M I N T A P É L D Á N Y!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M I N T A P É L D Á N Y!"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút ; statisztikai számjel: ; adószám: ; cégjegyzékszám: Cg ; képviseli: Csillag Tamás István vezérigazgató önálló aláírási jogosultsággal) továbbiakban, mint Megbízó másrészről.. Ügyvédi Iroda/ Egyéni Ügyvéd (székhely:.., adószám:..,képviseli:..ügyvéd, ügyvédi kamarai azonosító száma: ) továbbiakban, mint Megbízott az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint kötöttek: I. Megbízás 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy határozatlan időre az alábbiakban részletezett megbízási szerződést kötnek Megbízónak a Hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény (továbbiakban: Törvény) szerinti feladatai ellátásához szükséges az Ügyvédekről szóló évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi Törvény) szerinti ügyvédi tevékenység ellátására. 2. Megbízott a szerződés 1. számú mellékletét képező Eljárásrend és jelen szerződésben foglalt feltételekkel a megbízást elvállalja. Megbízott Megbízónak a megbízás elvégzésre hetente.. óra megbízási időt tart fenn, mely időtartamot Megbízó az Eljárásrend szerint használhat fel. A fenntartott időtartam Félfogadási és Pótfélfogadási időből állhat. A félfogadási időpontok időtartama heti.. óra, melyet hétfőn/kedden/szerdán/csütörtökön/pénteken tart. A pótfélfogadási időpontok időtartama heti.. óra melyet hétfőn/kedden/szerdán/csütörtökön/pénteken tart. 3. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a..megyei Szűkített Kamarai Listán szerepel 4. Megbízott az ügy ellátására az Eljárásrendben rögzítettek szerint egy Helyettesítő Ügyvédet bízhat meg.

2 II. Megbízott adatai 5. Megbízott adatai: Ügyintéző Ügyvédi név Kamarai azonosító szám Ügyvédi Iroda/ Székhely Adószám Számlaszám Letéti számlaszám Helyettesítő Ügyvéd adatai: Ügyintéző Ügyvédi név Kamarai azonosító szám Ügyvédi Iroda/ Székhely Adószám Számlaszám Letéti számlaszám III. Megbízás teljesítése 6. Megbízott köteles a megbízás tartalma alatt legjobb szakmai tudása, a mindenkor hatályos magyar jog szabályai, különösen a Törvény, az Ügyvédi Törvény rendelkezései, a kamarai előírások és az Eljárásrend szabályai szerint Megbízó megbízásából a Felek és a Magyar Állam javára az Eljárásrendben Ügyletként nevesített okirat szerkesztési, ügyvédi képviseleti és e körben jogi tanácsadási tevékenységet ellátni. 7. Megbízott és helyettesítő ügyvéd köteles a tevékenysége során az Eljárásrendben meghatározott Felekkel, annak esetleges jogi képviselőjével, más hatóságokkal történő kapcsolattartás során Megbízó hírnevéhez méltóan, az ügyvédi hivatás etikai normáit mindenkor megtartva eljárni. 8. Megbízott tevékenysége magába foglalja az alábbi tevékenységeket: i) Megbízó által szolgáltatott okiratok alapján a megbízás 3. számú mellékletét képező adásvételi mintaszerződés használatával vételi Ajánlatot szerkeszteni az Eljárásrend 13. (6) pontjában meghatározott példányszámban; ii) Megbízó által szolgáltatott okiratok alapján a megbízás 4. számú mellékletét képező bérleti mintaszerződés használatával Bérleti szerződést szerkeszteni az Eljárásrend 13. (6) pontjában meghatározott példányszámban; iii) Megbízó által rendelkezésre bocsátott vételárfelosztási tervet a hiteladóssal/hiteladósokkal és a zálogkötelezettel aláíratni; iv) Megbízó által szolgáltatott okiratok alapján az ingatlan-nyilvántartási állapotot hiteles tulajdoni lap alapján az Ajánlat elkészítése előtt ellenőrizni, annak megváltozásáról Megbízót haladéktalanul értesíteni és a tevékenységet felfüggeszteni;

3 v) Felek személyazonosságát a JÜB rendszerben az Ajánlat aláírása előtt ellenőrizni; vi) Feleket az okiratok tartalmáról és az alapul fekvő jogügylettről, valamint a Törvény, és a bérleti szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiről tájékoztatni annak érdekében, hogy jogaikat teljes körűen gyakorolhassák, kötelezettségeiket teljesíthessék; vii) az elkészített és Felek által aláírt, valamint általa ellenjegyzett Ajánlatot, Bérleti szerződést, vételárfelosztási tervet Megbízónak haladéktalanul eljutatni. 9. Megbízott tevékenységét a szerződés 1. számú mellékletét képező Eljárásrend szerint, annak rendelkezései betartásával végzi el. 10. Megbízó minden esetben megadja az Ügycsomag azonosító számot valamint az Ügyazonosító számokat Megbízottnak, aki köteles azt minden általa készített dokumentumon feltüntetni. 11. Szerződő felek rögzítik, hogy befejezett Ügyletnek minősül a megbízotti tevékenység abban az esetben is, ha a Magyar Állam a Törvény alapján nem szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, és az nem a Megbízott hibájára, szerződésszegő magatartására vezethető vissza. IV. Kapcsolattartás a Szerződő felek között 12. Megbízott a megbízás tárgyát képező ügyekben személyesen, továbbá telefon, telefax, vagy elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot Megbízó kijelölt munkavállalóival. 13. Megbízott a megbízást személyesen, illetve helyettesén keresztül köteles teljesíteni. 14. Megbízott akadályoztatása esetén csak jelen Szerződésben helyettesként megjelölt ügyvédet jogosult igénybe venni. V. Megbízott kizárása 15. Megbízott késedelem nélkül köteles Megbízót írásban tájékoztatni, amennyiben valamely ügyben személyi vagy szakmai okból elfogultnak érzi magát, illetőleg a tárgyilagos eljárásra egyéb okból nem képes. VI. Megbízott utasítása, ellenőrzése 16. Megbízó jogosult Megbízottat utasítani az Ügyvédi Törvény és ügyvédi etikai szabályzat jogszabályi keretein belül. 17. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles valamennyi ügyről, azok aktuális állásáról, a megtett vagy tervezett intézkedésekről Megbízó részére írásbeli tájékoztatást adni.

4 VII. Tájékoztatási és konzultációs kötelezettség 18. Megbízott tevékenysége során önállóan jár el, azonban általános tájékoztatási és konzultációs kötelezettség terheli Megbízó felé minden új, vagy lényeges körülményről, tényről, mely a képviseletei tevékenységgel, továbbá az egyes ügyek eredményességével kapcsolatos, illetőleg azzal összefügg. VIII. Az ellenérték 19. Megbízó Megbízottnak jelen szerződés alapján Ügyletenként ,- Ft + áfa (azaz ötvenezer forint és általános forgalmi adó) összegű megbízási díjat köteles fizetni. 20. A megbízási díjat Megbízó számla ellenében átutalással köteles teljesíteni. A díjat Megbízó a számla kiállításától számított 30 napon belül fizeti meg. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a számláját havonta állítja ki az előző hónapban befejezett Ügyletekről. A számlán minden esetben fel kell tüntetni az Ügycsomag azonosító számát és az Ügyszámot, amennyiben bármelyik feltüntetése elmarad, abban az esetben Megbízó a számlát nem fizeti meg. A Megbízott az Ügycsomagba tartozó utolsó Ügylet teljesítésére vonatkozó számla benyújtásával egyidejűleg írásban külön köteles arról tájékoztatni a Megbízót az Ügycsomag azonosító szám feltüntetésével -, hogy az Ügycsomag teljesítésre került. 21. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítására helyettes ügyvéd nem jogosult. Amennyiben Megbízott Helyettesítő Ügyvédet vesz igénybe, abban az esetben Helyettesítő Ügyvéddel elszámol, Helyettesítő Ügyvéd ezen Ügylet vonatkozásában számla kiállítására nem jogosult. Megbízó az esetleges elszámolási vitákból eredő igények körében felelősségét kizárja. 22. Szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az ajánlat aláírására bármely oknál fogva nem kerül sor, Megbízott megbízási díjra nem jogosult, kizárólag a hiteles tulajdoni lap és 5.000,- Ft költségátalány megtérítésére jogosult. 23. A megbízási díjon felül Megbízó egyéb díjra és költségtérítésre nem tarthat igényt. IX. Titoktartási kötelezettség 24. Megbízott köteles a tevékenysége során Megbízóval, Eladóval, az Ügyletben résztvevő jelzálogjogosultakkal kapcsolatban tudomására jutott mindennemű információt, dokumentumokat, adatot ügyvédi titokként az adatvédelmi előírásokra tekintettel kezelni, és azokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

5 X. A szerződés megszűnése 25. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés határozatlan időtartamra szól. 26. Megbízó jelen szerződést írásban bármikor, minden korlátozás nélkül jogosult azonnali hatállyal felmondani, azonban a már kiadott, de még nem teljesített Ügyletek ellátását kikötheti. 27. A szerződést Megbízott is jogosult írásban hónap végére felmondani, a felmondási idő 30 nap. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felmondást megelőzően kiadott Ügyleteket Megbízónak el kell végeznie, amennyiben azt Megbízó igényli. 28. A szerződést Szerződő felek közös megegyezéssel is megszüntethetik, illetve az Eljárásrend szerinti feltétel bekövetkezése estén megszűnik. 29. A szerződés megszűnése esetén Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Ennek keretében a Megbízott köteles valamennyi birtokában lévő iratot kivéve melyek megőrzésére jogszabály, különösen az Ügyvédi Törvény rendelkezései alapján köteles Megbízó részére visszaadni, a folyamatban lévő ügyek állásáról részére tájékoztatást adni. 30. A szerződés megszűnése esetén a Megbízott csak a befejezett Ügyletek díjára jogosult. XI. Megbízás teljesítésének feltételei 31. Megbízott kijelenti, hogy ügyvédi felelősség-biztosítással és minősített elektronikus aláírással rendelkezik. XII. Egyéb rendelkezések 32. Megbízott jelen szerződés alapján végzett tevékenysége során harmadik személynek okozott károkért felelősséggel tartozik, illetőleg köteles harmadik személynek Megbízóval szemben támasztott anyagi igénye alól Megbízót mentesíteni. 33. Szerződő felek jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseiket békés úton rendezik, ennek meghiúsulása esetén alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 34. Jelen Megbízási Szerződés részét képező mellékletek felsorolása: a) 1. számú melléklet: Eljárásrend; b) 2. számú melléklet: Felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat; c) 3. számú melléklet: Ajánlat minta; d) 4. számú melléklet: Bérleti szerződés minta; e) 5. számú melléklet: NET által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek a bérleti

6 szerződéshez. Jelen megbízási szerződést a Szerződő felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták., Megbízó Megbízott

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT.

NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. A HITELSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEIKNEK ELEGET TENNI NEM TUDÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK LAKHATÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXX. TÖRVÉNY ALAPJÁN A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK Jelen Ügyvédi Megbízási Feltételek irányadók a Dr. Nagy Márta Ügyvédi Iroda részére adott ügyvédi megbízás teljesítésére, amennyiben a Megbízó által adott Megbízás eltérő rendelkezést

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK V IC- 11 1J l ) Ul(~ (L ( ~ 3 f )_ G/ J Of 1/111 amely létrejött egyrészről a TERVEZÉSISZERZŐDÉS ( IKT-::_T ÁS R A ATV f' \7--, f. ' -...~--... - -- - ; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:...

Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Magyar Állami Operaház székhely:1061 Budapest, Andrássy út 22., adószám: 15309439-2-42, képviselő: Ókovács Szilveszter képviselet jogcíme: főigazgató

Részletesebben

SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS

SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS 1 Szoftverbérleti szerződés amely létrejött egyrészről a revisionsoft Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53 4/14., cégjegyzékszám: 15-09-081268 Adószám: 24752677-2-15,

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben