Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 5. -ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. ( ) KHVM rendeletre az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság VII. hó 19 napján megalakította. Jogszabályi változások következtében az alapítói jogokat illetve a Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat a 5/2009. (IV.) KvVM rendelet 7 (2) pontja alapján január 1.-től az Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli Kirendeltsége (9021 Győr, Árpád út ) látja el. A Tanács munkáját két állandó megyei Albizottság segíti (Győr- Moson - Sopron Megyei és a Komárom - Esztergom Megyei) 2. Az Albizottság vízgazdálkodási szakmai véleményező és koordináló szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 3. Az Albizottság elnevezése: Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megyei Állandó Albizottsága (Rövidített név: ÉD.TVT) 4. Székhelye: Győr, Árpád út Működési területe: az 5/2009. (IV.) KvVM rendelet 2 alapján megegyezik a NeKI területi kirendeltségének külön jogszabály (347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet) szerinti működési területével. 6. Kapcsolatrendszere: Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megye 1

2 7. Az Albizottság tagjai: Az Albizottság 26 tagból áll. Az Albizottság szükség szerint a tagok egyetértésével bővíthető. 8. Az Albizottság tagjainak felsorolása: 1. Az Albizottság mindenkori elnöke 2. Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács; Győr 3: Többcélú Kistérségi Társulás, Csorna 4. Többcélú Kistérségi Társulás, Győr 5. Többcélú Kistérségi Társulás, Kapuvár 6. Többcélú Kistérségi Társulás, Pannonhalma 7. Több célú Kistérségi Társulás, Sopron-Fertőd 8. Többcélú Kistérségi Társulás, Mosonmagyaróvár 9. Többcélú Kistréségi Társulás, Tét 10. Szigetközi-Felső-Dunamente Térségfejlesztési Tanács, Győr 11. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr 12. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Győr 13. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Győr 14. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerve, Győr 15. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród-Kócsagvár 16. Pannon-Víz Zrt. Győr 17. AQUA Szolgáltató Kft. Mosonmagyaróvár 18. Sopron és Környéke Víz és Csatorna Rt., Sopron 19. Mosonmagyaróvári Vízitársulat, Mosonmagyaróvár 20. Kapuvári Vízitársulat, Kapuvár 21. Győri Vízitársulat, Győr 22. Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara, Győr 23. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Győr 24. Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnökkamara, Győr 25. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr 26. Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli Kirendeltsége Az Albizottság ülésein a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt. 2

3 II. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megyei Albizottságának feladat- és hatásköre, szervezeti egységei A/ Az Albizottság feladata 9. Elősegíti a vízgazdálkodás területi, szakmai feladatainak egységes és összehangolt végrehajtását, a vízügyi tervezés, vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. 10. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, megfogalmazza és közvetíti a térség vízgazdálkodását érintő javaslatokat és társadalmi elvárásokat. 11. Feladatai körében sem a tagok által képviselt szervekre, szervezetekre, sem az egyéb érintettekre vonatkozóan kötelező döntést nem hozhat. Egyedi államigazgatási ügyben vélemény-nyilvánítási vagy javaslattételi jogot nem gyakorolhatja. BI Az Albizottság hatásköre 12. Működési területén véleményezi a Tanács számára - a regionális vízgazdálkodás-fejlesztési terveket, - a regionális vízkár-elhárítási fejlesztési terveket, - a regionális vízkészlet-megosztási terveket, - a regionális ivóvíz-minőséget javító, a szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat, - a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat, - a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, - szakmai szempontból a pályázati úton támogatott önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait, 13. Működési területén javaslatot tesz a Tanács számára - a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására, - a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében prioritások megfogalmazására, - a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére - Magyarország települési ivóvízminőség - javító, valamint szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján - a programok összehangolására 3

4 14. Működési területén értékeli - az árvíz-, belvíz-védekezési, a vízminőség kárelhárítási tevékenységeket, C/ Az Albizottság szervezeti (működési) egységei a./ Az Albizottsági ülés b./ Az Albizottság elnöke c./ Az Albizottság elnökhelyettese d./ A tagok e./ A Titkárság f./ Az eseti meghívottak g./ Az eseti bizottságok h./ Vízgyűjtő-gazdálkodási Bizottság - Szigetköz - Hanság - Rába - Marcal Az elnök, elnökhelyettes és a tanács tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül végzik. 15. Az Albizottság kizárólagos hatásköre: - a Szervezeti és Mûködési Szabályzat elfogadása, módosítása, - az Albizottság tagjai sorából az Albizottság elnökének megválasztása, visszahívása, a tisztségrõl történő lemondás elfogadása, - az elnökhelyettes megválasztása, visszahívása, a tisztségről történő lemondás elfogadása - az éves munkaterv elfogadása, - az eseti bizottságok létrehozására, azok vezetőinek kijelölése javaslat 16. Az Albizottság elnökének feladat- és hatásköre: - szervezi, irányítja és felügyeli az Albizottság működését, - javaslatot tesz az éves munkatervre, - gyakorolja a kiadmányozási jogot, - összehívja és vezeti az Albizottság üléseit, - képviseli az Albizottságot a Tanácsban, - tájékoztatja az Albizottságot a végzett munkáról, - szükség esetén javaslatot tesz zárt ülésre, - az Albizottság működéséről a Tanácsüléseken tájékoztatja a Tanácsot, 4

5 17. Az elnökhelyettes feladat- és hatásköre: Az elnök tartós akadályoztatása esetén annak feladatait látja el. 18. A tag jogai és kötelezettségei: - részt vehet és gyakorolhatja szavazati jogát az Albizottság ülésein, - választhat és választható az elnöki és elnökhelyettesi tisztségre, - kezdeményezheti az Albizottság rendkívüli ülésének összehívását, - javaslatot tehet valamely Albizottsági hatáskörbe tartozó kérdés napirendi pontok közé, illetõleg a munkatervbe történõ felvételére, - köteles az őt delegáló szervnek, illetõleg szervezetnek (testületnek) az Albizottság tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámolni, - akadályoztatása esetén az õt delegáló szerv gondoskodhat - meghatalmazás adásával - helyettesítéséről 19. A Titkárság: - az Albizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatok ellátását az alapító biztosítja, - a Titkárság végzi az Albizottság munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat; így az iktatást, ügyiratkezelést, nyilvántartások vezetését, és a postázást. - részt vesz a Tanács ezen belül az Albizottság feladatkörét érintő tanácskozásokon, rendezvényeken. 20. Az eseti bizottságok - az Albizottság jogosult - indokolt esetben - meghatározott és időben lehatárolható feladat elvégzésére eseti szakmai bizottság létrehozását kezdeményezni, - az eseti bizottság a meghatározott feladat végrehajtása után automatikusan megszűnik 21. Az eseti meghívottak: - az Albizottság ülésein a napirend függvényében - a tagokon kívül részt vehetnek eseti meghívottak és szakértők. Az eseti meghívottak, illetőleg szakértők tanácskozási joggal rendelkeznek. 5

6 III. Az Albizottság működése 22. Az Albizottság tevékenységét, a rá vonatkozó jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint éves munkaterve alapján önállóan végzi, összehangoltan a Vízgazdálkodási Tanács működésével. 23. Az Albizottság évente legalább 2 alkalommal tart rendes ülést, szükség esetén korlátlan számú rendkívüli ülést. Rendes üléseit az éves munkaterv alapján kell összehívni. 24. Az Albizottság rendkívüli ülést tart: - az elnök, vagy elnökhelyettes összehívására, - indokolt esetben öt tag kérésére, A rendkívüli ülés előkészítésére és összehívására az általános szabályok az irányadók. 25. Az Albizottsági ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell: - az ülés helyét, - az ülés időpontját, - az ülés napirendjét. 26. A meghívóhoz mellékelni kell mindazokat a dokumentumokat, amelyeknek ismerete szükséges az érdemi tanácskozáshoz, vagy tájékoztatni kell az érdekelteket arról, hogy ezekbe a dokumentumokba hol lehet betekinteni. 27. A meghívót és annak mellékleteit az ülés idõpontja elõtt legalább 8 nappal korábban kell a tagok és a meghívottak részére kézbesíteni. 28. Az Albizottság ülését az elnök, vagy elnökhelyettes vezeti. A megjelentekről jelenléti ívet kell felvenni. 29. Az Albizottság üléseiről jegyzőkönyvet, vagy hangfelvételt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a megjelentek felsorolását, a határozatképesség megállapítását, a hozzászólások lényegét és az ülés határozatait. 30. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a tanács titkára írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülésre kiadott valamennyi írásos dokumentumot és a jelenléti ívet. 31. Az ülésről készült jegyzőkönyvet, valamint az írásba foglalt döntést 15 napon belül meg kell küldeni a tagoknak és eseti meghívottaknak. 6

7 32. Az Albizottság ülésén a tagok és a meghívottak a napirendi pontok és az előterjesztések vitája során hozzászólhatnak, kifejthetik álláspontjukat, véleményt nyilváníthatnak és kérdést tehetnek fel. 33. Szavazati joggal az Albizottság tagjai rendelkeznek, minden tagnak egy szavazata van. 34. Az Albizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele jelen van, azaz 14 fő. Ebből 1 fő az Albizottság elnöke vagy elnökhelyettese 35. Az Albizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza 36. Az összes tag 66 %-os szavazata szükséges: - az elnök, elnökhelyettes megválasztásához, visszahívásához, - a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához. 37. Az elnök személyére az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője tesz javaslatot. IV. Egyéb rendelkezések Az Albizottság gazdálkodása 38. Az Albizottság működésével kapcsolatos költségeket az alapító költségvetéséből kell fedezni. Az Albizottság képviselete 39. Az Albizottságot az elnök, akadályoztatása esetén a elnök helyettes képviseli. Képviselettel akadályoztatás esetén az albizottság bármely tagja (írásbeli felhatalmazással) megbízható. Az elnököt az általa megbízott személy helyettesíti 7

8 Záradék Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megyei Albizottsága a. napján tartott ülésén egyhangúlag jóváhagyta. A Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napján hatályba lép, ezzel egyidejűleg a korábban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. Győr Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács titkársága.. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megyei Albizottság elnöke 8

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének jogállása: 1.1. A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések l. (1) A társadalmi szervezet neve: Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet Általános rész

Részletesebben

21/2014. (XI. 19.). önkormányzati rendelet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2014. (XI. 19.). önkormányzati rendelet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2014. (XI. 19.). önkormányzati rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben