A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM"

Átírás

1 A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM 008.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7. Az iskola adatai 7. Iskolánk rövid története 9.3 Iskolánk jelenlegi képzési szerkezete 0.3. Gépészet szakmacsoportos alapozás 0.3. Informatika szakmacsoportos alapozás Közlekedés szakmacsoportos alapozás.3.4 Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás.3.5 Gimnáziumi képzés.3.6 Felnőttoktatás.4 Az iskola környezete 3.5 Az iskola tanulói közössége 3.6 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 4 II. Az iskola új képzési célrendszere 6. Képzési típusok 8 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 3. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszköze, eljárásai 3.. Pedagógiai alapelvek 3.. A nevelő oktató munka céljai, feladati, eszközei, eljárásai 3 3. Személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztés területei Közösségfejlesztés Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, hagyományápolással kapcsolatos feladatok szervezeti formái, lehetőségei Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség A gyermekvédelmi felelős feladata különösen A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái Az iskola egészségnevelési programja Az egészségfejlesztés fő célkitűzései és megvalósításának területei Az egészségfejlesztés fő területe Az egészségfejlesztési feladatok, programok, és szinterei Tanórai foglalkozások Mindennapi testedzés testnevelés Tanórán kívüli foglalkozások, programok Iskola egészségügyi ellátása. Iskolaorvos, védőnő, szűrővizsgálatok Iskolai ebédlő, büfé Az egészségfejlesztési team Az iskola környezetnevelési programja A környezeti nevelés fő célkitűzései A környezeti nevelés rövidtávú céljai A környezetnevelési feladatok megvalósítása, programjai, szinterei Tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások, programok 39

3 3. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 40 IV. Helyi tantervek 4 4. Óratervek a különböző iskolatípusokban Műszaki szakközépiskola Közgazdasági szakközépiskola Gimnázium Felnőttoktatás 4 4. Tantárgyi tantervek A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamra lépés feltételei Tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az iskolánkban alkalmazott értékelési módszerek Értékelési alapelveink az alábbiakban rögzíthetők Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei szóbeli feleltetésnél A tanulók magatartása és szorgalmának értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei, formái Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése Az írásbeli beszámoltatás rendje Az írásbeli számonkérés formái Az írásbeli számonkérés értékelése Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának rendje Az otthoni felkészülés szerepe Az otthoni felkészülés formái Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése Az otthoni felkészülés ellenőrzése Az otthoni felkészülés koordinációja A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi témakörök Történelem középszintű érettségi témakörök Emberismeret és etika Matematika középszint érettségi témakörök Idegen nyelv középszintű érettségi témakörök Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszintű érettségi témakörök Fizika középszintű érettségi témakörök Informatika középszintű érettségi témakörök Testnevelés középszintű érettségi témakörök Biológia középszintű érettségi témakörök Földrajz középszintű érettségi témakörök Kémia középszintű érettségi témakörök Ügyviteli alapismeretek szakmai idegen nyelv középszintű érettségi témakörök Gépészeti alapismeretek középszintű érettségi témakörök 8 4. Tantárgyi kulcskompetenciák Osztályfőnöki óra keretében Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Emberismeret és etika Matematika Angol, német, francia, orosz nyelv Fizika Informatika Testnevelés és sport Biológia Földünk és környezetünk Kémia Énekzene Mozgókép és médiaismeret 03 3

4 4..6 Rajz és vizuális kultúra Ügyviteli alapismeretek Gépészeti alapismeretek Közlekedési alapismeretek A tanulók fizikai állapotának felmérése A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése V. Szakmai program 7 5. Az iskola szakképzési rendszere 7 5. Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében Szakmai gyakorlati képzéshelyeinek és források bemutatása Szakmai képzés óratervei 7 VI. Záró dokumentumok 6. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 6. Záró rendelkezések 6.3 Az iskolaegészségügyi szolgálat véleménye az egészségnevelési programról 6.4 A pedagógiai program elfogadásának nyilatkozata 3 4

5 BEVEZETŐ "Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, mellyel rendelkezünk, a szellemi erők szövetségét is megszerezzük s a tudományokat is számunkra gyümölcsözővé tesszük." Széchenyi István A közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. többször módosított törvény 006ban történő változásai, valamint a Szakképzési törvény, a szakmai képzési követelmények (OKJ) változása az oktatásinevelési intézmények számára előírja, hogy elkészítsék, módosítsák pedagógiai programjukat és ennek részeként helyi tantervüket. Iskolánk nevelőtestülete és vezetése számára kiemelten fontos a pedagógiai program felülvizsgálata és aktualizálása a mindenkori törvényeknek megfelelően. Szembe kell néznünk önmagunkkal, iskolánk múltjával, hagyományaival, az eddigi változások eredményével. Helyzetelemzést készítettünk. Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) keretében iskolánk tanárai, diákjai, szülői szervezete segítségével értékeltük, múltunkat, jelenünket. A feldolgozott adatok sokat segítenek önmeghatározásunk és jövőképünk megfogalmazásában. Kikérjük a velünk kapcsolatban álló szakmai szervezetek vállalatok, egyesületek, kiadók, felsőoktatási intézmények véleményét munkánkról, végzett tanulóink felkészültségéről. Megkérdezzük elvárásaikat, és megkeressük a közös együttműködés lehetőségeit. Mindezek alapján kiegészítjük és módosítjuk a pedagógiai programunkat, ami megítélésünk szerint az XXI. század elvárásainak megfelelő egységes, alapozó képzést folytat, alapvetően biztosítva a vonzáskörzetben élők igényes középiskolai oktatását, a többcélú, szakmacsoportos alapozó oktatást, gépészet, informatika, közlekedés és ügyvitel szakmacsoportokban, a felnőttek iskolarendszerű érettségire felkészítő oktatását, szakképzését, átképzését, továbbképzését, az esélyegyenlőtlenséggel érkezők rövidebbhosszabb távon történő célba juttatását. Bízom benne, aki elolvassa pedagógiai programunkat legyen az bárki, meggyőződhet arról, hogy iskolánk nevelőtestülete és vezetése átgondolt, "tanulóközpontú", igényes oktatónevelő munkát folytat, szorosan együttműködve a diákok, szülők közösségével, szakmai szervezetekkel. Budapest, 008. június. Dr. Solymosiné Vatai Emília igazgató 5

6 A program alapvető jogi alapjai Az iskola pedagógiai és szakmai programja a következő jogszabályok és dokumentumok szem előtt tartásával készült: a Közoktatásról szóló többször módosított 993. évi LXXIX. Törvény a Szakképzésről szóló 993. évi LXXVI. Törvény egységes szerkezetbe foglalt szövege a Felnőttképzésről szóló 00. évi CI. Törvény (többször módosított) az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/00. (IV. 4.) OM rendelet az érettségi vizsgaszabályzat kiadásáról 00/997. (VI. 3.) Korm. rendelet a / 006. (II. 7.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kifutó rendszerben a 37/003 (XII. 7.) OM rendelet az OKJról) a 8/000 (IX..) OM rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a Kormány 43/003 (XII. 7) rendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és az azt módosító 0/ 007. (VII. 3.) Kormány rendelet 0/007. (VII. 3.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 88/007. (XI. 9.) Fővárosi Közgyűlés határozata a tanév rendjéről évenként kiadott OKM rendelet jelen esetben a 7/008. (V. 9.) OKM rendelet a 008/009. tanév rendjéről /994. (VI. 8.) MKM többször módosított rendelet a nevelésioktatási intézmények rendjéről 6/997 (IX. 3) NM rendelete az iskolaegészségügyi ellátásról 6/004 (V. 8) OM GyISM együttes rendelete az iskolai sportrendezvényekről / 005. (III..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről az egészségügy évtizedének Johan Béla Nemzeti programja OM Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez OM Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez a szervezés során figyelembe vesszük a Fővárosi Önkormányzat rendelkezéseit, a szülői és tanulói képviseletekre vonatkozó törvényi előírásokat az iskolai Nevelési Pedagógiai és Képzési Program tartalmát a Közoktatási törvény 44. és 48. ai alapján határozzuk meg a szakmacsoportos alapozás tervei az FPPTI. Szakmacsoportos kerettantervi ajánlásai alapján a fogadó TISZK ekkel egyeztetett módon készült 6

7 I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere. Az iskola adatai Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az intézmény székhelye: 38 Budapest, Váci út 07. Az intézmény telephelye: Az intézmény típusa: Az intézmény alapítója: Az intézmény felügyeleti szerve: Az intézmény működési területe: Az intézmény jogállása: szakközépiskola, szakiskola, gimnázium Budapest Főváros Önkormányzata 05 Budapest, Városház u. 9. Budapest Főváros Közgyűlése 05 Budapest, Városház u. 9. Budapest és Pest megye Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény alaptevékenysége: 853 Általános középfokú oktatás 853 Szakmai középfokú oktatás 680 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 569 Egyéb vendéglátás Az intézmény szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás Az intézmény alapvető szakfeladata: 8077 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Az intézmény további szakfeladatai: 8044 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 8066 Gimnáziumi felnőttoktatás 8088 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása 8099 Szakközépiskolai felnőttoktatás 804 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 805 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 8036 Szakiskolai felnőttoktatás 804 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 8063 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 8053 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 5533 Iskolai intézményi közétkeztetés 554 Munkahelyi vendéglátás 7

8 Évfolyamok száma Gimnázium: nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (93) (kifutó jelleggel) Szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon 4 (9) középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (93) szakképző évfolyamokon: (a hatályos OKJ szerint kifutó jelleggel) Szakiskola: általános műveltséget megalapozó évfolyamok: (90) szakképző évfolyamokon: (a hatályos OKJ szerint kifutó jelleggel) Az intézménybe felvehető tanulólétszám: Nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 000 fő Nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye 900 fő Szakmai képzés Szakmacsoportok: Gépészet Informatika Közlekedés Ügyvitel A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése és A szakképzésről szóló 993. évi LXXVI. Törvény. (5) bekezdése alapján a Gépészet és Informatika szakmacsoportban az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, az Ügyvitel szakmacsoportban a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, a Közlekedés szakmacsoportban a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola készíti fel a szakképzési évfolyam követelményeire az intézményben végzett tanulókat. Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: A felnőttképzésről szóló 00. évi CI. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján. Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése Egyéb oktatási tevékenység Saját gépjármű üzemeltetése Saját konyha üzemeltetése Tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése 8

9 . Iskolánk rövid története Mottó: Aki újjá épít, az a múlt jegyében együttműködik az idővel, megragadja vagy átalakítja annak szellemét, állomásokként segíti a jövőben a vezető útját, az megtalálja a kövek mögött a források titkát. Alapítási éve 95. sz. Szakmunkásképző Intézet az MTH irányítása alatt, majd 968tól. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola a MÜM irányítása alatt. 980tól. sz. Katona József Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola. 986ban indult a szakközépiskolai képzésre épülő 4+es rendszerű technikusképzés. Az ötödik év elvégzése után technikus képesítést kaphattak a tanulók a gépészeti szakmacsoportban. 990ben kezdődött gimnáziumi oktatásunk, majd 996ban fuzionáltunk a Gömb utcai Közgazdasági Szakközépiskolával bővítve ezzel iskolánk képzési profilját az ügyviteli szakmacsoporttal. 985ben iskolánk egyesült a Dolgozók Bánki Donát Szakközépiskolája Esti Tagozatával, megteremtve az alapját az iskolánk szerkezetébe és képzési célrendszerébe szervesen illeszthető felnőttoktatásnak, annak további fejlesztésének lehetőségét. A Fővárosi Közgyűlés 004. évben határozott, hogy a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata fuzionál iskolánkkal, így bővült a 005. évtől iskolánk képzési profilja az informatikai szakmacsoportos képzéssel. A szakmai képzés racionalizálása valamint a korszerű szakmai gyakorlati képzés megteremtésének érdekében a Fővárosi Közgyűlés pályázat elnyerésével megalapította az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképzési Központot (ÉPTISZK), melynek iskolánk aktív tagja július jétől a Károlyi Gazdasági TISZKnek is a tagiskolája leszünk július jétől alapozó képzést folytathatunk közlekedés szakmacsoportban is a gépészeti, informatikai és ügyviteli szakmacsoportok mellett. Az elmúlt 56 év alatt így jutottunk el jelenlegi szervezeti felépítésünkig, amikorra is kiszínesesedett, gazdagodott iskolánk képzési profilja, híven megőrizve és nem feledve a hagyományokat, azaz hogy mely gyökerekből fejlődött ki e sokrétű képzési tevékenység. Büszkén adhatunk számot arról a ma már közel 00 tanulónak, hogy egy sikeresen működő, többcélú iskola viseli a magyar reformkor nagy alkotójának, Katona Józsefnek a nevét. Fejlődésünk, sikerünk egyik titka, hogy az iskola nevelőtestülete, vezetése mindig érzékenyen reagált az új kihívásokra, alkalmazkodva a mindenkori, újonnan megfogalmazott követelményekhez. Pedagógiai hitvallásunkban a nevelés és oktatás, szakmai képzés mindig azonos értéket képviselt, a tudás és a munka tisztelete mindig összetartozott! Ez az iskolai szellemiség, és a vállalkozó kedvű, hithű, tanuló centrikus pedagógusaink munkája, szellemi kapacitása a garanciája a XXI. elvárásainak megfelelő új típusú iskola kialakításának. 9

10 .3 Iskolánk jelenlegi képzési szerkezete Iskolánk többcélú intézmény, alapvetően az alábbi képzési profilokkal: Műszaki Szakközépiskola Gépészet szakmacsoportos alapozás Informatika szakmacsoportos alapozás Közlekedés szakmacsoportos alapozás Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás Gimnázium (kifutó jelleggel) Felnőttoktatás.3. Gépészet szakmacsoportos alapozás Képzési idő: 4 + év (Az új OKJ szerint a + év a szakképző központban történik) A gépészet szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban. Címe: 04 Bp. Görgey Artúr u.. Mindenkor érvényben lévő OKJben szereplő szakmákra jelentkezhetnek. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző központban..3. Informatika szakmacsoportos alapozás ) Képzési idő: 4 + év (Az új OKJ szerint a + év a szakképző központban történik) A informatika szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban. Címe: 04 Bp. Görgey Artúr u.. Mindenkor érvényben lévő OKJ ben szereplő szakmákra jelentkezhetnek. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző központban. 0

11 ) Nyelvi előkészítő osztály A képzési idő: 5 + év (Az új OKJ szerint) A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják a gépírást, valamint a közismereti tantárgyak esetén, a szinten tartást biztosítjuk. A 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek. Oktatott szakmáink: A mindenkori OKJ előírásnak megfelelően:.3.3 Közlekedés szakmacsoportos alapozás Képzési idő: 4 + év (Az új OKJ szerint a + év a szakképző központban történik) A közlekedés szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola. (mint szakképző központ) Címe: 038 Budapest, Váci út Mindenkor érvényben lévő OKJ ben szereplő szakmákra jelentkezhetnek. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző központban..3.4 Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás ) Hagyományos képzés: 9. évfolyam Képzési idő: 4 év + év (OKJ szerint) Ügyvitel szakmacsoportban folytatott képzés, emeltszintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyamon közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, illetve a Gazdasági TISZK szakképzési évfolyamaira jelentkezhetnek. Oktatott szakmáink: o akkreditált (felsőfokú) jogi asszisztens kifutó jelleggel ) Nyelvi előkészítő osztály: 93. évfolyam A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják a gépírást, a közismereti tantárgyaknál pedig a szinten tartást biztosítjuk. A képzési idő: 5 év A tanulók a 03. évfolyamon az érettségire történő felkészítés mellett szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt az ügyvitel szakmacsoportban. A 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, illetve a Gazdasági TISZK szakképzési évfolyamaira jelentkezhetnek.

12 .3.5 Gimnáziumi képzés Általános tantervű gimnáziumi nevelés és oktatás. Emelt óraszámban biztosítjuk a nyelvoktatást, mindkét idegen nyelvet figyelembe véve. A. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő oktatásban vehetnek részt a tanulók, saját választásuk szerint. Külön óraszámot biztosítunk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, érettségire, versenyekre történő felkészítésre. Nyelvi előkészítő osztály: Ld. Közgazdasági, ill. Informatikai Szakközépiskolánál A Fővárosi Közgyűlés 004. évben úgy döntött, hogy a tanévtől az És gimnázium képzés nem indulhat, óraterveink kifutó rendszerben alkalmazzuk..3.6 Felnőttoktatás A felnőttoktatási tagozaton a 6 év feletti fiatal felnőttek oktatása zajlik a 8/ 000. (IX..) OM rendelete a Kerettantervekről, felnőttoktatásra vonatkozó gimnáziumi típusú kerettanterve alapján. A képzés része az informatikai és nyelvi képzés. A képzés célja az előzetes iskolai végzettség beszámításával az érettségire történő felkészítés. Nappali rendszerű oktatás:. A hét 5 napján, délutáni tanítási időben, saját óratervünk alapján: 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam. A hét 5 napján, délelőtti tanítási időben, a Déry középiskolából átvett óratervek alapján: 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam Esti rendszerű oktatás: A hét 3 napján délutáni tanítási időben, saját óraterveink alapján: 9. évfolyam 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam

13 .4 Az iskola környezete Az iskola jövőképének megfogalmazásakor a számos peremfeltétel mellett kiemelkedő jelentőségű az iskola mikro, és makro környezete, hiszen képzési szolgáltatásaink állandó megújításával harmonizálható a szűkebb, ill. tágabb értelemben vett rendszerhez történő illeszkedés, ami reális célt, feladatot és tartalmat ad képzési tevékenységünknek. Földrajzi adottságunkról elmondható, hogy iskolánk a XIII. kerületben található és a rendszerváltás óta eltelt időszakban egyértelműen megállapítható, hogy az egyik legdinamikusabban, leggyorsabban fejlődő kerület. A nagyipar felszámolása, a gyárak megszűntetése, új kereskedelmi, és szolgáltató központok kialakulása alapvetően változtatta meg a kerület arculatát. Az új manhattan i negyed új munkalehetőséget kínál, de új, korszerűbb szakmai elvárásokkal és követelményekkel, ami egyértelműen hatott az oktatási, nevelési feladatainkra. Kiszélesedett a kerület vonzáskörzete, ami az észak pest megyei városok, települések számára, is fejlesztő hatású. Mindez kedvezően hat az iskola fejlődésére is. Mindemellett új feltételeket jelent a főváros új szakképzés átalakítási rendszerében elfoglalt helyzetünk. Az ÉPTISZK tagjaként, valamint 008. július jétől a Gazdasági TISZK tagjaként részt veszünk a korszerű szakmai képzés megalapozásában, ill. a nevelő, oktató munka harmonizációjában. Ennek megfelelően úgy alakítjuk ki a szakmacsoportos alapozás belső tartalmát, hogy a TISZKek mint fogadó és a szakképzést koncentráltan végző iskolái a lehető legkedvezőbben és észszerűbben be tudják számolni azt a képzés tartalmába és idejébe. Így igyekszünk megfelelni Szakképzés Fejlesztési Stratégia és a gyorsan változó munkaerőpiac igényeinek. Képzési kínálatunkban egyre növekvő szerepet játszik a fenti tendenciák alapján is a felnőttoktatás, ami az érettségi megszerzését, ill. az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, mely új szakmák elsajátítását, átképzéseket, továbbképzéseket biztosít összhangban az Életen áttartó tanulás pozitív szemléletével. Megítélésünk szerint az iskolavezetés és a nevelőtestület rendelkezik azzal a tapasztalattal és szakmai tudással, ami a számos és különböző elvárások, igények, követelmények közötti harmonizációt biztosítja, s teljesíti a feladatát igényes széleskörű általános műveltségű, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésében..5 Az iskola tanulói közössége Diákjaink létszáma a nappali tagozaton jelenleg 808 fő, a felnőttoktatásban 37 fő. Az iskola tanulóinak lakhely szerinti összetétele változó. A tanulók többsége 7580%a, budapesti, főleg a XIII., III., IV., XIV., VII. kerületben lakók, fennmaradó részük Pest megyében Dunakeszi, Fót, Göd, Vác ill. Solymár, Pilisborosjenő, Üröm, Pilisvörösvár, stb. élnek. A tanulók szüleinek 530%a felsőfokú, kb. 50%a középiskolai, a fennmaradó rész általános iskolai ill. szakmunkás végzettségű. A tanulók közel 70%a a teljes családban, 0%a az egyik szülővel, (csonka családban) 0%a nevelőszülővel él. A szülők jelentős kb. 7080%a figyel gyermekének továbbtanulására, aktív és együttműködő partnere az iskolának. A tanulók 7580%a kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezik. A tanulók 3040%a a kedvezőtlen szociális és családi háttérrel folytatja tanulmányait, ami a gyermek és ifjúságvédelmi munkánknak kiemelkedő jelentőséget és fontosságot ad. Kedvezményes tankönyvellátásra a tanulók több mint 50%a jogosult. 3

14 Az iskola beiskolázási lehetőségei a közgazdasági, informatikai, és gimnáziumi képzésben jók, a túljelentkezés mértéke a gimnázium osztályokban kétszeres, a közgazdasági, informatikai osztályainkban kb.,5szeres. A műszaki szakközépiskolában beiskolázási gondokkal küszködtünk, de az elmúlt években másfélszeres túljelentkezést regisztráltunk. Ez egybehangzóan bizonyítja, hogy megnőtt a kereslet a gépészeti szakmacsoportokban oktatott szakmáink iránt, különösen az elméletigényesebb, komplex technikusi szakmákban. A nyelvi előkészítő osztályokban a túljelentkezés kb. szeres. A felnőttoktatásban beiskolázási lehetőségeink jók, sőt, egyre növekszik az érettségi, és a másodszakma megszerzése iránti igény. A tanulók pályaválasztási motivációi eltérőek. A szakközépiskolában jelentős részüket a szakma iránti rokonszenv, az érettségi megszerzése, a továbbtanulási szándék motiválja. A szakképzési évfolyamokon érettségizett tanulóink közel 70%a folyatja tanulmányait. A lemorzsolódás közel 5 0 %. A szakmai képzést a felsőoktatási intézménybe nyert felvételük miatt szakítják meg, a szakma iránti idegenkedés miatt iskolai szinten 3 tanuló fejezi be tanulmányait. Gimnáziumi tanulóink átlagos képességűek, tanulási motivációjuk a továbbtanulási szándékban fejeződik ki. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők 5570%át felveszik. A többi érettségiző diák a szakképzési évfolyamunkon, vagy más szakképző iskolában folytatja tanulmányait. A tanulóink kisebb részét a középiskola elvégzése, az érettségi kötelező megszerzése motiválja. A motiváció ilyen irányú hiánya komoly feladatot és munkát jelent az iskola nevelőtestülete számára. Egyéni foglalkozásokkal, nem tanórai foglalkozások szervezésével, ill. a meggyőzés különböző eszközeivel próbálkozunk a kellő motiváció elérésében. Felnőttoktatásban jelentkező tanulóinkat az érettségi megszerzése, a munkakörökre előírt követelménynek teljesítése motiválja. A lemorzsolódás 530% de ez többnyire a családi, munkahelyi háttérrel és nem a tanulmányi sikertelenséggel magyarázható..6 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere A fenntartó Fővárosi Önkormányzat illetékes Ügyosztályának munkatársaival, az Oktatási Bizottság tagjaival rendszeresen kapcsolatot tartunk, együttműködésünk sikeresnek tekinthető. Meghatározó a kapcsolatrendszerünk az illetékes Minisztériumokkal, a Nemzeti Szakképzési Intézettel, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel. Részt veszünk a központi szakmai programok elkészítésében, lektorálásában. Szakképzésünk vonatkozásában kiemelt jelentőségű a kapcsolatunk Fővárosi Munkaügyi Központtal, a Budapesti Munkaerőpiac Intervenciós Központtal az ÉPTISZKel. Több OKJ szakmában sikeres együttműködés kialakítására van lehetőségünk, részt veszünk az iskolavezetés által is támogatott a tanárok át és továbbképzésében. Ugyancsak bázisiskolaként működhetünk a Holland Magyar Vezetőképző Program keretén belül. Sikeres kapcsolatot építettünk ki a Szerszámgyártók Magyarországi Szövetségével, a Tankönyvesek Országos Szövetségével, a Magyar Gyors és Gépírók Országos Szövetségével. Kiemelt jelentőségű kapcsolatnak tekintjük a Budapesti Műszaki Főiskolával és a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karral történő együttműködésünket. Az elkészült együttműködési megállapodások lényeges eleme, hogy a főiskola és az egyetem által indított akkreditált képzés bázisiskolájává váltunk a 00/003. tanévtől. Az ügyviteli szakmacsoport kapcsolatot tart a Fővárosi Bírósággal és Ügyészséggel. 4

15 A Budapesti Műszaki Főiskola tanárképzése is folyamatosan épít iskolánkra, több tanár szakos hallgató nálunk hospitál, ill. teljesíti tanítási gyakorlatát. Szaktanárainkat felkérik a szakdolgozatok külső konzulenseinek, ill. bírálóinak. Nyelvtanítási területen most építjük (építettük) ki svéd, osztrák, angol, máltai iskolával kapcsolatainkat, elősegítve az eredményes nyelvtanulást. Rendszeresen pályázunk az idegen nyelv saját nyelvi környezetben történő elsajátíttatására, ill. gyakorlására. A szakmai gyakorlati képzési területén több mint félszáz vállalattal, üzemmel, KFTvel, kiadókkal állunk kapcsolatban, a közös együttműködésnek köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük szakképzésünk tartalmát a "piac" igényeinek, elvárásainak megfelelően. A kerületi önkormányzattal is törekszünk a kiegyensúlyozott együttműködésre. A vonzáskörzetben működő általános iskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, közös előkészítőt szervezünk, részt veszünk pályaválasztási szülői értekezleteken, s a nyitott héten gazdag programokkal mutatjuk be iskolánk sokszínű tevékenységét. A kerületi önkormányzat által meghirdetett pályázatokon részt veszünk. Meghatározó a kapcsolatunk a hasonló vagy ugyanolyan képzési célú szakközépiskolákkal, különösen az ÉPTISZK megalakulása után. Hosszú távú szakmai fejlesztési programjainkat egyeztetjük, az egészséges versenyszellem jellemzi együttműködésünket. Kialakulóban, előkészítés alatt áll az emelt szintű érettségire történő felkészítés érdekében, a lehetséges együttműködési megállapodások megkötése. Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a szülőkkel történő együttműködésre. Jól működő szülői szervezet, iskolaszék biztosítja az állandó és rendszeres kapcsolatot az iskolavezetéssel, és tanárokkal. A rendszeres szülői értekezletek, általános szaktanári fogadóórák, az előre egyeztetett személyes beszélgetések aktív és problémafeltáró megoldó kapcsolatot jelentenek mind a szülők, mind a pedagógusok számára. Partnerkapcsolatunkat a Comenius I. program keretében teljes részletességgel felmértük, közvetett és közvetlen partnereinkkel történő kapcsolattartásunk szabályozott és rendszeres, melyet az IMIP szabályzatában rögzítettünk. Kapcsolatunk van a Testnevelési Egyetemmel. Bekapcsolódtunk ÖKO iskolaként az ÖKO Hálózatba. 5

16 II. Az iskola új képzési célrendszere Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. (SzentGyörgyi Albert) Az iskola a képzési célrendszerének megfogalmazásakor a múlt és jelen hagyományából, a jelenlegi képzési szerkezet és az új képzési törvényben megfogalmazott elvárásokból és követelményekből a helyi gazdasági környezet, valamint a munkaerőpiac által támasztott igényekből, a fenntartói racionalizálási program és a közoktatás fejlesztési tervének feltételrendszeréből kell kiindulni. Iskolánk többcélú intézmény, amely igényes középiskolai oktatást folytat, (gimnázium szakközépiskola) preferálva az idegen nyelv, ill. informatika oktatását és amely az általános képzés kimeneti szintjeivel biztosítja a közös alapozású, differenciált szakképzési lehetőségeket..mindezt megerősíti a 004/005. tanévtől a gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályt indítása, a 005/006. tanévtől kezdődően a szakközépiskolában nyelvi előkészítő osztályok indítása. Iskolánk korszerű középiskolaként, széleskörű általános műveltséget nyújt, és egyenrangúan kezeli a közismereti tárgyakat, a. szakmacsoportos alapozást, valamint a speciális szakmai képzést. Egyfelől felkészít az érettségire közép ill. több választható tantárgy esetén emelt szinten így megteremti a továbbhaladás esélyét a felsőoktatási intézményekbe, valamint az OKJ, ill. a felsőfokú akkreditált szakképző évfolyamokra. Korszerű szakközépiskolaként, tanulóink az érettségi után felsőoktatási intézményekbe illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek az ÉPTISZK és a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. A felnőttoktatás keretén belül lehetőséget adunk az érettségire történő felkészítésre, másrészt a felnőttképzésben az átképzésre, további szakmák megszerzésére a gépészeti, ügyviteli, közgazdasági, informatika, kereskedelem és marketing szakmacsoportokban. (Ezzel a sokcélú tevékenységgel az északbudapesti régióban szeretnénk korszerű felnőttoktatási, képzési kínálatot nyújtani.) Az új típusú modellünk szerkezetét a. sz. ábra szemlélteti. A képzések kimeneti szakmai képesítéseit, azt iskola jogi, szakmai jogosítványai, valamint a mindenkori piacgazdaság változó igényei befolyásolják. Az ábrán vázolt iskolai modell, képzési struktúráinak arányainak alakulását nem a felülről jött intézkedések, hanem a beiskolázási lehetőségek, a tanulók érdeklődése, valamint a munkaerőpiac igényeihez, elvárásaihoz igazodó beiskolázási program határozza meg. 6

17 . sz. ábra 7

18 . Képzési típusok Gépészet, informatika és közlekedés szakmacsoportos alapozás A képzési idő: A szakképző központok szerinti. Az első négy évben a tanulók a közismereti tantárgyak, és egy kötelező idegen nyelv tanulása mellett, gépészet, informatika, közlekedés szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt, a 90 évfolyamon emelt szintű (heti 4 óra) (angol, vagy német) nyelvoktatás, a 0 évfolyamtól a második idegen nyelv (francia, orosz, angol, német) biztosított. A tanulók a. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, ill. szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek a felkínált OKJ, illetve új OKJ szakmákban, valamint befejezett 0. évfolyamtól szakiskolában folytathatják tanulmányaikat. A következő szakképző központokban van közvetve továbbtanulási, beszámíthatósági lehetőség: Gépészet, informatika szakmacsoport: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban. Címe: 04 Bp. Görgey Artúr u.. Közlekedés szakmacsoport: Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola. Címe: 038 Budapest, Váci út Az oktatás a központi programok alapján szerveződik. Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás A képzési idő: 4 + év (OKJ szerint kifutó jelleggel) Az első négy évben a tanulók a közismereti tantárgyak és egy kötelező idegen nyelv tanulása mellett ügyvitel szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt. Választásuknak megfelelően a szakmacsoportos alapozás mellett az emelt szintű nyelvoktatás és választásuk szerint a második idegen nyelv oktatása a 0. évfolyamtól biztosított. A tanulók a. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. Kifutó jelleggel oktatott szakmáink: lásd. 3. sz. táblázat Nyelvi előkészítő Ügyvitel szakmacsoportos alapozás A képzési idő: 93. évfolyam Az első évben kiemelt feladat az idegen nyelv illetve az informatika oktatása. Idegen nyelvet (angol vagy német) a tanulók heti órában, informatikát heti 5 órában tanulnak. A gépírás tantárgy keretében biztosítjuk a vakírás elsajátítását. A közismereti tantárgyak esetében gondoskodunk a szinten tartásról, ill. tanulásmódszertan és önismeret, matematika, természettudományos ismeretek, magyar és nyilvános beszéd, történelem és demokratikus állampolgárságra nevelés ismeretanyagot tanítunk. A tanulók számára 3. évfolyamig lehetőség nyílik emelt szintű nyelvi és informatikai érettségi megszerzésére. A tanulók a 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek az ÉPTISZK és a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. 8

19 Gimnázium nyelvi előkészítő A képzési idő: 93. évfolyam (kifutó rendszer) Az első évben kiemelt feladat az idegen nyelv illetve az informatika oktatása. Idegen nyelvet (angol vagy német) a tanulók heti órában, informatikát heti 5 órában tanulnak. A gépírás tantárgy keretében biztosítjuk a vakírás elsajátítását. A közismereti tantárgyak esetében gondoskodunk a szinten tartásról, ill. tanulásmódszertan és önismeret, matematika, természettudományos ismeretek, magyar és nyilvános beszéd, történelem és demokratikus állampolgárságra nevelés ismeretanyagot tanítunk. A tanulók számára 3. évfolyamig lehetőség nyílik emelt szintű nyelvi és informatikai érettségi megszerzésére. A tanulók a 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek az ÉPTISZK és a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. Felnőttoktatás A felnőttoktatási tagozaton gimnáziumi képzés keretében (a Felnőttoktatás kerettanterve alapján) 90. évfolyamokon biztosítjuk az érettségire történő felkészítést. Jelenleg nappali rendszerben 0. évfolyamon, esti rendszerben 90. évfolyamon. Kidolgozott óratervünk van levelező tagozatra is, de ebben a formában nem látjuk biztosítottnak a hallgatók felkészítését a kétszintű érettségi követelményeire (nem is volt rá eddig olyan mérvű igény, hogy indíthattuk volna!), inkább a jövőben szeretnénk kidolgozni a Ktv. 3. (5.) által lehetővé tett új oktatási formát, a távoktatást. Felnőttképzés Az intézményi akkreditációs lajstromszámunk: Al70 A 00. évi CI. Törvény előírásainak megfelelően az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben megteremtjük a lehetőséget a szakmai képzések, átképzések, továbbképzések biztosítására a. sz. táblázatban szereplő szakmákban. A képzéseket csak akkor indítjuk, ha a / 006. (II. 7.) OM rendelet (az OKJ ról) előírásainak megfelelő moduláris rendszerű szakképzések indításának minden feltételét megteremtettük. 9

20 . sz. táblázat Az /006.(II.7) OM rendelet az OKJról alapján tervezett képzéseink 5ös szakmacsoport Gépészet Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő CNC forgácsoló 00 óra Esztergályos 500 óra Ipari anyagvizsgáló 000 óra Műszaki termékminősítő 600 óra Szerszámkészítő 000 óra Szikraforgácsoló 000 óra 7es szakmacsoport Informatika Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Adatbázis adminisztrátor 400 óra Adatbázis tervező 400 óra Adatelemző 400 óra CADCAM informatikus 000 óra Számítógépes műszaki rajzoló 600 óra Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető 000 óra IT biztonság technikus 000 óra IT kereskedő 000 óra Számítógéprendszer karbantartó 000 óra WEB mester 000 óra 5ös szakmacsoport Közgazdaság Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Mérlegképes könyvelő 500 óra Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 750 óra 6os szakmacsoport Ügyvitel Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Gépíró 000 óra Gépíró, szövegszerkesztő 500 óra Jegyzőkönyvvezető 000 óra Iskolatitkár 000 óra Ügyintéző titkár 000 óra 7es szakmacsoport Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Marketing és reklámügyintéző 000 óra Hirdetési ügyintéző 400 óra 0

A KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2012.

A KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2012. A KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 01. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:2014.09.01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:2014.09.01. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:04.09.0. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása,

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:2015.09.01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:2015.09.01. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA OM: 0303 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA FPH038/211/2012. számú előterjesztés 3.12. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Közgyűlési határozat száma: Budapest Főváros

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben