Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Az Alapítók létrehozták az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesületet. Az AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület december 05.-i Közgyűlése az alábbi Alapszabályt fogadta el. Dömsöd, december 05.

2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: AIRSOFT ANGELS Sport és Szabadidő Egyesület 2. A szervezet nevének rövidítése: Airsoft Angels SE 2.1 Az alapító tagok a játékokon az ANGELS hívójelet használják. Az angol AIRSOFT ANGELS (szabad fordításban Lágylevegő Angyalai). Mivel a domain név bejegyzésnél nem ütközött akadályba az airsoftangels szókapcsolat, így az egyesület megalapításánál is hűek maradtunk ehhez a névhez. 3. A szervezet hivatalos honlapja: 4.A szervezet elektronikus elérhetősége: 5. Az alapítás éve: A szervezet működési területe: Magyarország 7. A szervezet székhelye: 2344 Dömsöd Áchim utca Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület jogi személy 9. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület tagjai nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft biztonságos, erőszakmentes, stratégai-taktikai szabadidős sport tevékenység. Az airsoft nem kívánja a háborút, vagy a fegyveres konfliktusokat dicsőíteni, nem a valóságot szimulálja - csupán egy szabadidős sport tevékenység. 10. Az Egyesület közhasznúsági besorolása: Közhasznú Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 2

3 II. Az Egyesület célja és feladatai 1.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület olyan közhasznú nonprofit társadalmi szervezet, mely feladatául tűzte ki az airsoft, mint szabadidős sporttevékenység elősegítését, népszerűsítését, versenyek, bemutatók, játékok, bajnokságok szervezését, lebonyolítását. 2. Céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el: 2.1 tagjai számára a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása. Mozgás- és sportszeretetre nevelés; a szabadban végzett fizikai- és sporttevékenységek, gyakorlatok erősítik az erőnlétet, az állóképességet, a kitartást. 2.2 a fiatalok, fiatalkorúak számára a sportág bemutatása, elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása, a sportág szabályainak megismertetése. 2.3 a tagok, és a sport iránt érdeklődők számára oktató-, továbbképző foglalkozásokat szervez, melynek során a résztvevők történelmi, technikai ismeretekre tesznek szert. A közösen, csapatban való tevékenység közösségnevelő, emberformáló tényező, segíti a résztvevők általános és szakmai műveltségének fejlesztését. 2.4 a tagok közösségi életének gazdagítása, majd a versenysportban való részvételének az egyesület keretein belül, az egyesület támogatásával történő biztosítása. 2.5 sportkapcsolatok kiépítése, kialakítása más, azonos érdeklődésű egyesületekkel, csapatokkal, melynek során közös játékokat, foglalkozásokat szervez, így hozzájárul a különböző élethelyzetű emberek egymás mellett élésének és kapcsolatainak, egymás értékeinek, vélekedésének, környezetének és szokásainak elfogadásához. 2.6 a természet szeretetére és annak megóvására nevelés. 2.7 az Airsoft Szabályzat megalkotása, létrehozása, hivatalos formában történő elfogadtatása. A szabályzat megalkotásáig az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület játékszabályzatának alkalmazása a saját rendezésű játékokon, bemutatókon, rendezvényeken. 3. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 9. környezetvédelem; 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; 4. Tagjain kívül szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből mások is részesülhetnek az Elnökség által esetenként meghatározott módon. 5. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 3

4 III. Az Egyesület tagsága 1. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület teljes jogú tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az Egyesület céljait, a kötelezettségek teljesítését vállalják. 2.Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon támogatják, segítik az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületet vagy az egyesület által szervezett tevékenységét. 3.Tiszteletbeli tagoknak választhatók, az Elnökség, által azok a magánszemélyek, akik az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek, felajánlásaival elősegíti az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület tevékenységét, céljait, feladatait. 4. Teljes jogú tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Airsoft Angels Sport Egyesület szervezetében bármely tisztségre választhatnak és választhatók. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni. 5.Pártoló és Tiszteletbeli tagok jogosultak az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni. 6.1 Teljes jogú tagok kötelesek az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. Teljes jogú tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület keretében megrendezett játékokon, rendezvényeken, joguk van szervezői, játékszervezői, rendezői feladatokat ellátni. 6.2 A pártoló és tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettségük nincs. A pártoló tagok kötelesek a vállalt kötelezettségük teljesítésére. A pártoló és tiszteletbeli tagok részt vehetnek az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület keretében megrendezett játékokon, rendezvényeken, s azokon joguk van szervezői, játékszervezői, rendezői feladatokat ellátni. 7.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület bárminemű tagságát írásban kell kérvényezni melyet az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Elnöksége hagy jóvá. Az elfogadott jelentkezés esetén a próbaidő 6 hónap. A próbaidő alatt tagdíjat nem fizet. A próbaidő alatt jogosult az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellet igénybe venni. A próbaidő alatt nem jogosult az Egyesület számára elérhető vásárlási kedvezmények igénybevételére, valamint a próbaidő alatt a Közgyűlésen nem rendelkezik szavazati joggal semmilyen tisztségre nem választható. A próbaidő alatt a tagság indoklás nélkül megszüntethető. Az eredményes próbaidő után a felvételről az SE Elnöksége dönt. Határozata ellen- az írásbeli döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet a Közgyűléshez fellebbezni. A Közgyűlés döntésétamennyiben az törvénysértő- az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Egyesület székhelye szerint illetékes Megyei Bíróságnál keresettel lehet megtámadni az Etv. 10, (1) bekezdésének rendelkezései figyelembevételével. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 4

5 8. Teljes jogú tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület megszűnésével. A kilépési szándékot írásban az Elnökség felé jelezni kell. 9. Pártoló tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület megszűnésével. A kilépési szándékot írásban az Elnökség felé jelezni kell. 10. Tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület megszűnésével. Megszűnik a tagviszony abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag a felajánlásától eláll, vagy azt megszűnteti. A kilépési szándékot írásban az Elnökség felé jelezni kell. 11. Kizárásról az Elnökség dönt. Abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, tevékenysége nyilvánvalóan sérti az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület érdekeit. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása, vagy az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolta mulasztását vagy változtatott tevékenységén. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet fellebbezni a Közgyűléshez. A Közgyűlés döntését- amennyiben az törvénysértő- az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, az egyesület székhelye szerint illetékes Megyei Bíróságnál keresettel lehet megtámadni Etv. 10, (1) bekezdésének rendelkezései figyelembevételével hónapos tagdíj elmaradása esetén az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Elnökségének írásban figyelmeztetnie kell a tagot az elmaradásra, felhívja figyelmét a pótlásra. Ha a tag a felszólítás ellenére 30 napon belül nem rendezi tartozását, az Elnökségnek joga van törölni a tagot az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület tagjainak sorából. A törlés tényről az Elnökség a soron következő ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. A törlési határozat elleni jogorvoslat szabályai a 11. pontban írtakkal azonos 13. A tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével a tagsági viszony megszűnik. Ez esetben az Elnökség a nyilvántartásból törölheti a tagot. E tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az Elnökség feladata, amelyről beszámol a Közgyűlésnek. 14. A kizárás lefolytatása az Elnökség jogosult elnökségi ülés alkalmával. A kizárási eljárásról az érintettet 30 nappal az eljárás lefolytatása előtt szóban, írásban, ben értesíteni kell. A kizárásról írásbeli, indoklással ellátott határozatot kell hozni, melyben a kizárt tag részére biztosítani kell a határozat elleni fellebbezés lehetőségét. A határozat elleni jogorvoslat szabályai a 11. pontban írtakkal azonos Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 5

6 IV. Az Egyesület szervezete 1. A Közgyűlés 1.1. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Kizárólagos jog- és hatáskörében elfogadja, módosítja az alapszabályt, kimondja az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület feloszlását vagy más szervezettel való egyesülését. 4 évre megválasztja az Elnökséget, dönt a költségvetés fő összegeiről, az Egyesületi tevékenység fő irányairól, meghatározza a tagdíj mértékét, elfogadja a beszámolót A Közgyűlést az Elnökség hívja össze évente minimum egyszer. 4 évente tisztújító Közgyűlést kell tartani. A Közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A Közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 30 nappal a Közgyűlés időpontja előtt a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére postai úton, vagy en meghívót kell küldeni. Legalább 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt a meghívó szövegét az egyesület internetes honlapján közzé kell tenni. Az egyesület közgyűlései Ksztv. 7. (1) bekezdés értelmében nyilvánosak A Közgyűlést össze kell hívni: ha azt a Bíróság elrendeli ha a tagok egyharmada a cél, és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek A Közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt a Ksztv.8. (1) bekezdésében meghatározott személy. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A Közgyűlés nyilvánossága érdekében a Közgyűlésről szóló tájékoztatást bejegyzett médiumban (vagy más erre alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni) nem kell közzé tenni, ha csak arról a közgyűlés másképp nem dönt A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazat dönt. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - egy órával később az eredetileg határozatképtelen Közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület feloszlásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Nyílt szavazást kell lebonyolítani a tisztségviselők megválasztásakor. Titkos szavazás is elrendelhető, ha ezt a Közgyűlés megszavazza Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt ( Ksztv. 9 (1) és (2) bekezdés). Az Etv. 8. (1) bek. alapján a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseletei szervének bármely Magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem Magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 6

7 2. Az Elnökség 2.1. Az Elnökség, a két közgyűlés között az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület vezető szerve. Tagjai: elnök, titkár és az elnökségi tag. A 3 tagú Elnökséget a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg az Egyesület tagjai sorából 4 éves időtartamra. A tisztségviselésre jelölt személy, köteles a Közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az Elnökség - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal Az Elnökség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a Közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet, dönt a más szervezetben való tagsági részvételről Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, elektronikus levélben ( ) a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 30 nappal. Az Elnökségi ülésről a tagok az egyesület honlapján is értesülhetnek. Határozatképes, ha az ülésen az elnökség több mint fele jelen van. 2.5.Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg tanácskozási jogkörrel Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt (Ksztv 9. (1) és (2) bekezdés). választásra és a választhatóságra. Az Etv. 8. (1) bek. alapján a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseletei szervének bármely Magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem Magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva 2.7. Az Elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt a Ksztv.8. (1) bekezdésében meghatározott személy. A tanácskozási jogot az Elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az elnökségi ülésről szóló tájékoztatást bejegyzett médiumban (vagy más erre alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni) nem kell közzé tenni, ha csak erről az elnökség másképp nem rendelkezik Az Egyesületet az Elnök képviseli. Meghatározott ügyekre nézve az Elnök az elnökségi tagoknak meghatalmazást adhat. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 7

8 2.9. Az Elnök jogai és kötelességei: Közgyűlést bármikor összehívhatja Tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja Kiadások számláit ellenőrzi Megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez Harmadik személyekkel való szerződések megkötése A Tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie Az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit Képviseli az Egyesületet Irányítja és ellenőrzi az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtását Figyelemmel kíséri az Egyesület szakosztályainak munkáját Javaslatot tesz a szakosztályok vezetőire és gazdasági vezető személyére Tájékoztatja a hírközlő szerveket az Egyesület tevékenységéről Kapcsolatot tart az Egyesület szakosztályaival a megyei, illetve országos szakszövetségekkel Dönt azokban az ügyekben amelyek nem tartoznak az Egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a Közgyűlés, az Alapszabály és az Elnökség a hatáskörébe utal Az Elnök az Egyesület gazdálkodásáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel Az Elnök képviseleti jogosultságát átruházhatja az Elnökség tagjaira a következő hatáskörébe utalt esetekben. - Hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről. - Kapcsolattartás az Egyesület szakosztályaival a megyei, illetve országos szakszövetségekkel Az Elnökség jogai és kötelességei: A tagsági viszony keletkezésével és próbaidejével kapcsolatos eljárás lefolytatása A Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és előterjesztése Az Airsoft Angels Sport Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatása A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az Alapszabály megállapítása és módosítása, Az éves költségvetés meghatározása, közhasznúsági jelentés elfogadása A tagsági díj mértékének meghatározása, A tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása, A kizárási határozat elenni fellebbezés elbírálás Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt (Ksztv 9. (1) és (2) bekezdés) Választásra és választhatóságra az Etv. 8. (1) bek. alapján a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseletei szervének bármely Magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem Magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 8

9 3. A határozatok rendje 3.1. A Közgyűlésről és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: - a megjelent szavazóképes tagok számát, az elnökség esetében név szerint, - a határozatképességet, - a véglegesített napirendet, - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, - a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, - a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, az elnökségi ülés esetében név szerint A jegyzőkönyveket hitelesítik: - a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag, - az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, és az elnök, 3.4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: - a határozat véglegesített szövegét, - a határozathozatal időpontját, - annak érvényességi körét, hatályát, - a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, az elnökségülés esetében név szerint A testületek döntéseit 30 napon belül az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület hivatalos honlapján ( elérhetővé kell tenni. A személyeket érintő kérdésekben hozott döntéseket, határozatokat 30 napon belül levélben vagy elektronikus ( ) levélben kell az érintettekkel közölni A Ksztv 19. (5) bek. alapján a közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentést készíteni, melyet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-ig honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon köteles közzétenni. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 9

10 V. Az Egyesület gazdálkodása 1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai: - elsősorban a tagdíj, - adomány, támogatás, pályázati bevétel, - egyéb bevételek. 2. A vagyont pénz- és egyéb eszközök képezik. 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. 4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. 5. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 6. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a közhasznúsági jelentést, amelynek részei: - a számviteli beszámoló, - a költségvetési támogatás felhasználása, - a cél szerinti juttatások kimutatása, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege, - a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. A Ksztv 19. (5) bek. alapján a közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentést készíteni, melyet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-ig honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon köteles közzétenni. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés az Elnökség előterjesztése birtokában, egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 7. A bankszámla felett az Elnök rendelkezik. 8. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség vállalásaiért vagyona mértékéig felel. 9. A társadalmi szervezet Etv ában felsorolt megszűnési eseteiben az Etv. 21. (1) bekezdése alapján a hitelezők kielégítése után vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló feladata. Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, akkor az Etv. 21. (2) bekezdésének megfelelően a vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 10

11 VI. Az Egyesület működésének nyilvánossága 1. A tagok és a határozatokban érintettek számára minden évben megküldi a "Hatályos Egyesületi Határozatok" c. kiadványt, melyet az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület hivatalos honlapjáról ( letölthetnek. 2. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület hivatalos honlapján- biztosítja a szervezet működésének, szolgáltatásainak igénybevétele módjának és beszámolóinak nyilvánosságát. Mindenki számára tájékoztatást nyújt az egyesület tevékenységéről, beszámolóinak időpontjáról. Tájékoztató szóban, ben vagy írásban is kérhető az egyesülettől. Az egyesület Elnöke 30 napon belül az igénylővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést vagy írásban válaszol a felmerült igényekre. 3. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület irataiba bárkik szabadon betekinthetnek, azokat tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az Elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki 30 napon belül az igénylővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 11

12 VII. Záró rendelkezések 1.A Közgyűlés az éves teljes jogú tagsági díjat évi Ft-ban, azaz tízen-kettőezer forintban állapítja meg, mely havi lebontásban fizethető. 2. A Közgyűlés az éves tiszteletbeli tagsági díjat 0 Ft-ban, azaz nulla forintban határozza meg. 3. A tagdíjak fizetését januártól kell elkezdeni. Az első befizetési határidő 2012 január A mindenkori befizetéseket az egyesület bankszámlájára kell teljesíteni. A bankszámla létrejöttéről, az Elnökség ad tájékoztatást a hivatalos bejegyeztetés után. 5.A tagdíjak mértékét a közgyűlés egyszerű többséggel megváltoztathatja. 6.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Sport Egyesület, mint közhasznú szervezet éves tervezett bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az 1997.évi CLVL törvényben megjelölt felügyeleti szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel mégis megközelíti az ötmillió forintot - az Elnökség intézkedésére - a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és a Felügyeleti szerv megvalósításáról. 7.Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület a Pest Megyei bíróságra bírosági nyilvántartásba vétel, illetve közhasznú szervezetté történő nyilvántartással jön létre, melynek lebonyolítására felkéri az Elnököt. 8. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele után felkéri az Elnökséget, hogy a törvényekben meghatározott kötelezettségeknek tegyen eleget (bankszámlanyitás, bejelentési kötelezettségek). 9. A jelen alapszabályt a közgyűlés december 05.-én. fogadta el. Az Airsoft Angels Sport és Szabadidő Egyesület Alapszabálya Oldal 12

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 2. A szervezet nevének

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA A FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület módosított ALAPSZABÁLYA 1. I. pont Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Az egyesület nevének rövidítése: FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül,

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül, ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 1. A szervezet megnevezése: a./ magyar: Magyar Szalmaépítők Egyesülete b./ nemzetközi: Hungarian Strawbuilders Association 2. A szervezet alapítási éve: 2009. 3.

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Magyar Médiafogyasztók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Médiafogyasztók Egyesülete. Alapszabály Magyar Médiafogyasztók Egyesülete Alapszabály I. Preambulum Meggyőződésünk, hogy a társadalmi nyilvánosság szélesítése a jövőnk egyik záloga. A médiaszabályozás, valamint a magyar nyelvű médiatér viszonyainak

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Egyesületi Alapszabály A Törökbálinti Kamarakórus Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Alapszabálya. A "Magyar Anime Társaság" április 17-i közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Magyar Anime Társaság Alapszabálya. A Magyar Anime Társaság április 17-i közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: Magyar Anime Társaság Alapszabálya A "Magyar Anime Társaság" 2011. április 17-i közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyar Anime Társaság

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 A HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya

Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések Okányi Horgász Egyesület Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya 1. Az Egyesület neve: Okányi Horgász Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Okányi HE 3. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. ALAPSZABÁLY Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. Alapító tagok az 1997. évi CL VI. törvény alapján közhasznú egyesületet hoznak létre az alábbiak

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben