I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 5. -ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendeletre (továbbiakban: Rendelet), a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezdeményezésére június hó 29. napján megalakult. 2. Jogszabályi változások következtében a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács alakuló ülését a Rendelet 10. (1) bekezdése alapján a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Tisza-vidéki Kirendeltsége (KÖTI-NeKI) hívja össze, illetve a (3) bekezdése alapján január 1-jétől a Tanács titkársági feladatait a KÖTI-NeKI látja el. 3. A Tanács vízgazdálkodási szakmai véleményező és koordináló szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 4. A Tanács elnevezése: Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (rövidített név: TRVT). 5. Székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt Működési területe: megegyezik a Tisza részvízgyűjtő területével. 7. A Tanács 25 tagból áll. 8. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tagjait az 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet 8. (2) bekezdés alapján a következő szervezetek delegálják: a) a részvízgyűjtő területén működő TVT-k (8 fő) delegáló szervezetek KÖTI-TVT (Szolnok), KDV-TVT (Budapest), FETI-TVT (Nyíregyháza), ÉTVT (Miskolc), TTVT (Debrecen), KTVT (Gyula), ATI-TVT (Szeged), ADU-TVT (Baja) b) az RVT működési területén lévő alábbi államigazgatási szervek (8 fő) ba) Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti kirendeltsége delegáló szervezet: Nemzeti Környezetügyi Intézet bb) működési terület szerinti vízügyi igazgatóság delegáló szervezet: Országos Vízügyi Főigazgatóság

2 2 bc) illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség delegáló szervezet: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bd) működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság delegáló szervezet: VM Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság be) megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve delegáló szervezet: Országos Tisztifőorvosi Hivatal bf) megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága delegáló szervezet: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatósága bg) megyei területfejlesztési tanács (Az évi XXI. törvény január 1-jétől hatályos módosítása alapján a megyei területfejlesztési tanácsok január 01. napjától jogutódlással megszűntek. A törvény 28. (1) bekezdése értelmében a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.) delegáló szervezet: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata bh) helyi önkormányzatok delegáló szervezet: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége c) a működési területen tevékenységet folytató, részvízgyűjtő-gazdálkodással érintett társadalmi szervezetek (3 fő) delegáló szervezet: Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója d) a működési területen tevékenységet folytató, a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízhasználók (3 fő) delegáló szervezetek: Magyar Agrárkamara, Magyar Víziközmű Szövetség, Magyar Országos Horgász Szövetség e) a működési területen tevékenységet folytató szakmai-tudományos szervezetek (3 fő) delegáló szervezetek: Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Hidrológiai Társaság, Debreceni Egyetem 9. A Tanács tagjait a delegáló szervezetek a saját belső szabályaik szerint jelölik ki. II. A Tanács feladata 10. A Tanács kapcsolatot tart az érintett területi vízgazdálkodási tanácsokkal és az Országos Vízgazdálkodási Tanáccsal, valamint elősegíti az Országos Vízgazdálkodási Tanács és a területi vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást. 11. Figyelemmel kíséri a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatát (pl. közbenső anyagok véleményezése). A Tanács rendszeresen beszámoltatja a Tisza részvízgyűjtő vonatkozásában

3 3 a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) felülvizsgálat koordinálásáért felelős szervezetet (a KÖTI-NeKI-t). 12. A Tanács feladata a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek minél szélesebb körben történő tudatosítása, az integrált és fenntartható vízgazdálkodás megvalósításának támogatása. 13. A Tanács a működési területén a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és VGT felülvizsgálat szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében: a) véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét, b) összehangolja a Tisza részvízgyűjtő területén működő 8 TVT között a társadalmi szereplők részvételének megszervezésével járó feladatokat, c) ellenőrzi a társadalmi szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek figyelembevételét, d) állást foglal a Tisza részvízgyűjtő vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről, e) ajánlásokat fogalmaz meg az OVT számára. 14. Feladatai körében sem a tagok által képviselt szervekre, szervezetekre, sem az egyéb érintettekre vonatkozóan kötelező döntést nem hozhat. 15. A Tanács az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek illetőleg szervezetnek javaslatokat tehet, illetőleg a szervezetek vezetőitől tájékoztatást kérhet. III. A Tanács hatásköre 16. A nyilvánosság tájékoztatása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és VGT felülvizsgálat feladatairól. 17. A Tisza részvízgyűjtő vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének véleményezése, javaslattétel a terv kijavítására, kiegészítésére. IV. A Tanács szervezeti (működési) egységei 18. A Tanács szervezeti (működési) egységei a következők: a) Tanácsülés, b) a Tanács elnöke, elnökhelyettese, c) tagok, d) a Titkárság (titkár). 19. A Tanácsülés kizárólagos hatásköre a) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása, b) a Tanács tagjai sorából a Tanács elnökének és elnökhelyettesének megválasztása, visszahívása, a tisztségről történő lemondás elfogadása, c) az éves munkaterv elfogadása.

4 4 20. A Tanács elnökének, elnökhelyettesének feladat- és hatásköre: a) szervezi, irányítja és felügyeli a Tanács működését, b) javaslatot tesz az éves munkatervre, c) gyakorolja a kiadmányozási jogot, d) képviseli a Tanácsot harmadik személyek előtt, e) irányítja a Tanács állásfoglalását, döntéseinek érvényre juttatását, illetve végrehajtását, koordinálja a döntéseinek felterjesztését az Országos Vízgazdálkodási Tanácsnak, f) tájékoztatja a Tanács tagjait a végzett munkáról, g) javaslatot tehet zárt ülésre, h) a Tanács működéséről az interneten vagy a sajtó útján évente legalább egyszer tájékoztatást ad. Az elnök akadályoztatása esetén annak feladatait az elnökhelyettes látja el. 21. A tag jogai és kötelezettségei: a) részt vesz és gyakorolhatja szavazati jogát a Tanács ülésein, b) választhat és választható az elnöki, elnökhelyettesi tisztségre, c) kezdeményezheti a Tanács rendkívüli ülésének összehívását, d) javaslatot tehet valamely, a Tanácsi hatáskörbe tartozó kérdés napirendi pontok közé, illetőleg a munkatervbe történő felvételére, és a Tanács állásfoglalásának a kiegészítésére, e) köteles az őt delegáló szervnek, illetőleg szervezetnek (testületnek) a Tanács tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámolni, f) akadályoztatása esetén a tagot delegáló szerv vagy szervezet gondoskodik a helyettesítéséről. 22. A Titkárság (titkár) feladatai: a) a Tanács munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása: az iktatás, az ügyiratkezelés, a nyilvántartások vezetése, a postázás, b) az éves munkaterv javaslat összeállítása, c) a tanácsülés előkészítése, d) a jegyzőkönyvek készítése, e) az előterjesztések előkészítése. 23. A Tanács titkársági feladatait a létrehozó Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Tiszavidéki Kirendeltsége látja el. 24. A Titkárság munkájának koordinálására a KÖTI-NeKI vezetője titkárt jelöl ki. 25. A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek: a) az elnök által meghívottak, b) a tanács tagjai által felkért 1-1 szakértő, c) a Titkárság képviselői.

5 5 V. A Tanács működése 26. A Tanács a tevékenységét önállóan, a területileg érintett megyei önkormányzatokkal összehangoltan, a rá vonatkozó jogszabályok és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, valamint éves munkaterve alapján végzi. 27. A Tanács évente legalább 2 alkalommal rendes ülést tart. Rendes üléseit az éves munkaterv alapján kell összehívni. 28. A Tanács rendkívüli ülést tart a) az elnök vagy az elnökhelyettes b) a Tanács öt tagjának kezdeményezésére. 29. A rendkívüli ülés előkészítésére és összehívására az általános szabályok az irányadók. 30. A Tanácsülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, b) az ülés időpontját, c) az ülés napirendjét. 31. A meghívóhoz mellékelni kell mindazokat a dokumentumokat, amelyeknek ismerete szükséges az érdemi tanácskozáshoz, vagy tájékoztatni kell az érdekelteket arról, hogy ezekbe a dokumentumokba hol lehet betekinteni. 32. A meghívót és annak mellékleteit az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kell a tagok és a meghívottak részére megküldeni. 33. A Tanács ülését az elnök az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. A megjelentek a jelenléti ív aláírásával igazolják, hogy részt vettek a Tanács ülésén. 34. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a megjelentek felsorolását, a határozatképesség megállapítását, a hozzászólások lényegét és az ülés határozatait. Az ülésekről hangfelvételt lehet készíteni. 35. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a titkár (jegyzőkönyv-hitelesítő) írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülésre kiadott valamennyi írásos dokumentumot és a jelenléti ívet. 36. Az ülésről készült jegyzőkönyvet, az írásba foglalt határozatot 15 napon belül meg kell küldeni a tagoknak. Ha a tárgyalt téma vonatkozásában olyan szerv érintett, amely nem delegál tagot a Tanácsba, e szerv részére az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Tanács véleményét, javaslatát, állásfoglalását. 37. Az írásos dokumentumokat a Titkárság kezeli és őrzi, a tagok részére a dokumentumok elektronikus úton kerülnek továbbításra.

6

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS CÉLOK I./1. A Társulás létrehozásának célja, jogszabályi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Ügyrendje

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Ügyrendje A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje 1 A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje 1. Státusz, Cél és Szerep 1.1 A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben