PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:2014.09.01."

Átírás

1 KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7. Az iskola adatai 7. Iskolánk rövid története.3. Iskolánk jelenlegi képzési szerkezete.3. Gépészet szakmacsoportos alapozás.3. Informatika szakmacsoportos alapozás.3.3 Közlekedés szakmacsoportos alapozás kifutó Ügyvitel szakmacsoportos alapozás Felnőttoktatás 3.4. Az iskola környezete 5.5. Az iskola tanulói közössége 5.6. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 6 I. Az iskola új képzési célrendszere 7. Képzési típusok 9 3. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszköze, eljárásai Pedagógiai alapelvek A nevelő oktató munka értékei, céljai, feladati, eszközei, eljárásai 3. Személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés területei Közösségfejlesztés Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, hagyományápolással kapcsolatos feladatok szervezeti formái, lehetőségei Kiemelten tehetséges gyermek A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek _ Sajátos nevelési igényű gyermek segítését célzó program 33 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség Koordinációs együttműködés A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 40 III. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 5 4. A választott kerettantervek megnevezése 5 5/0. (XII..) számú EMMI rendelet 6. melléklet Kerettanterv a szakközépiskolák 9. évfolyama számára _ 5 5/0. (XII..) számú EMMI rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára 5 4. Óraterveink: 5 A szabadon tervezhető órakeret felhasználása az óratervekben található Gépészet és közlekedés szakmacsoport Informatika szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport Felnőttoktatás Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 73

3 4.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Tanórán kívüli foglalkozások, programok A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből középiskola tanulóinak középvagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja Középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi témakörök Történelem középszintű érettségi témakörök Emberismeret és etika Matematika középszint érettségi témakörök Idegen nyelv középszintű érettségi témakörök Fizika középszintű érettségi témakörök Informatika középszintű érettségi témakörök Testnevelés középszintű érettségi témakörök Biológia középszintű érettségi témakörök Földrajz középszintű érettségi témakörök Kémia középszintű érettségi témakörök Ügyviteli alapismeretek középszintű érettségi témakörök Gépészeti alapismeretek középszintű érettségi témakörök Közlekedési alapismeretek középszintű érettségi témakörök Informatikai alapismeretek középszintű érettségi témakörök Tantárgyi kulcskompetenciák Osztályfőnöki óra keretében Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Emberismeret és etika Matematika Angol, német, orosz nyelv Fizika Informatika Testnevelés és sport Biológia Földünk és környezetünk Kémia Énekzene Rajz és vizuális kultúra Ügyviteli alapismeretek Gépészeti alapismeretek 5 A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része IX. Gépészet {gazat (03. szeptember jétől) 7 Gépészeti alapismeretek Közlekedési alapismeretek Informatikai alapismeretek A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Az iskolánkban alkalmazott értékelési módszerek Értékelési alapelveink az alábbiakban rögzíthetők Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei szóbeli feleltetésnél Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése Az írásbeli beszámoltatás rendje Az írásbeli számonkérés formái Az írásbeli számonkérés értékelése Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának rendje Az otthoni felkészülés szerepe Az otthoni felkészülés formái Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése Az otthoni felkészülés ellenőrzése Az otthoni felkészülés koordinációja 37 3

4 Magasabb évfolyamra lépés feltételei: A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának edzettségének méréséhez szükséges módszerek 39 A tanulók fizikai állapotának felmérése Az iskola egészségnevelési elvei 4 4.Az egészségfejlesztési feladatok, programok, és szinterei Tanórai foglalkozások Mindennapi testedzés testnevelés Tanórán kívüli foglalkozások, programok Iskola egészségügyi ellátása. Iskolaorvos, védőnő, szűrővizsgálatok Iskolai ebédlő, büfé Az egészségfejlesztési team 44 A környezeti nevelés fő célkitűzései A környezeti nevelés rövidtávú céljai 45 A környezetnevelési feladatok megvalósítása, programjai, szinterei Tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások, programok A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek A magatartás és szorgalom jegyek megállapításának elvei: 49 A tanulók magatartása és szorgalmának értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei, formái A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 5 IV. Szakmai program 5 5. Az iskola szakképzési rendszere 5 5. Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében Szakmai gyakorlati képzés 70 V. Záró dokumentumok 7 6. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 7 6. Záró rendelkezések Az iskolaegészségügyi szolgálat véleménye az egészségnevelési programrólhiba! A könyvjelző nem létezik. 4

5 BEVEZETŐ "Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, mellyel rendelkezünk, a szellemi erők szövetségét is megszerezzük s a tudományokat is számunkra gyümölcsözővé tesszük." Széchenyi István A közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. törvény folyamatos változásai, valamint a 0ben megfogalmazott új Nemzeti Köznevelési törvény, a Szakképzési törvény, és a szakmai képzési követelmények (OKJ) változása az oktatásinevelési intézmények számára elengedhetetlenné teszik, hogy folyamatosan megújítsák, módosítsák, korszerűsítsék pedagógiai programjukat és ennek részeként helyi tantervüket. Iskolánk nevelőtestülete és vezetése számára kiemelten fontos a pedagógiai program felülvizsgálata és aktualizálása a mindenkori törvényeknek megfelelően. Szembe kell néznünk önmagunkkal, iskolánk múltjával, hagyományaival, az eddigi változások eredményével. Helyzetelemzést készítettünk. Az Intézményi önértékelés keretében iskolánk tanárai, diákjai, szülői szervezete segítségével értékeltük, múltunkat, jelenünket. A feldolgozott adatok sokat segítenek önmeghatározásunk és jövőképünk megfogalmazásában. Kikérjük a velünk kapcsolatban álló szakmai szervezetek vállalatok, egyesületek, kiadók, felsőoktatási intézmények véleményét munkánkról, végzett tanulóink felkészültségéről. Megkérdezzük elvárásaikat, és megkeressük a közös együttműködés lehetőségeit. Mindezek alapján kiegészítjük és módosítjuk a pedagógiai programunkat, ami megítélésünk szerint az XXI. század elvárásainak megfelelő egységes, alapozó képzést folytat, alapvetően biztosítva a vonzáskörzetben élők igényes középiskolai oktatását, a többcélú, szakmacsoportos alapozó oktatást, gépészet, informatika, közlekedés és ügyvitel szakmacsoportokban, a felnőttek iskolarendszerű érettségire felkészítő oktatását, szakképzését, átképzését, továbbképzését, az esélyegyenlőtlenséggel érkezők rövidebbhosszabb távon történő célba juttatását. Bízom benne, aki elolvassa, pedagógiai programunkat legyen az bárki, meggyőződhet arról, hogy iskolánk nevelőtestülete és vezetése átgondolt, "tanulóközpontú", igényes oktatónevelő munkát folytat, szorosan együttműködve a diákok, szülők közösségével, szakmai szervezetekkel. Budapest, 04. március 3. Móricz Katalin igazgató 5

6 A program alapvető jogi alapjai (Frissítettem!!!) Az iskola pedagógiai, nevelési és szakmai programja a következő jogszabályok és dokumentumok szem előtt tartásával készült: A 0. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről, a Szakképzésről szóló 0.évi CLXXXVII. törvény, a Kormány 9/0. (VIII.8) rendelete a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/00. (IV. 4.) OM rendelet, az érettségi vizsgaszabályzat kiadásáról 00/997. (VI. 3.) Korm. rendelet, 50/0. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről, a 8/000 (IX..) OM rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (kifutó), 5/0. (XII..) számú EMMI rendelet a Kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről, 0/007. (VII. 3.) Korm. rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (kifutó), 0/0. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, a tanév rendjéről évenként kiadott rendelet jelen esetben a 35/04. (IV. 30.) EMMI rendelet a 04/05ös tanév rendjéről, 0/0. (VIII.3.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 6/997 (IX. 3) NM rendelete az iskolaegészségügyi ellátásról, 6/004 (V. 8) OM GYISM együttes rendelete az iskolai sportrendezvényekről, 48/0. (XII..) EMMI rendelet a Pedagógiaiszakmai szolgáltatásokról, 5/03. (II. 6.) EMMI rendelet a Pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 3/0. (X. 8.) EMMI rendelete a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 6/03. (II. 8.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 77/997.(XII.) számú Korm. rendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, az egészségügy évtizedének Johan Béla Nemzeti programja, OM Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez, OM Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez, az iskolai Nevelési Pedagógiai és Képzési Program tartalmát a Köznevelési törvény 6. a alapján határozzuk meg, a szakmacsoportos alapozás tervei az FPPTI szakmacsoportos kerettantervi ajánlásai alapján a fogadó TISZK ekkel egyeztetett módon készült (kifutó), 03. szeptember jétől a szakmacsoportos alapozás kerettanterveit az Nemzeti Munkaügyi Hivatal és Szakképzési Tanácsadó Intézet által kiadott tervek alapján készül. 6

7 I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere. Az iskola adatai Az intézmény neve: Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Az intézmény tervezett neve: Katona József Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Az intézmény székhelye: Budapest XIII. Váci út 07. Az intézmény típusa: Közfeladata: szakközépiskola, szakiskola, gimnázium A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 63/A. a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény 7. a alapján köznevelési, szakközépiskolai, szakiskolai és gimnáziumi feladatok ellátása. OM azonosító: Címkód: Átszervezésből adódó közvetlen jogelődje(i): Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata (Bp. XIII., Vág u. 4.) Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., XIII. Gömb u. 5.) 03. január jével a szakképzőés többcélú intézmények fenntartásáért és működtetéséért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központjában működő, Szakképzésszervezési Főosztály, új nevén Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztály felel. (Bp. Fehérvári út 0.) Az oktatási intézmény alapítója: Fenntartója: Működési köre: Budapest Főváros Önkormányzata Budapest V., Városház u. 9. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pest megye Budapest A költségvetési szerv besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai Jogállása: Önálló jogi személy 7

8 Alaptevékenységei Szakágazati besorolása Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladata 853 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9/3. évfolyam) További szakfeladatai: 5693 Iskolai intézményi étkeztetés 5697 Munkahelyi étkeztetés 8534 Gimnáziumi felnőttoktatás (9/3. évfolyam) 853 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9/3. évfolyam) 8534 Szakközépiskolai felnőttoktatás 853 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 853 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 8534 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 8534 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 8533 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 90 Könyvári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatai A nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény és Magyarország központi költségvetéséről szóló 0. évi CLXXXVIII. törvény szerint szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, mozgásszervi, érzékszervi (hallás és látásfogyatékos), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/0. (XII. 3.) NGM rendelet 4. ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban az intézménynek sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. 8

9 Évfolyamok száma intézménytípusonként Szakközépiskola: Szakiskola: 4 (9) évfolyamos 5 (93) évfolyamos nyelvi előkészítő (kifutó) szakképző évfolyamokon a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint Felnőttek középiskolája: nappali rendszerű képzés 3 (0) évfolyamos () évfolyamos esti rendszerű képzés 4 (9) évfolyamos (0) évfolyamos Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám feladatellátási helyenként Feladatellátási helyek Nappali rendszerű iskolai oktatás, Nem nappali rendszerű a nappali oktatás munkarendje felnőttoktatás férőhelye szerinti felnőttoktatás férőhelye Budapest XIII. Váci út Szakmai képzés Ágazat: Gépészet, Épületgépészet, Informatika, Közlekedés, Közlekedésgépész, Ügyvitel Szakmacsoport: Gépészet, Informatika, Közlekedés, Ügyvitel Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED szintű OKJs képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJs képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJs képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJs képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9304 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Vállalkozási tevékenysége Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló nemzeti vagyon Budapest XIII. kerület 65/ helyrajzi szám alatt felvett,.435 m területű, valóságban Budapest XIII. Váci út 07. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. 9

10 Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. Az oktatási intézmény feladatellátására szolgáló vagyonnal való rendelkezési jogot a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezet gyakorolja a gazdasági szervezetek mindenkor hatályos alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően, a közte és a költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodás figyelembe vételével. Az oktatási intézmény vezetőjének megbízási rendje és a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok Az oktatási intézmény vezetőjét (igazgatóját) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg. A foglalkoztatottakat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. Az oktatási intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 0

11 . Iskolánk rövid története Mottó: Aki újjá épít, az a múlt jegyében együttműködik az idővel, megragadja vagy átalakítja annak szellemét, állomásokként segíti a jövőben a vezető útját, az megtalálja a kövek mögött a források titkát. Alapítási éve 95. sz. Szakmunkásképző Intézet az MTH irányítása alatt, majd 968tól. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola a MÜM irányítása alatt. 980tól. sz. Katona József Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola. 986ban indult a szakközépiskolai képzésre épülő 4+es rendszerű technikusképzés. Az ötödik év elvégzése után technikus képesítést kaphattak a tanulók a gépészeti szakmacsoportban. 990ben kezdődött gimnáziumi oktatásunk, majd 996ban fuzionáltunk a Gömb utcai Közgazdasági Szakközépiskolával bővítve ezzel iskolánk képzési profilját az ügyviteli szakmacsoporttal. 985ben iskolánk egyesült a Dolgozók Bánki Donát Szakközépiskolája Esti Tagozatával, megteremtve az alapját az iskolánk szerkezetébe és képzési célrendszerébe szervesen illeszthető felnőttoktatásnak, annak további fejlesztésének lehetőségét. A Fővárosi Közgyűlés 004. évben határozott, hogy a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata fuzionál iskolánkkal, így bővült a 005. évtől iskolánk képzési profilja az informatikai szakmacsoportos képzéssel. A szakmai képzés racionalizálása valamint a korszerű szakmai gyakorlati képzés megteremtésének érdekében a Fővárosi Közgyűlés pályázat elnyerésével megalapította az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképzési Központot (ÉPTISZK), melynek iskolánk tagja volt július jétől a Károlyi Gazdasági TISZKnek is a tagiskolája voltunk megszűnéséig július jétől alapozó képzést folytathatunk közlekedés szakmacsoportban is a gépészeti, informatikai és ügyviteli szakmacsoportok mellett. 0ben a Fővárosi Közgyűlés racionalizálási programja révén megszüntette felmenő rendszerben a nyelvi előkészítős osztályokat, amit fájó szívvel, de tudomásul vettünk. 0ben az iskola elnevezése is racionálisan egyszerűsödött, de ez a név, ha lehet, még pontosabban fejezi majd ki intézményünk fő profilját, hogy érettségi vizsgára készítsen fel a fiatalokat. 03. január 0jétől köznevelési intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként működik tovább. 03 szeptemberétől ismét indulhat az ügyviteli képzés. További feladatokat is kaptunk. Indíthatunk szakiskolai és szakképzős osztályokat. Az elmúlt 60 év alatt így jutottunk el jelenlegi szervezeti felépítésünkig, amikorra is kiszínesesedett, folyamatosan gazdagodott iskolánk képzési profilja, híven megőrizve és nem feledve a hagyományokat, azaz, hogy mely gyökerekből fejlődött ki e sokrétű képzési tevékenység. Büszkén adhatunk számot arról a ma már közel 00 tanulónak, hogy egy sikeresen működő, többcélú középiskola viseli a magyar reformkor nagy alkotójának, Katona Józsefnek a nevét. Fejlődésünk, sikerünk egyik titka, hogy az iskola nevelőtestülete, vezetése mindig érzékenyen reagált az új kihívásokra, alkalmazkodva a mindenkori, újonnan megfogalmazott követelményekhez. Pedagógiai hitvallásunkban a nevelés és oktatás, szakmai képzés mindig azonos értéket képviselt, a tudás és a munka tisztelete mindig összetartozott! Ez az iskolai szellemiség, és a vállalkozó kedvű, hithű, tanuló centrikus pedagógusaink munkája, szellemi kapacitása a garanciája a XXI. elvárásainak megfelelő új típusú iskola kialakításának.

12 .3. Iskolánk jelenlegi képzési szerkezete Iskolánk többcélú intézmény, alapvetően az alábbi képzési profilokkal: Szakközépiskola Gépészet szakmacsoportos alapozás Informatika szakmacsoportos alapozás Közlekedés szakmacsoportos alapozás kifutó Ügyvitel szakmacsoportos alapozás Szerszámkészítő 3 éves szakiskolai képzés Érettségi utáni szakképzések: CADCAM informatikus OKJs képzés tervezet beszámítás/ráépülés NR / CADCAM informatikus OKJs képzés tervezet NR / Ügyviteli titkár OKJs képzéstervezet beszámítás/ráépülés NR 5/3. Felnőttoktatás középiskola nappali rendszerű képzés: (ún. ifjúsági osztályok) kifutó jelleggel gimnáziumi típusú középiskola kifutó jelleggel szakközépiskolai típusú középiskola felmenő jelleggel szakközépiskolai képzés felmenő jelleggel szakiskolát végzettek középiskolája esti rendszerű képzés kifutó jelleggel gimnáziumi típusú középiskola felmenő jelleggel szakközépiskolai képzés felmenő jelleggel szakiskolát végzettek középiskolája érettségi utáni szakképzések:.3. Gépészet szakmacsoportos alapozás IT mentor OKJs képzés tervezet FE / Gépgyártástechnológiai technikus OKJs képzés tervezet FE /3. 9. évfolyam képzési idő: 4 év A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek a mindenkor érvényben lévő OKJban szereplő szakmákra. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában. 03. szeptember jétől iskolánkban CADCAM informatikus OKJs képzés a szakmacsoportban végzettek részére beszámítással..3. Informatika szakmacsoportos alapozás 9. évfolyam képzési idő: 4 év A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek a mindenkor érvényben lévő OKJban szereplő szakmákra. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában.

13 03. szeptember jétől iskolánkban CADCAM informatikus OKJs képzés a szakmacsoportban végzettek részére beszámítással. Nyelvi előkészítő osztály: 93. évfolyam (kifutó) képzési idő: 5 év A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják az információkezelés gépírást, valamint a közismereti tantárgyak esetén, a szinten tartást biztosítjuk. A 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek..3.3 Közlekedés szakmacsoportos alapozás kifutó 9. évfolyam képzési idő: 4 év A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek a mindenkor érvényben lévő OKJban szereplő szakmákra. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolában. 03. szeptember jétől iskolánkban CADCAM informatikus OKJs képzés a szakmacsoportban végzettek részére beszámítással..3.4 Ügyvitel szakmacsoportos alapozás 9. évfolyam képzési idő: 4 év A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek a mindenkor érvényben lévő OKJban szereplő szakmákra. Nyelvi előkészítő osztály: 93. évfolyam (kifutó) képzési idő: 5 év A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják a gépírást, a közismereti tantárgyaknál pedig a szinten tartást biztosítjuk. A 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek..3.5.szerszámkészítő 3 éves szakiskolai képzés?.3.5 Felnőttoktatás A felnőttoktatási tagozaton a 6 év feletti fiatal felnőttek oktatása zajlik a 8/ 000. (IX..) OM rendelete (kifutó)középiskolai és felmenő rendszerben az 5/0. (XII..) számú EMMI rendelet a Kerettantervekről, felnőttoktatásra vonatkozó. melléklete szakközépiskolai típusú kerettanterve alapján. A képzés része az informatikai és nyelvi képzés. A képzés célja az előzetes iskolai végzettség beszámításával az érettségire történő felkészítés. Emelt óraszámban biztosítjuk a nyelvoktatást, mindkét idegen nyelvet figyelembe véve, illetve a másik 3 kötelező érettségi tárgyra való felkészülést, mint magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika. Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás: A hét 5 napján, délutáni tanítási időben, saját óratervünk alapján: 3

14 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam Valamint a szakiskolát végzettek középiskolájában a:. évfolyam. évfolyamon Esti rendszerű oktatás: A hét 3 napján délutáni tanítási időben, saját óraterveink alapján: 9. évfolyam 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam Valamint a szakiskolát végzettek középiskolájában a:. évfolyam. évfolyamon Érettségi utáni szakképzésben a: 3. és 4. évfolyamon 4

15 .4. Az iskola környezete Az iskola jövőképének megfogalmazásakor a számos peremfeltétel mellett kiemelkedő jelentőségű az iskola mikro, és makro környezete, hiszen képzési szolgáltatásaink állandó megújításával harmonizálható a szűkebb, ill. tágabb értelemben vett rendszerhez történő illeszkedés, ami reális célt, feladatot és tartalmat ad képzési tevékenységünknek. Földrajzi adottságunkról elmondható, hogy iskolánk a XIII. kerületben található és a rendszerváltás óta eltelt időszakban egyértelműen megállapítható, hogy az egyik legdinamikusabban, leggyorsabban fejlődő kerület. A nagyipar felszámolása, a gyárak megszűntetése, új kereskedelmi, és szolgáltató központok kialakulása alapvetően változtatta meg a kerület arculatát. Az új manhattan i negyed új munkalehetőséget kínál, de új, korszerűbb szakmai elvárásokkal és követelményekkel, ami egyértelműen hatott az oktatási, nevelési feladatainkra. Kiszélesedett a kerület vonzáskörzete, ami az észak pest megyei városok, települések számára, is fejlesztő hatású. Mindez kedvezően hat az iskola fejlődésére is. Mindemellett új feltételeket jelent a főváros új szakképzés átalakítási rendszerében elfoglalt helyzetünk. Az ÉPTISZK tagjaként, valamint 008. július jétől a Gazdasági TISZK tagjaként részt vettünk a korszerű szakmai képzés megalapozásában, ill. a nevelő, oktató munka harmonizációjában. Ennek megfelelően úgy alakítottuk ki a szakmacsoportos alapozás belső tartalmát, hogy a TISZKek mint fogadó és a szakképzést koncentráltan végző iskolái a lehető legkedvezőbben és ésszerűbben be tudják számolni azt a képzés tartalmába és idejébe. Így igyekszünk megfelelni Szakképzés Fejlesztési Stratégia és a gyorsan változó munkaerőpiac igényeinek. Képzési kínálatunkban egyre növekvő szerepet játszik a fenti tendenciák alapján is a felnőttoktatás, ami az érettségi megszerzését biztosítja összhangban az Életen át tartó tanulás pozitív szemléletével. Megítélésünk szerint az iskolavezetés és a nevelőtestület rendelkezik azzal a tapasztalattal és szakmai tudással, ami a számos és különböző elvárások, igények, követelmények közötti harmonizációt biztosítja, s teljesíti a feladatát igényes széleskörű általános műveltségű, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésében..5. Az iskola tanulói közössége Diákjaink létszáma 069 fő, szakközépiskolai nappali tagozaton jelenleg 68 fő, a felnőttoktatásban gimnáziumi képzésben 359 fő, szakközépiskolai képzésben 8 fő. Az iskola tanulóinak lakhely szerinti összetétele változó. A tanulók többsége 7580%a budapesti, főleg a XIII., III., IV., XIV., VII. kerületben lakók, fennmaradó részük Pest megyében Dunakeszi, Fót, Göd, Vác, ill. Solymár, Pilisborosjenő, Üröm, Pilisvörösvár, stb. élnek. A tanulók szüleinek 530%a felsőfokú, kb. 50%a középiskolai, a fennmaradó rész általános iskolai, ill. szakmunkás végzettségű. A tanulók kevesebb mint fele él teljes családban, kb. 35%a az egyik szülővel (csonka családban), 0%a nevelőszülővel, kb. 0% egyéb (nagyszülő, rokon stb.). A szülők kb. 40%a figyel gyermekének továbbtanulására, aktív és együttműködő partnere az iskolának. A tanulók 40%a kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezik. A tanulók 60%a a kedvezőtlen szociális és családi háttérrel folytatja tanulmányait, ami a gyermek és ifjúságvédelmi munkánknak kiemelkedő jelentőséget és fontosságot ad. Kedvezményes tankönyvellátásra a tanulók több mint 50%a jogosult. 5

16 A tanulók pályaválasztási motivációi eltérőek. A szakközépiskolában jelentős részüket a szakma iránti rokonszenv, az érettségi megszerzése, a továbbtanulási szándék motiválja. A tanulóink kisebb részét a középiskola elvégzése, az érettségi kötelező megszerzése motiválja. A motiváció ilyen irányú hiánya komoly feladatot és munkát jelent az iskola nevelőtestülete számára. Egyéni foglalkozásokkal, nem tanórai foglalkozások szervezésével, ill. a meggyőzés különböző eszközeivel próbálkozunk a kellő motiváció elérésében. Felnőttoktatásban jelentkező tanulóinkat az érettségi megszerzése, a munkakörökre előírt követelménynek teljesítése motiválja. A lemorzsolódás nappali rendszerben átlagban 5 %, esti rendszerben 3035%, de ez többnyire a családi, munkahelyi háttérrel és nem a tanulmányi sikertelenséggel magyarázható..6. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Meghatározó a kapcsolatrendszerünk: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központjában működő, Szakképzésszervezési Főosztály munkatársaival az illetékes minisztériumokkal a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és Szakképzési Tanácsadó Intézettel a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel a Budapest Főváros Kormányhivatalával és Munkaügyi Központjával sikeres kapcsolatot építettünk ki a Magyar Gyors és Gépírók Országos Szövetségével. az Óbudai Egyetem tanárképzése is folyamatosan épít iskolánkra, több tanár szakos hallgató nálunk hospitál, ill. teljesíti tanítási gyakorlatát nyelvtanítási területen most építjük (építettük) ki a Fulbright Cseretanár program keretében kapcsolatainkat, elősegítve az eredményes nyelvtanulást. Rendszeresen pályázunk az idegen nyelv saját nyelvi környezetben történő elsajátíttatására, ill. gyakorlására. a kerületi önkormányzattal is törekszünk a kiegyensúlyozott együttműködésre. a vonzáskörzetben működő általános iskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, közös előkészítőt szervezünk, részt veszünk pályaválasztási szülői értekezleteken, s a nyitott héten gazdag programokkal mutatjuk be iskolánk sokszínű tevékenységét. A kerületi önkormányzat által meghirdetett pályázatokon részt veszünk. meghatározó a kapcsolatunk a hasonló vagy ugyanolyan képzési célú szakközépiskolákkal. iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a szülőkkel történő együttműködésre. Jól működő szülői szervezet, iskolaszék biztosítja az állandó és rendszeres kapcsolatot az iskolavezetéssel, és tanárokkal. A rendszeres szülői értekezletek, általános szaktanári fogadóórák, az előre egyeztetett személyes beszélgetések aktív és problémafeltáró megoldó kapcsolatot jelentenek mind a szülők, mind a pedagógusok számára. bekapcsolódtunk ÖKO iskolaként az ÖKO Hálózatba. Kapcsolat kialakítását tervezzük: együttműködési megállapodás keretében különböző szervezetekkel a közösségi szolgálat teljesítése érdekében. a szakmai gyakorlati képzés területén széleskörű együttműködésre törekszünk a vállalatokkal, üzemekkel. A közös együttműködésnek köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük szakképzésünk tartalmát a "piac" igényeinek, elvárásainak megfelelően. 6

17 I. Az iskola új képzési célrendszere Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. (SzentGyörgyi Albert) Az iskola a képzési célrendszerének megfogalmazásakor a múlt és jelen hagyományából, a jelenlegi képzési szerkezet és az új köznevelési törvényben megfogalmazott elvárásokból és követelményekből a helyi gazdasági környezet, valamint a munkaerőpiac által támasztott igényekből, a fenntartói racionalizálási program és a közoktatás fejlesztési tervének feltételrendszeréből kell kiindulni. Iskolánk többcélú intézmény, amely igényes középiskolai oktatást folytat, (nappali tagozaton 4 féle szakmai orientációval szakközépiskolai és a felnőttoktatási tagozaton középiskolai) preferálva az idegen nyelv, ill. informatika oktatását és amely az általános képzés kimeneti szintjeivel biztosítja a közös alapozású, differenciált szakképzési lehetőségeket.. Iskolánk korszerű középiskolaként, széles körű általános műveltséget nyújt, és egyenrangúan kezeli a közismereti tárgyakat, a szakmacsoportos alapozást, valamint a speciális szakmai képzést. Egyfelől felkészít az érettségire közép, ill. több választható tantárgy esetén emelt szinten így megteremti a továbbhaladás esélyét a felsőoktatási intézményekbe, valamint az OKJ, ill. a felsőfokú akkreditált szakképző évfolyamokra. Korszerű szakközépiskolaként, tanulóink az érettségi után felsőoktatási intézményekbe illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek OKJs képzésekre. A felnőttoktatás keretén belül sokféle tanulmányi előélet figyelembevételével és integrálásával, lehetőséget adunk az érettségire történő felkészülésre, valamint szakképesítés megszerzésére. Az új típusú modellünk szerkezetét a. sz. ábra szemlélteti. A képzések kimeneti szakmai képesítéseit, azt iskola jogi, szakmai jogosítványai, valamint a mindenkori piacgazdaság változó igényei befolyásolják. Az ábrán vázolt iskolai modell, képzési struktúráinak arányainak alakulását, a felülről jött intézkedések, a beiskolázási lehetőségek, a tanulók érdeklődése, valamint a munkaerőpiac igényeihez, elvárásaihoz igazodó beiskolázási program határozza meg. 7

18 FELNŐTTEK 6. ÉVTŐL ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS ISKOLA OKJ SZERINTI SZAKKÉPZÉSEK EGYETEM, FŐISKOLA Szerszámkészítő (3 éves szakiskolai képzés) SZAKMAI VIZSGA Közlekedés szakmacsoport Informatika szakmacsoport Gépészet szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport Nyelvi előkészítő osztály Ügyvitel szakmacsoport Informatika szakmacsoport 9. évf. 0. évf.. évf.. évf. 3. évf. Gimnázium nappali r. Szakközépiskola 0. évf. nappali r. Szakiskolások középiskolája nappali r. Szakközépiskola 9 Szakiskolások középiskolája Gimnázium 8

19 . Képzési típusok Gépészet, informatika, ügyvitel és közlekedés szakmacsoportos alapozás 9.évfolyam Az első négy évben a tanulók a közismereti tantárgyak, és egy kötelező idegen nyelv tanulása mellett, gépészet, informatika, ügyvitel és közlekedés szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt. A tanulók a. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, ill. szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek a felkínált OKJs szakmákban. Informatika, ügyvitel szakmacsoportos alapozás 93. évfolyam Nyelvi előkészítő kifutó Az első évben kiemelt feladat az idegen nyelv illetve az informatika oktatása. Idegen nyelvet (angol vagy német) a tanulók heti órában, informatikát heti 5 órában tanulnak. A gépírás tantárgy keretében biztosítjuk a vakírás elsajátítását. A közismereti tantárgyak esetében gondoskodunk a szinten tartásról, ill. tanulásmódszertan és önismeret, matematika, természettudományos ismeretek, magyar és nyilvános beszéd, történelem és demokratikus állampolgárságra nevelés ismeretanyagot tanítunk évfolyamon a tanulók a közismereti tantárgyak, és egy kötelező idegen nyelv tanulása mellett, informatika és ügyvitel szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt. A tanulók a 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, ill. szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek a felkínált OKJs szakmákban. Felnőttoktatás A felnőttoktatási tagozaton középiskolai képzés keretében (a Felnőttoktatás kerettanterve alapján) 9 0. évfolyamokon biztosítjuk az érettségire történő felkészítést, valamint szakmai végzettség megszerzését. 9

20 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László 3. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszköze, eljárásai Az iskolánkban folyó nevelőoktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Alapelveink meghatározásánál meghatározóak az alábbi dokumentumok: Magyarország alaptörvénye 0. április 5. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Diákjogi Charta Pedagógus Etikai Kódex Nemzeti Köznevelési Törvény Szakképzési törvény Közoktatási, és Szakképzési fejlesztési terv Fenntartói állásfoglalások, utasítások 3.. Pedagógiai alapelvek Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat. Tanáraink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. A nevelési és oktatási folyamatban, tanórán kívüli foglalkozásokon, mindennemű együttműködésben alapvető értéknek tartjuk a humanizmust, egymás kölcsönös tiszteletét, a személyiségi jogokat az eltérő vélemények és nézetek toleranciáját. Iskolánk világnézetileg semleges, nem kötjük magunkat sem politikai, sem vallási, sem társadalmifilozófiai irányzatokhoz. Tanulóink számára viszont biztosítjuk a sokszínű tájékozódási lehetőséget, a különböző gondolati rendszerek megismerését, az egyes kérdések, témák többoldalú megközelítését. Tanulóink az Európai Unió polgáraként fogják diák és felnőtt életüket élni, törekedni kell arra, s biztosítunk minden lehetőséget, hogy magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Diákjaink legyenek nyitottak és megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák vallások iránt. Olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal, tudással gazdagodjanak, melynek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadalmakban is. 0

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 03580 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM 008. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7.

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. AJÁNLÁS Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola egységes szerkezetbe foglalt PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés I. Kedves Érdeklődő! II. Helyzetkép az iskolánkról III. Jogi státus, alapadatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) Nevelési terv PEDAGÓGIAI PROGRAM

Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) Nevelési terv PEDAGÓGIAI PROGRAM Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Nevelési terv PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2014.december 19. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 A nevelő-oktatómunka

Részletesebben

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 1 Tartalomjegyzék A Teleki Blanka Közgazdasági

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014-2018 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások... 7 1.2 A köznevelési

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata... 4 Pedagógiai alapelveink... 5 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben