Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151"

Átírás

1 Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151

2 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Cg , székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. (a továbbiakban: biztosító) jelen üzemszünetbiztosításának részét képezi az Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások, valamint a szerződő választása szerinti alapbiztosítás. A jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítás az érvényben és hatályban lévő, az ajánlatban, adatközlőben megnevezett különös biztosítási feltételek közül a szerződő által választott, és a biztosítási szerződésben megnevezett különös biztosítási feltételeihez (a továbbiakban: alapbiztosítás) kapcsolódó kiegészítő biztosítás (továbbiakban: jelen üzemszünet-biztosítás). A jelen üzemszünet-biztosítási feltételek alapján létrejött szerződésbe csak külön megállapodás alapján és kizárólag pótdíjfizetés ellenében tartoznak az alapbiztosítás kockázatbővítő záradékai és kiegészítései. Az Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások d. pontjában megfogalmazott kizárás idevonatkozó része hatályát veszti, és az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Cg , székhely: 1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 52. (a továbbiakban: biztosító) a biztosított részére megtéríti a jelen különös biztosítási feltételekben részletezett feltételek fennállása esetén a jelen különös biztosítási feltételek I. záradéka szerint a biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) megnevezett üzemszüneti költségeket, vagy a jelen különös biztosítási feltételek II. záradéka szerint a biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) megnevezett üzemszüneti veszteséget és könyvvizsgálói valamint többletköltségeket. (A továbbiakban a II. záradék szerinti üzemszüneti veszteség és könyvvizsgálói és többletköltségek költségek együttes elnevezése: üzemszüneti veszteség és egyéb költség.) A jelen különös biztosítási feltételekhez az I. záradék (Az üzemszüneti költségek biztosítása) vagy a II. záradék (Fedezeti összeg biztosítása) tartozik a választható biztosítási fedezetnek megfelelően. 1. A biztosítási esemény 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül az alapbiztosításban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése miatt vagy azzal közvetlen okozati összefüggésben bekövetkezett üzemszünet, ha az alapbiztosításban meghatározott biztosítási esemény az alapbiztosítással fedezetbe vont és az alapbiztosításban meghatározott kockázatviselési helyen lévő vagyontárgyakban következett be, és az alapbiztosításban meghatározott biztosítási esemény alapján a biztosító szolgáltatás teljesítésére köteles, az üzemszünet miatt üzemszüneti költségek (I. záradék) vagy üzemszüneti veszteség és egyéb költségek (II. záradék) merültek fel. 2/9 AHE-43151

3 1.2. Ellenkező megállapodás hiányában a jelen üzemszünet-biztosítás a kockázatbővítő záradékok és kiegészítések nélküli alapbiztosításra vonatkozik Az alapbiztosítás biztosítási eseményeinek meghatározását az alapbiztosításra vonatkozó különös biztosítási feltételek tartalmazzák Az üzemszünet tartama alatt bekövetkezett újabb biztosítási esemény miatt bekövetkező üzemszünet új, önálló biztosítási eseménynek minősül, kivéve, ha az újabb biztosítási esemény ugyanazon vagyontárgy(ak)ban azonos okból és azonos kockázatviselési helyszínen következett be. 2. A biztosított A jelen üzemszünet-biztosítás keretében biztosított az alapbiztosítási szerződésben is biztosított jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet lehet. 3. A biztosítási szerződés hatálya, a kockázatviselés kezdete és vége 3.1. A biztosító a szerződésben (ajánlaton, adatközlőn, kötvényen) megjelölt kockázatviselési helyen a szerződés hatálya alatt bekövetkezett üzemszünet miatt keletkezett üzemszüneti veszteségekre és egyéb költségekre (II. záradék) vagy üzemszüneti költségekre (I. záradék) nyújt fedezetet A biztosító kockázatviselésének kezdete nem lehet korábbi időpont, mint az alapbiztosítás kockázatviselésének kezdete Ha az alapbiztosítás határozott tartamú, akkor a jelen üzemszünetbiztosítás is csak határozott tartamú lehet A biztosítási évforduló napja megegyezik az alapbiztosítás évfordulójának napjával A biztosítási fedezet a biztosított valamennyi tevékenységére kiterjed, de a felek megállapodhatnak a biztosított pénzügyileg önálló elszámolási egységeinek tevékenységére vonatkozó fedezetben is, ha az alapbiztosításban is így állapodtak meg a felek. 4. Fogalom meghatározások A jelen üzemszünet-biztosítás különös biztosítási feltételeinek alkalmazásában 4.1. Alapbiztosítás: A szerződő választása szerint a jelen üzemszüneti biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) meghatározott egy vagy több biztosítás, amely az egyes vagyonbiztosítások különös biztosítási feltételei alapján jött létre. 4.2 Üzemszünet: A biztosított tevékenység teljes vagy részleges szünetelése az esemény miatt. Az üzemszünet legfeljebb az alapbiztosítással fedezett dologi kár bekövetkezését közvetlenül megelőző állapot műszaki helyreállításáig tart, feltéve, hogy a műszaki helyreállítás lehetővé teszi a tevékenység káresemény előtti szinten történő folytatását. Bérleti tevékenység biztosítása esetén az üzemszünet erre a tevékenységre irányadó fogalmát a II. záradék pontja tartalmazza Üzemszüneti veszteség: az üzemi (üzleti) eredmény csökkenése (fedezeti összeg) a tényleges kártérítési időszak alatt a tervezett és biztosítási összegre feladott üzemi (üzleti) eredményhez képest Üzemszüneti költségek: az üzemszünettel összefüggésben felmerült költségek, amelyek a I. záradék 1.2. pontban meghatározottak, és amelyek az üzemszünet alatt is terhelik a biztosítottat. 3/9 AHE-43151

4 4.5. Maximális kártérítési időszak: A biztosító helytállási kötelezettségének a jelen üzemszünet-biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) meghatározott maximális időtartama. A biztosító legfeljebb a maximális kártérítési időszak alatt felmerült üzemszüneti költségeket, illetve üzemszüneti veszteséget és egyéb költségeket téríti meg. A maximális kártérítési időszak az alapbiztosítási káresemény bekövetkeztének időpontjával kezdődik, vége az üzemszünet-biztosítás hatályának a megszűnését követő időpontra is eshet Tényleges kártérítési időszak: Az alapbiztosításban meghatározott káresemény bekövetkeztének időpontjával kezdődik, és az üzemszünet megszűnésének napjával, de legkésőbb a maximális kártérítési időszak végével szűnik meg Közvetett költségek: A termelés, tevékenység költségviselőkre fel nem osztható általános költségei. Nagysága független a forgalom változásától, és a biztosítottat egy esetleges üzemszünet alatt is terhelik. Az alkalmazotti bér a jelen biztosítás szempontjából az I. és II. záradékban foglalt kizárások kivételével teljes egészében közvetett költségnek minősül Közvetlen költségek: Azok a termék előállítása kapcsán és az értékesítés során felmerült költségek, amelyek a termék (kalkulációs egység) terhére elszámolhatók és a termelés és értékesítés mértékének változásával együtt változnak.. Közvetlen költségnek minősülnek az értékesített termékek és teljesített szolgáltatások, továbbá a kereskedelmi tevékenység közvetlenül elszámolt költségei, az áruk beszerzési értéke, valamint a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények értéke Nettó árbevétel: Az értékesített, vásárolt és saját termelésű áruk, anyagok, félkész- és késztermékek, valamint a teljesített szolgáltatások felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke Fedezeti összeg: A vállalkozás bruttó eredménye. A fedezeti összeg kétféle módon számítható: A 4.9. pont szerinti nettó árbevétel és a 4.8. pont szerinti közvetlen költségek különbsége, illetve a pont szerinti egyéb bevétellel csökkentett és egyéb ráfordítással növelt üzemi (üzleti) eredmény és a 4.7. pont szerinti közvetett költségek összege Üzemi (üzleti) eredmény: A nettó árbevételnek a közvetett és a közvetlen költségekkel, valamint az egyéb ráfordításokkal csökkentett, és egyéb bevételekkel növelt része, a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás szerint Üzleti év: Az üzleti évnek a mindenkor hatályos számviteli törvényben meghatározott fogalma Forgalom: A vállalati tevékenység során elért eredmény. 5. Biztosítási összeg A biztosítási összegre és annak meghatározására vonatkozó feltételeket az I. záradék és a II. záradék tartalmazza, a választott biztosítási fedezetnek megfelelően. 4/9 AHE-43151

5 6. Kizárások (a biztosítási fedezetből kizárt károk) 6.1. Jelen üzemszünet-biztosítás különös biztosítási feltételeinek alapján a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll fenn, a) ha az üzemszüneti veszteség és/vagy költségek nem az alapbiztosításban meghatározott biztosítási események bekövetkezése miatt merültek fel; b) ha az üzemszüneti veszteség és/vagy költségek az alapbiztosítás kockázatbővítő záradékaiban és kiegészítéseiben meghatározott biztosítási események miatti üzemszünet miatt keletkeztek; c) ha az alapbiztosítási fedezet nem vonatkozik a károsodott vagyontárgy(ak)ra. 6.2 A biztosító nem téríti meg azokat az üzemszüneti veszteségeket és költségeket, amelyek: a) hatóságilag elrendelt építési vagy helyreállítási tilalom, üzemkorlátozás következményei; b) a kockázatviselési helyszín megközelíthetetlensége miatt merültek fel, ideértve a hatósági korlátozásokat is; c) a károsodott vagyontárgyak helyreállításának, utánpótlásának késedelmessége vagy nem az eredeti állapotnak megfelelően történt helyreállítás miatt keletkeztek; d) a helyreállításhoz, beszerzéshez szükséges pénzügyi fedezet hiánya miatt keletkeztek; e) a biztosított mulasztása, késedelme miatt merültek fel; f) pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk, okmány, okirat, üzleti könyv, terv, rajz, számla, egyéb irat, program, szoftver, adathordozó megsemmisülése, eltulajdonítása, elveszése, hiánya vagy megrongálódása miatt keletkeztek; g) szerződésből adódó kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt álltak elő, mint pl. de nem kizárólagosan a gyártási, szállítási határidő késedelme, valamilyen szolgáltatás elmaradása miatti kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettségek; h) piacvesztés miatt keletkeztek; i) kedvezmények, támogatások elvesztéséből adódtak; j) az önrészesedési időszak alatt merültek fel; k) a maximális kártérítési időszakon túl merülnek fel, l) földrengésből erednek. 7. Önrészesedés 7.1. Az önrészesedés a kártérítési időszakon belül naptári napokban meghatározott azon időtartam, mely alatt a biztosító helytállási kötelezettsége nem áll fenn Az önrészesedési időszak kezdete megegyezik a tényleges kártérítési időszak kezdetével. Az önrészesedési időszakot a biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza A biztosító a levonandó önrészesedés összegét úgy határozza meg, hogy az egy napra jutó átlagos fedezeti összeget megszorozza az önrészesedési időszak napjainak számával. 8. A biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége 8.1. A biztosított a közlési és változásbejelentési kötelezettsége körében az Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások 6. pontjában meghatározottak szerint köteles eljárni. 5/9 AHE-43151

6 8.2. A biztosított a biztosítási szerződés megkötése előtt, de legkésőbb a biztosítási ajánlat megtételével egyidejűleg köteles nyilatkozni, hogy eredmény kimutatását forgalmi költség eljárással vagy összköltség eljárással készíti. Amennyiben a biztosítási szerződés a II. záradék alapján a kereskedelmi és/vagy szolgáltatási tevékenységre nyújt fedezetet, egyidejűleg közölni kell a II. záradék 3.2 pontjában foglaltakat a biztosítóval A változásbejelentési kötelezettség alá tartozik az Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások pontjában meghatározottak mellett a kockázatviselés helyén a) új tevékenység, új technológia beindítása, új anyagok alkalmazása; b) a műszakszám változása; c) a termelés/szolgáltatás egy hónapot meghaladó, nem idényszerű leállítása; d) az üzleti forgalom, a foglalkoztatottak létszámának jelentős változása (jelentősnek minősül a 25%-ot meghaladó változás) e) bármely, az üzemszünet biztosításra vonatkozó biztosítási összeg 10 százalékot meghaladó változása a folyó biztosítási időszak alatt; f) az alapbiztosítással fedezett vagyontárgyakra és/vagy az alapbiztosításhoz kapcsolódó üzemszüneti kockázatra vonatkozóan további biztosítási szerződés megkötése Amennyiben a biztosítási szerződés a II. záradék alapján a bérleti díj kiesésére is fedezetet nyújt, a bérleti szerződés(ek) másolatát a biztosítónak aláírásukat követő 10 munkanapon belül meg kell küldeni A közlési- és változásbejelentési kötelezettség elmulasztásának a következményeire az Általános Biztosítási Feltételek Vagyonbiztosítások 6.3 pontjában leírtak az irányadók. 9. A biztosító szolgáltatásának különös szabályai A biztosító szolgáltatására vonatkozóan az általános biztosítási feltételek rendelkezései az irányadók, az alábbi kiegészítésekkel: 9.1. A kárigény bejelentése A biztosított köteles az alapbiztosításban meghatározott káresemény bejelentésével egy időben, de legkésőbb annak felmérésének megkezdésekor a biztosítóval írásban közölni, hogy a jelen üzemszünetbiztosítási szerződés alapján az I. záradékkal megkötött biztosítási szerződés esetén milyen költségek megtérítését igényli, vagy a II. záradékkal megkötött biztosítási szerződés esetén a fedezeti összegre igényt tart-e, továbbá milyen költségek megtérítésére tart igényt A káresemény bejelentésének és az azt követő adatszolgáltatásnak az általános biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően tartalmaznia kell a I. záradék szerinti üzemszüneti költségek vagy a II. záradék szerinti üzemszüneti veszteség és egyéb költségek becsült vagy várható típusát, tartamát és összegét, a már megtett és a tervezett intézkedéseket, így pl. a kármegelőzési, kárenyhítési programját, mint alternatív, átirányított termelés, szerződés- és, szállítás átütemezés, költségcsökkentés A kárigény érvényesítése A biztosított legkésőbb a tényleges kártérítési időszak lejártát követő harminc napon belül köteles könyvszakértő által hitelesítetten részletezni az I. záradék szerinti üzemszüneti költségét illetve a II. záradék szerinti üzemszüneti veszteségét és egyéb költségeit az alábbiak szerint: a) a Számvitelről szóló, mindenkor hatályos törvény szerinti tagolású eredmény-kimutatás (vagy eredménylevezetés) a folyó üzleti évre és a biztosítási eseményt megelőző üzleti évre; 6/9 AHE-43151

7 b) a Számvitelről szóló, mindenkor hatályos törvény szerinti tagolású eredmény-kimutatás (vagy eredménylevezetés) a tényleges kártérítési időszak alatt; c) kimutatás a biztosított azon ráfordításairól, amelyek a tényleges kártérítési időszak alatt az üzemszünethez vezető biztosítási esemény következtében merültek fel (üzemszüneti veszteség és költségek); d) a kárenyhítési, üzemszüneti veszteség csökkentési programra vonatkozó, dokumentumokkal alátámasztott kimutatást. Az eredménykimutatásnak (vagy eredménylevezetésnek) a fenti 4.4., valamint pontokban meghatározott adatait legalább havi bontásban kell tartalmaznia A biztosított köteles a biztosító írásbeli kérésére átadni az összes olyan könyvviteli nyilvántartást, eredmény kimutatást és egyéb dokumentumot, bizonyítékot, információt és minden olyan adatot, amelyek a kárigény elbírálásához, az üzemszüneti veszteség és az üzemszünettel összefüggésben felmerült költségek mértékének megállapításához szükségesek A biztosított köteles a kár enyhítése érdekében a biztosítóval együttműködni, a biztosító jogosult az intézkedések végrehajtását ellenőrizni A biztosított köteles üzleti könyveit, mérlegeit, egyéb üzleti dokumentumait a Számvitelről szóló, mindenkor hatályos törvényben előírt időtartam alatt, de legalább öt évig megőrizni, és olyan helyen és módon tárolni, hogy ne semmisüljenek meg A biztosító szolgáltatása Általános rendelkezések Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) foglaltak szerint az I. záradékban megnevezett üzemszüneti költségeket, vagy a II. záradékban megnevezett üzemszüneti veszteséget és egyéb költségeket téríti meg, az önrészesedéssel csökkentve A maximális kártérítési időszakra megállapított, és az alapbiztosításban meghatározott biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában hatályos biztosítási összeg a biztosítási időszakra vonatkozóan a biztosító szolgáltatásának felső határa Ha a biztosítási időszak alatt több biztosítási esemény következik be, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége ez esetben is a pontban szerint áll fenn Az I. záradékra vonatkozó külön szolgáltatási rendelkezések Az I. záradékban meghatározott közvetett költség jellegű költségeket olyan mértékben téríti meg a biztosító, amilyen mértékben ezek a költségek az üzemszünetet eredményező biztosítási esemény bekövetkezése nélkül is felmerültek volna Az alkalmazotti bér címén a biztosító az alapbiztosításban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezte előtt már alkalmazásban lévő munkavállalók részére, érvényes munkaszerződés alapján járó kifizetett munkabért téríti meg, kivéve a záradékban foglalt kizárásokat A biztosítottat terhelő kamatfizetési kötelezettség mértékét az esemény bekövetkezte előtt megkötött, és ezen időpontban is érvényes hitel-, vagy lízingszerződés alapján állapítja meg a biztosító Kizárólag a biztosító és a biztosított által közösen választott, külső szolgáltatás keretében megbízott könyvvizsgáló azon költségeit téríti meg a biztosító, melyek az üzemszüneti költségek 7/9 AHE-43151

8 tételes megállapítása érdekében merültek fel. A könyvvizsgáló költségeit számlával kell igazolni A tényleges kártérítési időszak alatt felmerült üzemszüneti költségeket, illetve azok összegét a biztosítottnak kell bizonyítania A biztosítás alapján nyújtott szolgáltatás révén a biztosított nem kerülhet kedvezőbb helyzetbe, mint ha a biztosítási esemény be sem következett volna A II. záradékra vonatkozó külön szolgáltatási rendelkezések A közvetett költségeket olyan mértékben téríti meg a biztosító, amilyen mértékben ezek az üzemszünetet eredményező biztosítási esemény bekövetkezése nélkül is felmerültek volna Az alkalmazotti bér címén a biztosító az alapbiztosításban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezte előtt már alkalmazásban lévő munkavállalók részére, érvényes munkaszerződés alapján járó kifizetett munkabért téríti meg, kivéve a záradékban foglalt kizárásokat A biztosítottat terhelő kamatfizetési kötelezettség mértékét az esemény bekövetkezte előtt megkötött, és ezen időpontban is érvényes szerződés alapján állapítja meg a biztosító Az üzemszüneti veszteség megállapításánál figyelembe kell venni az üzleti tervhez képest az üzletmenet változásait, a trendeket, az üzletmenetet befolyásoló különleges tényezőket; valamint mindazokat a körülményeket, amelyek az üzem menetét és nyereségét a tényleges kártérítési időszak alatt kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolták volna, ha az esemény nem következett volna be Üzemszüneti kárenyhítési költségekhez a biztosító előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges A tényleges kártérítési időszak alatt felmerült üzemszüneti veszteséget, és egyéb költségeket, illetve azok összegét a biztosítottnak kell bizonyítania Kizárólag a biztosító és a biztosított által közösen választott, külső szolgáltatás keretében megbízott könyvvizsgáló azon költségeit téríti meg a biztosító, melyek az üzemszüneti veszteségek és/vagy költségek tételes megállapítása érdekében merültek fel. A könyvvizsgáló költségeit számlával kell igazolni A biztosítás alapján nyújtott szolgáltatás révén a biztosított nem kerülhet kedvezőbb helyzetbe, mint ha az esemény be sem következett volna Alulbiztosításra vonatkozó külön rendelkezések A biztosító az üzemszüneti veszteséget olyan arányban téríti meg, ahogy a tényleges fedezeti összeg csökkenés a biztosítási összeghez aránylik, ha a biztosítás nem elszámolásos rendszerű, és a folyó biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg a tényleges fedezeti összeg csökkenésnél 10%-ot meghaladóan alacsonyabb; vagy a biztosítás elszámolásos rendszerű, és biztosítási összeg a tényleges fedezeti összeg csökkenésnél 25%-ot meghaladóan alacsonyabb Amennyiben a biztosítási szerződés a II. záradék alapján a bérleti díj kiesésére is fedezetet nyújt, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag az esemény bekövetkezte előtt megkötött, cégszerűen aláírt, érvényes bérleti szerződéssel bérbe adott ingatlannal 8/9 AHE-43151

9 kapcsolatos üzemszüneti veszteségre vonatkozik Amennyiben a biztosítási szerződés a II. záradék alapján a bérleti díj kiesésére is fedezetet nyújt, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak azon bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos üzemszüneti veszteségekre vonatkozik, melyek bérleti szerződését a jelen üzemszüneti feltételben foglaltaknak megfelelően kézhez kapta. 10. A biztosító mentesülésének különös szabályai 10.1 Amennyiben a biztosító mentesül az alapbiztosítás szerint, úgy és legalább olyan mértékben mentesül a jelen üzemszünet-biztosítási szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége alól is Ha a biztosítottnak lehetősége lett volna üzemszüneti veszteségeinek mérséklésére, de ezen intézkedések megtételét elmulasztotta, a biztosító a mulasztása arányában mentesül a mulasztásból eredő veszteség megtérítése alól. 11. A biztosítási szerződésének megszűnésének különös szabályai Az általános biztosítási feltételekben foglalt esetek mellett az üzemszünet biztosítási szerződés az alábbi esetekben is megszűnik: az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg, ha a jelen üzemszünetbiztosítási szerződés hatálya alatt az alapbiztosítás megszűnik ha a szerződő vagy a biztosító a több évre kötött határozott időtartamú, továbbá a határozatlan időre kötött üzemszünetbiztosítási szerződést, az alapbiztosítástól függetlenül felmondja az általános biztosítási feltételek 12. pontjában foglaltak szerint. 12. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól A korábbi szerződéses gyakorlathoz képest lényeges változás, hogy 12.1 Megváltozott az üzemszünetbiztosítás szerződési feltételeinek felépítése. A jelen üzemszünet-biztosítás kizárólag alapbiztosításhoz köthető, amely alapbiztosítási feltétel az általános biztosítási feltételekből és egy vagy több különös biztosítási feltételből áll.; 12.2 A jelen üzemszüneti biztosítás különös biztosítási feltételeihez két záradék tartozik, amelyek közül a szerződő választhat. A biztosítási fedezet a szerződő választása szerint terjed ki a záradékokban meghatározott üzemszüneti veszteségekre és/vagy költségekre.; 12.3 Jelen üzemszünet-biztosítás különös feltételei több alapbiztosítási feltétel alapján létrejött szerződéshez köthető, akár együttesen is; 12.4 A biztosítási fedezet nem vonatkozik automatikusan az alapbiztosítás minden záradékára és kiegészítésére Az I. záradék szerinti biztosítás korábban csak termékcsomagon belül volt köthető; 12.6 A biztosítási feltételekben alkalmazott fogalom meghatározások, és elnevezéseik változtak; 12.7 Az üzemszünet kapcsán felmerülő többletköltségekre és a könyvvizsgáló költségekre feladható biztosítási összeg nagysága korlátozott; 12.8 Az általános biztosítási feltételek több kizárása nem, vagy nem a jelenlegi formában szerepelt a korábbi szerződési feltételekben; 12.9 Változott az alulbiztosításra vonatkozó szabály; Változott a közlési és változásbejelentési kötelezettség. Allianz Hungária Zrt. 9/9 AHE-43151

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR+), Szerelésbiztosításhoz (EAR+) tartozó Üzemszünet-biztosítás (III. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR+), Szerelésbiztosításhoz (EAR+) tartozó Üzemszünet-biztosítás (III. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR+), Szerelésbiztosításhoz (EAR+) tartozó Üzemszünet-biztosítás (III. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/8 AHE-11651/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Szerződésszám: Szerző: Gondozó: Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kérdőív Termékkód: OASZ Módozati kód: KONYVVFB Módozati szám: 4632 I. Alapadatok: 1. Szerződő adatai, ha

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET FELTÉTELEI (MJK: CAR-ALOP 001-2015) CAR-ALOP 001-2015 Érvényes: 2015.

ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET FELTÉTELEI (MJK: CAR-ALOP 001-2015) CAR-ALOP 001-2015 Érvényes: 2015. ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET FELTÉTELEI (MJK: CAR-ALOP 001-2015) CAR-ALOP 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/6 ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

EGYEDI GÉPTÖRÉS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (GÜB-97.)

EGYEDI GÉPTÖRÉS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (GÜB-97.) Argosz Biztosító Rt. EGYEDI GÉPTÖRÉS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (GÜB-97.) A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96.), valamint a Géptörésbiztosítás Különös Szabályzatban (GTB-95.) és

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység:

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység: Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételei GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási Jelen feltételek alapján kötött

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A C MÓDOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRKEZELÉSI KÉRDÉSEKRŐL. 1. Kárveszély, a biztosítási esemény bekövetkezése

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A C MÓDOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRKEZELÉSI KÉRDÉSEKRŐL. 1. Kárveszély, a biztosítási esemény bekövetkezése ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A C MÓDOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRKEZELÉSI KÉRDÉSEKRŐL Alábbi tájékoztatónkkal segítségséget kívánunk Önöknek nyújtani ahhoz, hogy a vevő fizetési késedelme, illetve kárveszély fennállása

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek

Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek 1/11 AHE-10295/2 1. Biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított tevékenységek 1.1.1. Jelen különös

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

SZEPARÁTOR LAP. VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699. A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.

SZEPARÁTOR LAP. VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699. A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66. SZEPARÁTOR LAP VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Címzett : Ügyfél Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699 Terület : Vidék Lerton Trans Kft Szorgalmatos Klapka Gy. utca 18 4441 Az Ön biztosításközvetítője

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat

Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A mobiltelefon használati szabályzat célja...3 2. Társaság

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6 Géptörés- felcím üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt Partnerünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a géptörés biztosítási esemény miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségre kínálja

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre,

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre, Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre, AHE-11836/3 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt.

Részletesebben

felcím Fuvarozói felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek AHE - 10244/2 1/5

felcím Fuvarozói felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek AHE - 10244/2 1/5 Fuvarozói felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/5 I. Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 52.-Fõvárosi Bíróság,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben