Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában"

Átírás

1 Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában I. Regionális védelem modellje II. Európa Tanács a) történet b) feladat c) szervezet III. Dokumentumok a) Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) b) Európai Szociális Charta IV. Más dokumentumok (kisebbségvédelem) V. EJEE ellenırzési mechanizmusa VI. VII. ESZCh ellenırzése Emberi jogi biztos I. Regionális védelem ENSZ univerzális védelem Alap: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) : nincsenek szerzıdések nincsenek univerzális nemzetközi jogok, nincs hatékony védelem 1966 után: módszerek: jelentések (reporting system) ez elég? Elég hatékony? és ha nem Hatékonyabb ellenırzés Univerzális szinten Emberi jogok (világ)bírósága A létezı szerveknek több hatáskör Mit tehetnek az államok? Hatékonyabb ellenırzés regionális szinten és ha nem Mit tehetnek az államok? és ha nem Mit tehetnek az államok? Hatékonyabb ellenırzés Univerzális szinten Hatékonyabb ellenırzés Univerzális szinten Emberi jogok (világ)bírósága Hatékonyabb ellenırzés regionális szinten Emberi jogok (világ)bírósága Hatékonyabb ellenırzés regionális szinten A létezı szerveknek több hatáskör A létezı szerveknek több hatáskör Ez lehetséges-e? Regionális védelem modellje Regionális védelem modelje 1

2 Regionális védelem a model Európa Regionális nemzetközi szervezet Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) Ellenırzési mechanizmust állít fel Regionális nemzetközi szervezet ET Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) EJEE, ESZCh Ellenırzési mechanizmust állít fel EJEB, Szociális Jogok Eu-i Bizottsága II. Európa Tanács 1. Megalakítás W. Churchill Hidegháború totális küzdelem ideológia is május 5., London NEM: Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa!!! Regionális nemzetközi szervezet általános hatáskörrel 2. Tagság Székhely: Strasbourg Hivatalos nyelvek: angol, francia Költségvetés: állami hozzájárulásokból (állam nagysága alapján) 10 alapító állam: Belgium, Luxemburg, Hollandia, Fro, Íro, Olaszo, Norvégia, Svédország, GB, Dánia Ma: 47 állam 2

3 Tagság feltételei: Felvételi eljárás Európai állam képesek és hajlandók elfogadni a közös európai örökséget alkotó eszményeket és elveket (a jog uralmát, az emberi jogok tiszteletét, plurális demokráciát) A meghívót a Miniszterek Bizottsága küldi A meghívást a Parlamenti Közgyőlés elızetesen véleményezi A meghívott állam londoni statútumot ratifikálja és a ratifikációs okmány letétbe helyezésének napjától lesz az Európa Tanács tagja Kilépés, felfüggesztés, kizárás Kilépés: lehetséges, nyilatkozattal Felfüggesztés: ha pénzügyi kötelezettségeinek nem tesz eleget Kizárás: Ha az állam megsérti az emberi jogokat vagy más alapelveket Felfüggesztik a jogait, majd kizárják 3. Szervezete A. Parlamenti Közgyőlés Összetétel: nemzeti parlamentek delegáltjai Politikai csoportok Évente 4 plenáris ülés Határozatait 2/3-os többséggel hozza Határozatai: ajánlások a Miniszterek Bizottságához határozatok a Közgyőlés jegyzıjének utasítások a bizottságok részére Group of the European People's Party (EPP/CD) Socialist Group (SOC) Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) European Democrat Group (EDG) Group of the Unified European Left (UEL) Representatives not belonging to a Political Group (NR) B. Miniszterek Bizottsága Kivétel: minden állam képviselve Kmin. + állandó képviselık Szinte állandó ülésezés egyhangú döntést hoz a kormányoknak intézett ajánlások tárgyaiban 2/3-os többségével dönt a tagfelvételrıl a leadott szavazatok 2/3-val dönt a költségvetés kérdésében egyszerő többséggel az ügyrendrıl 3

4 C. Titkárság Fıtitkár + helyettes fıtitkár + személyzet (kb fı) Fıtitkárt a Parlamenti Közgyőlés nevezi ki a Miniszterek Bizottságának ajánlására 5 évre Egyéb szervek: Európai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa Emberi jogi fıbiztos EJEB 4. Tevékenysége A tagállamok közötti szorosabb egység megteremtése, a közös örökségüket alkotó eszmények és elvek biztosítása és elımozdítása, valamint a gazdasági és szociális haladás könnyítése Gyakorlat konkretizálta: demokrácia elımozdítása, majd emberi jogok III. Emberi jogi dokumentumok a) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms = Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) b) Európai Szociális Charta a) EJEE 1950 november 4, Róma (1953) Regionális szerzıdés, elsı generációs jogokat véd 47 szerzıdı fél (az ET minden tagja) Módosítás: jegyzıkönyvekkel (14) 2 típus: eljárási szabályok, + emberi jogok b) Európai Szociális Charta Article 2: Right to life Article 3: Prohibition of torture or inhuman or degrading treatment Article 4: Prohibition of slavery and forces labour Article 5: Right to liberty and security Article 6: Right to fair trial Article 8: Right to respect for private and family life Article 9: Freedom of thought, conscience and religion Article 10: Freedom of expression Article 11: Freedom of assembly and association Article 12: Right to marry Article 14: Prohibition of discrimination Article 1 of Protocol No. 1.: Protection of property Article 2 of Protocol No. 1.: Right to education Article 3 of Protocol No. 1.: Right to free elections Article 2 of Protocol No. 4.: Freedom of movement Article 4 of Protocol No. 4.: Prohibition of collective expulsion of aliens Article 7: No punishment without law Article 13: Right to an effective remedy 1961, Torino, újrafogalmazás: 1996, Strasbourg Regionális szerzıdés, 2.generáció 40 szerzıdı fél Felépítése: Elvek és jogok részletek Kötelezettségvállalások rendszere 4

5 Jogok katalógusa (pl.) Everyone shall have the opportunity to earn his living + right to choose employment freely right to just conditions of work right to safe and healthy working conditions right to social security right to social and medical assistance right to benefit from social welfare services All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex. Every elderly person has the right to social protection All workers have the right to protection in cases of termination of employment Kötelezettségvállalás Kötelezı kör: 6 jog a következı 9-bıl: 1. Munkához való jog 5. Szervezkedéshez való jog (munka) 6. Kollektív alkuhoz való jog 7. Szellemi és morális veszélyektıl való védelem 12. Jog a szociális biztonsághoz 13. Jog a szociális és egészségügyi ellátáshoz 16. A család jogi, szociális és gazdasági védelme IV. Más dokumentumok 19. A vendégmunkások joga a védelemhez 20. Egyenlı esélyek és egyenlı elbánás a munkában nemre való tekintet nélkül További 10 jog biztosítása a maradékból : minimum: 16 jog biztosítása Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája (1992) Nemzeti kisebbségek védelmének évi keretegyezménye a) Emberi Jogok Európai Bírósága V. EJEE ellenırzési mechanizmusa EJEE cikkek A Magas Szerzıdı Felek által az Egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzıkönyvekben vállalt kötelezettségek tiszteletben tartásának biztosítása céljából az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) létesül. A Bíróság állandó jelleggel mőködik. 19. cikk 5

6 Létrehozása 1959 ben választották az elsı bírókat 1960: elsı ítélet, Lawless v. Ireland (2008: 10,000. ítélet) Eredeti rendszer: EJEB, EJEBiz., MB Bírák 47 minden szerzıdı félnek egy bírája Sajó András Megválasztás feltételei: (21. cikk) Morális követelmény Legmagasabb bírói poszt feltételei / elismert szaktekintély Függetlenség, pártatlanság Összeférhetetlenség szabályozása választás: jelölés: 3 fıt a részes államok Parlamenti Kgy. Választ egyszerő többséggel 9 évre nem újraválasztható rotáció Hivatalos nyelv: angol, francia Munkanyelv: francia Kérelmek mindegyik hivatalos nyelvén a szerzıdı feleknek b) Eljárás 2 típus 1. Tanácsadó vélemény MB kérésére jogi kérdésekben (EJEE és jk-k értelmezésével kapcsolatban) nagyon ritka (3 eddig), fıként technikai kérdések Nagykamara dönt (17 bíró) 2. Peres eljárás 2 típusú kérelem: államközi szerzıdı fél v. szerzıdı fél ritka, pl: Ciprus v. Töröko. (2001) 33. cikk KÉRELEM államtól Nagykamara (17 bíró) ÍTÉLET (ügy befejezése) 6

7 KÉRELEM államtól Kamara(7 bíró) Elfogadhatósági vizsgálat Nagykamara ÍTÉLET Egyéni kérelem (11. jk hatályba lépéséig fakultatív volt) A Bíróság kérelmeket vehet át bármely természetes személytıl, nem-kormányzati szervezettıl vagy személyek csoportjaitól, akik vagy amelyek azt állítják, hogy az Egyezményben vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzıkönyvekben biztosított jogok valamely Magas Szerzıdı Fél részérıl történt megsértésének áldozatai. A Magas Szerzıdı Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy semmilyen módon nem akadályozzák e jog hatékony gyakorlását. 34. cikk Rendkívül sok kérelem Eljárás egyéni kérelmek esetén Elfogadhatósági feltételek ( cikk) 1959 óta 3 variáció: 1998 November 1-ig Június 1 (11. jk) 2010 Június 1 után (14. jk) Természetes személytıl, NGO-tól, vagy személyek csoportjától származó kérelem + áldozat EJEE + jk-k megsértése Nemzeti jogorvoslatok kimerítése 6 hónap Res iudicata Nyilvánvalóan alaptalan kérelem A kérelem joggal való visszaélés Névtelen kérelem Hatályba lépés elıtti jogsértés Szervek: c) 1998 elıtt Emberi Jogok Európai Bírósága (set up: 1959) Emberi Jogok Európai Bizottsága (elızetes vizsgálat) Miniszterek Bizottsága (vh) ez a modell még mőködik Amerikában + Afrikában mőködött rövid ideig d) jk hatályba lépés: 1998 November 1 EJEBiz. megszőnt szervek: EJEB MB (végrehajtás) 7

8 Bármikor Felek megakadályozhatják N a g y k a m a r á h o z u t a l á s Kísérlet a békés rendezésre Sikeres Békés rendezés Ügy bef. ELUTASÍTÁS Jogerıs ítélet Ügy bef. Ha az EJEE értelmezését érinti VÉGSİ DÖNTÉS - Ha fontos kérdést vet fel - Ellentétes a korábbi esetjoggal e) Eljárás 2010 június 1 után 14. jk nem volt hatályban 14bis jk Probléma: urgent need to introduce certain additional procedures to the Convention in order to maintain and improve the efficiency of its control system Aláírás: 27. May 2009, 3 ratifikáció után lép hatályba Cseho. Íro. Norvégia hatályba lépett: 2009 október 1 Új eljárás Hatályát vesztette a 14. jk hatályba lépésével Fı változások 9 évre választják, nem lehet újraválasztani Új formáció: egyesbíró Elfogadhatósági kritérium: ha nem szenvedett súlyos hátrányt Fıbiztos írásban hozzászólhat Az eljárás minden szakaszában lehetıség van megegyezésre 8

9 Végrehajtás: MB o Értelmezési problémák miatt nem hajtják végre MB értelmezést kérhet o Állam elutasítja az ítélet vh-t jelzés az államnak B-hoz furdulás: megsértette-e az állam az 1. cikkben foglalt kötelezettségét? IGEN MB dönt az alkalmazandó eszközökrıl NEM MB lezárja az eljárást Bármikor Felek megakadályozhatják - Ha fontos kérdést vet fel - Ellentétes a korábbi esetjoggal Az ítélet ELUTASÍTÁS Jogerıs ítélet Ügy bef. Ha az EJEE értelmezését érinti VÉGSİ DÖNTÉS szótöbbséggel Különvélemény lehetséges Szerkezete: adatok Eljárás részletei Tények Eset körülményei Nemzeti jogszabályok elfogadhatóság indokolás döntés 9

10 Szociális Jogok Európai Bizottsága VI. ESZCh. Ellenırzési mechanizmusa Az alap nem a szerzıdés maga, hanem a MB-nak döntése kiegészítı jk. feladat: a szerzıdı felek betartják-e a szerzıdés rendelkezéseit Összetétel: 15 független szakértı MB választja 6 évre, egyszer újraválaszthatók Eljárás: Jelentések vizsgálata Kollektív panaszok jelentések Chartát 4 témakörre osztották éves jelentés 1 csoportról 1. Csoport: Employment, training and equal opportunities (Articles: 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24, 25) 2. Csoport: Health, social security and social protection (Articles: 3, 11, 12, 13, 14, 23, 30) 3. Csoport: Labour rights (Articles: 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28, 29) 4. Csoport: Children, faimilies, migrants (Articles: 7, 8, 16, 17, 19, 27, 31) Kollektív panaszok (1995. kiegészítı jk) szervezetek fordulhatnak a Biz-hoz szervezetek: Munkavállalói szervezetek, szakszervezetek Megfigyelıi státuszú NGO-k összegzések: ComplaintSummaries/SummariesIndex_en.asp Emberi jogi biztos VII. Emberi jogi biztos 1999 Nem jogi intézmény Feladat: promotálás 6 évre választja a Parlamenti Kgy Morális követelmény + szakmai hozzáértés Független és pártatlan 10

11 Ajánlott irodalom Thomas Hammarberg (Svédo.) Éves jelentés Ajánlások, vélemények About the Court Facts and figures Country fact sheets ction/information+documents/ Thematic fact sheets +sheets/factsheets/ Rules of the Court her+texts/rules+of+court/ Statistics istics/statistics/statistical+information+by+year/ European Court of Human Rights ECHR case-law HUDOC database kin=hudoc-en European Social Charter harter/ On the site: charts about the porcedures of the ECHR 4. Emberi jogok regionális védelme az Amerikai kontinensen VÁZLAT I. A regionális védelem modellje II. AÁSZ (OAS) III. Emberi jogi dokumentumok IV. Ellenırzési mechanizmusok 1. Egyezmény 2. Jegyzıkönyv I. Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi szervezet Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) Ellenırzési mechanizmust állít fel 11

12 Amerikai kontinens Regionális nemzetközi szervezet AÁSZ Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) EJAE, Jk. Ellenırzési mechanizmust állít fel EJABiz., EJAB Az amerikai kontinens és az emberi jogok A Nyugat USA-ra gondolunk demokrácia-mánia the historic mission of America is to offer to man a land of liberty and a favorable environment for the development of his personality and the realization of his just aspirations Az 1990-es évektıl prioritás a felsı vezetésben az emberi jogok és a demokrácia terjesztése ellenállás (leghatékonyabb Ázsia és az Iszlám világ részérıl) Ázsiai ellenállás: gazdasági fejlıdés magabiztosság human rights must be considered in the context... of national and regional particularities and various historical religious and cultural backgrounds (Bankok, 1993) univerzalizmus v. kulturális relativizmus a) Története b) Tagsága c) Felépítése d) Tevékenysége II. AÁSZ a) Az AÁSZ megalakítása Legrégibb regionális kormányközi szervezet (1890: Amerikai Köztársaságok Nemzetközi Uniója) ötlet: Simón Bolivar (1926 Panamai Kongresszus) Sokáig az USA befolyása hegemonisztikus 1948 április 30., Bogota: alapító szerzıdés aláírása (+ ekkor fogadták el a nyilatkozatot!) b) Az AÁSZ tagsága Eredetileg: 21 tag, ma 35 tagállam Felvétel feltétele: Független amerikai állam elfogadja a Chartából folyó kötelezettségeket, különösen a kollektív biztonságra vonatkozókat Felvételi eljárás: Állandó Tanácsban és a Közgyőlésben 2/3 ratifikáció 12

13 Tagsági jogok felfüggesztése: ha democratically constituted government has been overthrown by force Közgyőlés 2/3 Feloldása ugyanígy 1954-es határozat: ha vmely állam kommunista uralom alá kerül, a többi tagállam közösen intézkedik Kuba tagságának felfüggesztése ( ) E.g.: Honduras (2009) c) Az OAS szervezete The General Assembly; The Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs; The Councils; The Inter-American Juridical Committee; The Inter-American Commission on Human Rights; The General Secretariat; The Specialized Conferences; and The Specialized Organizations. Közgyőlés Fıszerv (korábban Amerika-közi Konferencia) A fı politikai irányvonal meghatározása, szervezeti döntések, költségvetés elfogadása (2/3) Egy állam egy szavazat Szavazás: ½ vagy 2/3 Rendes ülésszak rendkívüli (2/3) Ülések között: Külügyminiszterek Konzultációs Találkozója (Állandó Tanács abszolút többséggel hívja össze sürgıs esetben) Állandó Tanács Képviselık (kormány által küldött, nagyköveti rang) Elnökség: 6 hónap (spanyol ABC szerint) Feladat: jó kapcsolatok feletti ırködés, viták békés rendezése (ad hoc bizottságok), ajánlások a Közgyőlésnek a szervezete mőködésével kapcsolatban Titkárság - fıtitkár 5 évre a Közgyőlés választja; 1x újraválasztható, de 3x nem követheti egymást ugyanaz a személy vagy ugyanazon állam állampolgára Szervekben felszólalhat, de nem szavazhat Fıtitkár-helyettes Adminisztratív feladatok Elmozdítható! (Közgyőlés 2/3) függetlenség d) Az OAS tevékenysége Célok: Béke és biztonság kollektív biztonsági rendszer Viták békés rendezése (meglehetısen hatékony) Gazdasági, szociális, kulturális együttmőködés, fejlıdés (gazdasági felzárkóztatás) Sokoldalú politikai, gazdasági, kulturális együttmőködés, de nagyban átpolitizált (fıleg az USA politikai igényei szerint) 13

14 Elvek (3. cikk) Szuverenitás, államok függetlensége Minden állam maga választhatja meg saját politikai, gazdasági és szociális rendszerét külsı beavatkozás nélkül Beavatkozás tilalma (politikai, katonai, gazdasági) Viták békés rendezése Emberi jogok védelme Elv: The American States proclaim the fundamental rights of the individual without distinction as to race, nationality, creed, or sex A kezdetektıl fontos: 1948, Ember Jogainak és Kötelességeinek Amerikai Nyilatkozata Intézményesített védelem (Chartában: Bizottság) III. Emberi Jogi tárgyú dokumentumok a) Ember Jogainak és Kötelességeinek Amerikai Nyilatkozata (1948) b) Emberi Jogok Amerikai Egyezménye ( Pact of San José, 1969) c) Kiegészítı jegyzıkönyv a gazdasági, szociális és kulturális jogok védelmérııl ( Protocol of San Salvador, 1988) d) egyéb emberi jogi egyezmények a) Nyilatkozat 1948, Az Amerikai Államok 9. Konferenciáján fogadták el (Charter of Bogota) emberi jogok védelme elsıdleges cél a kezdetektıl nyilatkozat Fı elv: All men are born free and equal, in dignity and in rights Jogok katalógusa (I. fejezet) PP és GSZK jogok együtt Pl.: Right to life, liberty and personal security Right to equality before law Right to religious freedom and worship Right to education Right to the benefits of culture Általános korlát: a jogok élvezetét korlátozza Mások jogainak tiszteletben tartása A biztonság Az általános jólét követelménye 14

15 Kötelességek (II. fejezet) (EJENY: Mindenkinek vannak kötelességei a közösség felé meghatározatlan) A kötelességek teljesítése a jogok élvezetének elıfeltétele Társadalmi kötelességek: olyan viselkedés mások felé, amely lehetıvé teszi, hogy mindenki kibontakoztathassa a saját személyiségét Kötelességek a gyerekekkel és szülıkkel szemben: segítség,támogatás, tisztelet, iskoláztatás, védelem Oktatásban való részvétel: legalább alapfokú oktatás (oktatáshoz való jog másik oldala nemcsak jog!) szavazás: saját államában részvétel az általános választásokon (a választáshoz való jog) Jognak való engedelmesség A közösség és a nemzet szolgálata: polgári és katonai szolgálat (képességeknek megfelelıen; védelem, természeti katasztrófa) Amerikai Nyilatkozat - EJENY A szociális biztonság tiszteletben tartása: együtt kell mőködni az állammal adófizetés munka: amennyire képességei engedik (munkához való jog) Politikai jellegő tevékenységtıl való tartózkodás idegen országban 1948 legöregebb emberi jogi dokumentum (nki) Kötelességek The fulfillment of duty by each individual is a prerequisite to the rights of all. Rights and duties are interrelated Részletes rendelkezések feltétel 1948 Kötelességek: Everyone has duties to the community Nem részletezett Kötelezettség nem feltétel annak is vannak jogai, aki nem teljesíti kötelezettségeit JOGOK: ugyanaz a lista (más sorrend) b) Emberi Jogok Amerikai Egyezménye aláírás: 1969, San José (Costa Rica) Hatályba lépés: 1978 Szerzıdı felek: 24 (common spirit?) hivatkozás: Bogotai Charta Amerikai Nyilatkozat EJENY Polgári és politikai jogok Általános kötelezettség (államoknak emberi jog = állami kötelesség): biztosítani a jogok élvezetét a joghatóságok alatt lévık számára + diszkrimináció tilalma Ha az Egyezménnyel ellentétes nemzeti szabályozás van hatályban meg kell változtatni! 15

16 Katalógus Right to Juridical Personality Right to life Right to Humane Treatment Freedom from slavery Right to Personal Liberty Right to a Fair Trial Freedom from Ex Post Facto Laws = nullum crimen sine lege Right to Compensation (miscarriage of justice) Right to Privacy Freedom of Conscience and Religion Freedom of Thought and Expression Right of Reply Right of Assembly Freedom of Association Rights of the Family Right to a Name Rights of the Child Right to Nationality Right to Property Freedom of Movement and Residence Right to Participate in Government Right to Equal Protection Right to Judicial Protection Egyéb rendelkezések GSZK jogok a Szerzıdı felek vállalják, hogy intézkedéseket tesznek e jogok elismeréséért Garanciák felfüggesztése (háború idején, kivéve, notifikációs kötelezettség) Jogok és kötelességek közötti kapcsolat: Mindenkinek vannak kötelezettségei a családja, a közösség és az emberiség felé nem részletez! (~ EJENY, Amerikai Nyilatkozat, EJEE: nem is említi) A védelem eszközei Amerikai Charta jellegzetességei Élethez való jog (2. hely) a halálbüntetést nem lehet visszaállítani, politikai jellegő bőncselekményekért nem lehet kiszabni, nem lehet 18 éven aluli, 70 éven felüli és terhes nı ellen, kegyelmi kérelem elbírálásáig nem lehet végrehajtani jk a halálbüntetés eltörlésérıl (11 szerzıdı fél) Válaszadáshoz való jog (Right of Reply) Névhez való jog Állampolgársághoz való jog (~ EJENY) Tulajdonhoz való jog (eredetileg az egyezményben) c) Kiegészítı jk. 1988, hatályba lépés: 1999 = Protocol of San Salvador Szerzıdı felek: 14 the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights as well as his civil and political rights" limit: a demokratikus társadalom jóléte Jogok katalógusa Munkához való jog cél: teljes foglalkoztatás Trade Union Rights sztrájkhoz való jog Szociális biztonsághoz való jog Egészséghez való jog általános védelem (oltás) a fertızı betegségek ellen, oktatás 16

17 d) Egyéb szerzıdések Ételhez való jog Right to Education Right to the Benefits of Culture Right to the Formation and the Protection of Families Right of Children Protection of Elderly Egészséges környezethez való jog Fogyatékos személyek védelme Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish Death Penalty, 1990 (entry into force: 1991, 11 Contracting Parties) Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, 1985 (entry into force: 1987, 17 Contracting Parties) Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women, 1994 (entry into force: 1995, 32) Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, 1999 (entry into force: 2001, 17) Inter-American Convention on Forced Disappreance of Persons, 1994 (entry into force: 1996, 13 Contracting Parties) Hasonlóságok és különbségek: Eu-i dok.-k v. Am-i dok.-k a) Hasonlóságok: a model 2 generáció két külön dokumentumban Egyéb emberi jogi dokumentumok: tárgyukat a speciális körülmények határozzák meg Derogáció lehetısége DE a nem érinthetı jogok listája Amerikában hosszabb b) különbségek jogok listája Élethez való jog (1. hely) Tulajdnohoz való jog: jkben Fogyatékosok védelme: más szerzıdésben (bıvebb) Élethez való jog (2. hely) Halálbüntetés Új elemek: right to Reply, right to a name, right to strike, right to food, right to health, right to healthy environment Tulajdonhoz való jog (egyezményben) Fogyatékosok védelme az egyezményben IV. Ellenırzési mechanizmusok 1. Amerikai Egyezmény a) Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága Bogotai Charta (106. cikk) Eljárási Szabályzat a) Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága Egyezmény (a Bogotai Charta nem említi) 17

18 a) Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága létrehozás: 1959 feladat: Az emberi jogok megfigyelésének és védelmének elımozdítása Az AÁSZ-nek konzultatív szerve emberi jogi kérdésekben Módszerek: Ajánlások a kormányoknak Tanulmányok, jelentések készítése tanácsadás Kérelemre eljár Éves jelentés a Közgyőlésnek fıszerv székhely: Washington D.C. Tagjai Az AÁSZ összes országát képviselik 7 tag: morális követelmény + szakmai hozzáértés Közgyőlés választja (tagállamok jelölése) 4 évre (1x úrjaválasztható, különbözı állampolgárságúak) függetlenség, nem a saját államuk érdekeit képviselik + saját titkárság: az általános Titkárság egy egysége b) Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága létrehozás: 1979, Egyezmény! tagság: 7 bíró Morális követelmény + szakértelem Az egyezmény tagállamai választják (mint a Közgyőlés egy bizottsága) jelölés: államok (3 személy) 6 évre (1x újraválasztható) saját titkárság székhely: San José (Costa Rica) eljárásai: Peres eljárás Véleményezı eljárás: tagállamok Szerzıdések értelmezése vagy A nemzeti jog összeegyeztethetı-e a nemzetközi szerzıdésekkel gyakori Éves jelentés a Közgyőlésnek Peres eljárás 2 fajta kérelem: egyéni természetes személy, személyek csoportja, NGO államközi kell hozzá két nyilatkozat, nem automatikus! Elfogadhatósági feltételek Belsı jogorvoslati lehetıségek kimerítése kivéve: Nincs megfelelı belsı jogi eljárás Az állam megtagadja a jogorvoslathoz való hozzáférést Indokolatlan késés a döntésben 6 hónap Nincs folyamatban más bírói eljárás Nem joggal való visszaélés Nyilvánvalóan megalapozatlan 18

19 KÉRELEM (egyéni/állami) Elfogadhatósági feltétel (egyéni kérelem = petitions): Kérelemnek tartalmaznia kell: név, állampolgárság, foglalkozás, lakhely, aláírás Elfogadhatósági feltétel (államközi kérelem = communications): Nyilatkozatok! Elfogadás Békés rendezés kísérlete JELENTÉS (tények, nem kötelezı vélemény) A feleknek Bizottság Elfogadhatósági vizsgálat Elutasítás (ügy vége) Békés rendezés jelentés Ítélet Bíróság (Bizottság vagy állam) ÍTÉLET Szerkezete: Adatok (az ügy elnevezése, kérelem száma, bírák, ítélet meghozatalának dátuma) Bevezetés az ügybe és a kérelem célja joghatóság Bíróság elıtti eljárás Ideiglenes intézkedések Elızetes kérdések elfogadhatóság tények bizonyítékok Rendelkezı/érdemi rész (döntés, kártérítés) Párhuzamos vagy különvélemény Különbségek bírói ellenırzés Végsı döntés! Ha nincs egyetértés az értelmezésben bármely fél kérelmére a Bíróság értelmezheti (90 napon belül) Az Egyezmény minden szerzıdı felének el kell küldeni! Európa Egyéni kérelem: áldozat Államközi kérelem: automatikus Ítélet szerkezete Kérelem elnevezése: Application (Inter- State and individual) Szerzıdés értelmezése: 14. jk Amerikai kontinens Nem csak áldozat 2 nyilatkozat szükséges Ítélet szerkezete Petition és communication egyezményben 19

20 2. Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok reporting system jelentés Fıtitkár Protocol of San Salvador hozta létre Jelentéstételi kötelezettség Fıtitkárnak, aki továbbítja a kompetens bizottsághoz Inter-American Economic and Social Council Inter-American Council for Education, Science and Culture Inter-American Commission on HR Specialized organizations Közgyőlés + bírói rendszer használata!!! különbségek GSZK jogok Bizonyos jogok megsértése esetén (szakszervezet alapítása és ahhoz való csatlakozás, oktatáshoz való jog) Ha a jogsértés valamelyik szerzıdı félnek betudható Csak egyéni kérelem! may give rise, through participation of the Inter-American Commission on Human Rights and, when applicable, of the Inter- American Court of Human Rights Európa Egy szerv (Szociális Jogok Európai Bizottsága) jelentéstétel + kollektív panaszok Amerikai kontinens (min.) 2 szerv jelentéstétel + bírói rendszer használata 20

VÁZLAT 5. Emberi jogok regionális védelme Afrikában I. A modell + Afrika jellegzetességei II. AU III. Emberi jogi Dokumentumok IV. Ellenırzési mechanizmus I. Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

dr. Zsifkó Mariann Az Afrikai Unió intézményrendszere

dr. Zsifkó Mariann Az Afrikai Unió intézményrendszere dr. Zsifkó Mariann Az Afrikai Unió intézményrendszere Bevezetés Az Afrikai Unió nem vált mára a nemzetközi szervezetek legjelentősebbikévé, de nem is ez volt a célja. Sokkal inkább az afrikai népek, társadalmak

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI

AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI ÕSLAKOS NÉPEK KÖRTVÉLYESI ZSOLT AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI az indián és a néger tüzet rakni éppúgy térdel mint a Hargitán a pásztor számolni ujjain számol különbség ha van az égen itt a Göncöl jön föl este

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Emberi Jogok 50 KÉRDÉSBEN. Bírósága HUN?

Emberi Jogok 50 KÉRDÉSBEN. Bírósága HUN? Emberi Jogok Európai AZ EJEB Bírósága 50 KÉRDÉSBEN HUN? AN COURT OF HUM Az EJEB 50 kérdésben Ezt a dokumentumot a Bíróság Közönségkapcsolati Osztálya állította össze, a benne foglaltak a Bíróságra nézve

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x AZ ALAPOKMÁNY SZÖVEGE 1 ELŐSZÓ Mivel az általános és tartós béke csak a társadalmi igazságosság talaján valósítható meg; És mivel találhatók még olyan munkafeltételek,

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

A fogyatékkal élô személyek jogai. tükrében

A fogyatékkal élô személyek jogai. tükrében Bárd Petra A fogyatékkal élô személyek jogai az acquis communautaire tükrében A fogyatékkal élô személyek jogainak szabályozása jelentôs változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, és ez a változás

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 9., csütörtök Tartalomjegyzék 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK DOKUMENTÁLÁSÁHOZ ÉS MONITOROZÁSÁHOZ

KÉZIKÖNYV A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK DOKUMENTÁLÁSÁHOZ ÉS MONITOROZÁSÁHOZ KÉZIKÖNYV A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK DOKUMENTÁLÁSÁHOZ ÉS MONITOROZÁSÁHOZ A Romani CRISS, a Harvardi Egyetem FXB Center for Health and Human Rights, az ANTIGONE, az Európai Roma Jogok Központja,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben