Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Az Alapítók létrehozták az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesületet. Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület december 05.-i Közgyűlése az alábbi Alapszabályt fogadta el. Dömsöd, december 05.

2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület 2. A szervezet nevének rövidítése: Airsoft Angels SE 2.1 Az alapító tagok a játékokon az ANGELS hívójelet használják. Az angol AIRSOFT ANGELS (szabad fordításban Lágylevegő Angyalai). Mivel a domain név bejegyzésnél nem ütközött akadályba az airsoftangels szókapcsolat, így az egyesület megalapításánál is hűek maradtunk ehhez a névhez. 3. A szervezet hivatalos honlapja: 4.A szervezet elektronikus elérhetősége: 5. Az alapítás éve: A szervezet működési területe: Magyarország 7. A szervezet székhelye: 2344 Dömsöd Áchim utca Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület jogi személy 9. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület tagjai nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft biztonságos, erőszakmentes, stratégai-taktikai szabadidős sport tevékenység. Az airsoft nem kívánja a háborút, vagy a fegyveres konfliktusokat dicsőíteni, nem a valóságot szimulálja - csupán egy szabadidős sport tevékenység. 10. Az Egyesület közhasznúsági besorolása: Közhasznú Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 2

3 II. Az Egyesület célja és feladatai 1.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület olyan közhasznú nonprofit társadalmi szervezet, mely feladatául tűzte ki az airsoft, mint szabadidős sporttevékenység elősegítését, népszerűsítését, versenyek, bemutatók, játékok, bajnokságok szervezését, lebonyolítását. 2. Céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el: 2.1 tagjai számára a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása. Mozgás- és sportszeretetre nevelés; a szabadban végzett fizikai- és sporttevékenységek, gyakorlatok erősítik az erőnlétet, az állóképességet, a kitartást. 2.2 a fiatalok, fiatalkorúak számára a sportág bemutatása, elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása, a sportág szabályainak megismertetése. 2.3 a tagok, és a sport iránt érdeklődők számára oktató-, továbbképző foglalkozásokat szervez, melynek során a résztvevők történelmi, technikai ismeretekre tesznek szert. A közösen, csapatban való tevékenység közösségnevelő, emberformáló tényező, segíti a résztvevők általános és szakmai műveltségének fejlesztését. 2.4 a tagok közösségi életének gazdagítása, majd a versenysportban való részvételének az egyesület keretein belül, az egyesület támogatásával történő biztosítása. 2.5 sportkapcsolatok kiépítése, kialakítása más, azonos érdeklődésű egyesületekkel, csapatokkal, melynek során közös játékokat, foglalkozásokat szervez, így hozzájárul a különböző élethelyzetű emberek egymás mellett élésének és kapcsolatainak, egymás értékeinek, vélekedésének, környezetének és szokásainak elfogadásához. 2.6 a természet szeretetére és annak megóvására nevelés. 2.7 az Airsoft Szabályzat megalkotása, létrehozása, hivatalos formában történő elfogadtatása. A szabályzat megalkotásáig az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület játékszabályzatának alkalmazása a saját rendezésű játékokon, bemutatókon, rendezvényeken. 3. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 9. környezetvédelem; 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; 4. Tagjain kívül szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből mások is részesülhetnek az Elnökség által esetenként meghatározott módon. 5. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 3

4 III. Az Egyesület tagsága 1. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület teljes jogú tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az Egyesület céljait, a kötelezettségek teljesítését vállalják. 2.Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon támogatják, segítik az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületet vagy az egyesület által szervezett tevékenységét. 3.Tiszteletbeli tagoknak választhatók, az Elnökség, által azok a magánszemélyek, akik az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek, felajánlásaival elősegíti az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület tevékenységét, céljait, feladatait. 4. Teljes jogú tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Airsoft Angels Sport Egyesület szervezetében bármely tisztségre választhatnak és választhatók. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni. 5.Pártoló és Tiszteletbeli tagok jogosultak az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni. 6.1 Teljes jogú tagok kötelesek az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. Teljes jogú tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület keretében megrendezett játékokon, rendezvényeken, joguk van szervezői, játékszervezői, rendezői feladatokat ellátni. 6.2 A pártoló és tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettségük nincs. A pártoló tagok kötelesek a vállalt kötelezettségük teljesítésére. A pártoló és tiszteletbeli tagok részt vehetnek az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület keretében megrendezett játékokon, rendezvényeken, s azokon joguk van szervezői, játékszervezői, rendezői feladatokat ellátni. 7.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület bárminemű tagságát írásban kell kérvényezni melyet az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Elnöksége hagy jóvá. Az elfogadott jelentkezés esetén a próbaidő 6 hónap. A próbaidő alatt tagdíjat nem fizet. A próbaidő alatt jogosult az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellet igénybe venni. A próbaidő alatt nem jogosult az Egyesület számára elérhető vásárlási kedvezmények igénybevételére, valamint a próbaidő alatt a Közgyűlésen nem rendelkezik szavazati joggal semmilyen tisztségre nem választható. A próbaidő alatt a tagság indoklás nélkül megszüntethető. Az eredményes próbaidő után a felvételről az SE Elnöksége dönt. Határozata ellen- az írásbeli döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet a Közgyűléshez fellebbezni. A Közgyűlés döntésétamennyiben az törvénysértő- az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Egyesület székhelye szerint illetékes Megyei Bíróságnál keresettel lehet megtámadni az Etv. 10, (1) bekezdésének rendelkezései figyelembevételével. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 4

5 8. Teljes jogú tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület megszűnésével. A kilépési szándékot írásban az Elnökség felé jelezni kell. 9. Pártoló tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület megszűnésével. A kilépési szándékot írásban az Elnökség felé jelezni kell. 10. Tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület megszűnésével. Megszűnik a tagviszony abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag a felajánlásától eláll, vagy azt megszűnteti. A kilépési szándékot írásban az Elnökség felé jelezni kell. 11. Kizárásról az Elnökség dönt. Abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, tevékenysége nyilvánvalóan sérti az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület érdekeit. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása, vagy az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolta mulasztását vagy változtatott tevékenységén. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet fellebbezni a Közgyűléshez. A Közgyűlés döntését- amennyiben az törvénysértő- az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, az egyesület székhelye szerint illetékes Megyei Bíróságnál keresettel lehet megtámadni Etv. 10, (1) bekezdésének rendelkezései figyelembevételével hónapos tagdíj elmaradása esetén az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Elnökségének írásban figyelmeztetnie kell a tagot az elmaradásra, felhívja figyelmét a pótlásra. Ha a tag a felszólítás ellenére 30 napon belül nem rendezi tartozását, az Elnökségnek joga van törölni a tagot az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület tagjainak sorából. A törlés tényről az Elnökség a soron következő ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. A törlési határozat elleni jogorvoslat szabályai a 11. pontban írtakkal azonos 13. A tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével a tagsági viszony megszűnik. Ez esetben az Elnökség a nyilvántartásból törölheti a tagot. E tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az Elnökség feladata, amelyről beszámol a Közgyűlésnek. 14. A kizárás lefolytatása az Elnökség jogosult elnökségi ülés alkalmával. A kizárási eljárásról az érintettet 30 nappal az eljárás lefolytatása előtt szóban, írásban, ben értesíteni kell. A kizárásról írásbeli, indoklással ellátott határozatot kell hozni, melyben a kizárt tag részére biztosítani kell a határozat elleni fellebbezés lehetőségét. A határozat elleni jogorvoslat szabályai a 11. pontban írtakkal azonos Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 5

6 IV. Az Egyesület szervezete 1. A Közgyűlés 1.1. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Kizárólagos jog- és hatáskörében elfogadja, módosítja az alapszabályt, kimondja az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület feloszlását vagy más szervezettel való egyesülését. 4 évre megválasztja az Elnökséget, dönt a költségvetés fő összegeiről, az Egyesületi tevékenység fő irányairól, meghatározza a tagdíj mértékét, elfogadja a beszámolót A Közgyűlést az Elnökség hívja össze évente minimum egyszer. 4 évente tisztújító Közgyűlést kell tartani. A Közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A Közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 30 nappal a Közgyűlés időpontja előtt a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére postai úton, vagy en meghívót kell küldeni. Legalább 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt a meghívó szövegét az egyesület internetes honlapján közzé kell tenni. Az egyesület közgyűlései Ksztv. 7. (1) bekezdés értelmében nyilvánosak A Közgyűlést össze kell hívni: ha azt a Bíróság elrendeli ha a tagok egyharmada a cél, és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek A Közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt a Ksztv.8. (1) bekezdésében meghatározott személy. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A Közgyűlés nyilvánossága érdekében a Közgyűlésről szóló tájékoztatást bejegyzett médiumban (vagy más erre alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni) nem kell közzé tenni, ha csak arról a közgyűlés másképp nem dönt A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazat dönt. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - egy órával később az eredetileg határozatképtelen Közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület feloszlásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Nyílt szavazást kell lebonyolítani a tisztségviselők megválasztásakor. Titkos szavazás is elrendelhető, ha ezt a Közgyűlés megszavazza Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt ( Ksztv. 9 (1) és (2) bekezdés). Az Etv. 8. (1) bek. alapján a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseletei szervének bármely Magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem Magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 6

7 2. Az Elnökség 2.1. Az Elnökség, a két közgyűlés között az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület vezető szerve. Tagjai: elnök, titkár és az elnökségi tag. A 3 tagú Elnökséget a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg az Egyesület tagjai sorából 4 éves időtartamra. A tisztségviselésre jelölt személy, köteles a Közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az Elnökség - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal Az Elnökség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a Közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet, dönt a más szervezetben való tagsági részvételről Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, elektronikus levélben ( ) a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 30 nappal. Az Elnökségi ülésről a tagok az egyesület honlapján - - is értesülhetnek. Határozatképes, ha az ülésen az elnökség több mint fele jelen van. 2.5.Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg tanácskozási jogkörrel Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt (Ksztv 9. (1) és (2) bekezdés). választásra és a választhatóságra. Az Etv. 8. (1) bek. alapján a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseletei szervének bármely Magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem Magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva 2.7. Az Elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt a Ksztv.8. (1) bekezdésében meghatározott személy. A tanácskozási jogot az Elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az elnökségi ülésről szóló tájékoztatást bejegyzett médiumban (vagy más erre alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni) nem kell közzé tenni, ha csak erről az elnökség másképp nem rendelkezik Az Egyesületet az Elnök képviseli. Meghatározott ügyekre nézve az Elnök az elnökségi tagoknak meghatalmazást adhat. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 7

8 2.9. Az Elnök jogai és kötelességei: Közgyűlést bármikor összehívhatja Tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja Kiadások számláit ellenőrzi Megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez Harmadik személyekkel való szerződések megkötése A Tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie Az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit Képviseli az Egyesületet Irányítja és ellenőrzi az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtását Figyelemmel kíséri az Egyesület szakosztályainak munkáját Javaslatot tesz a szakosztályok vezetőire és gazdasági vezető személyére Tájékoztatja a hírközlő szerveket az Egyesület tevékenységéről Kapcsolatot tart az Egyesület szakosztályaival a megyei, illetve országos szakszövetségekkel Dönt azokban az ügyekben amelyek nem tartoznak az Egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a Közgyűlés, az Alapszabály és az Elnökség a hatáskörébe utal Az Elnök az Egyesület gazdálkodásáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel Az Elnök képviseleti jogosultságát átruházhatja az Elnökség tagjaira a következő hatáskörébe utalt esetekben. - Hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről. - Kapcsolattartás az Egyesület szakosztályaival a megyei, illetve országos szakszövetségekkel Az Elnökség jogai és kötelességei: A tagsági viszony keletkezésével és próbaidejével kapcsolatos eljárás lefolytatása A Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és előterjesztése Az Airsoft Angels Sport Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatása A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az Alapszabály megállapítása és módosítása, Az éves költségvetés meghatározása, közhasznúsági jelentés elfogadása A tagsági díj mértékének meghatározása, A tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása, A kizárási határozat elenni fellebbezés elbírálás Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt (Ksztv 9. (1) és (2) bekezdés) Választásra és választhatóságra az Etv. 8. (1) bek. alapján a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseletei szervének bármely Magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem Magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 8

9 3. A határozatok rendje 3.1. A Közgyűlésről és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: - a megjelent szavazóképes tagok számát, az elnökség esetében név szerint, - a határozatképességet, - a véglegesített napirendet, - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, - a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, - a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, az elnökségi ülés esetében név szerint A jegyzőkönyveket hitelesítik: - a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag, - az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, és az elnök, 3.4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: - a határozat véglegesített szövegét, - a határozathozatal időpontját, - annak érvényességi körét, hatályát, - a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, az elnökségülés esetében név szerint A testületek döntéseit 30 napon belül az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület hivatalos honlapján (www.airsoftangels.eu) elérhetővé kell tenni. A személyeket érintő kérdésekben hozott döntéseket, határozatokat 30 napon belül levélben vagy elektronikus ( ) levélben kell az érintettekkel közölni A Ksztv 19. (5) bek. alapján a közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentést készíteni, melyet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-ig honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon köteles közzétenni. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 9

10 V. Az Egyesület gazdálkodása 1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai: - elsősorban a tagdíj, - adomány, támogatás, pályázati bevétel, - egyéb bevételek. 2. A vagyont pénz- és egyéb eszközök képezik. 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. 4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. 5. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 6. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a közhasznúsági jelentést, amelynek részei: - a számviteli beszámoló, - a költségvetési támogatás felhasználása, - a cél szerinti juttatások kimutatása, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege, - a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. A Ksztv 19. (5) bek. alapján a közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentést készíteni, melyet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-ig honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon köteles közzétenni. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés az Elnökség előterjesztése birtokában, egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 7. A bankszámla felett az Elnök rendelkezik. 8. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség vállalásaiért vagyona mértékéig felel. 9. A társadalmi szervezet Etv ában felsorolt megszűnési eseteiben az Etv. 21. (1) bekezdése alapján a hitelezők kielégítése után vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló feladata. Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, akkor az Etv. 21. (2) bekezdésének megfelelően a vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 10

11 VI. Az Egyesület működésének nyilvánossága 1. A tagok és a határozatokban érintettek számára minden évben megküldi a "Hatályos Egyesületi Határozatok" c. kiadványt, melyet az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület hivatalos honlapjáról (www.airsoftangels.eu) letölthetnek. 2. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület hivatalos honlapján- biztosítja a szervezet működésének, szolgáltatásainak igénybevétele módjának és beszámolóinak nyilvánosságát. Mindenki számára tájékoztatást nyújt az egyesület tevékenységéről, beszámolóinak időpontjáról. Tájékoztató szóban, ben vagy írásban is kérhető az egyesülettől. Az egyesület Elnöke 30 napon belül az igénylővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést vagy írásban válaszol a felmerült igényekre. 3. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület irataiba bárkik szabadon betekinthetnek, azokat tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az Elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki 30 napon belül az igénylővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 11

12 VII. Záró rendelkezések 1.A Közgyűlés az éves teljes jogú tagsági díjat évi Ft-ban, azaz tízen-kettőezer forintban állapítja meg, mely havi lebontásban fizethető. 2. A Közgyűlés az éves tiszteletbeli tagsági díjat 0 Ft-ban, azaz nulla forintban határozza meg. 3. A tagdíjak fizetését januártól kell elkezdeni. Az első befizetési határidő 2012 január A mindenkori befizetéseket az egyesület bankszámlájára kell teljesíteni. A bankszámla létrejöttéről, az Elnökség ad tájékoztatást a hivatalos bejegyeztetés után. 5.A tagdíjak mértékét a közgyűlés egyszerű többséggel megváltoztathatja. 6.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Sport Egyesület, mint közhasznú szervezet éves tervezett bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az 1997.évi CLVL törvényben megjelölt felügyeleti szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel mégis megközelíti az ötmillió forintot - az Elnökség intézkedésére - a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és a Felügyeleti szerv megvalósításáról. 7.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület a Pest Megyei bíróságra bírosági nyilvántartásba vétel, illetve közhasznú szervezetté történő nyilvántartással jön létre, melynek lebonyolítására felkéri az Elnököt. 8. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele után felkéri az Elnökséget, hogy a törvényekben meghatározott kötelezettségeknek tegyen eleget (bankszámlanyitás, bejelentési kötelezettségek). 9. A jelen alapszabályt a közgyűlés december 05.-én. fogadta el. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 12

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület /a továbbiakban: Sportegyesület/ 2. A szervezet rövidített

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Javaslat Szövetség működésére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a célját, a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Szövetség szervezeti

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2008.május 20-án elfogadott alapszabálya a 2011. április 2. napján megtartott Taggyűlésen

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabályának 2. számú módosítása a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, 2009. november 23. 2 ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Alulírott Alapítók

Részletesebben

A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12.

A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12. A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12. Alapszabály A Casablanca TáncSport Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben