A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM"

Átírás

1 A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM 008.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7. Az iskola adatai 7. Iskolánk rövid története 9.3 Iskolánk jelenlegi képzési szerkezete 0.3. Gépészet szakmacsoportos alapozás 0.3. Informatika szakmacsoportos alapozás Közlekedés szakmacsoportos alapozás.3.4 Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás.3.5 Gimnáziumi képzés.3.6 Felnőttoktatás.4 Az iskola környezete 3.5 Az iskola tanulói közössége 3.6 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 4 II. Az iskola új képzési célrendszere 6. Képzési típusok 8 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 3. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszköze, eljárásai 3.. Pedagógiai alapelvek 3.. A nevelő oktató munka céljai, feladati, eszközei, eljárásai 3 3. Személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztés területei Közösségfejlesztés Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, hagyományápolással kapcsolatos feladatok szervezeti formái, lehetőségei Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség A gyermekvédelmi felelős feladata különösen A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái Az iskola egészségnevelési programja Az egészségfejlesztés fő célkitűzései és megvalósításának területei Az egészségfejlesztés fő területe Az egészségfejlesztési feladatok, programok, és szinterei Tanórai foglalkozások Mindennapi testedzés testnevelés Tanórán kívüli foglalkozások, programok Iskola egészségügyi ellátása. Iskolaorvos, védőnő, szűrővizsgálatok Iskolai ebédlő, büfé Az egészségfejlesztési team Az iskola környezetnevelési programja A környezeti nevelés fő célkitűzései A környezeti nevelés rövidtávú céljai A környezetnevelési feladatok megvalósítása, programjai, szinterei Tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások, programok 39

3 3. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 40 IV. Helyi tantervek 4 4. Óratervek a különböző iskolatípusokban Műszaki szakközépiskola Közgazdasági szakközépiskola Gimnázium Felnőttoktatás 4 4. Tantárgyi tantervek A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamra lépés feltételei Tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az iskolánkban alkalmazott értékelési módszerek Értékelési alapelveink az alábbiakban rögzíthetők Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei szóbeli feleltetésnél A tanulók magatartása és szorgalmának értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei, formái Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése Az írásbeli beszámoltatás rendje Az írásbeli számonkérés formái Az írásbeli számonkérés értékelése Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának rendje Az otthoni felkészülés szerepe Az otthoni felkészülés formái Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése Az otthoni felkészülés ellenőrzése Az otthoni felkészülés koordinációja A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi témakörök Történelem középszintű érettségi témakörök Emberismeret és etika Matematika középszint érettségi témakörök Idegen nyelv középszintű érettségi témakörök Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszintű érettségi témakörök Fizika középszintű érettségi témakörök Informatika középszintű érettségi témakörök Testnevelés középszintű érettségi témakörök Biológia középszintű érettségi témakörök Földrajz középszintű érettségi témakörök Kémia középszintű érettségi témakörök Ügyviteli alapismeretek szakmai idegen nyelv középszintű érettségi témakörök Gépészeti alapismeretek középszintű érettségi témakörök 8 4. Tantárgyi kulcskompetenciák Osztályfőnöki óra keretében Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Emberismeret és etika Matematika Angol, német, francia, orosz nyelv Fizika Informatika Testnevelés és sport Biológia Földünk és környezetünk Kémia Énekzene Mozgókép és médiaismeret 03 3

4 4..6 Rajz és vizuális kultúra Ügyviteli alapismeretek Gépészeti alapismeretek Közlekedési alapismeretek A tanulók fizikai állapotának felmérése A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése V. Szakmai program 7 5. Az iskola szakképzési rendszere 7 5. Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében Szakmai gyakorlati képzéshelyeinek és források bemutatása Szakmai képzés óratervei 7 VI. Záró dokumentumok 6. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 6. Záró rendelkezések 6.3 Az iskolaegészségügyi szolgálat véleménye az egészségnevelési programról 6.4 A pedagógiai program elfogadásának nyilatkozata 3 4

5 BEVEZETŐ "Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, mellyel rendelkezünk, a szellemi erők szövetségét is megszerezzük s a tudományokat is számunkra gyümölcsözővé tesszük." Széchenyi István A közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. többször módosított törvény 006ban történő változásai, valamint a Szakképzési törvény, a szakmai képzési követelmények (OKJ) változása az oktatásinevelési intézmények számára előírja, hogy elkészítsék, módosítsák pedagógiai programjukat és ennek részeként helyi tantervüket. Iskolánk nevelőtestülete és vezetése számára kiemelten fontos a pedagógiai program felülvizsgálata és aktualizálása a mindenkori törvényeknek megfelelően. Szembe kell néznünk önmagunkkal, iskolánk múltjával, hagyományaival, az eddigi változások eredményével. Helyzetelemzést készítettünk. Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) keretében iskolánk tanárai, diákjai, szülői szervezete segítségével értékeltük, múltunkat, jelenünket. A feldolgozott adatok sokat segítenek önmeghatározásunk és jövőképünk megfogalmazásában. Kikérjük a velünk kapcsolatban álló szakmai szervezetek vállalatok, egyesületek, kiadók, felsőoktatási intézmények véleményét munkánkról, végzett tanulóink felkészültségéről. Megkérdezzük elvárásaikat, és megkeressük a közös együttműködés lehetőségeit. Mindezek alapján kiegészítjük és módosítjuk a pedagógiai programunkat, ami megítélésünk szerint az XXI. század elvárásainak megfelelő egységes, alapozó képzést folytat, alapvetően biztosítva a vonzáskörzetben élők igényes középiskolai oktatását, a többcélú, szakmacsoportos alapozó oktatást, gépészet, informatika, közlekedés és ügyvitel szakmacsoportokban, a felnőttek iskolarendszerű érettségire felkészítő oktatását, szakképzését, átképzését, továbbképzését, az esélyegyenlőtlenséggel érkezők rövidebbhosszabb távon történő célba juttatását. Bízom benne, aki elolvassa pedagógiai programunkat legyen az bárki, meggyőződhet arról, hogy iskolánk nevelőtestülete és vezetése átgondolt, "tanulóközpontú", igényes oktatónevelő munkát folytat, szorosan együttműködve a diákok, szülők közösségével, szakmai szervezetekkel. Budapest, 008. június. Dr. Solymosiné Vatai Emília igazgató 5

6 A program alapvető jogi alapjai Az iskola pedagógiai és szakmai programja a következő jogszabályok és dokumentumok szem előtt tartásával készült: a Közoktatásról szóló többször módosított 993. évi LXXIX. Törvény a Szakképzésről szóló 993. évi LXXVI. Törvény egységes szerkezetbe foglalt szövege a Felnőttképzésről szóló 00. évi CI. Törvény (többször módosított) az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/00. (IV. 4.) OM rendelet az érettségi vizsgaszabályzat kiadásáról 00/997. (VI. 3.) Korm. rendelet a / 006. (II. 7.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kifutó rendszerben a 37/003 (XII. 7.) OM rendelet az OKJról) a 8/000 (IX..) OM rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a Kormány 43/003 (XII. 7) rendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és az azt módosító 0/ 007. (VII. 3.) Kormány rendelet 0/007. (VII. 3.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 88/007. (XI. 9.) Fővárosi Közgyűlés határozata a tanév rendjéről évenként kiadott OKM rendelet jelen esetben a 7/008. (V. 9.) OKM rendelet a 008/009. tanév rendjéről /994. (VI. 8.) MKM többször módosított rendelet a nevelésioktatási intézmények rendjéről 6/997 (IX. 3) NM rendelete az iskolaegészségügyi ellátásról 6/004 (V. 8) OM GyISM együttes rendelete az iskolai sportrendezvényekről / 005. (III..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről az egészségügy évtizedének Johan Béla Nemzeti programja OM Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez OM Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez a szervezés során figyelembe vesszük a Fővárosi Önkormányzat rendelkezéseit, a szülői és tanulói képviseletekre vonatkozó törvényi előírásokat az iskolai Nevelési Pedagógiai és Képzési Program tartalmát a Közoktatási törvény 44. és 48. ai alapján határozzuk meg a szakmacsoportos alapozás tervei az FPPTI. Szakmacsoportos kerettantervi ajánlásai alapján a fogadó TISZK ekkel egyeztetett módon készült 6

7 I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere. Az iskola adatai Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az intézmény székhelye: 38 Budapest, Váci út 07. Az intézmény telephelye: Az intézmény típusa: Az intézmény alapítója: Az intézmény felügyeleti szerve: Az intézmény működési területe: Az intézmény jogállása: szakközépiskola, szakiskola, gimnázium Budapest Főváros Önkormányzata 05 Budapest, Városház u. 9. Budapest Főváros Közgyűlése 05 Budapest, Városház u. 9. Budapest és Pest megye Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény alaptevékenysége: 853 Általános középfokú oktatás 853 Szakmai középfokú oktatás 680 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 569 Egyéb vendéglátás Az intézmény szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás Az intézmény alapvető szakfeladata: 8077 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Az intézmény további szakfeladatai: 8044 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 8066 Gimnáziumi felnőttoktatás 8088 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása 8099 Szakközépiskolai felnőttoktatás 804 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 805 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 8036 Szakiskolai felnőttoktatás 804 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 8063 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 8053 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 5533 Iskolai intézményi közétkeztetés 554 Munkahelyi vendéglátás 7

8 Évfolyamok száma Gimnázium: nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (93) (kifutó jelleggel) Szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon 4 (9) középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (93) szakképző évfolyamokon: (a hatályos OKJ szerint kifutó jelleggel) Szakiskola: általános műveltséget megalapozó évfolyamok: (90) szakképző évfolyamokon: (a hatályos OKJ szerint kifutó jelleggel) Az intézménybe felvehető tanulólétszám: Nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 000 fő Nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye 900 fő Szakmai képzés Szakmacsoportok: Gépészet Informatika Közlekedés Ügyvitel A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése és A szakképzésről szóló 993. évi LXXVI. Törvény. (5) bekezdése alapján a Gépészet és Informatika szakmacsoportban az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, az Ügyvitel szakmacsoportban a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, a Közlekedés szakmacsoportban a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola készíti fel a szakképzési évfolyam követelményeire az intézményben végzett tanulókat. Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: A felnőttképzésről szóló 00. évi CI. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján. Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése Egyéb oktatási tevékenység Saját gépjármű üzemeltetése Saját konyha üzemeltetése Tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése 8

9 . Iskolánk rövid története Mottó: Aki újjá épít, az a múlt jegyében együttműködik az idővel, megragadja vagy átalakítja annak szellemét, állomásokként segíti a jövőben a vezető útját, az megtalálja a kövek mögött a források titkát. Alapítási éve 95. sz. Szakmunkásképző Intézet az MTH irányítása alatt, majd 968tól. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola a MÜM irányítása alatt. 980tól. sz. Katona József Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola. 986ban indult a szakközépiskolai képzésre épülő 4+es rendszerű technikusképzés. Az ötödik év elvégzése után technikus képesítést kaphattak a tanulók a gépészeti szakmacsoportban. 990ben kezdődött gimnáziumi oktatásunk, majd 996ban fuzionáltunk a Gömb utcai Közgazdasági Szakközépiskolával bővítve ezzel iskolánk képzési profilját az ügyviteli szakmacsoporttal. 985ben iskolánk egyesült a Dolgozók Bánki Donát Szakközépiskolája Esti Tagozatával, megteremtve az alapját az iskolánk szerkezetébe és képzési célrendszerébe szervesen illeszthető felnőttoktatásnak, annak további fejlesztésének lehetőségét. A Fővárosi Közgyűlés 004. évben határozott, hogy a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata fuzionál iskolánkkal, így bővült a 005. évtől iskolánk képzési profilja az informatikai szakmacsoportos képzéssel. A szakmai képzés racionalizálása valamint a korszerű szakmai gyakorlati képzés megteremtésének érdekében a Fővárosi Közgyűlés pályázat elnyerésével megalapította az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképzési Központot (ÉPTISZK), melynek iskolánk aktív tagja július jétől a Károlyi Gazdasági TISZKnek is a tagiskolája leszünk július jétől alapozó képzést folytathatunk közlekedés szakmacsoportban is a gépészeti, informatikai és ügyviteli szakmacsoportok mellett. Az elmúlt 56 év alatt így jutottunk el jelenlegi szervezeti felépítésünkig, amikorra is kiszínesesedett, gazdagodott iskolánk képzési profilja, híven megőrizve és nem feledve a hagyományokat, azaz hogy mely gyökerekből fejlődött ki e sokrétű képzési tevékenység. Büszkén adhatunk számot arról a ma már közel 00 tanulónak, hogy egy sikeresen működő, többcélú iskola viseli a magyar reformkor nagy alkotójának, Katona Józsefnek a nevét. Fejlődésünk, sikerünk egyik titka, hogy az iskola nevelőtestülete, vezetése mindig érzékenyen reagált az új kihívásokra, alkalmazkodva a mindenkori, újonnan megfogalmazott követelményekhez. Pedagógiai hitvallásunkban a nevelés és oktatás, szakmai képzés mindig azonos értéket képviselt, a tudás és a munka tisztelete mindig összetartozott! Ez az iskolai szellemiség, és a vállalkozó kedvű, hithű, tanuló centrikus pedagógusaink munkája, szellemi kapacitása a garanciája a XXI. elvárásainak megfelelő új típusú iskola kialakításának. 9

10 .3 Iskolánk jelenlegi képzési szerkezete Iskolánk többcélú intézmény, alapvetően az alábbi képzési profilokkal: Műszaki Szakközépiskola Gépészet szakmacsoportos alapozás Informatika szakmacsoportos alapozás Közlekedés szakmacsoportos alapozás Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás Gimnázium (kifutó jelleggel) Felnőttoktatás.3. Gépészet szakmacsoportos alapozás Képzési idő: 4 + év (Az új OKJ szerint a + év a szakképző központban történik) A gépészet szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban. Címe: 04 Bp. Görgey Artúr u.. Mindenkor érvényben lévő OKJben szereplő szakmákra jelentkezhetnek. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző központban..3. Informatika szakmacsoportos alapozás ) Képzési idő: 4 + év (Az új OKJ szerint a + év a szakképző központban történik) A informatika szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban. Címe: 04 Bp. Görgey Artúr u.. Mindenkor érvényben lévő OKJ ben szereplő szakmákra jelentkezhetnek. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző központban. 0

11 ) Nyelvi előkészítő osztály A képzési idő: 5 + év (Az új OKJ szerint) A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják a gépírást, valamint a közismereti tantárgyak esetén, a szinten tartást biztosítjuk. A 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek. Oktatott szakmáink: A mindenkori OKJ előírásnak megfelelően:.3.3 Közlekedés szakmacsoportos alapozás Képzési idő: 4 + év (Az új OKJ szerint a + év a szakképző központban történik) A közlekedés szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola. (mint szakképző központ) Címe: 038 Budapest, Váci út Mindenkor érvényben lévő OKJ ben szereplő szakmákra jelentkezhetnek. Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző központban..3.4 Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás ) Hagyományos képzés: 9. évfolyam Képzési idő: 4 év + év (OKJ szerint) Ügyvitel szakmacsoportban folytatott képzés, emeltszintű nyelvoktatással. A tanulók a 9. évfolyamon közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, illetve a Gazdasági TISZK szakképzési évfolyamaira jelentkezhetnek. Oktatott szakmáink: o akkreditált (felsőfokú) jogi asszisztens kifutó jelleggel ) Nyelvi előkészítő osztály: 93. évfolyam A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják a gépírást, a közismereti tantárgyaknál pedig a szinten tartást biztosítjuk. A képzési idő: 5 év A tanulók a 03. évfolyamon az érettségire történő felkészítés mellett szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt az ügyvitel szakmacsoportban. A 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, illetve a Gazdasági TISZK szakképzési évfolyamaira jelentkezhetnek.

12 .3.5 Gimnáziumi képzés Általános tantervű gimnáziumi nevelés és oktatás. Emelt óraszámban biztosítjuk a nyelvoktatást, mindkét idegen nyelvet figyelembe véve. A. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő oktatásban vehetnek részt a tanulók, saját választásuk szerint. Külön óraszámot biztosítunk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, érettségire, versenyekre történő felkészítésre. Nyelvi előkészítő osztály: Ld. Közgazdasági, ill. Informatikai Szakközépiskolánál A Fővárosi Közgyűlés 004. évben úgy döntött, hogy a tanévtől az És gimnázium képzés nem indulhat, óraterveink kifutó rendszerben alkalmazzuk..3.6 Felnőttoktatás A felnőttoktatási tagozaton a 6 év feletti fiatal felnőttek oktatása zajlik a 8/ 000. (IX..) OM rendelete a Kerettantervekről, felnőttoktatásra vonatkozó gimnáziumi típusú kerettanterve alapján. A képzés része az informatikai és nyelvi képzés. A képzés célja az előzetes iskolai végzettség beszámításával az érettségire történő felkészítés. Nappali rendszerű oktatás:. A hét 5 napján, délutáni tanítási időben, saját óratervünk alapján: 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam. A hét 5 napján, délelőtti tanítási időben, a Déry középiskolából átvett óratervek alapján: 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam Esti rendszerű oktatás: A hét 3 napján délutáni tanítási időben, saját óraterveink alapján: 9. évfolyam 0. évfolyam. évfolyam. évfolyam

13 .4 Az iskola környezete Az iskola jövőképének megfogalmazásakor a számos peremfeltétel mellett kiemelkedő jelentőségű az iskola mikro, és makro környezete, hiszen képzési szolgáltatásaink állandó megújításával harmonizálható a szűkebb, ill. tágabb értelemben vett rendszerhez történő illeszkedés, ami reális célt, feladatot és tartalmat ad képzési tevékenységünknek. Földrajzi adottságunkról elmondható, hogy iskolánk a XIII. kerületben található és a rendszerváltás óta eltelt időszakban egyértelműen megállapítható, hogy az egyik legdinamikusabban, leggyorsabban fejlődő kerület. A nagyipar felszámolása, a gyárak megszűntetése, új kereskedelmi, és szolgáltató központok kialakulása alapvetően változtatta meg a kerület arculatát. Az új manhattan i negyed új munkalehetőséget kínál, de új, korszerűbb szakmai elvárásokkal és követelményekkel, ami egyértelműen hatott az oktatási, nevelési feladatainkra. Kiszélesedett a kerület vonzáskörzete, ami az észak pest megyei városok, települések számára, is fejlesztő hatású. Mindez kedvezően hat az iskola fejlődésére is. Mindemellett új feltételeket jelent a főváros új szakképzés átalakítási rendszerében elfoglalt helyzetünk. Az ÉPTISZK tagjaként, valamint 008. július jétől a Gazdasági TISZK tagjaként részt veszünk a korszerű szakmai képzés megalapozásában, ill. a nevelő, oktató munka harmonizációjában. Ennek megfelelően úgy alakítjuk ki a szakmacsoportos alapozás belső tartalmát, hogy a TISZKek mint fogadó és a szakképzést koncentráltan végző iskolái a lehető legkedvezőbben és észszerűbben be tudják számolni azt a képzés tartalmába és idejébe. Így igyekszünk megfelelni Szakképzés Fejlesztési Stratégia és a gyorsan változó munkaerőpiac igényeinek. Képzési kínálatunkban egyre növekvő szerepet játszik a fenti tendenciák alapján is a felnőttoktatás, ami az érettségi megszerzését, ill. az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, mely új szakmák elsajátítását, átképzéseket, továbbképzéseket biztosít összhangban az Életen áttartó tanulás pozitív szemléletével. Megítélésünk szerint az iskolavezetés és a nevelőtestület rendelkezik azzal a tapasztalattal és szakmai tudással, ami a számos és különböző elvárások, igények, követelmények közötti harmonizációt biztosítja, s teljesíti a feladatát igényes széleskörű általános műveltségű, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésében..5 Az iskola tanulói közössége Diákjaink létszáma a nappali tagozaton jelenleg 808 fő, a felnőttoktatásban 37 fő. Az iskola tanulóinak lakhely szerinti összetétele változó. A tanulók többsége 7580%a, budapesti, főleg a XIII., III., IV., XIV., VII. kerületben lakók, fennmaradó részük Pest megyében Dunakeszi, Fót, Göd, Vác ill. Solymár, Pilisborosjenő, Üröm, Pilisvörösvár, stb. élnek. A tanulók szüleinek 530%a felsőfokú, kb. 50%a középiskolai, a fennmaradó rész általános iskolai ill. szakmunkás végzettségű. A tanulók közel 70%a a teljes családban, 0%a az egyik szülővel, (csonka családban) 0%a nevelőszülővel él. A szülők jelentős kb. 7080%a figyel gyermekének továbbtanulására, aktív és együttműködő partnere az iskolának. A tanulók 7580%a kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezik. A tanulók 3040%a a kedvezőtlen szociális és családi háttérrel folytatja tanulmányait, ami a gyermek és ifjúságvédelmi munkánknak kiemelkedő jelentőséget és fontosságot ad. Kedvezményes tankönyvellátásra a tanulók több mint 50%a jogosult. 3

14 Az iskola beiskolázási lehetőségei a közgazdasági, informatikai, és gimnáziumi képzésben jók, a túljelentkezés mértéke a gimnázium osztályokban kétszeres, a közgazdasági, informatikai osztályainkban kb.,5szeres. A műszaki szakközépiskolában beiskolázási gondokkal küszködtünk, de az elmúlt években másfélszeres túljelentkezést regisztráltunk. Ez egybehangzóan bizonyítja, hogy megnőtt a kereslet a gépészeti szakmacsoportokban oktatott szakmáink iránt, különösen az elméletigényesebb, komplex technikusi szakmákban. A nyelvi előkészítő osztályokban a túljelentkezés kb. szeres. A felnőttoktatásban beiskolázási lehetőségeink jók, sőt, egyre növekszik az érettségi, és a másodszakma megszerzése iránti igény. A tanulók pályaválasztási motivációi eltérőek. A szakközépiskolában jelentős részüket a szakma iránti rokonszenv, az érettségi megszerzése, a továbbtanulási szándék motiválja. A szakképzési évfolyamokon érettségizett tanulóink közel 70%a folyatja tanulmányait. A lemorzsolódás közel 5 0 %. A szakmai képzést a felsőoktatási intézménybe nyert felvételük miatt szakítják meg, a szakma iránti idegenkedés miatt iskolai szinten 3 tanuló fejezi be tanulmányait. Gimnáziumi tanulóink átlagos képességűek, tanulási motivációjuk a továbbtanulási szándékban fejeződik ki. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők 5570%át felveszik. A többi érettségiző diák a szakképzési évfolyamunkon, vagy más szakképző iskolában folytatja tanulmányait. A tanulóink kisebb részét a középiskola elvégzése, az érettségi kötelező megszerzése motiválja. A motiváció ilyen irányú hiánya komoly feladatot és munkát jelent az iskola nevelőtestülete számára. Egyéni foglalkozásokkal, nem tanórai foglalkozások szervezésével, ill. a meggyőzés különböző eszközeivel próbálkozunk a kellő motiváció elérésében. Felnőttoktatásban jelentkező tanulóinkat az érettségi megszerzése, a munkakörökre előírt követelménynek teljesítése motiválja. A lemorzsolódás 530% de ez többnyire a családi, munkahelyi háttérrel és nem a tanulmányi sikertelenséggel magyarázható..6 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere A fenntartó Fővárosi Önkormányzat illetékes Ügyosztályának munkatársaival, az Oktatási Bizottság tagjaival rendszeresen kapcsolatot tartunk, együttműködésünk sikeresnek tekinthető. Meghatározó a kapcsolatrendszerünk az illetékes Minisztériumokkal, a Nemzeti Szakképzési Intézettel, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel. Részt veszünk a központi szakmai programok elkészítésében, lektorálásában. Szakképzésünk vonatkozásában kiemelt jelentőségű a kapcsolatunk Fővárosi Munkaügyi Központtal, a Budapesti Munkaerőpiac Intervenciós Központtal az ÉPTISZKel. Több OKJ szakmában sikeres együttműködés kialakítására van lehetőségünk, részt veszünk az iskolavezetés által is támogatott a tanárok át és továbbképzésében. Ugyancsak bázisiskolaként működhetünk a Holland Magyar Vezetőképző Program keretén belül. Sikeres kapcsolatot építettünk ki a Szerszámgyártók Magyarországi Szövetségével, a Tankönyvesek Országos Szövetségével, a Magyar Gyors és Gépírók Országos Szövetségével. Kiemelt jelentőségű kapcsolatnak tekintjük a Budapesti Műszaki Főiskolával és a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karral történő együttműködésünket. Az elkészült együttműködési megállapodások lényeges eleme, hogy a főiskola és az egyetem által indított akkreditált képzés bázisiskolájává váltunk a 00/003. tanévtől. Az ügyviteli szakmacsoport kapcsolatot tart a Fővárosi Bírósággal és Ügyészséggel. 4

15 A Budapesti Műszaki Főiskola tanárképzése is folyamatosan épít iskolánkra, több tanár szakos hallgató nálunk hospitál, ill. teljesíti tanítási gyakorlatát. Szaktanárainkat felkérik a szakdolgozatok külső konzulenseinek, ill. bírálóinak. Nyelvtanítási területen most építjük (építettük) ki svéd, osztrák, angol, máltai iskolával kapcsolatainkat, elősegítve az eredményes nyelvtanulást. Rendszeresen pályázunk az idegen nyelv saját nyelvi környezetben történő elsajátíttatására, ill. gyakorlására. A szakmai gyakorlati képzési területén több mint félszáz vállalattal, üzemmel, KFTvel, kiadókkal állunk kapcsolatban, a közös együttműködésnek köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük szakképzésünk tartalmát a "piac" igényeinek, elvárásainak megfelelően. A kerületi önkormányzattal is törekszünk a kiegyensúlyozott együttműködésre. A vonzáskörzetben működő általános iskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, közös előkészítőt szervezünk, részt veszünk pályaválasztási szülői értekezleteken, s a nyitott héten gazdag programokkal mutatjuk be iskolánk sokszínű tevékenységét. A kerületi önkormányzat által meghirdetett pályázatokon részt veszünk. Meghatározó a kapcsolatunk a hasonló vagy ugyanolyan képzési célú szakközépiskolákkal, különösen az ÉPTISZK megalakulása után. Hosszú távú szakmai fejlesztési programjainkat egyeztetjük, az egészséges versenyszellem jellemzi együttműködésünket. Kialakulóban, előkészítés alatt áll az emelt szintű érettségire történő felkészítés érdekében, a lehetséges együttműködési megállapodások megkötése. Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a szülőkkel történő együttműködésre. Jól működő szülői szervezet, iskolaszék biztosítja az állandó és rendszeres kapcsolatot az iskolavezetéssel, és tanárokkal. A rendszeres szülői értekezletek, általános szaktanári fogadóórák, az előre egyeztetett személyes beszélgetések aktív és problémafeltáró megoldó kapcsolatot jelentenek mind a szülők, mind a pedagógusok számára. Partnerkapcsolatunkat a Comenius I. program keretében teljes részletességgel felmértük, közvetett és közvetlen partnereinkkel történő kapcsolattartásunk szabályozott és rendszeres, melyet az IMIP szabályzatában rögzítettünk. Kapcsolatunk van a Testnevelési Egyetemmel. Bekapcsolódtunk ÖKO iskolaként az ÖKO Hálózatba. 5

16 II. Az iskola új képzési célrendszere Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. (SzentGyörgyi Albert) Az iskola a képzési célrendszerének megfogalmazásakor a múlt és jelen hagyományából, a jelenlegi képzési szerkezet és az új képzési törvényben megfogalmazott elvárásokból és követelményekből a helyi gazdasági környezet, valamint a munkaerőpiac által támasztott igényekből, a fenntartói racionalizálási program és a közoktatás fejlesztési tervének feltételrendszeréből kell kiindulni. Iskolánk többcélú intézmény, amely igényes középiskolai oktatást folytat, (gimnázium szakközépiskola) preferálva az idegen nyelv, ill. informatika oktatását és amely az általános képzés kimeneti szintjeivel biztosítja a közös alapozású, differenciált szakképzési lehetőségeket..mindezt megerősíti a 004/005. tanévtől a gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályt indítása, a 005/006. tanévtől kezdődően a szakközépiskolában nyelvi előkészítő osztályok indítása. Iskolánk korszerű középiskolaként, széleskörű általános műveltséget nyújt, és egyenrangúan kezeli a közismereti tárgyakat, a. szakmacsoportos alapozást, valamint a speciális szakmai képzést. Egyfelől felkészít az érettségire közép ill. több választható tantárgy esetén emelt szinten így megteremti a továbbhaladás esélyét a felsőoktatási intézményekbe, valamint az OKJ, ill. a felsőfokú akkreditált szakképző évfolyamokra. Korszerű szakközépiskolaként, tanulóink az érettségi után felsőoktatási intézményekbe illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek az ÉPTISZK és a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. A felnőttoktatás keretén belül lehetőséget adunk az érettségire történő felkészítésre, másrészt a felnőttképzésben az átképzésre, további szakmák megszerzésére a gépészeti, ügyviteli, közgazdasági, informatika, kereskedelem és marketing szakmacsoportokban. (Ezzel a sokcélú tevékenységgel az északbudapesti régióban szeretnénk korszerű felnőttoktatási, képzési kínálatot nyújtani.) Az új típusú modellünk szerkezetét a. sz. ábra szemlélteti. A képzések kimeneti szakmai képesítéseit, azt iskola jogi, szakmai jogosítványai, valamint a mindenkori piacgazdaság változó igényei befolyásolják. Az ábrán vázolt iskolai modell, képzési struktúráinak arányainak alakulását nem a felülről jött intézkedések, hanem a beiskolázási lehetőségek, a tanulók érdeklődése, valamint a munkaerőpiac igényeihez, elvárásaihoz igazodó beiskolázási program határozza meg. 6

17 . sz. ábra 7

18 . Képzési típusok Gépészet, informatika és közlekedés szakmacsoportos alapozás A képzési idő: A szakképző központok szerinti. Az első négy évben a tanulók a közismereti tantárgyak, és egy kötelező idegen nyelv tanulása mellett, gépészet, informatika, közlekedés szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt, a 90 évfolyamon emelt szintű (heti 4 óra) (angol, vagy német) nyelvoktatás, a 0 évfolyamtól a második idegen nyelv (francia, orosz, angol, német) biztosított. A tanulók a. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, ill. szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek a felkínált OKJ, illetve új OKJ szakmákban, valamint befejezett 0. évfolyamtól szakiskolában folytathatják tanulmányaikat. A következő szakképző központokban van közvetve továbbtanulási, beszámíthatósági lehetőség: Gépészet, informatika szakmacsoport: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban. Címe: 04 Bp. Görgey Artúr u.. Közlekedés szakmacsoport: Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola. Címe: 038 Budapest, Váci út Az oktatás a központi programok alapján szerveződik. Közgazdasági Szakközépiskola Ügyvitel szakmacsoportos alapozás A képzési idő: 4 + év (OKJ szerint kifutó jelleggel) Az első négy évben a tanulók a közismereti tantárgyak és egy kötelező idegen nyelv tanulása mellett ügyvitel szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt. Választásuknak megfelelően a szakmacsoportos alapozás mellett az emelt szintű nyelvoktatás és választásuk szerint a második idegen nyelv oktatása a 0. évfolyamtól biztosított. A tanulók a. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. Kifutó jelleggel oktatott szakmáink: lásd. 3. sz. táblázat Nyelvi előkészítő Ügyvitel szakmacsoportos alapozás A képzési idő: 93. évfolyam Az első évben kiemelt feladat az idegen nyelv illetve az informatika oktatása. Idegen nyelvet (angol vagy német) a tanulók heti órában, informatikát heti 5 órában tanulnak. A gépírás tantárgy keretében biztosítjuk a vakírás elsajátítását. A közismereti tantárgyak esetében gondoskodunk a szinten tartásról, ill. tanulásmódszertan és önismeret, matematika, természettudományos ismeretek, magyar és nyilvános beszéd, történelem és demokratikus állampolgárságra nevelés ismeretanyagot tanítunk. A tanulók számára 3. évfolyamig lehetőség nyílik emelt szintű nyelvi és informatikai érettségi megszerzésére. A tanulók a 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek az ÉPTISZK és a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. 8

19 Gimnázium nyelvi előkészítő A képzési idő: 93. évfolyam (kifutó rendszer) Az első évben kiemelt feladat az idegen nyelv illetve az informatika oktatása. Idegen nyelvet (angol vagy német) a tanulók heti órában, informatikát heti 5 órában tanulnak. A gépírás tantárgy keretében biztosítjuk a vakírás elsajátítását. A közismereti tantárgyak esetében gondoskodunk a szinten tartásról, ill. tanulásmódszertan és önismeret, matematika, természettudományos ismeretek, magyar és nyilvános beszéd, történelem és demokratikus állampolgárságra nevelés ismeretanyagot tanítunk. A tanulók számára 3. évfolyamig lehetőség nyílik emelt szintű nyelvi és informatikai érettségi megszerzésére. A tanulók a 3. év végén érettségi vizsgát tesznek, felsőoktatási intézményekbe, illetve szakképzési évfolyamokra jelentkezhetnek az ÉPTISZK és a Gazdasági TISZK által felkínált szakmákban. Felnőttoktatás A felnőttoktatási tagozaton gimnáziumi képzés keretében (a Felnőttoktatás kerettanterve alapján) 90. évfolyamokon biztosítjuk az érettségire történő felkészítést. Jelenleg nappali rendszerben 0. évfolyamon, esti rendszerben 90. évfolyamon. Kidolgozott óratervünk van levelező tagozatra is, de ebben a formában nem látjuk biztosítottnak a hallgatók felkészítését a kétszintű érettségi követelményeire (nem is volt rá eddig olyan mérvű igény, hogy indíthattuk volna!), inkább a jövőben szeretnénk kidolgozni a Ktv. 3. (5.) által lehetővé tett új oktatási formát, a távoktatást. Felnőttképzés Az intézményi akkreditációs lajstromszámunk: Al70 A 00. évi CI. Törvény előírásainak megfelelően az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben megteremtjük a lehetőséget a szakmai képzések, átképzések, továbbképzések biztosítására a. sz. táblázatban szereplő szakmákban. A képzéseket csak akkor indítjuk, ha a / 006. (II. 7.) OM rendelet (az OKJ ról) előírásainak megfelelő moduláris rendszerű szakképzések indításának minden feltételét megteremtettük. 9

20 . sz. táblázat Az /006.(II.7) OM rendelet az OKJról alapján tervezett képzéseink 5ös szakmacsoport Gépészet Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő CNC forgácsoló 00 óra Esztergályos 500 óra Ipari anyagvizsgáló 000 óra Műszaki termékminősítő 600 óra Szerszámkészítő 000 óra Szikraforgácsoló 000 óra 7es szakmacsoport Informatika Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Adatbázis adminisztrátor 400 óra Adatbázis tervező 400 óra Adatelemző 400 óra CADCAM informatikus 000 óra Számítógépes műszaki rajzoló 600 óra Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető 000 óra IT biztonság technikus 000 óra IT kereskedő 000 óra Számítógéprendszer karbantartó 000 óra WEB mester 000 óra 5ös szakmacsoport Közgazdaság Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Mérlegképes könyvelő 500 óra Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 750 óra 6os szakmacsoport Ügyvitel Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Gépíró 000 óra Gépíró, szövegszerkesztő 500 óra Jegyzőkönyvvezető 000 óra Iskolatitkár 000 óra Ügyintéző titkár 000 óra 7es szakmacsoport Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Szakképzés azonosító száma Megnevezés Képzési idő Marketing és reklámügyintéző 000 óra Hirdetési ügyintéző 400 óra 0

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata... 4 Pedagógiai alapelveink... 5 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. AJÁNLÁS Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben