ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: , adószám: , statisztikai számjel: , képviseletében: Harmatha Ivetta Zita végelszámoló), mint eladó másrésztől: Cg.:, adószám:, statisztikai számjel., képviseletében xxxx), mint vevő között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint 1./ Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Balatonkenesei 3632 helyrajzi számú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű 8331 nm alapterületű ingatlan, mely természetben Balatonkenese, Koppány sor 1. szám alatt található. 2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan vételára a,-ft+áfa, azaz. forint+áfa. Felek rögzítik, hogy tekintettel az Áfa törvény 142. (1) bekezdés e) pontjára, az ingatlan értékét, és az ingatlan vételárát nettó összegben határozták meg, így az ingatlan vételára után az ÁFA összegét a vevő köteles megfizetni. 3./a? Vevő a vételárat az eladónak egy összegben a. banknál vezetett bankszámlaszámlájára év hó.. napján fizeti meg. A pénzügyi teljesítés napja az átutalt vételár az eladó számlájára történő igazolt beérkezésének a napja. VAGY Vevő az ingatlan vételárát az eladónak a banknál vezetett.. bankszámlaszámlájára az alábbi részletekben és fizetési ütemezés szerint fizeti meg: - első részlet megfizetésének esedékessége: év. hó.. napja - második részlet megfizetésének esedékessége:. év. hó.. napja. -. részlet 4./ Eladó eladja, a vevő pedig 1/1-ed tulajdoni arányban megvásárolja az 1. pontban körülírt ingatlant azzal, hogy eladó a tulajdonjogot a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, és feltétlen, valamint visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét vevő javára feljegyezzék az eladó 1/1-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba. 5./ A vevő az eladó részére. Ft, azaz.. forint ajánlati biztosítékot a jelen szerződés létrejöttét megelőző pályázati eljárás során megfizetett, mely a vételárba beszámít. Jelen szerződés aláírásával eladó megerősíti az ajánlati biztosíték átadását, és nyugtázza azt.

2 A fennmaradó vételárhátralék. Ft, azaz.. forint (- mely összegről a.. bank által kiadott.. kelt visszavonhatatlan bankgaranciát vevő benyújtotta -), vevő az eladó által jelen szerződés aláírásával egyidőben kiállított számla alapján egyösszegben, banki átutalással a számla kézhezvételét követő a vevő által benyújtott pályázatban rögzített - naptári napon belül megfizeti az eladó vezetett.. számú számlájára. Eladó a számlát e határidők figyelembevételével köteles kiállítani. A teljesítés napja az átutalt vételár eladó számlájára történő igazolt beérkezésének napja. Az átutalás tényét a vevő köteles az eladónak átutalási bizonylattal igazolni, melyet faxon köteles eladó.. faxszámára elküldeni. Eladó a vételárhátralék számláján történő jóváírásáról a jóváírást követő 4 munkanapon belül köteles a vevőt értesíteni. VAGY A fennmaradó vételárhátralékból. Ft, azaz.. forint vevő az eladó által jelen szerződés aláírásával egyidőben kiállított számla alapján egyösszegben, banki átutalással a számla kézhezvételét követő a vevő által benyújtott pályázatban rögzített - naptári napon belül megfizeti az eladó vezetett.. számú számlájára. Eladó a számlát e határidők figyelembevételével köteles kiállítani. A teljesítés napja az átutalt vételárrész eladó számlájára történő igazolt beérkezésének napja. Vevő köteles..ft, azaz.ft fennmaradó vételárrészt.. napjáig eladó által kiállított számla alapján egyösszegben, banki átutalással a számla kézhezvételét követő a vevő által benyújtott pályázatban rögzített - naptári napon belül megfizeti az eladó vezetett.. számú számlájára. Az átutalás tényét a vevő köteles az eladónak átutalási bizonylattal igazolni, melyet faxon köteles eladó.. faxszámára elküldeni. Eladó a vételárhátralék számláján történő jóváírásáról a jóváírást követő 4 munkanapon belül köteles a vevőt értesíteni. 6./ Amennyiben a vételár legkésőbb a számla kiállításától számított 30. naptári napig sem kerül eladó bankszámláján jóváírásra, úgy eladó a jelen szerződéstől azonnali hatállyal írásbeli felszólítást követően egyoldalú nyilatkozattal elállhat. Ez esetben feleket a szerződéses nyilatkozatuk tovább nem köti, és a vevő az ajánlati biztosítékot elveszti, az meghiúsulási kötbér jogcímén eladót illeti meg. A vevő kártérítési vagy egyéb igénnyel az elállással kapcsolatban nem élhet. Késedelmes ( napon túli) fizetési teljesítés esetén a vevő késedelmi kamat fizetésére köteles, amely összeg a Ptk. 6:48 szerint a mindenkori jegybanki alapkamat. VAGY Amennyiben az első vételárrész legkésőbb a számla kiállításától számított 30. naptári napig sem kerül eladó bankszámláján jóváírásra, úgy eladó a jelen szerződéstől azonnali hatállyal írásbeli felszólítást követően egyoldalú nyilatkozattal elállhat. Ez esetben feleket a szerződéses nyilatkozatuk tovább nem köti, és a vevő az ajánlati biztosítékot elveszti, az meghiúsulási kötbér jogcímén eladót illeti meg. A vevő kártérítési vagy egyéb igénnyel az elállással kapcsolatban nem élhet. Késedelmes ( napon túli) fizetési teljesítés esetén a vevő késedelmi kamat fizetésére köteles, amely összeg a Ptk. 6:48 szerint a mindenkori jegybanki alapkamat. 7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 6. pontban rögzített elállási jog gyakorlása esetén az eladó jogosult a tulajdonjog fenntartással történt eladásra vonatkozó ingatlannyilvántartási bejegyzést az ingatlan tulajdoni lapjáról egyoldalú nyilatkozattal a vevő megkérdezése nélkül töröltetni, amelyhez a vevő jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.

3 8./ Eladó kötelezettséget vállal, hogy a teljes vételár számláján történő jóváírásától számított.. munkanapon belül átadja vevő részére azon tartalmú nyilatkozatát (tulajdonjog bejegyzési engedély), mely szerint a vételár maradéktalan megfizetésére tekintettel feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eladó tulajdonjoga törlésre, vevő tulajdonjoga pedig az ingatlan tulajdoni lapján 1/1-ed tulajdoni arányban adásvétel jogcímén minden további megkérdezése és/vagy hozzájárulása nélkül bejegyzésre kerüljön. Eladó a vételárhátralék megfizetésének tényét haladéktalanul, de legkésőbb a jóváírást követő. munkanapon belül köteles a vevő részére igazolni. 9./ Eladó szavatolja vevőnek, hogy az eladó tulajdonát igazoló tulajdoni lap másolata hiteles, és pontosan tükrözi az ingatlannak a jelen szerződés aláírásának napján meglévő helyzetét, továbbá nem léteznek olyan az eladó által is ismert jogok és tények, kötelezettségek vagy ezekre vonatkozó bejegyzési kérelmek, amelyek a tulajdoni lapon nincsenek feltüntetve. Vevő kijelenti, hogy az adásvételi szerződés aláírása előtt az ingatlan tulajdoni lapját megtekintette, az abban foglaltakat megismerte, és ennek tudatában köti meg a szerződést. 10./ Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződéssel megvásárolt 1. pontban körülírt ingatlant a helyszínen megtekintette, a szükséges vizsgálatokat maga is elvégezte, az ingatlannal kapcsolatos információkat beszerezte, ellenőrizte és nem hagyatkozott kizárólag az eladó állításaira, annak állapotát ismeri, az adásvételi szerződés aláírására az ingatlan műszaki állapotának ismeretében kerül sor, azzal kapcsolatban sem most, sem a jövőben az eladóval szemben semmilyen igényt, követelést nem támaszt. 11./ Az eladó nem vállal felelősséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési előírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építésügyi szabályok megváltozásából eredő esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért. 12./ Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tűzszerészeti állapotfelmérés nem készült. Erre figyelemmel vevő nyilatkozik arról, hogy az esetlegesen szükséges környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálatokkal, ezen túlmenően a vizsgálatokból fakadó esetleges kárelhárítással kapcsolatos kötelezettségek megtérítése, kártérítés, illetve bármilyen kárenyhítés iránti igényt, követelést nem támaszt, és nem érvényesít eladóval szemben. Amennyiben a területen környezetvédelmi és tűzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a vevőt terheli. 13./ Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan birtokbaadásának a napja a vételár teljes megfizetésének napját követő.. napon belül történik, amikor eladó ingóságaitól mentesen kiürítve, külön birtokbaadási jegyzőkönyv felvételével bocsájtja vevő rendelkezésére az ingatlant. A birtokbaadás napján szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel az ingatlan közüzemi mérőóráinak állásáról, és közösen ennek alapján a jegyzőkönyv felvételét követő 10 napon belül vevő köteles intézkedni a tulajdonos személyében beállt változás átvezetésének érdekében a közüzemi szolgáltatóknál. Vevő a birtokbaadás napjától kezdődően szedi az ingatlan hasznait és viseli annak terheit. Felek a birtokbaadás napján az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyvben rögzítik. Az eladó az értékesítéséről a vételárról a birtokbaadás napjával mint teljesítési nappal végszámlát állít ki a vevő részére.

4 14./ Szerződő felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése és az ingatlan átadása-átvétele során esetleg felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik, amelynek sikertelensége esetén alávetik magukat az eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező - bíróság kizárólagos illetékességének. 15./ A szerződő felek kijelentik, hogy a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint a szerződés aláírásakor ingatlan elidegenítési, illetőleg ingatlanszerzési korlátozás alatt nem állnak. Felek kijelentik, hogy a Magyar Jog szerint a Magyarországon bejegyzett és a jogszabályoknak megfelelően működő gazdasági társaságok, továbbá ingatlan tulajdonszerzési képességük nem esik korlátozás vagy kizárás alá. 16./ Az ingatlan vásárlásával az ingatlan tulajdonjogi bejegyzésével összefüggő ingatlannyilvántartási eljárás összes költsége, a jogi képviselet ellátásával összefüggésben felmerülő és az értékesítéssel kapcsolatos mindennemű további költség a vevőt terheli. 17./ Szerződő felek kötelesek a jóhiszeműség, a rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek szem előtt tartásával eljárni, egymást a szerződés teljesítése érdekében valamennyi lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni. Szerződő felek közösen kérik a Földhivatalt, hogy jelen szerződés alapján a Balatonkenesei 3632 helyrajzi számú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű 8331 nm alapterületű ingatlanra vonatkozóan vevő 1/1 arányú tulajdonjogának vétel jogcímén történő bejegyzésének elintézését a bejegyzési engedély csatolásáig legfeljebb 6 hónap időtartamra szíveskedjen függőben tartani. 18./ Jelen adásvételi szerződés 6 eredeti példányban készült oldalból és mellékletből áll. 19./ A jelen szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a felek a szerződést nem egyidőben írják alá, akkor a szerződés az utóbb megtett aláírással lép hatályba. 20./ Eladók és vevő ezennel meghatalmazzák.. ügyvédet jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az adásvétel és a tulajdonjog átvezetése tárgyában a Földhivatalnál eljárjon. 21./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az évi V. Tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. Felek a fenti szerződést elolvasták, megértették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

5 VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt képv.: Harmatha Ivetta Zita végelszámoló eladó képv.: xxxxxxx vevő Ellenjegyzem,

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben