A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015.

2 A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Közgyűlése az évi V. törvény 3:71. - a szerinti tartalmi követelményeknek való megfelelés érdekében és a évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg. Formázott Formázott Formázott REAMBULUM A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A jelen szabályzat alapvető célja, hogy a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban: Egyesület) törvényes működése belső feltételeinek, a tagi érdekek, valamint az egyéb, az Egyesület működése által érintett személyek érdekeinek biztosítása. E célból a jelen Szervezeti és Működés Szabályzat (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Szabályzat) az Egyesület Alapszabályának megfelelően meghatározza az Egyesület testületi szerveinek működési rendjét, ezek feladat- és hatáskörét, a működés feltételeinek biztosítását, az Egyesület szervezeti felépítését, valamint a működésre vonatkozó speciális szabályokat. 1. Az Egyesület adatai 1.1. Az Egyesület neve: Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Rövidített elnevezése: MASTAFF Egyesület 1.2. Az Egyesület székhelye 2330 Dunaharaszti, Zágoni K. u Az Egyesület hivatalos bélyegzője kör alakú, középen a Staffordshire Terrier kutyafajta fejét ábrázolja, körben az egyesület elnevezése és a felirat olvasható. 2. Az Egyesület szervezete és testületi szerveinek mőködése 2.1. A Közgyűlés A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb testületi döntáshozó szerve, amely az Egyesületre vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott hatáskörben fejti ki működését A Közgyűlést az Egyesület működésére vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott esetekben össze kell hívni. A Közgyűlés összehívása a Vezetőség feladata, a meghívók szabályszerű elküldéséről az Elnök gondoskodik. A meghívó mind hagyományos postai úton, mind pedig elektronikus levél formájában kiküldhető A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés: a) pontos helyét és idejét; b) a határozatképtelenség esetére megjelölt újabb helyet és időpontot; c) a tervezett napirendet; A Közgyűlés levezető elnökét a Közgyűlés az Alapszabály 23. pontja alapján az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határozza (választja) meg. A levezető elnök a Közgyűlés megnyitása előtt megvizsgálja az összehívás szabályszerőségét és megállapítja a Közgyűlés határozatképességét vagy annak hiányát. A Közgyűlés megnyitása után a levezető elnök a) javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyére, és egyszerű többséggel elfogadtatja azt; b) ismerteti az Vezetőség által javasolt és a meghívóban is közölt napirendet; 2 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

3 c) a további napirendi javaslato(ka)t ha annak tárgyalásával a tagok Alapszabály pontja szerinti többsége egyetért felveszi a tárgysorozatba; előadóit a tárgy ismertetésére, majd vezeti a vitát; d) ügyel a Közgyűlés rendjére, gyakorolja a fegyelmezési johgkört és biztosítja a tagokat, valamint a Közgyűlésen jelen levő más személyeket megillető jogok gyakorlásának lehetőségét; e) újabb érdemi javaslat, vélemény hiányában a vitát lezárja; f) a Közgyűlés döntését követően szóban ismerteti a meghozott határozatot; g) figyelemmel kíséri a határozatképességet az egyes napirendi pontok tárgyalása során. h) az összes elfogadott napirendi pont megtárgyalása után az ülést berekeszti A Közgyűlésen a tagok jogaikat személyesen és képviselőjük útján egyaránt gyakorolhatják. A nem természetes tag jogait képviselője útján gyakorolhatja A Közgyűlést követő 8 napon belül el kell készíteni a jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a) a Közgyűlés megtartásának helyét és idejét; b) a jelenléti ív alapján megállapított és megjelent tagok számát, a határozatképességre vonatkozó megállapítást számszerű adatokkal; c) a Közgyűlésen megjelent egyéb személyeket, szükség szerint nevük és minőségük megjelölésével; d) a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők) megválasztásáról szóló határozatot, e tisztségviselők nevének és megbízatásának megjelölésével; e) a napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatban elhangzott hozzászólások lényegét, f) a szavazások eredményét és a hozott határozatok szövegét és hatályát, g) a döntést támogatók és ellenzők arányát, nyílt szavazás esetén személyét, h) a határozatok végrehajtására esetlegesen megszabott határidőt és a határozat végrehajtásáért felelős személy nevét vagy a végrehajtásért felelős szerv megjelölését, ha az Alapszabály rendelkezései alapján egyértelműen nem határozható meg A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet, az írásbeli beszámolókat, tovább a pontban meghatározott értesítés átvételét dokumentáló iratot A jegyzőkönyvet annak lezárása után a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írják alá A határozatokról az abban érintett személyek részére amennyiben a Közgyűlésen nem voltak jelen mindenképpen, ha jelen voltak kérésükre 8 napon belül kell értesítést küldeni a határozat és esetleges indoklását tartalmazó jegyzőkönyv-kivonattal együtt Az Vezetőség Az Vezetőség az Egyesület vezető, operatív, ügyintéző és képviseleti szerve, mely az Elnökkel munkamegosztásban gyakorolja azon jogait és teljesíti azon kötelességeit, melyekkel az Alapszabály felruházza Az Vezetőség határozatai azokban az ügyekben, melyek hatáskörét az Alapszabály ráruházta, minden tag számára kötelező érvényűek A Vezetőség hatáskörét az Alapszabály 28. pontja határozza meg. Ezen túlmenően minden olyan kérdésben dönthet, amelyet sem az Alapszabály, sem pedig más jogszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe Az Vezetőségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Vezetőségi tag előzetes írásbeli úton történő értesítésével. A meghívót az Vezetőségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni. Az Vezetőségi ülésre szóló meghívó mind hagyományos postai úton, mind pedig elektronikus levél formájában kiküldhető. A meghívóban pontosan meg kell jelölni: a) az Vezetőségi ülés pontos helyét és idejét; b) a tervezett napirendi pontokat; c) a határozatképtelenség esetére kijelölt újabb ülés pontos helyét és időpontját Az Vezetőségi ülés levezetésére a Közgyűlés levezetésére vonatkozó szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Vezetőségi ülést az Elnök vagy az Alapszabály pontjában nevesített helyettese vezeti le Az vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelen lévő vezetőségi tagnak alá kell írnia. Egyebekben a vezetőségi ülésre a Közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadók. 3 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

4 Az vezetőségi határozatokat az érintetteken kívül az Egyesület minden tagja részére meg kell küldeni vagy azt az Egyesület székhelyén kifüggesztéssel és ezzel egy időben az Egyesület tagjai számára nyilvánosságra kell hozni. A határozatok mind hagyományos postai úton, mind pedig elektronikus levél formájában egyaránt kiküldhetők Az Elnök és az alelnök Az Elnök és az Alelnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre jogosult vezetője Az Elnök hatásköre és feladatai: a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, b) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, c) a közgyűlés és az Vezetőség határozatainak végrehajtása, d) az vezetőségi ülések előkészítése és levezetése, e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, f) az Egyesület Közgyűlésének és az Vezetőség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a Vezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, g) éves beszámoló tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése h) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése (kihirdetése) i) Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, úgy a Közgyűlés és az Vezetőség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza A Fegyelmi-Etikai Bizottság Az Egyesületnek állandó bizottságai a Fegyelmi-Etikai Bizottság, melynek ügyrendjét a Fegyelmi szabályzat valamint az Alapszabály 35. pontja tartalmazza Fegyelmi-Etikai Bizottság tagja kizárólag az Egyesület rendes tagja lehet A bizottságokra vonatkozóan egyebekben az Vezetőségre vonatkozó szabályok az irányadóak Nem lehet a Fegyelmi-Etikai Bizottság elnöke vagy tagja, illetve amennyiben alkalmazásra kerül könyvvizsgálója az a személy, aki a) az Vezetőség tagja, b) a más egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottságról az Alapszabály 36. pontja rendelkezik. Feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyelő Bizottság 3 tagját két éves időtartamra a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. A Felügyelő Bizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott Felügyelő Bizottsági tagok maguk közül választják meg. 4 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

5 A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke írásban közli A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni A Felügyelő Bizottság köteles a Vezetőséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Vezetőség döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Az Vezetőséget vagy a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Vezetőség illetve a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult Ha a Vezetőség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségi szabályai tekintetében a Fegyelmi-Etikai Bizottság tagjaira vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. 3. Az Egyesület etikai szabályai 3.1. Az Egyesület minden rendes tagja egyenrangú Az Egyesület tagjai minden esetben kötelesek az Egyesület alapvető céljait szem előtt tartani, és alkotó és társadalmi munkájukat az Egyesület szellemének megfelelően végezni: lehetőségeikhez mérten egyenlő arányban veszik ki részüket a társadalmi munkából, valamint az egyéni, szakmai tudásuknak és felkészültségüknek megfelelő területeken felmerülő feladatokból Az Egyesület tagjai nem végezhetnek aktív politikai tevékenységet az egyesületen belül, és nem lehetnek politikai párt tisztségviselői Az Egyesület tagjai kötelesek minden esetben a jóhiszeműség és tisztesség elvének szem előtt tartásával részt venni az Egyesület életében Az Egyesület tagjai a nyilvánosság előtt kötelesek az Egyesület jó hírnevének megfelelően nyilatkozni, illetve az Egyesület jó hírnevét megvédeni Az Egyesület tagjai az Egyesület éves tagdíját mindig időben fizetik meg, ezzel is biztosítva az Egyesület működésének alapfeltételeit Az Egyesület tagjai minden esetben az elvárható tisztelet és udvariasság hangján kommunikálnak egymással és az Egyesületen kívüli személyekkel legyen szó szakmai vitáról, az Egyesület Alapszabálya által biztosított jogok gyakorlásáról vagy bármilyen más, az Egyesület szervezésében megtartott eseményről. 4. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 4.1. Az Egyesület tagsági jogviszonyát az Alapszabály 3., a tagsági jogokat és kötelezettségeket a 4. szabályozza. A tagfelvételi eljárás vonatkozásában a következő részletes szabályok az irányadók. 5 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

6 4.2. A fegyelmi eljárás szabályait az Egyesület Fegyelmi szabályzata tartalmazza A tagfelvételi kérelem A tagfelvétel iránti kérelmet az Vezetőség bírálja el a benyújtást követő 30 napon belül azzal, hogy eljárása során figyelembe veszi az Alapszabály pontjaiban foglaltakat, így a 19. pont c) alpontjában foglalt feltételt Az Vezetőség dönthet úgy, hogy a tagfelvételről nem dönt addig, míg a kérelmező az Egyesület valamely rendezvényén az Egyesület céljai iránti elkötelezettségét bizonyítandó, a fajta tartásával, tenyésztésével kapcsolatos eredményeivel be nem mutatkozik A kérelmező tagsági jogviszonya kérelmének az Vezetőség általi elfogadásának napjától jön létre Az egyesületi tagsági jogviszony az arról szóló Vezetőségi határozat keltének napjától kezdődik A felvételt nyert tagnak a tagdíjat a teljes évre vonatkozóan előre kell megfizetnie. A tagdíj csökkentésére azon okból, hogy a tagsági jogviszony nem január 01-vel kezdődött, nincs lehetőség A felvételt nyert tagnak a tagsági jogviszonyának kezdetétől számított 30 napon belül a tagdíjat az Egyesület részére az Alapszabály 21. pontja c) alpontja szerint meg kell fizetnie, mely az egyesületi rendes taggá válás feltétele Tagfelvétel elutasítása ellen fellebbezési lehetőség nincs, a tagfelvételt kérő az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért A fegyelmi eljárás valamint a kizárás rendje Az Egyesület Alapszabályában valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal súlyosan ellentétes magatartást tanúsító tag ellen fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye A fegyelmi eljárás szabályairól, illetve a jogorvoslat módjáról az Egyesület külön íveken szövegezett Fegyelmi szabályzata rendelkezik. 5. Az Egyesület működése 5.1. Iktatás Az Egyesület iratait keletkezési helyüknek megfelelően az alábbiak szerint kell nyilvántartani: a) Azokat az iratokat, amelyek nem a Közgyűlés, az Vezetőség vagy valamely Bizottság döntéseiből közvetlenül származnak vagy keletkeznek, évenként újrakezdődő folyósorszámos és alszámos iktatási rendnek megfelelően kell nyilvántartani A határozatok nyilvántartása, a Határozatok Könyve Közgyűlési határozatok. A Közgyűlési határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni. A sorszámot K betűnek majd azt az évszámnak és zárójelben a dátumnak kell követnie. A határozatokat a Határozatok Könyvébe le kell főzni, illetve annak kísérőlapjára fel kell vezetni. A kísérőlapon lévő adatokból ki kell derülnie a határozathozatal idejének, esetleges határidejének dátuma, valamint a határozat rövid tartalma Vezetőségi határozatok. A Vezetőségi határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni. A sorszámot V betűnek, majd azt az évszámnak és zárójelben a dátumnak kell követnie. A határozatokat a Határozatok Könyvébe le kell főzni, illetve annak kísérőlapjára fel kell vezetni. A kísérőlapon lévő adatokból ki kell derülnie a határozathozatal idejének, esetleges határidejének dátuma, valamint a határozat rövid tartalma Bizottsági határozatok. A bizottsági határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni. A sorszámot a Fegyelmi-Etikai Bizottság esetében E betűnek, a Felügyelő Bizottság esetében F betűnek, majd azt az évszámnak és zárójelben a dátumnak kell követnie. A határozatokat a Határozatok Könyvébe le kell főzni, illetve annak kísérőlapjára fel kell vezetni. A kísérőlapon lévő adatokból ki kell 6 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

7 derülnie a határozatot hozó bizottság megnevezésének, a határozathozatal idejének, esetleges határidejének dátuma, valamint a határozat rövid tartalma A tagok nyilvántartása Az Egyesület tagjainak nyilvántartására a Tagok Könyve szolgál. A Tagok Könyvében minden tagról az alábbi adatoknak kell szerepelnie: a) a tag neve, születési éve; b) a tag lakcíme; c) a tagsági jogviszony kezdete és vége; d) az éves tagdíj megfizetésére vonatkozó adat; Az adatlapon ezen kívül szerepelhetnek még az alábbi adatok, ha azt a tag önkéntesen az Egyesület rendelkezésére bocsátja: a) a tag elektronikus levélcíme; b) a tag telefonszáma; c) a tag által elért tenyésztési eredmények, díjak, kitüntetések, stb.; Az Egyesület által a tagokról nyilvántartott adatok harmadik személy számára csak az Egyesület céljainak megfelelően, kizárólag az alábbi adatokra vonatkozóan adhatóak ki: a) a tag neve, születési éve; b) a tag által tenyésztési eredmények, díjak, kitüntetések; Az Egyesület tagjainak írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy az Egyesület a fent felsorolt adatokat személyükről nyilvántarthatja és kezelheti Az Egyesület iratainak betekintésre vonatkozó szabályai Az Egyesület iratai összhangban az Alapszabály 40. pontjába foglaltakkal nyilvánosak, kivételt ez alól kizárólag a tagok nyilvántartásának azon iratai képeznek, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősülnek Az Egyesület irataiba bárki betekinthet előzetes egyeztetést követően az Egyesület székhelyén Az Egyesület iratairól másolatot saját költségére, feljegyzéseket bárki szabadon készíthet. Ez alól kivételt csak a tagok és az Államigazgatás szervei képeznek, részükre a másolatot az Egyesület díjmentesen biztosítja. 6. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módjai 6.1. Az Egyesület a rendezvényein való megjelenést és részvételt nem korlátozza sem területi, sem korosztály, nemzeti vagy vallási hovatartozás, sem pedig állampolgársági alapon. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az Alapszabály 40. pontja tartalmazza. E fejezet rendelkezéseit az Alapszabállyal összhangban kell értelmezni Az Egyesület tagjainak az Egyesület létesítményeire, eszközeire vonatkozóan használati előjoga van Az Egyesület által szervezett eseményeken az Egyesület rendes tagjai részvételi előjoggal rendelkeznek. Ennek megfelelően az alábbi rangsort kell alkalmazni abban az esetben, ha a részvételi lehetőségek számszerűen korlátozottak: 1. Az Egyesület alapító tagjai. 2. Az Egyesület rendes tagjai. 3. Az Egyesület rendes tagjainak közeli hozzátartozói. 4. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai. 5. Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló, ám annak rendezvényeit rendszeresen illetve legalább 3 havonta legalább 1 alkalommal látogató személyek. 7 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

8 6. Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló egyéb személyek Az Egyesület rendezvényein való részvétel alapvető feltétele a kulturált magatartás, valamint az elvárható udvariassági szabályok betartása. Az Egyesület Vezetősége a magatartási szabályokat megszegőket a rendezvényről eltávolíthatja Az Egyesület létesítményeit, eszközeit csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A használat során ügyelni kell arra, hogy azok állaga, műszaki állapota a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéken túl ne romoljon, illetőleg a rendeltetésszerű használattal járó mértéken túl azok ne szennyeződjenek. Azt a személyt, aki az eszközök, létesítmények használata során nem ennek megfelelően jár el, azok rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Vezetőség vagy az általuk megbízott személy(ek) a további használatból kizárhatják, az okozott kárt pedig megtéríttetik Az Egyesülettel munka-, megbízási, bérleti vagy tagsági jogviszonyban nem álló személyek vagy szervezetek az Egyesület szolgáltatásait illetőleg létesítményeit vagy eszközeit haszonszerzési céllal nem vehetik igénybe Az Egyesület tagjai az Egyesület szolgáltatásait, létesítményeit, eszközeit térítésmentesen használhatják illetve vehetik igénybe Az az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló személy vagy szervezet aki vagy amely az Egyesület szolgáltatásit igénybe kívánja venni, tudomásul veszi, hogy az Egyesület tevékenységének, valamint szolgáltatásainak fenntartása érdekében egyes szolgáltatásokért esetenként díjat kell fizetnie. A fizetendő díjakat az Egyesület Vezetősége állapítja meg az Egyesület költségvetésének valamint anyagi lehetőségeinek függvényében Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló, az Egyesület szolgáltatásait illetve létesítményeit igénybe vevő személyekre és szervezetekre a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a létesítmények házirendjében foglalt szabályok egyaránt vonatkoznak. 7. Az Egyesület által rendezett közös kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel 7.1. Az Egyesület által rendezett közös kiállításokon, versenyeken és rendezvényeken az Egyesület tagjai alanyi jogon vehetnek részt A tenyészállatok törzskönyvezésére, regisztrálására, a bírálatokra vonatkozó előírásokról külön szabályzat rendelkezik. 8. Számviteli politika 8.1. Az Egyesület Számviteli politikáját külön szabályozza. 9. A pénzügyi, gazdasági nyilvántartás általános szabályai 9.1. Az Egyesület a pénzügyi, gazdálkodási szabályait külön szabályozza. 8 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

9 10. Az általános beszámolási szabályok Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával éves jelentést készíteni A jelentés elfogadása az Alapszabály 24. pontja rendelkezései szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik A jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 9 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

10 e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás összegét; f) a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) az Egyesület tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet Az Egyesület köteles a 10.3 szerinti jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni A 10.3 pont a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 11. Záró rendelkezések Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat az Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Közgyűlése Vezetőségének május XX. napján tartott ülésén, annak elfogadásával hatályba lépett A Szervezeti és Működési Szabályzat ezen szövege az Egyesület Közgyűlése által május XX-én elfogadott Alapszabályának és az ezzel egy időben elfogadott Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kialakított szöveg. Kelt: XXXXXXXX, a év május hó XX. napján,... Vasszi Zoltán mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke Vezetőség tagja Vezetőség tagja Hitelesítő tag Hitelesítő tag 10

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Golden Retriever Kör

Golden Retriever Kör Golden Retriever Kör a l a p s z a b á l y a Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Golden Retriever Kör 2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Bokor u. 28. 3. Az Egyesület önkormányzati elven működő

Részletesebben

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 / 10 I. Általános rendelkezések 1. A szervezet teljes neve: Szemünk Fénye Szülői Egyesület - rövidített neve: Szemfény Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Sun Bin Ököl Harcművészeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlésén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

OLVASÓKÖRÖK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. (A módosítások vastag betűvel szedve.)

OLVASÓKÖRÖK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. (A módosítások vastag betűvel szedve.) OLVASÓKÖRÖK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (A módosítások vastag betűvel szedve.) 1.1. Név: Olvasókörök Szövetsége 1.2. Jogállás: Közhasznú társadalmi

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben