A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015.

2 A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Közgyűlése az évi V. törvény 3:71. - a szerinti tartalmi követelményeknek való megfelelés érdekében és a évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg. Formázott Formázott Formázott REAMBULUM A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A jelen szabályzat alapvető célja, hogy a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban: Egyesület) törvényes működése belső feltételeinek, a tagi érdekek, valamint az egyéb, az Egyesület működése által érintett személyek érdekeinek biztosítása. E célból a jelen Szervezeti és Működés Szabályzat (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Szabályzat) az Egyesület Alapszabályának megfelelően meghatározza az Egyesület testületi szerveinek működési rendjét, ezek feladat- és hatáskörét, a működés feltételeinek biztosítását, az Egyesület szervezeti felépítését, valamint a működésre vonatkozó speciális szabályokat. 1. Az Egyesület adatai 1.1. Az Egyesület neve: Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Rövidített elnevezése: MASTAFF Egyesület 1.2. Az Egyesület székhelye 2330 Dunaharaszti, Zágoni K. u Az Egyesület hivatalos bélyegzője kör alakú, középen a Staffordshire Terrier kutyafajta fejét ábrázolja, körben az egyesület elnevezése és a felirat olvasható. 2. Az Egyesület szervezete és testületi szerveinek mőködése 2.1. A Közgyűlés A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb testületi döntáshozó szerve, amely az Egyesületre vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott hatáskörben fejti ki működését A Közgyűlést az Egyesület működésére vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott esetekben össze kell hívni. A Közgyűlés összehívása a Vezetőség feladata, a meghívók szabályszerű elküldéséről az Elnök gondoskodik. A meghívó mind hagyományos postai úton, mind pedig elektronikus levél formájában kiküldhető A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés: a) pontos helyét és idejét; b) a határozatképtelenség esetére megjelölt újabb helyet és időpontot; c) a tervezett napirendet; A Közgyűlés levezető elnökét a Közgyűlés az Alapszabály 23. pontja alapján az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határozza (választja) meg. A levezető elnök a Közgyűlés megnyitása előtt megvizsgálja az összehívás szabályszerőségét és megállapítja a Közgyűlés határozatképességét vagy annak hiányát. A Közgyűlés megnyitása után a levezető elnök a) javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyére, és egyszerű többséggel elfogadtatja azt; b) ismerteti az Vezetőség által javasolt és a meghívóban is közölt napirendet; 2 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

3 c) a további napirendi javaslato(ka)t ha annak tárgyalásával a tagok Alapszabály pontja szerinti többsége egyetért felveszi a tárgysorozatba; előadóit a tárgy ismertetésére, majd vezeti a vitát; d) ügyel a Közgyűlés rendjére, gyakorolja a fegyelmezési johgkört és biztosítja a tagokat, valamint a Közgyűlésen jelen levő más személyeket megillető jogok gyakorlásának lehetőségét; e) újabb érdemi javaslat, vélemény hiányában a vitát lezárja; f) a Közgyűlés döntését követően szóban ismerteti a meghozott határozatot; g) figyelemmel kíséri a határozatképességet az egyes napirendi pontok tárgyalása során. h) az összes elfogadott napirendi pont megtárgyalása után az ülést berekeszti A Közgyűlésen a tagok jogaikat személyesen és képviselőjük útján egyaránt gyakorolhatják. A nem természetes tag jogait képviselője útján gyakorolhatja A Közgyűlést követő 8 napon belül el kell készíteni a jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a) a Közgyűlés megtartásának helyét és idejét; b) a jelenléti ív alapján megállapított és megjelent tagok számát, a határozatképességre vonatkozó megállapítást számszerű adatokkal; c) a Közgyűlésen megjelent egyéb személyeket, szükség szerint nevük és minőségük megjelölésével; d) a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők) megválasztásáról szóló határozatot, e tisztségviselők nevének és megbízatásának megjelölésével; e) a napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatban elhangzott hozzászólások lényegét, f) a szavazások eredményét és a hozott határozatok szövegét és hatályát, g) a döntést támogatók és ellenzők arányát, nyílt szavazás esetén személyét, h) a határozatok végrehajtására esetlegesen megszabott határidőt és a határozat végrehajtásáért felelős személy nevét vagy a végrehajtásért felelős szerv megjelölését, ha az Alapszabály rendelkezései alapján egyértelműen nem határozható meg A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet, az írásbeli beszámolókat, tovább a pontban meghatározott értesítés átvételét dokumentáló iratot A jegyzőkönyvet annak lezárása után a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írják alá A határozatokról az abban érintett személyek részére amennyiben a Közgyűlésen nem voltak jelen mindenképpen, ha jelen voltak kérésükre 8 napon belül kell értesítést küldeni a határozat és esetleges indoklását tartalmazó jegyzőkönyv-kivonattal együtt Az Vezetőség Az Vezetőség az Egyesület vezető, operatív, ügyintéző és képviseleti szerve, mely az Elnökkel munkamegosztásban gyakorolja azon jogait és teljesíti azon kötelességeit, melyekkel az Alapszabály felruházza Az Vezetőség határozatai azokban az ügyekben, melyek hatáskörét az Alapszabály ráruházta, minden tag számára kötelező érvényűek A Vezetőség hatáskörét az Alapszabály 28. pontja határozza meg. Ezen túlmenően minden olyan kérdésben dönthet, amelyet sem az Alapszabály, sem pedig más jogszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe Az Vezetőségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Vezetőségi tag előzetes írásbeli úton történő értesítésével. A meghívót az Vezetőségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni. Az Vezetőségi ülésre szóló meghívó mind hagyományos postai úton, mind pedig elektronikus levél formájában kiküldhető. A meghívóban pontosan meg kell jelölni: a) az Vezetőségi ülés pontos helyét és idejét; b) a tervezett napirendi pontokat; c) a határozatképtelenség esetére kijelölt újabb ülés pontos helyét és időpontját Az Vezetőségi ülés levezetésére a Közgyűlés levezetésére vonatkozó szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Vezetőségi ülést az Elnök vagy az Alapszabály pontjában nevesített helyettese vezeti le Az vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelen lévő vezetőségi tagnak alá kell írnia. Egyebekben a vezetőségi ülésre a Közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadók. 3 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

4 Az vezetőségi határozatokat az érintetteken kívül az Egyesület minden tagja részére meg kell küldeni vagy azt az Egyesület székhelyén kifüggesztéssel és ezzel egy időben az Egyesület tagjai számára nyilvánosságra kell hozni. A határozatok mind hagyományos postai úton, mind pedig elektronikus levél formájában egyaránt kiküldhetők Az Elnök és az alelnök Az Elnök és az Alelnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre jogosult vezetője Az Elnök hatásköre és feladatai: a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, b) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, c) a közgyűlés és az Vezetőség határozatainak végrehajtása, d) az vezetőségi ülések előkészítése és levezetése, e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, f) az Egyesület Közgyűlésének és az Vezetőség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a Vezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, g) éves beszámoló tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése h) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése (kihirdetése) i) Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, úgy a Közgyűlés és az Vezetőség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza A Fegyelmi-Etikai Bizottság Az Egyesületnek állandó bizottságai a Fegyelmi-Etikai Bizottság, melynek ügyrendjét a Fegyelmi szabályzat valamint az Alapszabály 35. pontja tartalmazza Fegyelmi-Etikai Bizottság tagja kizárólag az Egyesület rendes tagja lehet A bizottságokra vonatkozóan egyebekben az Vezetőségre vonatkozó szabályok az irányadóak Nem lehet a Fegyelmi-Etikai Bizottság elnöke vagy tagja, illetve amennyiben alkalmazásra kerül könyvvizsgálója az a személy, aki a) az Vezetőség tagja, b) a más egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottságról az Alapszabály 36. pontja rendelkezik. Feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyelő Bizottság 3 tagját két éves időtartamra a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. A Felügyelő Bizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott Felügyelő Bizottsági tagok maguk közül választják meg. 4 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

5 A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke írásban közli A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni A Felügyelő Bizottság köteles a Vezetőséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Vezetőség döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Az Vezetőséget vagy a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Vezetőség illetve a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult Ha a Vezetőség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségi szabályai tekintetében a Fegyelmi-Etikai Bizottság tagjaira vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. 3. Az Egyesület etikai szabályai 3.1. Az Egyesület minden rendes tagja egyenrangú Az Egyesület tagjai minden esetben kötelesek az Egyesület alapvető céljait szem előtt tartani, és alkotó és társadalmi munkájukat az Egyesület szellemének megfelelően végezni: lehetőségeikhez mérten egyenlő arányban veszik ki részüket a társadalmi munkából, valamint az egyéni, szakmai tudásuknak és felkészültségüknek megfelelő területeken felmerülő feladatokból Az Egyesület tagjai nem végezhetnek aktív politikai tevékenységet az egyesületen belül, és nem lehetnek politikai párt tisztségviselői Az Egyesület tagjai kötelesek minden esetben a jóhiszeműség és tisztesség elvének szem előtt tartásával részt venni az Egyesület életében Az Egyesület tagjai a nyilvánosság előtt kötelesek az Egyesület jó hírnevének megfelelően nyilatkozni, illetve az Egyesület jó hírnevét megvédeni Az Egyesület tagjai az Egyesület éves tagdíját mindig időben fizetik meg, ezzel is biztosítva az Egyesület működésének alapfeltételeit Az Egyesület tagjai minden esetben az elvárható tisztelet és udvariasság hangján kommunikálnak egymással és az Egyesületen kívüli személyekkel legyen szó szakmai vitáról, az Egyesület Alapszabálya által biztosított jogok gyakorlásáról vagy bármilyen más, az Egyesület szervezésében megtartott eseményről. 4. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 4.1. Az Egyesület tagsági jogviszonyát az Alapszabály 3., a tagsági jogokat és kötelezettségeket a 4. szabályozza. A tagfelvételi eljárás vonatkozásában a következő részletes szabályok az irányadók. 5 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

6 4.2. A fegyelmi eljárás szabályait az Egyesület Fegyelmi szabályzata tartalmazza A tagfelvételi kérelem A tagfelvétel iránti kérelmet az Vezetőség bírálja el a benyújtást követő 30 napon belül azzal, hogy eljárása során figyelembe veszi az Alapszabály pontjaiban foglaltakat, így a 19. pont c) alpontjában foglalt feltételt Az Vezetőség dönthet úgy, hogy a tagfelvételről nem dönt addig, míg a kérelmező az Egyesület valamely rendezvényén az Egyesület céljai iránti elkötelezettségét bizonyítandó, a fajta tartásával, tenyésztésével kapcsolatos eredményeivel be nem mutatkozik A kérelmező tagsági jogviszonya kérelmének az Vezetőség általi elfogadásának napjától jön létre Az egyesületi tagsági jogviszony az arról szóló Vezetőségi határozat keltének napjától kezdődik A felvételt nyert tagnak a tagdíjat a teljes évre vonatkozóan előre kell megfizetnie. A tagdíj csökkentésére azon okból, hogy a tagsági jogviszony nem január 01-vel kezdődött, nincs lehetőség A felvételt nyert tagnak a tagsági jogviszonyának kezdetétől számított 30 napon belül a tagdíjat az Egyesület részére az Alapszabály 21. pontja c) alpontja szerint meg kell fizetnie, mely az egyesületi rendes taggá válás feltétele Tagfelvétel elutasítása ellen fellebbezési lehetőség nincs, a tagfelvételt kérő az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért A fegyelmi eljárás valamint a kizárás rendje Az Egyesület Alapszabályában valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal súlyosan ellentétes magatartást tanúsító tag ellen fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye A fegyelmi eljárás szabályairól, illetve a jogorvoslat módjáról az Egyesület külön íveken szövegezett Fegyelmi szabályzata rendelkezik. 5. Az Egyesület működése 5.1. Iktatás Az Egyesület iratait keletkezési helyüknek megfelelően az alábbiak szerint kell nyilvántartani: a) Azokat az iratokat, amelyek nem a Közgyűlés, az Vezetőség vagy valamely Bizottság döntéseiből közvetlenül származnak vagy keletkeznek, évenként újrakezdődő folyósorszámos és alszámos iktatási rendnek megfelelően kell nyilvántartani A határozatok nyilvántartása, a Határozatok Könyve Közgyűlési határozatok. A Közgyűlési határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni. A sorszámot K betűnek majd azt az évszámnak és zárójelben a dátumnak kell követnie. A határozatokat a Határozatok Könyvébe le kell főzni, illetve annak kísérőlapjára fel kell vezetni. A kísérőlapon lévő adatokból ki kell derülnie a határozathozatal idejének, esetleges határidejének dátuma, valamint a határozat rövid tartalma Vezetőségi határozatok. A Vezetőségi határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni. A sorszámot V betűnek, majd azt az évszámnak és zárójelben a dátumnak kell követnie. A határozatokat a Határozatok Könyvébe le kell főzni, illetve annak kísérőlapjára fel kell vezetni. A kísérőlapon lévő adatokból ki kell derülnie a határozathozatal idejének, esetleges határidejének dátuma, valamint a határozat rövid tartalma Bizottsági határozatok. A bizottsági határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni. A sorszámot a Fegyelmi-Etikai Bizottság esetében E betűnek, a Felügyelő Bizottság esetében F betűnek, majd azt az évszámnak és zárójelben a dátumnak kell követnie. A határozatokat a Határozatok Könyvébe le kell főzni, illetve annak kísérőlapjára fel kell vezetni. A kísérőlapon lévő adatokból ki kell 6 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

7 derülnie a határozatot hozó bizottság megnevezésének, a határozathozatal idejének, esetleges határidejének dátuma, valamint a határozat rövid tartalma A tagok nyilvántartása Az Egyesület tagjainak nyilvántartására a Tagok Könyve szolgál. A Tagok Könyvében minden tagról az alábbi adatoknak kell szerepelnie: a) a tag neve, születési éve; b) a tag lakcíme; c) a tagsági jogviszony kezdete és vége; d) az éves tagdíj megfizetésére vonatkozó adat; Az adatlapon ezen kívül szerepelhetnek még az alábbi adatok, ha azt a tag önkéntesen az Egyesület rendelkezésére bocsátja: a) a tag elektronikus levélcíme; b) a tag telefonszáma; c) a tag által elért tenyésztési eredmények, díjak, kitüntetések, stb.; Az Egyesület által a tagokról nyilvántartott adatok harmadik személy számára csak az Egyesület céljainak megfelelően, kizárólag az alábbi adatokra vonatkozóan adhatóak ki: a) a tag neve, születési éve; b) a tag által tenyésztési eredmények, díjak, kitüntetések; Az Egyesület tagjainak írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy az Egyesület a fent felsorolt adatokat személyükről nyilvántarthatja és kezelheti Az Egyesület iratainak betekintésre vonatkozó szabályai Az Egyesület iratai összhangban az Alapszabály 40. pontjába foglaltakkal nyilvánosak, kivételt ez alól kizárólag a tagok nyilvántartásának azon iratai képeznek, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősülnek Az Egyesület irataiba bárki betekinthet előzetes egyeztetést követően az Egyesület székhelyén Az Egyesület iratairól másolatot saját költségére, feljegyzéseket bárki szabadon készíthet. Ez alól kivételt csak a tagok és az Államigazgatás szervei képeznek, részükre a másolatot az Egyesület díjmentesen biztosítja. 6. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módjai 6.1. Az Egyesület a rendezvényein való megjelenést és részvételt nem korlátozza sem területi, sem korosztály, nemzeti vagy vallási hovatartozás, sem pedig állampolgársági alapon. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az Alapszabály 40. pontja tartalmazza. E fejezet rendelkezéseit az Alapszabállyal összhangban kell értelmezni Az Egyesület tagjainak az Egyesület létesítményeire, eszközeire vonatkozóan használati előjoga van Az Egyesület által szervezett eseményeken az Egyesület rendes tagjai részvételi előjoggal rendelkeznek. Ennek megfelelően az alábbi rangsort kell alkalmazni abban az esetben, ha a részvételi lehetőségek számszerűen korlátozottak: 1. Az Egyesület alapító tagjai. 2. Az Egyesület rendes tagjai. 3. Az Egyesület rendes tagjainak közeli hozzátartozói. 4. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai. 5. Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló, ám annak rendezvényeit rendszeresen illetve legalább 3 havonta legalább 1 alkalommal látogató személyek. 7 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

8 6. Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló egyéb személyek Az Egyesület rendezvényein való részvétel alapvető feltétele a kulturált magatartás, valamint az elvárható udvariassági szabályok betartása. Az Egyesület Vezetősége a magatartási szabályokat megszegőket a rendezvényről eltávolíthatja Az Egyesület létesítményeit, eszközeit csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A használat során ügyelni kell arra, hogy azok állaga, műszaki állapota a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéken túl ne romoljon, illetőleg a rendeltetésszerű használattal járó mértéken túl azok ne szennyeződjenek. Azt a személyt, aki az eszközök, létesítmények használata során nem ennek megfelelően jár el, azok rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Vezetőség vagy az általuk megbízott személy(ek) a további használatból kizárhatják, az okozott kárt pedig megtéríttetik Az Egyesülettel munka-, megbízási, bérleti vagy tagsági jogviszonyban nem álló személyek vagy szervezetek az Egyesület szolgáltatásait illetőleg létesítményeit vagy eszközeit haszonszerzési céllal nem vehetik igénybe Az Egyesület tagjai az Egyesület szolgáltatásait, létesítményeit, eszközeit térítésmentesen használhatják illetve vehetik igénybe Az az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló személy vagy szervezet aki vagy amely az Egyesület szolgáltatásit igénybe kívánja venni, tudomásul veszi, hogy az Egyesület tevékenységének, valamint szolgáltatásainak fenntartása érdekében egyes szolgáltatásokért esetenként díjat kell fizetnie. A fizetendő díjakat az Egyesület Vezetősége állapítja meg az Egyesület költségvetésének valamint anyagi lehetőségeinek függvényében Az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló, az Egyesület szolgáltatásait illetve létesítményeit igénybe vevő személyekre és szervezetekre a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a létesítmények házirendjében foglalt szabályok egyaránt vonatkoznak. 7. Az Egyesület által rendezett közös kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel 7.1. Az Egyesület által rendezett közös kiállításokon, versenyeken és rendezvényeken az Egyesület tagjai alanyi jogon vehetnek részt A tenyészállatok törzskönyvezésére, regisztrálására, a bírálatokra vonatkozó előírásokról külön szabályzat rendelkezik. 8. Számviteli politika 8.1. Az Egyesület Számviteli politikáját külön szabályozza. 9. A pénzügyi, gazdasági nyilvántartás általános szabályai 9.1. Az Egyesület a pénzügyi, gazdálkodási szabályait külön szabályozza. 8 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

9 10. Az általános beszámolási szabályok Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával éves jelentést készíteni A jelentés elfogadása az Alapszabály 24. pontja rendelkezései szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik A jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 9 A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

10 e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás összegét; f) a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) az Egyesület tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet Az Egyesület köteles a 10.3 szerinti jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni A 10.3 pont a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 11. Záró rendelkezések Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat az Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Közgyűlése Vezetőségének május XX. napján tartott ülésén, annak elfogadásával hatályba lépett A Szervezeti és Működési Szabályzat ezen szövege az Egyesület Közgyűlése által május XX-én elfogadott Alapszabályának és az ezzel egy időben elfogadott Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kialakított szöveg. Kelt: XXXXXXXX, a év május hó XX. napján,... Vasszi Zoltán mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke Vezetőség tagja Vezetőség tagja Hitelesítő tag Hitelesítő tag 10

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben