Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, március 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23."

Átírás

1 Egyes szerződések Villamosmérnök szak DE TTK Debrecen, március 23.

2 Fogalma: az egyik fél, az eladó köteles az általa eladott dolog tulajdonjogát a másik szerződő félre, a vevőre átruházni és a dolgot átadni, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. Alanya: természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv; eladó - vevő Általában nincs formához kötve az adásvételi szerződés DE! ingatlan adásvételi szerződései csak írásban lehet megkötni. Adásvételi szerződés Eladó kötelezettségei A dolog tulajdonjogának a vevőre történő átruházása. A dolog átadása. Tájékoztatási kötelezettség a lényeges tulajdonságokról. Okirat-szolgáltatási kötelezettség (pl. használati utasítás). Kellék- és jogszavatosság. Átadással, tehermentesítéssel járó költségek. Vevő kötelezettségei Vételár megfizetése. A dolog átvétele. Költségek és közterhek viselése. A szerződéssel összefüggő költségek és illetékek viselése. A tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei. Átvétellel, elszállítással kapcsolatos költségek.

3 Vállalkozási szerződés Fogalma: a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, magjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására (pl. beruházás kivitelezése, ruha készítése a szabónál), a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles. Alanyai: vállalkozó megrendelő. Vállalkozó főkötelezettsége: eredmény előállítása, melynek létrehozása során köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gyors és gazdaságos befejezését. Megrendelő főkötelezettsége: vállalkozói díj megfizetése.

4 Vállalkozási szerződés II. Felek jogállása Megrendelő utasításainak szerepe: szakszerűtlen utasítás figyelmeztetés fenntartás vállalkozó eljár (a megrendelő kockázatára) vagy elállhat vagy köteles elállni (ha a munka folytatása jogszabályt sértene vagy mások élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetné). A munkaterületet a megrendelőnek kell alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A megrendelő ellenőrizheti a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot. Felek együttműködési kötelezettsége különösen jelentős.

5 Vállalkozási szerződés III. Szerződésszegés Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy olyan késedelem fog bekövetkezni, amely miatt a teljesítés a megrendelőnek már nem fog érdekében állni, a megrendelő elállhat, kötbért és kártérítést követelhet akkor is, ha a késedelem nem róható föl a vállalkozónak. Az előzőhöz hasonló módon nyilvánvalóvá válhat az is, hogy a teljesítés hibás lesz. Ilyenkor a megrendelő köteles a vállalkozónak megfelelő határidőt tűzni a hiányosságok kiküszöbölésére, s ha ez a határidő eredménytelenül telik el, gyakorolhatja az előbb említett jogait.

6 Megbízási szerződés Fogalma: megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni (pl. ügynöki tevékenység, ügyvédi képviselet). Alapvető különbség a vállalkozási és a megbízási szerződés között, hogy míg a vállalkozó eredményt köteles szolgáltatni és díjra csak eredményessége esetén tarthat igényt, addig a megbízott gondos és szakszerű tevékenységre, tehát nem eredményre köteles, így díjra eredménytelen megbízás esetén is jogosult. Alanyai: megbízott - megbízó.

7 Megbízási szerződés II. Kötelezettségek 1. Megbízott kötelezettségei: a rábízott ügy személyes ellátása DE! kivételes esetekben más személyek közreműködését is igénybe veheti; megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően kell teljesítenie a megbízást; tájékoztatási kötelezettség; elszámolási kötelezettség a megszűnéskor. 2. Megbízó kötelezettségei: díj megfizetése, kivéve, ha ingyenes a szerződés; együttműködés a megbízottal.

8 Megbízási szerződés III. Megszűnés Teljesítéssel szűnik meg a megbízási jogviszony, vagyis akkor, ha az ügyet ellátták. Teljesítés nélküli megszűnés leggyakoribb esete a felmondás: 1. Megbízó részéről: bármikor azonnali hatállyal felmondhatja DE! köteles helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. 2. Megbízott részéről: felmondási idővel mondhatja fel a szerződést, hogy a megbízó gondoskodhassék az ügy további intézéséről. Azonnali hatállyal a megbízott súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel.

9 A biztosítási szerződés fogalma és jellemzői Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek (biztosítási összeg) a megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére köteles. Kockázati elemeket hordozó szerződés. biztosítási esemény bekövetkezése Helytállási kötelezettség dologszolgáltatás. Vonatkozó szabályok: Ptk. + Bit. + biztosítási szabályzat + konkrét biztosítási szerződés.

10 A biztosítási szerződések főbb sajátosságai Gyakori az általános szerződési feltételek alkalmazása. A Ptk. bizonyos feltételek mellett megengedi a hallgatólagos szerződéskötést. A szerződéskötés és a hatálybalépés időpontja elválik egymástól. Széleskörű és többirányú együttműködési kötelezettség. A biztosított szándékos és súlyosan gondatlan magatartása a biztosító mentesülését eredményezheti.

11 A biztosítási jogviszony alanyai A szakmai és gazdasági fölénnyel rendelkező biztosító, vagyis az a szervezet, amely a biztosítási tevékenységet végzi. A gazdaságilag gyenge és jogban járadan ügyfél: szerződő fél (aki a szerződést köti), biztosított (akinek vagyonára vagy személyére vonatkozik a szerződés), kedvezményezett (a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási összegre jogosult), károsult. egyoldalú kógencia Biztosítási ügynök: biztosító alkalmazottjaként vagy megbízottjaként közvetít. Alkusz: a biztosítási szerződést a szerződni kívánó fél megbízása alapján közvetíti.

12 A biztosítási szerződés létrejöttének speciális szabályai Az írásba foglalás érvényességi kellék. A szerződéskötést megelőzően a biztosítót tájékoztatási kötelezettség terheli. A törvény több létrehozatali módot is szabályoz, melyek egyenrangúak (a leggyakoribb, hogy a szerződő fél írásbeli ajánlatára, annak tartalmával egyezően a biztosító kötvényt bocsát ki). A hatálybalépésre vonatkozó megoldások.

13 Általános szerződési feltételek ügyletek nagy száma egyedi alkudozások + olyan veszélyközösség létrejötte, amely a kockázatot arányosan osztja meg szerződési feltételek egységesítése, ún. általános szerződési feltételek alkalmazása előnyei + gyakorlati problémái

14 Tájékoztatási kötelezettség Mindkét fél érdeke a megfelelő tájékoztatás: a biztosító csak úgy tudja megfelelően felmérni a kockázatokat, ha valamennyi szükséges feltétellel tisztában van; az ügyfélnek is az az érdeke, hogy ismerje azokat a kikötéseket, melyekkel szerződését megkötheti. Szabályozása: 1. Ptk.: alapelv + általános + különös szabályok. 2. Bit.: a biztosítót terhelő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások feladat teljesítése: záradék aláíratásával.

15

16 A biztosítási díj A szerződő fél főkötelezettsége a biztosítási díj fizetés. Főszabály szerint a szerződés hatálybalépésének időpontja is a díjfizetéshez igazodik. Az első díj a szerződés létrejöttekor esedékes, a későbbi díj pedig azon időszak első napján, melyre a díj vonatkozik. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és ezzel a szerződés megszűnik, a biztosító ellenkező megállapodás hiányában követelheti az egész évi díjat A díj nemfizetése automatikusan megszünteti a szerződést. Reaktiválási jog: ha a szerződés a díj nemfizetése miatt szűnt meg, és a megszűnésétől számított 6 hónapén belül befizetik az elmaradt díjat, a szerződés változatlan tartalommal hatályba lép. DE! A biztosító fizetési kötelezettsége csak a jövőre nézve áll be, vagyis a köztes időszakban bekövetkező biztosítási eseményre nem vállal teljesítést.

17 A biztosítási szerződés tartalma, megszűnése 1. Tartalma: készenléti szakaszban: a biztosító készenlétben áll, a másik fél fizeti a díjat; biztosítási esemény bekövetkeztekor: a biztosítottnak bejelentési kötelezettsége van; teljesítési szakaszban: a biztosító teljesítésre köteles. 2. Megszűnése: határozott idő lejár; felek közös megegyezése; életbiztosítás esetében a biztosított halála; díjfizetés késedelme; lehetetlenülés; biztosítási érdek megszűnése; rendes és rendkívüli felmondás.

18 Vagyonbiztosítási szerződés A szerződő fél valamely vagyontárgy épségben tartása érdekében köt szerződést a biztosítóval, amely a biztosított vagyontárgy károsodása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén pénzfizetésre vagy más szolgáltatás teljesítésére köteles. Tipikus kockázatuk: betöréses lopás, rablás, földrengés, árvízkár, jégverés, villámkár. Biztosítási érték (biztosított vagyontárgy valóságos értéke) meghatározása: túlbiztosítás tilalma: a biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy valóságos értékét; alulbiztosítás megengedettsége: a felek a vagyontárgy értékét a valóságosnál alacsonyabban jelölik meg, s ezt tekintik biztosítási összegnek, ilyenkor a biztosító térítési kötelezettsége is arányosan csökken.

19 Életbiztosítás A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási összeget megfizeti a kedvezményezettnek. Fajtái: halál esetére szóló életbiztosítás; elérési életbiztosítás (a biztosított valamely életkor pl. nyugdíj elérésével hozzájut a biztosítási összeghez). Kedvezményezett: szerződésben megjelölt személy, ennek hiányában a kötvény birtokosa, végül a biztosított örököse.

20 Balesetbiztosítás Baleset: a biztosított akaratán kívül fellépő olyan külső behatás, mely egy év alatt a biztosított halálát, állandó rokkantságát, időleges munkaképtelenségét okozza. Főszabály szerint a vagyonbiztosítás szabályait kell alkalmazni, de vannak kivételek, amikor a életbiztosítás szabályai irányadók.

21 Felelősségbiztosítás A biztosított követelheti, hogy a biztosító mentesítse őt a szerződésben megállapított mértékben olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály alapján felelős. A biztosító jogai és kötelezettségei a szerződésből következően a biztosítottal szemben állnak fent, de a károsultnak teljesít. Regresszjog = visszakövetelési jog: a biztosító a biztosított szándékos vagy a szerződésben meghatározott súlyosan gondatlan magatartása esetén jogosult a kifizetett kártérítési összeget visszakövetelni. Önálló fajtája a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.

22 Önellenőrző kérdések Határozza meg az adásvételi szerződés fogalmát! Hogyan alakul a megrendelő utasításainak szerepe a vállalkozási szerződésben? Mi az alapvető különbség a vállalkozási és a megbízási szerződés között? Határozza meg a biztosítási szerződés fogalmát! Mit jelent a reaktiválási jog a biztosítási szerződések körében? Mit jelent a túlbiztosítás, illetve az alulbiztosítás a vagyonbiztosítás körében? Ezek megengedettek a magyar jogban?

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok NYugat magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Szerződések joga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági Intézet

Részletesebben

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A gazdasági, de a mindennapi életben is egyre inkább előtérbe kerül a vállalkozási szerződéstípus. Az egyedi nagy értékű beruházások metró-, sztráda-, stadionépítés

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai:

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: Ptk XXII. Cím LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: - fedezetet nyújtani 6:439 + kár (más szolgáltatás) összeg 6:439 (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK 2 A SZERZŐDÉS A szerződés: két vagy több

Részletesebben

1. Az adásvétel. Vevő. Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból. 1. 1. Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok

1. Az adásvétel. Vevő. Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból. 1. 1. Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok 1. Az adásvétel Eladó: a tulajdonát átruházza a dolgot birtokba bocsátja Vevő vételárat megfizeti a dolgot átveszi Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból. 1. 1. Ingatlan adásvételi

Részletesebben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben A teljesítés ideje Általában a szerződés tartalmazza Ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti, ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet

Részletesebben

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010)

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi ismeretek 1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya [1949. évi XX. törvény] 2. A Polgári Törvénykönyv (PTK)

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat, csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Jelen útmutató a jogszabályi rendelkezések alapján készült, melytől

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Bankbiztosítási fogalomtár

Bankbiztosítási fogalomtár A abszolút önrészesedés: levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az adott biztosítónál

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

38. A KÖTELEZETT ÉS A JOGOSULT KÉSEDELME, A TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ

38. A KÖTELEZETT ÉS A JOGOSULT KÉSEDELME, A TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ BH 2009. 80. A gyógyszer előírás nélküli alkalmazása esetén bekövetkezett egészségkárosodás miatt keletkezett károkért az állam csak akkor felel, ha a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény szerinti

Részletesebben

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131.

Részletesebben

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa Jelen ügyféltájékoztatónak is minősülő záradékban a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai alapján a szerződési feltételek egyes pontjai az alábbiak szerint módosításra

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

GROUPAMA E-LAKÁS- BIZTOSÍTÁS ÖN A BIZALMÁT ADJA, MI AZ OTTHONA BIZTONSÁGÁT

GROUPAMA E-LAKÁS- BIZTOSÍTÁS ÖN A BIZALMÁT ADJA, MI AZ OTTHONA BIZTONSÁGÁT GROUPAMA E-LAKÁS- BIZTOSÍTÁS ÖN A BIZALMÁT ADJA, MI AZ OTTHONA BIZTONSÁGÁT Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és Szerződési Feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB529 jelű Groupama e-lakásbiztosításához...

Részletesebben

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Tartalomjegyzék 1. Milyen szempontok alapján, hogyan válasszunk lakásbiztosítást?... 4 2. A lakásbiztosítási szerződések főbb típusai: az all risk / per risk lényege és főbb

Részletesebben

Aegon Online Lakás és Szabadidő Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Online Lakás és Szabadidő Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Online Lakás és Szabadidő Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte... 4 III. A Biztosító kockázatviselésének

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek E-lakás - Lakásbiztosítás - általános feltételek 3. oldal Genertel e-lakásbiztosítás különös és kiegészítő feltételek 27. oldal kiegészítő biztosítások

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL Tartalomjegyzék GB526 jelű Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek biztosítási feltételei és

Részletesebben