A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése november 1-tıl. A Bizottság tagjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai"

Átírás

1 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a tagállamokat, hanem az Uniót szolgálja Romano Prodi a Bizottság volt elnöke A Bizottság tagjai nov-ig: Húsz biztos - az öt nagyobb tagállam 2-2, a többi tagállam 1-1 biztost jelölt a Bizottságba A Bizottságnak egy elnöke és két alelnöke volt. kb fıs személyzet november 1-tıl José Manuel BARROSO a Bizottság elnöke Az új elnök mellett 24 új biztos kapott helyet, Ez egyúttal azt jelenti, hogy innentıl kezdve minden tagállam csak egy biztost küldhet. Az alelnökök száma 5- re nıtt. Figyelem! 2009 ıszén újból megválasztották José Manuel Barrosot a Bizottság elnökének. Jelenleg a bizottság tagjainak kiválasztása folyik. A Bizottság elnökének és tagjainak hivatalbalépése A Bizottság tagjait a tagállamok kormányainak megállapodásával az ASZ óta a Parlament hozzájárulásával jelölik ki 5 éves idıszakra. A Bizottság elnökét a tagállamok kormányai közös megegyezéssel jelölik ki, személyét a Parlamentnek jóvá kell hagynia. A biztosokról az elnök és a tagállamok együtt döntenek, a teljes testületrıl a Parlament ismét szavaz. 1

2 A Bizottság elnökének feladatai A tagállamok kormányaival együtt részt vesz a Bizottság többi tagjának kijelölésében. Meghatározza a Bizottság mőködésének fıbb politikai prioritásait. Szervezi a Bizottság munkáját, összehívja a Bizottság üléseit és elnököl azokon. Feladatokat szignálhat a Bizottság tagjaira, vagy munkacsoportokat hozhat létre. A Bizottság elnökének feladatai Képviseli a Bizottságot - részt vesz az Európai Tanács, a G8-ak ülésein, valamint az Európai Parlament, és az Európai Unió Tanácsának fontosabb vitáin. Bár a Bizottság munkája a kollektív felelısség elvén nyugszik, az elnöki tisztség sokkal többet jelent, mint az egyenlık közötti elsıséget. A Bizottság elnökének feladatai A Nizzai Szerzıdés még nagyobb politikai befolyással ruházta fel az elnököt: többek között hivatali ideje alatt újraoszthatja a feladatokat a biztosok között, illetve felkérheti ıket a lemondásra. Semmilyen más hivatásos foglalkozást nem őzhetnek, függetlenül attól, hogy kapnak, vagy nem kapnak érte díjazást. Konferencia részvételért, elıadásért díjazást nem fogadhatnak el. Tiszteletbeli és ingyenes pozíciót betölthetnek a politikai, kulturális, mővészeti életben, vagy jótékonysági alapítványnál, más hasonló szervezetnél és oktatási intézményben. Közhivatalt nem vállalhatnak. Megbízatásuk megszőnése elıtt - függetlenül attól, hogy a megbízatási idı lejárta, vagy lemondás áll a háttérben - kötelesek idıben jelezni a Bizottság felé, hogy milyen foglalkozást kívánnak választani. Vagyonnyilatkozatot kell készíteniük. Nyilatkozni kell a házastárs foglalkozásáról. Nem tehetnek olyan nyilatkozatot, amely megkérdıjelezné a Bizottság bármely döntését. 150 euro értéket meghaladó ajándékot nem fogadhatnak el. 2

3 A Bizottság ülései A biztosok találkozójára szerdánként kerül sor Brüsszelben. Az Európai Parlament plenáris ülésszaka alatt a találkozókra általában Strasbourgban kerül sor. Az ülés napirendjének és és a napirendhez kapcsolódó anyagoknak elıkészítése a fıtitkári hivatal egyik alapvetı feladata. Döntéshozatal a Bizottságban A Bizottság a döntéseit az alábbi módon hozhatja: az üléseken írásbeli eljárás útján felhatalmazás által átruházás által Döntéshozatal az ülésen A biztosok kötelesek részt venni a Bizottság minden ülésén. A határozatképességhez a tagok Szerzıdésben meghatározott többségének kell jelen lennie. A döntéshez a tagok szerzıdésben meghatározott többségének igenlı szavazatára van szükség. Döntéshozatal az ülésen A Bizottság ülései nem nyilvánosak. Az ülésen folytatott megbeszélés bizalmas. A Bizottság ülésirıl jegyzıkönyv készül, amelyet a Bizottság elnöke aláírásával hitelesít. Az írásbeli döntéshozatal A Bizottság jóváhagyása bármely biztos(ok)tól érkezı javaslatot illetıen írásbeli úton is megszerezhetı. Feltétel: A közvetlenül érintett fıigazgatóságok egyetértése és a javaslat jóváhagyása a Jogi Szolgálat által. Felhatalmazás A kollektív felelısség alapelvének tiszteletben tartása mellett a Bizottság felhatalmazhatja egy, vagy több tagját, hogy az igazgatási és adminisztratív intézkedéseket a Bizottság nevében lássa el. A felhatalmazás esetenként át is ruházható a fıigazgatókra, vagy szolgálatvezetıkre. 3

4 A Bizottságot feladatai végrehajtásában meghatározott számú fıigazgatóság, illetve azzal egyenértékő részleg (melyek együtt egy igazgatási egységet alkotnak) segíti. A fıigazgatóságok és az egyenértékő részlegek általában igazgatóságokra, az igazgatóságok egységekre tagolódnak. Összesen kb. 40 részleg (fıigazgatóság, hivatal, szolgálat) A Bizottsági munka hatékonysága érdekében, a részlegek szorosan együttmőködnek a Bizottsági döntések elıkészítésében és végrehajtásában. A Bizottság elé terjesztése elıtt, a felelıs részleg köteles konzultálni minden érintett, vagy érdekelt részleggel és tájékoztatnia kell a fıtitkárságot is, ha azzal nem folytatott konzultációt. A Jogi Szolgálattal minden tervezetrıl, vagy javaslatról konzultálni kell. Az egy ország - egy biztos elv 2014-ig marad érvényben. Ettıl kezdve ugyanakkor a biztosok száma a tagállamok számának 2/3-ára csökken majd (ideértve a Bizottság elnökét és az EU külügyminiszterét is) tıl a tagokat egyenlıen, rotációs alapon választják meg. Fıigazgatóságok és szolgálatok Agrárpolitika Versenypolitika Gazdaság és pénzügyek Oktatás és kultúra Foglalkoztatás és szociálpolitika Közlekedés és energiapolitika Vállalkozáspolitika Környezetvédelem Halászat Egészségügy és fogyasztóvédelem Információs társadalom Belsı piac Közös kutatóközpont Igazságügy és belügy Regionális politika Kutatás-fejlesztés Adópolitika vámunió Bıvítés Fejlesztés EuropeAid Külkapcsolatok Humanitárius segélyek hivatala Kereskedelem Európai Korrupció Elleni Hivatal Eurostat Sajtó és Kommunikációs Szolgálat Kiadványok Hivatala Fıtitkárság Költségvetés Politikai tanácsadó csoport Informatika Belsı pénzügyi ellenırzés Tolmácsiroda Jogi szolgálat Személyzeti és adminisztrációs ügyek Fordítóiroda A Bizottság feladat- és hatásköre Döntéskezdeményezés: (fı kezdeményezı és javaslattevı szerv) A javaslatokat a Tanács elé terjeszti. Meghatározott esetekben részt vesz az elfogadott döntések végrehajtásában. Ellenırzı funkció: szerzıdések, jogszabályok betartását ellenırzi a tagállamokban. Információszolgáltatás: folyamatosan készít jelentéseket az EU gazdasági, jogi és szociális helyzetérıl 4

5 A Bizottság feladat- és hatáskörei Közösségi érdekek képviselete Származékos jogalkotási hatáskör EU költségvetési tervezetének elkészítése Tárgyalási joggal rendelkezik kereskedelmi jellegő kérdésekrıl szóló megállapodásokat illetıen. Képviseli az EK-t az egyes gazdasági jellegő nemzetközi szervezetek munkájában. A Bizottság Magyarországi Képviselete Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 1016 Budapest, Bérc u. 23. Tel , / Fax: