Lesions resembling radial scar of the breast Is preoperative biopsy of the radial scar needed?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lesions resembling radial scar of the breast Is preoperative biopsy of the radial scar needed?"

Átírás

1 Terhesség alatt végzett sürgősségi képalkotó vizsgálatok Emergency imaging in pregnant women dr. Borbély Krisztina, dr. Kathia Chaumoître, dr. Forrai Gábor Tájékoztatás terhes nőn végzett képalkotó vizsgálat alkalmával Imaging performed on the pregnant woman: what needs to be known dr. Dósa Ágnes Diagnosztikai radiológiai vizsgálatok sugárvédelmi vonatkozásai terhesség alatt Radiation protection during diagnostic radiological examinations in pregnancy dr. Pellet Sándor Kettős energiájú képalkotás CT-vel CT-vizsgálat két röntgencsővel Dual energy computed tomography dual-source CT A sugaras hegre jellemző morfológiájú elváltozások az emlőben Szükséges-e preoperatív biopszia radial scar esetén? Lesions resembling radial scar of the breast Is preoperative biopsy of the radial scar needed? dr. Weninger Csaba, dr. Csete Mónika, dr. Szukits Sándor, dr. Dérczy Katalin, dr. Várady Edit, dr. Battyány István dr. Sebő Éva, dr. Sarkadi László, dr. Kovács Ilona, dr. Tóth Dezső, dr. Bágyi Péter A pécsi jezsuita gimnáziumtól a gyermekklinika röntgenosztályáig Weisenbach János 75 éves dr. Lombay Bé la

2 Havonta megjelenő online folyóirat A MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ÉS A RADIOLOGIA.HU PORTÁL KÖZÖS KIADVÁNYA 2 A Magyar Radiológia Online célja, hogy a radiológiai diagnosztika (hagyományos röntgendiagnosztika, CT, MR, UH, DSA, intervenciós radiológia) és terápia, a sugárfizika, a sugárbiológia és a röntgentechnika, a nukleáris medicina, ezenkívül a klinikai társszakmák területéről interdiszciplináris jellegű tudományos eredményeket közöljön, illetve folyamatosan hírt adjon a Magyar Radiológusok Társasága életéről. A kéziratokat, kérjük, online úton küldjék a főszerkesztő részére: Magyar Radiológia Online. Minden jog fenntartva. Az online megjelent közlemények egy része előzetes megegyezés alapján a Magyar Radiológiában, a Magyar Radiológusok Társaságának hivatalos folyóiratában is megjelentethető a szerző engedélyével. A megjelent anyagnak vagy egy részének bármely formában való másolásához, felhasználásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztőség és a radiologia.hu írásbeli hozzájárulása szükséges. Hirdetésekről, reklámanyag közlésének feltételeiről a radiologia. hu ad felvilágosítást. A monthly online journal devoted to all fields of clinical radiology and allied sciences owned and published by the Society of Hungarian Radiologists and radiologia.hu website, Budapest. The aim of the Journal is to publish scientific papers of these topics. Further to inform members about news and events of the Society. The official language of the journal is Hungarian but the editors encourage authors for publication in English language. Papers should be sent to the editor-in-chief: MAGYAR RADIOLÓGIA ONLINE (MRO) A MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ÉS A RADIOLOGIA. HU PORTÁL KÖZÖS KIADVÁNYA Alapítva 2010-ben HUNGARIAN RADIOLOGY ONLINE (HRO) ONLINE JOURNAL OF THE SOCIETY OF HUNGARIAN RADIOLOGISTS AND RADIOLOGIA.HU WEBSITE Established in 2010 Főszerkesztő Editor in Chief Lombay Béla Főszerkesztő-helyettesek Deputy Editors Bérczi Viktor, Harkányi Zoltán, Németh Éva Szerkesztők Editors Bágyi Péter, Zöldi Péter Szerkesztőbizottság Editorial Board Elnök Chief Palkó András Tagjai Members Battyány István, Baranyai Tibor, Berényi Ervin, Bogner Péter, Borbély Katalin, Forrai Gábor, Gődény Mária, Grexa Erzsébet, Kollár József, Morvay Zita, Weninger Csaba Angol nyelvi szerkesztő English language editor Shaikh Shoaib Szerkesztőségi munkatárs Administrative assistant Zelei Szabolcs Borítóterv és tipográfia Mátyus Gergely Instructions for authors can be read on the website: Online megjelenés: radiologia.hu

3 Beköszöntő dr. Lombay Béla főszerkesztő Az MRO 2011/1. számában Borbély Krisztina és munkatársai egy igen aktuális témát tárgyalnak Terhesség alatt végzett sürgősségi képalkotó vizsgálatok címmel. A téma kiegészítéseként Dósa Ágnes jogász, igazságügyi orvosszakértő a terhesség alatt végzendő radiológiai vizsgálatokat megelőző tájékoztatás fontosságáról szól, míg Pellet Sándor a sugárvédelmi vonatkozásokat elemzi. A gyakorló radiológus számára mindig nagy dilemmát jelent, ha egy terhes nőt küldenek sürgősségi vizsgálatra: milyen módszert alkalmazzon, melyik a legkevésbé kockázatos eljárás, számolnunk kell-e valamiféle károsító hatással? A három, egymást jól kiegészítő közlemény hiánypótló, gyakorlati tanácsokat ad a dilemmából adódó kérdések megválaszolására. Weninger Csaba és munkatársai a kettős energiájú CT-vizsgálatokról írtak igen hasznos összefoglaló közleményt. Elemzik a vizsgálómódszer fizikai alapjait, a vizsgálati technika kivitelezését, a főbb indikációs területeket. Hazánkban a kettős energiájú CT-vizsgálatokra szerencsére egyre nagyobb számban van lehetőség, így a szerzők összefoglalása saját tapasztalataikkal kiegészítve hasznos olvasmány lesz a kollégák számára. Sebő Éva és munkatársai arra keresték a választ, hogy szükséges-e preoperatív biopszia az emlő radial scar elváltozása esetén. Negyvenöt betegen szerzett tapasztalataikat ismertetik, céljuk az volt, hogy a malignitás preoperatív kimutatásával elkerüljék a kétlépcsős műtéteket. Végül a szerkesztő örömmel köszönti Weisenbach Jánost 75. születésnapja alkalmából, aki a gyermekradiológia hazai és európai művelésével, a gyermekradiológia oktatásában, képzésében alkotott maradandót. 3 d r. L o m b ay B é l a B e k ö s z ö n t ő

4 S z ü l é s z e t i - n ő g y ó g yá s z a t i d i a g n o s z t i k a Ö s s z e f o g l a l ó k ö z l e m é n y Terhesség alatt végzett sürgősségi képalkotó vizsgálatok Emergency imaging in pregnant women 4 Borbély Krisztina, Kathia Chaumoître, Forrai Gábor A közlemény megjelent: Magyar Radiológia 2010;84(3): Jelen közléshez a Magyar Radiológia folyóirat kiadója hozzájárult. dr. Borbély Krisztina (levelező szerző/corresponding author), dr. Forrai Gábor: Honvédkórház, Központi Radiológiai Diagnosztikai Osztály/Military Hospital, Department of Radiology; H-1134 Budapest, Róbert Károly körút dr. Kathia Chaumoître: Service d Imagerie Médicale Hôpital Nord-CHU/Department of Medical Imaging, North Hospital, University Hospital Center; Marseille, France Ter hes nők sürgősségi képal ko tó vizs gá la ta i nál a he lyesen meg ha tá ro zott pro to koll csök ken ti a mor bi di tást és a mor ta li tást. A leg ke vés bé ár talmas, de megfelelően in for ma tív vizs gá ló mód szer vá lasz tá sa ja va solt, amel lyel a di ag nó zis a leg rö vi debb idő alatt fel ál lít ható. Bár fon tos a ká ros ha tá sok csök ken té se, éle tet veszélyeztető szövődmények kerülhetők el egy megfelelően in di kált és ki vi te le zett, io ni zá ló su gár zással já ró vizs gá lat tal. terhesség, sürgősségi képalkotás, sugárvédelem The use of adequate imaging protocol reduces morbidity and mortality in emergency cases of pregnant women. The least harmful, but sufficiently informative imaging method should be chosen that provides us with the diagnosis in the shortest delay. Although the reduction of harmful effects is important, life threatening complications can be avoided by an indicated and well effectuated imaging method using ionizing radiation. pregnancy, emergency imaging, radiation protection Ter hes ség alatt sok fé le, nem szü lé sze ti jel le gű, sürgősségi el lá tást igénylő kór kép for dul hat elő. Di ag nosz ti kai szem pont ból fon tos té nyező a rönt gen su gár zás, a jó dos kont raszt anyag és a ga do líni um ha tá sa a mag zat ra. A ra dio ló gus nak is mer nie kell a ter hes ség alatt vég zett kép alko tó vizs gá la tok koc ká za ta it, és ezekről tá jé koz tat nia kell a be te get. A vizs gá lat a kocká za tot és a vár ha tó előnyt mér le gel ve ja va sol ha tó. A kép al ko tó vizs gá lat el ha lasztá sa a ter hes ség mi att késlel te ti a di ag nó zis fel ál lí tá sát, ami a be teg szá má ra vég ze tes is le het, míg a megfelelő in diká ci ó val, he lye sen ki vi te le zett vizs gá lat meg ol dást je lent het. Előnyben kell ré sze sí te ni az io ni zá ló su gár zást nem haszná ló mód sze re ket (ult ra hang, Dopp ler, MR). Io ni zá ló su gárzás sal vég zett vizs gá lat nál az ALARA-elv irány adó (as low as reasonably achievable a leg ala cso nyabb, még szük séges dó zis). A mag zat ál tal ab szor be ált dó zis az io ni zá ló su gár zás sal készülő kép al ko tó vizs gá la tok több sé gé nél 50 mgy alat ti (1. áb ra), amely nél nem mu tat tak ki malformatív hatást 1. A malformáció esé lye 150 mgy fe lett szig ni fi kán san nő. 500 mgy fe let ti dó zis ese tén terhesség megszakítás ta nácsol ha tó. Is mert külső be ha tás nél kü li ter hes ség ben is előfordulnak komp li ká ci ók: 3%-ban malformáció, 15%-ban ve té lés, 4%-ban ko ra szü lés és fejlődésbeli el ma ra dás, 1%-ban men tá lis retardáció 1. (Ma gyar or szá gon a ko ra szü lés gya ko ri sá ga 8-9%.) A vizs GÁ La Tok koc KÁ za Ta a mag zat ra Komputertomográfia, jó Dos kont raszt anyag A su gár nya láb kol li má ci ó já ból és a kis men nyi sé gű szórt sugár zás ból adó dó an a CT-vizsgálat el ha nya gol ha tó su gár terhe lés sel jár a mag zat szá má ra, amen nyi ben az anya méh nem ré sze a vizs gált te rü let nek. Ezért a ko po nya-, nya ki és végtag-ct-vizsgálatok, a ter hes ség ko rá tól füg get le nül, nem igényel nek kü lön elővigyázatosságot. A mellkas-ct-vizsgálat is kis su gár ter he lés sel jár. A ha si-kis me den cei CT-vizsgálat nem fo koz za a fejlődési rendel le nes sé gek koc ká za tát, azonban két sze res re la tív koc ká zatot je lent gyer mek ko ri da ga nat ki ala ku lá sá ra. Amen nyi ben a su gár ter he lés a hé ten éri a mag za tot, 3-3,1%-ban előfordulhat men tá lis retardáció 1. A jód az iv. kont raszt anyag be adá sá tól szá mít va B O R B É LY K r i s z t i n a, K a t h i a C H A U M O Î T R E, F O R R A I G á b o r T e r h e s s é g a l at t v é g z e t t s ü r g ő s s é g i k é p a l k o t ó v i z s g á l at o k

5 S z ü l é s z e t i - n ő g y ó g yá s z at i d i a g n o s z t i k a Ö s s z e f o g l a l ó k ö z l e m é n y 1. áb ra. A mag zat ál tal ab szor be ált, mgy-ben mért dó zis különböző kép al ko tó vizs gá la tok al kal má val. Patel és mun ka tár sa i nak ta nul má nya alapján 1 per cig je len van a ke rin gésben, órán át ma rad a szer ve zet ben, sza ba don át jut a pla cen tán. Az új szü lött nél át me ne ti hypothyreosishoz ve zet het, ha az anya a terhes ség 12. he tét követően, 60 ml-nél több iv. kont raszt anyagot ka pott. (Ezt meg előzően ka pott iv. jód ha tá sá ra vo natko zó an nem ta lál tunk iro dal mi ada tot.) Ja va solt ilyen esetben az új szü lött pajzs mi rigyfunk ci ó já nak ellenőrzése, a za var át me ne ti jellegű 2. A jód csak na gyon kis men - nyi ség ben jut be az anya tej be, ezért a szop ta tást nem kell ab ba hagy ni iv. jó dos kontraszt anyag adá sát követően 2. Mágneses re zo nan CIa, ga Do Lí ni UM Az MR-vizsgálat ká ros ha tá sa a mag zat ra 1,5 T-ig nem bi zonyít ha tó. A mág ne ses mező és a rá dió frek ven ci ás im pul zus me le ge dés sel és zaj ha tás sal jár. Az ál ló hul lám- ( stand ing wave ) és vezető képesség- ( conductivity ) ef fek tu sok ból adó dó mű ter mé kek 1,5 T-nál nem je len nek meg, 3 T-nál azon ban már ki fe je zet tek, a ter hes ség má so dik-har ma dik tri mesz te ré ben lévő nőknél a nagy men nyi sé gű amnionfolyadék és a nagy haskörfogat mi att. Emi att, il let ve biz ton sá gi szem pont ból a ter hes nők MR-vizsgálatát 3 T-s ké szü lékkel nem ajánlják 3. A ga do lí ni um ál lat kí sér letek ben az em ber nél hasz nált dó zis kettő-hétszeresénél fejlődési rend el le nes sé get és nö ve ke dé si za vart oko zott. Em ber nél nem ír tak le ká ros ha tást, elővigyázatosságból azon ban ter hes nőknél csak az előny-hátrány mér le ge lé sét követően ja va solt az adá sa. A ga do lí ni um az anya tej be csak cse kély men nyi ség ben ke rül be, ezért gadolíniumtartalmú iv. kont raszt anyag adá sa után nem szük sé ges a szop ta tást szüneteltetni 2. Ultrahang Az ult ra hang nak nem is mert ká ros ha tá sa a mag zat ra. Elővigyázatosságból a ma gas ener gi á jú Dopp ler-mód hasz ná la ta csak a leg szük sége sebb mér ték ben ja va solt. Az első tri mesz ter ben (az or ganogenezis be fe je zé sé ig) a kis me den ce color, il let ve Dopp ler-ult ra hang vizs gá la ta (elsősorban trans va gi nalis 2. áb ra. Di ag nosz ti kus al go rit mus pulmonalis embolia gya nú ja ese tén ter hes ség alatt esz köz zel) az eset le ges hőhatás mi att nem ja va solt. Nem szü LÉ SzE TI jel LE Gű sürgősségi kór KÉ PEK ter hes nőkben Pulmonalis embolia A tüdőembólia incidenciája ter he sek kö ré ben 0,5-1 o / oo. Ez a ter hes sé gi mor bi di tás és mor ta li tás egyik leg fon to sabb oka. A nem ke zelt pulmonalis embo lia 30%-os, míg az antikoaguláns ke ze lés 0,5-2%-os mor ta li tás sal jár. Di ag nosz ti ká já ban a CT-angiográfiás vizs gá lat 90%-os szen zi ti vi tá sú és specificitású, ezért előny ben részesítendő az 50%-os szen zi ti vi tá sú és 90%-os specificitású szcintigráfiával szem ben. A CT-angiográfia ki vi te le zés ének mód ja ter he sek nél: ma nu á lis centrálás a processus xyphoideusra, caudocranialis le ké pe zés: jobb kontraszt telő dés, ke vesebb lég zé si mű ter mék a so rozat vé gén; a has be su gár zá sának koc ká za ta nem me rül fel, leg fel jebb 100 kv-os csőfeszültség al kal maz ha tó. Az MR-vizsgálatnak ter hes, pulmonalis emboliás be teg ese tén a vena cava inferior, il let ve vena iliaca thrombosis ke re sé se kor van sze re pe (kivált ja a CT-vizsgálatot az ultra hang gal nem megfelelően vizs gál ha tó ré gi ó ban). Ter hes nőnél pulmonalis embolia gya nú ja ese tén a 2. áb rán lát ha tó di ag nosz ti kus al go rit mus ja va solt. Húgyúti kö VES SÉG A ter hes nők nem szü lé sze ti jel le gű, ha si fáj dal má nak hátte ré ben áll hat húgy úti kö vesség. Ter hes ség ben a kal ci um táp csa tor nai fel szí vó dá sa és glome ru laris filt rá ci ó ja is fo kozó dik, ami a húgy úti sta sissal együtt kö ves ség re hajlamosít 4. Ez zel szem ben fej tik ki ha tá sukat a kőképződést gát ló pro tei nek (nephrocalcitonin, Tamm Horsfall-protein). A har ma dik tri mesz ter ben a nők 90%-ánál 5 B O R B É LY K r i s z t i n a, K at h i a C H A U M O Î T R E, F O R R A I G á b o r T e r h e s s é g a l at t v é g z e t t s ü r g ő s s é g i k é p a l k o t ó v i z s g á l at o k

6 S z ü l é s z e t i - n ő g y ó g yá s z a t i d i a g n o s z t i k a Ö s s z e f o g l a l ó k ö z l e m é n y 3. áb ra. Di ag nosz ti kus al go rit mus húgy úti kö ves ség gya nú ja ese tén ter hes ség ben 6 Akut pyelonephritis A klinikum és a vi ze let bak teri o ló gi ai vizs gá la ta alap ján felál lít ha tó a di ag nó zis. Elsőként vá lasz tan dó kép al ko tó módszer az ult ra hang vizs gá lat. Akut, nem komp li kált pyelonephritis ese tén előfordulhat, hogy ult ra hang gal nem ta lálunk el té rést. Fokális, ke rekded, el mo só dott szé lű, echósze gény, hypovas cularizált te rü le tek be ol va dás előtti ál la po tot je len te nek. Az abscessus ke rek, echó sze gény, echódús ha ló val kö rül vett kép let, ame lyet echó sze gény sze gély övez. Üreg rend sze ri tá gu la tot is ta lál ha tunk, ami ureterkatéter-felhelyezést, il let ve nephrosto miát te het szük sé ges sé. Iv. urográfia nem in di kált. CT-vizsgálat ja va solt, ha ultra hang gal nem ad ha tó egy ér tel mű vé le mény, meg na gyob bo dott, echósze gény ve sét ta lá lunk, urinoma gya nú ja me rül fel, is me ret len ere de tű üregtás sal és 91%-os specificitással jel zi az obstrukciót 10. Az MR-urográfia az ult ra hang után má so dik lé pés ben válasz tan dó kép al ko tó mód szer eb ben a be teg cso port ban, amely nagy szen zi ti vi tás sal mu tat ja ki az üreg rend sze ri tágu la tot és az el zá ró dás he lyét. Húgy úti obst ruk ci ó nál az üregrend sze ri tá gu la ton kí vül megna gyob bo dott ve sét és perirenalis fo lya dé kot is lát ha tunk, míg a fi zi o ló gi ás üreg rend sze ri tá gu la tot ezek so ha nem kí sérik. Az MR-vizsgálat kor lát ja az ala csony szen zi ti vi tás a kö vek ki mu ta tá sá ra vo nat ko zó an, a kor lá to zott elérhetőség és a vizs gá lat költ sé ges vol ta. Iv. urográfia ter hes ség ben nem ja va solt. Ha MR-rel nem si ke rül a kö vet ki mu tat ni, alacsony dó zi sú na tív CT-vizsgálat se gít het, 95% fe let ti szen zi ti vitás sal és specificitással mu tat ja ki a követ 11. A kö vek 70-80%-a spon tán tá vo zik. Amen nyi ben ez nem tör té nik meg, ureterkatéter fel he lye zé se vagy ultra hang ve zé relt nephrostomia ké szí té se ja va solt. A kőzúzás ellenjavallt Ter hes nőnél húgy úti kö ves ség gya nú ja ese tén a 3. áb rán lát ha tó di agnosz ti kus al go rit mus ja va solt. megfigyel hető jobb ol da li túlsúl lyal üreg rend sze ri tágulat 5, amely hor mo ná lis ha tá sok kal magyarázható 6. Hu szon nyolc he tes ter hes nél a pyelon anteroposterior átmérője nor má lis eset ben is el éri a 25 mm-t, ami hez nem tár sul uretertágulat. Húgy úti kö ves ség ben szenvedő ter hes nők egy har madá ban az először fel té te le zett di ag nó zis té ves: appendicitis, diverticuli tis gya nú ja me rül fel. A későn fel ál lí tott di ag nó zis, il let ve nem megfelelő ke ze lés felülfertőződéshez, ko ra szü léshez ve zet het. Az ult ra hang vizs gá lat szenzi ti vi tá sa a húgy úti kö ves ség vo nat ko zá sá ban 34-95% közötti 7, 8. Az endovaginalis ult ra hang vizs gá lat hasz nos mód szer a distalis ureterszakasz kö ves sé gé nek ki mu tatá sá ban. Az ureterovesicalis vi ze let áram lás (jet) hi á nya ultra hang gal jól megítélhető, az ureteroli thiasist ma gas szenzi ti vi tás sal és specificitással jelzi 9. A vizs gá lat al kal má val fon tos a be teg meg felelő hidráltsága. Bal ol da li be áram lás ke re sé se kor jobb ol dalt fekvő, a jobb ol da li nál bal ol dalt fekvő hely zet ben vizs gál juk a be te get. A vizs gá lat kor lát ja, hogy a ter hes nők 15%-ában fi zi o ló gi ás kö rül mé nyek között sem mu tat ha tó ki ké tolda li vizeletbeáramlás. Mi vel a re zisz ten cia in dex ter hes ség ben nem vál to zik (egész sé ge sek ben 0,7 alat ti), a Dopp ler-mód se gít sé get nyújthat a húgy úti obst ruk ció ki muta tá sá ban. A húgy úti el zá ró dás tü ne te i nek kez de te után 6 órával 0,7 fö lé emelkedő re ziszten cia in dex 45%-os szen zi ti vidé sé hez ve zet het, ami fáj dalom mal és haematuriával jár. Ult ra hang gal üreg rend sze ri tá gu la tot és perirenalis folyadékgyülemet ta lá lunk, ami hez fo lya dék-fo lya dék ní vó tár sul hat. DJ-katéter fel he lyezé sét te szi szük sé ges sé. Húgyúti in FEK CIó A ter hes ség ben jelentkező húgy úti stasis, protein uria és glycosuria haj la mo sí tó tényezők. A hor mo ná li san ak tív nők 2-10%-ában megfigyelhető tünet men tes bacteriuria, 40%-ukban ala kul ki húgy úti fertőzés. Túltelődési tünetegyüttes Ez a tünetegyüttes (overdistension syndrome) je lentős mér té kű, hir te len ki ala ku ló üreg rend sze ri tá gu lat a kisme den cei ureterszakasz külső komp res szi ó ja kö vet kez té ben, amely vesekólika tü ne te i vel jelentkezik 15. A tá gu lat mérté ke a test hely zet tel vál to zik. Az üreg rend szer meg re perend sze ri tá gu la tot ta lá lunk (kö vet ke re sünk). Az MR-vizsgálat jó ér zékeny sé gű a veseparen chyma gyul la dá sos gó ca i nak ki mu tatá sá ban, ame lyek a T1-mérésen ala csony jel in ten zi tá sú ak, a dif fú zi ós mé ré sen pe dig csök kent ADC-értékkel je lennek meg 16. Renalis corticalis necrosis A ve se ké reg el ha lá sa DIC (disszeminált intravas cularis coagulatio), il let ve HELLP (haemolysis, ele vated liver enzymes and low platelets) szindró ma ese tén for dul elő. Gyak ran praeeclampsiával társul. A harmadik tri mesz ter ben vagy szü lés után je lent ke zik. Ve se elég te len ség gel, oliguriával, haematuriá val, fáj da lommal jár. Ult ra hang gal a ve se ke rekded, echó sze gény. CT-, il let ve MR-vizsgálathoz iv. kont rasztanyag megfele lő ve se funk ció ese tén ad ha tó. A ve se ké reg vascu larisatiója csök kent, peri fé ri á san in ho mo gén te rü letek lát ha tók. A későbbiekben corticalis, il let ve capsularis me sze se dé sek je len nek meg. Appendicitis A leg gya ko ribb a ter hes ségben jelentkező, nem szü lé sze ti jel le gű, se bé szi be avat ko zást igénylő sürgősségi kór ké pek közül %-ban 35 éves kor alatt for dul elő. Incidenciája 7-18 o / oo, ter he sek ben is ugyanen nyi. Ter he sek nél ros szabb a prog nó zis, mi vel a na gyobb szteroidhatás, a ke vés bé jelleg ze tes tü ne tek és a későbbi di ag nosz ti zá lás mi att gya ko- B O R B É LY K r i s z t i n a, K a t h i a C H A U M O Î T R E, F O R R A I G á b o r T e r h e s s é g a l at t v é g z e t t s ü r g ő s s é g i k é p a l k o t ó v i z s g á l at o k

7 S z ü l é s z e t i - n ő g y ó g yá s z at i d i a g n o s z t i k a Ö s s z e f o g l a l ó k ö z l e m é n y 4. áb ra. Az ap pen dix el he lyez ke dé se a ter hes ség idejétől függően. McNicholas és mun ka tár sa i nak ta nul má nya alapján 19 pont já ból is hasz nos (ileus, adnexumok és ve sék el té ré sei stb.) A CT-vizsgálat szen zi ti vi tá sa (92%) és specifici tása (99%) meg kö ze lí ti az MR-ét 27. Ke vés bé hasz nos dif fe renci ál di ag nosz ti kai szem pontból (pél dá ul ovariumtorsio). Vég zé se ak kor ja va solt, ha az MR-vizsgálat kont ra in di kált vagy nem elérhető. Szük sé ges az ALARA-elv fi gye lem be véte le. Iv. kont raszt anya gos soro zat ja va solt (a na tív el hagyha tó), a be lek feltölthetők orá lis kont raszt anyag gal. A ter hes nőnél appendicitis gya nú ja ese tén ja va solt di ag nosz ti kus al go rit mus az 5. áb rán lát ha tó. 5. áb ra. Di ag nosz ti kus al go rit mus appendicitis gya nú ja ese tén ter hes ség alatt ribb a per fo rá ció (43%, szemben a nor mál po pu lá ció 4-19%- os ará nyá val). A mor bi di tás és a mor ta li tás a har ma dik tri mesz ter ben nő. Kö vet kezmé nye ko ra szü lés, mag za ti mor bi di tás és mor ta li tás le het. Ke ze lé se se bé szi. Az exploratív laparotomiák ará nya ma gas (14-43%), ezek ben az ese tek ben a kép al ko tó vizs gála tok nem tud ják biz ton ság gal alá tá masz ta ni a diagnózist 18. Az elsőként vá lasz tandó kép al ko tó mód szer az ult ra hang vizs gá lat, amely %-os szen zi ti vi tás sal és 95%-os specificitással mu tat ja ki az appendicitist 19. Az első és má so dik tri mesz ter ben a di ag nó zis fel ál lí tá sa kön nyebb. A har ma dik tri mesz ter ben bal ol dalt fek vés ben kön nyeb ben lát ha tó vá tehető az ap pen dix. McNicholas és mun ka tár sa i- nak ta nul má nya sze rint az appen dix hely ze te a ter hes ség so rán vál to zik (4. áb ra), míg ezt Hodjati és mun ka tár sai vitatták 20. Ha jobb al ha si fáj dal mat pa na szo ló ter hes nőnél ultra hang gal nem ál lít ha tó fel a di ag nó zis, az MR-vizsgálat se gít sé get nyújt, mi vel az appendicitist 100%-os szenzi ti vi tás sal és specificitással mu tat ja ki 21. Az ép ap pen dix 85%-ban lát szik MR-rel 22. A gyul ladt ap pen dix fo lya dék kal ki töl tött (T2-méré sen ma gas jel in ten zi tás), fa la oedemás (T1-méré sen ala csony, T2-mérésen ma gas jel in ten zi tás), a periappendicularis zsír szö vet infiltrált (zsírszupp ressziós T2-mérésen lát szik a leg jobban) 23. Az MR-vizsgálat a dif fe ren ci ál di ag nosz ti ka szemves nők 3,5%-ánál je lent kez nek tü ne tek, ame lyek az ese tek egy har ma dá ban gyógy sze res ke ze lést igé nyel nek. Se bé szi vagy en do szkó pos ke ze lés re le het szük ség a sú lyos szövődmények (pancreatitis, peritonitis) el ke rü lé se céljából 28. Az ult ra hang az elsőként válasz tan dó kép al ko tó mód szer. MR-vizsgálat en do szkó pos be avat ko zás (ERCP, EST) előtt le het hasznos 29. Trauma A bal ese ti sé rü lés a ter hes nők ha lá lo zá sá nak leg gyako ribb nem szü lé sze ti oka. A nők 6-7%-át éri tra u ma a terhes ség so rán, leg gyak rab ban au tó bal eset. Még eny he sé rülés nél is fenn áll a mag za ti halá lo zás veszélye 30. Sú lyos sérü lés ese tén a gyors di ag nó zis és ke ze lés a leg fon to sabb, te kin tet nél kül a ter hes ség re, Epeúti kór KÉ PEK Az epe kö ves ség ter hes ség ben a nor mál po pu lá ci ó hoz ké pest négy szer gya ko ribb. Az epe köil let ve a su gár dó zis ra. Az anya ál la po tá nak fel mé ré se után szük sé ges a mag za tot megvizs gál ni, er re az ult ra hang a leg al kal ma sabb mód szer. A haemoperitoneum a jobb és bal hypochond riumban vizs gál va 61-81%-os szenzi ti vi tás sal és %-os specificitással ki mu tat ha tó ult ra hang gal. Amen nyi ben ult ra hang vizs gá lat tal nem lát ha tó el té rés, meg fi gye lés elég sé ges. A CT-vizsgálat érzé ke nyebb az ultrahangnál 31, azon ban csak az ult ra hangvizs gá lat po zi ti vi tá sa ese tén ja va solt. Az MR-vizsgálat is vá laszt ha tó kép al ko tó módszer, el len ben a CT-nél hosz - szabb ide ig tart, ne he zebb a kö ve tés, és még nem áll nak ren del ke zés re köz le mé nyek eb ben a té má ban. 7 B O R B É LY K r i s z t i n a, K at h i a C H A U M O Î T R E, F O R R A I G á b o r T e r h e s s é g a l at t v é g z e t t s ü r g ő s s é g i k é p a l k o t ó v i z s g á l at o k

8 S z ü l é s z e t i - n ő g y ó g yá s z a t i d i a g n o s z t i k a Ö s s z e f o g l a l ó k ö z l e m é n y 8 Összegzés Pulmonalis embolia gyanú ja ese tén CT-angio gráfia végzendő. Hir te len ki ala kult ha si fájda lom ese tén ult ra hang és szük ség ese tén MR ja va solt. Húgy úti kö ves ség gya nú ja ese tén ala csony dó zi sú na tív CT-vizsgálat szük sé ges. Fon tos a ter hes nő tá jékoz ta tá sa, va la mint írá sos be le egye zé sé nek meg szer zése. Az ALARA-elvet so ha ne té ves szük szem elől! Megjegyzés: Ös sze fog la ló köz le mé nyünk alap já ul Kathia Chau moître 2008-ban, Bu da pes ten, a Francia Magyar Ra dio ló gi ai Szim pó zi u mon tar tott előadása szol gált. Iro Da Lom 1. Patel SJ, Reede DL, Katz DS, Subramaniam R, Amorosa JK. Imaging the pregnant patient for nonobstetric conditions: algorithms and radiation dose considerations. Radiographics 2007;27: Webb JA, Thomsen HS, Mor cos SK; Members of Contrast Me dia Safety Committee of European Society of Urogenital Radiology (ESUR). The use of iodinated and gadolinium contrast media during pregnancy and lactation. Eur Radiol 2005;15: Merkle EM, Dale BM, Paulson EK. Abdominal MR imaging at 3T. Magn Reson Imaging Clin N Am 2006;14(1): Cormier CM, Canzoneri BJ, Lewis DF, Briery C, Knoepp L, Mailhes JB. Urolithiasis in pregnancy: Current diagnosis, treat ment, and pregnancy complications. Obstet Gynecol Surv 2006;61: McArthur T, Crystal CS, Mil ler MA. Hydronephrosis during pregnancy. Am J Emerg Med 2007;25: Chaliha C, Stanton SL. Urological problems in pregnancy. BJU International 2002;89: Parulkar BG, Hopkins TB, Wollin MR, Howard PJ Jr, Lal A. Renal colic during pregnancy: a case for conservative treatment. J Urol 1998;159: Stothers L, Lee LM. Renal colic in pregnancy. J Urol 1992; 148: Wachsberg RH. Unilateral absence of ureteral jets in the third trimester of pregnancy: pitfall in color Dopp ler US diagnosis of urinary obstruction. Radiology 1998;209: Shokeir AA, Mahran MR, Abdulmaaboud M. Renal colic in pregnant women: role of renal resistive in dex. Urology 2000;55: White WM, Zite NB, Gash J, Waters WB, Thompson W, Klein FA. Low-dose computed tomography for the evaluation of flank pain in the pregnant population. J Endourol 2007; 21: Biyani CS, Joyce AD. Urolithiasis in pregnancy. I: pathophysiology, fetal considerations and diagnosis. BJU Int 2002;89: Biyani CS, Joyce AD. Urolithiasis in pregnancy. II: management. BJU Int 2002;89: Shrotri KN, Morrison ID, Shrotri NC. Urological conditions in pregnancy: a diagnostic and therapeutic challenge. J Obstet Gynaecol 2007;27: Mil ler VI, Coughlin BF. Pregnancy and abdominal pain: Value of ultrasound in diagnosis. Emergency Radiology 1996;3 (3): Verswijvel G, Vandecaveye V, Gelin G, Vandevenne J, Grieten M, Horvath M, et al. Diffusion-weighted MR imaging in the evaluation of renal infection: preliminary results. JBR-BTR 2002;85: Augustin G, Majerovic M. Non-obstetrical acute abdomen during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 131: Kilpatrick CC, Monga M. Approach to the acute abdomen in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 2007;34: Lim HK, Bae SH, Seo GS. Diagnosis of acute appendicitis in pregnant women: value of sonography. AJR Am J Roentgenol 1992;159: Hodjati H, Kazerooni T. Location of the ap pen dix in the gravid patient: a re-evaluation of the established concept. Int J Gynaecol Obstet 2003;81: Birchard KR, Brown MA, Hyslop WB, Firat Z, Semelka RC. MRI of acute abdominal and pelvic pain in pregnant patients. AJR Am J Roentgenol 2005;184: Pedrosa I, Levine D, Eyvazzadeh AD, Siewert B, Ngo L, Rofsky NM. MR imaging evaluation of acute appendicitis in pregnancy. Radiology 2006;238: Oto A. MR imaging evaluation of acute abdominal pain during pregnancy. Magn Reson Imaging Clin N Am 2006;14: Singh A, Danrad R, Hahn PF, Blake MA, Mueller PR, Novel line RA. MR imaging of the acute abdomen and pelvis: acute appendicitis and beyond. Radiographics 2007;27: Brown MA, Birchard KR, Semelka RC. Magnetic resonance evaluation of pregnant patients with acute abdominal pain. Semin Ultrasound CT MR 2005;26: Greenhalgh R, Punwani S, Taylor SA. Is MRI routinely indicated in pregnant patients with suspected appendicitis after equivocal ultrasound examination? Abdom Imaging 2008;33: Lazarus E, Mayo-Smith WW, Mainiero MB, Spencer PK. CT in the evaluation of nontraumatic abdominal pain in pregnant women. Radiology 2007;244: Lu EJ, Curet MJ, El-Sayed YY, Kirkwood KS. Medical versus surgical management of biliary tract disease in pregnancy. Am J Surg 2004;188: Nagayama M, Watanabe Y, Okumura A, Amoh Y, Nakashita S, Dodo Y. Fast MR imaging in obstetrics. Radiographics 2002;22: Goldman SM, Wagner LK. Radiologic ABCs of maternal and fetal survival after tra u ma: when minutes may count. Radio graphics 1999;19: Jaffe TA, Mil ler CM, Merkle EM. Practice patterns in imaging of the pregnant patient with abdominal pain: a survey of academic centers. AJR Am J Roentgenol 2007;189: B O R B É LY K r i s z t i n a, K a t h i a C H A U M O Î T R E, F O R R A I G á b o r T e r h e s s é g a l at t v é g z e t t s ü r g ő s s é g i k é p a l k o t ó v i z s g á l at o k

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben