Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire alkalmazni kell, feltéve, hogy a szerződést e szabályzatra hivatkozva kötötték. Jelen szabályzatban és a szerződésben nem érintett kérdésekben az 1959.IV.Tv (Polgári Törvénykönyv) rendelkezési irányadóak. Tartalomjegyzék 1. fejezet Közlési kötelezettség 2 2. fejezet Változásbejelentési kötelezettség 2 3. fejezet Biztonsági előírások 2 4. fejezet A biztosítási díj, a biztosítási védelem kezdete és vége 2 5. fejezet Csőd és a csődön kívüli egyezség 3 6. fejezet Többszörös biztosítás: megállapított önrész 3 7. fejezet Túlbiztosítás: kettős biztosítás 3 8. fejezet A biztosított tárgyak eladása 4 9. fejezet Szerződő, Biztosított fejezet A kártalanítás korlátozása, alulbiztosítás fejezet Szakértői eljárás fejezet A káresemény előidézése; a kötelezettségek a kár bekövetkezte után fejezet A kártérítés fejezet Jogviszony a káresemény után fejezet Visszkereseti jog fejezet A nyilatkozatok formája fejezet A biztosítási szerződés hallgatólagos meghosszabbítása 6 1. oldal

2 1. fejezet Közlési kötelezettség Szerződéskötés előtt a Biztosított köteles a Biztosítóval minden számára ismert körülményt, melyek a kockázat vállalásához fontosak, az igazságnak megfelelően és teljes mértékben írásban közölni. Különös hangsúllyal azon körülményekre, melyekre a Biztosító írásban rákérdez. Ezen kötelezettség megsértésekor a Biztosító nem köteles kártérítést fizetni, kivéve, ha a Biztosított bebizonyítja, hogy a 1. be nem jelentett körülményt a Biztosító ismerte vagy 2. a be nem jelentett körülmény nem hatott közre az esemény bekövetkeztében. (PTK 540) 2. fejezet Változásbejelentési kötelezettség 1. A szerződéskötés után a Biztosított a Biztosító beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a kockázatot befolyásoló körülményeket, ill. nem vállalhat át harmadik személytől kötelezettségeket oly módon, hogy azok növeljék a Biztosító kockázatát. Amennyiben a Biztosított tudomást szerez arról, hogy az ő tudomása vagy akarata ellenére megnőtt a kockázat, akkor erről a Biztosítót haladéktalanul írásban értesítenie kell. 2. Amennyiben a Biztosító a szerződéskötés után tudomást szerez egy, a szerződést érintő új körülményről vagy a szerződésben meghatározott körülmények megváltozásáról értesül, akkor 15 napon belül írásos javaslatot tehet a szerződés módosítására vagy 30 napra felmondhatja azt. 3. A fenti fejezetek rendelkezései abban az esetben is alkalmazandók, ha a lényeges körülmények megváltozásai a biztosítási ajánlat megtétele és elfogadása közötti időszakban keletkeztek és a Biztosító előtt az ajánlat elfogadásakor még nem voltak ismertek. 3. fejezet Biztonsági előírások 1. Ha a Biztosított megsérti a törvényes, hatósági vagy megállapodott biztonsági előírásokat vagy eltűri azok megsértését, akkor a Biztosító, a tudomására jutást követő egy hónapon belül, 30 napos felmondási idővel felmondhatja a biztosítást. Megszűnik a felmondási jog, ha visszaáll a biztosítási szerződés szempontjából eredeti állapot. 2. A Biztosító mentesül kötelezettségének teljesítése alól, ha a káresemény a törvényes, hatósági vagy megállapodott biztonsági előírások megsértése után történik, és az a Biztosított tudatosságán vagy súlyos gondatlanságán alapul. Fennmarad a Biztosító kártérítési kötelezettsége, ha a fentieknek semmilyen hatása nincs a káresemény keletkezésére, ill. semmilyen hatással nincs a kártérítés terjedelmére vagy a káresemény idején az imént hivatkozott felmondási határidő lejárta ellenére nem történt meg a felmondás. 3. Ha a kockázat megnövekedése összefüggésbe hozható a biztonsági előírások megsértésével, akkor a kockázat megnövekedéséről szóló rendelkezések kerülnek alkalmazásra. 4. fejezet A biztosítási díj, a biztosítási védelem kezdete és vége 1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerződéskötést a Szerződő kezdeményezi azzal, hogy ajánlatot tesz. A szerződés létrejöttét a Biztosító részéről az jelenti, hogy kötvényt állít ki. 2. oldal

3 2. A biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik (PTK 542 (1)) 3. Feltéve, hogy a biztosítási szerződés az (1) pont szerint létrejött, a Biztosító kockázatviselése megkezdődik: - az első díj megfizetését követő nap 0 órakor vagy - halasztott kockázatviselési kezdet esetén, azon nap 0 órájában, amely napban a felek a kockázatviselés kezdetére vonatkozóan külön megállapodtak, feltéve, hogy ezen napig az első díj a Biztosító részére befizetésre kerül. 4. A késedelmes díjfizetés esetén a PTK 543 (1) és (2) pontjai érvényesek. 5. Ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak alatt, idő előtt kerül felbontásra, akkor a Biztosítónak jár az addigi szerződéses időszakra vonatkozó díj, amennyiben erről másképpen nem állapodnak meg. Ha a biztosítási szerződés a kockázatviselési időszak lejárta előtt érdekmúlás következtében szűnik meg, akkor a Biztosítót az a díj illeti meg, amit akkor határozott volna meg, ha számára a szerződéskötéskor már ismert lett volna érdekmúlás dátuma. Ha a Biztosító azért lép vissza a szerződéskötéstől, mert a biztosítási díjat nem időben fizették meg, akkor követelheti a Szerződőn a minimáldíj megfizetését. 6. Ha a Biztosító a megállapodott szerződéses időre való tekintettel díjkedvezményt ad, akkor a szerződés idő előtt történő felmondásakor követelheti annak az összegnek az utólagos befizetését, amivel nagyobb lett volna a díj, ha a szerződést csak arra az időtartamra kötik, ameddig ténylegesen tartott. 5. fejezet Csőd és a csődön kívüli egyezség A Biztosító a csőd vagy a vagyonról szóló csődön kívüli egyezség, illetve a Szerződő ingatlanáról szóló végrehajtási eljárási megkezdésekor egy hónapos határidővel felmondhatja a biztosítási szerződést. 6. fejezet Többszörös biztosítás, önrészesedés 1. Ha a Szerződő egy másik Biztosítónál ugyanazon kockázatokra köt biztosítást, azt a Biztosító felé haladéktalanul jeleznie kell, megadva a másik Biztosító nevét, és az ott kötött biztosítás biztosítási összegét. 2. Ha a biztosítási szerződésben a felek megállapodtak abban, hogy a Biztosított a kár egy részét maga viseli (megállapított önrészesedés), akkor erre a részre a Biztosított nem köthet másik biztosítást. Ellenkező esetben a kártérítést úgy mérsékelik, hogy a Biztosított a kár megállapított részét (az eredeti önrészt) maga viselje. 7. fejezet Túlbiztosítás, kettős biztosítás 1. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy valóságos értékét. Ha a biztosítási összeg mégis meghaladja a biztosítási értéket (túlbiztosítás), a Biztosító nem nyújthat a magasabb kártérítést, mint a károsodott vagyontárgy káresemény napján érvényes biztosítási összege. 3. oldal

4 2. Ha a biztosítási összeg jelentősen meghaladja a biztosítási értéket, akkor a Biztosított és a Biztosító kérheti a biztosítási összeg, és a díj csökkentését. A tarifálisan megállapított minimáldíj változatlan marad. 3. Kettős biztosítás esetén az elsőként megkötött biztosítás az érvényes és a másodikként megkötött biztosítási szerződést a Szerződő köteles felmondani vagy annak díját és fedezetét oly mértékben csökkenteni, hogy így az már csak arra nyújtson fedezetet, amire az elsőként megkötött szerződés fedezete nem terjed ki. 8. fejezet A biztosított tárgyak eladása A biztosított tárgyak eladása esetén az érdekmúlás szabályait kell alkalmazni. 9. fejezet Szerződő, Biztosított Amennyiben a Szerződő és a Biztosított nem azonos, akkor a PTK 547 (1) és (2) pontjainak rendelkezései alkalmazandók. 10. fejezet A kártalanítás korlátozása, alulbiztosítás 1. A Biztosító kárpótlásának felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kötvényben szereplő egyes tételek alatt biztosított vagyontárgyak kárpótlásának felső határa a megadott biztosítási összegek vonatkozó tételei által behatároltak. 2. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a vagyontárgy valóságos értéke (Ld. a vonatkozó Vagyonbiztosítási rész Általános Biztosítási Feben Alulbiztosítás), akkor a kárt a Biztosító csupán a kötvényben szereplő biztosítási összeg és a vagyontárgy valóságos értékének arányában téríti meg. 11. fejezet Szakértői eljárás 1. A szerződéses partnerek bármelyike kérheti a kár okának és nagyságának szakértő által történő megállapítását. Azon megállapítások, melyeket a szakértő felelősségének teljes tudatában tesz, kötelezőek, ha azokról nem bizonyosodik be, hogy nyilvánvalóan jelentősen eltérnek a tényleges tényállástól. 2. A szakértői eljárásokra, ha egyéb másban nem állapodnak meg a felek, a kerületi bíróság polgári eljárásainak rendelkezései mérvadóak: a) A szerződő felek egyike az általa kiválasztott szakértő megbízása alapján írásban felkéri a másik szerződéses felet a második szakértő megnevezésére. Ha ez a felkérés kézhezvételétől számított két héten belül nem történik meg, akkor az egyik szerződéses partner ajánlata alapján a másik szakértőt a kár helyén illetékes kerületi bíróság fogja kinevezni. A felkérésben erre a következményre utalni kell. Mindkét szakértő a munkájának kezdete előtt egy harmadik felet, elnököt választ. Ha nem egyeznek meg, akkor az elnököt az egyik vagy mindkét szerződő fél kérésére a kár helyén illetékes kerületi bíróság fogja kinevezni. 4. oldal

5 b) A szakértők egyidejűleg nyújtják be megállapításaikat a Biztosítónak és a Biztosítottnak. Ha a megállapítások eredményei eltérnek egymástól, akkor a Biztosító azt haladéktalanul átadja az elnöknek. Ő a vitatott kérdésekben döntést hoz és megállapításait egyidejűleg benyújtja a Biztosítónak és Biztosítottnak. c) A szakértők költségeit mindkét szerződő fél maga viseli, míg az elnök költségeit fele-fele arányban megosztják. 3. A kártérítés mértéke a szakértők vagy az elnök megállapításai alapján kerül megállapításra. 4. A Biztosított kötelezettségeit a kárszakértői eljárás nem módosítja. 12. fejezet A káresemény előidézése; a kötelezettségek a kár bekövetkezte után 1. A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a) a Biztosított, ill. a Szerződő b) velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, c) a Biztosítottnak a szabályzatban megállapított munkakört betöltő alkalmazottai, ill. megbízottjai, d) a biztosított jogi személyek szabályzatban meghatározott tagjai vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozzák. 2. Mentesül továbbá a Biztosító, ha a Biztosítottat vagy az üzem vezetésében vezető helyen álló felelős személyt az okozott kár vagy a teljesítési kötelezettség vagy kártérítési folyamat közben elkövetett csalás vagy csalási kísérlet miatt jogerősen elítélték. 13. fejezet A kártérítés 1. A kártérítés folyósítása csak a teljes kárrendezési folyamat lezárása után esedékes, azonban a kárbejelentést követő 1 hónapon belül kárelőleg igényelhető. A kárrendezési folyamat mindaddig nem zárható le, amíg a Biztosított vétkessége miatt a kártérítés nem megállapítható vagy nem kifizethető. 2. A Biztosító elhalaszthatja a kárkifizetést, ha a) kétség merül fel a Biztosított pénzfelvételi jogosultságával kapcsolatban, a szükséges igazolások bemutatásáig; b) a Biztosítottal szemben a kárral kapcsolatban rendőrségi vagy hatósági vizsgálatot kezdtek, ezen vizsgálat lezárásáig. 3. Egyebekben a PTK vonatkozó részei az irányadóak. 14. fejezet Jogviszony a káresemény után 1. Amennyiben a vonatkozó Vagyonbiztosítási rész Általános Biztosítási Fetől eltérő megállapodás nem jött létre, akkor a biztosítási esemény bekövetkezte után mind a Biztosító, mint a Biztosított jogosult a biztosítási szerződés felmondására. 5. oldal

6 2. A felmondás azonban csak a kártérítésről szóló tárgyalások lezárásától számított egy hónapon belül megengedett. A Biztosítónak be kell tartania az egy hónapos felmondási időt. A Biztosított nem mondhat fel később, mint a futó biztosítási időszak befejezése. 3. Ha a Biztosított a kártérítési igényét rosszhiszeműen teszi meg, a Biztosító jogosult a biztosítási szerződést a kártérítési igény elutasítása után azonnali hatállyal felmondani. 15. fejezet Visszkereseti jog Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, akkor őt illetik meg azok a jogok, melyeket a Biztosított gyakorolt a kárért felelős személlyel szemben. Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, arra a Biztosított igényt tarthat, azonban ebben az esetben a vonatkozó kártérítési összeget a Biztosító részére vissza kell fizetni. 16. fejezet A nyilatkozatok formája A Biztosított valamennyi bejelentését és nyilatkozatát, beleértve a visszalépési - és felmondási nyilatkozatot is, írásban kell megtenni. A kárbejelentések tekintetében káresemény esetén lásd a vonatkozó Vagyonbiztosítási rész Általános Biztosítási Feben a Biztosított kötelezettségeiről szóló rendelkezéseket. 17. fejezet A biztosítási szerződés hallgatólagos meghosszabbítása 1. A szerződés a kötvényben meghatározott időtartamra érvényes. Ha ez minimum egy év, akkor a biztosítási viszonyt minden alkalommal, egy évvel meg lehet hosszabbítani, ha a kockázatviselési idő lejárta előtt legalább egy hónappal az egyik szerződő fél írásban azt fel nem mondta. ******************** 6. oldal

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTA-09

káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTA-09 káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTA-09 A vagyonbiztosítás általános szerződési feltételeit (VBSZ-96) jelen különös feltételek figyelembevételével kell megfelelően

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131.

Részletesebben

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL KERESKEDŐI

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek E-lakás - Lakásbiztosítás - általános feltételek 3. oldal Genertel e-lakásbiztosítás különös és kiegészítő feltételek 27. oldal kiegészítő biztosítások

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Aegon Online Lakás és Szabadidő Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Online Lakás és Szabadidő Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Online Lakás és Szabadidő Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte... 4 III. A Biztosító kockázatviselésének

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Készítette: Mezey Rita Közreműködött: Dr. Poór Rita, Tuskán Mária,

Részletesebben

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek MKB CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2015.07.04-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁSI CSOMAG () TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemzetközi szállítmánybiztosítási feltételek

Nemzetközi szállítmánybiztosítási feltételek Hatályos: 2010. november 1-jétől Nemzetközi szállítmánybiztosítási feltételek Nysz.: 14485 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Általános vagyonbiztosítási feltételek

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék MikroMax vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás ügyféltájékoztatója és biztosítási

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra Tisztelt Tagtársunk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT. Célunk, hogy

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz. Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17614 Tartalomjegyzék Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők

Részletesebben

SZTRÁDA közúti árufuvarozói biztosítási feltételek

SZTRÁDA közúti árufuvarozói biztosítási feltételek SZTRÁDA közúti árufuvarozói biztosítási feltételek Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14490 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben