrehozni. A kormánymegbízotti keret mértéke az Alapprogram rendelkezésére bocsátott összeg 10 %-a. (2) Az (1) bekezdésben írt keretből a Kormánymegbízott saját hatáskörben felállított kuratórium döntése nyomán nyújt az Alapprogram céljaival összefüggő támogatást a 13. -ban meghatározott civil szervezetek számára. A pályáztatási kötelezettség alól a kormánymegbízotti keret legfeljebb 50 %-a tekintetében a Kormánymegbízott a civil stratégiai célkitűzések megvalósítását szolgáló vagy rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, illetve előre nem látható körülmények vagy indokolt sürgősség esetén felmentést adhat. 12. (1) Az Alapprogram forrást biztosít a civil szervezetek cél szerinti működésének támogatásához és konkrét rendezvényekhez, feladatokhoz. (2) Az Alapprogramból különösen az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések: a) civil szervezetek működési költségeinek támogatása; b) a civil szervezet közhasznú tevékenységének támogatása; c) a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; d) a nemzetközi civil kapcsolatokban jelenlét biztosítása, a hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása; e) a civil szférával kapcsolatos tudományos kutatásoknak támogatása; f) civil szférával kapcsolatos oktatási és tanácsadó, segítő és szolgáltató tevékenység támogatása; g) a civil szférát bemutató prezentációs kiadványok támogatása; h) a nemzetközi tagdíjak; i) a civil szervezetek pályázati önrészeinek finanszírozását segítő mechanizmusok támogatása; j) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Tanács illetve a kollégiumok normatív döntései alapján történő támogatás-terítésre; k) az Alapprogram működésével kapcsolatos, a kezelő szervtől külön felmerülő költségek fedezése. 13. (1) E törvény alapján az alábbi civil szervezeteknek nyújtható támogatás: a) azon - az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezetnek (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, valamint az egyházi célra felajánlható SZJA 1% hatálya alá eső szervezeteket), amelyet a bíróság a pályázat kiírása vagy a normatív jogosultság megállapítása illetve egyedi elbírálás évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, és b) azon alapítványnak (ide nem értve a közalapítványt), amelyet a bíróság a pályázat kiírása vagy a normatív jogosultság megállapítása illetve egyedi elbírálás évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, c) azon közhasznú alapítványnak (ide nem értve a közalapítványt) és közhasznú társadalmi szervezetnek, amelyet a bíróság a pályázat kiírása vagy a normatív jogosultság megállapítása illetve egyedi elbírálás évének első napja előtt legalább egy évvel közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett és az alapító okirata illetőleg alapszabálya szerint ezen időtartam alatt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik; továbbá d) azon kiemelkedően közhasznú alapítványnak (ide nem értve a közalapítványt), kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetnek, amelyet a bíróság a pályázat kiírása vagy a normatív jogosultság megállapítása illetve egyedi elbírálás évének első napjáig kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és az 4

6 alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint működésének időtartama alatt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik. (2) Nem jogosult az Alapprogram működési támogatására az a civil szervezet, amely egyébként megfelel az (1) bekezdésbe foglalt feltételeknek és az éves költségvetési törvény alapján közvetlenül részesül állami költségvetési működési támogatásban. 14. (1) A támogatások általában nyilvános pályázat vagy normatív támogatási döntés szerinti bejelentkezés útján nyerhetők el. A Kollégiumok az egy naptári évben rendelkezésükre álló források legfeljebb 10 %-áról a civil stratégiai célkitűzések megvalósítását szolgáló vagy rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, illetve előre nem látható körülmények vagy indokolt sürgősség esetén nyilvános pályázat nélkül határozhatnak. (2) A Tanács Elnöke és a Kollégiumok vezetői gondoskodnak az Alapprogram keretében juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról. 15. (1) Az Alapprogram terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő formában nyújtható. (2) Az Alapprogram kezelője jogsértő, rendeltetésellenes felhasználás, valamint a támogatási szerződésben rögzített célkitűzésektől, követelményektől eltérő megvalósítás esetén részleges vagy teljes visszatérítési kötelezettséget érvényesíthet a támogatottal szemben. (3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség alá eső támogatás az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény szerinti adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. (5) Az Alapprogram számvevőszéki és költségvetési ellenőrzésére a vonatkozó jogszabályok alapján az arra illetékes szervezetek jogosultak. 16. (1) E törvény alkalmazásában országos civil érdekképviselet a civil szervezetek, szövetségek vagy más civil együttműködési fórumok olyan önszerveződése, amely elsősorban érdekképviseleti célra jött létre, a hét magyarországi régió mindegyike és Budapest Főváros civil szervezeteinek érdekképviseletét demokratikusan alulról szerveződő - legalább megyei, megyei városi, fővárosi kerületi szintű - területi fórumok útján ellátja, s a (4) bekezdésben írt tevékenységi köröknek megfelelő - demokratikusan alulról szerveződő - szakmai érdekképviseleti fórumokkal rendelkezik, legalább a (4) bekezdés a. - e. pontjában írt tevékenységi csoportosításban vagy ennél részletesebb tevékenységi bontásban. (2) Az (1) bekezdés követelményeinek megfelelő több országos civil érdekképviselet létrejötte és működése esetén az e törvényben foglalt jogokat a két vagy több országos civil érdekképviselet megegyezésük szerint gyakorolják. (3) Az (1) bekezdésnek megfelelő országos civil érdekképviselet létrejöttét az érdekképviselet vezető szerve jelenti be írásban a Kormánymegbízotthoz, aki a bejelentést követő 60 napon belül a törvényi feltételek fennállásának vizsgálatát követően felhívja az országos civil érdekképviseletet a törvénynek megfelelő személyi kijelölésekre. Az országos civil érdekképviselet által jelölt tagokat a Kormánymegbízott a tárgyévet követő év első napjától kezdődően bízza meg feladatuk ellátásával. (4) Az (1) bekezdésnek megfelelő országos civil érdekképviselet hiányában az Alapprogram Tanácsába - a Bizottság Elnökének egyetértésével - a Kormánymegbízott kéri fel a civil tagokat a magyarországi hét régióban és a fővárosban, továbbá országos jelleggel működő civil együttműködések jelölésére. A jelölteket úgy kell felkérni, hogy a Tanácsban a civil jelöltek személyében is biztosítva legyen a magyarországi hét régió és Budapest Főváros civil szervezeteinek érdekképviselete, valamint az évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységeket ténylegesen gyakorló civil szervezeti csoportok érdekképviselete legalább az alábbiak szerint: a.) egy személyt a nevelési, oktatási, kulturális, ismeretterjesztő, tudományos és kutatási, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem tevékenységet -, b.) egy személyt az egészségügyi és szociális, gondozási tevékenységet -, c.) egy személyt a környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, közrend- és közlekedésbiztonság védelme, bűnmegelőzés, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, ár- és belvízvédelem tevékenységet -, 5

7 d.) egy személyt az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével, fogyasztóvédelemmel, a gyermek- és ifjúsági szervezetekkel, gyermek- és ifjúságvédelmi -, illetve gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti -, nemzeti és etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet -, e.) egy személyt a rehabilitációs foglalkoztatást, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését és foglalkoztatásának elősegítését -, egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos tevékenységet -, f.) egy személyt az euroatlanti integráció elősegítésével, civil nonprofit szektornak szolgáltatást -, támogatást és adományosztást ténylegesen folytató civil szervezetek, civil együttműködések javaslatára kell felkérni és megbízni. (5) Az (1) bekezdésnek megfelelő országos civil érdekképviselet hiányában a Kollégiumokba a Kormánymegbízott kéri fel és jelöli ki a 3. (1) bekezdés b) pontja szerinti civil tagokat a Kollégium jellegének megfelelő civil szervezetek és civil együttműködések jelölésére. 17. E törvény alkalmazásában: a) közhasznú és kiemelkedően közhasznú alatt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény által használt fogalmakat -, b) civil szervezet alatt a társadalmi szervezeteket és szövetségeket (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, valamint az egyházi célra felajánlható SZJA 1% hatálya alá eső szervezeteket) és az alapítványokat (ide nem értve a közalapítványokat) -, c) civil együttműködés alatt a civil szervezetek és a jogi személyiséggel nem rendelkező civil nonprofit szerveződések egymás között kialakított, legalább részben képviseleti célú együttműködési fórumait (például szövetségeket, tömörüléseket, fórumokat, egyesületeket, hálózatokat) -, d) közérdekű célra történő kötelezettségvállalás alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ában meghatározottakat -, e) SZJA 1 % alatt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvényben írtakat f) régió alatt: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. Törvény 5. e)pontjának megfelelő tervezési statisztikai (nagy) régió: több megye (főváros) területére kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával határolt, egybefüggő tervezési, illetve statisztikai területi egység. g) Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér. (Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pont) kell érteni. 18. (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az Alapprogram kezelésének részletes eljárási szabályait, az ellenőrzés és beszámolás rendjét rendeletben szabályozza. Budapest, január 6

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Biztosítási termékek adózása

Biztosítási termékek adózása Biztosítási termékek adózása Aviva Presztízs életbiztosítás Pethı Balázs, Szenior menedzser, KPMG 2010. Március 25. TAX 1 Presztízs életbiztosítás adózása A Presztízs befektetési egységekhez kötött, teljes

Részletesebben

USA Befektetési Útmutató

USA Befektetési Útmutató USA Befektetési Útmutató COPYRIGHT OPISAS. ALL RIGHTS RESERVED. DISCLAIMER. All prices on this list are subject to change without notice. Whilst we make every effort to provide you the most accurate, up-to-date

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

Az Euclid Vegyipari Vállalat. Euco Diamond Hard. Liquid Densifier and Sealer

Az Euclid Vegyipari Vállalat. Euco Diamond Hard. Liquid Densifier and Sealer Az Euclid Vegyipari Vállalat Euco Diamond Hard Liquid Densifier and Sealer A tökéletes szigetelési megoldás Az EUCO Diamond Hard egy folyékony póruszáró,hidrofóbizáló és felületnemesítő anyag betonfelületekhez,

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek

Vállalatirányítási rendszerek Vállalatirányítási rendszerek Varga Zsigmond Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2015. március 03. Nyilvános Motiváció? 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Adatrögzítés része a fejlődésnek 3 Mestermunkától

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye V. Ökoindustria Bővíz Ferenc, november 9.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye V. Ökoindustria Bővíz Ferenc, november 9. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye V. Ökoindustria Bővíz Ferenc, 2017. november 9. Tartalomjegyzék A társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója Adókedvezményekről általában

Részletesebben

Biogáz üzemi tapasztalatok földgázhálózati betáplálásnál. 26. Dunagáz Konferencia és Kiállítás Visegrád 2018 Április 19. 1

Biogáz üzemi tapasztalatok földgázhálózati betáplálásnál. 26. Dunagáz Konferencia és Kiállítás Visegrád 2018 Április 19. 1 Biogáz üzemi tapasztalatok földgázhálózati betáplálásnál Dr. Szendefy Judit Magyar Cukor Zrt. 26. Dunagáz Konferencia és Kiállítás Visegrád 2018 Április 19. 1 CÉGBEMUTATÁS MAGYAR CUKOR ZRT Magyar Cukor

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Outsourcing és Cloud Biztonsági kérdések

Outsourcing és Cloud Biztonsági kérdések IT ADVISORY Outsourcing és Cloud Biztonsági kérdések Gaidosch Tamás 2009. november 25. Tartalom Már megint hype: de mit is akarunk megoldani? Mi micsoda? Szempontok Biztonság, te drága Kockázatok 1 Hype

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A Topigs Norsvin Közép-Európa Kft. bemutatása. Topigs Norsvin Workshop Bikal november 22.

A Topigs Norsvin Közép-Európa Kft. bemutatása. Topigs Norsvin Workshop Bikal november 22. A Topigs Norsvin Közép-Európa Kft. bemutatása Topigs Norsvin Workshop Bikal 2018. november 22. Disclaimer The data (hereinafter: Information) that Topigs Norsvin makes available or supplies to you is for

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Treasury kockázatkezelés

Treasury kockázatkezelés www.pwc.com/hu Treasury kockázatkezelés Berki Ervin Mirő lesz szó 1. Bevezetés 2. Fedezeti politika 3. Fedezeti elszámolás 4. Válság után EMIR Slide 2 Bevezetés Slide 3 Szabályozó testület Kontroll környezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87.

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87. A Szeretet hatalma Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Ismertető a VATOnline szoftver implementációjára vonatkozóan

Ismertető a VATOnline szoftver implementációjára vonatkozóan Ismertető a VATOnline szoftver implementációjára vonatkozóan Tartalom VATOnline áttekintés 3 Termékleírás 3 Miért a VATOnline? 4 A VATOnline működési folyamata 4 A VATOnline technikai paraméterei 5 Hálózati

Részletesebben

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A TA Az Alapítvány: 2009. évben, február hónap 05. napján egységbe foglalt szerkezetben került megalapításra. 1 A NEMZETKÖZI EGÉSZSÉG HÁLÓZAT

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

A reklám helye a gazdaságban Evolution / Sere Péter, Igazgató, PwC

A reklám helye a gazdaságban Evolution / Sere Péter, Igazgató, PwC www.pwc.com/hu Evolution / Sere Péter, Igazgató, 1. A reklám helye a médiában 2. Foglalkoztatás 3. Fogyasztás 4. GDP 5. Költségvetés 6. Trendek 2008 2018 7. Ahogy a CEO-k látják 2 1. A reklám helye a médiában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1 Payment Center Rövid útmutató Verzió 1.0.1 This document has been created by the Wirecard AG. Its contents may be changed without prior notice. External web links are provided for information only. Wirecard

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015.

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. május 26-ától PREAUMBULUM Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikk (1) bekezdése

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Veszprémi Civil Információs Centrum Jogszabályi keretek A Partnerség Erősítése ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

Continuous delivery: cél a működő szoftver

Continuous delivery: cél a működő szoftver Application Lifecycle Management konferencia Continuous delivery: cél a működő szoftver Csutorás Zoltán, Novák István, Farkas Bálint, Érsek Attila, Kőnig Tibor A folyamatos értékszállítás Csutorás Zoltán

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Geológiai adatgyűjtés

Geológiai adatgyűjtés Geotermikus energiahasznosítás Szentlőrincen 2011.10.13. Előadó: Debre István Előzmények 2007. júniusában együttműködési megállapodást kötött a PannErgy Nyrt. Szentlőrinc Város Önkormányzatával, a város

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Felügyelő bizottsági ügyrendek jóváhagyása Előkészítette: dr. Uhrin Anna jogász Véleményező bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/6. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A H Á Z T A R T Á S O K F O G L A L K O Z T AT Á S Á É R T A L A P Í T V Á N Y

A H Á Z T A R T Á S O K F O G L A L K O Z T AT Á S Á É R T A L A P Í T V Á N Y A H Á Z T A R T Á S O K F O G L A L K O Z T AT Á S Á É R T A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T (A változások dőlt betűvel szedve.) 2008. május 23. 2 Preambulum: Alulírott Alapító attól a felismeréstől

Részletesebben

SUSE Studio 1.3 Hargitai Zsolt

SUSE Studio 1.3 Hargitai Zsolt SUSE Studio 1.3 Hargitai Zsolt üzletfejlesztési vezető zhargitai@suse.com Alkamazásfelügyelet Ön hogyan csinálja? Időigényes Hibákkal teli Bonyolult Költséges és munkaigényes Automatizált Biztonságos és

Részletesebben

Ingatlan Tampában Befektetés Floridában

Ingatlan Tampában Befektetés Floridában Ingatlan Tampában Befektetés Floridában OPFLTA35 Ingatlan jellemzői: Típus Townhouse Nettó Hozam 7.12% Hot Property Igen Havi bérleti díj $950.00 p/m $96,000.00 1 év ingatlankezelés díjmentesen Ingatlanadók

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben