M O N O S Z L Ó K O N C E P C I Ó S Z Ö V E G E S E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M O N O S Z L Ó K O N C E P C I Ó S Z Ö V E G E S E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 M O N O S Z L Ó K O N C E P C I Ó S Z Ö V E G E S E L Ő T E R J E S Z T É S

2 3. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának tárgyalása Simon György polgármester Kárpáti Zsolt pénzügyi ügyintéző Lukács Ágnes körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 24. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek. Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 26. -a alapján a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 87. -ban kapott felhatalmazás alapján a polgármester a költségvetési gazdálkodás háromnegyedévi helyzetének tárgyalásakor előterjeszti a következő évi koncepciót november 30-i határidővel. Tisztelt Képviselőtestület! Az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a következők szerint terjesztem elő: A Kormány által az Országgyűlés elé beterjesztett T/7655 számú törvényjavaslat már tartalmazza azokat az irányelveket, a bevételek és a kiadások tervezéséhez szükséges információkat, amelyek alapján az önkormányzatok is elkészíthetik a jövő évi koncepciót. A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége,ami az önkormányzatok állami bevételeit jelentősen mérséklik. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új feladatalapú finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, pénzügyi feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik. Szintén megszűnik, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított állami forrás is az személyi jövedelemadó visszatérítés különbségek mérséklésére. A évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított feladatalapú támogatási rendszer segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz a tervezet szerint. Monoszló község önkormányzata 2012-ben átengedett SZJA 2

3 bevételként illetve jövedelemkülönbség mérséklésként együttesen e/ft-ot állami bevételben részesült. Az általános támogatás lényege a tervezet előterjesztése szerint, hogy a települési önkormányzat az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkentésre kerülnek a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része 40 %, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét formáját a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, viszont az elvárt bevétel rendszerén keresztül meghatározzák, hogy mire használható fel tól jelentősen változik a gazdasági környezet, ahol jelentős bevételkiesés (állami bevételek) és kiadás-növekedés várható (például minimálbér emelkedés javaslat szerint 97e/Ft illetve 115 e/ft, kategória váltások, áremelkedések, járulékterhek emelkedése például a kedvezően adható költségtérítések Erzsébet utalvány,szép kártya- járulékterhe 30,94 %-ról 51,17 %-ra nő). A feladatellátási szerkezet is jelentősen megváltozik (oktatás, járási igazgatási rendszer, közös önkormányzati hivatal) a kormányzati célok eredményeként. Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió országaiban elhúzódó gazdasági pénzügyi válság várható. Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kellene sikeresnek lennie. Az elhúzódó válságot az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani az államadósság növekedését. A kormány a 2013-as költségvetési törvényjavaslatának összeállításakor, ami sajnos még nem készült el, azt az elsődleges célt határozta meg, hogy megállítsa az államadósság növekedését, sőt csökkenést érjen el. A fenti cél elérése érdekében a bürokrácia csökkentését, takarékossági intézkedések bevezetését, az adórendszer kiteljesítését, adócsalási kiskapuk bezárását, új adófajták bevezetését, adómértékek emelését tervezi végrehajtani, amivel a központi költségvetési bevételi oldal növelését érheti el. A cél eléréséhez a kormány már 2011-ben a Széll Kálmán tervvel nekilátott. A 2013-as költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak. A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás hiánycélját a GDP 3 %-a alatt tervezik. A hiánycél elérését egyrészt a közszférában költségvetési takarékosság érvényesítésével (jóval kevesebb bevételt biztosított az állam, valamint elvonások lesznek gépjárműadó 60 % -a, az SZJA-ból 2013-ban már nem kapnak visszatérítést az önkormányzatok) valamint a közszféra és oktatás rendszerének átalakításával kívánja elérni (új közös önkormányzati hivatalok a körjegyzőségek és önkormányzati hivatalok helyett, járási rendszer, oktatási rendszer átalakítása). A közszférában jelenleg közel 675 ezer fős létszám van, akiknek egyharmada a központi költségvetési szerveknél kétharmada az önkormányzatoknál foglalkoztatott. A teljes foglalkoztatáson belül a közszféra létszáma közel 20 % az állami cégek nélkül,míg az OECD átlag az EU-ban 15 %. A 2013-ban végrehajtásra kerülő közoktatási átszervezéssel, szociális és jóléti intézményi ellátás átszervezésével, járások kialakításával jelentősen csökkenteni akarják a közszférán belül az önkormányzatoknál foglalkoztatottak létszámát, és egyben a foglalkoztatáson belüli közszféra létszámot 15 % alá akarják mérsékelni. Az állami támogatási rendszer is átalakításra kerül az eddigi lakosságszámos, feladatmutatós (iskola, óvoda, étkeztetés, bölcsőde) rendszer feladatalapú finanszírozássá válik. Sajnos a költségvetési törvény, még mindig nem került elfogadásra ezért az állami támogatás előirányzathoz nem állt rendelkezésre végleges és pontos információ. A közös fenntartású általános iskola kiadásait nem tartalmazza a koncepció, a jelenlegi ismeretek szerint átveszik a járások az országgyűlés és a testületek döntésének megfelelően. A közös önkormányzati hivatalok kialakítása pedig, jelentős feladatbővüléssel jár, mivel jóval nagyobb területen több községben kell ellátni a pénzügyi és igazgatási feladatokat. A fentiek miatt a 2012-es előirányzatot 30 %-al emeltük a költségvetési javaslatban (még nem ismert, hogy a pénzügyi és igazgatási feladatok 3 községről 1 nemzetiségi önkormányzatról, és 3-4 intézményről mennyire nőnek (óvoda, bölcsőde, közétkeztetés, egészségügyi feladatok, közös önkormányzati hivatal). Figyelembe véve a gazdaságpolitika fő vonásait a évi költségvetés kiadási előirányzat meghatározása rendkívül takarékos tervezést igényel. Az Önkormányzat évi költségvetésének fő célkitűzéseit az alábbiakban javaslom meghatározni azzal, hogy a prioritási sorrendet a Képviselő-testület határozza meg: 3

4 a) A meglévő intézmények és kötelező feladatok biztonságos finanszírozása, működtetése b.) Vállalt kötelezettségek teljesítése (közösségi terek fejlesztése pályázat) c.) Önként vállalt feladatok finanszírozása, d.) Fejlesztési célok megvalósítása Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rövid tájékoztató és a mellékelt anyagok alapján a as költségvetés összeállításához az előirányzati számokról határozni szíveskedjenek az előterjesztéshez kiküldött mellékletek és a III.n.évi tájékoztató adatai alapján. A költségvetési javaslatunkat a benyújtott 2012-es III.n. évi beszámoló, és az eddigi ismeretek alapján állítottuk össze. A felsorolt elvek alapján összeállított költségvetés a csökkenő állami bevételek és a növekvő kiadások miatt, forráshiányos lett e/ft összegben, ami plusz bevételi forrás feltárását illetve kiadási előirányzat csökkentését teszi szükségessé melyek a következők lehetnek: hitel felvétel, ami, további jelentős terheket ró a településre a kamatokon keresztül, illetve külön engedélyeztetési eljárás nélkül 2013-tól csak bizonyos feltételek mellett tervezhető. Jelentősen korlátozták az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségeit. A hitelengedélyezési eljárás bonyolult, csak szigorú feltételek betartása mellett lehet pályázni, hosszú az engedélyeztetési eljárás jó pár hónap után lehet hitelszerződést kötni a bankkal, és minden évben újra el kell indítani, mert a hitelszerződés lejárata csak az adott év végéig tarthat. Az önkormányzati törvény alapján működési hiány nem tervezhető, a jelenlegi információk szerint miközben az előterjesztett koncepció több mint 10 milliós működési forráshiányt tartalmaz a bevételek várhatóan drasztikus csökkenése, valamint amiatt, hogy már évek óta képtelen volt a település a működési egyensúlyt megvalósítani a működési bevételeiből. A fenti tényezők következménye, hogy a meglévő 5 milliós működési forráshiány meg is duplázódhat. A felhalmozási finanszírozási forráshiány is jelentős, (5 milliós), amit egy pályázat önrésze, valamint a felhalmozódott kötelezettségek eredményeznek (Káli Medencéért Alapítvány támogatása, Kuratóriumtól kapott kamatmentes hitel visszafizetési kötelezettsége). pályázatok benyújtása, amiknek nagy-része előre nem ismert nem is lehet tervezni velük, és igen bizonytalan, hogy sikerrel járnak-e vagy nem. Nem lehet tudni, hogy az évek óta pályázott ÖNHIKI támogatás lesz-e és ha lesz, akkor milyen formában. bevételek növelése az építési telekeladás bevételének tervezésével. Itt meg kell jegyezni, hogy a fenti bevétel nem rendszeres bevétel, hanem eseti felhalmozási bevétel, amit a legtöbb pályázat esetén nem lehet működési kiadási hiányra fordítani, hanem fejlesztésre, valamint 2012-ben is terveztünk bevételi realizálódást, de szeptember 30-ig sikertelenül. Vagyonértékesítés (lakó és nem lakó ingatlanok eladása) * A forráshiány csökkentését a kiadások felülvizsgálatával is mérsékelni lehet. A benyújtott mellékletekben szereplő 2013-as javaslatokkal kapcsolatosan döntést kell hozni mind az intézményeknél (óvoda-bölcsőde, étkeztetés, közös önkormányzati hivatal, egészségügyi intézmények) mind az önkormányzatnál. Az a kérdés is felmerül, hogy szabad-e olyan döntést hozni, hogy a kiadási előirányzat drasztikus csökkentésével megvalósítjuk a működési egyensúlyt (például nem tervezünk pénzeszközátadást közös intézményekhez, és a dologi, szociális,és személyi előirányzatokat megfelezzük) miközben már előre tudjuk, hogy a kiadási előirányzatok következő évben nem lesznek tarthatók. * A helyi adó rendeleteknél, lakbérrendeletnél, bérleti díjszerződéseknél a 2013-ra tervezett mértékről döntést kellene hozni. A rendeletek felülvizsgálatánál azt is figyelembe kell venni, hogy a lakosság terhelhetősége már a maximális szinthez közelít, és ők is rosszabb jövedelmi helyzetben lesznek 2013-ban, ha a jövedelmeik nem is csökkennek az áremelkedések miatt a vásárlóérték jelentősen romlik. A bevételi oldal összeállítása, a következő elvek alapján történ: ( 6 melléklet ) 1./ Működési bevételek: - A normatív állami támogatásoknál a tervezés alapját a Balatonfüredtől megkapott tájékoztató adta. - A gépjárműadónál 2013-ban a 60% elvonásra kerül, így a 2012 előirányzati összeg 40%-val számolhattunk. Tájékoztatásul közöljük, hogy október 30-ig 550 e/ft realizálódott. 4

5 - A lakbérek a 2012.évi a lakbérrendelet adja a tervezés alapját. Kérjük a testületet, hogy a lakbérrendelet esetleges módosításáról dönteni szíveskedjen. Változtatás esetén a decemberi testületi ülésre a lakbérrendeletet elő kell terjeszteni. Jelenleg 2 szolgálati lakás van (4.680 Ft/hó 8.200Ft/hó), ami a jelenlegi lakbérrel 155 e/ft előirányzatot jelent éves szinten, ha nincs emelés ban a helyi adók tervének alapját a 2012-es előírások, és teljesítések valamint a rendelkezésre álló információk adták. A bevételi előirányzatokat az előző évi szinten terveztük. Kérjük a testületet, hogy a helyi adórendeletről dönteni szíveskedjen, kívánja-e módosítani vagy a e/ft-os előirányzat maradhat-e. A döntés előtt kérem a képviselőket, hogy a lakosság terhelhetőségét is vegyék figyelembe, a 2013-ra várhatóan jelentősen romló anyagi lehetőségek mellett. Az étkezési díjbevételeknél a közösen fenntartott intézményben (bölcsődések, óvodások, iskolások, dolgozók, szociális étkezők, vendégétkezők) a 2012-ben jelentkezett normabetartási probléma miatt számol emeléssel a koncepció. Az iskolai étkezést is tartalmazza (gyerekek, tanárok) a költségvetési javaslat, bízunk benne, hogy az intézmény 2013-tól is nálunk veszi igénybe a szolgáltatást. Kérnénk a testület javaslatát, hogy ezzel egyetért-e, vagy más javaslatot tesz. Jelenleg az óvodások és bölcsődések nyersanyagnormája és egyben térítési díja ÁFA-val 300.-Ft, az általános iskolásoké Ft, dolgozóké 550.-Ft, a vendégétkeztetés 600.-Ft, míg a szociális étkeztetési kategóriáknál 240,282,348.-Ft. Kérjük a testület javaslatát, hogy a fenti árakon változtat-e, hogy az étkezési rendelet a decemberi ülésen elfogadásra kerülhessen. Az intézményvezető a vendégétkeztetésnél tett javaslatot 650 Ft-ra, míg a normánál 25.-Ft emelést javasolt, a dolgozói 550.-Ft díj jóváhagyása mellett. - A működési célú pénzeszközátvételeknél, 2013-ra előirányzat azért nem szerepel, mert közmunkaerő alkalmazás utáni visszatérítés még 2012-ben realizálódhat. - A könyvtár kistérségi támogatása 400e/Ft volt, ami az átszervezések miatt 2013-ban már nem fog jelentkezni. - Működési célú kamatmentes szociális kölcsönök nyújtásából 50 e/ft-os bevételi előirányzat szerepelt az előző évivel megegyező szinten. Dönteni szükséges kíván- e a testület változtatni rajta. - A közfoglalkoztatás támogatásértékű bevételeinél az előző évből kiindulva 500e/Ft-os előirányzati javaslatot tettünk, bízva benne, hogy nagyobb sikerrel járunk, mint 2012-ben amikor mindössze 128 e/ft teljesült. - Fejlesztési pályázatok támogatásértékű bevételeinél a közösségi terek fejlesztése hagyományőrző kemence építése és akadálymentes vizesblokk kialakítása témájú pályázaton elnyert 3 milliós támogatást terveztük. Itt is dönteni szükséges, hogy a pályázati összeg megérkezéséig a kiadásokat miből fedezi a település. - Az előző évi pénzmaradvány-felhasználásnál arról kellene dönteni, hogy felhalmozási célra, vagy működési célra lesz következő évben szerepeltetve, az összeg a zárási munkák során kerül pontosításra,egyenlőre becsült összegként 500 e/ft-ot tartalmaz a koncepció. Kiadási oldal főszámait a as mellékletek tartalmazza * A működési kiadási oldalon valószínűsíthető a növekedés, mert a kötelező kategória váltások, a minimálbér várható emelkedése, az áremelkedések ezt vetítik előre. A kiadási oldal összeállítása: A személyi juttatások és vonzatainál az intézményeknél a 2012 III.n.évi előirányzatból az általános iskola előirányzatát kihagytuk, és a körjegyzőségnél 24 %-os emelést javasoltunk az átszervezések és a kategóriaváltások miatt. A többi intézménynél a három-negyedéves előirányzatot javasoltuk a koncepció során. A község költségvetési javaslatában a kisbolt személyi juttatás és járulékterhét levontuk a 2012 III.n.évi előirányzatból és az így fennmaradó összeget 4 %-al emeltük a várható minimálbéremelés és járulékterhek növekedésének figyelembevételével. A minimálbér 93 e/ft-ról váratóan 97 e/ft-ra nő + 4,3 %, míg a szakképzettek minimálbére 108 e/ft-ról 113 e/ft-ra + 4,6 %. A testületnek dönteni szükséges, hogy elfogadja-e az előterjesztett előirányzati javaslatokat vagy más javaslatot tesz. - A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a közös fenntartású intézményeknél az iskola előirányzatát nem szerepeltettük, míg a körjegyzőségnél a kiemelt előirányzatot 50 %-al emeltük a költségvetési javaslatban. A többi közös fenntartású intézménynél a dologi kiadási előirányzat az előző évi szinten szerepel kismértékű emeléssel az áremelkedések figyelembevételével, valamint a közétkeztetés 5

6 normaemelési javaslatának bedolgozásával. A községnél a kisbolt előirányzatát levontuk a III.n.évi előirányzatból, és nem emeltünk rajta. ( e/ft e/ft = e/ft) - A működési célú pénzeszközátadásoknál a következő tételek kerültek beállításra: * 400 e/ft szerepel a Balatonfüredi PROBIO ZRT által szervezett közmunkaprogramhoz, * 50 e /Ft a vállalkozó háziorvosnak, * 100 e/ft egyéb pénzeszközátadásokra a bejegyzett szervezetek támogatásigényeinek fedezetére. Kérjük a képviselőtestület döntését, hogy az előirányzott összegeket jóváhagyja-e vagy változtat rajta. - A szociális kiadások 2012-es előirányzata e/ft volt, és ez alapján irányoztunk elő 2013-ra 3,2 milliót. - Kamatmentes működési célú szociális kölcsön előirányzata 2012 szeptember 30-al 234 e/ft volt, és ennek figyelembevételével terveztünk 250 e/ft-ot. - A támogatásértékű kiadásoknál, a közös fenntartású intézményekhez átadandó pénzeszközöket terveztük 5 millió összegben ben az általános iskolánál 600 e/ft volt a tervezett intézményfinanszírozási összeg, amivel nem számoltunk, de mégis emeltünk a kiadási előirányzatot a bevételi források várható jelentős csökkenése miatt. Az önkormányzati törvény szerint működési egyensúllyal kell a feladatokat végrehajtani. - Tartalékok meghatározásánál működési tartalékot a jelentős forráshiány figyelembevételével, 200 e/ft összegben terveztünk (általános és céltartalék) a számos bizonytalansági tényező figyelembevételével. Az általános iskolánál átszervezés lesz, de nem lehet tudni biztosan, hogy a működtetőknek nem lesznek-e kiadásai ettől függetlenül 2013-ban is. A felhalmozási céltartaléknál a Káli Medencéért alapítványi támogatások kiadási fedezetére, és egyéb évközben felmerülő kiadásokra állítottunk be 2,5 millió forintot. - Beruházások: Kérnénk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg 2013-ban milyen beruházásokat milyen bevételi forrásból, és milyen összegben kíván szerepeltetni a költségvetésben. Jelenleg kiadási előirányzat a fenti tételen e/ft, amiből a közösségi terek fejlesztése pályázatának 2012-ben kiadásként nem jelentkező összege 3723 e/ft. - Finanszírozási kiadásként 1,9 milliót tartalmaz a költségvetési javaslat, amiből 1,5 millió a kuratóriumtól, átvett kamatmentes átmeneti kölcsön kiadási oldala, míg 400 e/ft az ELMIB részvények vásárlására lett beállítva. - Az intézményeknél a 8-as melléklet szerinti főszámokat javasoltuk, kérjük a testületet, hogy dönteni szíveskedjen változtat-e rajta. - A nemzetiségi óvodánál bölcsődénél - közétkeztetésnél 5 %-os előirányzati emelést szerepeltettünk, a minimálbér várható emelkedéséből, kategória váltásokból adódó bérnövekményre, valamint a nyersanyagnorma várható emelkedéséből adódó élelmiszerköltség emelésre együttesen. - A körjegyzőségnél a közös hivatalok kialakításával kapcsolatos költségnövekedések miatt 30 % körüli összeggel emeltük az előirányzatot együttesen a jelenlegi 53,5 millióról 70 millióra. Még nem ismert, hogy a pénzügyi és igazgatási feladatok 3 községről 1 nemzetiségi önkormányzatról, és 3-4 intézményről mennyire nőnek. A feladatnövekedés a több község esetében feladat és eszközigény növekedést is eredményez. A testületnek dönteni szükséges hogy elfogadja-e az előirányzati javaslatot, vagy más javaslatot tesz. - A három egészségügyi intézménynél igazából kerekítettük az előirányzati összeget 766 e/ft-os 5 %-os emeléssel. Az emelést a várható minimálbéremelkedés, kategóriaváltás, valamint az áremelkedések teszik szükségessé. A testületnek itt is dönteni szükséges hogy elfogadja-e a az előirányzati javaslatot, vagy más javaslatot tesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti adatok alapján a költségvetési előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szíveskedjenek a 2013.évi költségvetés megalapozásához. Monoszló, november. Simon György polgármester 6

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére 2.NAPIREND Ügyiratszám:../2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató Monoszló Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

9-../2012. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

9-../2012. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2012. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012.

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012. Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére 2012. évi költségvetés Tét Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 150. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89 /324-5 85 Fax: 89/515-083 E-ma il: polgar mester @ p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Lesenceistvánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

A 2012. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

A 2012. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. e-mail:berhida@berhida.hu Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 A 2012. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Tárgy: Kisvér Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben