A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere január 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től"

Átírás

1 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti adatok felhasználásáról, a bonusmalus rendszer működéséről, a kártörténeti igazolások kiállításáról szóló külön jogszabályok. Az alábbiakban a január 1-től működő rendszer néhány sajátosságára (a korábbi gyakorlattól eltérő módosulásra) szeretnénk a figyelmet felhívni Lényegi változások a -rendszerében Továbbra is érvényes az a szabály, hogy a biztosítóknak a következő naptári évben kötött szerződésekre alkalmazandó díjait (díjtarifát) október 30-ig kell közzétenni, azonban a biztosítási időszak nem a naptári évhez kötődik, hanem főszabály szerint a szerződésben meghatározott kockázatviselés kezdetétől számított egy évre szól. A szerződésre az a díjtarifa lesz érvényes, mely a tartam kezdőnapján érvényben van. Azaz a következő évfordulóig ez a tarifa vonatkozik a szerződőre. A korábbi év végi átszerződési kampányt azonban csak lassan váltja fel az évközi biztosítóváltás rendszere, hiszen a jelenlegi gépkocsiállománynál csak azok eladását követően, az új gépkocsi beszerzésekor történhet évközi szerződéskötés, és így az új rendszerre való átállás. A következő ábrák példával illusztrálják, hogy az átszerződés időszaka hogyan alakul azon szerződéseknél, amelyeket még az említett törvény hatálybalépése előtt ( január 1-ét megelőzően), illetve azt követően kötöttek után kötött szerződések biztosítási évfordulója aug aug.30. biztosítási időszak (egy év) 2010-re gépjármű vásárlás, szerződés kötése a okt. 30-án meghirdetett alapján 2011-re én kötött szerződés biztosítási évfordulója; következő biztosítási időszakra vonatkozó díj a okt.30-án meghirdetett díjtarifa alapján kerül kiszámolásra

2 előtt kötött szerződések biztosítási évfordulója dec.31. dec re szerződések biztosítási évfordulója 2011-re szerződések biztosítási évfordulója Gépjármű-kategóriák kialakításának alapja január 1. napjától a díjtarifa (és fedezetlenségi díj) megállapításának alapjául szolgáló gépjármű kategóriákat a gépjármű teljesítménye alapján határozzák meg, szemben a korábban alkalmazott hengerűrtartalom alapján meghatározott gépjármű kategóriák gyakorlatával. Ha egy személygépkocsinak a hengerűrtartalma/lökettérfogata 1197 cm 3 és teljesítménye (lóereje) 63kW, akkor 2011-re a személygépkocsi díjtarifájának megállapítására szolgáló gépjármű kategória az 51 kw-70kw közötti teljesítmény lesz, míg ez 2010-ig az 1151 ccm 1500 ccm közötti lökettérfogat volt. Szerződésre kötelezett személy A szerződésre kötelezett személy alapesetben a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó, és csak annak hiányában a tulajdonos. Tehát megszűnt az eddig alkalmazott vagylagosság. A szerződés megkötésével kapcsolatos szabályok A biztosítási szerződés létrejöttére olyan rendelkezések kerültek be a törvénybe, amelyek pontosan megfogalmazzák annak kereteit. Így rögzítésre került, hogy a biztosítási szerződés csak a felek írásbeli megállapodásával jöhet létre. A szerződés létrejön úgy is, hogy a szerződő a megfelelő ajánlatát tájékoztatást követően a biztosító vagy képviselője részére átadja és a biztosító az átvételtől számított 15 napon belül nem utasítja el. A biztosítási szerződés létrejön akkor is, ha a szerződő ajánlata nem felel meg a feltételeknek és a biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik (nem tesz javaslatot az ajánlat módosítására). A szerződés az ajánlat átadásának időpontjában az ajánlat szerinti tartalommal jön létre. Fontos szabály, hogy ha a biztosító az ajánlat módosítására javaslatot tett, és azt a szerződő a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem kifogásolja, a szerződés ajánlat átadásának időpontjában a módosított ajánlat szerint létrejön.

3 Ha a biztosító az ajánlat módosítására tesz javaslatot, köteles az üzemben tartó figyelmét felhívni az ajánlat módosításának tényére, valamint az ajánlathoz viszonyított lényeges eltérésekre. Ennek hiányában a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. A biztosító kockázatviselésének kezdete a szerződésben meghatározott időpont, ennek hiányában a szerződés létrejöttének időpontja. Ezt szemlélteti a következő ábra: Szerződéskötés és kockázatviselés kezdetének időpontja közötti kapcsolat nov jan. 1 szerződés megkötése, létrejötte (ha a szerződés mást nem tartalmaz, a biztosító kockázatviselésének kezdete is) biztosító kockázatviselésének kezdete a szerződésben meghatározottak alapján A szerződés megszűntetésének esetei A törvény deklarálja, hogy a biztosítási időszak végére történő felmondás és a szerződés érdekmúlása mellett a biztosítási szerződés a felek közös megegyezésével is bármikor megszüntethető. Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig - a következményekre történő figyelmeztetés mellett - a szerződő félnek a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel, igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld, azonban a szerződés ennek elmaradása esetén is 60 napon belül megszűnik. Biztosítók tájékoztatási kötelezettségei A törvényben megjelenő tájékoztatási kötelezettségek: A biztosító köteles - a díjnemfizetéssel megszűnt szerződések kivételével - a szerződés megszűnéséről, bonus-malus besorolásról a megszűnést követő 30 napon belül az üzemben tartót írásban tájékoztatni. A biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző 50. napig elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a szerződő felet a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra a díjtarifa szerint várható díjról. A biztosító köteles 15 napon belül értesítést küldeni az üzembentartónak a szerződés megszűnéséről, ha az díjnemfizetés miatt következett be. Késedelmes díjfizetés időszaka és díjnemfizetési határidők január 1-től a késedelmes díjfizetés időszakára a biztosítót késedelmi kamat illeti meg. A biztosító, ha az esedékes biztosítási díjat nem fizették meg, igazolható módon teljesítésre felszólító levelet küld a díj esedékességétől számított harmincadik napig. A biztosítási díj teljesítésére a díj esedékességétől számított 60 nap áll rendelkezésre, ez az ún.

4 türelmi idő. A teljesítésre felszólító levél továbbá tartalmaz figyelmeztetést a díjnemfizetés következményeire. Ha a türelmi idő eredménytelenül telik el, azaz a biztosítási díj nem kerül megfizetésre, a biztosítási szerződés a biztosítási díj esedékességétől számított hatvanadik (2011. január 1-től negyvenötödik) napon megszűnik. Fontos megjegyezni, hogy a teljesítésre felszólító levél elmaradásának hiányában is megszűnik a biztosítási szerződés a biztosítási díj esedékességétől számított hatvanadik napon. Díjnemfizetésre vonatkozó határidők biztosítási díj esedékessége + 30 nap biztosítási díj esedékessége 30 napos késedelem biztosítási díj esedékessége + 60 (45) nap 0. nap 30. nap 60.(45.) nap késedelmi kamat fizetési kötelezettség 60 (45) napos késedelem, a biztosító 60 napig nem mondhatja fel a szerződést díjnemfizetés miatt biztosítási díj teljesítésére vonatkozó felszólító levél küldése; teljesítés póthatárideje: 60 (2011-től 45) nap ha a teljesítés nem történik meg, a biztosítási szerződés díjnemfizetéssel megszűnik Kártörténeti Információs Központ feladatai A biztosítók a szerződéskötésre kötelezettek veszélyközössége terheinek megfelelő elosztása érdekében a kárrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása és a kártörténeti igazolások kiadása céljából hozták létre a kártörténeti nyilvántartást (kárnyilvántartás). A kapcsolódó feladatokat a kárnyilvántartó szerv, azaz az Információs Központ látja el. Az Információs Központról további információ érhető el a MABISZ honlapján. Nyilvántartja a kötvénynyilvántartásban megtalálható szerződésekhez kapcsolódó kármentes időszakot, a káreseményeket, a károkozót, valamint a kártérítésre kötelezett személyt, a kárösszeget, a visszafizetést tényét valamint ezen események dátumait. A nyilvántartás tartalmazza továbbá az üzemben tartó, a gépjármű, a szerződés a káresemény és a károkozó üzemben tartó főbb adatai, a pontos adatkör feltüntetésével. Továbbá az Információs Központ együttműködik más tagállamokban működő információs központokkal, illetve a károsult vagy bármely tagállam információs központja kérésére tájékoztatást ad a kárnyilvántartásban szereplő adatok törvényben meghatározott köréről. Biztosítóváltáskor az előző biztosítótó az új biztosító kérésére köteles a kártörténeti igazolást kiadni. A káreseményt követően milyen határidőn belül kell a biztosítónak kártérítési javaslatot tenni? A biztosító a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, ezek hiányában a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a

5 biztosító köteles a károsultnak kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni. Ebben a biztosító által fizetendő késedelmi kamat összegéről is tájékoztatást kell adnia a károsultnak. A károsult oldaláról is megfogalmazza a törvény a biztosító(k) késedelmi kamat fizetési kötelezettségét, érdekeltté téve ezzel a biztosítókat a kárrendezési eljárás mielőbbi lezárásában. Kártérítési összeghatárok helytállási kötelezettség és visszkereset esetén A biztosító helytállási kötelezettsége egy biztosítási esemény vonatkozásában károsultak számától függetlenül személyi sérüléses károk esetében 1600 millió Ft, a dologi károkért való helytállás mértéke 500 millió Ft. Legfeljebb 1,5 millió Ft-ig érvényesítheti a követelését a biztosító, a Nemzeti Iroda vagy a Kártalanítási Számla kezelője, ha a biztosított köteles a kártérítési összeg megtérítésére, mert a gépjárművet ittasan vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, a gépjárművet vezetésre jogosító engedéllyel nem rendelkező személy vezette, vagy ilyen személy(ek)nek adta át a gépjármű vezetését, továbbá segítségnyújtást elmulasztotta. Legfeljebb 750 ezer Ft-ig érvényesítheti követelését a biztosító, a Nemzeti Iroda vagy a Kártalanítási Számla kezelője, ha az üzemben tartó köteles a kártérítési összeg megtérítésére, mert a balesetet a gépjármű elhanyagolt állapota okozta. Legfeljebb 500 ezer Ft-ig érvényesítheti követelését a biztosító, a Nemzeti Iroda vagy a Kártalanítási számla kezelője, ha az üzemben tartó köteles a kártérítési összeg megtérítésére azonban bizonyítja, hogy nem szándékosan szegte meg o a szerződés megkötésekor, o a biztosítási esemény bekövetkezésekor vagy o egyébként terhelő közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségét. Nem érvényesítheti megtérítési igényét a biztosító, a Nemzeti Iroda vagy a Kártalanítási számla kezelője az elhunyt biztosított örököseivel szemben. A Felügyelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifa-hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti elvárásokról szóló 5/ számú Vezetői körlevélben foglalta össze elvárásait a díjat meghirdető biztosítókkal, kal szemben.

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban KGFB törvény) azon

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14195 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 5 Kiegészítő felelősségbiztosítási

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján a TIR Biztosító Egyesület (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint meghatározott

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa Jelen ügyféltájékoztatónak is minősülő záradékban a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai alapján a szerződési feltételek egyes pontjai az alábbiak szerint módosításra

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek MKB CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2015.07.04-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁSI CSOMAG () TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben