5. Károsult (felelősségbiztosítás) 1. Értékarányosság kockázati elemek (értékkövetés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Károsult (felelősségbiztosítás) 1. Értékarányosság kockázati elemek (értékkövetés)"

Átírás

1 GAZDASÁGI MAGÁNJOG BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS október 22. Nappali tagozat Fogalom A biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összeg megfizetésére (biztosítási összeg), vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított illetve a szerződő fél pedig díj fizetésére köteles. Alanyok 1. Biztosító Rt, szövetkezet, egyesület, fióktelep PSZÁF engedély és felügyelet 2. Szerződő fél aki a biztosítóval létrehozza a szerződést ha saját javára köti, egyben biztosított is 3. Biztosított a biztosítási érdek hordozója jogosultságok elsődleges alanya 4. Kedvezményezett biztosító teljesítését ő igényelheti szerződő fél a biztosított hozzájárulásával jelöli ki 5. Károsult (felelősségbiztosítás) A biztosítási szerződés sajátosságai Biztosítási díj specialitásai Díjfizetés késedelme automatikus kötelemszüntető Biztosított kárenyhítési kötelezettsége a tőle elvárható mércéhez igazodik Szándékos és súlyosan gondatlan magatartás a biztosító mentesülését eredményezheti Klaudikáló kógencia: csak a biztosított, kedvezményezett javára lehet eltérni a törvényi rendelkezésektől (kivételek pl: viszontbiztosítás, fuvarozási biztosítás) Biztosítási szabályzatok is jogforrások 1. Értékarányosság kockázati elemek (értékkövetés) 2. Ha a biztosítási esemény bekövetkezett és a szerződés megszűnt biztosító az egész évi díjat követelheti 3. Felmondás esetén tartamengedmény visszakövetelése 4. Díjfizetés elmulasztása automatikus kötelemszüntető tény 30 napos késedelem után megintés: biztosító írásbeli felszólításával még 30 nappal kitolható a megszűnés reaktiválási jog: ha a megszűnéstől 6 hónapon belül befizeti az elmaradt díjakat újra hatályba lép a szerződés 5. Részfizetés esetén: biztosítási összeg nem változik, de a szerződés a kifizetett díjjal időarányosan marad fenn 1

2 A szerződés hatályosulása A biztosítási esemény bekövetkezése Első díj befizetését követő nap vélelem: biztosító megbízottjának adott díj 4. napon érkezik be Felek által megállapított későbbi időpont Az a nap, amikor a díjfizetés elhalasztásában megállapodtak Biztosító díjigényét bírósági úton érvényesíti Bejelentési kötelezettség Feltételhez kötött teljesítés Bizonyítási kötelezettség Teljes kár megtérítése maradvány Jogviszony megszűnését csak akkor szünteti meg a biztosítási esemény bekövetkezte, ha a biztosítás egyetlen eseményre vonatkozott VAGYONBIZTOSÍTÁS Biztosítási érdek: vagyontárgy épségben tartása Biztosítási esemény: vagyontárgy károsodása, elvesztése, megsemmisülése Szerződő fél: aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt aki a szerződést ilyen érdekelt javára köti A biztosítási összeg meghatározásának szabályai Túlbiztosítás tilalma: Biztosítási összeg biztosítási érték Jogkövetkezmény: részleges semmisség Kivételek: várható érték helyreállítási érték új állapotban való beszerzés Alulbiztosítás lehetősége: Vagyontárgy értékét a valóságosnál alacsonyabban jelölik meg Pro rata térítés Önrész kikötése gyakori: a kár egy részét a biztosított maga viseli Biztosító mentesülésének esetei Törvényi engedményi jog Biztosított, szerződő fél, velük együtt élő hozzátartozó jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta Kárenyhítési, kármegelőzési kötelezettség elmulasztása Káresemény határidőben való bejelentésének elmulasztása (lényeges körülmények utóbb kideríthetetlenné válnak) Kárenyhítésen túlmenő változtatások (lényeges körülmények utóbb kideríthetetlenné válnak) A biztosítót illeti meg a tényleges károkozóval szemben Feltétele: a biztosított felé kötelezettségének eleget tett Részleges megtérítés esetén elsődlegesen a biztosított követelését kell kielégítenie a károkozó által teljesített összegből 2

3 ÉLETBIZTOSÍTÁS Nincs közvetett tárgy, nem lehet túlbiztosítás Elérési halál esetére szóló üzlettárs Kedvezményezett jelölése Mentesülés kedvezményezett szándékos magatartása okozza a biztosított halálát biztosított szándékos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, 2 éven belüli öngyilkosság adatközlési kötelezettség megsértése (első 5 évben mentesül csak) Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Üzembentartó biztosított Szerződéskötési kötelezettség Kártalanítási Számla Díj megállapítása (bonus-malus rendszer) Károsult igényét közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti Regressz jog: a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozása esetén a biztosító visszakövetelheti a kifizetett összeget VEZETŐ Engedély nélküli vezetés Regressz jog esetei Segítségnyújtás elmulasztása, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés BIZTOSÍTOTT Alkoholos vagy vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt Szándékos vagy jogellenes károkozás Változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget Vezetési engedéllyel nem rendelkezett a vezető ÜZEMBENTARTÓ Súlyosan elhanyagolt műszaki állapot Kár azon 30 nap alatt következik be, amikor díj nemfizetése miatt megszűnt szerződés biztosítója helytállni köteles LÍZINGÜGYLET - LÍZINGSZERZŐDÉS LÍZINGÜGYLET ELEMEI Pénzügyi és operatív lízing elhatárolása Szempontok Operatív lízing Pénzügyi lízing 1. Előszerződés 2. Adásvételi szerződés 3. Lízingszerződés 4. Tulajdonszerzés Kinek a könyveiben kerül kimutatásra a lízingtárgy? Rendes felmondás lehetősége Amortizáció természete Lízingbe adó Lehetséges Részamortizáció Lízingbe vevő Nem lehet rendes felmondással megszüntetni lejárat előtt. Teljes amortizáció Alanyok száma Általában kétalanyú jogviszony Három alany: lízingbe adó és vevő, valamint a lízingtárgy szállítója Karbantartás, javítás, biztosítás kinek a kötelezettsége? Lízingbe adó Lízingbe vevő 3

4 LÍZINGBE ADÓ JOGÁLLÁSA Lízingdíj Rendkívüli felmondás: Lízingdíj késedelmes vagy hiányos fizetése Rendeltetésellenes használat Lízingtárgyat közvetlenül fenyegető veszély Rendeltetésszerű használat ellenőrzése Kártérítés JOGOK Veszélyelhárítás követelése KÖTELEZETTSÉGEK Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése a gyártótól Lízingtárgy birtokba és használatba adása Kellék- és jogszavatosság Pénzügyi lízing: tulajdonszerzés lehetővé tétele Viszontlízing: allízinget engedni a lízingbe vevőnek LÍZINGBE VEVŐ JOGÁLLÁSA JOGOK Lízingtárgy birtoklása és használata Szavatossági igények érvényesítése Viszontlízing esetén: hasznosítási jog (lízingtárgy más használatába engedése) Pénzügyi lízing esetén: tulajdonszerzés KÖTELEZETTSÉGEK Lízingtárgy átvétele Terhek és költségek viselése Kárveszélyviselés Lízingdíj megfizetése A lízingdíj A lízingtárgy időleges használatáért, majd a maradványérték fejében tulajdonjog megszerzéséért fizetett ellenérték Lízingtárgy értékének %-a Mo-n Díjhátralék kérdése: lízingbe adó birtokba veheti a lízingtárgyat + kártérítés, VAGY átengedi a dolog tulajdonjogát a lízingbe vevőnek, és követeli a teljes lízingdíjat A szerződés megszűnése futamidő lejárta felek közös megegyezése azonnali hatályú felmondás (szerződésszegés) teljesítés objektíve lehetetlenül szerződő felek konfúziója Lízingtárgy megsemmisülésének hatása Pénzügyi lízing: egyösszegű pénzfizetési kötelezettséggé alakul Operatív lízing: a lízingbe vevő pótlásra köteles FRANCHISE Franchise A franchise know-how és védjegyhez vagy kereskedelmi névhez kapcsolódó, valamint a megállapodás tárgyától függően más iparjogvédelmi vagy szerzői jogok együttese, amelyet áru forgalmazása vagy szolgáltatás teljesítése céljából használnak fel. Franchising rendszer Speciális üzleti tevékenységet szabályozó szerződéses jogviszony. A franchise rendszer jellemzői Típusai: szolgáltatási értékesítési termelési Egy központ köré szerveződés Közös név alatti megjelenés Közös tartalom Azonos működési mechanizmus Azonos jogi szabályozás Azonos pénzügyi kapcsolat Azonos termék/szolgáltatási kör, minőség, módszertan Egységes image-kialakítás, árubeszerzés és könyvelés Azonos terület 4

5 Franchisor (átadó) jogállása Kötelezettségek Franchise átengedése Jogszavatosság Kézikönyv átadása Együttműködés Jogok Franchise díj [belépési díj + alapdíj + forgalom után fizetendő jutalék (royalty)] Ellenőrzés joga Székhely megválasztásának joga Versenytársak irányába tanúsítandó magatartás meghatározása Üzleti koncepció, árak kialakítása Elővásárlási, visszavásárlási, vételi jog gyakorlása Franchisee (átvevő) jogállása Kötelezettségek Díjfizetés Rendszer szerződésszerű működtetése Biztosítás megkötése Visszaszolgáltatás megszűnéskor Jogok Használat, hasznosítás Jogszavatosság és kellékszavatosság érvényesítése Franchisor támogatásához, képzéshez való jog Vételi, elővásárlási jog az általa működtetett üzletre Kézikönyv információinak használata A szerződés megszűnése (ex nunc) 1. Határozott idő lejárta 2. Felek jogutód nélküli megszűnése (jogutódlás is lehet!) 3. Közös megegyezés 4. Egyoldalú akaratnyilatkozat: kiválás: franchisee az általa működtetett üzlet tekintetében él elővásárlási vagy vételi jogával rendkívüli felmondás: szerződésszegés KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!! Dr. Fézer Tamás egyetemi adjunktus Polgári Jogi Tanszék Fogadóóra: szerda óra (ÁJK 102.) 5

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Bankbiztosítási fogalomtár

Bankbiztosítási fogalomtár A abszolút önrészesedés: levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131.

Részletesebben

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

B i z t o s í t á s i s z ó t á r

B i z t o s í t á s i s z ó t á r Ingyenes tanulmány: B i z t o s í t á s i s z ó t á r Nem mindig érthető a szakzsargon? Hallotál egy szót a biztosítódnál, és érdekel a jelentése? Lehet hogy egy azonos értelmű szó a szakmában mégis mást

Részletesebben

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Kötelező gépjármű-felelősség biztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltételt 2015.01.25-től

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 2014.03.15 2014.06.30 17 2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 2014.03.15 2014.06.30 17 2009. évi LXII. törvény 1 / 34 2014.03.04. 14:41 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 2014.03.15 2014.06.30 17 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény Hatályos: 2014.12.25-2015.12.31 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény Hatályos: 2014.07.01-2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében

Részletesebben

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

A pénzügyi lízing. 1. Bevezetés. 2. A pénzügyi lízing fogalma általában. A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

A pénzügyi lízing. 1. Bevezetés. 2. A pénzügyi lízing fogalma általában. A legfontosabb vonatkozó jogszabályok: A pénzügyi lízing 1. Bevezetés A legfontosabb vonatkozó jogszabályok: az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, az 1992. évi LXXIV. törvény az általános

Részletesebben

1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed:

1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban KGFB törvény) azon

Részletesebben

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai:

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: Ptk XXII. Cím LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: - fedezetet nyújtani 6:439 + kár (más szolgáltatás) összeg 6:439 (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2015. augusztus 14-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Budapest, Pf.: 131. Telefon: (36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek 1/48 Tartalom Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek...3 Fogalmak...3 1...Általános rendelkezések... 4

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltételt 2014.03.15-től

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Készítette: Mezey Rita Közreműködött: Dr. Poór Rita, Tuskán Mária,

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014. március 15-tôl Tartalomjegyzék 1. EASY I. biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Preambulum... 8 Általános feltételek... 9 Különös feltételek... 19 Függelék

Részletesebben

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Jelen biztosítási feltétel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban Gfbt) és a kapcsolódó

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE EASY I. nevû

Részletesebben